№ 20 (2008)

УДК 342.2: 342.52

О. Івасечко

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ РОСТИСЛАВА ЛАЩЕНКА

© Івасечко О., 2008

Аналізуються погляди Р. Лащенка щодо змісту Переяславської угоди 1654 року та її наслідків для державотворчих процесів в Україні. На основі праць вченого розглядаються можливі форми державних взаємовідносин між Україною та Росією. Виділяються принципи демократизму, політичної незалежності і народоправства.

R. Lashchenko's views concerning the content of 1654 Pereyaslav Treaty and its consequences for the state – creating processes in Ukraine have been analyzed. On the basis of the scientist's works possible forms of state mutual relations between Ukraine and Russia have been under review. The principles of democracy, political independence and peoples' government have been distinguished.

Кількість посилань - 6

Завантажити статтю

УДК 327 (477+(470+571))

О. Івахів

Національний університет “Львівська політехніка”

ГЕОСТРАТЕГІЧНА ПАРАДИГМА ДЛЯ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ ЄВРАЗІЙСТВА

© Івахів О., 2008

Досліджується геостратегічна схема багатовекторності зовнішньої політики України через призму концепції євразійства щодо відродження Великої імперської Росії. Проаналізовано основні аспекти геостратегічного спрямування України з огляду на необхідність збереження незалежності та суверенітету.

The geostrategichna chart of multivector of foreign policy of Ukraine is probed through the prism of conception of evraziystva in relation to the revival of Large imperial Russia. The basic aspects of geostrategichnogo direction of Ukraine are analysed, taking into account the necessity of saving of independence and sovereignty.

Кількість посилань - 21

Завантажити статтю

УДК 355. 078.3 : 321. 011. 5

У. Ільницька

Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОБОРОННОЇ СФЕРИ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ МЕХАНІЗМІВ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ

© Ільницька У., 2008

Демократичний цивільний контроль над збройними силами розглядається як пріоритетний фактор демократизації оборонної сфери, важливий регулятор цивільно-військових відносин. Науково обґрунтовано доцільність його встановлення, проаналізовано політико-правові основи функціонування та механізми здійснення, розглянуто суб’єктів. Наголошено, що цивільний контроль над армією забезпечує реалізацію таких принципів демократії, як підпорядкованість військової політики та силових структур цивільній владі, недопущення політичної активності армії, унеможливлення функціонування її як самостійного суб’єкта політики.

Democratic civil control over the Armed Forces is considered to be priority factor of the defensive sphere`s democratization, important regulator of the civil-military relations. Expediency of its establishment is scientifically grounded, mechanisms of realization are analyzed, subjects are examined. It is accentuated, that civil control over the army ensures realization of such democratic principles as subordination of the military policy and defence and law enforcement agencies to the civil authorities, non-admission of political activity of the army, making impossible its functioning as an independent subject of politics.

Кількість посилань - 18

Завантажити статтю

УДК: 322.2

В. Бліхар

Львівський державний університет внутрішніх справ

ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМАТИЧНОСТІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНОГО СПІВІСНУВАННЯ

© Бліхар В., 2008

Розглядаються чинники, вплив яких зумовлював, зумовлює і буде зумовлювати взаємне примирення між державою та церквою. Висвітлюються роль і значення вирішення проблеми співіснування держави та церкви, що ґрунтується на взаємоневтручанні й взаємодопомозі, спираючись на чинне законодавство, що регламентує такого роду стосунки. Зроблено висновок про те, що досконалим суспільством може бути лише те, що своєю політичною заангажованістю не суперечить моральному вченню християнства.

Factors influencing of which drew are examined, draws and will draw mutual reconciliation between the state and church. A role and value of decision of problem of coexistence of the state and church light up it is based on mutual help, leaning against a current legislation which regulates relations such. A conclusion is done that perfect society can be only that does not conflict with the political allegiance the moral studies of christianity.

Кількість посилань - 9

Завантажити статтю

УДК 324:342.843

М. Бучин

Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕМОКРАТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРІВ: СУТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ

© Бучин М., 2008

Подано типологію демократичних принципів виборів. Розглянуто суть та основні характеристики базових демократичних принципів виборів.

The classification of democratic maxims of election is made in this article. The essence and main characteristics of basic democratic maxims of election are examined.

Кількість посилань - 14

Завантажити статтю

УДК 32.01

Д. Виговський

Львівський національний університет імені Івана Франка

СУТЬ ЛОБІЗМУ ЯК КАТЕГОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

© Виговський Д., 2008

Автор акцентує увагу на проблемі лобізму, оскільки у сучасних політичних процесах в Україні вони недостатньо широко висвітлені. Автор аналізує наявні у політологічній літературі визначення цієї категорії, розглядає позитивні риси та недоліки цього явища.

In his article the author concentrates mainly on the problematic of lobbying, because of its lack of representation in the current political processes in Ukraine. The author analyses existing definitions of this category, defines its advantages and drawbacks.

Кількість посилань - 10

Завантажити статтю

УДК 261. 7(477)

О. Волинець

Національний університет “Львівська політехніка”

ІДЕЯ ПАТРІАРХАТУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

© Волинець О., 2008

Аналізується проблема ставлення ієрархії Української Греко-Католицької Церкви до питання необхідності проголошення Патріархату.

The problem of Ukrainian Greek-Catholic Church Hierarchy’s altitude to the necessity of Patriarchy proclamation is analysed.

Кількість посилань - 15

Завантажити статтю

М. Гетьманчук, Я. Турчин

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ У ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Рецензія на монографію В.М. Пасічник
Національна ідея в контексті українсько-російських відносин. – Львів: Сполом, 2007. – 182 с.

© Гетьманчук М., Турчин Я., 2008

Завантажити статтю

УДК 140.8:355.233(477)

М. Гетьманчук, Я. Турчин

Львівський державний університет внутрішніх справ,
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ПОЛІТОЛОГІЇ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

© Гетьманчук М., Турчин Я., 2008

Висвітлюються проблеми та специфіка викладання курсу “Політологія” для курсантів та студентів Львівського військового інституту Сухопутних військ Збройних сил України.

The problems and specific features of teaching the course “Political Science ” for cadets and students of Lviv Military institute of Infantry Military Forces of Ukraine have been regarded.

Кількість посилань :- 7

Завантажити статтю

М. Гетьманчук, Н. Шипка

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Рецензія на книгу Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи: Монографія. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 391 с.

© Гетьманчук М., Шипка Н., 2008

Завантажити статтю

УДК 316.752:329.11

М. Гордієнко

Національний університет державної податкової служби України

КОНСЕРВАТИВНИЙ АЛГОРИТМ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ

© Гордієнко М., 2008

Розглянуто проблеми творення української політичної нації крізь призму консервативної парадигми, яка надає нового життя традиціям у сучасних умовах, спрямовує державу і владу на відродження національного організму. З’ясовано, що національна ідентифікація народу у сучасному світі стає необхідною передумовою стабільного розвитку суспільства. На основі здійсненого аналізу зроблено висновок про те, що консенсус нації, політична зрілість народу є основою для формування нової української ідентичності.

The problems of creation of Ukrainian political nation are considered through the prism of conservative paradigm which gives new life to traditions in modern terms, sends the state and power on the revival of national organism. It is found out, that national authentication of people in the modern world appears necessary pre-condition of stable development of society. On the basis of realizable analysis a conclusion is done that consensus of nation, political maturity of people is basis for forming of the new Ukrainian identity.

Кількість посилань - 30

Завантажити статтю

УДК 329.733(477.8) “1935/1939”

Р. Демчишак

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола

ІДЕЯ КОНСОЛІДАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕГАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 30-х рр. XX ст.

© Демчишак Р., 2008

З’ясовано місце ідеї консолідації національних сил суспільства у програмних документах та діяльності легальних українських політичних партій Західної України міжвоєнного періоду. Проаналізовано специфіку бачення міжпартійного порозуміння кожною із розглядуваних партій. Досліджено окремі політичні акції українських політичних партій у межах спроб реалізації консолідаційної ідеї у другій половині 1930-х рр.

The article ascertains the place of the idea of consolidation of the national forces of the society in program documents and activity of the Ukrainian political parties of Western Ukraine during the period between the wars. A specific view on the interparty mutual understanding of each of the parties was analysed. Separate public actions of the Ukrainian Political parties aimed at the realization of the idea of consolidation in the second half of 1930s were investigated.

Кількість посилань - 16

Завантажити статтю

УДК: 321.728.(44)”1875-1940):930

С. Дорошенко

Національний університет “Львівська політехніка”

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ У ФРАНЦІЇ: ПЕРІОД ТРЕТЬОЇ РЕСПУБЛІКИ (1875–1940)

© Дорошенко С., 2008

Визначено характерні риси етапів розвитку дослідження історії політичної думки у Франції і розкрито особливості кожного з них. Коротко викладено зміст основних праць, у яких розкриваються різні аспекти головної проблеми. Зроблено висновок, що праці Шарля Сеньобо, Жоржа Вейля, Альбера Тібоде, Андре Зігфріда, опубліковані у період Третьої республіки, започаткували науковий підхід до висвітлення історії французької політичної думки.

In the article analyzed the certain touches of separately stages of development of researches to history of political thought in France and the features of each are exposed such. Maintenance of basic labors is shortly expounded end the certain aspects of problem. A conclusion is done, that the labors of Charles Seignobos, Georges Weill, Albert Thibaudet, André Siegfried, which went out in light in the period of the Third republic, gave beginning to scientific approach in illumination of history of development of political thought of French’s.

Кількість посилань - 21

Завантажити статтю

УДК 323. 39:316.3

І. Кіянка

Львівський регіональний інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

© Кіянка І., 2008

Проаналізовано проблематику політичної еліти у контексті трансформаційних процесів українського суспільства, зокрема розглядаються особливості формування сучасної політичної української еліти.

In the article are analyzed a problem of the political elite in the context of transformational processes of Ukrainian society.

Кількість посилань - 6

Завантажити статтю

УДК 32:316.77

Л. Климанська

Національний університет “Львівська політехніка”

ЧУТКИ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПОЛІТИКИ

© Климанська Л., 2008

Розглянуто певну “мережу координат”, понять, ключових запитань, якими дослідник інформаційного простору політики може скористатися у вивченні чуток , і технолог – робити певні висновки щодо управлінських, технологічних моментів у використанні їх при плануванні комунікативних технологій.

The article deals with the “system of coordinates”, terms, key questions, that can be used by the researcher of the informational process of the politics in analyzing of rumors, and by the technologist to make some conclusions about managing, technological aspects of using those planning communicational technologies

Кількість посилань - 17

Завантажити статтю

УДК: 364.22

А. Красун, Я. Турчин

Національний університет “Львівська політехніка”

БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

© Красун А., Турчин Я., 2008

Висвітлено різні підходи до вивчення проблеми бідності, подано багатоаспектні шляхи подолання бідності в Україні, використовуючи системні методи до визначення дефініції бідності та моделі мінімізації цього явища.
Робота полягає у розробленні теоретичного та методичного забезпечення проблем бідності, виведенні індикацій подолання бідності в умовах сьогодення.

An article generalizes different approaches in a spectrum of poverty analysis, which represents multifold ways of poverty resolution in Ukraine, using systematic methods of poverty definition determination and models of poverty minimization.
Our research aims to elaborate theoretical and methodological supplement of poverty problems, inferring indications of poverty resolution nowadays.

Кількість посилань - 12

Завантажити статтю

УДК 321.01+329.001

О. Кукарцев

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ СУБНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН “ЦЕНТР–РЕГІОНИ”

© Кукарцев О., 2008

Досліджено роль політичних партій України у взаємовідносинах двох політико-територіальних рівнів влади – загальнодержавного і регіонального. Розглянуто сучасні тенденції розвитку вітчизняної партійної системи у контексті відносин “центр–регіони”.

The role of political parties of Ukraine on terms of national and regional political territorial levels of power is investigated. The present development’s tendencies of domestic party system in context of “centre – regions” relations are viewed.

Кількість посилань - 26

Завантажити статтю

УДК 32:342.727:[070:159.922]

Л. Кучма

Національний університет “Львівська політехніка”

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ МЕЖІ МАНІПУЛЮВАННЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

© Кучма Л., 2008

Розглянуто проблему нормативно-правового обмеження маніпулювання у сучасних політичних процесах, приділено увагу міжнародним стандартам у забезпечення вільних та чесних виборів. Автор стверджує, що нормативно-правові межі відіграють ключову роль у системі обмежень політичного маніпулювання.

This article is devoted to the problem of legal measuring of manipulation in modern political processes. The author pays a great attention to the analysis of the international standards in the process of insurance of free and fair elections. The author asserts that the legal measures pay a great role in the system of measuring of political manipulation.

Кількість посилань - 7

Завантажити статтю

УДК 355.233.23.(477)

А. Луньков, Л. Харахаліль

Національний університет “Львівська політехніка”

ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА – ЕЛІТНІ ФОРМУВАННЯ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

© Луньков А., Харахаліль Л., 2008

Розкривається історія, основні етапи, особливості формування внутрішніх військ МВС України, зміст нормативно-правових документів, що регламентують діяльність внутрішніх військ, їхню взаємодію з іншими структурними елементами Воєнної організації – Збройними силами, Прикордонними військами тощо. Особлива увага приділяється реформуванню, перебудові внутрішніх військ, їхніх зусиль із захисту прав і свобод громадян, національної безпеки, конституційного ладу у державі.

The history, main stages, peculiarities of internal forces MHA of Ukraine forming, content of normative and law documents, which regular the internal forces activities, Their cooperation with other structural elements of military organization – Armed Forces, Frontier Forces and others are revealed in the article. Particular attention is focused on the lasting reforming, internal forces reconstructions, their efforts in rights and freedom protection of citizens, national security and constitutional system in our state.

Кількість посилань - 8

Завантажити статтю

УДК 321.02

Г. Луцишин

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН НА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ

© Луцишин Г., 2008

Проаналізовано особливості міжетнічних відносин в Україні, характер відносин між титульною нацією та національними меншинами, і вплив цих процесів на розвиток політичної нації.

In the article it is given the analysis of specific features of ethnic relations in Ukraine, the relations between the title ethnics and national minorities, and the impact of these processes on the development of political nation.

Кількість посилань - 3

Завантажити статтю

УДК 140.8:355.233(477)

Р. Мирський

Національний університет “Львівська політехніка”

ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ)

© Мирський Р., 2008

У філософсько-політологічному ракурсі на прикладі практичного запровадження цієї проблематики Регіональним центром з вивчення проблем Голокосту при Національному університеті “Львівська політехніка” подано певні методологічні і методичні засади викладання проблем Голодомору в Україні у вищій школі, робиться спроба сформулювати вихідний постулат підходу до визначення національного героїзму в Україні.
Автор підкреслює необхідність визнання Голодомору в Україні, як акту геноциду проти українського народу, розкриваються об’єктивні і суб’єктивні складнощі цього тривалого процесу на прикладах ізраїльського і російського політикумів.

Fundamentals of methodology and methodic of teaching the problems of Holodomor in Ukraine at the institutions of higher school are given in the paper under their philosophical-politological angle proceeding from the experience of practical implementation of the problem area by the Lviv Polytechnic National University’s Regional Centre of Teaching and Studying of Holocaust. There’s an attempt made to formulate the basic postulate of the approach to identify national heroism in Ukraine.
The author stresses necessity of recognition of Holodomor in Ukraine as an act of genocide of Ukrainian people; objective and subjective difficulties of this continued process on examples of Israeli and Russian political circles are analysed.

Кількість посилань - 5

Завантажити статтю

УДК 321.01:329(73)

М. Паламаренко

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДОЛОГІЯ NOMINATE ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНГРЕСУ США

© Паламаренко М., 2008

Описано алгоритм NOMINATE, який використовується для оброблення даних голосувань у Конгресі США і визначення позицій конгресменів на багатовимірній ідеологічній шкалі. Також розглянуто теорії, що використовують методику NOMINATE для обґрунтування партійної діяльності у законодавчому органі Сполучених Штатів. Зроблені висновки про місце і роль статистичних методів у сучасних дослідженнях діяльності Конгресу США.

In the article the NOMINATE algorithm for processing of voting data in the US Congress and positioning of congressmen on multidimensional ideological scale is described. Also the theories that use NOMINATE procedures for grounding party activity in United States' legislature uncovered. As result conclusions made about place and role of statistical methods in modern US Congress functioning researches.

Кількість посилань - 12

Завантажити статтю

УДК 94(477)”1944/1945”

А. Папікян

Національний університет “Львівська політехніка”

ДО ІСТОРІЇ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОБОРОНИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР (1944 – 1945 рр.)

© Папікян А., 2008

Досліджена історія виникнення та створення Народного комісаріату оборони Української РСР у 1944–1945 рр., проаналізовано причини його недієздатності та висвітлена політика тогочасного керівництва СРСР щодо створення українських республіканських Збройних сил. Поряд із цим доведено, що реальне створення в Україні власної армії не входило у плани радянського керівництва, яке добре розуміло роль національних Збройних сил у державотворчому процесі, а відтак перетворило це на “політичну виставу”.

In article the history of creation of the National commissariat of defense Ukrainian SSR in 1944–1945 is investigated, the reasons of his incapacity are analysed and the politics of a management of the USSR is shown concerning creation of republican Armed forces. Together with it is proved, that real creation in Ukraine of own army was not included into plans of the Soviet management which well understood a role of national Armed forces during struggle for statehood, and therefore has transformed it into " political performance ".

Кількість посилань - 14

Завантажити статтю

УДК 261.5

Р. Пасічний

Національний університет “Львівська політехніка”

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПОСТКОМУНІСТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

© Пасічний Р., 2008

Проаналізовано проблему соціального захисту населення в умовах посткомуністичної трансформації та ролі УГКЦ у життi сучасної України, її вплив на суспільство та економічні перетворення. Проаналізувавши сучасний стан України, автор приходить до висновку, що наше посттоталітарне суспільство охоплене важкою недугою як в економічному, так і у моральному плані. Українське суспільство, яке має незалежну державу і визнає себе демократичним, в якому мають діяти принципи гуманізму, справедливості та взаємоповаги, повинно втілювати їх у життя, завдяки чому буде подолано стереотип негативного ставлення до Церкви та визначено її інституцією з особливим місцем у державі.

In the article problems of social protection of the population are analyzed during postcommunistic transformation and role UGCC in lives of modern Ukraine, her influence on a society and economic transformations. The author approves, that the modern society experiences crisis economic and moral. The Ukrainian society what to be considered democratic, should introduce principles of humanism and validity as investigation will get rid of a stereotype of a uncooperative altitude to the Church.

Кількість посилань - 6

Завантажити статтю

УДК 341.43:94(477)“192”

Т. Плазова

Національний університет “Львівська політехніка”

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-х РОКІВ ХХ ст.

© Плазова Т., 2008

Досліджується та аналізується питання української політичної еміграції першої половини 20-х років ХХ ст. Саме у цей період національно-визвольний рух зазнав найбільшої невдачі, українські вояки змушені були покинути батьківщину та перебратися на чужину. Аналізується чисельність та соціальний статус української політичної еміграції.

Question of Ukrainian political emigration in the first half of the 20-th years XX century are explorer and analyzed. At this period the national liberation movement suffered the biggest defeat, Ukrainians warriors was forced to leave their legacy inheritance and move to the foreign country. The article analyzes strength and social status of Ukrainian political emigration.

Кількість посилань - 10

Завантажити статтю

УДК 356.21:355.232/477/

О. Сивак

Національний університет “Львівська політехніка”

ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

© Сивак О., 2008

Розглянуто гуманітарні та соціальні аспекти кадрової політики, організація виховання військовослужбовців у дусі відданості Вітчизні, морально-психологічного загартування військовослужбовців Збройних сил України.

The humanitarian and social aspects of skilled policy, organization of education of servicemen in the spirit of devotion to the Motherland, morally psychological conditioning of the military in Ukrainian Armed Forces are considered in the article.

Кількість посилань - 9

Завантажити статтю

УДК 342.849.2

Б. Станкевич

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОЛІТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНІ

© Станкевич Б., 2008

Виявлено сутнісні ознаки поняття “інформаційна сфера” у контексті виборчих кампаній в Україні та її маніпулятивний вплив на хід передвиборних перегонів. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняних мас-медія.

The article is devoled to the exposure of esseuces signs of signs of consept communicatog sphere in the context of election in Ukraine and its manipulation influence on. The modern situation and development long-term of ukrainian mass media are analized.

Кількість посилань - 9

Завантажити статтю

УДК: 32.019.51(477)

У. Стефанчук

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

© Стефанчук У., 2008

Проаналізовано громадську думку в Україні у контексті впливу інформаційних технологій. Розглянуто ЗМІ як канали інформаційного впливу, зокрема, увагу зосереджено на механізмах та прийомах, які використовуються для формування думки громадськості.

The research is dedicated to the analysis of public opinion in Ukraine in content of the information technologies effect. Media as a channel of information effect is considered. The main attention is given to mechanisms and techniques which are used on public opinion forming in Ukraine.

Кількість посилань - 12

Завантажити статтю

УДК: 325.452:328.182:35.08(477) “X/XX”

Ю. Тишкун

Національний університет “Львівська політехніка”

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЮРОКРАТІЇ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

© Тишкун Ю.,2008

Досліджуються особливості становлення бюрократії в Україні протягом X–XX ст., відносини бюрократії та громадянського суспільства. Обґрунтовується висновок, що особливості історичної ґенези української державності не сприяли формуванню державної бюрократії в Україні.

The peculiarities of the formation of bureaucracy, the interrelation between bureaucracy and the civil society in Ukraine during X–XX centuries are studied in this paper. The conclusion is proved, that the genesis of the Ukrainian state did not contribute to state bureaucracy formation in the Ukraine.

Кількість посилань - 16

Завантажити статтю

Syndicate content