№ 650 (2009)

УДК 681.3, 004.3

Rodrigue Elias

Computers Department, Institute of Computer Technology, Automation and Metrology,
Lviv, Polytechnic National University

BASES OF DIGITAL SIGNATURE USING ELLIPTIC-CURVE CRYPTO PROCESSOR OVER GALOIS FIELD (2M)

© Rodrigue Elias, 2009

Визначено основи для створення нової послідовної архітектури процесора для виконання додавання і скалярного множення точок еліптичних кривих.

In this study, the procedure is to design a base for new hardware processor to perform elliptic curve addition and scalar multiplication. It will be based on a serial architecture.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.317

Р. Івах, І. Питель

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДІЕЛЕКТРИЧНОГО СИПКОГО СЕРЕДОВИЩА ЄМНІСНИМИ ПЕРВИННИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ

© Івах Р., Питель І., 2009

Розглянуто математичну модель похибки вимірювання параметрів діелектричного сипкого середовища ємнісними первинними перетворювачами. Встановлено основні чинники впливу на цю похибку.

The mathematical model of error of measuring of parameters of dielectric friable environment is considered by the primary transformers of capacities. Basic factors are set on this error.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 004.9:007:159.955

О. Бісікало, Р. Тадевосян

Вінницький державний аграрний університет

ПРЕДСТАВЛЕННЯ АСОЦІАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ОБРАЗІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІВ

© Бісікало О., Тадевосян Р., 2009

Розглянуто загальний підхід до представлення асоціативної мережі образів (АМО) за допомогою графів. Обґрунтовано модель АМО у вигляді орієнтованого зваженого графу з двостороннім рухом. Для пошуку найкоротшого шляху у графі запропоновано новий алгоритм вичерпної дії, побудований на основі принципу «пошук углиб з поверненням».

The main approach to the introduction of associative network of images (ANI) in the form of a graph is considered in the given article. The model of ANI as a rough weight graph with two-extraneous motion is defined. The new algorithm of exhaustive action, built on the basis of principle «search in deepen with back» is suggested aiming for the search of short cut.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.382

Р. Базилевич, А. Ждан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

АЛГОРИТМИ ПОСЛІДОВНОГО ПАКУВАННЯ СИЛЬНОЗВ’ЯЗНИХ ЧАСТИН СХЕМ ІЗ ЗАДАНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ

© Базилевич Р., Ждан А., 2009

Розглянуто декілька стратегій та алгоритмів послідовного пакування схем із заданими обмеженнями. Розкрито особливості різних стратегій пакування схем із заданими обмеженнями.

A few strategies and algorithms line packing of charts with the set limitations. The features of different strategies of packing of charts are exposed with the set limitations.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 519.16

Р. Базилевич, Р. Кутельмах

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА

© Базилевич Р., Кутельмах Р., 2009

Досліджено ефективність існуючих точних та евристичних алгоритмів розв’язання задачі комівояжера. Зроблено висновки щодо доцільності їх застосування при розв’язанні задач великих розмірностей, а також при декомпозиції.

Existing exact and heuristic algorithms’ efficiency for solving Traveling Salesman Problem has been investigated. The conclusions were made of their application for solving large-scale problems as well as for using with decomposition.

Кількість посилань – 35.

Завантажити статтю

УДК 681.325

А. Батюк, C. Батюк, С. Пилипчук, І. Цмоць

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ВИБІР ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ТА РОЗРОБЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ АРХІТЕКТУРИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

© Батюк А., Батюк С., Пилипчук С., Цмоць І., 2009

Сформульовано вимоги, вибрано принципи побудови, розроблено узагальнену архітектуру медичної інформаційної технології та проаналізовано роботу її основних компонентів.

In this article we have set the requirements, chosen the development principles, created a basic architecture, and provided an analysis of the key components of a medical information technology.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 004.932.2:616-006.04

О. Березький, Ю. Батько, Г. Мельник

Тернопільський національний економічний університет

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ БІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

© Березький О., Батько Ю., Мельник Г., 2009

Наведено структуру комп’ютерної системи аналізу біомедичних зображень. Описано основні програмні модулі та алгоритми роботи системи. Наведено результати експериментальних досліджень цитологічних зображень багатошарового плоского незроговілого епітелію при різних видах дисплазії.

The structure of the computer system of analysis biomedical images is describe in the article. The basic programmatic modules and algorithms of work system are described. The results of experimental researches of cytology images of multi-layered flat nonkeratinous epithelium are resulted at the different types of dysplasia.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 004.652

А. Берко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЙ У ПРОЦЕСАХ СЕМАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ

© Берко А., 2009

Розглянуто способи і можливості створення семантично інтегрованих структур даних для зберігання контентного ресурсу гетерогенних інформаційних систем. Запропоновано формальні методи інтеграції семантики різнорідних даних, що ґрунтуються на застосуванні інтелектуальних засобів та онтологій даних.

Some ways and possibilities of semantically integrated data structures development for information storage of heterogeneous information systems content are considered in this paper. Formal methods of semantic integration of data based on intelligent tools and data ontology application were proposed.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 004.89

Є. Буров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АРХІТЕКТУРА ОПРАЦЮВАННЯ ЗНАНЬ У КОГНІТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

© Буров Є., 2009

Запропоновано підхід та архітектуру подання та опрацювання знань як основу для побудови когнітивних інформаційних систем. За цим підходом поєднуються декларативні онтології та процедурні моделі. Наведено формальну специфікацію архітектури опрацювання знань у системі.

Paper proposes an approach for knowledge representation and processing which can be used as a basis for building cognitive information systems. Proposed architecture combines ontologies as declarative knowledge with models as procedural and situational knowledge. Formal specification of proposed knowledge representation architecture is available.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 004.942

Ю. Верес, А. Катренко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ШКАЛЮВАННЯ ПРИ РОЗПОДІЛІ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ

© Верес Ю., Катренко А., 2009

Здійснено аналітичний огляд основних методик шкалювання, котрі застосовуються у процесі розподілу обмежених ресурсів. Описано типи шкал, принципи і методи вимірювання. Сформульовано критерій якості процесу шкалювання при розподілі обмежених ресурсів у складних системах.

In the article the state-of-the-art review of basic methods of shkalyuvannya is carried out which are used in the process of division of the limited resources. The types of scales, principles and measuring methods, are described. The criterion of quality of process of shkalyuvannya is formulated at the division of the limited resources in the difficult systems.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 536.24

В. Гавриш, Д. Федасюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ У ТЕРМОЧУТЛИВОМУ ШАРІ З ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИМ ЧУЖОРІДНИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

© Гавриш В., Федасюк Д., 2009

Розглядається стаціонарна осесиметрична нелінійна задача теплопровідності для ізотропного шару з чужорідним циліндричним включенням, що нагрівається внутрішніми джерелами тепла з тепловіддачею. Припускається, що на поверхнях спряження відбувається ідеальний тепловий контакт. Запропонована методика розв’язування цієї задачі та її застосування для конкретної залежності коефіцієнтів теплопровідності матеріалів шару і включення від температури.

The fixed axially symmetric nonlinear problem of thermal conduction for isotropic layer with foreign cylindrical inclusion (particulate) which heats at internal thermal source with heat dissipation has been considered. It is supposed that on the contact surface the ideal thermal contact takes place. The methodology of this problem solution and its application for the specific dependence of the layer and inclusion substances thermal-conductivity coefficients on temperature has been offered.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 622.692.4+622.691.24

*С. Гладун, Я. П’янило, М. Притула

*ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”,
Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України

НЕСТАЦІОНАРНА ДИФУЗІЯ ГАЗУ В ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ ІЗ ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

© Гладун С., П’янило Я., Притула М., 2009

Досліджено математичну модель дифузії газу в пористих середовищах циліндричної форми із зосередженим джерелом в центрі. На основі вивчення поведінки розв’язків такої моделі та впливу на нього різного роду неузгодженостей знайдені умови мінімізації відхилення розв’язку від його реального значення.

In work the mathematical model of diffusion of gas in porous environments of the cylindrical form with the concentrated source in the centre is investigated. On the basis of studying of behaviour of decisions of such model, and influence on it of any nonagreements, conditions of minimisation of a deviation of the decision from its real value are found.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 681.3, 621.3

В. Голембо, О. Бочкарьов, А. Гребеняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ УЗГОДЖЕНИХ КОЛЕКТИВНИХ ДІЙ АВТОНОМНИХ МОБІЛЬНИХ ПІДВОДНИХ АПАРАТІВ

© Голембо В., Бочкарьов О., Гребеняк А., 2009

Розглянуто проблему організації спільних узгоджених дій колективу автономних мобільних підводних апаратів. Запропоновано узагальнений підхід до вирішення цієї проблеми та способи перевірки і тестування відповідних алгоритмів колективної поведінки автономних підводних апаратів.

The problem of organization of joint coordinated actions of a collective formed by mobile autonomous underwater vehicles (AUV) is considered. The generalized approach to solve the problem and methods of verification and testing of the corresponding algorithms of AUVs’ collective behaviour are proposed.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 621.39

І. Горбатий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій

МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ У СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ Й ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

© Горбатий І., 2009

Наведено метод підвищення ефективності телекомунікаційних каналів у системах зв’язку й дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) при використанні запропонованої амплітудної модуляції багатьох складових (АМБС, amplitude modulation of many components – AMMC). Досліджено залежність оптимального діаметра антени наземного інформаційного комплексу (НІК) ДЗЗ від швидкості передавання даних з бортового комплексу (БК) ДЗЗ TERRA при різних видах модуляції сигналу. За результатами моделювання встановлено, наскільки можливо зменшити діаметр антени НІК при використанні АММС порівняно з деякими відомими різновидами модуляції.

The method of rise the efficiency of telecommunication channels in the telecommunica¬tion systems and systems of remote sensing of Earth with use the proposed amplitude modula¬tion of many components (AMMC) was given. The dependence of optimum antenna diameter of earth informative complex of remote sensing of Earth from the cosmic satellite TERRA data transmission speed using the varieties of signal modulation was explored. By the modelling results was set, how is possible to decrease the antenna diameter of earth informative complex with use the АММС by comparison to some known varieties of modulation.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 004.89; 681

В. Грицик (к.т.н.)1,2, Н. Пелих1

1 Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури (м.Львів),
2 Закарпатський державний університет

ЗАДАЧА КЛАСИФІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

© Грицик В., Пелих Н., 2009

Описуються деякі алгоритми і методи, які були застосовані авторами для аналізу зображення клітин при попередній обробці зображень, знаходження і виділення клітин, їх класифікації.

In the article are described algorithms and methods that were applied for analysis of images, pattern recognition, and classification.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 622.691

*А. Дацюк, *С. Гладун, Н. Притула, М. Притула, Я. П’янило

*Об’єднане диспетчерське управління ДК „Укртрансгаз”,
Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України

РОЗРАХУНОК ОБ’ЄМІВ АКУМУЛЬОВАНОГО ГАЗУ В ГАЗОТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ

© Дацюк А., Гладун С., Притула Н., Притула М., П’янило Я., 2009

Розглянуто задачу розрахунку об’ємів акумульованого газу в газотранспортній системі. Проведено порівняльний аналіз можливих факторів впливу на точність його розрахунку в стаціонарному і нестаціонарному випадках руху газу. Встановлено оцінки точності розрахунку об’ємів акумульованого газу кількома способами.

The problem of calculation of volumes of the accumulated gas in gas-transport system is considered. The comparative analysis of possible factors of influence on accuracy of its calculation in stationary and non-stationary cases of movement of gas is executed. The established estimations of accuracy of calculations of volumes of the accumulated gas in several ways.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 622.02.658.284

Б. Демида

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МЕХАНІЗМ ПІД’ЄДНАННЯ ЗОВНІШНІХ КОМПОНЕНТІВ В УНІВЕРСАЛЬНІЙ SCADA-СИСТЕМІ TRACE MODE 5.15

© Демида Б., 2009

Розглянуто метод під’єднання користувацьких зовнішніх модулів у SCADA-систему з метою розширення можливостей математичного апарату та реалізації нестандартних графічних елементів. Показані переваги застосування ActiveX контролера на прикладі прикладної задачі розрахунку, побудови та відображення векторних діаграм струмів та напруг в автоматизованій системі диспетчерського управління електричною підстанцією із застосуванням SCADA-системи ТRACE МODE 5.15.

The methods of handling internal data of SCADA systems for purpose of improving their functionality and customizing them are analyzed in the paper. Advantages of using ActiveX technology are shown by the example of applied problem of vector diagrams construction. Algorithm of vector diagram construction and mechanisms of interaction between developed ActiveX controls and SCADA Trace Mode 5.15 are described.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 519.878.5

І. Дияк*, М. Копитко, А. Коркуна

Львівський національний університет імені Івана Франка,
*кафедра прикладної математики,
кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРОСТОРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Дияк І., Копитко М., Коркуна А., 2009

Досліджено напружено-деформований стан просторової конструкції складної форми за допомогою програмного комплексу Comsol Multiphysic 3.4. Показано, що використання заданих за замовчуванням у Comsol Multiphysic 3.4 параметрів побудови сітки методу скінченних елементів приводить до отримання неправильних розв’язків задачі. Проведено додаткові числові експерименти, які дали змогу виробити правильний алгоритм розв’язування задач деформування трубоподібних конструкцій. Запропоновано підхід, за яким можна за незначного збільшення обчислювальних затрат розв’язати задачу.

Research of elastic problem of a spatial complex form construction is carried out with Comsol Multiphysic 3.4 program. It is shown, that use default parameters of finite elements mesh of construction at Comsol Multiphysic 3.4. gives incorrect numerical results of a problem. Additional numerical experiments which have allowed to develop correct algorithm of the decision of problems of deformation of pipelike designs was carried out. The approach which allows to receive the correct results at insignificant increase of computing resources is offered.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 004.032.26:004.048

А. Дорошенко

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

АНАЛІЗ НЕЙРОМЕРЕЖНИХ МЕТОДІВ DATA MINING ЯК СКЛАДОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ BUSINESS INTELLIGENCE

© Дорошенко А., 2009

Проаналізовано особливості бізнес-аналітики та місце у ній методів видобування даних. Визначено перспективи розвитку бізнес-аналітики, проведено порівняльний аналіз різних нейромережних методів видобування даних.

The article analyses the features of the business intelligence and considers Data Mining methods like a part of business intelligence. The future trends of the business intelligence are defined. The different basic methods of classification on the base of neural networks are compared.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 531.36+534

І. Дронюк, М. Назаркевич, Ю. Пелех

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТІВ ФОНОВИМИ СІТКАМИ

© Дронюк І., Назаркевич М., Пелех Ю., 2009

Розроблено програмне забезпечення для створення фонових сіток, які наносяться на документи з метою захисту від підробки. Створено алгоритм побудови захисних сіток, що повторюють контур певного зображення. Запропоновані різні методи деформації сіток. Роботу методів проілюстровано на прикладах.

Software is developed for creation of background nets which are inflicted on documents with the purpose of defence from an imitation. The algorithm of protective nets construction which repeat the contour of certain image is created. Offered different methods deformation of nets. Proposed methods are illustrated on examples.

Кількість посилань – 1.

Завантажити статтю

УДК 517.958:536.12

Л. Журавчак, Н. Забродська

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Математичне моделювання ЕФЕКТУ ВИКЛИКАНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ У ТРИВИМІРНИХ ЗАДАЧАХ геоелектророзвідки

© Журавчак Л., Забродська Н., 2009

Розглянуто задачі геоелектророзвідки постійним струмом у кусково-однорідному півпросторі, які зводяться до задач теорії потенціалу з умовами ідеального та неідеального електричного контакту на межі поділу середовищ. За допомогою математичного моделювання враховано вплив ефекту викликаної поляризації та отримано обчислювальний алгоритм, який ґрунтується на поєднанні функцій Гріна для півпростору й фундаментальних розв’язків для простору рівнянь Лапласа з непрямими методами граничних та приграничних елементів. Досліджено випадки поверхневої, об’ємної і змішаної поляризації для середовищ, що поляризуються .

The influence of an induced polarization effect in problems of the potential theory using mathematical modeling is considered. The numerical-analytical algorithm bases on a combination of the special fundamental solution of the Laplace’s equation for a half-space and fundamental solution of the Laplace’s equation for a space with indirect methods of boundary and near-boundary elements and allows to investigate surface, volume and mixed polarization. This technique is approved for problems of geoelectrics by a direct current.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 519.876.3

Б. Каменський

Львівський національний університет імені Івана Франка,
механіко-математичний факультет

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ І ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

© Каменський Б., 2009

Розглянуто способи представлення абстрактних технологічних процесів і мережевих графіків у вигляді зважених графів. Подано чітку аксіоматику понять абстрактного технологічного процесу та способів його представлення. Показано переваги вершинного представлення. Побудовано алгоритм знаходження властивостей технологічного процесу та його операцій та доведено коректність його побудови. Розглянуто приклади різних представлень.

Some ways of representation of abstract workflow and project networks as weighted graphs are considered. Exact axiomatic of concepts of abstract workflow and ways of its representation is given. The advantages of vertex representation are demonstrated. The algorithm of finding workflow’s and operation’s properties is proposed and its correctness is shown. Some examples of different ways of representation are considered.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 681.84.087.4

А. Ковальчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ПРО ДЕЯКІ НЕСКІНЧЕННІ МНОЖИНИ ПРОСТИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ RSA

© Ковальчук А., 2009

Для квадратного полінома з цілими коефіцієнтами і від натуральної змінної розв’язана задача про потужність підмножини простих значень такого полінома. На підставі отриманого результату обгрунтовується можливість побудови алгоритмів вибору простих чисел для криптографічних систем з відкритими ключами.

For the quadratic polinomial with integer coefficients and at the natural variable the solving of the problem of the infinity sets of the prime values of this polynomial is presented. With a foundation on the recived result the possibility of the construction of the prime numbers for the kryptographic systems with open keys are based.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 004.83; 004.89

П. Кравець, Р. Киркало

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З НЕЧІТКОЮ ЛОГІКОЮ

© Кравець П., Киркало Р., 2009

Розглядається проблема прийняття рішень в умовах невизначеності на основі застосування продукційних правил нечіткої логіки. Описано структуру та функції системи нечіткого прийняття рішень. Специфіковано етапи перетворення нечітких даних в процесі логічного виведення рішень. Наведено приклад нечіткого логічного виведення.

The problem of a decision-making in the conditions of uncertainty on the basis of application of productional rules of fuzzy logic is considered. The structure and functions of fuzzy decision-making system are described. The stages of the fuzzy data transformation in the course of a logic conclusion of decisions are specify. The example of a fuzzy logic conclusion is resulted.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 004.9:379.8

Н. Крап, В. Юзевич*

Львівський інститут економіки і туризму,
кафедра природничо-математичних дисциплін,
* Фізико-механічний інститут ім. Г. Карпенка
НАН України, м.Львів

МОДЕЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ І ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

© Крап Н., Юзевич В., 2009

Для підвищення ефективності комунікацій туристичних закладів і галузі загалом пропонується методика, що містить економіко-математичну модель параметрів і процесів, аналіз основних факторів забезпечення організаційної культури турфірм і операторів, а також аспекти динаміки цін і попиту в цілому.

For the increase of efficiency of communications of tourist establishments and industry a method which includes for itself the economic and mathematical model of parameters and processes is offered on the whole, analysis of basic factors of providing of organizational culture of turfirm and operators, and also row of aspects of dynamics of prices and demand on the whole.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 007.51

В. Левыкин, М. Кудрявцева

Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
кафедра Информационных управляющих систем,

МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ БАЗИСОВ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

© Левыкин В., Кудрявцева М., 2009

Розроблено структурно-функціональну схему електричної частини енергосистеми, отримано моделі основних базисів Єдиної електроенергетичної системи України з урахуванням її ієрархічної й розподіленої структури.

The structural and functional scheme of electrical part of power supply system is developed in this work. The models of fundamental basisys of Ukraines’ Uniform power supply system taking into account hierarchical and distributed structure are obtained.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 504.75:681.2.543

Н. Луців, В. Юзевич*

Львівський інститут економіки і туризму,
кафедра товарознавства і експертизи товарів,
* Фізико-механічний інститут ім. Г. Карпенка НАН України, Львів

ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОБІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

© Луців Н., Юзевич В., 2009

Запропоновано рекомендації щодо моделювання гідробіологічних процесів в озерах з урахуванням умов взаємодії з водним середовищем.

Offered the recommendation for the modelling of hydrobiological processes in lakes taking into account the terms of co-operating with a water environment.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 004.93’14

Р. Мельник, Р. Тушницький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

4-ВИМІРНІ ІНТЕГРАЛЬНІ ТА РОЗПОДІЛЕНІ СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ПОШУКУ ЗОБРАЖЕНЬ

© Мельник Р., Тушницький Р., 2009

Представлена методика отримання інтегральних та розподілених структурних властивостей образів на основі алгоритму їх триступеневої кластеризації. Формування ключів зображення за представленими властивостями образів рекомендуються для застосування в автоматизованих системах пошуку зображень.

An approach to determine integral and distributed pattern structural features based on 3-stages clustering algorithm is considered. It is suggested to use these structural features for images classification and searching.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 681.3:519.15

В. Різник*, Д. Скрибайло-Леськів, О. Ляхович

*Технологічно-природничий університет, м. Бидгощ (Польща)
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОБУДОВИ ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ З ПОЛІПШЕНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

© Різник В., Скрибайло-Леськів Д., Ляхович О., 2009

Досліджуються циклічні коди, побудовані на основі математичних конструкцій з унікальними комбінаційними властивостями – «ідеальних кільцевих в’язанок» (ІКВ) – та розглядаються методи оптимального синтезу за допомогою ІКВ циклічних кодів з поліпшеними можливостями щодо виправлення багаторазових помилок.

The cyclic coded design based on the mathematical constructions with special combinative properties, namely the “ideal ring bundles” (IRB)s are studied, and techniques for optimum synthesis of the cyclic codes with improved possibilities for correcting the multiple errors are regarded in this paper.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

Syndicate content