№ 648 (2009)

УДК 811.161.2’374

Анатолій Івченко

Національний університет «Львівська політехніка»

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ «СЛОВНИКА АБРЕВІАТУР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

© Івченко А. О., 2009

У статті проаналізовано стан лексикографічного опрацювання абревіатур сучасної української мови, а також аналогічний закордонний досвід. Запропоновано концепцію створення «Словника абревіатур української мови» та зразки словникових статей різнотипних абревіатур.

In the article the present state of lexicography work on the modern Ukrainian abbreviations is analyzed, as well as similar experience abroad. A concept of the «Ukrainian abbreviations dictionary» is suggested and examples of entries for different abbreviations’ types are presented.

Кількість посилань – 8.

УДК 0.001.002.4; 0.001.002.9

Анджей Іленков

Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРЕДСТАВЛЕННІ ЗНАНЬ

© Іленков А. Р., 2009

Розглянуто роль термінології в представленні та поширенні знань. Коротко охарактеризовано сучасні комп’ютеризовані термінологічні збірки (термінологічні банки), а також сучасні комп’ютерні системи представлення знань, проаналізовано їх позитивні сторони та недоліки. Розглянуто роль і можливість використання термінологічних даних для побудови систем представлення знань.

The paper deals with the role of terms in knowledge representation. Short characteristic of modern computerized term banks is given; strong and weak sides from the knowledge representation point of view are analyzed. Modern knowledge presentation systems based on ontologies are revised to reveal their imperfection. Role of terms in knowledge representation systems is overviewed.

Кількість посилань – 9.

УДК 001.4 + 81’22:572.026

Надія Андрейчук

Національний університет «Львівська політехніка»

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНА КОД В АНТРОПОКУЛЬТУРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

© Андрейчук Н. І., 2009

У статті представлено аналіз тлумачень терміна код у різних галузях технічного та гуманітарного знання. Особливу увагу звернено на формування розуміння терміна в антропології та лінгвістиці й запропоновано визначення культурного та мовнокультурного кодів. Останній розглядається як основне поняття спеціального підрозділу антропологічних студій – антропокультурної лінгвістики.

The article deals with the term code as used in different subdivisions of science and humanities. Special attention has been paid to the formation of the term comprehension in anthropology and linguistics. Definitions of cultural and linguocultural code have been suggested. The latter is viewed as the principal notion of the special subdivision of anthropological studies – anthropological linguistics.

Кількість посилань – 18.

УДК 811.161.2’373.7–26“18“Т.Шевченко

Галина Біловус

Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕРМІНИ ВАРІАНТНІСТЬ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

© Біловус Г. Г., 2009

Розглянуто обсяг понять варіантність та трансформація фразеологічних одиниць у сучасній лінгвістичній науці. На підставі ретроспективного аналізу українських перекладів російськомовних повістей Т. Шевченка простежено подібні та відмінні тенденції у фіксуванні фразеологічних відповідників у перекладних словниках.

The scope of the phraseological units variance and transformation notion in modern linguistic studies was considered. Analogous and distinct tendencies at the fixation of the phraseological correspondences in the foreign dictionaries in translation were observed on the grounds of retrospective analysis of the Ukrainian translations of T. Schevchenko’s Russian narratives.

Кількість посилань – 16.

УДК 800

Людмила Бордюк, Анна Бордюк

Національний університет «Львівська політехніка»

СУТЬ ПОНЯТТЯ КОМПЕТЕНЦІЯ В ТЕОРІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

© Бордюк Л. В., Бордюк А. В., 2009

Стаття присвячена визначенню суті поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації. Складна природа поняття компетенція зумовлена динамічною взаємодією мовного, культурного, комунікативного та символічного типів компетенції учасників комунікативного процесу, які належать до різних культур.

The paper deals with analyzing the concept of competence in the theory of intercultural communication. Its complex nature is predetermined by a dynamic correlation of linguistic, cultural, communicative, and symbolic kinds of competence in multi-cultural settings.

Кількість посилань – 19.

УДК 811.161.2’374

Софія Булик-Верхола

Національний університет «Львівська політехніка»

СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

© Булик-Верхола С. З., 2009

Статтю присвячено класифікації музичних термінів української мови за словотвірною структурою. У процесі дослідження описано терміни-однослови, терміни-словосполуки, а також графеми-символи; виявлено низку граматичних особливостей музичних термінів.

Article is devoted to Ukrainian language musics terms classification by word-formative structure. During the research one-word terms, multy-word terms and graphic symbols are described. The number of musics term geammar peculiarities are found.

Кількість посилань – 6.

Максим Вакуленко

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ І ТРАНСПЛАГІАТАЦІЯ (лист до редакції)

Кількість посилань – 19.

УДК 811.161.2’373.46:687.55

Надія Гимер

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В ЛЕКСИЦІ КОСМЕТИКИ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ

© Гимер Н. О., 2009

У статті розглянено проблему синонімії в українській термінології косметики та косметології. Узагальнено теоретичні позиції щодо суті явища синонімії. Проаналізовано семантичну і структурно-граматичну особливості термінологічних синонімічних об’єднань.

The article touches upon the problem of synonymy in Ukrainian terminology of cosmetics and cosmetology. Theoretical groundings regarding the essence of synonymy are generalized. The author analyzes semantic and structural particularities of the terminology synonymous combinations.

Кількість посилань – 6.

УДК 811.161.2’373:001.4

Яків Житін

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ПОГЛЯД НА ТЕРМІН КРІЗЬ ПРИЗМУ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДІВ

© Житін Я. В., 2009

У статті розглянуто, синтезовано й розвинено сучасні наукові погляди на сутність і природу терміна. За допомогою функціонального підходу з’ясовано головні смислові особливості термінологічних одиниць й установлено підстави для розрізнення термінів та нетермінів.

The modern scientific views of the essence and of the nature of a term are considered, synthesized and developed. The main semantic features of terminology units are found out and the grounds for distinguishing between terms and non-terms are established by the use of the functional approach.

Кількість посилань – 18.

УДК 791.7 (038)

Любов Карпець, Тетьяна Шпанько

Харківська державна академія фізичної культури

НАРОДНЕ СПОРТИВНО-ІГРОВЕ НАЗОВНИЦТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ СПОРТИВНОГО ТЕРМІНОТВОРЕННЯ

© Карпець Л. А., Шпанько Т. С. 2009

У статті висвітлено й охарактеризовано народне спортивно-ігрове назовництво як елемент спортивного термінотворення. Для того, щоб мати повну картину щодо розвитку спортивно-ігрового назовництва в Україні, потрібно дослідити номени, поширені в побуті, народні назви, адже сучасній науковій термінології передувала переважно народна термінологія.

The article reveals and characterizes folk sports-games nomenclature as element of sports terms creation. To have a full picture of the sports-games nomenclature development in Ukraine one must research denominations, used in common life, fork names as folk terminology anteceded modern scientific terminology mainly.

Кількість посилань – 5.

УДК 811.161.2’373.421:622

Олена Колган

Слов’янський державний педагогічний університет

ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В ТЕРМІНОЛОГІЇ ГІРНИЦТВА

© Колган О. В., 2009р.

Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених вивченню лексико-семантичних особливостей української гірничої термінології. У ній розглянуто проблему синонімії, зокрема зосереджено увагу на синонімічних відношеннях між термінами гірництва.

The article continues the author’s publications cycle devoted to the study of the lexico-semantical peculiarities of Ukrainian mining terminology. The problem of synonymy is outlined in the article, in particular the synonymical relations among the terms of mining branch are emphasised.

Кількість посилань – 20.

УДК 811.161.2’06’373

Ірина Кочан

Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕРМІНОЛОГІЯ: НАЦІОНАЛЬНА ЧИ МІЖНАРОДНА?

© Кочан І. М., 2009

У статті порушено проблему національного та інтернаціонального в термінології. Наведено різні погляди науковців, висловлено власні міркування щодо цього питання, а також щодо оновлення українського професійного лексикону шляхом поєднання тенденцій до інтернаціоналізації з тенденцією до збереження національної своєрідності термінів.

The article touches the problem of national and international in terminology. There are expressed different thoughts of scientists, is expressed own opinion of this question, and also of renovation of Ukrainian professional vocabulary by integration of the internationalization tendencies with the tendency towards conservation of national originality of terms.

Кількість посилань – 17.

УДК 82 (477)

Людмила Краснова

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

З ДОСВІДУ УКЛАДАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ З ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

© Краснова Л. В., 2009

Автор ділиться досвідом укладання термінологічних словників з теорії літератури, літературознавства. Йдеться про порядок добору та ієрархічний порядок термінів, про системні правила укладання словника, про важливість термінів та про їхню специфічну вартісність.

The author describes the experience in the work with the terminology vocabularies of theory of literature. The article contains the information on the terms selection, the system of compiling the vocabulary, the importance of terms and their special value.

Кількість посилань – 3.

Мирослав Кратко

КІЛЬКА ЗАУВАГ ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ ВЗАГАЛІ І НАУКОВУ ЗОКРЕМА

© Кратко М. І., 2009

УДК 811.161.2

Оксана Кримець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

МЕТОНІМІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ПОЛІСЕМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (на матеріалі прикметників)

© Кримець О. М., 2009

У статті досліджено метонімію як чинник творення термінів-прикметників сучасної української технічної термінології. Визначено типи, підтипи та різновиди метонімічних конструкцій полісемії, з’ясовано джерела та шляхи метонімічних перетворень у сфері термінів-прикметників.

The present paper deals with metonymy as a factor of terms-adjective creation in modern Ukrainian technical terminology. The types, subtypes and varieties of metonymical constructions of polysemy were defined. The sources and ways of metonymical transformations in the field of terms-adjective were identified.

Кількість посилань – 13.

УДК 001.4:004

Ігор Кульчицький, Богдан Філь

Національний університет «Львівська політехніка»

DEFAULT: «ПО ЗАМОВЧУВАННЮ» ЧИ «ЗА НАЛАШТУВАННЯМ»?

© Кульчицький І. М., Філь Б. М., 2009

У статті проаналізовано тлумачення терміна default та його українські та російські відповідники. Стверджено, що найкращим відповідником досліджуваного терміна в українській мові слів вважати «за налаштуванням»*

Terminological senses of default have been analyzed and the Ukrainian equivalent «за налаштуванням» is claimed to be the proper one.

Кількість посилань – 15.

УДК 81’373

Олена Кучеренко

Університет цивільного захисту України

РОЗБУДОВА СУЧАСНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

© Кучеренко О. Ф., 2009

На сучасному етапі в українській термінології цивільного захисту відбуваються суттєві процеси термінотворення. Усталюються логіко-семантичні зв’язки між складовими частинами термінологічної системи цивільного захисту.

Nowadays in the Ukrainian terminology of the civil defence are carried out processes of the term formation. The logical-semantic links are placed between components of terminology system of the civil defence.

Кількість посилань – 13.

УДК 611.001.4=83

Валентина Лисенко

Запорізький державний медичний університет

ТЕРМІНИ-ЕПОНІМИ В УКРАЇНСЬКІЙ АНАТОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Лисенко В. І., 2009

Статтю присвячено визначенню ролі та місця термінів-епонімів у назвах анатомічних утворень, дослідженню структурних особливостей цих термінологічних одиниць.

The article deals with the role definition and place of term-eponymes in the names of anatomic formations, structural peculiarities study of these terminology units.

Кількість посилань – 15.

УДК 53:001.4

Роман Микульчик

Національний університет «Львівська політехніка»,
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
Держспоживстандарту України та Міністерства освіти і науки України

ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ СКЛАДЕНИХ ЕПОНІМІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Микульчик Р. Б., 2009

У статті досліджено частотність вживання складених епонімів у фізичній термінології. Описано основні структурні моделі складених епонімів. Виділено лексеми, які найчастіше входять у складені епоніми.

The goal of this paper is the research of usage frequency of physics terminology complex eponymes. The main structural models of complex eponymes are described. Lexemes, most frequently connected with complex eponymes are found out.

Кількість посилань – 9.

УДК 811’373

Ольга Павлова

Рівненський державний гуманітарний університет

МУЗИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ У СФЕРІ ФУНКЦІЮВАННЯ

© Павлова О. І., 2009

Статтю присвячено дослідженню сфери функціювання музичних термінів англійської, французької, російської та української мов. У статті аналізовано різні класифікації текстів сфери функціювання, подано короткий огляд різномовних спеціалізованих музичних журналів світу, визначено їх провідні функції, виявлено основні підсистеми музичної термінології й характерні риси її функціювання.

The article deals with the study of the English, French, Russian and Ukrainian musical terms functioning sphere. In the article different classifications of the functioning sphere texts are analyzed, a short survey of world specialized musical journals in different languages is done, its main functions are determined, the main subsystems of musical terminology and the characteristic features of its functioning are revealed.

Кількість посилань – 7.

УДК 811.161.2’373.46

Ірина Процик

Львівський національний університет імені Івана Франка

АСТРОНОМІЧНІ ТЕРМІНИ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ

© Процик І. Р., 2009

У статті проаналізовано українські астрономічні терміни з ономастичним компонентом, серед яких переважають однослівні найменування астрономічних об’єктів та двокомпонентні терміносполуки з відантропонімним складником.

The article analyses Ukrainian astronomic terms with onomastic component, among which one-word names of astronomic objects end two-component term combinations of anthroponimic component.

Кількість посилань – 2.

Богдан Рицар, Роман Рожанківський, Роман Микульчик

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України

ВІДПОВІДЬ НА ЛИСТ М. ВАКУЛЕНКА

Кількість посилань – 3.

УДК 801.55

Роман Рожанківський

Національний університет «Львівська політехніка»,
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України

СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНІ РИСИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ МОВИ

© Рожанківський Р. В., 2009

Зібрано основні синтаксично-стилістичні конструкції науково-технічної мови, що базуються на засадах української народної мови: центр висловлювання – дієслово; переважають активні конструкції, а також пасивна безособова конструкція з віддієслівною присудковою формою на -но, -то й виразною результативністю; обмежено вживання іменних складених присудків, а також суб’єктів дії в орудному відмінку тощо

Primary syntactic-stylistic constructions of scien-tech language based on Ukrainian folk rules is collected: verb as centre of expression; preference of active constructions also passive impersonal construction with verbal predicative form and domination of effectiveness; use of nominal composite adjectives also agent in ablative are limited etc.

Кількість посилань – 7.

УДК 808.3 – 541.2

Анна Середницька

Національний університет «Львівська політехніка»

ІНТЕГРАЛЬНІ СЛОВА У СЕМАНТИЧНОМУ ПОЛІ ДІЄСЛІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

© Середницька А. Я., 2009

Укладаючи ідеографічний словник на матеріалі 8066 лексико-семантичних варіантів дієслів переміщення, ми виділили інтегральні слова різних рівнів узагальнення: непохідні дієслова, синоніми-домінанти, а також 53 архілексеми, які узагальнюють значення лексичних компонентів цілих семантичних полів. Множину архілексем можна використовувати для укладання словників-мінімумів, коротких тлумачних словників, посібників для вивчення української мови як іноземної, формуванні метамови для систем автоматичного опрацювання текстів.

53 archlexem – general notions which report basic semantic for more than 8066 lexico-semantic variants of the verbs with the meaning of motion – were determined in the process of research. The research results can be used in some fields of linguistic theory and practice: in forming of metalanguage for automatic semantic analysis and synthesis; in creation of short explanatory dictionaries; in writing textbooks for studying Ukrainian as foreign language.

Кількість посилань – 12.

УДК 811.161.2’373

Юлія Теглівець

Національний університет «Львівська політехніка»

ОНОМАСІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ДВОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДЕНИХ НАЗВ ІЗ СЕМОЮ ‘ВОДА’

© Теглівець Ю. В., 2009

Статтю присвячено аналізові двокомпонентних складених назв із семою ‘вода’ з погляду ономасіологічного підходу із визначенням ономасіологічної бази та ономасіологічної ознаки.

The article is dedicated to the analyses of the two-component compound names with the seme ‘water’ from the point of view of onomasiological approach with the definition of the onomasiological basis and the onomasiological feature.

Кількість посилань – 4.

УДК 811.161.2’373.46

Галина Тимошик

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДАВНЬОГРЕЦЬКІ ГІПОКОРИСТИЧНІ ІМЕНА В НОВОЧАСНИХ ПЕРЕКЛАДАХ СВЯТОГО ПИСЬМА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

© Тимошик Г. В., 2009

У статті розглянуто особливу групу давньогрецьких імен новозавітного тексту, а саме – імена-гіпокористики. Ці найменування становлять невеликий відсоток від загальної кількості давньогрецьких імен. Завдяки цим іменам ми сприймаємо давньогрецький іменник як онтологічну складну єдність, яка постійно розвивалася, видозмінюючи громіздкі та незручні для уживання антропоніми, на простіші і придатні для використання.

The article analyses special group of ancient Greek names from New Testament text, namely – names-hypocoristics. These names present little percent of Greek personal names total number. Owing to these names we apprehend an ancient Greek noun as a complex system that was constantly developing, transforming bulky and awkward anthroponyms into simpler and communicatively suitable ones.

Кількість посилань – 23.

УДК 801. 378.147.016:811.161.2’373.46

Оксана Туркевич

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Національного університету «Львівська політехніка»

ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ У ТЕРМІНОЛОГІЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

© Туркевич О. В., 2009

У статті досліджено парадигматичні (синонімічні, антонімічні, гіперо-гіпонімічні) відношення терміносистеми лінгводидактики. На прикладі лексико-семантичного аналізу окремих термінів показано закономірності творення рядів, мікрополів та своєрідних мікросистем. Аналіз лінгводидактичних термінів сприятиме уточненню обсягу понять науки, а отже упорядкуванню зазначеної терміносистеми загалом.

The article deals with paradigmatic (synonymic, antonymic, hyperonym/hyponym ) relations of terminology system in language education. The appropriate creation of range, microfields and specific microsystems is described by semantic analysis of individual terms. The analysis of Flanguage education terms will promote specification of scientific concepts, and thus, regulate terminology system in whole.

Кількість посилань – 7.

УДК 811.161.2’276.6:61

Наталія Цісар

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДО ПИТАННЯ ПРО ВАРІАНТНІСТЬ І НОРМАТИВНІСТЬ ВТОРИННИХ МЕДИЧНИХ НАЙМЕНУВАНЬ

© Цісар Н. З., 2009

У статті порушено проблему варіантності українських медичних термінів; розглянуто варіантні пари, компонентом яких є вторинна назва; варіанти термінів структуровано за найчастотнішими типами; подано практичні рекомендації щодо унормування варіантності медичної термінології, а також запропоновано принципи відбору нормативної назви із варіантної пари.

Problem of Ukrainian medical term variance is raised; two or three variants with component of secondary nomination are considered; term variants are structured by the most frequency types; practical recommendations for normalization in aspect of medical term variance are represented and principles of choosing standard nomination from varieties are proposed in the paper.

Кількість посилань – 15.

Syndicate content