№ 662 (2010)

УДК 69.05

І.Д. Іванейко, І.Б. Мудрий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ПРИ СПОРУДЖЕННІ ФУНДАМЕНТІВ СТРІЛОВИМИ КРАНАМИ В УМОВАХ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

© Іванейко І.Д., Мудрий І.Б., 2010

Запропоновано принцип формування комплекту елементів в окремих конструкціях фундаментів із застосуванням стрілових кранів.
Ключові слова: вантажопідйомність крана; комплект елементів; адаптація.

The paper presents principle of forming a set of elements in individual construction of foundations in the application of cranes.
Keywords: set of elements; adaptation.

Кількість посилань - 5

УДК 624.131.519

Г.Г. Бігун, Т.-Н. М. Ванькович

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

КОЛИВАННЯ В ОДНІЙ ІСТОТНО НЕЛІНІЙНІЙ СТОХАСТИЧНІЙ СИСТЕМІ

© Бігун Г.Г., Ванькович Т.-Н. М.., 2010

Наведено результати досліджень випадкових коливань в істотно нелінійних системах, що дає змогу ефективно досліджувати реакцію механічної системи на випадкову вібрацію.
Ключові слова: вібрація, коливання, інерційні навантаження, диференціальне рівняння.

The results of studies of random fluctuations in an essentially nonlinear systems to effectively investigate the response of mechanical system random vibrations.
Keywords: vibration, oscillation, inertia loads, differential equation.

Кількість посилань - 2

УДК 624.21.004.69

М.Р. Більський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ДИНАМІКА І СТІЙКІСТЬ СТИСНУТО-ЗІГНУТИХ СТРИЖНІВ, ПІДСИЛЕНИХ З ПОПЕРЕДНІМ НАПРУЖЕННЯМ

© Більський М.Р., 2010

Розглянуто методи розрахунку динаміки і стійкості стиснуто-зігнутих стрижнів сталевих каркасів будівель та споруд, що експлуатуються після реконструкції в умовах динамічних навантажень, підсилюваних з попереднім напруженням.
Ключові слова: динаміка, стійкість, стрижень, напруження.

This article expounds about method of estimate for dynamics and stability compressed bending bars steel works of structures and builing frame operating condition of a structure form cade.
Keywords: dynamic, stability, bar, compressed.

Кількість посилань - 18

УДК 624.012.25:539.431

Є.М. Бабич, Д.Я. Кислюк,* С.Я. Дробишинець *

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
*Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО НАПРУЖЕННЯ ЗАТЯЖКИ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМАЦІЙНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ДВОШАРНІРНОЇ АРКИ

© Бабич Є.М., Кислюк Д.Я., Дробишинець С.Я., 2010

Наведено результати дослідження роботи арок у різних режимах одноразового та малоциклового навантаження з натягом затяжки. Встановлено, що при попередньому натягу затяжки зменшується прогин та покращується жорсткість.
Ключові слова: арка, попереднє напруження, розпір, затяжка.

The of results of research of work of archs are at the different modes of the permanent and the repeated loadings stress with prestressing of efforts. It of is set that at previous loadings of efforts the eventual sagging is diminishes and improves inflexibility.
Keywords: arch, prestressing, efforts, thrust.

Кількість посилань - 5

УДК 624.012.25: 539.37

Є.М. Бабич, С.В. Філіпчук, Н.І. Ільчук *

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
*Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ

© Бабич Є.М., Філіпчук С.В., Ільчук Н.І., 2010

Встановлено особливості перерозподілу зусиль та зміни напружено-деформованого стану нормальних перерізів ригеля і стійок на циклах повторних малоциклових навантажень, а також визначення прогинів та ширини розкриття тріщин залізобетонних елементів, що зазнають дії повторних малоциклових навантажень.
Ключові слова: залізобетонна рама, напружено-деформований стан, перерозподіл зусиль, ширина розкриття тріщин, методика розрахунку.

Features of redistribution of efforts and changes is intense - deformed conditions of normal sections of a crossbar and racks on cycles of repeated few cycles of are established and also the definition of the deflection and the broadness of the openings of the fractures of the reinforced concrete elements, which undergo the influence of the repeated low-cycled loadings.
Keywords: reinforced concrete frame, stressed-deformed a state, redistribution of efforts, breadth of cracks opening, method of analysis.

Кількість посилань - 8

УДК 624.21

І.П. Бабяк

Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна, м. Київ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ВИТРИВАЛОСТІ АРМАТУРНОГО ПРОКАТУ ТА ЙОГО З’ЄДНАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ

© Бабяк І.П., 2010

Наведено результати випробувань багаторазово повторюваним навантаженням зварних з’єднань арматурних стержнів класу А500С. Проаналізовано досліджені параметри акустичної емісії та втоми металу, а також можливість використання параметрів акустичної емісії при визначенні втоми арматури.
Ключові слова: багаторазово повторювані навантаження, зварні з’єднання арматурних стержнів, акустична емісія, втома арматури.

The results of high cycle fatigues (HCF) test of A500C weld joints of steel bars are given. The analysis of researched of parameters of acoustic emission and metal fatigue of steel bars is made. The analysis opportunity of using parameters of acoustic emission for investigated fatigue steel bars is mode.
Keywords: high cycle fatigues (HCF), weld joints of steel bars, acoustic emission, fatigue steel bars.

Кількість посилань - 10

УДК 624.012:624.046

А.Н. Бамбура

ДП НДІБК, м. Київ

ДО ВРАХУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО НАПРУЖЕННЯ АРМАТУРИ ПРИ ОЦІНЦІ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ РОЗРАХУНКОВОГО ПЕРЕРІЗУ ЗА ДЕФОРМАЦІЙНОЮ МОДЕЛЛЮ

© Бамбура А.Н., 2010

Наведено метод і залежності щодо визначення напружень в арматурі попередньо напружених залізобетонних елементів на будь-якому етапі навантаження при використанні деформаційного методу розрахунку.
Ключові слова: деформаційна модель, попередньо напружений залізобетон, етап навантаження.

Method and dependences for determination of stresses in reinforcement of prestressed reinforced concrete elements on any stage of loading at using of deformation calculation method are presented in paper.
Keywords: deformation calculation method, prestressed reinforced concrete, stage of loading.

Кількість посилань - 3

УДК 624.012:454

А.Я. Барашиков*, С.В. Ротко, О.А. Ужегова, І.В. Задорожнікова

*Київський національний університет будівництва та архітектури
Луцький національний технічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ЕОМ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Барашиков А.Я., Ротко С.В., Ужегова О.А., Задорожнікова І.В., 2010

За матеріалами новоствореного навчального посібника “Розрахунок кам’яних і армокам’яних конструкцій” акцентовано увагу на використанні прикладних комплексів і програм, зокрема, ПК МОНОМАХ (програма КИРПИЧ), ПК SCAD Office (програма КАМИН), пакета прикладних програм NormCAD, для проектування елементів будівельних конструкцій.
Ключові слова: посібник, прикладний комплекс, ПК МОНОМАХ, КИРПИЧ, ПК SCAD Office, КАМИН NormCAD.

The article presents a newly created manual “Calculation of stone and reinforced masonry structures”. Attention is accented on the use of application complexes and programs, including AC MONOMAKH (program KIRPICH), AC SCAD Office (program KAMIN), software packages NormCAD, for design of elements of build constructions.
Keywords: manual, application complexes, AC MONOMAKH, KIRPICH, AC SCAD Office, KAMIN NormCAD

Кількість посилань - 10

УДК 624.073.11:539.371

С.Ю. Берестянська, О.М. Кобзєва

Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

РОЗРАХУНОК СТАЛЕБЕТОННИХ ПЛИТ НА ДІЮ ПОПЕРЕЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

© Берестянська С.Ю., Кобзєва О.М., 2010

Проаналізовано роботу конструкції із зовнішнім листовим армуванням. Виконано порівняння експериментальних й отриманих теоретичних даних для різних плит, на підставі чого зроблено висновок про відповідність запропонованої методики розрахунку сталебетонних плит на дію зовнішнього навантаження з наявними експериментальними даними.
Ключові слова: сталебетонна плита, зовнішнє навантаження, конструкція із зовнішнім листовим армуванням, міцність бетону, міцність сталевого листа.

The author provides the operability analysis of construction with external sheet reinforcement. Basing on comparative analysis of theoretical and experimental results of the steel concrete slabs under the external loads the author makes the conclusion of competency of proposed methodology.
Keywords: steel concrete slabs, external load, construction with external sheet reinforcement, toughness of the concrete, toughness of the steel sheet.

Кількість посилань - 3

УДК 624.012

З.Я. Бліхарський, Є.С. Царьов, Р.Є. Хміль, В.І. Попович

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ДІЮ КОРОТКОТРИВАЛОГО НАВАНТАЖЕННЯ, ПРИКЛАДЕНОГО З ЕКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

© Бліхарський З.Я., Царьов Є.С., Хміль Р.Є., Попович В.І., 2010

Описана методика експериментальних досліджень позацентрово-стиснутих залізобетонних елементів на дію короткотривалого навантаження.
Ключові слова: методика експериментальних досліджень, позацентровий стиск, залізобетон.

This article deals with the methodology of experimental researches of the eccentrically compressed reinforced concretes elements to effect short-term loading.
Keywords: methodology of experimental researches, eccentric compression, reinforced concrete.

Кількість посилань - 5

УДК 528.21

Т.В. Бобало, З.Я. Бліхарський, В.М. Барабаш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ АРМАТУРИ КЛАСУ АТ-800 ТА СТРІЧКОВОЇ У СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛКАХ ЗІ ЗМІШАНИМ АРМУВАННЯМ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

© Бобало Т.В., Бліхарський З.Я., Барабаш В.М., 2010

Метою дослідження є вивчення особливостей роботи та характеру руйнування сталебетонних балок із зовнішнім гладким стрічковим армуванням, що має зчеплення з бетоном, у поєднанні з арматурою класу Ат-800. Поєднання конструктивного рішення сталебетонних балок, в якому передбачається здешевлення їх виготовлення, є актуальним з погляду доцільності дослідження міцності, деформативності та практичного застосування в будівництві.
Ключові слова: сталебетон, балки, арматура, зовнішнє армування.

The purpose of work are studying features of work and character of destruction of beams of steel concretes with external smooth band re-enforcement, with tripping with a concrete, in combination with the armature of class of Ат-800. Combination of structural decision of beams of steel concretes, in which diminishing of prices of their making is actual from point of expedience of research of durability and practical application in building.
Keywords: steel concretes, beams, armature, external re-enforcement.

Кількість посилань - 9

УДК 624.012.464

Я.О. Бова

Київський національний університет будівництва та архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ДВОВІСНО НАПРУЖЕНИХ ПЛИТ ЗІ ЗМІШАНИМ АРМУВАННЯМ

© Бова Я.О., 2010

Наведено особливості методики виконання експериментальної частини дослідження впливу двовісного напруження із використанням змішаного армування в залізобетонних плитах.
Ключові слова: змішане армування, двовісне напруження, коефіцієнт змішаного армування, плити, оперті по контуру.

This article is about peculiarity of carring out the experimental part methodic of research biaxial prestressed effect with using mixed reinforcement in slabs.
Keywords: mixed reinforcement, biaxial stress, coefficient mixed reinforcement, slabs that are leaned on a contour.

Кількість посилань - 5

УДК 624.21

Л.П. Боднар

Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.М. Шульгіна, м. Київ

ОБҐРУНТУВАННЯ РІВНІВ УТРИМАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ В УПРАВЛІННІ ПРОГРАМАМИ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

© Боднар Л.П., 2010

Запропоновано спосіб обґрунтування рівня утримання мостів на основі застосування рівнів серйозності і рівнів поширення дефектів елементів мостів.
Ключові слова: модель ефективності, рівень утримання, рівень серйозності, рівень поширення, нейронні мережі.

A way to justify the level of maintenance of bridges on the basis of levels of severity levels and distribution of defects elements of bridges.
Keywords: model performance, the level of maintenance, the level of seriousness, level of distribution, neural networks.

Кількість посилань - 8

УДК 624.042.5

С.С. Була, Т.В. Стойко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ДІЇ МІСЦЕВОГО НАГРІВАННЯ
© Була С.С., Стойко Т.В., 2010

Описано результати досліджень залишкової міцності залізобетонних елементів при дії місцевого нагрівання. Виконане порівняння отриманих експериментальних даних з теоретичними результатами.
Ключові слова: залишкова міцність, місцеве нагрівання.

This article describes the results of investigating the remain strength in reinforced concrete elements during local heating. The results were compared with theoretical figures.
Keywords: remain strength, local heating.

Кількість посилань - 6

УДК 624.012.45

А.И. Валовой, П.И. Герб

Криворожский технический университет

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ И ДЕФОРМАТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ И УСИЛЕННЫХ БЕТОНОМ ИЗ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД

© Валовой А.И., Герб П.И., 2010

Поставлені актуальні питання дослідження залізобетонних балок, підсилених нарощуванням в розтягнутій зоні і випробуваних постійним та змінним навантаженням з різним рівнем повторного завантаження. Наведена перша частина результатів випробувань балок з бетонів на відходах збагачення залізних руд на міцність, деформативність і тріщиностійкість.
Ключові слова: балка, підсилення, випробування, розтягнута зона, навантаження, міцність, прогин, тріщина.

Pressing research questions of reinforce concrete beams strengthened by building-up in the stretched zone and tested by constant and variable loading with various loading levels are worked out. First testing results of concrete beams on the wastes of iron ores enrichment, durability, deformation and breaking fastness are represented.
Keywords: beam, strengthen, test, stretched zone, load, strength, deflection, crack.

Кількість посилань - 7

УДК 697.34

В.І. Венгльовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ПЕРЕВІРОЧНИЙ РОЗРАХУНОК ТОВЩИНИ ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ БЕЗКАНАЛЬНОГО ПРОКЛАДАННЯ

© Венгльовський В.І., 2010

Розглянуто методику теплового розрахунку трубопроводів теплових мереж. Наведено результати досліджень роботи теплових мереж і мереж гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів.
Ключові слова: теплові мережі, теплова ізоляція.

In this article the thermal design procedure of pipe systems of thermal networks is considered. The investigations results work of thermal networks and networks of water supply with use preliminary heat – insulated pipelines are presented.
Keywords: thermal network, thermal insulation.

Кількість посилань - 12

УДК 697.9:621;697:621

О.Т. Возняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ВНУТРІШНЬОГО МІКРОКЛІМАТУ ПРИМІЩЕННЯ НА ТЕПЛООБМІН ЛЮДИНИ

© Возняк О.Т., 2010

Подано результати теоретичних досліджень, які стосуються взаємозв’язку теплообміну організму людини з параметрами мікроклімату у приміщенні. Враховано метаболічне тепло (інтенсивність роботи людини), властивості теплової ізоляції одягу, температури приміщення та швидкості руху повітря. На підставі цих досліджень створена універсальна трифакторна номограма та отримано розрахункові залежності. Наведена номограма та залежності дають можливість розраховувати необхідну для комфорту швидкість повітря, що є вихідними даними для проектування системи кондиціонування повітря.
Ключові слова: швидкість руху повітря, температура, термічний опір одягу, мета¬болічна теплота.

In this article there are presented results of theoretical investigations, which concern relationship between a person heat exchange and microclimatic parameters in a room. By this Metabolic heat (person work intensity), clothes heat isolation properties, room temperature and air velocity were taken into acount. On a base of this research an universal comfort diagram (3-factor’s chart) has been created and calculating equation has been obtained. Presented diagram and equation give possibility to calculate an air velocity needed for a person comfort heat feeling, which is an input data for designing Air Conditioning system.
Keywords: air velocity, temperature, clothes thermal resistance, metabolic heat

Кількість посилань - 3

УДК 697.9:621:697:621

О.Т. Возняк, М.А. Мартиняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ГІБРИДНА ТЕПЛОНАСОСНО-СОНЯЧНА СИСТЕМА

© Возняк О.Т., Мартиняк М.А., 2010

Наведено методику розрахунку та влаштування гібридної теплонасосно-сонячної системи опалення і показано її перевагу над встановленням окремих систем. За попередніми підрахунками тепловий насос, встановлений на підприємстві “Укрінтерм”, забезпечує до 63 700 кВт • год/рік теплової енергії. Подано таблиці розрахунків, які дають можливість розрахувати необхідні величини. Стаття виконана у формі літературного огляду та аналізу публікацій на задану тематику.
Ключові слова: сонячний колектор, тепловий насос, ємнісний теплообмінник.

In this article indicated the method of calculating and arranging heatpumping hybrid solar-heating system and show its advantages over installing separate systems. According to preliminary calculations heat pump installed in the enterprise “Ukrinterm”, provides up to 63700 kW*h/year of thermal energy. Presented table payments, which enable to calculate the required value. Article made in the form of literature review and analysis of publications on the same subject.
Keywords: solar collector, heat pump, capacitance exchanger.

Кількість посилань - 2

УДК 624.012

О.В. Войцехівський, Т.І. Приндюк

Вінницький національний технічний університет,
кафедра промислового та цивільного будівництва

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЦНОСТІ ТА ЖОРСТКОСТІ ЗРУЙНОВАНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ВІДНОВЛЕНИХ СУЧАСНИМИ РЕМОНТНИМИ СУМІШАМИ

© Войцехівський О.В., Приндюк Т.І., 2010

Наведено результати експериментальних випробувань відновлених у стиснутій зоні залізобетонних балок після їх руйнування. Визначено максимальні показники міцності та деформативності, а також характер руйнування відновлених зразків.
Ключові слова: відновлення залізобетонних конструкцій, спосіб відновлення, сучасні ремонтні суміші.

Results of experimental researches of reinforced construction that were restored in compression region after failure are given. Maximal measures of strength and deformations and characteristic of failure of samples were determined.
Keywords: restoring of reinforced construction, restoring method, modern repair mixes.

Кількість посилань - 4

УДК 624.016:519.24

О.П. Воскобійник

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ТИПОЛОГІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ДЕФЕКТІВ ТА ПОШКОДЖЕНЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ, МЕТАЛЕВИХ ТА СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Воскобійник О.П., 2010

Проаналізовано основні види дефектів та пошкоджень сталезалізобетонних балкових конструкцій на основі спільного аналізу (типологічного порівняння) аналогічних дефектів залізобетонних та металевих елементів.
Ключові слова: сталезалізобетонні конструкції, дефекти, пошкодження, підсилення, технічний стан.

In the article the basic types of defects and damages of steel-concrete composite beams are analysed on the basis of global analysis (topologic comparison) of similar defects of the reinforced concretes and metallic members.
Keywords: steel-concrete composite structures, defects, damages, strengthening, technical state.

Кількість посилань - 11

УДК 691.327:620.179.16

В.Н. Выровой, Ю.Н. Воронов, В.А. Панасюк

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

ВЛИЯНИЕ ВОДОНАСЫЩЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ УЛЬТРАЗВУКА В БЕТОНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ТВЕРДЕНИЯ

© Выровой В.Н., Воронов Ю.Н., Панасюк В.А., 2010

Наведено результати експериментальних досліджень впливу вологості на швидкість поширення ультразвуку в бетоні у віці 28 діб водного тверднення і 33 років нормально тверднення, дано якісні і кількісні оцінки цього впливу.
Ключові слова: бетон, ультразвук, швидкість, вологість.

The results of experimental researches of influence of humidity are resulted on speed of distribution of ultrasound in a concrete in age 28th of days of the water hardening and 33rd normally hardenings, the high-quality and quantitative estimations of this influence are given.
Keywords: concrete, ultrasound, speed, humidity.

Кількість посилань - 6

УДК 624.072.31:075.23

Є.І. Галагуря, А.О. Шевченко

Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПО-РІЗНОМУ НАВАНТАЖЕНИХ КОЛОН

© Галагуря Є.І., Шевченко А.О., 2010

Наведено рішення, що описують у пружній стадії напружено-деформований стан таких розрахункових схем: колона, навантажена по торцях поздовжніми силами з рівними та в одну сторону спрямованими ексцентриситетами; колона, жорстко затиснена внизу, шарнірно закріплена вгорі, навантажена ексцентрично прикладеною поздовжньою силою на верхньому торці; колона, жорстко затиснена внизу, навантажена на вільному кінці ексцентрично прикладеною силою; колона, навантажена позацентрово прикладеною силою в прольоті.
Ключові слова: напружено-деформований стан, колона, ексцентриситет, поздовж¬ня сила, позацентрова сила.

In article are brought decision, which describe in springy stage tense-deformed condition of the following accounting schemes: column, loaded on butt longitudal power with equal and in one side directed eccentric; column, hard jamming adown, joint bolted at the top, loaded eccentric attached by longitudal power on upper butt end; column, hard jamming adown, loaded on free end eccentric attached by power; column, loaded eccentric attached by power in stairwell.
Keywords: tense-deformed condition; column, eccentric, longitudal power, eccentric power.

Кількість посилань - 5

УДК 625.7/8

І.П. Гамеляк*, Г.В. Журба, Л.О. Карасьова*, Д.О. Куліков*

*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів,
Національний транспортний університет, м. Київ,
ТОВ “Євроізол geosynthetics”

РОЗРАХУНОК ПОСИЛЕННЯ СЛАБКОЇ ОСНОВИ ГЕОСИНТЕТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ АЕРОПОРТУ В м. ЛЬВОВІ

© Гамеляк І.П., Журба Г.В., Карасьова Л.О., Куліков Д.О., 2010

Наведено основні положення та приклад розрахунку посилення слабкої основи геосинтетичними матеріалами для реконструкції Львівського аеропорту у ході підготовки до Євро-2012. Встановлено вимоги до матеріалів для армування та наведено приклад конструктивних рішень для збільшення несучої здатності ґрунтової основи.
Ключові слова: геосинтетичні матеріали, стійкість основи, несуча здатність.

In the article basic positions and example of computation of strengthening of weak basis are resulted by geosynthetics materials for the reconstruction of Lvov aeroport within the framework of preparation to Euro-2012. The requirements are set to materials for the reinforcement and the example of structural decisions is resulted for the increase of bearing strength of the ground basis.
Keywords: geosynthetics materials, firmness of basis, bearing strength.

Кількість посилань - 4

УДК 625.70

І.П. Гамеляк, В.Ф. Райковський*

Національний транспортний університет, м. Київ,
*ДП “Укргіпродор”

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ
ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

© Гамеляк І.П., Райковський В.Ф., 2010

Наведено результати дослідження режиму руху транспортних засобів автомобільними дорогами України. Встановлено параметри розрахункових навантажень для проектування конструкцій дорожнього одягу із заданою надійністю.
Ключові слова: інтенсивність руху, транспортні засоби, склад потоку, швидкість руху, параметри навантаження.

In the article the results of research of the mode of motion of vehicles transport are resulted by the highways of Ukraine. The parameters of the computation loading are set for planning of constructions of road pavement with the set reliability.
Keywords: intensity of motion, vehicles transport, composition of stream, velocity, axle load.

Кількість посилань - 7

УДК 614. 012

М.М. Гивлюд, І.В. Ємченко, О.І. Передрій, І.В. Маргаль

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва
*Львівська комерційна академія,
кафедра експертизи товарів та послуг,
**Луцький національний технічний університет,
кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОГНЕЗАХИЩЕНОГО БЕТОНУ ПОКРИТТЯМИ НА ОСНОВІ НАПОВНЕНОГО ПОЛІАЛЮМОСИЛОКСАНУ

© Гивлюд М.М., Ємченко І.В., Передрій О.І., Маргаль І.В., 2010

Експериментальним та розрахунковим методом визначено коефіцієнти теплопровідності та теплоємності бетону при нагріванні. Встановлено температурні залежності впливу умов нагрівання на вогнестійкість захищених покриттями бетонних конструкцій.
Ключові слова: вогнезахист, теплопровідність, теплоємність, бетон, високотемпературна корозія, захисні покриття.

By an experimental and calculation method the thermal conductivity and coefficients of heat capacity of concrete at heating was determined. Temperature dependences of influencing of terms of heating on the fire-resistance of the concrete constructions protected by coatings are set.
Keywords: fire resistance, heat conduction, heat capacity, concrete, high-temperature corrosion, protective coatings.

Кількість посилань - 7

УДК 624.21

Б.Г. Гнідець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів та будівельної механіки

ЗБІРНО-МОНОЛІТНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ ПРОГОНОВИХ БУДОВ МОСТІВ КОРОБЧАСТОЇ ФОРМИ ДЛЯ СКЛАДНИХ УМОВ БУДІВНИЦТВА

© Гнідець Б.Г., 2010

Розглянуто конструктивні вирішення збірно-монолітних прогонових будов мостів для складних умов будівництва за наявності поворотів з обмеженими радіусами в плані, розгалужень, примикань, складного профілю віражами, змінною шириною габаритів і величини прогонів та обмеженою конструктивною висотою прогонової будови коробчатої форми.
Ключові слова: коробчаті конструкції, прогонові будови мостів, складні умови будівництва.

In the article the structural decisions of built-up-monolithic span structures of bridges are examined for the difficult terms of building at presence of turns with the limited radiuses in a plan, branching, joining, hard-to-make by turns, variable width of sizes and size of spans and limited structural height of span structure of box-type form.
Keywords: box-type constructions, span structures of bridges, difficult terms of building.

Кількість посилань - 9

УДК 624,21.004.69

М.В. Гоголь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ЕФЕКТИВНІ КОМБІНОВАНІ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА МОСТІВ

© Гоголь М.В., 2010

Викладено результати аналітичних досліджень регулювання НДС у комбінованих конструкціях. Показано переваги і сфери використання розрахункового методу. Наведено удосконалену методику проектування комбінованих металевих конструкцій та визначено принципи їх використання замість типових конструкцій.
Ключові слова: метал, комбіновані конструкції, напружений стан

The results of analytical researches of adjusting of stress deformation state (SDS) are expounded in the combined constructions. Advantages and area of the use of calculation method are shown. The improved method of planning of the combined steel constructions is resulted and principles of their use are certain in place of typical constructions.
Keywords: steel, combined constructions, stress deformation state.

Кількість посилань - 4

УДК 614.841.33

Б.Г. Демчина, А.П. Половко*, Р.Б. Веселівський*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій і мостів
*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра наглядово-профілактичної діяльності

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО ПІНОБЕТОНУ ЯК ВОГНЕЗАХИСНОГО МАТЕРІАЛУ

© Демчина Б. Г., Половко А. П., Веселівський Р. Б., 2010

Виконано дослідження конструктивно-теплоізоляційного пінобетону на вогнестійкість за ознакою втрати теплоізолюючої здатності та можливість його використання як вогнезахисного матеріалу.
Ключові слова: пінобетон, вогнестійкість, вогнезахисний матеріал

The article considers the experiment on the constructive and heat-insulating foam concrete as to the fire resistance for heat-insulating ability loss and the possibility of its usage as the fire-protective material.
Keywords: foam concrete, fire resistance, fire-protective material

Кількість посилань - 7

УДК 624.074.04

Б.Г. Демчина, М.І. Сурмай, А.Б. Пелех

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ МЕЖ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ВЕРТИКАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Демчина Б.Г., Сурмай М.І., Пелех А.Б., 2010

Запропоновано нові критерії та методи визначення межі вогнестійкості вертикальних конструкцій. Ці методи реалізовані при дослідженні дерев’яних дощатоклеєних колон.
Ключові слова: межа вогнестійкості, високотемпературний локальний нагрів, критичний вигин.

This article proposes a new criteria and methods for determining the limits of fire resistance of vertical structures. These methods are realized at research of wooden columns, made with plankglue elements.
Keywords: border of fire-resistance, high temperature local heating, critical bend.

Кількість посилань - 4

Syndicate content