№ 70 (2009)

УДК 681.121

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ КАЛІБРОВАНИХ ПАРОГАЗОВИХ СУМІШЕЙ ІЗ ВІДОМИМ ВОЛОГОВМІСТОМ ПАРІВ РІДИНИ

© Іван Крук, 2009

Нормативно-аналітичний центр дочірньої компанії “Укртрансгаз”,
Кловський спуск, 9/1, Київ, 21, Україна, 01021

Розроблено нові математичні моделі для розрахунку відносної вологості, запропоновано спосіб і систему автоматичного приготування високоточних каліброваних парогазових сумішей із відомим вологовмістом парів рідини для метрологічної атестації та перевірки лабораторних і потокових вологомірів природного газу.

Разработаны новые математические модели для расчета относительной влажности, предложен способ и система приготовления высокоточных калиброванных парогазовых смесей с известным влагосодержанием паров жидкости для метрологической аттестации и поверки лабораторных и потоковых влагомеров природного газа.

In this paper, a new mathematical models for calculating relative humidity was developed, the method and system for automatic preparation of high-precision calibrated vapor-gas mixtures of known moisture of liquid vapors were proposed, for metrological certification and testing of laboratory and stream moisture meters of natural gas.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.317

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАНЬ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН У ТОМОГРАФІЇ

© Ірина Петровська, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
Львів, вул. С. Бандери, 12, 79013, Україна

Проаналізовано різні методи вимірювань міжелектродних різниць потенціалів та обґрунтовано вибір реконструйованої величини в електричній томографії.

Проанализировано разные методы измерений межэлектродных разниц потенциалов и обосновано выбор реконструированной величины в электрической томографии.

In the article different methods of measurements of interelectrode differences of potentials are analysed and the choice of the reconstructed size in an electric tomography is proved.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.317.73

СПЕКТРАЛЬНІ МЕТОДИ У КВАЛІМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

© Богдан Гриневич, Тарас Бойко, Ігор Приймачук, 2009

Національний університет “Львівська політехніка ”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто особливості застосування спектральних методів для виявлення характеристик властивостей об’єктів кваліметрії в різних частотних діапазонах електромагнітних хвиль.

Рассмотрены особенности применения спектральных методов для выявления характеристик свойств объектов квалиметрии в разных частотных диапазонах электромагнитных волн.

Peculiarities of spectral method application aimed at detecting qualimetry object properties in the different frequency ranges of electro-magnetic waves are under consideration.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.317; 53.08

СИСТЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ОСЕЛЯХ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ЕНЕРГООЩАДНОСТІ

© Богдан Микийчук, 2009

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто автоматизовані системи індивідуального обліку спожитої теплової енергії та необхідність оцінювання якості її обліку.

Рассмотрено автоматизированные системы индивидуального учета потребленной тепловой энергии и необходимость оценки качества ее учета.

Advantages of automated systems implementation.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК

ДИНАМІКА ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

© Василь Друзюк1, Володимир Погребенник2, Юрій Сікач1, 2009

1ДП “Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”,
вул. кн. Романа, 38, 79005, Львів, Україна
2Державний університет “Львівська політехніка”, кафедра захисту інформації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Проаналізовано тенденції щодо зміни кількості викидів забруднювальних речовин в атмосферу у Львівській області. Охарактеризовано темпи зростання викидів забруднювальних речовин зі стаціонарних та пересувних джерел забруднення в атмосферу.

Проанализированы тенденции относительно изменения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу во Львовской области. Представлены темпы роста выбросов загрязняющих веществ из стационарных и передвижных источников загрязнения в атмосферу.

Article contains the analysis of changes of the pollutant emissions in the atmosphere of Lviv region. Represented increasing tempos of the pollutant emissions that are caused by stationary and movable sources of pollution in atmosphere.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 006.83:658.56

СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

© Василь Мотало1, Андрій Мотало2, 2009

1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна,
2 ГПУ “Львівгазвидобування ”,
вул. Рубчака, 27, Львів, 79026, Україна

Розглянуто основні проблеми методології кваліметричних вимірювань. Описано і проаналізовано основні методи оцінювання якості продукції та перспективи їх розвитку. Розроблена структура системи визначення рівня якості продукції з використанням віртуальної міри якості.

Рассмотрены основные проблемы квалиметрических измерений. Описаны и проанализированы основные методы оценивания качества продукции и перспективы их развития. Разработана структура системы определения уровня качества продукции с использованием виртуальной меры качества.

In the article the most important problems of qualimetrical measurements are considered. The basic methods of product quality evaluation and prospects of their development are described and analyzed. The structure of the system of determination of product quality level with using of virtual quality measure is created.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 621.316.1; 644.61/62

МОЖЛИВОСТІ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛА НА МІСЦІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

© Василь Яцук, Поліна Бугайцова, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто концепцію побудови метрологічного забезпечення комерційних індивідуальних лічильників тепла на місці експлуатації без демонтажу.

Рассмотрена концепция построения метрологического обеспечения коммерческих индивидуальных счетчиков тепла на месте эксплуатации без демонтажа.

Concept of the metrological supply formation of commercial individual head counters at the exploitation place without mounting is considered.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 621.317

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

© Володимир Погребенник, Анатолій Романюк, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Запропоновано засади побудови інформаційно-вимірювальної системи для оперативного екологічного моніторингу водного середовища.

Предложены принципы построения информационно-измерительной системы для оперативного экологического мониторинга водной среды.

Principles of construction of informational-measuring system for operative ecological monitoring of the water environment are offered.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 537.311.322

ТЕРМОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТЕРМЕТАЛІЧНОГО НАПІВПРОВІДНИКА n-ZrNiSn, СИЛЬНОЛЕГОВАНОГО АКЦЕПТОРНОЮ ДОМІШКОЮ Y

© Володимир Ромака1,2, Володимир Крайовський 1, Любов Ромака 3, Андрій Горинь 3, 2009

1Національний університет “Львівська політехніка”,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна;
2Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України,
вул. Наукова, 3б, 7960, Львів, Україна;
3Львівський національний університет ім. І. Франка,
вул. Кирила і Мефодія, 12, 7905, м. Львів, Україна

Досліджено температурні та концентраційні залежності питомого опору, коефіцієнта термо-ЕРС, а також енергетичні характеристики Zr1-xYxNiSn у діапазонах, Т = 80 ÷ 380 К, х = 0 ÷ 0,25.

Исследованы температурные и концентрационные зависимости удельного сопротивления, коэффициента термо-ЭДС, а также энергетические характеристики Zr1-xYxNiSn в диапазонах, Т = 80 ÷ 380 К, х = 0 ÷ 0,25.

The temperature and concentration dependencies of resistivity, thermopower and also power descriptions of Zr1-xYxNiSn semiconductor in ranges, T = 80 ÷ 380 K and x = 0 ÷ 0,25, respectively were investigated.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 681.7.068

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ СВІТЛОВОДА ТИПУ КВАРЦ-ГЛІЦЕРИН (SiО2-С3Н8О3)

© Володимир Яремчук, Наталія Кравчук, Сергій Смішний, 2009

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського,
кафедра фізики,
вул. Острозького, 32, 21001, Вінниця, Україна

Виконано експериментальні дослідження залежності світлових втрат у волоконному світловоді типу кварц-гліцерин (SiО2-С3Н8О3) від температури. Отримані результати дають змогу запропонувати конструкцію волоконно-оптичного перетворювача температури на основі цього світловода, в якому поєднуються одночасно два ефекти: об’ємне теплове розширення та зміна показника заломлення. Розглянуто питання узгодження волоконно-оптичних сенсорів з мікропроцесором.

Проведены экспериментальные исследования зависимости световых потерь в волоконном световоде типа кварц-глицерин (SiО2-С3Н8О3) от температуры. Полученные результаты дают возможность предложить конструкцию волоконно-оптического преобразователя температуры на основе этого световода, в котором объединяются одновременно два эффекта: объемное тепловое расширение и изменение показателя преломления. Рассмотрен вопрос согласования волоконно-оптических сенсоров с микропроцессором.

Experimental researches about dependence of light losses are conducted in fibre lightguide of type quartz-glycerin (SiО2-С3Н8О3) from a temperature. This results give enable to offer the construction of fibre-optical transformer of temperature on the basis of this lightguide, two effects are combined in which simultaneously: by volume thermal expansion and change of index of refraction. The question of concordance of fibre optical sensors is considered with a microprocessor.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.317

РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИКИ ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ПОРТРЕТА КОРИСТУВАЧА В ОСВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

© Леонід Віткін1, Тетяна Лемешко2, 2009

Держспоживстандарт України, Київ
Національний транспортний університет, Київ

Запропоновано математичну модель та методику комплексної оцінки портрета користувача освітньої інформаційної системи, розроблену на основі експертних оцінок, яка дає змогу визначати індивідуальну траєкторію навчання на кожному етапі.

Предложена математическая модель и методика комплексной оценки портрета пользователя образовательной информационной системы, разработанная на основе экспертных оценок, которая позволяет определять индивидуальную траекторию обучения на каждом ее этапе.

It has been proposed a mathematical model and method of complex estimation to the portrait of user of the educational informative system, developed on the basis of expert estimations, which allows to determine the individual trajectory of learning on every his stage.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 004.032.24

ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНІВ АМДАЛА ТА ГУСТАФСОНА ПРИ ОЦІНЮВАННІ ПОКАЗНИКА ПРИСКОРЕННЯ В БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМАХ

© Леонід Квурт, Любомир Цигилик, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Проаналізовано залежності продуктивності обчислювальних систем від кількості процесорів, здійснено порівняння значень показника прискорення відповідно до залежностей. Амдала та Густафсона, зроблено висновки щодо застосувань законів для різних типів обчислювальних систем.

Проанализированы зависимости производительности вычислительных систем от количества процессоров, осуществлено сравнение значений показателя ускорения в соответствии с зависимостями Амдала и Густафсона, сделаны выводы относительно применения законов для разных типов вычислительных систем.

The analysis of efficiency dependences of the computer systems is conducted from the amount of processors are presented. Comparison of index acceleration accordance with Amdahl’s and Gustafson’s lows are carried out. For applications of laws are made conclusions, for the different types of the computing systems.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 526.521.3

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОПТИЧЕСКОЙ ТЕРМОМЕТРИИ ПО ИХ ТЕПЛОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ

© Леонид Жуков, Александр Богдан, 2009

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины
Розроблено фізичні основи ідентифікації спектральних розподілів коефіцієнта випромінювання обєктів оптичної термометрії за їхнім власним тепловим випромінюванням. Ідентифікація дає змогу виключити методичні похибки оптичної термометрії, що зумовлені невідомими значеннями та випадковими змінами коефіцієнта випромінювання, а також може бути використана в спеціальних, зокрема аерокосмічних, дослідженнях віддалених обєктів.

Разработаны физические основы идентификации спектральных распределений излучательной способности объектов оптической термометрии по их собственному тепловому излучению. Идентификация позволяет исключить методические погрешности оптической термометрии, обусловленные неизвестными значениями и случайными изменениями излучательной способности, а также может быть использована в специальных, в том числе аэрокосмических, исследованиях удаленных объектов.

The authors have developed physical bases for identification of the emissivity spectral distribution of the optical thermometry objects by their thermal radiation. The identification allows to exclude the emissivity errors of method in optical thermometry and also can be used for spectral, including aerospace, investigations of the remote objects.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 006.015.8+628.1+621.37/.39; 621.317; 621.37/39.

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СОТ

© Марина Міхалєва, Оксана Кутенська, 2009

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації’,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Проаналізовано сучасні стандарти харчової продукції в Україні, розглянуто основні недоліки нормування і напрями вдосконалення метрологічного забезпечення її оцінювання для системи швидкого реагування та виконано аналіз ризику.

Проанализированы современные стандарты пищевой продукции в Украине, рассмотрены основные недостатки нормирования и направления совершенствования метрологического обеспечения и оценки для системы быстрого реагирования и выполнен анализ рынка.

Analysis of modern food-production standards in Ukraine is conducted , the main norming disadvantages as well as the methods of food evolution metrological supply improvement for a fest-response system and risk analysis are considered.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 681.2.08

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОOМНИХ ТРИКОМПОНЕНТНИХ КОМПЛЕКСНИХ ОПОРІВ МЕТОДОМ ЗМІЩЕННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАТ ЗА НАПРУГОЮ

© Микола Грибок, Марія Прач, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

На основі математичної моделі вимірювального кола за допомогою імітаційного моделювання одержано залежності похибок вимірювання RLC-параметрів від впливаючих факторів.

Исходя из математической модели измерительной цепи путем имитационного моделирования получены зависимости погрешностей измерения RLC- параметров от влияющих факторов.

On the basis of mathematical model of measuring circle by an imitation design dependences of errors of measuring of RLC-parameters are got on influences.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 536.532

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

© Микола Коркішко, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто властивості термоелектричних матеріалів, фактори впливу на термоелектричні властивості чутливих елементів, перспективи використання аморфних матеріалів у термометрії.

Рассмотрены свойства термоэлектрических материалов, факторы влияния на термоэлектрические свойства чувствительных элементов, перспективы использования аморфных материалов в термометрии.

Considered properties of thermo-electric materials, factors of influence on thermo-electric properties of pickoffs, prospects for the use of amorphous materials in a thermometery.

Кількість посилань – 21.

Завантажити статтю

УДК 621.317

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

© Микола Микийчук, Петро Столярчук, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто перспективи розвитку метрологічного забезпечення якості продукції.

Рассмотрены перспективы развития метрологического обеспечения качества продукции.

Perspectives of the development of production – quality metrological assurance are under consideration.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.317

ЗАСТОСУВАННЯ ПОВОРОТУ КООРДИНАТ ДЛЯ ПОБУДОВИ НЕЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ З УРАХУВАННЯМ НЕПЕВНОСТІ ОБОХ ВЕЛИЧИН

© Михайло Дорожовець, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна
dorozhovets@polynet.lviv.ua
Ряшівська політехніка, вул. В.Поля, 2В, 35-959, Ряшів, Польща
michdor@prz.rzeszow.pl

Запропоновано і проаналізовано новий метод побудови нелінійної регресії, оснований на повороті координат. У запропонованому методі враховуються непевності обох (вхідної та вихідної) величин. Тангенс кута повороту координат дорівнює відношенню стандартної непевності вхідної до стандартної непевності вихідної величини. Параметри регресії визначають у три етапи: 1 – поворот експериментальних даних на встановлений кут; 2 – застосування методу найменших квадратів до розрахунку параметрів регресії; 3 – визначення параметрів регресії для первинної системи координат зворотним поворотом координат.
Предложено и исследовано новый метод построения нелинейной регрессии, основанный на вращении координат. В предложенном методе учитываются неопределенности обоих (входной и выходной) величин. Тангенс угла вращения координат равняется отношению стандартной неопределенности входной к стандартной неопределенности выходной величины. Параметры регрессии определяют в три этапа: 1 – вращение экспериментальных данных на определенный угол; 2 – использование метода наименьших квадратов для расчета параметров регрессии; 3 – определение параметров регрессии для первичной системы координат путем обратного вращения координат.

In the paper the new method of constructing the nonlinear regression based on rotation of coordinates is proposed and analyzed. In proposed method the uncertainties of both (input and output) quantities are considered. The tangent of rotation angle is equal to the ratio of input to output value uncertainties. Parameters of this regression are determined after three steps: 1 – rotation experimental points on the determined angle; 2 – using the least squares method to the calculation of regression parameters; 3 – determination regression described in original coordinates using inverse rotation.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 536.531

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД НАБУТОЇ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ЕЛЕКТРОДІВ ТЕРМОПАР

© Надія Васильків, Орест Кочан, Володимир Кочан, Анатолій Саченко, 2009

НДІ Інтелектуальних комп’ютерних систем Тернопільського національного економічного університету

Розглянуто питання виникнення похибки від набутої в процесі тривалої експлуатації термоелектричної неоднорідності електродів термопар та її прояви під час вимірювання температури. На основі аналізу властивостей цієї похибки виконана класифікація існуючих методів корекції похибок часового дрейфу та власне неоднорідності термопар, а також розглянуто перспективні методи їх корекції.

Рассмотрены вопросы возникновения погрешности из-за приобретенной в процессе длительной эксплуатации термоэлектрической неоднородности электродов термопар и ее проявления при измерении температуры. На основании анализа свойств этой погрешности осуществлена классификация существующих методов коррекции погрешности временного дрейфа и собственно неоднородности термопар, а также рассмотрены перспективные методы их коррекции.

There are considered some problems of appearance of acquired error caused by long-term operation of thermocouple’s electrodes, which lead to their thermoelectric heterogeneity and influence of this heterogeneity on temperature measurement error. There is done the analysis of the properties of indicated above component of temperature error and it allow us to make the classification of existing error correction methods oriented on correction the time drift and heterogeneity. Also there are proposed the perspective methods of error correction for time drift and heterogeneity for thermocouples.

Кількість посилань – 23.

Завантажити статтю

УДК 621.317.73

ІДЕНТИФІКАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ІМІТАНСУ

© Назар Плахтій, Євген Походило, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

Запропоновано концепцію ідентифікації автомобільних бензинів, що забезпечує оперативність контролю. Сформовано вимоги до базових зразків та описано практичну реалізацію ідентифікації автомобільних бензинів.

Предложена концепция идентификации автомобильных бензинов, что обеспечивает оперативность контроля. Сформированы требования к базовым образцам и описано практическую реализацию идентификации автомобильных бензинов.

The conception of identification of car petrol is proposed. The very identification ensures the control drive. Demands of basic samples and conditions of practical realization of car petrol identification are formed.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 681.3

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ПРИХОВАНОГО ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З СИСТЕМ ВІРТУАЛЬНИХ ПРИМАНОК

© Назар Тимошик, Роман Тимошик, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Наведено результати досліджень та реалізації механізму інтроспекційного аналізу системи-приманки, який забезпечує стійкий до виявлення та блокування моніторинг діяльності зловмисника в операційній системі Linux. Детально розглянуто труднощі реалізації та особливості архітектурної реалізації. На основі реалізованого програмного забезпечення уможливлюється повний та ефективний контроль подій у віртуалізованій ОС.

Приведено результаты исследований и реализации механизма интроспекционного анализа системы-приманки, который обеспечивает стойкий к выявленню и блокированию мониторинг деятельности злоумышленника в операционной системе Linux. Детально рассмотрены трудности реализации и особенности архитектурной реализации. На основании реализованного программного обеспечения стает возможным полный и эффективный контроль событий в виртуализированной ОС.

The results of researches and realization of mechanism of introspection analysis of the honeypot systems, which provides proof to the exposure and blocking monitoring of activity of malefactor in the operating system of Linux, are resulted in the article. Difficulties of realization, and features of architectural realization, are considered in detail. On the basis of the realized software complete and effective control of events becomes possible in vitrualized OS.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 681.317.39

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТВЕРДОСТІ ВОДИ

© Наталія Лалак, Євген Походило, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

Розглянуто основні методи вимірювання твердості води, вказано їхні недоліки та переваги. Наведена класифікація цих методів.

Рассмотрены основные методы измерения жесткости воды, указаны их недостатки и преимущества. Приведена классификация этих методов.

The basic methods of measuring of hardness of water are considered, their advantages and disadvantages are indicated.

Кількість посилань – 22.

Завантажити статтю

УДК 504.75:681.2.543

ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДОЛОГІЇ ВИМІРЮВАННЯ ГІДРОБІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

© Наталія Луців1, Володимир Юзевич2, 2009

1Львівський інститут економіки і туризму,
вул. Менцинського, 8, 79007, Львів, Україна
2 Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79601, Львів, Україна

Запропоновано рекомендації щодо вимірювання гідробіологічних характеристик в озерах на основі серії міжнародних стандартів ISO 14000, ISO/IEC 17025 з урахуванням математичної моделі оцінки параметрів водного режиму.

Предложены рекомендации относительно измерений гидробиологических характеристик в озерах на основе серии международных стандартов ISO 14000, ISO/IEC 17025 с учетом математической модели оценки параметров водного режима.

Recommendations concerning measurement of hydrobiological characteristics in lakes on the basis of a series of international standards ISO 14000, ISO/IEC 17025 in view of mathematical model of an estimation of parameters of water modes are offered.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 658.562

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

© Оксана Бойко, Петро Столярчук, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79000, Львів, Україна

Запропоновано метод оцінювання якості продукції, який ґрунтується на використанні теорії нечітких множин.

Предложено метод оценивания качества продукции, который основан на использовании теории нечетких множеств.

Product quality-estimation method based on the use of fuzzy sets theory is proposed.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 658.516

ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ОРГАНІЗМ ПРАЦІВНИКА ВИРОБНИЦТВА

© Олена Петренко, 2009

Львівський університет бізнесу та права

Досліджено негативний вплив шкідливих хімічних речовин, які становлять небезпеку для навколишнього середовища і людей, а також характер спричинених ними патологічних наслідків.

Исследовано негативное влияние вредных химических веществ, которые представляют опасность для окружающей среды и людей, а также характер вызванных ими патологических последствий.

The article is devoted negative influence of harmful chemical matters which make a danger for circumferential environments and people, to character of caused by them pathological changes, and also to the methods and facilities of protecting from their defeats.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛЬНОЛЕГОВАНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ ЯК МАТЕРІАЛІВ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРІЇ

© Олеся Спондич1, Пилип Скоропад1, Володимир Ромака2, 2009

1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери 12, Львів 79013, Україна
2 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
вул. Кн. Романа 5, Львів 79000, Україна

Проаналізовано перспективи застосування сильнолегованих напівпровідників як матеріалів чутливих елементів для вимірювання кріогенних температур. Здійснено аналітичний огляд найпоширеніших термометрів, що застосовуються сьогодні в діапазоні низьких температур, їх переваг та недоліків.

Проанализированы перспективы применения сильнолегированных полупроводников в качестве материалов чувствительных элементов для измерения криогенных температур. Проведен аналитический обзор наиболее распространенных термометров, которые применяются сегодня в диапазоне низких температур, их преимуществ и недостатков.

The prospects of application of the strongly alloyed semiconductors are analysed as sensible elements for measuring of low temperatures. The state-of-the-art review of the most widespread thermometers, which are used in today's time in the range of low temperatures, their advantages and failings, is conducted.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.311.25

ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ДВОМА МЕТОДАМИ – ЕКСПЕРТНИМ І ВЕКТОРНИМ

© Олеся Чабан, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
вул. С. Бандери,12, Львів, Україна

Наведено порівняльну оцінку якості за двома методами – попарного порівняння та векторного.

Приведено сравнительную оценку качества по двум методам – попарного сравнения и векторным.

Comparative quality estimation by both pair-comparison and vector methods is notified.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 536.532

ДОСЛІДНА УСТАВА ДЛЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

© Ореста Козак, Cілке Августін, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна

Описано дослідну уставу для калібрування термоелементів.

Описана установка для калибрирования термоэлементов.

In the article experimental station for thermoelements calibration is described.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.317

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗУ КОЕФІЦІЄНТІВ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА РЕЗУЛЬТАТ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

© Роман Івах, Михайло Дорожовець, 2009

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С.Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Запропоновано методику визначення коефіцієнтів впливу температури на результат вимірювання вологості сипких матеріалів методом найменших квадратів; здійснено аналіз характеристик похибок знайдених коефіцієнтів.

Предложена методика определения коэффициентов влияния температуры на результат измерения влажности сыпучих материалов методом наименьших квадратов; осуществлен анализ характеристик погрешностей найденных коэффициентов.

The method of determination of coefficients of influence of temperature is offered on the result of measuring of humidity of friable materials by a least-squares method; the analysis of descriptions of errors of the found coefficients is carried out.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

Syndicate content