№ 665 (2010)

УДК 681.335 (088.8)

У.С. Антонів1, З.Р. Мичуда1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2Політехніка Сьвєнтокжиcка в Кєльцах, Польща

ЛОГАРИФМІЧНІ АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З НАКОПИЧЕННЯМ ЗАРЯДУ. ОГЛЯД. ЧАСТИНА 2

© Антонів У.С., Мичуда З.Р., 2010

Подано класифікацію, виконано порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку АЦП з накопиченням заряду.

The definition of classifications are given, the comparative analysis of properties is conducted and the prospects of development ADC with accumulation of carge.

Кількість посилань - 11

УДК 614.7+665.7

Р.І. Байцар, В.І. Степник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

© Байцар Р.І., Степник В.І., 2010

Розглянуто основні етапи оцінки впливу на навколишнє середовище. Запропоновано короткий опис технологічного варіанта розробки Пасічнянського родовища.

The basic stages of influence estimation on the environment are considered. The sketch of technological variant of the Pasichna deposit development is offered.

Кількість посилань - 3

УДК 621.384.3

В.І. Боженко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РІЗНИЦЕВОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ У ТЕПЛОВІЗІЙНІЙ КАМЕРІ НА ОСНОВІ ПІРОВІДИКОНА

© Боженко В.І., 2010

Розглянуто варіанти структури відеопроцесора тепловізійної камери на основі піровідикона. Показано, що аналого-цифрова обробка зображення забезпечує зменшення еквівалентної шуму різниці температур і зменшену розрядність порівняно із цифровою обробкою.

In the article structure variants of pyrovidicon-based thermovision camera video processing unit are considered. Is shown that analog-digital image processing provides decreasing of the noise equivalent temperature difference and reduced number of digits in comparison with the digital processing.

Кількість посилань - 7

УДК 621.317.73

Т.Г. БОЙКО

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”,
КАФЕДРА МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Характеристики якості методик кваліметричного оцінювання

© БОЙКО Т.Г., 2010

Досліджено способи встановлення єдиних вимог до норм і правил, необхідних для досягнення єдності та точності кваліметричного оцінювання продукції. Показано, що основною характеристикою точності кваліметричного оцінювання продукції є сумарна невизначеність кількісної оцінки якості.

The ways of determining single requirements to norms and rules, necessary for the achievement of coherence and precision in production qualimetric evaluation are investigated. Total uncertainty of quality quantitative estimation is practically supported to be a main characteristic of production qualimetric evaluation accuracy.

Кількість посилань - 8

УДК 004.35

Б.Д. Будз, В.Б. Дудикевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ ВИТОКУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ КЛАВІАТУРАХ

© Будз Б.Д., Дудикевич В.Б., 2010

Розглянуто основні причини виникнення та здійснено класифікацію технічних каналів витоку конфіденційної інформації у сучасних клавіатурах, що використовують протокол PS/2. Надано рекомендації для протидії виникненню розглянутих технічних каналів витоку інформації.

This paper describes the main causes of the appearance confidential information of technical channels of leakage in modern keyboards which use protocol PS/2. The paper provider recommendations on preventing the appearance of the studied technical channels of information leakage.

Кількість посилань - 9

УДК 663.977:663.97.002.612

В.М. Ванько1, О.С. Гаврилюк2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації;
2лабораторія технології вирощування та післязбиральної обробки тютюну Української дослідної станції тютюнництва

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТЮТЮНОВОЇ СИРОВИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЄМНІСНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

© Ванько В.М., Гаврилюк О.С., 2010

На основі аналізу особливостей дії електричного поля на пробу тютюну, поміщену у площинний конденсатор, запропоновано матричний розподіл частинних ємностей проби за допомогою уявного об’єднання та групування однойменних хімічних складових у єдині області. Розглянуто специфіку почастинного вимірювання виділених об’ємів проби тютюну та контроль його якості через дослідження неоднорідності матеріальності різних об’ємів проби.

The part-capacitances’ matrix allocation of a tobacco sample by the imaginary joining and clustering of chemical components of the same names in the single areas is proposed on the basis of a singularity analysis of an electric field effect on the sample placed in a plane capacitor. The specific character of part-by-part measuring of the tobacco-sample indicated bulks as well as its quality monitoring by investigating the material inhomogeneity (heterogeneity) of sample various bulks have been under consideration.

Кількість посилань - 8

УДК 681.3

О.І. Гарасимчук

Національний університет “Львівська політехніка”

ОРГАНІЗАЦІЯ САНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

© Гарасимчук О.І., 2010

Охарактеризовано антропогенні джерела загроз безпечної діяльності підприємства. Описані основні етапи, принципи та засоби організації системи санкціонованого доступу на підприємстві. Наведено класифікацію автоматизованих систем управління доступом та методів ідентифікації осіб.

In the articles considered description of anthropogenic sources of threats safe activity of enterprise. The basic stages, principles and facilities of organization of the system of the sanctioned access on an enterprise are described. Classification of the automated system of control access and methods of authentication persons it is resulted.

Кількість посилань - 10

УДК 620.1:621.317:621.6

Р.М. Джала1,2, Б.Я. Вербенець1, Т.І. Шевчук2

1Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,
відділ відбору і обробки стохастичних сигналів,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ПРОГРАМА КОМП’ЮТЕРНОГО ОПРАЦЮВАННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ ВИМІРІВ СТРУМІВ КОМУНІКАЦІЙ

© Джала Р.М., Вербенець Б.Я., Шевчук Т.І., 2010

Описано розроблену програму dataMgr для завантаження даних з апаратури типу БВС безконтактних обстежень комунікацій. Розглянуто покращення програми порівняно з попередньою версією, деталі розроблення, інтерфейс користувача, процедуру та приклад опрацювання результатів вимірювань.

Application dataMgr is described. The purpose of application is to load contactless research data from device BVC. Improvements in current version of application in comparison with previous version, application development details, description of user interface, procedure of data processing in program etc is described.

Кількість посилань - 8

УДК 004.7

В.Б. Дудикевич1, Ю.Р. Гарасим1, Г.В. Микитин1, 2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації;
2Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ СТАЦІОНАРНОГО, СТІЛЬНИКОВОГО, СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

© Дудикевич В.Б., Гарасим Ю.Р., Микитин Г.В., 2010

Розроблено концептуальні моделі захисту інформації для технологій стаціонарного, стільникового, супутникового зв’язку на фізичному, канальному, мережевому, системному рівнях. Відповідно до запропонованої моделі проаналізовано аспекти захисту інформації в корпоративних мережах.

The conceptual models of information security for fixed, cellular, satellite communication technologies on physical, data link, network and system level were designed. Within the suggested model enterprise networks information security aspect were examined.

Кількість посилань - 11

УДК 519.2

С. В. Заболотній

Черкаський державний технологічний університет,
кафедра радіотехніки

МЕТОД ПЕРЕВІРКИ СТАТИСТИЧНОЇ ГІПОТЕЗИ НА ОСНОВІ РОЗКЛАДУ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН У ПРОСТОРІ З ПОРІДНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

© Заболотній С.В., 2010

Викладено новий метод перевірки статистичних гіпотез, який ґрунтується на апараті розкладу випадкових величин у просторі з порідним елементом (просторі Кунченко). Здійснено синтез вирішного правила та отримано аналітичні вирази, які дають змогу розраховувати ймовірності похибок прийняття рішень.

The new method of verification of statistical hypotheses, which is based on the apparatus of decomposition of random values in space with a generating element is expounded in work (space of Kunchenko). The synthesis of solution is carried out governed and analytical expressions which allow to calculate probabilities of errors of making a decision are got.

Кількість посилань - 10

УДК 537.311.322

Р. Крайовський1, В. Ромака2

1Національний університет “Львівська політехніка”;
2Львівський національний університет ім. І. Франка

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Zr1-xНоxNiSn НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ

© Крайовський Р., Ромака В., 2010

Досліджено вплив акцепторної домішки Но на зміну кристалічної та електронної структур інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn у концентраційному діапазоні х(Но) = 0 ÷ 0,50. Зроблені висновки про характер поведінки рівня Фермі (εF)
Zr1-xНоxNiSn, механізми керування положенням εF та особливості функцій перетворення резистивних та термоелектричних термоелементів.

Кількість посилань - 5

УДК 621.374

Н.М. Лужецька, В.Б. Дудикевич, А.Я. Горпенюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКОВОГО КОНВЕЄРНОГО ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

© Лужецька Н.М., Дудикевич В.Б., Горпенюк А.Я., 2010

Подано результати синтезу та дослідження конвеєрної структури показникового число-імпульсного функціонального перетворювача. Показано, що максимальна частота роботи такої структури є значно вищою за максимальну частоту роботи класичної структури. Запропоновано способи покращення точності конвеєрної структури показникового перетворювача.

The results of conveyor structure of exponential pulse-number functional transformer synthesis and research are given. Maximal work frequency such structure is considerably higher than maximal work frequency of classic structure. Also are offered the methods of conveyor structure of exponential transformer exactness improvement.

Кількість посилань - 6

УДК 389+621.317+543+006+504.45.058

М. Міхалєва

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОДЕЛЬНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НОВИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ІМПЕДАНСНИМ МЕТОДОМ

© Міхалєва М., 2010

Подано результати експериментальних даних досліджень модельних водних розчинів та інших рідин електричним імпедансним методом. На базі експериментально встановлених конструкцій перетворювачів і отриманих залежностей фізико-хімічних властивостей рідин і їх електричних властивостей запропонований новий експрес-метод оцінки рівня якості об’єктів кваліметрії, конкретно стічних вод.

In the article the given results of the experimental given researches of model water solutions and other liquids by an electric method. The on a base experimentally set constructions of transformers and got dependence properties of liquids and their electric properties physical and chemical the offered new express the method of estimation of level of quality of objects, concretely waster waters.

Кількість посилань - 4

УДК 621.317

Б.М. Микийчук1, В.О. Яцук1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Інститут інформатики Лодзької політехніки

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИМІЩЕННЯ З ПОКАЗНИКОМ ЯКОСТІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

© Микийчук Б.М., Яцук В.О., 2010

Розглянуто математичну модель теплової ефективності приміщення на основі рівняння теплового балансу та показника якості теплопостачання.

In this article the mathematical model of thermal efficiency of apartment is considered on the basis of equalization of thermal balance and index of quality.

Кількість посилань - 5

УДК 621.317

М.М. Микийчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВИМОГИ ДО ТОЧНОСТІ КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

© Микийчук М.М., 2010

Розглянуто питання погодження точності вимірювання технологічних параметрів з точністю вимірювання показників якості продукції.

Harmonisation of measuring accuracies for both technological parameters and production quality indices is under consideration in the proposed paper.

Кількість посилань - 5

УДК 536.66

А.В. Мотало1, В.П. Мотало2, О.С. Сендега1

1Газопромислове управління “Львівгазвидобування”,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕПЛОТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ВІД ЙОГО ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

© Мотало А.В., Мотало В.П., Сендега О.С., 2010

Описано і проаналізовано вплив фізико-хімічних властивостей та вологості природного газу на його теплотворну здатність

In the article an influence of natural gas physical and chemical properties and gas moisture on it's calorific power is described and analyzed.

Кількість посилань - 12

УДК 621.382

О.В. Осадчук, О.С. Звягін, Л.В. Крилик

Вінницький національний технічний університет

ВОЛОГОЧУТЛИВИЙ ЄМНІСНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ

© Осадчук О.В., Звягін О.С., Крилик Л.В., 2010

Розроблено математичну модель ємнісного сенсора вологості, яка описує залежність електричної ємності від зміни кількості вологості нафтопродукту. Розбіжність теоретичних та експериментальних результатів – 3 %.

The mathematical model of the capacitive humidity sensor which describes the dependence of the capacity on the amount of the petroleum products humidity is developed. Discrepancy between the theoretical and experimental results is 3 %.

Кількість посилань - 9

УДК 621.317

В.Д. Погребенник, А.В. Пашук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ ДЛЯ ВОДЯНИХ ФІЛЬТРІВ

© Погребенник В.Д., Пашук А.В., 2010

За допомогою рентгенофлуоресцентного аналізатора досліджено компонентний склад природних мінералів – шунгіту, силувіту та кременю. Показано, що шунгіт містить від 20 до 29, силувіт – до 16, а кремінь – до 14 хімічних елементів. Основними компонентами досліджуваних мінералів є кремній, калій, алюміній, сірка, залізо, титан.

With the help of roentgen-fluorescent analyzer investigational component composition of natural minerals – shungit, siluvit and to flint. It is rotined that shungit contains from 20 to 29, siluvit – to 16, and flint – to 14 chemical elements. The basic components of the probed minerals is silicon, potassium, aluminium, sulphur, iron, titan.

Кількість посилань - 5

УДК 004.4

В.Д. Погребенник, П.Т. Хромчак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ВИЯВЛЕННЯ БОТНЕТ-ПОТОКУ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

© Погребенник В.Д., Хромчак П.Т., 2010

Описано механізм застосування штучних нейронних мереж як ефективний метод виявлення ботнет-потоку даних.

An efficient mechanism of detection of botnets infected network data with help of neural networks is described in this article

Кількість посилань - 6

УДК 621.317.73

Є.В. Походило, Н.Л. Плахтій

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”,
КАФЕДРА МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВИСОКООМНИХ ОБ’ЄКТІВ

© Походило Є.В., Плахтій Н.Л., 2010

Проаналізовано вплив неінформативних параметрів на результат вимірювання імітансу високоомних об’єктів. Запропоновано способи їх зменшення вдосконаленням контактного кондуктометричного перетворювача.

There has been analyzed the influence of uninformative parameters on the result of immitance of high-resistant objects measuring. The methods of their diminishment which were improved due to contact conductometric transformer have been suggested.

Кількість посилань - 6

УДК 681.5

Н.Б. Репнікова, А.В. Писаренко, Ю.О. Фершал

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

СИНТЕЗ БАГАТОВИМІРНОЇ БАГАТОЗВ’ЯЗНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ З НЕВІДОМИМ ВЕКТОРОМ СТАНІВ

© Репнікова Н.Б., Писаренко А.В., Фершал Ю.О., 2010

Розроблено алгоритм синтезу багатовимірної багатозв'язної системи на базі рівняння Сильвестра, що дає змогу в аналітичному вигляді отримати вирази для векторно-матричної моделі регулятора з невідомим вектором станів об’єкта управління.

There is developed an algorithm for synthesis of multi-dimensional multiply systems based on the Sylvester equation, which allows getting an analytical expression for the vector-matrix model of the controller with an unknown vector of the object.

Кількість посилань - 3

УДК 614.841.415:621.31

Ю.І. Рудик, П.Г. Столярчук

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра електротехніки, промислової і пожежної автоматики та зв’язку;
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ОЦІНКА ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗРОСТАННЯ ПЕРЕХІДНОГО ОПОРУ КОНТАКТНИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

© Рудик Ю.І., Столярчук П.Г., 2010

Проаналізовано стандартизований метод оцінки пожежної небезпеки електроустановок та досліджено його застосування для розрахунку імовірності виникнення пожежі внаслідок зростання перехідного опору контактних з’єднань. На підставі цього розробляються методологічні засади та технічні засоби контролю стану електричних мереж житлових та громадських будівель.

The analysis of the standardized method of estimation of electrical appliances fire hazard are described in the article. The probability calculation of fire origin as a result of transient resistance growth of contact connections is explored in his application. The obtained results give a possibility to propose methods and technical instruments for quality surveillance of low voltage networks.

Кількість посилань - 11

УДК 621.314

В.В. Самотий1,2, У.Ю. Дзелендзяк1, А.Г. Павельчак1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2Politechnika Krakowska, katedra automatyki, Polska

КОМП’ЮТЕРНА СИМУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ МОТОРОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З НЕЗАЛЕЖНИМ ЗБУДЖЕННЯМ

© Самотий В.В., Дзелендзяк У.Ю., Павельчак А.Г., 2010

Наведено математичну модель системи: трифазний однопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням, а також запропоновано метод аналізу перехідних та усталених режимів її роботи.

Mathematical model of the system: the three-phase half-wave rectifier – motor of direct-current with independent excitation is resulted and method for transient and steady-state analysis of it operational modes is suggested.

Кількість посилань - 9

УДК 001.4; 389.1

М.М. Сколоздра

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ДОСЛІДНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

© Сколоздра М.М., 2010

Проаналізовано доцільність впровадження системи якості у випробувальних лабораторіях та запропоновано механізм оцінки персоналу.

Has been analyzed expediency of quality system implementation in testing laboratories and has been proposed the mechanism for personnel evaluation.

Кількість посилань - 5

УДК 004.35

Я.Р. Совин, Я.В. Решетар, В.В. Хома

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЕЛЕКТРОННИЙ БЕЗПРОВІДНИЙ ІДЕНТИФІКАТОР ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ПК

© Совин Я.Р., Решетар Я.В., Хома В.В., 2010

Наведено програмно-апаратні засоби, використані під час побудови електронного безпровідного ідентифікатора доступу до персонального комп’ютера на базі технології Bluetooth.

Hardware and software tools are resulted used for the construction of electronic wireless-token on the base of Bluetooth technology for access to the personal computer.

Кількість посилань - 9

УДК 681.322

П.В. Тимощук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ СХЕМИ ШИРОКОДІАПАЗОННИХ ПОМНОЖУВАЧІВ ЧАСТОТИ ДИСКРЕТИЗОВАНИХ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ У ПАРНУ КІЛЬКІСТЬ РАЗІВ

© Тимощук П.В., 2010

Пропонуються структурно-функціональні схеми помножувачів частоти дискретизованих гармонічних сигналів у парну кількість разів. Схеми призначені для прецизійної обробки сигналів з довільними скінченними значеннями амплітуд і частот. Перетворення сигналів здійснюється лінійно, без спотворень амплітуди і частоти. Помножувачі не потребують додаткового фільтрування вихідних сигналів.

Structure-functional schemes of frequency multipliers of sampled harmonic signals in even number of times are proposed. The schemes can process precisely signals with any finite values of amplitudes and frequencies. Signal transformation is fulfilled linearly without amplitude and frequency distortion. Multipliers do not require an additional filtering of output signals.

Кількість посилань - 25

УДК 681.325

І.Я. Тишик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОПРАЦЮВАННЯ ЗОНДОВАНИХ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯМ

© Тишик І.Я., 2010

З метою підвищення точності оцінки параметрів руху об’єктів здійснено опрацювання широкосмугових зондуючого і відбитого сигналів на основі їх вейвлет-перетворення. Результати моделювання підтверджують ефективність використання вейвлет-перетворення для опрацювання таких сигналів.

With purpose the rise of estimation accuracy of objects motion parameters the wideband sounding and echo signal processing is carried out on the basis of their wavelet transform. Design results confirm efficiency of the use wavelet transform for the such signal processing.

Кількість посилань - 12

УДК 621.317.73+612.014.422

Ю.В. Хома

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗУ В ЧАСТОТНИХ АНАЛІЗАТОРАХ ІМПЕДАНСУ

© Хома Ю.В., 2010

Обґрунтовано доцільність застосування засобів прямого цифрового синтезу в частотних аналізаторах імпедансу. Наведено структуру та описано принцип роботи цифрового синтезатора гармонічних сигналів. Проаналізовано причини виникнення паразитних гармонік та їх дестабілізуючий вплив на точність аналізаторів імпедансу.

Direct Digital Synthesis devices application advisability in impedance frequency analyzer is grounded in the article. Structure and operation principle of digital synthesizer of harmonic sygnals are given. Parasitic harmonics origination and their destabilizing impact on in impedance frequency analyzer accuracy are analyzed.

Кількість посилань - 7

УДК 004.056

В.Ф. Чекурін1, 2, О.О. Будік1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації;
2Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВНЗ ТА ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЇЇ РИЗИКІВ

© Чекурін В.Ф., Будік О.О., 2010

Розглянуто типову структуру інформаційної системи вищого навчального закладу і навчальної інформаційної системи. Запропоновано підхід до оцінювання ризиків цих систем.

Typical structure of higher education information system and learning information system is considered. Approach to risk assessment for these systems is proposed.

Кількість посилань - 4

УДК 389

О.І. Шевченко

Держспоживстандарт України

СПЕЦІАЛЬНИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НАНОМЕТРІЇ

© Шевченко О.І., 2010

Пропонується до розгляду один з можливих методів створення спеціального апарату фізики та метрології, орієнтованого на розв’язання специфічних задач нанометрії.

One of the methods for creation special apparatus critiques physic and metrology orientated for decision specific problem of nanometry in address are considered.

Кількість посилань - 6

Syndicate content