№ 649 (2009)

УДК 336.764.2

Н.Л. Іващук

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ОПЦІОНІВ ЗІ СТОХАСТИЧНОЮ ЗМІННІСТЮ ЦІНИ БАЗОВОГО АКТИВУ

© Іващук Н.Л., 2009

Розроблено новий метод оцінювання опціонів, зокрема нестандартних, виставлених на кілька базових активів, для випадку стохастичного параметра змінності їхньої ціни. На основі цього методу побудовано модель оцінювання опціону обміну другого базового активу на перший та модель оцінювання опціону обміну першого базового активу на другий. Окрім того проведено числові обчислення цін таких опціонів для фіксованої та стохастичної змінності цін базових активів, а також досліджено вплив деяких параметрів на формування ціни опціону обміну.

In article the new method of option pricing, including non-standard options, exposed on some underlying assets is developed. On the basis of this method the pricing model of an exchange of the second underlying asset on the first options and the pricing model of an exchange of the first underlying asset on the second options is constructed. Except for it numerical calculations of the prices of such options for fixed and stochastic the underlying asset price volatility are made, and also influence of some parameters on formation of the exchange option price is investigated.

Кількість посилань - 8

Завантажити статтю

УДК 229.138 (075)

О.В. Білан

Національний університет “Львівська політехніка”

СТРАТЕГІЇ МАРКИ В СЕКТОРІ В2В

© Білан О.В., 2009

На основі вивчення національної і зарубіжної літератури досліджено та узагальнено підходи відомих вчених щодо класифікації стратегії марки. Обгрунтовано доцільність застосування стратегії марки вітчизняними промисловими підприємствами. Подано фактори, необхідні при виборі підприємством відповідної стратегії марки в секторі В2В.

On the basis of study of national and foreign literature investigational and generalized approaches of the known scientists in relation to classification of strategies of brand. Grounded expedience of application of strategy of brand by domestic industrial enterprises. In the article factors are given necessary at a choice the enterprise of the proper strategy of brand in the sector of В2В.

Кількість посилань - 20

Завантажити статтю

УДК 658.7

І.І. Білик, А.Б. Гайдук, Н.С. Косар

Національний університет “Львівська політехніка”

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ЯК НАПРЯМ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

© Білик І.І., Гайдук А.Б., Косар Н.С., 2009

Визначено якісні показники функціонування складу та встановлено методи їх покращання з метою зниження витрат і підвищення рівня обслуговування клієнтів. Подано моделі вибору місцерозташування розподільчого складу у певному географічному регіоні. З метою вирішення цієї проблеми запропоновано використання теорії розмитих множин, яка була трансформована для вибору логістичного оператора, що виконує у повному обсязі дистрибуційні функції з використанням власних чи орендованих складських приміщень.

It is determined qualitative indices of warehouse function of warehouse and it is elaborated methods of their improvement to decrease expenses and to improve the stage of customer’s service. Models of place choice of distributive warehouse arrangement in some geographical region are done in this article . To decide this problem it is offered using theory of eroded plurals, which was transformed for the choice of logistic operator, which completely execute distributive functions with using its own or rented warehouse buildings.

Кількість посилань - 8

Завантажити статтю

УДК 338.45

Л.В. Баб’як, О.М., Мацяк, М.Я. Топилко

Національний університет “Львівська політехніка”

СТАН І ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

© Баб’як Л.В., Мацяк О.М., Топилко М.Я., 2009

Розглянуто актуальні питання інноваційного розвитку підприємств нафтопереробної галузі. Проаналізовано проблематику нафтопереробних заводів в Україні і можливість їхньої трансформації у сучасніші та перспективніші виробництва. Цієї мети можливо досягти шляхом впровадження інноваційних технологій, завдяки яким збільшиться глибина переробки нафти, а якість одержаних нафтопродуктів значно покращиться. Сформульовано пропозиції щодо організаційно-економічного впровадження інноваційних технологій.

Actual problems of innovative development of refineries have been considered. The analysis of problems occurring at Ukrainian refineries has been carried out and possibility of their transformation into more modern and perspective manufactures has been shown. The mentioned aim may be achieved by implementation of innovation technologies due to which processing depth would be increased and the quality of obtained products would be improved. The propositions concerning organization and economic implementation of innovation technologies have been formulated.

Кількість посилань - 6

Завантажити статтю

УДК 65.013012.34

В.О. Воронін, А.В. Костик, Е.В. Лянце, Л.І. Павлиш

Технічний коледж Національного університету “Львівська політехніка”

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КОМПАНІЇ ПРИ РЕАЛІЗІЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-АЛОКАЦІЙНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ПРОЕКТУ

© Воронін В.О., Костик А.В., Лянце Е.В., Павлиш Л.І., 2009

Рзглянуто концепцію організації менеджменту компанії, спрямованого на збільшення вартості компанії шляхом реалізації інноваційно-алокаційного проекту – впровадження логістичного центру для управління торговою мережею, що зростає. Концепція управління вартістю підприємства (Shareholder Value Concept, Value-Based Management) орієнтує менеджмент на зростання ринкової вартості компанії або зростання вартості майнового комплексу, що створюється або розвивається в інноваційних проектах. Ця концепція на відміну від концепції максимізації поточних і очікуваних на найближчий час прибутків робить акцент на реалізацію інноваційних проектів, які забезпечать для фірми стабільні і підвищені грошові потоки у майбутньому.

The given article deals with the conception of management’s organisation of company, directed on the increase of company’s value by realization of innovatiio – allocation project – introduction of logistic center for the management of widespseading net of point-of-sale. Conception of management of the enterprise’s entimation (Shareholder Value Concept, Value-Based Management) orients the management on the growth of market value of company or the growth of property’s value complex which is created or develops in the innovative projects. This conception in the opposition of the conception of maximization of current and expected for the nearest time incomes does an accent on the realization of the innovative projects, which will provide a firm with stable and enhanceable money flow in the future .

Кількість посилань - 6

Завантажити статтю

УДК 336.7

Р.М. Вороніна

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗУВАННЯ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

© Вороніна Р.М., 2009

Досліджено теоретико-методологічні засади організування фінансового моніторингу загалом та первинного фінансового моніторингу зокрема. Розглянуто суб’єктів первинного фінансового моніторингу в Україні та подано їх законодавче визначення. Оціненоефективності структури національної системи боротьби з відмиванням “брудних” грошей в Україні.

Theoretic and methodologic aspects of financial monitoring system and initial financial monitoring are researched. Subjects of initial financial monitoring in Ukraine are examined in the article and its legislative definition is provided. The effectiveness of national anti-money laundering system structure in Ukraine is analysed.

Кількість посилань - 22

Завантажити статтю

УДК 311.3:661.12

О.Г. Гаврилюк

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ

© Гаврилюк О.Г., 2009

Проаналізовано стан та проблеми статистичного забезпечення державного управління у сфері ветеринарної медицини поточною інформацією щодо ситуації на ринку ветеринарних препаратів. Запропоновані заходи з удосконалення збирання статистичної інформації та нові форми статистичної звітності для виробників та гуртових і роздрібних торгівців на ринку ветеринарних препаратів України.

Situation and problems of statistical supply of state animal health administration with on-line information about situation in the animal health market are analyzed. Measures concerning improvement of statistical information collecting and new forms of statistical reports for manufacturers, wholesalers and retailers in Ukrainian animal health market are proposed.

Кількість посилань - 14

Завантажити статтю

УДК 658.821

Н.В. Гайванович

Національний університет “Львівська політехніка”

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ПОСЛУГ: ПРОЦЕС ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

© Гайванович Н.В., 2009

Досліджено особливості комплексу маркетингу у сфері послуг. Актуалізовано ефект масштабу у послуговій діяльності в концепції франчайзингу. Обгрунтовано доцільність використання процесного підходу у проектуванні та реаліхації послуги. Структуровано комплекс маркетингових дій в трикутнику взаємодій “організація – клієнт – працівник”.

Service area marketing mix peculiarities have been investigated in this article. Scale effect of service activities in franchising concept has been emphasized. Advisability of process approach in service design and implementation has been proven. Marketing activities within interaction triangle “company – client – employee” has been structured in this article.

Кількість посилань - 10

Завантажити статтю

УДК 338.241.2

Н.І. Горбаль, О.Є. Шандрівська, Л.І. Сопільник

Національний університет “Львівська політехніка”

СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

© Горбаль Н.І., Шандрівська О.Є., Сопільник Л.І., 2009

Висвітлено сутність системи управління конкурентоспроможністю (КСП), описано особливості таких систем в різних країнах. Стратегію КСП визначено як “засіб підвищення КСП в загальній системі управління підприємством” та описано її значення у стратегічному управлінні підприємством.

In the article the essence of competitiveness management is shown and specific of these systems in different countries are described. The term “competitiveness strategy” is defined as “the method of competitiveness improvement in the general management system of the firm” and its role in the company’s strategic management is described.

Кількість посилань - 16

Завантажити статтю

УДК 338.2

М.Б. Граб

Товариство “МК-БУД”

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСОБИ ТАНДЕМУ “ОК–ПД”

© Граб М.Б., 2009

У результаті дослідження стратегій менеджменту організації висвітлено поняття організаційної культури (ОК) у контексті підприємницької діяльності (ПД), а також визначено основні категорії стратегічних засобів тандему “ОК–ПД”. Доведено актуальність впровадження стратегій розширення впливу організаційної культури на формування підприємницького середовища з погляду практичних навичок та соціокультурних звершень. Розглядаються властивості організування ПД у координатах ОК та напрями їх формування.

As a result of research of strategies of management of organization the concept of organizational culture (ОС) is reflected in the context of entrepreneurial activity (EA), and also the basic categories of strategic facilities of tandem of “ОС – EA” are certained. Actuality of introduction of strategies of expansion of influence of organizational culture on forming of enterprise environment from the point of view practical skills and sociocultural performing is well-proven. Properties of organization of EA in the co-ordinates of ОС and directions of their forming are examined.

Кількість посилань - 15

Завантажити статтю

УДК 330.003

Н.С. Гронська

Національний університет “Львівська політехніка”

СТРАТЕГІЇ ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ СИСТЕМ ТРАНСФОРМАЦІЇ

© Гронська Н.С., 2009

Розглядається проблема розвитку систем трансформації за досягненням їх динамічної рівноваги. Наведена характеристика систем трансформації та модель трансляції енерго-інформаційних потоків систем трансформації. Сформульовані концепції гомеостазу систем трансформації, способи розуміння і принципи досягнення динамічної рівноваги. Досліджено механізми реалізації стратегій гомеостазу за логістичним ланцюгом потоків ентропійності та можливості використання переваг продуктивних сил за принципами адекватності, місткості, аттракторності, гломераційності.

The problem of development of the systems of transformation after achievement of dynamic equilibrium is examined. Description of the systems of transformation and model of translation of energy-informational streams of the systems of transformation is resulted. Conceptions of homoeostasis of the systems of transformation, methods of understanding and principles of achievement of dynamic equilibrium, are formulated. The mechanisms of realization of strategy of homoeostasis after the logistic chain of entropy and possibilities of taking advantage productive forces, after principles of adequacy, integrity, attraktority, aglomeraty are investigated.

Кількість посилань - 13

Завантажити статтю

УДК 339.138

Л.М. Гурч, О.В. Супрунець*

Київський національний транспортний університет
*Міжрегіональна академія управління персоналом

КОНКУРЕНТНА СТАТЕГІЯ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА “ПРОВІД” ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

© Гурч Л.М., Супрунець О.В., 2009

Проаналізовано формування конкурентної стратегії, розроблено пропозиції щодо її вдосконалення, оцінюється ефективність конкурентої стратегії рекламного агентства “Провід”. Актуальність статті полягає в тому, що в умовах становлення ринкових відносин в Україні, важливою частиною яких є конкурентні відносини, усе актуальнішою стає проблема стратегічного планування конкурентної поведінки фірми та розроблення конкурентної стратегії.

The modern stage of development of our country differs dynamism and high-quality changes in all spheres of public life. In the conditions of market relations development in Ukraine, inalienable part of which are competition relations, problem of the strategic planning and development of competition strategies become more actual. Such strategies would enable to score a success in a long-term prospect. Purpose of the article – to analyse activity and competition environment of advertising agency “Provid” and develop suggestions in relation to perfection of competition strategy.

Кількість посилань - 15

Завантажити статтю

УДК 334.02:338.512:621

І.М. Давидович

Національний університет “Львівська політехніка”

ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Давидович І.М., 2009

Розглянуто сутність впровадження ідеї японської концепції стратегічного формування цільової собівартості продукції, цільової ціни товару і цільового прибутку підприємства закордонними компаніями та розглянуто перспективи й актуальність запровадження системи управління витратами –target-costing у практиці вітчизняних машинобудівних підприємств під час процесу диверсифікації діяльності.

Essence of introduction of idea of Japanese conception of the strategic forming of having a special purpose unit, having a special purpose cost of commodity and having a special purpose income of enterprise, cost is considered by oversea companies and prospects and actuality of introduction of control the system by the charges of target-costing are considered in practice of domestic mashine-building enterprises at realizable a process diversifications of activity.

Кількість посилань - 5

Завантажити статтю

УДК 330.15

Ю.Я. Добуш

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

© Добуш Ю. Я. 2009

Проаналізовано стану рекреації Львівської області за окремими показниками. Розглядаються тенденції збільшення кількісних показників туристичного потоку останніх років та втрати частки Львівської області у структурі вітчизняної туристичної діяльності. Наведено основні проблеми, які перешкоджають розвитку рекреаційної діяльності у Львівській області. Пропонуються заходи із вирішення цих проблем.

An analysis of the recreation areas of Lviv region in the individual indicators. Presentational trend increase in quantity of tourist flow in recent years and the loss of share of Lviv region in the structure of domestic tourism activity.There are major problems that hinder the development of recreational activities in the Lviv region. Proposed measures to address these problems.

Кількість посилань - 11

Завантажити статтю

УДК 330.341.2

О.С. Довгунь

Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Довгунь О.С., 2009

Проаналізовано останні дослідження, які стосуються ефективного розвитку підприємств. Розглянуто проблеми процесу інвестиційного процесу промислових підприємств та обґрунтовано важливість їх подолання. Розкрито роль інформаційного забезпечення діяльності підприємств з метою успішного процесу інвестування. Виділено можливі позитивні результати внаслідок вдалих договірних відносин.

Analyzed recent studies concerning the effective development of businesses. Consider the problems of the investment process of industrial enterprises and justified the importance of their resolution. Explores the role of the information support of enterprises activities in order to successful investing. Set aside a possible positive results due to successful contractual relationship.

Кількість посилань - 15

Завантажити статтю

УДК 338.24.1

О.І. Дриль

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗВИТОК РЕГІОНІВ У КОНЦЕПЦІЇ ВРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ

© Дриль О.І., 2009

Досліджено умови та чинники формування регіональної політики в контексті реалізації концепції врівноваженого (сталого розвитку). Обґрунтовано типову структуру інструментів впровадження концепції врівноваженого розвитку (стратегія – бюджет-просторова економіка) та парадигма foresight.

Еxplored terms and factors of forming of regional policy in the context of realization of conception of balanced (steady development). Grounded typical structure of instruments of introduction of conception of the balanced development (strategy is a byudzhet-prostorova economy) ta paradigm of foresight.

Кількість посилань - 11

Завантажити статтю

УДК 339.138

Р.П.Дудяк

Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

С.Я. Бугіль

Львівська державна фінансова академія, м. Львів

О.Р. Дудяк

ЗРФ АКБ “Трансбанк”

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМУВАННІ ЇХ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ

© Дудяк Р.П., Бугіль C.Я., Дудяк О.Р., 2009

Досліджено особливості впливу та взаємозв’язку чинників конкурентоспроможності з використанням елементів маркетингової комунікації, логістики збуту, фінансово-кредитного та інвестиційно-інноваційного забезпечення формування у збутовій діяльності підприємств. Розглянуто чинники конкурентоспроможності та їх роль у діяльності підприємств у збутовій політиці, намічено шляхи підвищення ефективності підприємств в Україні.

In the article the features of influencing and intercommunication of factors of competitiveness are explored with the use of elements of marketing communication, logistic of sale, financial-credit and innovative investment providing of forming in sale activity of enterprises. The factors of competitiveness and role are considered in activity of enterprises in a sale policy, the ways of increase of efficiency of enterprises are set in Ukraine.

Кількість посилань - 10

Завантажити статтю

УДК 658

Б. Затварницька-Мадура

Політехніка Жешувська, Жешув, Польща

ЗРАЗКИ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК У ПОЛЬЩІ

© Затварницька-Мадура Б., 2009

Стаття присвячена створенню сучасних моделей споживацької поведінки польських жінок. Моделі поведінки жінок значною мірою формуються під впливом засобів масової інформації, лідерів громадської думки та груп віднесення. Різноплановість поданих досліджень свідчить про складність характеру споживацької поведінки жінок, що може становити пізнавальну і практичну цінність. Типологія споживачів-жінок дає можливість ефективнішого планування маркетингових стратегій продуктів.

The article presents formation of the contemporary consumption models among women in Poland. Behavior models among women are generally created by mass media, opinion leaders and reference groups. The variety of presented researches shows wide range of consumption behavior in female segment, what has cognitive and practical value. It is because the typology of women as consumers enables to form more effective marketing strategy of the products.

Кількість посилань - 9

Завантажити статтю

УДК 332.1

М.В. Кіндій, Ю.І. Калужняк, О.М. Антоненко

Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАПАСИ В ОРГАНІЗАЦІЇ: ПОЗИТИВ ЧИ НЕГАТИВ?

© Кіндій М.В., Калужняк Ю.І., Антоненко О.М., 2009

Запас у сучасному бізнесі перестає бути тільки розрахунковим показником діяльності, стає одним з основних об’єктів управління, що забезпечують успіх підприємства. В ухваленні рішення про місце і роль запасу в організації беруть участь зокрема і менеджери вищого рівня управління, вивчаючи стратегію розвитку бізнесу. Їх відношення до запасу визначає подальші можливості управління основною операційною функцією компанії. Стаття містить огляд сучасних підходів до організації і планування руху товарно-матеріальних цінностей. Акцент на ролі запасів в їх реалізації дає змогу виявити нові можливості розвитку сучасного бізнесу.

Supply in modern business stops to be only a calculation performance indicator, becomes one of basic objects managements which provide success an enterprise. Decision-makings about a place and role of supply in organization take part including managers of higher level of management, studying strategy of development of business. Their attitude toward a supply determines subsequent possibilities of management of company a basic operating function. The article contains the review of the modern going near organization and planning of motion of material assets. An accent on the role of supplies in their realization allows to find out new possibilities of development of modern business.

Кількість посилань - 9

Завантажити статтю

УДК 331.8

Н.І. Кара, О.С. Костюк, Л.А. Янковська*, В.М. Пісний**

Національний університет “Львівська політехніка”

*Львівський університет бізнесу і права
**Головне управління МВС у Львівській області

ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЯХ

© Кара Н.І, Костюк О.С., Янковська Л.А., Пісний В.М., 2009

Розглядаються теоретичні та практичні аспекти формування людського капіталу в організаціях, зокрема на прикладі компаній США, Японії і Західної Європи. Проаналізовано завдання і методи формування людського капіталу в організаціях. У роботі також сформульовано рекомендації щодо формування кадрової політики підприємств.

This article considers theoretical and practical aspects of organization’s personnel management, i.e., for example companies of the USA, Japan and Western Europe. The assignments and methods of organization’s personnel management were analyzed. The article defines the recommendations for enterprises’ personnel policy forming.

Кількість посилань - 5

Завантажити статтю

УДК 332.1:658.8

О.І. Карий

Національний університет “Львівська політехніка”

СКЛАДОВІ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ В МАРКЕТИНГУ МІСТА: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

© Карий О.І., 2009

Розглянуто підходи закордонних і вітчизняних авторів до визначення поняття та складових комплексу маркетингу в маркетингу міста. Проаналізовано як класичний підхід “4Р”, з врахуванням його специфіки у маркетингу міста, так і його модифікації та альтернативні підходи до визначення основних елементів комплексу маркетингу. Визначено основні напрямки подальших досліджень комплексу маркетингу міста.

The main approaches of foreign and Ukrainian authors to the definition of the essence and components of marketing-mix in municipal marketing are investigated. The classical “4Р” approach, taking into the consideration its specifics in municipal marketing, as well as its modifications and alternative approaches to the definition of main components of marketing-mix are analyzed. The main directions of the further municipal marketing marketing-mix research are identified.

Кількість посилань - 17

Завантажити статтю

УДК 338.658.7:001.8

В.І. Копитко

Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

МАРКЕТИНГО-ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

© Копитко В.І., 2009

Розглядається необхідність застосування елементів маркетингу та логістики, що необхідно в умовах реформування залізничного транспорту, де посилення координації і взаємодії різних видів транспорту значно впливає на обсяги пасажирських перевезень на залізничному транспорті. Аналізуються проблеми, вирішення яких сприяє пошуку раціональної моделі управління, особливості розвитку сучасної організації перевезень пасажирів, важливу роль в яких займає взаємозв’язок маркетингових і логістичних досліджень.

Using need of marketing and logistics elements is considered. That is necessary in conditions of railway transport reform. Where reinforcement of coordination and interaction different kinds of transport renders the essential influence upon volume of passenger transportation at railway transport. The problems are analyzed, which solution promotes search of the rational management model, particularities of the modern organization development of passenger transportation, important role in which occupies intercoupling of marketing and logistical research.

Кількість посилань - 5

Завантажити статтю

УДК 658.8

Н.Р. Кубрак

Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С.З. Гжицького

ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКІВ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ ТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Кубрак Н.Р., 2009

Виявлено тенденції розвитку ринків молочних продуктів України загалом та Львівської області зокрема. Встановлено, що протягом останніх років зменшується виробництво та споживання молочних продуктів на душу населення. Визначено, що на території Львівської області ці показники вищі за середні по Україні. Обгрунтовано доцільність використання молокопереробними підприємствами стратегії цінового лідерства та використання з цією метою логістичної концепції.

Dynamics of milky products markets’ development in Lviv region and Ukraine is determined. Reduction of milky goods production and consumption is fixed in this article. In the Lviv region these indicators are higher then the medium indicators in Ukraine. Reasonable to use the strategy of price leadership and using logistic conception by milk-processing factories is done.

Кількість посилань - 6

Завантажити статтю

УДК 658.7

Н.Є. Кузьо

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЦЕСУ МОДЕЛЮВАННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК

© Кузьо Н.Є., 2009

Розглянуто схему моделювання ланцюга поставок. Визначено особливості формування баз даних для моделювання ланцюга поставок. Запропоновані підходи до агрегування інформації у базах даних.

The chart of design of chain of deliveries is examined. Certain features of forming of databases for the process of design of chain of deliveries are identified. The approaches to integration of information in databases are offered.

Кількість посилань - 5

Завантажити статтю

УДК 65.011.4

О.М. Куницька, Є.В. Мержиєвська

Київський національний транспортний університет

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ЛОГІСТИКИ ТА МАРКЕТИНГУ

© Куницька О.М, Мержиєвська Є.В., 2009

Запропоновано вибір інтегрованої стратегії контролю запасів підприємства на основі визначення ключових номенклатурних груп, що визначають прибутковість підприємства та аналізу прогнозованості реалізації товарів. Аналіз номенклатури проводили АВС/XYZ-аналізом.

The study suggested the choice of integrated control strategy of stocks on the basis of the volume and key groups that determine the profitability of enterprises and analysis of forecasting the sale of goods. Analysis conducted by the range of ABC / XYZ-analysis.

Кількість посилань - 5

Завантажити статтю

УДК 658.8+338

В.О. Лаганін

Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОПЕРАТОРІВ ВІКОННОГО РИНКУ УКРАЇНИ

© Лаганін В.О., 2009

Комплексні дослідження товарних ринків і оцінка впливу маркетингового середовища на окремих суб’єктів мають важливе значення в управлінні маркетинговою діяльністю. Наведено результати аналізу змін і тенденцій маркетингового середовища, у якому діють суб’єкти віконного ринку. Виявлено вплив головних чинників макросередовища на маркетингову діяльність операторів ринку. Визначено перспективи подальшого розвитку віконного ринку України.

Complex researches of the commodity markets and estimation of influence of the marketing environment on separate subjects play the important role in management of marketing activity. In article the results of the analysis of changes and tendencies of the marketing environment in which the operators of the window market operate are given. Influence of primary factors of macroenvironment on marketing activity of operators of the market is revealed. Prospects of the further development of the window market of Ukraine are determined.

Кількість посилань - 10

Завантажити статтю

УДК 658

Г. Левицка

Головна Школа Сільського Господаря у Варшаві

СТРАТЕГІЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ: ГАСТРОНОМІЧНІ ПОСЛУГИ В ТОРГОВИХ ЦЕНТРАХ НА ТЛІ ДУМОК РЕСТОРАТОРІВ І СПОЖИВАЧІВ (НА ПРИКЛАДІ ВАРШАВИ, ПОЛЬЩА)

© Левицка Г., 2009

Ціллю праці є оцінка локалізації підприємств ресторанного господарства в сучасних торговельних центрах на прикладі Варшави (Польща). Досліджено фактори, які, за думкою рестораторів, впливають на вибір такого розміщення об’єктів. Крім того, дослідження споживачів послуг харчування дозволили визначити їх позицію щодо користування цими послугами в торговельних центрах. Як показують дослідження, сучасні торговельні центри стають все більше багатофункціональними: крім магазинів пропонують споживачам також різноманітні послуги і розваги. Більшість рестораторів вважає, що розміщення підприємств харчування в торговельних центрах є стратегічною діяльністю, що гарантує підприємницький успіх. Локалізація підприємств ресторанного господарства в торговельних центрах для споживачів є зручністю в часі купування та розваг.

This study focuses on estimation of attractiveness of location of foodservice outlets in shopping malls in Warsaw, Poland. Besides survey identifies factors which influence on restaurateur choice of this location, and attitudes of consumers towards the foodservice located in shopping malls. Malls have become more than just a particular type of retail outlet, but also places providing recreation and community facilities for satisfying many needs and preferences. According to own researches and statistical data, more and more people visit shopping malls with many goals and objectives, not just shopping. A lot of foodservice companies recognize location in malls as strategical operation which ensures a successful business. Location of foodservices in shopping malls for customers is first at all convenience during doing shopping or entertainments.

Кількість посилань - 5

Завантажити статтю

УДК 658.8:331.522.4:621

С.В. Леонова

Національний університет “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Леонова С.В., 2009

Обґрунтовано стратегічні завдання внутрішнього маркетингу людських засобів, який використовується як інструмент капіталізації людського потенціалу машинобудівного підприємства.

Strategic tasks of the internal marketing of human facilities, which is used as an instrument of capitalization of human potential of machine-building enterprise are grounded.

Кількість посилань - 9

Завантажити статтю

УДК 004.738.5:339.138

І.Л. Литовченко

Одеський державний економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Литовченко І.Л., 2009

Розглянуто структуру комплексу маркетингових комунікацій та класифікацію засобів просування у віртуальному просторі. Обґрунтовується виділення в певні класи засобів комунікацій, які застосовуються тільки в Інтернет-маркетингу: пошукової оптимізації та віртуальних співтовариств. Досліджуються можливості та специфіка використання форумів, чатів, блогів, соціальних та професійних мереж, віртуальних ігор та світів.

In the paper the structure of marketing communications complex and classification of promotion toolbar in virtual space are considered. The selection of communications means in particular classes for using only in Internet-marketing – search optimization and virtual societies is grounded. The forums, chats, blogs, social and professional networks, virtual games and worlds opportunities and their using specification are researched.

Кількість посилань - 18

Завантажити статтю

Syndicate content