№ 670 (2010)

УДК 947.04:321.02 “1869-1938”

А.Я. Байло

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

СПІВПРАЦЯ ГЕНЕРАЛА МИРОНА ТАРНАВСЬКОГО З ВЕТЕРАНСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УГА у 1921–1938 рр.

© Байло А.Я., 2010

Досліджується діяльність генерала Мирона Тарнавського у міжвоєнні роки (1921–1938), співпраця з ветеранськими, громадсько-політичними об’єднаннями і науковими установами Східної Галичини.

The research is on the activity of General Myron Tarnavskyy at the time in betveen the two world wars (1921–1938). Cooperation with veterans, public and political organizations, and scientific institution of Eastern Galicia.

Кількість посилань - 16

УДК 94 (477) “1917/1918”

Н.М. Барановська, О.Г. Макарчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних і соціальних наук

ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО ЯК РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ АГРАРНОГО ПИТАННЯ

© Барановська Н.М., Макарчук О.Г., 2010

Висвітлюються аграрні причини державного перевороту в Україні 29 квітня 1918 р., аналізуються основні положення партійних програм та позиції різних політичних сил стосовно вирішення земельних проблем у ході зміни влади.

The article explains agrarian questions of coup in Ukraine on April 29, 1918, analyses the main statements of party programs and attitudes of different political forces, concerning land problems resolving during the change of authority.

Кількість посилань - 31

УДК 94(477) „10/14”:623.446.4

І.П. Возний, А.В. Федорук

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ВІСТРЯ СТРІЛ Х  ХІV ст. З ТЕРИТОРІЇ МІЖ ВЕРХНІМ СІРЕТОМ ТА СЕРЕДНІМ ДНІСТРОМ

© Возний І.П., Федорук А.В., 2010

Розглядаються основні категорії наконечників стріл Х  ХІV ст., які виявлені на археологічних пам’ятках території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром. Подано типологію наконечників, проведено їх порівняння та простежено аналогії на інших теренах Давньоруської держави.

In the article were investigated main categories of arrow tips of X-XIV centuries discovered on the archaeological relics from the territory between Upper Siret and Middle Dnister. It was given typology of tips, carried out their comparison and established analogies on other regions of Old Rus.

Кількість посилань - 69

УДК 355.48: 37(477)

Г.О. Гозуватенко

Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Науковий центр Сухопутних військ

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ

© Гозуватенко Г.О., 2010

Проаналізовано чинники впливу на особовий склад в процесі ведення локальних війн і збройних конфліктів.

The analysis of factors affecbing moralepsychological atmosphere of conscript scrvicemen of the Ukrainian Armed Forces in tfe peacekceping operations.

Кількість посилань - 20

УДК 94 (477. 82) ”193-194”

О.А. Гурська

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ВНЕСОК ОУН У ПРОПАГАНДУ НАЦІОНАЛІЗМУ ДОВОЄННОГО ПЕРІОДУ ТА У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

© Гурська О. А., 2010

Розглянуто націоналізм та його пропаганда у діяльності ОУН у роки Другої світової війни.

It is considered the nationalism and it propaganda in activity of OUN the years of the Second World War.

Кількість посилань - 15

УДК 94 (477. 82) ”1917”

О.Й. Дем’янюк

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ НА ВОЛИНІ ВОСЕНИ 1917 р.

© Дем’янюк О. Й., 2010

Досліджується військово-політична ситуація у Волинській губернії, яка склалася восени 1917 р. під впливом активізації більшовицької пропаганди в регіоні. Проаналізовано основні чинники політичного, суспільного та військового характеру, які вплинули на загострення взаємин між різними політичними силами на Волині.

Social political situation in Volyn’ province of autumn of 1917 under Bolshevik propaganda activization in the region is researched in the article. Main factors of political, social and military character that influenced on relations aggravation between different political powers in Volyn’ region.

Кількість посилань - 29

УДК 94(477)”193/194”:623.746

Л.Є. Дещинський

Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут гуманітарних і соціальних наук

СТАТУС ПОНЕВОЛЕНОЇ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

© Дещинський Л.Є., 2010

Досліджено статус поневоленої України на міжнародній арені під більшовицькою окупацією в роки Другої світової війни.

The condition and tendencies of development of the basic of Ukraine on international changes in 1939–1945 is analyzed.

Кількість посилань - 91

УДК 94(477)”1917”

Р.Д. Зінкевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних і соціальних наук

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ НА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ ТА РУМУНСЬКОМУ ФРОНТАХ ПІСЛЯ ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В РОСІЇ

© Зінкевич Р.Д., 2010

Проаналізовано соціально-політичне становище після Лютневої революції в Росії на Південно-Західному та Румунському фронтах, що проходили територією України.

It is analyzed the social and political situation after the February revolution in Russia on South-Western and Romanian fronts, which crossed the Ukrainian territory.

Кількість посилань - 18

УДК 94 : 323.1 (477)

Т.І. Замлинський

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ у 1914 – 1916 рр.

© Замлинський Т.І., 2010

Проаналізовано національно-визвольний рух протягом двох років Першої світової війни, нові тактичні підходи до розв’язання українського питання з урахуванням тодішньої ситуації, їх наслідки, недоліки та прорахунки.

The article analyses the national-liberation movement during two years of World War I, new tactical approaches for solving the Ukrainian question taking into account the circumstances at the time, and it investigates the results falts and errors as well.

Кількість посилань - 18

УДК [94(477+438):323]”1939\1945”

О.М. Каліщук

Волинський національний університет імені Лесі Українки

УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ І МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

© Каліщук О.М., 2010

Досліджується процес формування та еволюції поглядів на розбудову держави української та польської політичних еліт та їх вплив на розгортання протистояння на українсько-польському порубіжжі. Зроблено спробу показати відмінності бачення майбутнього суміжних територій як історіографічну проблему.

In the article the process of forming and evolution of looks is probed to re-erecting of the state of the Ukrainian and Polish political elite and their influence on development of opposition on an ukrainian-polish border. Done attempt to rotting the differences of vision future of contiguous territories as historiography problem.

Кількість посилань - 32

УДК 94(477)”10/14”: 438.41

А.Д. Копитко

Львівський національний аграрний університет,
кафедра філософії і політології

НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА

© Копитко А.Д., 2010

Терський С.В. Лучеськ Х – ХV ст. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 252 с.

УДК 94(477)”1929/1939”(06) : 930.22

С.О. Лісіна

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ПУБЛІКАЦІЇ З ВІЙСЬКОВИХ ПИТАНЬ В НАЦІОНАЛІСТИЧНІЙ ПЕРІОДИЦІ БУКОВИНИ ТА ЗА КОРДОНОМ УКРАЇНИ

© Лісіна С.О., 2010

Проаналізовано націоналістичні періодичні видання ОУН 1929–1939 рр. на теренах Буковини та за кордоном України. Одночасно досліджено публікації з військових питань та їх організуюча роль у національно-визвольній боротьбі українського народу.

Serial OUN nationalistic publications between 1929 and 1939 in Bukovyna and abroad of Ukraine have been analyzed. Also, research include publications on military issues and its organizational part in the national liberation struggle of Ukrainian nation.

Кількість посилань - 22

УДК 621.01. 621.8.034 (09)

А.О. Ларін

Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ТАНКОВИХ ДИЗЕЛІВ СІМЕЙСТВА ТД (ІСТОРІЯ ПИТАННЯ)

© Ларін А.О., 2010

Показано внесок учених Харківського політехнічного інституту у доробок танкового дизеля 5ТДФ та створення нових модифікацій дизелів сімейства ТД. Особливу увагу приділено дослідженням коливань, які істотно впливають на надійність і довговічність двигунів.

The contribution to refinement of the tank diesel 5TDF by scientist of Kharkov polytechnic institute and creation new modification of diesels family TD is considered. Especial attention is studies to the vibration, which considerably influence upon reliability and longevity of the engines.

Кількість посилань - 11

УДК 94 (477) “14-15”+355.232(477)

Я.М. Лисейко

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних і соціальних наук

ЗБРОЙНІ НАЇЗДИ ТА СУТИЧКИ ПОМІЖ ВІЙСЬКОВОЮ ЕЛІТОЮ СЯНОЦЬКОЇ ЗЕМЛІ у ХV ст. (В СВІТЛІ АКТІВ СУДОВИХ ІНСТИТУЦІЙ РЕГІОНУ)

© Лисейко Я.М., 2010

Досліджуються збройні сутички та наїзди, у яких брала участь еліта Сяноцької землі у XV ст. Збройні сутички були типовим явищем у житті тогочасного суспільства, попри свій негативний характер вони слугували підготовкою місцевої еліти до умов справжньої війни. Розкрито причини та витоки збройних сутичок, а також досліджено тактичні особливості здійснення збройних наїздів, чисельний та становий склад учасників.

This article is dedicated to the investigation of fighting’s and invasions in which nobility of Sianky area participated in XV century. Fighting’s were typical in the life of the society of that time. Though they had negative character, fighting’s tried to preparate the local elite for the real war. The causes and outsets of fighting’s were investigated. The tactical particularity, as well as quantative and bower capacity of participants were analyzed.

Кількість посилань - 7

УДК 94/477/ „1914/1915”

О.Я. Мазур1, І.В. Баран 2

1 Національний університет „Львівська політехніка”,
2 Львівський національний аграрний університет

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914–1915 рр.)

© Мазур О.Я., Баран І.В., 2010

Розкрито причини та механізми антиунійної політики російського царизму, показана “діяльність” окупаційної адміністрації, православного духовенства та цивільних осіб з “возз’єднання” галицьких українців із Російською Православною Церквою.

The reasons and mechanisms of the antiunion policy of Russian tsarism are revealed, the activity of the occupational administration. Orthodox clergy and civil people on “reunion” of Galician Ukrainians with Russian Orthodox Church is shown.

Кількість посилань - 31

В.М. Мельник

Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра історичного краєзнавства

ТЕОФІЛ ОКУНЕВСЬКИЙ – ПОСОЛ ДО ГАЛИЦЬКОГО СЕЙМУ (1889–1900 рр.)

© Мельник В.М., 2010

На основі широкої джерельної бази у роботі розглянуті діяльність Теофіла Окуневського, як депутата Галицького сейму; розвиток українського парламентаризму в Галичині та участь Т. Окуневського у ньому.

Based on extensive source base article considered the activity Teofil Okunevsky as a deputy in the Galician Parliament. The development of Ukrainian parliamentarism in Galicia and T. Okunevsky part in it.

Кількість посилань - 25

УДК 94(477)”1920/1939”

Р.П. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ПИТАННЯ ВИШКОЛУ СТАРШИН АРМІЇ УНР У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ ВІЙСЬКОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ 20–30 рр. ХХ ст.

© Мельник Р.П., 2010

Досліджується проблема підготовки старшинських кадрів армії Української Народної Республіки у теоретичній спадщині і практичній діяльності військової еміграції міжвоєнного періоду.

The problem of training military personnel officer Ukrainian People's Republic of theoretical and practical legacy of the interwar period, military emigration.

Кількість посилань - 25

УДК 355.48 (477.099) “1918 – 1920”

Ж.В. Мина

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ДІЄВОЇ АРМІЇ УНР ТА УГА НАПЕРЕДОДНІ КИЇВСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ (кінець червня – липень 1919 р.)

© Мина Ж.В., 2010

На основі історіографічного та джерельного матеріалу досліджено кількісний та якісний склад Дієвої армії УНР та УГА напередодні Київської наступальної операції.

The article investigates the quantitive and qualitive contents of the regular Army of the UPR and UGA on the eve of the Kyiv military company.

Кількість посилань - 41

УДК 94(477)”1917/1918”

М.В. Моргун

Львівський державний університет внутрішніх справ

БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ БРОНЬОВИХ ЧАСТИН У ДОБУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

© Моргун М.В, 2010

Розглянуто досвід бойового застосування бронеавтомобілів арміями Української Центральної Ради у 1917–1918 рр. Проаналізована організація бронеавтомобільних підрозділів.

It is investigational experience of fighting using of armoured cars in army’s of Ukrainska Centralna Rada in 1917-1918. The organization of armoured cars subsections are considered.

Кількість посилань - 29

УДК 94 ( 477. 83) 329.11 + 329. 3 : 329. 17

А.Я. Нагірняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ У ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ 1920-х – 1930-х рр.

© Нагірняк А.Я., 2010

Досліджена діяльність українських партій та суспільно-політичних об’єднань Західної України клерикально-консервативного спрямування – УХО, УКС, УКНП (УНО). З’ясовано місце національного питання у їхніх програмах. Розкрито погляди на характер українсько-польських відносин митрополита Андрея Шептицького та єпископа Григорія Хомишина.

In the article activity of Ukrainian parties and social and political associations of conservative-clerical direction in Western Ukraine –UKA, UKS, UKNP (UNA)– is explored. The place of national question in their programs is found out. Looks to character of ukrainian-polish relations of metropolitan Andrey Sheptitsky and bishop Grigory Khomishin are exposed.

Кількість посилань - 18

УДК 94(477)”1989”

Л.М. Новак-Каляєва

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОСЕРЕДКІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОЗАХИСНОГО РУХУ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

© Новак-Каляєва Л.М., 2010

Досліджуються механізми громадського впливу у практиці діяльності міжнародного правозахисного руху на прикладі тактики організації Amnesty International (“Міжнародна амністія”). Аналізуються наслідки залучення широкого загалу до правозахисних акцій чеської демократичної опозиції в умовах прорадянського режиму “нормалізації” напередодні революційних подій кінця 1989 р. Пропонується поширювати сучасний досвід міжнародних правозахисних організацій в Україні.

The mechanisms of social influence in the practice of international legal protection movement activities on the example of the organization “Amnesty International” are investigated. The consequences of vast majority involvement to legal protection actions of Czech democratic opposition in the conditions of pro-Soviet “normalization” regime on the eve of the revolutionary events at the end of 1989 are analyzed. It is suggested to extend modern experience of international legal protection organizations in Ukraine.

Кількість посилань - 7

УДК 94(477)“16”

Б.А. Омельчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних і соціальних наук

ЯКУБ СОБЄСЬКИЙ ЯК ВОЄНАЧАЛЬНИК ТА ОРГАНІЗАТОР ОБОРОННОГО БУДІВНИЦТВА НА ЛЬВІВЩИНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

© Омельчук Б.А., 2010

Розглянута діяльність польського магната Якуба Собєського, спрямована на зміцнення оборони міст і сіл Руського воєводства від зовнішніх вторгнень упродовж першої половини XVII ст. Висвітлено основні земельні комплекси, що належали родині Собєських і творили економічне підґрунтя для масштабного оборонного будівництва на Львівщині.

In this article activity of the Polish magnate Yakub Sobeskyi, directed on strengthening the defence of cities and villages of the Ruska province from external invasions during the first half of the XVII century, is examined. Here are highlighted basic estates which belonged to the Sobesky’s family and created economic subsoil for scale defensive building in Lviv.

Кількість посилань - 75

УДК 94:355.401

Т.І. Плазова

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКО-ПОВСТАНСЬКОГО ШТАБУ

© Плазова Т.І., 2010

Висвітлено процес формування та діяльність розвідувального відділу Українського Партизансько-Повстанського Штабу  органу управління партизанським та повстанським рухом в більшовицькій Україні в період перебування українського уряду в еміграції на території Польщі.

In this article the process of formation and the activity of the intelligence section of Ukrainian Partisan-Insurgency Staff  the body of partisan and insurgent movement in Bolshevik Ukraine during exile of Ukrainian Government in Poland is elucidated in this work.

Кількість посилань - 18

УДК 94(477)”1941”

Б.М. Ратніков

Національна академія оборони України

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КЕРЧЕНСЬКО-ФЕОДОСІЙСЬКОЇ ДЕСАНТНОЇ ОПЕРАЦІЇ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

© Ратніков Б.М., 2010

Аналізується підготовка до проведення Керченсько-Феодосійської десантної операції. Визначені чинники, які впливали на підготовку десантної операції, значення початкового періоду для розвитку сучасного воєнного мистецтва.

The article is an analysis of preparation of Kerch-Theodosian descending offensive operation. There factors which influenced preparation of Kerch-Theodosian offensive determined, and the essence of beginning stage for developing of modern military art.

Кількість посилань - 25

УДК: 355.48(73)

Я.Я. Романовський

Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ У ЗОНІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (1990–1991 рр.)

© Романовський Я.Я., 2010

Розглядаються особливості підготовки та ведення інформаційно-психологічних операцій.

In the article the features of preparation and conduct of informative-psychological operations are considered.

Кількість посилань - 8

УДК 65.011.1(477)

О.О. Савченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ПОЛЬСЬКІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ НАРОДУ ГАЛИЧИНИ У 30-х рр. ХХ ст.

© Савченко О.О., 2010

Досліджено дії польських властей проти українського населення, політику Польщі на окупованих західноукраїнських землях, тобто наймасштабніші з часу приєднання Галичини до Польщі репресивні методи проти української людності, відомі як “пацифікація” або “умиротворення”.

The actions of Polish authorities are explored against the Ukrainian population, policy of Poland on the occupied western Ukrainian earths, the strongest since tacking of Galichina to Poland repressive methods against Ukrainian population, that the name “pacification”.

Кількість посилань - 15

УДК 94 (477.4) “1919”

Л.В. Скорич

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних і соціальних наук

УЧАСТЬ НАДДНІПРЯНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИКІВ У РОЗБУДОВІ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ (СІЧЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 1919 р.)

© Скорич Л.В., 2010

Розкрита участь офіцерів УНР у розбудові Галицької армії (січень – червень 1919 р.) під час Українсько-польської війни.

The article describes participation of officers of UPR in Galician creation army (January – June 1919) during Ukrainian-Polish war.

Кількість посилань - 16

УДК 94(477)”10/14”: 438.41

C.В. Терський

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ЗБРОЯ ТА ЗАХИСНИЙ ОБЛАДУНОК НАСЕЛЕННЯ НАДСТУБЛЯНЩИНИ – ВОЛОСТІ КНЯЖОГО МІСТА ПЕРЕСОПНИЦІ у X–XII ст.

© Терський C.В., 2010

Досліджуються особливості середньовічного військово-стратегічного комплексу одного із центральних князівств Волині – Пересопницького. На тлі військово-політичної історії та стратегічного розташування князівства у світлі археологічних досліджень аналізується середньовічне озброєння крайового ополчення. Подано характеристику найважливіших пам’яток його військової історії, більшість з яких ще належить поглиблено вивчати.

The process to accumulate of knowledge about medieval military complex and weapons also thanks to archaeologist investigations of the Peresopnycia’ principality in this article has been investigated. All this generalizations of the main monuments of the Peresopnycia’s military history has been investigations.

Кількість посилань - 45

УДК 614. 8

О.О. Фуртес, Д.А. Ткачук

Академія Cухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

КОМПЛЕКТУВАННЯ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ: ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ АРМІЙ

© Фуртес О.О., Ткачук Д.А.,2010

Проаналізовано досвід Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Німеччини щодо комплектування сил спеціальних операцій. Запропоновано найдоцільніший варіант зазначеного комплектування для Збройних сил України.

In the article experience of the United States of America, Great Britain, Germany is analyzed in relation to completing of forces of the special operations of ground forces, the most expedient standard of the noted completing is offered for Military Powers of Ukraine.

Кількість посилань - 8

Syndicate content