№ 669 (2010)

УДК 330.341

В.В. Івасюк

Національний університет “Львівська політехніка”

СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

© Івасюк В.В., 2010

Виділено об’єкти та їх взаємозв’язок у системі моніторингу, проаналізовано джерела інформації та систематизовано основні складові для підвищення ефективності інноваційного потенціалу підприємств. Приділено увагу методам та інструментарію моніторингу. Подано рекомендації щодо раціональності та ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства.

The author singles out objects and their interrelation within the system of monitoring, analyses sources of information and systemizes key constituent elements that increase the effectiveness of innovation potential of enterprises. In this work attention has been paid to methods and tools of monitoring. Recommendations have been developed as to efficiency and effectiveness of using enterprise innovation potential.

Кількість посилань - 2

УДК 330.15 : 621.311

Н.Л. Іващук

Національний університет “Львівська політехніка”,

О.Л. Соловей

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

СПОСОБИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

© Іващук Н.Л., Соловей О.Л., 2010

Розглянуто основні засади та особливості функціонування електроенергетики як стратегічної галузі економіки. Досліджено досвід зарубіжних країн щодо організації цієї галузі та напрямів її розвитку. Зокрема, багато країн світу пішли шляхом лібералізації сектору електричної енергії, що принесло значні позитивні ефекти. На основі вивченого зарубіжного досвіду пропонується запровадження біржової торгівлі вітчизняною електричною енергією як в системі спотового ринку, так і в системі ринку строкових контрактів. Такий спосіб реорганізації вітчизняної електроенергетичної галузі приведе до її ефективного розвитку, що, своєю чергою, сприятиме розвитку економіки загалом.

In article main principles and features of functioning of electric power industry as strategic branch of economy are considered. Experience of foreign countries is investigated concerning the organization of this branch and directions of its development. In particular, many countries of the world have gone on a way of electric energy sector liberalization that has brought significant positive effects. On the basis of the investigated experience introduction of exchange trade by domestic electric energy both in the spot market, and in system of derivative contracts is offered. Such way of reorganization of domestic energy branch will promote its effective development, that in turn will lead to development of the whole economy.

Кількість посилань - 15

УДК 339.182

П.Г. Ільчук, Л.Ю. Шевців, Р.Л. Сопільник*

Національний університет “Львівська політехніка”,
*Львівський університет бізнесу та права

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Ільчук П.Г., Шевців Л.Ю., Сопільник Р.Л., 2010

Досліджено результативність методів вибору постачальників підприємства, які об’єднані загальною назвою DEA (Data Envelopment Analysis) і ґрунтуються на оцінюванні відносної ефективності діяльності постачальників.

The productivity of methods of a choice of the suppliers of the enterprise is investigated. These methods are identified by the general name DEA (Data Envelopment Analysis) and are based on an estimation of relative efficiency of activity of the suppliers.

Кількість посилань - 7

УДК 657:658.14

І.Б. Атаманенко

Університет банківської справи НБУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

© Атаманенко І.Б., 2010

Виділено основні механізми зменшення податкових платежів. Досліджено окремі аспекти податкового планування, проведено аналіз основних методів податкового планування та їх класифікацію. Розглянуто поділ податків з метою їх оптимізації. Основну увагу приділено обґрунтуванню власної систематизації методів податкового планування з погляду їх ефективності для розв’язання конкретних задач з оптимізації оподаткування.

The basic mechanisms of diminishing of tax payments are selected. Investigational separate aspects of the tax planning, the analysis of basic methods of the tax planning and their classification is conducted. The division of taxes is considered for their optimization. Basic attention is spared the ground of own systematization of methods of the tax planning from the point of view their efficiency for the decision of concrete tasks from optimization of taxation.

Кількість посилань - 7

УДК 339.138

М.С. Білик, Г.І. Кіндрацька, О.Я. Кобилюх

Національний університет “Львівська політехніка”

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ

© Білик М.С., Кіндрацька Г.І., Кобилюх О.Я., 2010

Досліджені роль і місце аналізу запасів як функції управління логістичною системою, виявлено проблеми формування основних елементів методики їх аналізу, запропоновано деякі напрями та показники аналізу запасів з урахуванням типу політики фінансування різних груп оборотних активів та інших чинників.

We probed a role and place of analysis of inventories as functions of management of logistic the system, we defined the problems of development of basic elements of method of their analysis, we offered directions and indexes of analysis of inventories taking into account the type of financing of different groups of circulating assets and other factors.

Кількість посилань - 12

УДК 658.8

Д.С. Боляновська, Є.І. Бурак, Р.О. Мамчин, О.В. Здрок

Національний університет “Львівська політехніка”

СТАН І ПРОБЛЕМИ РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ

© Боляновська Д.С., Бурак Є.І., Мамчин Р.О., Здрок О.В., 2010

Описано і проаналізовано сучасний стан ринку цукру в Україні. Визначено основні тенденції на світовому ринку цукру і в Україні. Окреслено основні слабкі місця у виробництві цукру в Україні і запропоновано напрями подолання кризових явищ у буряково-цукровому комплексі України. Висвітлено роль і значення держави у збереженні і подальшому розвитку вітчизняної буряко-цукрової галузі.

A modern market of sugar condition is described and analysed in Ukraine. Basic tendencies are certain in the world market of sugar and in Ukraine. Basic weak points are outlined in the production of sugar in Ukraine and directions of overcoming of the crisis phenomena are offered in beet – saccharine complex of Ukraine. A role and value of the state is reflected in maintenance and further development of domestic sugar-beet industry.

Кількість посилань - 8

УДК 658.7

Н.М. Васильців

Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРЕДУМОВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ

© Васильців Н.М., 2010

Висвітлено передумови виникнення нового напряму в логістиці – глобальної логістики. Обґрунтовано специфіку впровадження цієї концепції бізнесу в діяльність промислових підприємств на окремих ланках ланцюга постачання. Розглянуто функції глобальної логістики, а також тенденції її розвитку.

In the article preconditions of creating of new direction in logistics (global logistics) are reflected. The terms of implementation of this conception of business in activity of industrial enterprise on the separate links of chain of supply are grounded. The functions of global logistics and the tendencies of its development are considered.

Кількість посилань - 15

УДК 336.71

О.Р. Вишатицька

ВАТ “Кредобанк”

ВПЛИВ ВАЛЮТНО-КУРСОВИХ ВАЖЕЛІВ НА ДИНАМІКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

© Вишатицька О.Р., 2010

Проаналізовано ефективність основних важелів валютно-курсової політики, які здатні прямо чи опосередковано впливати на перебіг інвестиційно-інноваційних процесів на сучасному етапі розвитку України, визначено напрями їх вдосконалення. На підставі виконаного аналізу запропоновано кроки, які повинні сприяти посиленню дієвості валютних важелів щодо створення умов для інтенсифікації інвестиційно-інноваційних процесів.

The article analyzes the effectiveness of the main levers of monetary and exchange rate policy that can directly or indirectly influence the course of investment and innovation processes at the present stage of Ukraine development, the directions of their improvement. The analysis suggested steps that should help enhance the effectiveness of foreign exchange instruments on creating conditions for intensification of investment and innovation processes.

Кількість посилань - 7

УДК 65.012.34 : 621

Н.Я. Воловець

Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

© Воловець Н.Я., 2010

Досліджено підсумки діяльності промисловості та наведено динаміку частки машинобудування у промисловому комплексі України за період 2007–2009 рр. Описано умови розвитку євроінтеграційних процесів, проблеми машинобудівних підприємств та їх усунення з допомогою логістичних рішень.

Results of activity of the industry are investigated and dynamics of a share of mechanical engineering in an industrial complex of Ukraine during 2007–2009 is resulted. Conditions of development of eurointegration processes, problems of the machine-building enterprises and their elimination with logistic solutions.

Кількість посилань - 9

УДК 658.7+65.012.34

О.Б. Гірна, Б.В. Шевців, Л.В. Іванська

Національний університет “Львівська політехніка”

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ ЛОГІСТИКИ

© Гірна О.Б., Шевців Б.В., Іванська Л.В., 2010

Розкрито сутність концепції Just-in-time (JIT) та подано піраміду ключових факторів, які лежать в її основі. Висвітлено основні аспекти концепції Lean Production (LP) та доведено ефективність взаємодії цих двох концепцій з системою KANBAN. Підкреслено важливість формування системи цінностей в усьому ланцюгу поставок на основі використання цих концепцій та окреслено можливості їх реалізації на підприємствах України.

Essence of conception Just-in-time (JIT) is exposed and the pyramid of key factors which lie in its basis is presented. The basic aspects of conception Lean Production (LP) are presented and efficiency of co-operating between two conceptions and the system of KANBAN is well-proven. Importance of forming the values system on the whole supply chain on the basis of the these conceptions use is underlined and the possibilities of their realization on the Ukraine’s enterprises is carried out.

Кількість посилань - 11

УДК 339.13.017:17.0:661.12

О.Г. Гаврилюк

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕТЕРИНАРНОГО МАРКЕТИНГУ

© Гаврилюк О.Г., 2010

Охарактеризовано основні етичні аспекти ветеринарного маркетингу. Визначено основних суб’єктів етики ветеринарного маркетингу. Здійснено класифікацію етичних проблем ветеринарного маркетингу за трьома основними напрямами: соціальна, особиста та професійна етика.

The article determines the basic ethical aspects of veterinary marketing. The main subjects of ethics veterinary marketing are detected. Special classification of veterinary marketing ethical problems is done in three major areas: social, personal and professional ethics.

Кількість посилань - 14

УДК 658.8

Н.Ю. Глинський

Національний університет “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГОВІ ЧИНИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО МІСТА

© Глинський Н.Ю., 2010

Проаналізовано тенденції економічного розвитку малих і середніх міст Західної України. На підставі аналізу виявлено причинно-наслідкові зв’язки економічного розвитку досліджуваних міст. Також розроблено схему типізації досліджуваних міст з огляду на спеціалізацію їхніх економічних систем за допомогою маркетингового профілю міста. Використовуючи цю схему за основу, виконано міжгруповий та внутрішньогруповий аналіз тенденцій економічного розвитку досліджуваних міст.

The analysis of trends of economic development of Western Ukrainian small and middle cities is carried out in the article. On the basis of this analysis it is discovered reason-result connections of economic development of the investigated cities. The scheme of typification of the investigated according to specialization of their economic systems with the city marketing profile cities is also developed in the article. Using this scheme as a basis, an intergroup and intragroup analysis is conducted.

Кількість посилань - 7

УДК 658:001.895

Я.В. Демків

Національний університет “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ РИНКАХ

© Демків Я.В., 2010

Розглянуто основні тенденції розвитку стратегічного маркетингу на сучасному етапі. Проаналізовано особливості формування маркетингових стратегій з урахуванням сучасних напрямів розвитку стратегічного маркетингу. Розглянуто основні групи маркетингових стратегій на ринках високотехнологічних товарів. Виділено основні чинники, які необхідно враховувати під час розроблення маркетингової стратегії підприємства, що діє або планує вийти на ринок високотехнологічних товарів.

Basic strategic marketing trends are considered on the modern stage. The marketing strategies forming features are analysed taking into account modern directions of development of the strategic marketing. The basic groups of marketing strategies in the markets of high technology products are considered. Basic factors, which must be taken into account while developing enterprise’s marketing strategy in high technology markets, are selected.

Кількість посилань - 20

УДК 338.45:621

М.І. Диба

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕНЯ ФІНАНСОВИХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

© Диба М.І., 2009

Запропоновано виокремлювати причини виникнення маркетингових та фінансових ризиків за рівнем їх утворення: макроекономічні, мікроекономічні, специфічні (усі ті, які притаманні діяльності певного підприємства, що визначаються організаційно-правовою формою, сферою діяльності тощо). Проаналізовано, які чинники творення фінансових та маркетингових ризиків входять до макроекономічних, мікроекономічних та специфічних груп у діяльності державного підприємства в Україні.

In the article it was elucidated the sources of risk-appearing considering the level of its creation: macroeconomical, microeconomical and specific (all of them that appearing in activity of state corporation considering the organization form, sphere of business). It was considered the main sources of risk-appearing that joins in macroeconomical, microeconomical and specific groups in activity of state corporation in Ukraine.

Кількість посилань - 10

УДК 332.504

Ю.Я. Добуш

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

© Добуш Ю.Я., 2010

Визначено критерії оцінки економічної ситуації регіону, встановлено статистичні показники, які характеризують економічні критерії. Встановлено основні фактори, що впливають на значення економічних критеріїв. Охарактеризовано ключові індикатори сталого розвитку рекреаційних територій в економічному напрямі.

Criteria for evaluation of the economic situation in the region defined statistics that characterize the economic criteria. The main factors affecting the value of economic criteria. Characterize the key indicators of sustainable development of recreational areas in the economic area.

Кількість посилань - 9

УДК 338.45

О.С. Довгунь

Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У МЕРЕЖІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

© Довгунь О.С., 2010

Досліджено взаємовідносини між підприємствами, їхні види, форми співпраці. Обґрунтовано важливість врахування машинобудівними підприємствами властивостей та чинників широкої мережі взаємозв’язків. Виділено концептуальні засади управління відносинами з суб’єктами господарювання з метою їх ефективності для підприємств.

Investigated mutual relations between enterprises, their kinds, forms of collaboration. Substantiated the іmportance of accounting by machine-building enterprises properties and factors of wide network of intercommunications. Highlighted the conceptual foundations of relationship management with the different business actors to their effectiveness for enterprises.

Кількість посилань - 17

УДК 332.1:658.8

О.І. Карий

Національний університет “Львівська політехніка”

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДУМОК ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН МЕТОДОМ АНКЕТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ВИНОГРАДОВА)

© Карий О.І., 2010

Розглянуто результати опитування у місті Виноградові мешканців міста, лідерів громади та суб’єктів підприємницької діяльності. Проаналізовано доцільність використання анкетування як методу інформування та збору думок зацікавлених сторін у процесі стратегічного планування розвитку малого міста.

The results of questioning of city habitants, leaders of the community and subjects of entrepreneurial activity in the town of Vinogradiv are considered in the article. The effectiveness of the usage of questionnaires as the method of informing and collecting opinions of the stake0holders in the process of the strategic planning of small city development is analyzed.

Кількість посилань - 8

УДК 658.26

Г.Р. Копець

Національний університет ”Львівська політехніка”

ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ

© Копець Г.Р., 2010

Розглянуто перспективи вирішення проблем енергоефективності в муніципальному секторі міст України, логістичні рішення щодо зменшення енергетичних витрат у комунальній економіці, розроблення і удосконалення заходів та інструментів здійснення процесів енергоефективності у муніципальному менеджменті. Розглянуто етапи ефективного енергоменеджменту на муніципальному рівні на прикладі міста Львова та Луцька.

In this article considered innovation of energy efficiency projects for budget institutions of Ukrainian cities, logistics decisions regarding reduction of energy costs in municipal economics; application of data and instruments for municipal energy management. The stages of effective energymanagement are considered at a municipal level on the example of the Ukrainian City of Lviv and Lutsk.

Кількість посилань - 6

УДК 658.8

Н.С. Косар, І.І. Білик

Національний університет “Львівська політехніка”,

М.Ю. Тернущак

Львівський національний університет імені Івана Франка

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

© Косар Н.С., Білик І.І., Тернущак М.Ю., 2010

Розглянуто особливості маркетингу під час виходу підприємств на ринок цінних паперів України. Проаналізовано основні переваги IPO для українських підприємств, світові тенденції на цьому ринку та особливості його сегментації. Досліджено сучасний стан та причини спаду ділової активності на фондовому ринку України. Визначено стратегічні напрямки удосконалення маркетингової діяльності суб'єктів ринку цінних паперів.

Marketing features during the exit of companies to the securities market of Ukraine are considered. The basic advantages of IPO for Ukrainian enterprises, the principal world trends at this market and the features of it’s segmentation are analyzed. Current state and reasons for degression of business activity at stock market of Ukraine is investigated. Strategic directions of improvement the marketing activity of securities market participants are determined.

Кількість посилань - 10

УДК 331.108(477)

Є.В. Крикавський, С.В. Леонова

Національний університет “Львівська політехніка”

ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ

© Крикавський Є.В., Леонова С.В, 2010

Розглядаються основні питання ідентифікації людського потенціалу окремого індивідума та машинобудівного підприємства загалом. Обґрунтовано можливість оцінювання потенціалу окремої людини, який виявляється під дією інвестування та мотивації, та загального людського потенціалу машинобудівного підприємства як суперпозиції локальних потенціалів окремих ресурсних складових.

This article discusses the basic issues of identification of human potential and individual indyviduma engineering company as a whole. The possibility evaluation capacity of the individual, which appears under the influence of investment and motivation, and general human engineering company as a superposition of local potentials of the individual resource components.

Кількість посилань - 21

УДК 658.8

В.С. Крупський

Державна фінансова академія

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ І МАРКЕТИНГОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

© Крупський В.С, 2010

Розглядаються тенденції експортних та імпортних поставок сільськогосподарської продукції в Україні, визначаються проблеми фінансового і маркетингового характеру, які гальмують розвиток вітчизняного агробізнесу. Наведено трендові моделі зміни основних показників і алгоритми визначення показників для компенсації витрат на виробництво і збут. Доведена необхідність розширення сфери дії маркетингових заходів для покращання результатів діяльності сільськогосподарських підприємств.

The article examined trends in exports and imports of agricultural products in Ukraine are determined by financial and marketing problems of nature that impede the development of domestic agribusiness. Given trend model changes the basic indicators and indicators algorithms to compensate for the costs of production and sales. Proved the necessity of expanding the scope of marketing activities to improve the performance of agricultural enterprises.

Кількість посилань - 5

УДК 504:658 : [630 *31 : 658.2]

С.І. Лебедевич, М.М. Мамчин, М.В. Кіндій

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМТСВА

© Лебедевич С.І., Мамчин М.М., Кіндій М.В., 2010

Відображено результати дослідження з розроблення економіко-математичних моделей основних задач керуючої підсистеми системи екологічного менеджменту лісопромислових підприємств.

Results results of research on the development of the economy - the mathematical models of the main tasks of the control subsystem environmental management forestry enterprises.

УДК 338.45

З.С. Люльчак, Н.І. Хтей, Л.І. Сопільник

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

© Люльчак З.С., Хтей Н.І., Сопільник Л.І., 2010

Представлено можливі стратегії управління регіональними енергетичними підприємствами в аспекті доцільності їхнього енергоефективного функціонування. Розглянуто варіанти стратегій енергетичного розвитку регіональної економіки та визначено їхні переваги та недоліки. Запропоновано методику проведення динамічної оптимізації паливно-енергетичного балансу та концептуальну модель оцінювання інноваційного потенцалу в енергозаощадженні регіону.

Possible strategies of managing regional energy plants in the aspect of expediency of their power efficient functioning have been presented. Strategy options for energy development of regional economy have been considered and their advantages and drawbacks have been defined. Methodology for dynamic optimization of fuel and energy balance, as well as conceptual model for evaluation of innovation potential in energy saving of the region has been proposed.

Кількість посилань - 5

УДК 339.38

П. Малолєпши

Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ІПОТЕЧНОЇ ГАРАНТІЇ

© Малолєпши П., 2010

Розглянуто елементи механізму оцінювання нерухомого майна, яке є гарантією формування системи відносин з іпотечного кредитування.

There is considering the mechanism of evaluation of immovable property, which guarantees the formation of relationships with mortgage lending.

Кількість посилань - 4

УДК 668: 330.131

В.Є. Матвіїшин

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Матвіїшин В.Є., 2010

Розроблено маркетингові стратегії управління ризиками енергоресурсів підприємства з урахуванням сезонності та типовості цих ризиків. Наведено методичні рекомендації та чинники вибору оптимальної маркетингової стратегії управління ризиками енергоресурсів. На основі використання статистичних підходів оцінювання сезонності та типовості ризиків енергоресурсів сформовано моделі гармонійного аналізу сезонних ризиків, а також перевірена їх адекватність на діючих машинобудівних підприємствах.

It was elaborated the marketing strategies of risk-management of enterprise considering seasoned and typed of such risks. It was showed the methodical recommendation and factors of optimal choice of marketing strategies in risk-management of energy resources. Basing on using the statistic approaches of evaluation of seasoned and typical of risk it was formed the model of harmonically analysis of seasoned risks. Also it was testified the formed model as an adequate at the machine-building enterprises.

Кількість посилань - 6

УДК 658.8

О.Б. Мних, І.М. Давидович

Національний університет “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГОВІ ПРОБЛЕМИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ І МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

© Мних О.Б., Давидович І.М., 2010

Розглянуто причини загострення актульності соціальних і маркетингових проблем, особливо у сфері машинобудування, яке покликано відігравати стратегічну роль у зміні структури попиту і пропозиції як на товарному ринку, так і на ринку праці. Доводиться необхідність збалансування людського потенціалу у стратегії розвитку підприємств машинобудування та удосконалення методичних підходів щодо оцінювання продуктивності праці, які виробила сучасна практика розгортання диверсифікації виробництва і різних схем кооперації праці.

The article reviews reasons aktulnosti worsening social and marketing issues, particularly in engineering, which should play a strategic role in changing the structure of supply and demand as the commodity market and the labor market. Proves the necessity of balancing human development strategy in mechanical engineering and improved methodological approaches for evaluating productivity, which puts the modern practice of diversification of production and deployment of various schemes of cooperative work.

Кількість посилань - 11

УДК 35.073.515

О.Д. Мороз

Луцький національний технічний університет

ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ ТА ПРИНЦИПИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ

© Мороз О.Д., 2010

Досліджено сучасні теорії та концепції регіонального розвитку, що дало змогу визначити регіон з позицій регіональної логістики, виявити її об’єкт, предмет та основні принципи.

Investigational modern theories and conceptions of regional development are investigated in the article, that allowed to define a region from positions of regional logistic, to find out its object and basic principles.

Кількість посилань - 45

УДК 658.8

Т.В. Наконечна

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАВОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Наконечна Т.В., 2010

Розкрито суть, різновиди та ієрархію систем ланцюгів поставок. Показано необхідність застосування систем ланцюгів поставок в діяльності машинобудівного підприємства, а також описано переваги, які отримає підприємство, використовуючи в своїй діяльності сучасні інформаційні технології, які дають змогу інтегрувати рішення ланцюга поставок з управлінськими обов’язками і рівнями планування.

Essence, varieties and hierarchy of the systems of chains of deliveries, is exposed. The necessity of application of the systems of chains of deliveries is rotined for activity of machine-building enterprise, and also advantages, which will be got by the enterprise of in the activity modern information technologies which will allow to integrate the decision of chain of deliveries with administrative duties and planning levels, are described.

Кількість посилань - 5

УДК 316.422: 339.138

І.І. Новаківський, О.І. Дума

Національний університет “Львівська політехніка”

МОБІЛЬНА РЕКЛАМА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

© Новаківський І.І., Дума О.І., 2010

Досліджено структуру сучасного ринку мобільної реклами та перспективи використання мобільних технологій у цій галузі в майбутньому. Визначено переваги використання мобільних телефонів як рекламного носія. Показано, що інтенсивний розвиток мобільних технологій може започаткувати створення нового ринку, який кардинально змінить традиційні уявлення про рекламу та істотно підвищить ефективність маркетингових заходів.

In the article investigational structure of modern market of the mobile advertising and prospect of the use of mobile technologies in this industry in the future. Certainly advantages of the use of mobile telephones as a publicity transmitter. It is rotined that intensive development of mobile technologies can put beginning new market which cardinally will change the traditional pictures of advertising and substantially will promote efficiency of marketings measures creation.

Кількість посилань - 8

Syndicate content