№ 664 (2010)

K. Flaga, K. Furtak

Cracow University of Technology

ON CRACK DEVELOPMENT IN REINFORCED SLAB OF STEEL CONCRETE COMPOSITE BEAMS

© Flaga К., Furtak К., 2010

Надано налітичні і графічні розв’язки, які оцінюють ефект напружень усадження, що ініціюють тріщиноутворення в армованій плиті сталебетонних складених балок. Доведено, що це напруження впливає на місце походження тріщин – низу плити або верху, де деформації і напруження від зовнішнього навантаження найістотніші.
Ключові слова: напруження усадження, тріщиноутворення, складені балки, плита.

Analytical and graphic solutions enabling an evaluation of the effect of shrinkage strain on initiation of cracking in reinforced slab of steel-concrete composite beams have been given. It was proved that this strain affects the place of crack origin, the slab bottom or top, where strains and stress from external loads are most significant.
Keywords: shrinkage strain, cracking, composite beams, slab.

Кількість посилань - 7

S. Karaś

Lublin University of Technology

DISCRIMINETING BETWEN GREEN AND INFLUENCE FUNCTIONS

© Karaś S., 2010

У статиці немає жодної відмінності між функцією впливу і функцією Гріна, проте аналізуючи динамічні процеси, можливо вказати на їхню істотну різницю. Основою для розрізнення між ними слугує значення функції щільності вантажу. Показано два приклади функції Гріна для простої балки Bernoulli з в'язкопружними властивостями матеріалу (моделі Войта і Максвела).
Ключові слова: функція Гріна, функції щільності вантажу.

In statics there is no distinction between influence function and Green function, while analysing dynamical processes it is possible to indicate a significant difference. The basis for the discriminating between them comes from the meaning of load function density. Two examples of Green function for simply supported Bernoulli beam with viscoelastic properties of its material (Voigt and Maxwell models) are shown here.
Keywords: Green function, load function density.

Кількість посилань - 12

M. Łagoda

Lublin University of Technology

STRENGTHENING OF CONCRETE ELEMENTS BY PRESTRESSED COMPOSITE STRIPS

© Łagoda М., 2010

Представлено результати досліджень з метою демонстрації можливості і практичних переваг, що походять від додатка напруженої композиитної смуги (вуглецеве армоване полімерне волокно), щоб підсилити бетонні конструкції. Розповсюдження напружень зрізу у клейовому з'єднанні було визначено на підставі теоретичного аналізу рівноважного стану. Запроектовано систему напруження смуги CFRP і зміцнення напружених балок. Балку перевірено під статичними і динамічними навантаженнями. Наведено результати випробувань і висновки, що ґрунтуються на них.
Ключові слова: CFRP, бетонні конструкції, напруження зрізу, напружені балки.

The paper presents the results of research aiming at exposing the possibility and practical advantages resulting from the application of stressed composite strip (Carbon Fibre Reinforced Polymer) to strengthen concrete structures. The distribution of shear stress in the glue joint was determined on the basis of theoretical analysis of equilibrium state. This knowledge allowed the system of stressing CFRP strip and strengthening the prestressed girder to be designed. The girder was tested under static and dynamic loads. The paper presents the results of tests and conclusions based on them.
Keywords: CFRP, concrete structures, shear stress, prestressed girder.

Кількість посилань - 19

УДК 697.329

О.Т. Возняк, М.Є. Янів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

© Возняк О.Т., Янів М.Є., 2010

Розглянуто проблему енергетичного потенціалу сонячної енергетики. Вказано фактичну структуру сукупного споживання первинної енергії в Україні за роки її становлення як незалежної держави, а також загальний, технічний та економічний потенціал сонячної енергії по областях України. Наведено переваги використання сонячних установок та доцільність використання сонячного енергетичного потенціалу на території України. Вказано найперспективніші сьогодні напрями використання сонячної енергії.
Ключові слова: сонячна енергія, енергоефективність, енергозбереження.

This article is devoted to the issue of the energy potential of solar energy. Specified the actual structure of total primary energy consumption in Ukraine during the years of its establishment as an independent state, as well as general, technical and economic potential of solar energy in regions of Ukraine. An advantage of the sun setting and the feasibility of using solar energy potential in Ukraine. You have entered the most promising at present trends of solar energy.
Keywords: solar energy, energy efficiency, energy saving.

Кількість посилань - 8

ДО 80-РІЧЧЯ

ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНОГО ПРОФЕСОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК

Богдана Григоровича ГНІДЦЯ

УДК 624.074.4.012.45

В.С. Дорофєєв, Г.П. Коломійчук

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ СКЛАДЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОБОЛОНОК ПОКРИТЬ

© Дорофєєв В.С , Коломійчук Г.П., 2010

Досліджено особливості в проектуванні збірно-монолітних складених залізобетонних оболонок покриттів.
Ключові слова: залізобетонна оболонка, деформативність, критичне навантаження.

This article is devoted to investigation of the peculiarities in design of the prefabricated-monolithic of the formed of the reinforced – concrete shells.
Keywords: reinforced concrete shell, deformativeness, critical load.

Кількість посилань - 21

УДК 624.012

Л.О. Дорошкевич, С.Б. Максимович, Б.Г. Демчина, Б.Ю.Максимович

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

МІЦНІСТЬ З’ЄДНАНЬ ПЛИТА-КОЛОНА У МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БЕЗБАЛОЧНИХ БЕЗКАПІТЕЛЬНИХ ПЕРЕКРИТТЯХ

© Дорошкевич Л.О., Максимович С.Б., Демчина Б.Г., Максимович Б.Ю., 2010

Розглянуто практичний метод розрахунку поперечної арматури у плитах безбалочних безкапітельних перекрить. Продавлювання потрактовано як опір плити руйнуванню по похилих перерізах, а не як зріз по умовній поверхні зрізаної піраміди.
Ключові слова: безбалочні безкапітельні перекриття, продавлювання, зріз бетону, поперечна арматура, умовна поверхня зрізаної піраміди.

A practical method of designing transverse reinforcement in mushroom slab constructions without capitals is considered. Punching shear is viewed not as shear along the conditional surface of the truncated pyramid, but as crack strength of the slab along the cross-section.
Keywords: mushroom slab constructions without capitals, punching shear, concrete shear, transverse reinforcement, conditional surface of the truncated pyramid.

Кількість посилань - 18

УДК 697.92

С.С. Жуковський, Г.М. Клименко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

КІНЕМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ІЗОТЕРМІЧНОГО СТРУМЕНЯ, СФОРМОВАНОГО ДЖЕРЕЛЬНИМ АНЕЛЬНИМ ДВОКАМЕРНИМ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКОМ З ГОРИЗОНТАЛЬНО-ПОЛИЧКОВИМИ ВИРІВНЮВАЧАМИ ТИСКУ

© Жуковський С.С., Клименко Г.М., 2010

Визначено горизонтально і вертикально площинні параметри, а саме: ізотахи відносних швидкостей та коефіцієнт зміни осьової швидкості (кінематичну характеристику) ізотермічного потоку (струменя ), сформованого моделлю джерельного панельного двокамерного повітророзподільника з чотирма горизонтально-поличковими вирівнювачами тиску оптимальної відносної довжини.
Ключові слова: відносна швидкість, осьова швидкість, панельний двокамерний повітророзподільник.

Horizontal and vertical surface parameters are determined, namely izotakhs of sizeless velocity and coefficient of axial velocity change (kinematic characteristics ) of isothermal air flow, that is created by model of source panel two-cambers air distribution device with 4 horizontal shelf pressure equalizers of optimal sizeless leught.
Keywords : sizeless velocity, axial velocity, panel two-cambers air distribution.

Кількість посилань - 12

УДК “624.012.35”

П.М. Коваль, П.М. Сташук, О.В. Танський

Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна, Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ КОНСТРУКЦІЙ МОСТА ПОШИРЕНОГО МОНОЛІТНОЮ НАКЛАДНОЮ ПЛИТОЮ

© Коваль П.М., Сташук П.М., Танський О.В., 2010

Розглянуто виконані дослідження конструкцій моста поширеного монолітною накладною. Описано методи його досліджень та визначення технічного стану. Наведено результати обстеження та випробування моста тимчасовим навантаженням.
Ключові слова: залізобетонна прогонова будова, технічна діагностика, монолітна накладна плита, результати досліджень.

This paper is devoted to the research of the bridge spans widened by monolithic slab. The method of investigation and studing of technical condition are described. The results of bridge inspection and testing by live load are introduced.
Keywords: reinforced concrete arch, technical diagnostic, calculation of bridge, the results of investigation.

Кількість посилань - 3

УДК 625.855

П.М. Коваль, А.Є. Фаль, О.В. Кушнір, В.І. Мартинов*

Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна, м. Київ
*Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕАВТОКЛАВНОГО ПІНОБЕТОНУ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ШАРУ ОСНОВИ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

© Коваль П.М., Фаль А.Є., Кушнір О.В., Мартинов В.І., 2010

Наведені результати досліджень впливу складу на фізико-механічні властивості пінобетону. Для перевірки останніх використовувались різні методи, зокрема метод акустичної емісії. Виконані дослідження підтверджують можливість використання неавтоклавних пінобетонів для влаштування основ дорожніх одягів
Ключові слова: залізобетонна арка, технічна діагностика, розрахунки моста, результати досліджень.

This paper presents the results of studies of the impact of composition on physical -mechanical properties of foam concrete. To check the last were used various methods, including the method of acoustic emission. The research confirms the possibility of using non-autoclave foam concretes for the structure of road pavements.
Keywords: non-autoclave foam concrete, гoad pavement, temperatute – humiditical conditions, physics-mechanical properties, acoustic emission.

Кількість посилань - 15

УДК 624.271

П.М. Коваль, А.Є.Фаль, С.В. Стоянович*

Державний дорожній науково-дослідний інститут, м. Київ
*Національний транспортний університет, м. Київ

ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ БАЛОК

© Коваль П.М., Фаль А.Є., Стоянович С.В., 2010

Проаналізовано технічний стан монолітних і збірних прогонових будов мостів. Описано конструкції збірно-монолітних прогонових будов балочних залізобетонних мостів. Наведено опис конструкції залізобетонних балок типу «3Bet-90», «3Bet-120».
Ключові слова: монолітні прогонові будови, збірні прогонові будови, балка, залізобетонні мости, збірно-монолітні конструкції.

The functional properties of cast-in-place and precast superstructures have been analyzed. The composite superstructures of beam reinforced concrete bridges have been described. The description of design new types «3Bet-90», «3Bet-120» of precast reinforced concrete beams is brought.
Keywords: cast-in-place superstructures, precast superstructures, beam, concrete bridges, the composite constructions.

Кількість посилань - 9

УДК 624.21.012.45

В.Д. Кріпак, В.С. Жупаненко, Т.М. Рудий

Київський національний університет будівництва та архітектури,
кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЛИТ, ПІДСИЛЕНИХ ПРИ СФОРМОВАНОМУ НДС

© Кріпак В. Д., Жупаненко В. С., Рудий Т. М., 2010

Наведено методику виконання експериментальних досліджень підсилених залізобетонних плит при сформованому напружено-деформованому стані. Розглядається підсилення методом одностороннього нарощування як в стисненій, так і розтягненій зонах.
Ключові слова: підсилення, залізобетонні плитт, напружено-деформований стан

The technique of execution of experimental researches of the strengthened ferro-con¬crete plates is presented at the condition generated tensely-deformations state. Strengthening by a method of unilateral escalating as in the compressed and stretched zones is considered.
Keywords: strengthened, ferro-concrete plates, tensely-deformations state.

Кількість посилань - 6

УДК 624.012.035

А.П. Крамарчук, Б.М. Ільницький*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів,
*кафедра гідравліки та сантехніки

ПОШКОДЖЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗБІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПОКРИТТЯ ТОРГОВОГО РИНКУ У М. МУКАЧЕВО ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ СЕЙСМІЧНИХ ДІЙ

© Крамарчук А.П., Ільницький Б.М., 2010

Наведені результати пошкоджень залізобетонних збірних конструкцій покриття торгового ринку у м. Мукачево внаслідок впливу сейсмічних дій і неякісного виготовлення, а також подані рекомендації щодо їх усунення.
Ключові слова: балка, арматура, сейсмічні навантаження, залізобетонні конструкції.

The results of the damages caused to the composed reinforced concrete structures of the trade center cover in the city of Mukachevo as a result of seismic loads are provided. The recommendations on their removal are given.
Keywords: beams, armature, seismic loads, composed reinforced.

Кількість посилань - 11

УДК 624.9

П.І. Кривошеєв, Ю.С. Слюсаренко

ДП “Державний НДІ будівельних конструкцій”, м. Київ

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ “ОЛІМПІЙСЬКИЙ”

© Кривошеєв П.І., Слюсаренко Ю.С., 2010

Описано реконструкцію Національного спортивного комплексу „Олімпійський” у м. Києві як найбільшого проекту у складі підготовки до Європейського футбольного чемпіонату 2012 року. Реконструкцію виконано у складних природних, геологічних, містобудівних і економічних умовах. Розглянуто відновлення існуючих і будівництво нових залізобетонних конструкцій.
Ключові слова: реконструкція, футбольний стадіон, залізобетонні конструкції, складні умови.

The paper describes the reconstruction of the “Olimpiyskiy” National Sports Complex in Kyiv as the largest project for preparing of Ukraine to the Europe football championship of 2012. The reconstruction is fulfilling in difficult environmental, geological, town-planning and economic conditions. The renovation of existent concrete structures and construction of new structures are considered.
Keywords: reconstruction, football stadium, concrete structures, complex conditions.

УДК 666. 96

Т.П. Кропивницька, У.Д. Марущак, М.М. Чекайло

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ МОДИФІКОВАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ МУРУВАЛЬНИХ РОБІТ

© Кропивницька Т.П., Марущак У.Д., Чекайло М.М., 2010

Показано вплив модифікаторів повітровтягувальної та прискорювальної дії на структуроутворення будівельних розчинів, встановлені фізико-хімічні закономірності формування мікроструктури цементного каменю. Виконано оптимізацію складів будівельних розчинів з комплексними модифікаторами повітровтягувальної дії, призначених для мурувальних робіт.
Ключові слова: будівельний розчин, структуроутворення, повітровтягувальна добавка, комплексний модифікатор, порова структура.

The influence of additives of aerating and accelerating action on mortar structure formation has been shown. The optimization of masonry mortar compositions with complex modifiers of aerating action has been set. Physical-chemical bases of modifying cement stone microstructure formation have been established.
Keywords: mortar, structure formation, aerating admixture, complex modificator, pore structure.

Кількість посилань - 9

УДК 624.012.45: 693.5

А.В. Мазурак, В.М. Калітовський

Львівський національний аграрний університет,
кафедра технології та організації будівництва

МІЦНІСТЬ І ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ І ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ТОРКРЕТУВАННЯ

© Мазурак А.В., Калітовський В.М., 2010

Наведено результати дослідження міцності і деформативності залізобетонних балок, підсилених і виготовлених торкретуванням та методика виготовлення і дослідження таких елементів.
Ключові слова: підсилення, міцність, деформативність, залізобетонні балки, торкретування.

In this article the results of research of durability and deformations of reinforced-concrete beams of increased are presented and made guniting that method of making and research of such elements.
Keywords: increase, durability, deformations, reinforced-concrete beams, guniting

Кількість посилань - 5

УДК 624.27.014

О.В. Малюшицький, О.В. Скиба, В.Р. Білярчик*

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
*Компанія "Nelson", Дніпропетровськ

З ДОСВІДУ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДНИХ ДЕТАЛЕЙ НА АНКЕРАХ СИСТЕМИ «NELSON»

© Малюшицький О.В., Скиба О.В., Білярчик В.Р., 2010

Описано розрахунок закладних деталей з використанням гнучких анкерів «Nelson», які застосовували під час проектування підземного паркінгу.
Ключові слова: закладні деталі, гнучкі анкери.

This article describes the calculation of embedded parts with flexible anchors «Nelson», which are used in the design of underground parking.
Keywords: anchor plates, flexible anchors.

Кількість посилань - 3

УДК 725.948

В.І. Мандрус, В.І. Орел*

Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного,
кафедра електромеханіки та електроніки,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ПРОЕКТУВАННЯ ФОНТАННИХ СТРУМЕНІВ

© Мандрус В.І., Орел В.І., 2010

Запропоновано формули для визначення напору на фонтанних насадках, кута їх нахилу до горизонту, дальності та висоти фонтанних струменів.
Ключові слова: кут нахилу до горизонту, дальність, висота.

A formulae for determination of head on fountain nozzles, angle of their slope to horizon, distance and height of fountain jets.
Keywords: angle of slope to horizon, distance height.

Кількість посилань - 3

УДК 691.328

Т.Є. Марків, П.В. Новосад, О.П. Новосад, І.В. Саїв

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

МОДИФІКОВАНІ БЕТОНИ З ПОЛІПШЕНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

© Марків Т.Є., Новосад П.В., Новосад О.П., Саїв І.В., 2010

Показано, що системний підхід до вибору органо-мінеральних добавок та оптимізація їх вмісту в складі бетону дає змогу напрямлено регулювати параметри як бетонних сумішей, так і бетонів. Розроблені бетонні суміші характеризуються поліпшеними технологічними влаcтивостями, а бетони – експлуатаційними характеристиками.

Ключові слова: бетон, мінеральна добавка, модифікатори, зола-винесення
It is shown that systematic approach to the choice of organic admixtures and mineral additives and optimization of their maintenance in composition of concrete allows directionally to regulate parameters of both concrete mixtures and concretes. Developed concrete mixtures are characterized by improving technological properties, and concretes – by operating features.
Keywords: concrete, mineral additive, modifiers, fly ash

Кількість посилань - 3

УДК 628.21

І.І. Матлай, В.М. Жук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ГІДРОГРАФИ ПРИТОКУ ДЛЯ ДОЩІВ ЗІ СТЕПЕНЕВИМ ЗАКОНОМ ЗМІНИ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ОБЕРНЕНИХ ТРИКУТНИХ В ПЛАНІ БАСЕЙНІВ СТОКУ

© Матлай І.І., Жук В.М., 2010

Виконано теоретичний аналіз та числовий експеримент щодо моделювання гідрографів притоку дощових стічних вод з обернених трикутних у плані басейнів стоку для дощів зі спадним степеневим законом зміни інтенсивності в часі. Отримано розрахункові залежності для обчислення часу ефективної та повної концентрації поверхневого стоку, а також відповідних витрат.
Ключові слова: гідрограф притоку, обернений трикутник.

The theoretical analysis and numeral experiment in relation to the design of stormwater hydrograph from the catchment with reverse triangular shape for rains with the descending power law of change of intensity in time is presented. Formula for calculation the effective time and full time of concentration of surface flow, and also proper charges is given.
Keywords: stormwater hydrograph, triangular shape.

Кількість посилань - 5

УДК 624.21

К.В. Медведєв, М.Г. Мальгін*

Національний транспортний університет, м. Київ
*Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КРИВОЛІНІЙНОЇ ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ

© Медведєв К.В., Мальгін М.Г., 2010

Проаналізовано, зусилля отримані для різних розрахункових моделей криволінійної естакади. Як розрахункові моделі розглянуті криволінійна стрижнева модель, об’ємна модель та лінійно-стрижнева модель.
Ключові слова: криволінійна естакада, розрахункова модель, універсальний просторовий стрижень, внутрішні зусилля.

In article is carried out analysis of efforts received for various settlement models of a curvilinear bridge. As calculation models were considered: curvilinear cored to the model, by volume model and linear the cored model.
Keywords: curvilinear bridge, settlement model, universal spatial core, internal efforts.

Кількість посилань - 3

УДК 624.012

І.В. Мельник, В.М. Сорохтей

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельної механіки та мостів

ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ВСТАВОК У МОНОЛІТНИХ І ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ПЕРЕКРИТТЯХ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ ОЗДОРОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ

© Мельник І.В., Сорохтей В.М., 2010

Подано конструктивні рішення монолітних і збірно-монолітних залізобетонних плоских перекриттів з полегшуючими вставками, використаних в практиці будівництва.
Ключові слова: монолітні і збірно-монолітні залізобетонні перекриття, оптимізація, ефективні вставки.

The structural decisions of the monolithic and collapsible-monolithic reinforced-concrete flat ceilings with facilitating insertions, utillized in practice of building are given in this article.
Keywords: monolithic and collapsible-monolithic reinforced concrete, optimization, effective insertions.

Кількість посилань - 8

УДК 691.5

А.Я. Мельник, Я.Б. Якимечко*, О.Р. Позняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів,
*кафедра хімічної технології силікатів

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА СПУЧУВАННЯ В’ЯЖУЧИХ КОМПОЗИЦІЙ

© Мельник А.Я., Якимечко Я.Б., Позняк О.Р., 2010

Досліджено процеси структуроутворення та спучування в’яжучої композиції цемент-зола з додатками каустичної соди та глини.
Ключові слова: газобетон, дрібнозернистий наповнювач, каустична сода, в’яжуча композиція.

The processes of gelation and foaming astringent composition of cement-ash with addition of caustic soda and clay were investigated.
Keywords: aerocrete, fine-grained filler, caustic soda, astringent composition.

Кількість посилань - 8

УДК 624.012.25

Л.А. Мурашко, О.М. Бруква*

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
*ПІІ «Тебодін Україна», м. Київ

ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗБАЛОЧНИХ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТІВ З НАПРУЖУВАНОЮ АРМАТУРОЮ НА БЕТОН

© Мурашко Л.А., Бруква О.М., 2010

Проаналізовано загальні принципи проектування монолітних залізобетонних плит з напружуванням арматури на бетон. Подано рекомендації щодо вибору товщини плити залежно від відстані між опорами. Запропоноване впровадження прогресивних рішень монолітних плит з напружуваною арматурою замість традиційних рішень.
Ключові слова: безбалочна плита, монолітний залізобетон, попереднє напруження.

General principles of design of precast cast-in-place reinforced concrete slabs are analyzed in the article. Recommendations concerning selection of slab thickness depending on distance between supports are given. Implementation of progressive solutions for precast cast-in-place slabs instead of traditional solutions is propagandized.
Keywords: mushroom slab construction, cast-in-situ reinforced concrete, post-tentioning.

Кількість посилань - 3

УДК 624.016.001.24

О.В. Опанасенко, А.А. Петрушевська

Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ СТАЛЕБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРЯМОКУТНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДІАГРАМ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ

© Опанасенко О.В., Петрушевська А.А., 2010

Розглянуто підхід до оптимізації й оцінки несучої здатності стержневих сталебетонних конструкцій прямокутного поперечного перерізу, який ґрунтується на використанні діаграм несучої здатності сталебетонних елементів.
Ключові слова: оптимізація, сталебетонні конструкції, діаграми несучої здатності.

In clause the approach before optimization and an estimation of bearing ability of rod steel-concrete designs of rectangular cross-section which is based on use of diagrams of bearing ability of steel-concrete elements is considered.
Keywords: optimization, steel-concrete elements, diagrams of bearing ability.

Кількість посилань - 9

УДК 624.072.2.012.35:539.374

А.М. Павліков

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗАХ, СИНТЕЗОВАНИЙ НА ОСНОВІ СНИП 2.03.01 84 ТА НЕЛІНІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

© Павліков А.М., 2010

Викладено синтезовану на основі положень СНиП 2.03.01-84 та властивостей нелінійної деформаційної моделі методику розрахунків міцності елементів у нормальному перерізі.
Ключові слова: розрахункові схеми, залежності, деформаційна модель, рівняння.

The method of strength calculation of elements in the normal section, synthesized of СНиП 2.03.01-84 and deformation model, is offered.
Keywords: design scheme, dependences, deformation model, equations.

Кількість посилань - 9

УДК 624.012.46

И.П. Павлова, В.М. Бондаренко

Брестский государственный технический университет, Республика Беларусь

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОНОВ НА НАПРЯГАЮЩЕМ ЦЕМЕНТЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТАЛЕТРУБОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

© Павлова И.П., Бондаренко В.М., 2010

Выполнен анализ особенностей применения напрягающего цемента и бетонов на его основе при изготовлении сталетрубобетонных элементов. Предложено использовать комплексную расширяющуюся добавку при изготовлении напрягающего цемента. Выполнены экспериментальные исследования собственных деформаций напрягающих бетонов на основе цементов с комплексной расширяющейся добавкой в условиях одноосного и объемного упругого ограничения.
Ключевые слова: предварительное напряжение, сталетрубобетонные элементы напряжение, деформация.

Analysis of self-stressing cement and concrete application features on concrete filled steel tubes production is viewed. Complex expansive admixture on manufacturing self-stressing cement is proposed. Experiment research of self-stressed concrete on basis of complex expansive admixture residue strains in conditions of uniaxial and biaxial elastic restriction are executed.
Keywords: prestressing, reinforcement, concrete steel tube elements, stress, strain.

Кількість посилань - 20

УДК 621.658.58

Л.Я. Паращук, Я.Б. Якимечко, Б.С. Білобран*, Р.Я. Якимечко*.

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів,
*кафедра опору матеріалів

РОЗШИРНИЙ ДРІБНОЗЕРНИСТИЙ БЕТОН ДЛЯ РЕМОНТУ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ВИСОКОГО ТИСКУ

© Паращук Л.Я., Якимечко Я.Б., Білобран Б.С., Якимечкo Р.Я., 2010

Розроблено склад розширного бетону для ремонту магістральних газопроводів. Як розширний компонент використано додаток негашеного вапна. Показано, що стиснуті умови твердіння змінюють мікроструктуру цементного каменю.
Ключові слова: розширення, самонапруження, трубопровід, портландит, негашене вапно.

Composition of expansion concrete is developed for repair of main gas pipelines. In quality a expansion component addition of quicklime is used. It is shown that the terms of hardening are compressed change the microstructure of cement a stone.
Keywords: expansion, selfextension, pipeline, portlandite, quicklime

Кількість посилань - 6

УДК 624.014.04:004.415.26

І.Д. Пелешко, Ю.Є. Ковальчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТУВАННЯ СТРИЖНЕВИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Пелешко І. Д., Ковальчук Ю. Є., 2010

Проаналізовано елементи математичної моделі задачі оптимізації стрижневих металевих конструкцій та інші основні види задач, які розв’язують, проектуючи такі конструкції. За результатами цього аналізу вдосконалено алгоритм розв’язування задач оптимізації конструкцій на основі використання раніше запропонованої формальної мови запису постановок таких задач. Розроблено принципову схему організації алгоритмів і потоків даних для програми оптимального проектування стрижневих металевих конструкцій.
Ключові слова: металеві стрижневі конструкції, математична модель задачі оптимізації, оптимальне проектування стрижневих металевих конструкцій.

In article have been analyzed an elements of mathematical models of task optimization of metal structures and others main types of tasks that is solving in process of designing of such structures. By the results of this analysis is improved an algorithm of solving the task of optimization of structures on the basis of using previously proposed formal language of produsing such tasks. The principal scheme of organization of algorithm and data streams of optimal designing of metal structures is elaborated.
Keywords: metal structures, mathematical models of task optimization, optimal designing of metal structures is elaborated.

Кількість посилань - 10

Syndicate content