№ 659 (2009)

УДК 626

A. Ruciński, A. Rusowicz

The Institute of Heat Engineering - The Warsaw University of Technology,

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF SINGLE AND MULTI-EFFECT ABSORPTION COOLING MACHINES

© Ruciński A., Rusowicz A., 2009

Описані результати розрахунку коефіцієнта корисної дії абсорбувальних охолоджувальних утановок, а також представлено охолоджувальні установки багатокатної дії з сукупністю характеристичних робочих параметрів.

This paper reports on the results of calculation of cooling machine absorption coefficients of performance as well as presentation of multi effect cooling machines with set of characteristic working parameters.

Кількість посилань - 6

УДК 626

A. Rusowicz

Warsaw University of Technology
Institute of Heat Engineering

THE NUMERICAL MODELING AND MEASUREMENTS FOR POWER PLANT CONDENSER.

© Rusowicz A., 2009

Наведено порівняння числових прогнозів двовимірної моделі конденсатора електростанції та експериментальних вимірювань. Виконано аналіз реального пучка труб конденсатора потужністю 50 МВт. Розв’язано рівняння збереження маси і імпульсу з урахуванням частки повітря. Результати числового моделювання містять поля швидкості, тиску і концентрації повітря. Вимірювання визначало різницю між вхідною і вихідною температурою охолоджувальної води.

This paper presents a comparison between numerical predictions of the two-dimensional model of power plant condenser and measurements. The real ribbon tubes bundle of plant condenser of 50 MW is analyzed. The equations governing the conservation of mass, momentum, and air mass fraction are solved. The results of numerical simulation presents velocity, pressure and air concentration fields. The measurements program included determination of difference between inlet and outlet water cooling temperature in tubes.

Кількість посилань - 8

УДК 528.21

В.В. Афтанюк, А.С. Мазуренко

Одеський національний політехнічний університет

ЕНЕРГООЩАДНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІІ ДЛЯ ШВИДКОБУДОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ БУДИНКІВ

© Афтанюк В.В., Мазуренко А.С., 2009

Подано результати розрахунків теплоізоляційного шару сандвіч-панелі виробничих будинків для кліматичних умов України, за умов енергозбереження.

The results of calculations of heat-insulation layer of sandwich-panel of production buildings are given for the climatic terms of Ukraine, with the purpose of energy-savings.

Кількість посилань - 2

УДК 502.7:504.61

Т.В. Бойко, В.І. Бендюг, О.С. Бондаренко, В.І. Годзевич

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ МОНІТОРИНГОВИХ ЗОН ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

© Бойко Т.В., Бендюг В.І., Бондаренко О.С., Годзевич В.І., 2009

Запропоновано використовувати методи нечіткої логіки для планування точок екологічного моніторингу, а також визначення джерел шкідливих викидів і оцінювання екологічного ризику.

It is offered to use methods of fuzzy logic for planning of ecological monitoring points, and also definition of harmful emissions sources and environmental risk estimation.

Кількість посилань - 2

УДК 006.83:621.311.13

В.М. Ванько

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ, АНАЛІЗУ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕРЕЖАХ

© Ванько В.М., 2009

На основі аналізу стану нормативного забезпечення моніторингу яксоті електроенергії запропоновано розвиток структури управління якістю з огляду на сукупність процесів вимірювання та поліпшення якості електроенергії. Обґрунтовано потребу розроблення нових нормативних документів для доповнення чинних з метою вдосконалення управління якістю електроенергії.

The development of quality management system structure in a view of the totality of measurement processes, analysis and electric energy quality improvement on the basis of electric energy quality monitoring normative supply analysis is proposed. The requirement of new normative documents development for the completing of valide ones with the purpose of electric energy quality management improvement is stipulated.

Кількість посилань - 14

УДК 536.2.083.

І. Васильківський, Я. Юсик

Національний університет “Львівська політехніка”,

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НОВОЇ ЗРІВНОВАЖЕНОЇ МОСТОВОЇ СХЕМИ

© Васильківський І., Юсик Я., 2009

Наведені теоретичні основи побудови вимірювального перетворювача теплопровідності будівельних та теплоізоляційних матеріалів на основі нової мостової теплової вимірювальної схеми, опис принципової схеми розробленого приладу та результати експериментальних досліджень.

In article brought theoretical motivation of building of measuring converter heat conductivity building and heat isolation material on base new bridge thermal measuring scheme, as well as brought description of the basic scheme of the developed measuring converter and results of experimental researches.

Кількість посилань - 7

УДК 697.34

В.І. Венгльовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ТЕПЛОТИ В ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖАХ ІЗ ПОПЕРЕДНЬО ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНИМИ ТРУБОПРОВОДАМИ

© Венгльовський В.І., 2009

Розглянуто методику теплового розрахунку трубопроводів теплових мереж. Наведено результати досліджень роботи теплових мереж і мереж гарячого водопостачання із використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів.

In this article the thermal design procedure of pipe systems of thermal networks is considered. The investigations results work of thermal networks and networks of water supply with use preliminary heat – insulated pipelines are presented.

Кількість посилань - 11

УДК 697.9:621;697:621

О.Т. Возняк, Х.В. Миронюк, І.Є. Сухолова, А.О. Четербок

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ПОВІТРОРОЗПОДІЛ ІЗ УТВОРЕННЯМ ЗАКРУЧЕНОЇ І ВІЯЛЬНОЇ НАСТИЛЬНОЇ СТРУМИНИ

© Возняк О.Т. , Миронюк Х.В., Cухолова І.Є.,Четербок А.О., 2009

Наведено результати експериментальних досліджень подачі припливного повітря в приміщення повітророзподільником з утворенням закрученої і віяльної настильної струмини для створення інтенсивнішої турбулізації повітряного потоку. Було виконано експериментальні дослідження за складеною матрицею планування чотирифакторного експерименту та отримані графічні залежності; побудовані номограми. Одержані результати цих досліджень дають змогу проводити інженерні розрахунки повітророзподілу із використанням закручених і віяльних настильних струмин.

In this article results of experimental investigations of air supply into the room by air distribution device which creates twisted and spreaded air jets for creation more intensive turbulization air flow in the room are presented. Experimental investigations in order to composed matrix were carried out; graphycal dependences have been obtained as well 4-factor chart has been design. Obtained results of these investigations give possibility to realize engineer calculations of air distribution with twisted and spreaded air jets.

Кількість посилань - 11

УДК 66.045

С.В. Гулієнко, О.Г. Зубрій, А.В. Тимощенко

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПОРУ ЩІЛИННИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ

© Гулієнко С.В., Зубрій О.Г., Тимощенко А.В., 2009

Наведені математичний опис та результати експериментальних досліджень руху рідини в щілинних мікроканалах та результати промислових випробувань щілинних теплообмінників.

There are represented the mathematical exposition and results of experimental study of fluid flow in slot microchannels and results of industry tests of slot heat exchangers.

Кількість посилань - 4

УДК 681.2:543.27

І.В. Ділай, З.М. Теплюх

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ПОБУДОВА ПОДІЛЬНИКІВ ТИСКУ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ДРОСЕЛЬНИХ СИНТЕЗАТОРІВ

© Ділай І.В., Теплюх З.М., 2009

Описана система стабілізування тисків живлення газодинамічних синтезаторів, яка побудована на базі лінійного багатоелементного подільника тиску і яка забезпечує приготування газових сумішей із заданим з високою точністю складом у широкому діапазоні концентрацій компонентів, а також з одночасною можливістю плавної зміни витрати суміші на виході синтезатора. Подані залежності для розрахунку геометричних розмірів прохідних каналів капілярних елементів лінійного подільника.

The system of feeding pressures gas-dynamic synthesizers stabilization constructed on the base of linear multiple-unit pressure divider, which provides the gas mixtures preparation with high precision given composition in wide concentration component range, also with simultaneous possibility of mixture flow rate smooth change on the synthesizer outlet, is described. The dependences for estimating of capillary elements straightway canals geometrical dimensions of linear divider are presented.

Кількість посилань - 11

УДК 66.045

І.О. Дубовкіна, Д.М. Чалаєв, Н.О. Дабіжа, В.В. Шморгун

Інститут технічної теплофізики НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗРАЗКА РЕКУПЕРАТИВНОГО АПАРАТА

© Дубовкіна І.О., Чалаєв Д.М., Дабіжа Н.О., Шморгун В.В., 2009

Подано експериментальні дослідження зразка рекуперативного апарата. Наведені дані лабораторних досліджень, одержані робочі характеристики еспериментального зразка рекуперативного апарата.

There are represented experimental researches of experimental model of recuperative apparatus. The data of laboratory experiments are presented. The working characteristics of experimental model of recuperative apparatus were received.

Кількість посилань - 3

УДК 628.334.6

В.М. Жук, Л.І. Вовк, І.Ю. Попадюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РЕГУЛЮВАЛЬНОГО ОБ’ЄМУ ДВОСЕКЦІЙНИХ РЕЗЕРВУАРІВ ДОЩОВИХ СТІЧНИХ ВОД ПРИ РІЗНИХ СПІВВІДНОШЕННЯХ КАМЕР

© Жук В.М., Вовк Л.І., Попадюк І.Ю., 2009

Наведено результати аналітичного визначення регулювального об’єму двосекційних резервуарів дощових стічних вод. Виконано числовий експеримент з визначення коефіцієнта регулювального об’єму для двосекційних резервуарів залежно від співвідношення площ переливної та акумуляційної камер. Порівняно потрібні регулювальні об’єми для двосекційного та односекційного резервуарів.

The results of analytical investigation of regulative volume of two-chamber storm-water storage tanks are presented in the paper. It is performed numerical experiment and obtained the dependencies of the regulative volume coefficient from the overflow and accumulation chamber's area. There are compared regulative volumes for two-chamber and one-chamber storage tanks.

Кількість посилань - 7

УДК 628.334.6

В.М. Жук, І.І. Матлай, В.В. Бошота

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ВПЛИВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАМІНАРНОЇ ДІЛЯНКИ НА ЧАС ПОВЕРХНЕВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДОЩОВОГО СТОКУ

© Жук В.М., Матлай І.І., Бошота В.В., 2009

Отримано нову аналітичну залежність часу поверхневої концентрації дощового стоку від інтенсивності дощу за об’ємом, протяжності, похилу та коефіцієнта шорсткості басейна стоку для дощів незмінної в часі інтенсивності з урахуванням початкової ділянки потоку з ламінарним режимом руху.

New analytical equation for estimating the time of storm-water surface concentration depending the rain intensity, length, slope and roughness of the watershed is proposed. There were considered rains with constant intensities and was taken into account the initial laminar stage of the flow.

Кількість посилань - 8

УДК 662.995

Т.В. Корінчевська, Ю.Ф. Снєжкін, Д.М. Чалаєв, В.С. Шаврин, Н.О. Дабіжа

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України

ПЕРСПЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

© Корінчевська Т.В., Снєжкін Ю.Ф., Чалаєв Д.М., Шаврин В.С., Дабіжа Н.О., 2009

Розглянуті проблеми теплопостачання комунального господарства та використання «провальної» електроенергії. Одним із напрямків вирішення цієї проблеми є виробництво і акумулювання теплової енергії за допомогою адсорбційних термотранс-форматорів на основі оборотних термохімічних реакцій.

The problems of the heat supply of municipal economy and the utilization night electric power are considered. The generation and the accumulation of thermal energy by adsorption thermotransformer to basis of convertible thermochemical reaction it is one of directions of decision of this problem.

УДК 622.7

Д.М. Корінчук, Ю.Ф. Снєжкін, В.А. Михайлик

Інститут технічної теплофізики НАН України

ТЕРМОГРАВІМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОРФУ, ДЕРЕВИННОЇ ТИРСИ, ЛУЗГИ НАСІННЯ СОНЯШНИКА ТА ГРЕЧКИ

© Корінчук Д.М., Снєжкін Ю.Ф., Михайлик В.А., 2009

Наведено результати експериментального дослідження термічної деструкції рослинної сировини. Визначено інтервали термічного розкладання, виконано аналіз.

The results of experimental research of vegetal matter thermal destruction are presented. The intervals of thermal decomposition are certain, an analysis is conducted.

Кількість посилань - 4

УДК 543.272

О.В Кріль, Б.А. Кріль

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПОРІВНЯННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТЕПЛОВИХ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОАНАЛІТИЧНИХ ПРИЛАДІВ

© Кріль О.В., Кріль Б.А., 2009

Описано результати експериментального дослідження режимів роботи теплових чутливих елементів з постійною температурою, які виконані з платини і мають захисне покриття, з малим відношенням діаметра до довжини, і які застосовуються в газоаналітичних приладах.

Result of experimental investigation of running regimes of thermal sensor with fixed temperature, which are made of platinum wire and have protective coating with small ratio of diameter to length, and which are implemented in gas analyzers, are considered in this paper.

Кількість посилань - 10

УДК 621.181

Т.Ю. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”

УМОВИ ЗАГОРАННЯ ГАЗОВОГО ВУГІЛЛЯ ПОГІРШЕНОЇ ЯКОСТІ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

© Кравець Т.Ю., 2009

Досліджено умови загорання Львівсько-волинського вугілля.

The flashing condition research of Lviv-Volyn' coal was reviev in this work.

Кількість посилань - 4

УДК 681.121.84

Л.В. Лесовой, Ф.Д. Матіко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ ГАЗУ ДЛЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТОЧКИ РОСИ

© Лесовой Л.В., Матіко Ф.Д., 2009

Виконано аналіз існуючих рівнянь розрахунку відносної вологості газу та отримано нове рівняння для розрахунку відносної вологості газу за значеннями температури точки роси та температури газу.

Analysis of techniques calculation of relative humidity of gas is made and new equation for calculation relative humidity of gas using the dew-point temperature and gas temperature is developed in this paper.

Кількість посилань - 12

УДК 62-83:62-50

А.А. Маліновський, В.Г. Турковський, А.З. Музичак

Національний університет “Львівська політехніка”

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВУЗЛІВ ГІДРАВЛІЧНИХ КІЛ (на прикладі витяжного трійника)

© Маліновський А.А., Турковський В.Г., Музичак А.З., 2009

Розглянуто моделювання вузлів гідравлічних мереж з використанням коефіцієнтів взаємного впливу віток.

Modelling of nodes of hydraulic networks with use of factors of mutual influence of branches is considered.

Кількість посилань - 9

УДК 628.334, 628.335

О.О. Мацієвська, У.І. Гнилянська, І.З. Шевчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ВИКОРИСТАННЯ ОЧИЩЕНИХ КОАГУЛЮВАННЯМ АТМОСФЕРНИХ СТІЧНИХ ВОД У ТЕХНІЧНОМУ ВОДОПОСТАЧАННІ ТРИКОТАЖНОЇ ФАБРИКИ

© Мацієвська О.О., Гнилянська У.І., Шевчук І.З., 2009

Наведено результати експериментальних досліджень щодо визначення оптималь¬ної дози коагулянту Al2(SO4)3 для очищення атмосферних стічних вод.

In this article represintable experimental results of determine an optimum dose of coagulant Al2(SO4)3 for clearing storm sewage.

Кількість посилань - 5

УДК 532.516:536.24

М.І. Нікітенко, Ю.Ф. Снєжкін, Н.М. Сорокова

Інститут технічної теплофізики НАН України

ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ СУШІННЯ ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

© Нікітенко М.І., Снєжкін Ю.Ф., Сорокова Н.М., 2009

Викладається енерго- і ресурсозберігаючий спосіб зневоднення термолабільних матеріалів, що передбачає монотонну зміну температури сушильного агента. Наведено схему сушильної установки для реалізації такого способу.

The way dewatering of thermolabile materials, which allows to save resources and energy and provides monotonous change of temperature of the drying agent is stated. The circuit of drying installation for realization of the given way is resulted.

Кількість посилань - 5

УДК 532.516:536.24

М.І. Нікітенко, Ю.Ф. Снєжкін, Н.М. Сорокова

Інститут технічної теплофізики НАН України

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ І ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АДСОРБЕРІ
З ОРЕБРЕНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

© Нікітенко М.І., Снєжкін Ю.Ф., Сорокова Н.М., 2009

Побудована математична модель і розроблено числовий метод розрахунку тепломасопереносу під час осушення гранульованих сорбентів в адсорбері з оребреною поверхнею.

The mathematical model and numerical method of calculation of heat- and mass transfer at drying of the granulated sorbents in an adsorber with edges on a surface are submitted.

Кількість посилань - 6

УДК 664.8.047

К.М. Назаренко, Ю.Ф. Снєжкін, О.Г. Зубрій, Ж.О. Петрова

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

КОНВЕКТИВНЕ СУШІННЯ КАРОТИНОВМІСНОЇ СИРОВИНИ

© Назаренко К.М., Снєжкін Ю.Ф., Зубрій О.Г., Петрова Ж.О., 2009

Подано результати експериментальних досліджень конвективного сушіння каротиновмісної сировини та відносні коефіцієнти сушіння для визначення тривалості процесу.

There are represented results of experimental researches of convection drying of vegetative materials and relative drying coefficients to determine duration of the process.

Кількість посилань - 2

УДК 532.517.4:532.542.4:532.556.2

В.І. Орел

Національний університет “Львівська політехніка”,

КОЕФІЦІЄНТ ВЗАЄМОВПЛИВУ ОПОРІВ У РАЗІ РАПТОВОГО РОЗШИРЕННЯ ТРУБ

© Орел В.І., 2009

Запропоновано залежність коефіцієнта у формулі (1) як функцію довжини ділянки між двома раптовими розширеннями потоку, які розташовані один від одного приблизно в межах довжини початкової ділянки струменя.

The dependence of coefficient in the formula (1) as function of length of area between two sudden expansions of a flow, which are one from another approximately on limits of length of an initial area of a jet is offered.

Кількість посилань - 14

УДК 681.121.842.001.24:681.3.06

Є.П. Пістун, Д.І. Марковський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра атоматизації теплових та хімічних процесів

МЕТОД ТА АЛГОРИТМИ РОЗРАХУНКУ ПРЯМОЛІНІЙНИХ ДІЛЯНОК ВИТРАТОМІРА ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ З ПРИСТРОЯМИ ПІДГОТОВКИ ПОТОКУ ТА БЕЗ НИХ ЗГІДНО З ГОСТом 8.586.1,2,3,4,5-2005

© Пістун, Є.П. Марковський Д.І., 2009

Викладено структуру та основні алгоритми розрахунку прямолінійних ділянок вимірювального трубопроводу витратомірів змінного перепаду тиску згідно з комплексом міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005. Розглянуто варіанти розрахунку таких ділянок та можливості скорочення довжин цих ділянок.

The structure and main calculation algorithms for the differential pressure flowmeters straight lengths according to interstate standards are defined in this article. Possible ways of such straight lengths calculations and decreasing methods are indicated here.

Кількість посилань - 19

УДК 628.1/3.519.2

Є.П. Пістун, Н.М. Якимчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗОВАНИХ ЗНАЧЕНЬ ВИТРАТИ ВОДИ НА НАСОСНИХ СТАНЦІЯХ

© Пістун Є.П., Якимчук Н.М., 2009

Запропоновано метод регулювання витрати води на насосних станціях на основі прогнозування параметрів витрати води з використанням принципу експоненційного згладжування в умовах коливань значення подачі води насосних станцій. Запропоновано методику вибору коефіцієнтів, що визначають точність і швидкість прогнозування витрат води в системі.

In the article the method of water expense adjusting on the basis of prognostication of parameters of water expense is offered, with the use of principle of the exponential smoothing in the conditions of change value of serve on the pumps stations. The method of coefficients choice, which determine exactness and speed of prognostication of water charges in the system is offered.

Кількість посилань - 6

УДК 681.121

О.З. Парнета

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТ ГАЗУ ПЛІВКОВИМ МЕТОДОМ

© Парнета О.З., 2009

Проаналізовано точність вимірювання витрати газу плівковим методом, розглянуто фактори, які впливають на точність, оцінено граничні похибки вимірювання та вказано шляхи їх зменшення.

In the article the accuracy of measuring the gas flow rate by film flowmeter is analysed, factors which influances on the accuracy are considered, and ways of their improvment are offered.

Кількість посилань - 14

УДК 662.767

Г.С. Ратушняк, К.В. Анохіна, В.В. Джеджула

Вінницький національний технічний університет

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ В СИСТЕМАХ БІОКОНВЕРСІЇ

© Ратушняк Г.С., Анохіна К.В., Джеджула В.В., 2009

Подано технологічну схему утилізації органіки в біогазовій установці із можливістю вдосконалення та енергозбереження процесу бродіння. Наведено фактори оптимізації процесу анаеробного бродіння біомаси для збільшення ефективності виробництва біогазу.

Technological scheme to salvaging organics in biogas equipment is given with possibility of the improvement and energy solving process of the fermentation. The factors to optimization of the process anaerobic fermentations of the biomass is directing for increase of efficiency production biogas.

Кількість посилань - 5

628.355

Л.І. Ружинська, І.Г. Баранова

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АНАЕРОБНОЇ БІОФІЛЬТРАЦІЇ

© Ружинська Л.І., Баранова І.Г., 2009

Подано математичну модель процесу анаеробної фільтрації у біофільтрі з нерухомими інертними носіями, аналіз та результати розрахунків.

There are mathematical model of anaerobic filtration process in biofilter with inert supports, analysis and calculation results are represented.

Кількість посилань - 4

Syndicate content