№ 647 (2009)

Dr hab. inż. Stanisław Szydło

Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, Cracow

„KOTWICE NOMINALNE” W PRZYWRACANIU RÓWNOWAGI GOSPODARCZEJ

© Dr hab. inż. Stanisław Szydło

Streszczenie: Stabilizowanie gospodarki odbywa się przede wszystkim poprzez rygorystyczną - twardą politykę ekonomiczną. Bywa jednak tak, że bank centralny a przede wszystkim rząd, trudny dostęp do pieniądza, próbują uzupełnić, zestawem „kotwic”, które mają podkreślić ich zdecydowanie w walce o opanowanie inflacji. W referacie pokazano w jaki sposób stosowanie „kotwic nominalnych” wspiera zróżnicowaną politykę stabilizacyjną opierającą się zarówno na restrykcyjnej polityce ekonomicznej jak i mechanizmach rynkowych. W szczególności zaprezentowano szerokie spektrum pozarynkowych narzędzi, ingerencji w gospodarkę, zwanych „kotwicami”. Przeanalizowano zagadnienia stosowania „kotwic” w polskiej gospodarce w okresie intensywnych przemian rynkowych, przedstawiono przykłady ich wykorzystania w latach późniejszych w Polsce oraz w gospodarce światowej.

Кількість посилань – 9.

Jan T. Duda, Andrzej Augustynek

Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, Cracow

MEDIUM-TERM PREDICTION OF NON-IRON METALS PRICES DURING THE 2008/9 WORLD ECONOMY CRISIS

© Duda J.D., Augustynek A., 2009

Periodicity of selected metals prices at London Metal Exchange (LME) during the last eleven years is studied by analysis of rolling Fourier spectra of the daily price quotations series. Predictivity of the prices in medium-term horizon (from 6 month to 2 years ahead) by extrapolation of the eight year cycles and linear trends up to the middle of 2009 is considered. The prediction errors in 6, 12 and 24 month ahead, related to these of Zero-Order-Hold are shown and discussed.

Кількість посилань – 7.

Jan T. Duda, Marcin Mazur

Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, Cracow

A CONCEPT FOR CONSTRUCTION NEW CURRENCY BASKETS BASED ON STATISTICAL CRITERIA

© Duda J.T, Mazur M., 2009

Two approaches to construction new currency baskets are proposed. The first one is based on the Karhunen-Loeve transformation (PCA) of time series of more important currencies exchange rates, and employs the least variance component of the transformed series as the most stable currency. The second one uses formal optimization techniques to find a currency basket minimizing variability of prices of representative raw materials (non-iron metals and fuels).

Кількість посилань – 6.

Kaja Pękala, Paweł Ziąber

Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, Cracow

SZYBKOŚĆ, SKALA I KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU ANTYKRYZYSOWEJ POMOCY RZĄDOWEJ DLA SEKTORA BANKOWEGO IRLANDII W LATACH 2008-2009

© Pękala K., Ziąber P., 2009

The thesis breaks down the correlation between certain events in relation to the current crisis in the Republic of Ireland and the reaction taken by the Irish Government. Moreover, extra recovery costs were shown to avoid further disturbances on the international financial markets. After Lehman Brothers' failure Ireland responded rapidly by taking determined action to prevent the lack of liquidity in the Irish banking sector. This reaction was approved by the European Commission which helped other European Governments to provide national guarantees for their home financial institutions.

Кількість посилань – 4.

УДК 336.225.53

Ю.Б. Іванов, О.С. Віннікова

Харківський національний економічний університет,
кафедра оподаткування

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ОЦІНЮВАННЯ

© Іванов Ю.Б., Віннікова О.С., 2009

Розглянуто різні підходи до визначення категорії «податкова пільга», наслідки пільгового оподаткування для бюджету України та причини недостовірності таких даних, проаналізовано довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів щодо включення у нього норм, які не можуть стосуватися податкових пільг.

There are different definitions of term the tax preference in the article. The author considers the influence of preferential taxation on the state budget of Ukraine. The text of the article includes the analysis of preferences that are in the reference book of the tax preferences and those exceptions that are not tax preferences.

Кількість посилань – 22.

УДК 657.412.7

О.В. Адамик

Тернопільський національний економічний університет,
кафедра обліку і контролю фінансово-господарської діяльності

БУХГАЛТЕРСЬКІ МОДЕЛІ РІЧНОГО ЗАКЛЮЧЕННЯ РАХУНКІВ ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

© Адамик О.В., 2009

Узагальнено чинну методику руху коштів та внутрішньовідомчих розрахунків, а також відповідну їм модель річного заключення рахунків поточного обліку. Запропоновано додатково дві моделі такого узагальнення: перша з них грунтується на чинному плані рахунків; друга – вимагає комплексного реформування обліку виконання бюджету органами Пенсійного фонду України.

In the article is generalized operating method of money motion and interdepartmental calculations, and also proper its model of annual conclusion of debts of current account. The author offer two models of its generalization additionally: the first founded on the operating card of accounts; second requires complex reformation of account of budget implementation by the organs of pension fund of Ukraine.

Кількість посилань – 5.

УДК 636.4:330.322

О.В. Аніченкова

Південний філіал національного університету природокористування і біоресурсів України “Кримський агротехнологічний університет”,
кафедра обліку та аудиту

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

© Аніченкова О.В., 2009

Проаналізовано інвестиційну привабливість галузі свинарства і вказано шляхи збільшення інвестиційних потоків у цю галузь.

In article the analysis to investment attractiveness to branches of pigs is organized and reflected ways on increase investment flow in this branch.

Кількість посилань – 8.

УДК 657.2.016:664.68

С.В. Андрос

ПВНЗ “Міжнародний університет фінансів” (м. Київ),
кафедра обліку та аудиту

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ У СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ

© Андрос С.В., 2009

Проаналізовано розвиток кондитерської галузі України. Досліджено сучасний стан кондитерського виробництва в країні, виявлено фактори впливу на нього. Проаналізовано особливості обчислення матеріальних витрат у собівартості продукції. Запропоновано методику обчислення суми матеріальних витрат на основі застосування нормативного методу, яка ґрунтується на застосуванні рецептур.

Development of pastry industry of Ukraine is analyses. It is investigational the modern state of pastry production in a country, it is found out the factors of influence on him. The features of calculation of financial charges are analyzed at an unit cost. The method of calculation of sum of financial charges is offered on the basis of application of normative method, which is based on application of compounding.

Кількість посилань – 9.

УДК: 330.101.54:343

О.І. Белей, І.В. Артищук

Львівська комерційна академія,
кафедра інформаційних систем в менеджменті

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Белей О.І , Артищук І.В., 2009

Розкрито призначення і структуру функціонування системи внутрішнього менеджменту торговельного підприємства. Запропоновано методику формування діагнозів та кількісних рекомендацій в автоматизованій інформаційній системі за допомогою індикативних показників фінансової стабільності торговельного підприємства.

Setting and structure of functioning of the system of internal management of point-of-sale enterprise is exposed. The method of forming of diagnoses and quantitative recommendations is offered in the automated informative system with the help of indicative indexes of financial stability of point-of-sale enterprise.

Кількість посилань – 5.

УДК 657.6(076)

Н.М. Бойко

Київський національний торговельно-економічний університет,
кафедра фінансового аналізу і контролю

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТА ВИБІР ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ АУДИТУ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

© Бойко Н.М., 2009

Розглянуто та систематизовано комп’ютерні програми, що можуть використовуватися при аудиті реальних інвестицій. Визначено напрямки розвитку комп‘ютеризації аудиту в Україні.

In the article discussed and systematized computer programs that can be used for auditing the real investment. Defined areas of computerization of the audit in Ukraine.

Кількість посилань – 5.

УДК 657.471:658.8

О.О. Волинець

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ,
кафедра організації обліку і звітності

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

© Волинець О.О., 2009

Порівняно національні положення бухгалтерського обліку, які стосуються зобов’язань, з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, що дало змогу уточнити їх класифікацію.

Comparison of national positions of record-keeping, which touch obligations, is conducted in the article, with the international standards of record-keeping, that allowed to bring in clarification in their classification.

Кількість посилань – 18.

УДК 657.471

О.В. Вороновська

Таврійський державний агротехнологічний університет,
кафедра обліку та аудиту

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМCТВ

© Вороновська О.В. 2009

Розкрито суть системи обліково-аналітичного забезпечення екологічного менеджменту підприємства, її елементи, завдання та механізм функціонування.

In the article sense of the system of accounting- analytical providement of enterprise’s ecological management is conducted. It was also determined it’s elements, tasks, mechanism of functioning.

Кількість посилань – 5.

УДК 657.411

Н.М. Воськало, В.І. Воськало

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ

© Воськало Н.М., Воськало В.І., 2009

Розглядаються проблеми формування резервного капіталу на підприємствах різних форм власності, визначення його мінімальної величини, відображення в обліку складових резервного капіталу та проведення аналізу забезпечення сформованого резервного капіталу оборотними активами.

The problems of reserve capital formation at enterprises with different ownership, the identification of its minimal amount, the presentation of reserve capital elements in record-keeping, as well as analysis of the coverage of created reserve capital with current assets are investigated.

Кількість посилань – 12.

УДК 330.142.211.4:657.425

О. І. Гадзевич

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
кафедра обліку і аудиту

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Гадзевич О.І., 2009

Досліджено вплив амортизаційної політики на відтворення основних засобів, проаналізовано особливості обліку амортизаційних відрахувань. Визначено напрями вдосконалення амортизаційної політики з метою прискорення процесів оновлення основних засобів та впровадження передових технологій.

The article investigates the impact of depreciation policy on the reproduction of fixed assets, especially the analysis of accounting amortization. Defined lines of improvement depreciation policy in order to accelerate the processes of renewal of fixed assets and the introduction of advanced technologies.

Кількість посилань – 9.

УДК 336.225.2

П.М.Гарасим, М.П.Гарасим

Львівська державна фінансова академія,
кафедра обліку і аудиту

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

@ Гарасим П.М., Гарасим М.П., 2009

Розкрито особливості організації інформаційно-облікового забезпечення податкової системи, її суть та механізм функціонування.

The peculiarities of organizing information and accounting provision of the taxation system, its essence and the mechanism of functioning have been determined.

Кількість посилань – 4.

351.824.11:657.011.47](477)

Г.В. Головчак

Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра обліку і аудиту

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

© Головчак Г.В., 2009

Запропоновано системний підхід до інформаційного забезпечення управління якістю житлово-комунальних послуг в частині створення стандарту послуг.

In this article author propose system decision for information part of managering quality housing-municipal services, it may be a standart of housing-municipal services.

Кількість посилань – 11.

УДК 657.62

Н.М. Голуб

Київський національний торговельно-економічний університет,
кафедра фінансового аналізу і контролю

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

© Голуб Н.М., 2009

Розкрито значення обліково-аналітичної інформації для системи менеджменту в умовах економічної кризи, завдання обліково-аналітичної системи в умовах економічної кризи та досліджено проблеми теорії і практики інформаційного забезпечення підприємства у прийнятті науково обгрунтованих управлінських рішень.

The value of accounting-analytical information for management system in the conditions of economic crisis is exposed, tasks of the accounting-analytical system in the conditions of economic crisis are studied and theory and practice problems of the informative providing of enterprise in acceptance of the scientifically grounded administrative decisions are investigated.

Кількість посилань – 5.

УДК 631.115

М.В. Грабко

Вінницький національний технічний університет,
кафедра менеджменту та моделювання в економіці

СИСТЕМНЕ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Грабко М.В., 2009

Обґрунтовано особливості обліково-аналітичної бази менеджменту якості підприємства, критерії та показники оцінювання ефективності управління якістю як стратегію твірного фактора розвитку підприємства.

There’re presented features of registration-analytical base of enterprise quality management, criteria and indexes of evaluation of efficiency of quality management as the strategy factor of development of enterprise.

Кількість посилань – 4.

УДК 658.511

Б.В. Гринів, В.Б. Гринів

Львівська комерційна академія,
кафедра аудиту

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВАЛОВОГО ДОХОДУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Гринів Б.В., Гринів В.Б., 2009

Розглянуто стан і шляхи вдосконалення економічного аналізу валового торговельного доходу в системі управління прибутком підприємства. Обгрунтовано необхідність розрахунку реалізованої торговельної націнки за центрами відповідальності, що дає можливість перейти до триступеневої методики факторного аналізу цього показника та поглибити контроль за доходами у процесі торгового менеджменту.

The state and ways of improvement the economic analysis of gross income of trade enterprise were considered. The necessity of calculation the fulfiled trading addition for the responsibility centres was proved. And it gives the opportunity to pass on to the 3-stage methodics of factoring analysis of this index and extend the income control in the process of trading management.

Кількість посилань – 8.

УДК 338.4

Т.Т. Гринів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙ У ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

© Гринів Т.Т., 2009

Досліджено міжрегіональні диспропорції в обсягах вкладених іноземних інвестицій у машинобудівну галузь України. Проаналізовано показники, які впливають на інвестиційну привабливість регіону. Запропоновано удосконалену модель формування оптимальної структури інвестицій у галузі машинобудування за регіонами України.

We researched the interregional disproportions at foreign investment at mechanical engineering branch in Ukraine. We analyzed the indexes of influence on the investment attractiveness of region. We considered the perfecting model of forming of optimal structure of investment at mechanical engineering branch in regions in Ukraine.

Кількість посилань – 7.

УДК 330.44 (477)

О. С. Грицак

Львівська комерційна академія,
кафедра аудиту

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА

© Грицак О.С., 2009

Розкрито сучасні методичні підходи до прогнозування обсягу і структури зобов’язань, показано їх недоліки та обґрунтовано необхідність комплексного підходу до прогнозування джерел фінансування підприємства та розміщення фінансових ресурсів в його активах.

Modern methodical approaches to the forecasting of volume and structure of obligations were revealed. Their disadvantages were shown, and necessity of complex approach to the prediction of enterprise and allocation of financial resources were proved.

Кількість посилань – 7.

УДК 338.658.011.7

О.В. Гук

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
кафедра менеджменту

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Гук О.В., 2009

Запропоновано методичні рекомендації щодо формування елементів системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств. Автор удосконалив поняття системи запобігання банкрутству підприємств та сформулював висновки щодо вдосконалення процесу формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств.

The article is methodical recommendations of the formation of elements representing the system for machine-building enterprise bankruptcy prevention has been suggested. Author perfected term the system for enterprise bankruptcy prevention and the main consequences the improvement of the process of development of the system for enterprise bankruptcy prevention.

Кількість посилань – 9.

УДК 65.011

М.П. Денисенко, Т.С. Голубєва, І.В. Колос

Київський національний університет технологій та дизайну

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Денисенко М.П., Голубєва Т.С., Колос І.В., 2009

Досліджено сутність інформаційного забезпечення управління підприємством, його складові в умовах змішаної економіки та обґрунтовано інформаційну базу щодо інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.

The information providing of enterprises management it’s elements under conditions of mixed economy are investigated in this article and information base according to the innovation-investment business of enterprises are provide.

Кількість посилань – 10.

УДК 338+658.7+336.474

В.І. Довбенко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

© Довбенко В.І., 2009

Розглянуто вплив сучасних інструментів обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємства на потенціал його розвитку із врахуванням змін зовнішніх та внутрішніх умов. Досліджено характер впливу управлінських рішень на перспективи розвитку підприємства, зокрема, при застосуванні бізнес-моделей в управлінні рухом капіталу та ефективністю його операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Influence of modern tools of an accounting-analytical maintenance of enterprise activity on potential of its development in view of change external and internal conditions was considered. The character of influence of administrative decisions on prospects of enterprise development, in particular at application business – models in management of the capital movement and efficiency of its operational, financial and investment activity was investigated.

Кількість посилань – 14.

УДК 657

І.В. Жиглей

Житомирський державний технологічний університет,
кафедра бухгалтерського обліку і контролю

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

© Жиглей І.В., 2009

Визначено напрями удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю в частині формування розширеної звітності суб’єктів господарювання, необхідності посилення контролю за правильністю здійснення операцій, що відображаються в системі бухгалтерського обліку, та надання інформації для її узагальнення в системі макрообліку.

The directions of improving the methodology of accounting and control in the part of forming the companies’ extended reports have been determined as well as the necessity of increasing the control over the correctness of transaction performing reflected in the accounting system and providing information for its generalization in the macroaccounting system has been considered.

Кількість посилань – 4.

УДК 657: 631.162

І.В. Жураковська

Луцький національний технічний університет,
кафедра обліку і аудиту

РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК РЕСУРСИ, АКТИВИ, ВЛАСНІСТЬ ТА КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

© Жураковська І.В., 2009

Розкрито суть категорії «інтелектуальна власність», «інтелектуальні активи», «інтелектуальний капітал» та «інтелектуальні ресурси», показано взаємозв’язок між ними, пропонується вдосконалити визначення інтелектуальних активів як об’єкта обліку.

In article the crux of “intellectual property”, “intellectual assets”, “intellectual capital” and “intellectual resources” are describe, correlations between them are depict, crux of intellectual assets are propose improve as the object of accounting.

Кількість посилань – 17.

УДК 33:303.7; 658:589

А.Г. Загородній, В.М. Чубай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

© Загородній А.Г., Чубай В.М., 2009

Розкрито та проаналізовано основні недоліки методів визначення рівня конкурентоспроможності інноваційної продукції. Запропоновано методику стратегічного аналізу конкурентоспроможності інноваційної продукції, що усуває низку цих недоліків.

Analyzed the main deficiencies of the methods for determining the competitiveness of innovative products. It was suggested the method of strategic analysis of the competitiveness of innovative products, which eliminates some of these deficiencies.

Кількість посилань – 17.

УДК 657.221:504.03

І.В. Замула, М.М. Шигун

Житомирський державний технологічний університет,
кафедра аналізу і статистики

АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Замула І.В., Шигун М.М., 2009

Окреслено передумови виділення об’єктів бухгалтерського обліку екологічної діяльності, здійснено їх класифікацію та запропоновано методику облікового відображення.

The prerequisites of singling out the objects of accounting for ecologic activity have been determined, their classification has been made as well as methods of accounting reflection have been suggested.

Кількість посилань – 9.

УДК 657.421

Г.І. Зима, Н.І. Самбурська*

Полтавський університет споживчої кооперації України,
кафедра обліку і аудиту
*Товариство з обмеженою відповідальністю “МКСТРОЙ”

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

© Зима Г. І., Самбурська Н.І., 2009

Розкрито особливості обліку і оподаткування основних засобів та нарахування амортизації в умовах спільної діяльності без створення юридичної особи, проведено порівняльну характеристику з міжнародними стандартами та надано практичні рекомендації щодо ефективного управління такими активами суб’єктів господарювання.

The peculiarities of account and taxation; calculation of amortization in conditions of collaboration without establishing a legal person lave been discussed. The comparative analysis in accordance with international standards lass been carried out. The practical recommendations as for effective managing ot this subject lave been given.

Кількість посилань – 13.

Syndicate content