№ 661 (2010)

УДК 100.7.165.0

Степан Іваник

Національний університет “Львівська політехніка”

УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ФІЛОСОФІВ В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ТОВАРИСТВА У 1910–1939 рр. (у межах досліджень Львівської філософської школи)

© Іваник С., 2010

На основі детального опрацювання звітів з наукових засідань Польського філософського товариства у Львові у 1910–1939 рр. досліджено участь у них українських філософів. Результати дослідження вказують на необхідність перегляду доцільності наукового вживання терміна «Львівсько-Варшавська школа».
Ключові слова – Львівсько-Варшавська школа, Львівська школа, Варшавська школа, Польське філософське товариство.

Ivanyk S., Participation of Ukrainian Philosophers in Scientific Activity of Polish Philosophical Society in 1910-1939 (Within the framework of studies of Lviv-Warsaw School).

On the base of detailed elaboration of reports on scientific sittings of the Polish Philosophical Society in L’viv in 1910-1939 a participation in them of Ukrainian philosophers is researched. According to the author, results of research indicate the need to review the feasibility of scientific using of the term "L’viv-Warsaw School”.
Keywords – L’viv-Warsaw School, L’viv School, Warsaw School, Polish Philosophical Society.

Кількість посилань - 28

УДК 298.9 (045.2)

Ігор Богдановський

Харківський національний авіаційний університет

ДОБРОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕТРАДИЦІЙНИХ РЕЛІГІЙНИХ РУХІВ ЯК ФОРМА ЇХНЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

© Богдановський І., 2010

Дано визначення позакультової діяльності релігійних організацій. Розглянуто добродійну діяльність нетрадиційних релігійних рухів (НРР). Основними напрямами добродійності НРР є організація добродійних їдалень, опікування дитячими будинками, безкоштовна роздача убогим одягу, надання медичної й грошової допомоги тощо. Держава має сприяти і підтримувати добродійну діяльності релігійних організацій. Але існує багато проблем у співпраці держави і релігійних добродійних організацій. Головна проблема полягає у тому, що добродійна діяльність НРР часто використовується ними для розповсюдження своїх переконань серед послідовників інших релігій і невіруючих, що створює джерело конфліктів між їхніми адептами і послідовниками традиційних конфесій.
Ключові слова – нетрадиційні релігійні рухи, позакультова добродійна діяльність.

Igor Bogdanovskyy. Charity Of Untraditional Religious Motions As A Form Of Thei Social Activity.

Determination of religious organizations uncult activity is given in this article. Examined charity of untraditional religious motions (URM). Basic directions of charity of URM is organization of charity dining-rooms, watching child's houses, free distribution of wretched clothes, grant of medical and money help, etc. The Goverment must promote and support charity of religious organizations. But there is a row of problems at the collaboration of the state and religious charity organizations. The main problem is that eleemosynary activity of URM is often utillized by them for distribution of the persuasions among the followers of other religions and infidel, that creates the source of conflicts between their adherents and followers of traditional confessions.
Keywords – untraditional religious motions, uncult activity, charity.

Кількість посилань - 5

УДК 261.6

Оксана Волинець

Національний університет “Львівська політехніка”

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАКІВ ЧАСУ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАТОЛИЦЬКОЮ ЦЕРКВОЮ

© Волинець О., 2010

Аналізується теологічна концепція знаків часу та її розвиток у навчанні Католицької Церкви, розкривається теологічне і філософське розуміння поняття знаків часу, динаміка розвитку цього поняття у документах ІІ Ватиканського Собору, навчанні римських понтифіків та видатних теологів і науковців. Виявляються критерії розпізнавання і способи інтерпретації знаків часу, подаються основні сучасні теологічні та філософські напрямки у розумінні знаків часу, зокрема томістичний і моліністичний, розглядаються основні прикмети знаків часу та критерії до їх відчитання. Аналізуються ігнатіанський та спільнотний методи інтерпретації знаків часу.
Ключові слова – знаки часу, Католицька Церква, світ, подія, явище, процес, Провидіння.

Oksana Volynets. Characteristic signs of time and their interpretation by catholic church.

This article analyzes theological concept signs of time and its development in the doctrine of Catholic Church, reveals theological and philosophical understanding of time omens, dynamics of development this notion in documents of the Vatican Council, doctrines of the Rome pontiffs ands outstanding theologians and scientists. The article also exposes criteria of recognition and methods of interpretation of time omens, presents principal theological and philosophical trends in the understanding signs of time, particularly, Thomist and Molinist trends, examines principal signs of time omens and criteria of their understanding. Analysis is presented of Ignatian and community methods of interpretation signs of time.
Keywords – signs of time, Catholic Church, world, event, phenomenon, process, Providence.

Кількість посилань - 17

УДК 165.744

Наталія Гронська

Національний університет “Львівська політехніка”

СВІТОГЛЯДНІ КРИТЕРІЇ ТЕОРІЇ ГАРМОНІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

© Гронська Н., 2010

В результаті дослідження положень теорії гармонійних перетворень в економіці висвітлено такі світоглядні критерії соціальної філософії, як онтологічність, гносеологічність, праксеологічність, аксіологічність, а також визначено просторові позиції гармонійних перетворень матеріальної, інтелектуальної та духовної сфер діяльності і буття людини. Доведена актуальність переконань українських мислителів ХVIII ст. – початку ХХ ст. з точки зору сучасних досягнень науки та їх філософського світоприйняття.
Ключові слова – онтологічний вимір, гносеологічний об’єкт, праксеологічні позиції, аксіологічний світ.

Natalia Gronska. Word view criteria of theory of harmonious transformation.

As a result of research of positions of theory of harmonious transformations to the economy the world of ontology, view criteria of social philosophy hnoseology,pracselogy, ocsiology and also certainly spatial positions of harmonious transformations of financial, intellectual and spiritual spheres of activity and life of man are reflected. Actuality of persuasions of the Ukrainian thinkers of XVIII century – beginning of XX century from the point of view modern achievements of science and them philosophical perception of the world well-proven.
Keywords – ontological measuring, gnoseological object, praxeological positions, aksiological world.

Кількість посилань - 8

УДК

Ольга Данило, Михайло Скалецький

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРИЧИНИ ТА МОТИВИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

© Данило О., Скалецький М., 2010

Розглянуто проблему суїцидальної поведінки різних категорій населення в умовах економічної кризи. Особливу увагу приділено соціально-психологічним чинникам та мотивам суїцидальної поведінки студентської молоді на прикладі Національного університету "Львівська політехніка". Зроблено висновок, що основною причиною суїцидів серед студентів є депресія, зумовлена різними негативними соціальними чинниками, що поглиблюються в умовах економічної кризи.
Ключові слова – суїцид (дійсний, прихований, демонстративний), депресія, розчарування, безвихідь, смерть, сенс життя.

Olga Danylo, Mikhaylo Skaletskiy. Reasons and reasons of suicidalnoy conduct are in the conditions of economic crisis.

In article the problem of suicide behavior of different categories of the population in conditions of an economic crisis is overviewed. The especial attention is given the socio-psychological reasons and motives of suicide behavior of student youth on an example of National university "The Lviv polytechnics ". It is drawn a conclusion, that a principal cause of suicides among students is the depression caused by the different negative reasons which are aggravated in conditions of an economic crisis.
Keywords – a suicide (valid, covered, demonstrative), depression, disappointment, impasse, death, meaning of the life.

Кількість посилань - 19

УДК 1 (091) “19”

Андрій Дахній

Львівський національний університет імені Івана Франка

УКОРІНЕННЯ ЯК ОСНОВА ФІЛОСОФСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ М. ГАЙДЕҐҐЕРА

© Дахній А., 2010

Філософiя Гайдеґґера розглядається крізь призму укорінення, тобто враховуються як етнічне походження, ментальні чинники, зокрема, швабські витоки мислителя, так і впливи теоретичного плану – давньогрецькі й християнські. Усі ці чинники відіграють істотну роль у трансформації Гайдеґґером рефлективної феноменології у феноменологію герменевтичну. Водночас показано спроби критики гайдеґґерівської апологетики вкорінення, яка здійснюється, зокрема, Ю. Габермасом та Е. Левінасом на основі врахування технологічно-глобалізаційних змін у ХХ столітті.
Ключові слова – вкорінення, традиція, ідентичність, герменевтична феноменологія.

Andriy Dakhniy. An Enrooting as the Basis of the Philosophical Studies of M. Heidegger.
Heidegger’s philosophy is examined through a prism of enrooting, which means that we can speak as about ethnic origin, mental factors, in particular shvabs heredity of thinker, so about theoretical influence such as Ancient Greek studies and Christianity as well. All these factors take place in Heidegger’s transformation of reflective phenomenology into hermeneutic one. At the same time we can retrace some attempts to criticize Heidegger’s apologetics of enrooting. Such criticism is provided, in particular, by J.Habermas and E.Levinas, and it is based on technological and globalization changes in the XX century.
Keywords – enrooting, tradition, identity, hermeneutic phenomenology.

Кількість посилань - 15

УДК: 215

Андрій Кадикало

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЇ В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНОЇ ПАРАДИГМИ

© Кадикало А., 2010

Розглянуто проблему екзегетики та розширення її меж за допомогою інтерпретації. Інтерпретацію розглянуто через призму постмодерної філософії, а також проаналізовано можливі варіації «граничної підстави» процесу тлумачення. Окреслено трансдисциплінарні сфери взаємодії релігії та філософії.
Ключові слова – релігія, філософія, інтерпретація, екзегетика, постмодерна парадигма, концепт, гранична підстава.

Andrij Kadykalo. In the article the problem of exegetics and examined is expansion of its limits with the help of interpretation. Interpretation is examined through the prism of post-modern philosophy. The themes are outlined of co-operation to religion and philosophy.
Keywords – religion, philosophy, interpretation, exegetics, paradigm of postmodern, concept, maximum foundation.

Кількість посилань - 13

УДК 1(091): 165.62

Ігор Карівець

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕЛЕМЕНТИ ПОВСЯКДЕННЯ: ТІЛО, ЧАС, ІНШІ

© Карівець І.В., 2010

Аналізуються особливості конституювання повсякдення на основі його складових: тіла, часу, інших. Представлено їхнє екзистенціально-феноменологічне тлумачення, а також розкрито виникнення відчуття часу та інтерсуб’єктивності з людського тіла.
Ключові слова – інші, інтенціональність, повсякдення, тіло, час.

Ihor Karivets’. The Elements of Everydayness: Body, Time, Others. In this article author analyses the particularities of constitution of everyday life on the basis of its elements such as: human body, time and others. Author considers the human body as the constituent element which gives rise to time and intersubjectivity.
Keywords – body, intentionality, everyday life, others, time.

Кількість посилань - 17

Ігор Карівець

Національний університет “Львівська політехніка”

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ СПАДЩИНИ КАЗІМЄЖА ТВАРДОВСЬКОГО

Рецензія на книгу «Золота доба польської філософії. Філософська спадщина Казімєжа Твардовського» за редакцією Сандри Ляпонт, Яна Волєнського, Мет’ю Маріон та Віолетти Міскєвіч. (The Golden Age of Polish Philosophy. Kazimierz Twardowski’s Philosophical Legacy. Sandra Lapointe, Jan Woleński, Mathieu Marion, Wioletta Miskiewicz Editors. – Springer Dordrecht Heidelberg–London–New York, 2009. – 251 pp.).

© Карівець І.В., 2010

Ігор Карівець

Національний університет “Львівська політехніка”

ФІЛОСОФУВАТИ КРАЩЕ, АБО ПРО МЕТОД ФІЛОСОФІЇ

Рецензія на книгу Тімоті Вільямсона «Філософія філософії» [Timothy Williamson. The Philosophy of Philosophy. – Blackwell Publishing, 2007. – 332 p.].

© Карівець І.В., 2010

УДК 179: 14 (049. 2) : 241.4 «16»

Лариса Квасюк

Національний університет “Острозька академія”

ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ АРІСТОТЕЛЯ В АРГУМЕНТАЦІЇ НА ЗАХИСТ СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДОГМАТУ ПРО ПОХОДЖЕННЯ СВЯТОГО ДУХА У «ТРЕНОСІ» (1610) МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО

© Квасюк Л., 2010

Аналізується використання філософських категорій Арістотеля «особа», «субстанція», «істота», «натура», «прикмети-властивості», «моральність», «способи буття» у творі «Тренос» (1610) православного полеміста Мелетія Смотрицького для захисту східнохристиянської інтерпретації догмату про походження Святого Духа, що був одним із питань полеміки між Західною та Східною церквами.
Ключові слова – Трійця, Бог-Отець, Бог-Син, Святий Дух, філіокве, особа, субстанція, істота, прикмети-властивості, способи буття, догмат, східнохристиянська теологія.

Larisa Kvasiuk. Aristotle’s philosophical categories in an argumentation on defense of eastern orthodox interpretation of dogma about the origin of the Saint Spirit in Meletiy Smotricky’s «Trenos» (1610).

Using Aristotle’s philosophical categories, such as «creature», «substance», «person», «nature», «properties», «morality», «methods of being», in orthodox polemicist Meletiy Smotricky’s «Trenos» (1610), is made in the article. Special attention is paid to using these categories with a purpose of defense eastern orthodox interpretation of dogma about the origin of the Saint Spirit in polemic between Western and East Churches.
Keywords – Trinity, Father, Son, Saint Spirit, filiokve, creature, substance, person, properties, methods of being, dogma, eastern orthodox theology.

Кількість посилань - 10

УДК 1(091):17.024.4:111.61

Олена Льовкіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НЕЗАЛЕЖНА ЕТИКА Т. КОТАРБІНЬСЬКОГО У СВІТЛІ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІРОВЧЕННЯ

© Льовкіна О., 2010.

Проаналізовано ті положення незалежної від релігії етики Т. Котарбіньського, які спричинили ідеологічну полеміку між ним і представниками католицької релігійної філософії. Окреслено специфіку етичних максим у вченні Т. Котарбіньського, який вважав, що походження моральних правил має розглядатися в історичному й практичному контекстах. Особливу увагу було приділено тим положенням етичного учення Т. Котарбіньського, які піддавалися критиці з боку прихильників християнської етики: її атеїстичній спрямованості, ігноруванні Т. Котарбіньським залежності буття людини від Першопричини (Бога).
Ключові слова – незалежна етика, атеїзм, християнська етика, справедливість.

Olena Levkina. Independent Ethics Of T.Kotarbin'skiy Is In The Point Of View Of Christian Doctrine.
Those positions of independency of religion ethics of T.Kotarbinski are analysed in the article, which entailed ideological polemic between him and by the representatives of catholic religious philosophy. Outlined the specific of ethics rules in the studies of T.Kotarbinski, who considered that the origin of moral rules must be examined in historical and practical contexts. The special attention was spared that position of ethics studies of T.Kotarbinski, that added criticism from the side of christian ethics admirers: it atheistic orientation, ignoring of T.Kotarbinski dependences of human life on primary Cause (God).
Keywords – independent ethics, atheism, christian ethics, justice.

Кількість посилань - 5

УДК 1:572 (091)

Любов Мазур

Національний університет “Львівська політехніка”

БІНАРНА СТРУКТУРА ІДЕНТИЧНОСТІ В СВІТЛІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

© Мазур Л., 2010

Девіантна поведінка представлена як відкритість людини до нового у її спробі адаптації до недоладного. Система бінарних опозицій уможливлює переступ в межах власного контексту. Ідентичність особистості розглядається як результат боротьби суспільних сфер проти бунтарства і переступу. Вона має бінарну структуру самість/інакше (заради-чого), я/інший, я/чужий і зумовлює існування есенціалістського (нормативного) і антиесенціалістського (девіантного) типу поведінки.
Ключові слова – девіантна поведінка, бінарні опозиції, семіотична відмінність, самість/інакше (заради-чого), я/інший, я/чужий.

Lyubov Mazur. Binary structure of identity in the light deviantion behaviour. A deviantion behaviour is presented as an openness of man to new in its attempt of adaptation to clumsy. The system of binary oppositions does possible transgress within the limits of own context. The identity of personality is examined as a result of fight of public spheres against rebelliousness and transgress. It has a binary structure of self/otherwise (for the sake of), I/another, I/stranger and predetermines existence of esentsialist (normative) and antiesentsialist (deviant) type of behaviour .
Keywords – deviantion behaviour, binary oppositions, semiotic difference, self/otherwise (for the sake of), I/another, I/stranger.

Кількість посилань - 10

УДК 17.022.1
Марія Мазурик

Національний університет “Львівська політехніка”

ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ ДОБРА І ЗЛА

© Мазурик М., 2010

Поряд із поширеними в літературі концепціями добра і зла запропоновано їхнє екзистенціальне трактування, яке пов’язується з людською екзистенцією і торкається питання справжності чи несправжності людського існування.
Ключові слова – добро, зло, етика, онтологія, екзистенціалізм.

Mariyа Mazuryk. Ontologycal measure to the ethical category of good and evil.
The principal attention is devoted the basic conceptions of good and evil are given in ethics, to the list of which is added the interpretation of this problem in existentialism, witch connect of the human existence and touch on real or unreal of the human being.
Keywords – good, evil, ethic, ontology, existentialism.

Кількість посилань - 12

Микола Одарченко

Національний університет “Львівська політехніка”

ФІЛОСОФІЯ ЄДНОСТІ В.С. СОЛОВЙОВА ПРО ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМУ

(Наукове повідомлення)

© Одарченко М., 2010

Кількість посилань - 5

Оксана Онищук

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЮВАННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ

(наукове повідомлення)

© Онищук О., 2010

УДК 1 (091)
Олеся Паньків
Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ У ДОСОКРАТІВСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ

© Паньків О., 2010

Висловлюється думка про те, що вже у ранній грецькій філософії були поставлені питання, які стосувалися людини, її місця та призначення в світі. Людина розглядається як частина природи, яка наділена розумом як засобом життя “по природі”.
Ключові слова – людина, природа, космос.

Olesja Pankiv. Formation of the antropological problem in pre-socratic philosophy.
In this article there is expressed idea about the questions in the early Greek philosophy which concerned the human, his destination in the world. The human is regarded as a part of the nature who obtained the mind as the means to live “according to the nature”.
Keywords – human, nature, the cosmos.

Кількість посилань - 10

Віктор Петрушенко

Національний університет “Львівська політехніка”

ВИТОКИ ІДЕЇ ОЧЕВИДНОСТІ ТА ЇЇ ЕКСПЛІКАЦІЇ У ФЕНОМЕНОЛОГІЇ Е. ГУССЕРЛЯ

© Петрушенко В., 2010

Здійснено аналіз ідеї очевидності у феноменологічних побудовах Е. Гуссерля, яку автор вважає осереддям феноменологічного вчення і мислення. На думку автора, саме ця ідея, якщо виявити її витоки, дає ключ до розуміння феноменологічної концепції свідомості та розкриває підвалини гуссерлівської довіри до пізнання.
Ключові слова – очевидність, інтенція, свідомість, предметний зміст.

Victor Petrushenko, The sources of idea of evidence and its explications in phenomenology of E.Husserl.
In given article the of idea of evidence in phenomenology studies of E.Husserl is analyzed. Author affirmed that this idea is the centre of phenomenological teaching and way of thinking. This idea, if we shall find its sources, will allow us to understand phenomenological concept of consciousness and to find out basis of Husserl’s confidence towards cognition.
Keywords – evidence, intention, consciousness, content intellectual’s objectivity.

Кількість посилань - 15

УДК 130.122 (141.8-330.84)

Оксана Петрушенко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

МОДИФІКАЦІЇ УТОПІЇ ТА РІЗНОВИДИ УТОПІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

© Петрушенко О., 2010

Досліджується утопічна свідомість сучасності як спосіб існування позитивної утопії та визначаються основні види сучасної утопічної свідомості: сцієнтистська, релігійна, партійно-політична, культурно-мистецька, корпоративно-фінансова, екологічна.
Ключові слова – утопія, утопічна свідомість, позитивна утопія, зміна суспільного життя.

Oksana Petrushenko. Utopia’s modifications and the main kinds of utopian consciousness in contemporary world. In given article contemporary utopian consciousness as the way of positive utopia’s existence is studied. Also the main kinds of contemporary utopian consciousness are defined: scientific, religious, political, cultural and art one, corporative-financial, ecological.

Utopia’s modifications and the main kinds of utopian consciousness in contemporary world. In given article contemporary utopian consciousness as the way of positive utopia’s existence is studied. Also the main kinds of contemporary utopian consciousness are defined: scientific, religious, political, cultural and art one, corporative-financial, ecological.
Keywords – utopia, utopian consciousness, positive utopia, changes in social life.

Кількість посилань - 8

УДК 165.62+7.08.542

Світлана Повторєва
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРИНЦИП ДЕСТРУКЦІЇ М. ГАЙДЕҐҐЕРА І ДЕКОНСТРУКЦІЯ ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМУ

© Повторєва С., 2010

Розглядається порівняльне дослідження принципів деструкції М. Гайдеґґера і деконструкції постструктуралізму. Доведено, що ці принципи пов’язані не лише за походженням, але й за змістом і спрямуванням. Показано, в який спосіб відбувається перегляд структур метафізичного мислення, медіація традиційних опозицій мови європейської і генетично пов’язаної з Європою культури через дискурси деструкції і деконструкції.
Ключові слова – деконструкція, деструкція, дискурс, постструктуралізм.

Svitlana Povtoreva. The Principle of Destruction of M. Heidegger and the Deconstruction of Poststructuralism. The article devotes the comparative research of the principles of destruction by M. Heidegger and poststructuralist deconstruction. The author deducts that this principles are connected in genesis, contents and practical direction. In the article is demonstrated how realize the revision of the metaphysic mental structures and mediation of the traditional linguistic oppositions of European and genetic connected with the Europe culture in the discourses of destruction and deconstruction.
Keywords – deconstruction, destruction, discourse, poststructuralism.

Кількість посилань - 21

Віктор Савельєв

Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського, МАУП

ІДЕЇ М. ГАЙДЕҐҐЕРРА В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС (Наукове повідомлення)

© Савельєв В., 2010

Кількість посилань - 6

Наталя Саноцька

Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВ ІДЕЙ А. ШОПЕНГАУЕРА НА ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ТВОРЧОСТІ ХХ ст.

(Наукове повідомлення)

© Саноцька Н., 2010

Кількість посилань - 1

УДК 001.11 : 101.1 : 008

Едуард Семенюк

Національний лісотехнічний університет України

НАУКА ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЇ І КУЛЬТУРИ

© Семенюк Е., 2010

В добу глобалізації світова наука нерідко є першоджерелом небажаних та небезпечних змін у природі та суспільстві. Разом з тим саме наука та філософія є важливими чинниками збереження цивілізації та культури. Це ще раз переконливо доводить, що проблематика сталого розвитку та ноосфери глибоко взаємопов’язана.
Ключові слова – глобалізація, наука, філософія, цивілізація, культура, сталий розвиток, ноосфера.

Eduard Semenyuk. Science as a factor of civilization and culture conservation. The world science often is an origin of the undesirable and dangerous changes in the nature and society during the globalization epoch. At the same time just science and philosophy are important factors of the civilization and culture conservation. Sustainable development and noosphere problems demonstrate it convincingly once more.
Keywords – globalization, science, philosophy, civilization, culture, sustainable development, noosphere.

Кількість посилань - 15

УДК 291.1: 001.1: 234.24

Зиновій Тіменик

Національний університет “Львівська політехніка”

ІДЕЇ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ У МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА (ОГІЄНКА) І ПРОЦЕС ВІРУВАННЯ

© Тіменик З., 2010

Уперше аналізуються ідеї філософії релігії зі спадщини Митрополита Іларіона (Огієнка), а саме: ідея Бога та ідея істинності й повноти релігійного життя. Стверджується закономірність гармонійних та суперечливих ситуацій у міждисциплінарних зв’язках.
Ключові слова – ідея, Бог, істина, повнота, синтезування, філософія релігії.

Zynovij Timenyk. Metropolitan Ilarion’s (Ohijenko’s) іdeas of the philosophy of religion and the process of belief.

Metropolitan Ilarion’s (Ohijenko’s) іdeas of the philosophy of religion (the іdea of God and the іdea of truth and fullness of religious life) are researching for the first time. The objectivity of the harmony and contradictious situations in the different branch of science is confirmed.
Keywords – idea, God, truth, fullness, synthesis, philosophy of religion.

Кількість посилань - 15

УДК 113+62+502/36

Оксана Чурсінова

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ТЕХНІКИ

© Чурсінова О., 2010

Проведено аналіз ідей сучасних українських мислителів, які пов’язують екологічну кризу із розвитком техніки і намагаються знайти шляхи подолання екологічних загроз не через відмову від науково-технічних досягнень, а саме на шляху трансформації технічного розвитку у бік його гуманізації і гармонізації відносин у системі „суспільство-природа”.
Ключові слова – екологія, гармонізація, науково-технічний прогрес, природа, філософія техніки.

Oksana Chursinova. Ecological Problem in the Context of the Modern Ukrainian Philosophy of Technique.

In the article analyses the ideas of the modern Ukrainian thinkers which connect the ecologic crisis with the development of technique. They try to overcome the ecologic threats not over refusal the science and technical achievement but in the way of transformation of technical development to the humanism and harmony in a system „society-nature”.
Keywords – ecology, harmony, nature, science and technical progress, philosophy of technique.

Кількість посилань - 12

УДК 101.3

Юрій Шадських

Національний університет “Львівська політехніка”

СПІВВІДНОШЕННЯ НАУКИ І МУДРОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

© Шадських Ю., 2010

Досліджуються питання мудрості через зіставлення відкриттів фундаментальної науки та їх наслідків. Стверджується необхідність звернення до минулого досвіду як атрибуту мудрості у сучасному глобальному світі.
Ключові слова – мудрість, знання, наука, прогнозування.

Yuriy Shadskikh. Correlation of science and wisdom in the modern world.
The questions of wisdom are investigated through comparison of openings of fundamental science and their consequences. The necessity of addressing the past experience as the attribute of wisdom in the modern global world becomes firmly established.
Keywords – wisdom, knowledge, science, prognostication.

Кількість посилань - 12

Syndicate content