№ 672 (2010)

УДК 004.4’232

V. Ovsyak1,2, A. Ovsyak3

1Department of Computer Science, Ukrainian University of Printing
2Department of Electrical, Control and Computer Engineering,
Opole University of Technology, Poland
3Kyiv National University of Culture and Arts, The L’vov Campus

THE EXTENDED ALGEBRA OF ALGORITHMS
WITH MULTICONDITIONAL ELIMINATION

© Ovsyak V., Ovsyak A., 2010

The existing, intuitive computation models, that is the virtual machines of Turing, Post, Kolmogorov, Schönhage, Aho-Ullman-Hopcroft as well as the algorithms of Markov and Krinitski, and the recursive functions, all lack precise, mathematical formulation. Consequently, an algebra of algorithms is defined using the axiomatic method. The algebra is based on the operations of sequencing, elimination, paralleling and reversing as well as cyclic sequencing, cyclic elimination and cyclic paralleling, all of them performed on the so-called uniterms. A useful extension is offered in terms of multiconditional elimination. An example illustrates the usefulness of the algebra of algorithms.
Keywords: model, operation, algorithm, definition.

Вказано відомі методи інтуїтивного опису алгоритмів, якими є віртуальні машини Т’юрінга, Поста, Колмогорова, Шонгаґе, Ахо-Ульмана-Хопкрофта, а також алгоритми Маркова і Крініцкого та рекурсивні функції, засобами яких алгоритми описуються не формалізовано. Дефініцію розширеної алгебри алгоритмів подано аксіоматичним методом. Алгебра базується на операціях секвентування, багатозначного елімінування, паралелення і реверсування, а також циклічного секвентування, циклічного елімінування та циклічного паралелення, які виконуються над унітермами. Розширення торкається введення операції багатозначного елімінування. Прикладом проілюстрована ефективність розширеної алгебри алгоритмів.
Ключові слова: модель, операція, алгоритм, визначення.

Кількість посилань - 22

УДК 621.382

Р. Базилевич, М. Влах, Н. Пелих

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ОСОБЛИВОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ДЛЯ ієрархічної КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СКЛАДНИХ СХЕМ

© Базилевич Р., Влах М., Пелих Н., 2010

Пропонується гнучкий і універсальний підхід для опису електричних схем та дерева згортання, за яким можна оптимізувати виконання ключових етапів ієрархічної кластеризації.
Ключові слова – ієрархія, кластеризація, структури, дані

A flexible and universal approach for presentation of electric circuits and reduction tree, which can optimizes the performance of key stages of hierarchical clustering is proposed.
Keywords - hierarchy, clustering, structures, data

Кількість посилань - 4

УДК 519.16

Р. Базилевич, Р. Кутельмах, Б. Кузь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

Алгоритми кластеризації робочого поля з обмеженнями для задачі комівояжера

© Базилевич Р., Кутельмах Р., Кузь Б., 2010

Описано три підходи до кластеризації робочого поля для задачі комівояжера, що забезпечує поділ множини точок на частини з заданими обмеженнями. Один із відомих алгоритмів використовується для отримання розв’язків в кожному кластері з подальшим зшиванням часткових розв’язків.
Ключові слова: задача комівояжера, кластеризація.

Article describes three approaches to clustering set of points of TSP into subsets with given constraints. One of the well-known basic algorithms is used for solutions at every cluster with further joining of partial solutions.
Keywords: traveling salesman problem, clustering.

Кількість посилань - 6

УДК 621.382

Р. Базилевич, Л. Черемисинова*, І. Щерб’юк

Національний університет "Львівська політехніка",
*Об’єднаний інститут проблем інформатики АН Білорусі

АЛГОРИТМ ТОЧКОВОГО СКАНУВАННЯ ЗІ ЗСУВОМ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ**

© Базилевич Р., Черемисинова Л., Щерб’юк І., 2010

Запропоновано алгоритм розміщення для конструктивних вузлів електронної апаратури на основі точкового сканування зі зсувом елементів. Проведено експериментальні дослідження на тест-задачі Стейнберга.
Ключові слова: розміщення елементів, алгоритм сканування.

The placement algorithm for electronic devices by scanning and elements’ shifting is proposed. Experimental investigations were performed at Shteinberg test-case.
Key words: elements placement, scanning algorithm.

Кількість посилань - 6

УДК 004.932.2

О. Березький

Тернопільський національний економічний університет

МЕТОД І АЛГОРИТМИ АНАЛІЗУ ПЛОСКИХ СИМЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У РАСТРОВІЙ ФОРМІ

© Березький О., 2010

Запропоновано метод і алгоритми аналізу симетричних зображень у растровій формі. Наведено результати аналізу симетричних зображень-орнаментів.
Ключові слова: аналіз, симетричні зображення, алгоритми, метод, зображення-орнамент.

The method and algorithms analysis of symmetric images in a raster form are suggested in the article. The results of analysis of symmetric image-ornaments are described.
Keywords: analysis, symmetric images, algorithms, method, image-ornaments.

Кількість посилань - 9

УДК 004.89

А. Берко, В. Висоцька, О. Михайлов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ З ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ

© Берко А., Висоцька В., Михайлов О., 2010

Швидкий темп росту глобальних мереж та електронної контент-комерції сприяють спрощенню процесу публікації та модерації статей, у результаті чого запропоновано інтелектуальну систему прийняття маркетингових рішень з поширення електронних видань.
Ключові слова: контент, контент-комерція, інтелектуальна система прийняття маркетингових рішень з поширення електронних видань.

The fast growth of global networking and online content-commerce simplified process of publishing and moderation of articles. As a result Marketing Intellectual System for Online Publishing was proposed.
Keywords: content, content-commerce, Marketing Intellectual System for Online Publishing.

Кількість посилань - 7

УДК 622.69.4

І. Боярин, Р. Боровий, О. Гринів, Н. Притула, В. Ямнич

Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України,
ТзОВ”Математичний центр”

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ БАГАТОЦЕХОВИХ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ З РІЗНОТИПНИМИ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИМИ АГРЕГАТАМИ

© Боярин І., Боровий Р., Гринів О., Притула Н., Ямнич В., 2010

Запропоновано математичну модель і алгоритми розрахунку параметрів роботи газоперекачуючих агрегатів багатоцехових компресорних станцій. Розроблено алгоритми ідентифікації параметрів газоперекачувальних агрегатів і алгоритми оптимізації режимних параметрів за критерієм мінімуму паливного газу. Результати роботи апробовано на реальних даних.

The research introduces the mathematical model and algorithms of operational calculation of gascompressor units in multiworkshop compressor plants. The authors engineered the algorithms of gascompressor units’ parameters identification and mode parameters searching algorithm, which gains the minimal fuel gas. Outcome of the research is approved on actual data.

Кількість посилань - 4

УДК 004.89

Є. Буров, Ю. Королюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОПРАЦЮВАННЯ КОНТЕКСТНИХ ДАНИХ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ ПОРТАЛІ

© Буров Є., Королюк Ю., 2010

Запропоновано підхід до опрацювання знань в інтелектуальному порталі електронного туризму. Цей підхід ґрунтується на моделях знань, що використовують семантично інтерпретовані знання. Продемонстровано використання контекстних даних з бази знань під час опрацювання запитів до порталу.
Ключові слова: електронний туризм, модель.

Paper discribes an approach for information and knowledge processing in intellectual e-tourism portal. Approach is based on knowledge models using semantically interpreted data. Architecture of knowledge processing is proposed and decision making using contextual data from knowledge base demonstrated.
Keywords: model, knowledge, e-tourism.

Кількість посилань - 13

УДК.004.056.3

Є. Ваврук, В. Грос

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОРГАНІЗАЦІЯ МОДУЛІВ ВІДНОВЛЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ СИСТЕМ ОПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІВ

© Ваврук Є., Грос В., 2010

На основі аналізу механізмів забезпечення відмовостійкості програмних засобів запропоновано шляхи вдосконалення розподілених модулів відновлення. Визначено особливості побудови систем із використанням обраного механізму, запропоновано аналітичні вирази оцінки ефективності механізму розподілених модулів відновлення та досліджено його ефективність.
Ключові слова: система, сигнал, розподілені модулі, відновлення

Ways based on the analysis of mechanisms to ensure reliability of software were suggested to improve the distributed recovery blocks. Construction systems features were detected using the chosen mechanism. Analytical expressions for evaluating the effectiveness were proposed. Effectiveness of the mechanism of the distributed recovery blocks was investigated.
Keywords: system, alarm, distributed modules, recovery

Кількість посилань - 6

УДК 004.652

О. Верес

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ

© Верес О., 2010

Описано конкурентні переваги розроблення та впровадження системи підтримки прийняття рішень. Наведено критерії оцінювання і можливі фактори ризику проекту СППР.
Ключові слова: аналіз, децидент, критерії, фактори, СППР.

Description of competitive edges of development and introduction of the decision-making support system is offered in the article. Evaluation criteria and the risk factors of DSS project are resulted.
Keywords: analysis, detsident, criteria, factors, DSS.

Кількість посилань - 13

УДК 004.738.5

В. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

 Висоцька В., 2010

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів керування контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.
Ключові слова: контент, функціональні сервіси керування контентом.

In the given article main problems of electronically commercial and content management interoperability services are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.
Keywords: content, content management interoperability services.

Кількість посилань - 5

УДК 536. 24

В. Гавриш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ У ТЕРМОЧУТЛИВОМУ ШАРІ З ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИМ ВКЛЮЧЕННЯМ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДНОЇ ФОРМИ МАЛИХ РОЗМІРІВ

© Гавриш В., 2010

Розглядається стаціонарна нелінійна задача теплопровідності для ізотропного шару з чужорідним тепловиділяючим паралелепіпедним включенням малих розмірів із тепловіддачею. Запропонована методика розв’язування цієї задачі та її застосування для конкретної залежності коефіцієнта теплопровідності матеріалу шару від температури.
Ключові слова: температура, теплопровідність, стаціонарна, ізотропний, включення, тепловіддача.

The steady state nonlinear problem of thermal conduction for isotropic layer with foreign heat dissipating parallelepipedic inclusion of a small size with heat dissipation has been considered. The methodology of this problem solution and its application for the substance thermal-conductivity coefficients of the layer on temperature has been offered.
Keywords: temperature, thermal conduction, steady state, isotropic, inclusion, heat dissipation.

Кількість посилань - 7

УДК 004.383

В. Глухов, Р. Еліас

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОБЧИСЛЕННЯ ОБЕРНЕНОГО ЕЛЕМЕНТА В НОРМАЛЬНОМУ БАЗИСІ ПОЛІВ ГАЛУА GF(2m) З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПОМНОЖУВАЧА

© Глухов В., Еліас Р., 2010

Описано апаратне вдосконалення методу Іто–Тічей–Цудзії знаходження оберненого елемента поля Галуа GF(2m) в оптимальному нормальному базисі з використанням паралельного помножувача. Вдосконалення полягає у виконанні піднесення елемента до степеня 2i шляхом циклічного зсуву елемента на i розрядів одночасно. Наслідком вдосконалення є зменшення часу виконання послідовності операцій піднесення до квадрата, що при використанні паралельних помножувачів скорочує час знаходження оберненого елемента приблизно в 10 разів.
Ключові слова: обернений елемент, поля Галуа GF(2m), метод Іто–Тічей–Цудзії, паралельний помножувач.

The paper describes Itoh, Teechai, and Tsujii method of GF(2m) inverse element calculation improvement in optimal normal base in case of parallel multiplier use. The improvement minimizes squaring time that reduces inverse element calculation time approximately to 10 times.
Keywords: inverse element, Galois field GF(2m), Itoh, Teechai, and Tsujii method, parallel multiplier.

Кількість посилань - 9

УДК 681.325

В. Грицик, Р. Ткаченко, І. Цмоць

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління,
кафедра інформаційних систем та мереж

ТЕХНОЛОГІЯ НЕЙРОКОМП’ЮТИНГУ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

© Грицик В., Ткаченко Р., Цмоць І., 2010

Проаналізовано особливості апаратної реалізації штучних нейронних мереж, вибрано принципи побудови, визначено шляхи підвищення ефективності використання обладнання, розроблено методи синтезу та базові структури нейрокомп’ютерних систем реального часу.
Ключові слова: нерокомп’ютинг, штучні нейронні мережі, НВІС-технологія, паралельна обробка, конвеєр, реальний час.

Features of hardware representation of artificial neural networks were analyzed, principles of construction were chosen, ways of efficiency increase of equipment use were determined, methods of synthesis and base structures of the neural computing, , real-time systems were developed.
Key words: neurocomputing, artificial neural networks, VLSIC-technology, parallel processing, conveyer, real time.

Кількість посилань - 13

УДК [004.451]:621.7.01

Ю. Грицюк, І. Малець, Т. Рак

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

© Грицюк Ю., Малець І., Рак Т., 2010

Наведено типові математичні моделі управління портфелями проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності (БЖД), сутність яких полягає у виборі такої оптимальної структури заходів, реалізація яких значно впливає на її ефективність за умови обмеженого обсягу виділених ресурсів для окремо взятої території чи їх групи, а також регіону загалом. Встановлено, що отримані результати числового експерименту в багатьох випадках не тільки збігаються з результатами реального розподілу фінансових ресурсів, але й у багатьох випадках є значно кращими від них. Для порівняння використано тільки ті показники, які реально використовуються у структурних підрозділах БЖД і отриманих у роботі розрахунках.
Ключові слова: математичне моделювання, портфелі проектів, комбінаторні методи оптимізації.

Typical mathematical case of projects brief-cases frames are resulted from an improvement systems of vital activity safety (VAS), their essence consists in the choice of such optimum structure of measures, its realization great represented on its efficiency on condition of the limited volume of the dedicated resources for the separate taken territory or their group, and also whole region. Described that a results of numerical experiment in many cases not only coincide with the results of the real allocation of financial resources, but in many cases are considerably better from them. For comparison those indexes which are really used in structural subdivisions of VAS and received in these calculations.
Keywords: mathematical modeling, project portfolio, methods of combinatorial optimization.

Кількість посилань - 8

УДК 681.325

Б. Демида, І. Цмоць, О. Скорохода

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ПАРАЛЕЛЬНО-ВЕРТИКАЛЬНОГО ОБЧИСЛЕННЯ СУМ ПАРНИХ ДОБУТКІВ ДЛЯ НВІС-СТРУКТУР

© Демида Б., Цмоць І., Скорохода О., 2010

Проаналізовано та вдосконалено НВІС-орієнтовані методи та алгоритми паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків. Показано, що вони ґрунтуються на елементарних арифметичних операціях і є однорідними та регулярними, забезпечують мінімізацію кількості виводів інтерфейсу та апаратні витрати.
Ключові слова: паралельно-вертикальний метод, НВІС-технологія, сума парних добутків, розпаралелення.

VLSI-oriented methods and algorithms of parallel-vertical calculations of even products sums have been analyzed and improved. It was shown that they are based on basic mathematic operations and they are uniform and regular and provide minimization of interface outputs number and hardware overheads.
Keywords: parallel-vertical method, VLSI-technology, even products sum, paralleling.

Кількість посилань - 16

УДК 007;519.7

Г. Дмитрів, *Р. Камінський

Львівський коледж ДУІКТ,
*ПВНЗ Буковинський університет,
кафедра комп’ютерних систем і технологій

ГРАДУЮВАННЯ РОЗПІЗНАВАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕСТОВИХ ОБ’ЄКТІВ УВАГИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є

© Дмитрів Г., Камінський Р., 2010

Наведено технологію побудови шкали розпізнавальної складності зображень об’єктів уваги, які локалізують на зображеннях-тестах. Технологія ґрунтується на перетвореннях Фур’є, є експериментально підтверджена і може використовуватися для тестового контролю систем розпізнавання візуальної інформації.
Ключові слова: градуювання, зображення, складність, перетворення Фур’є.

The article presents the technology of the scale construction of complexity recognization images of target objects that on Localizing Image-tests. This technology is based on Fourier transform, is experimentally verified and can be used to test control systems of recognition of visual information.
Keywords: calibration, image complexity, Fourier transformation.

Кількість посилань - 12

УДК 004.652

Я. Кісь, З. Павлів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

Інтелектуальна система моніторингу та обслуговування клієнтів У ресторанному бізнесі

© Кісь Я., Павлів З., 2010

Запропоновано методи вирішення задач моніторингу та обслуговування клієнтів у ресторанному бізнесі. Ці задачі реалізовано та вирішено в інтелектуальній системі моніторингу та обслуговування клієнтів.
Ключові слова: інтелектуальна система, моніторинг, обслуговування клієнтів.

This article is devoted to the solving tasks of monitoring and service of customers in restaurant business. These tasks are realized and decided in the intellectual system of monitoring and service of customers.
Keywords: intellectual system, monitoring, service of customers.

Кількість посилань - 4

УДК 004.7:519.2

О. Карпухін, Л. Кіріченко, Т. Радівілова

Харківський національний університет радіоелектроніки

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ РОБОТИ ТСР- ПРОТОКОЛУ ПРИ САМОПОДІБНОМУ ТРАФІКУ У ВУЗЬКОМУ МІСЦІ МЕРЕЖІ

© Карпухін О., Кіріченко Л., Радівілова Т., 2010

Здійснено імітаційне моделювання роботи мережі при самоподібному трафіку і наявності вузького місця в системі. Проведено порівняльний аналіз різновидів протоколів сімейства TCP (NewReno, Reno, Tahoe і ін.) і проаналізовано різні алгоритми роботи цих протоколів. Показано, що найоптимальнішим є використання протоколу ТСР Vegas.
Ключові слова – протоколи сімейства TCP, вузьке місце, самоподібний трафік, вікно перевантаження.

In this paper imitating modelling of a network work is spent at the self-similar traffic and bottleneck presence in system. The comparative analysis of reports versions of family TCP (NewReno, Reno, Tahoe, etc.) is carried out and various algorithms of given reports work are analysed. It is shown that the optimal is use of report ТСР Vegas.
Keywords – TCP-protocol, , bottleneck, self-similar traffic, congestion window.

Кількість посилань - 5

УДК 004.8; 932.72; 511; 512; 004.932; 004.932.4

А. Ковальчук, О. Годлєвський, Б. Бішко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ШИФРУВАННЯ І ДЕШИФРУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ АЛГОРИТМУ RSA КВАТЕРНАРНИМИ ДРОБОВО-ЛІНІЙНИМИ ФОРМАМИ

© Ковальчук А., Годлєвський О., Бішко Б., 2010

Запропоновано алгоритм шифрування зображень кватернарними дробово-лінійними формами з використанням елементів алгоритму RSA як найстійкішого до несанкціонованого доступу до сигналів стосовно зображень з строго виділеними контурами.
Ключові слова: шифрування, зображення, кватернарний, контур.

An image encryption algorithm quaternary fractional-linear forms using elements of encryption RSA, as the most resistant to unauthorized access to signals for images is strictly dedicated circuits.
Keywords: countur, encryption, image, decryption.

Кількість посилань - 4

УДК 004.825; 004.891

П. Кравець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

Модель автоматизованого керування
на основі експертних знань

© Кравець П., 2010
Досліджено проблему автоматизованого керування в умовах невизначеності математичної моделі системи. Запропоновано структуру системи керування на основі моделі інтелектуального агента з нечіткою логікою. Вироблення керуючих дій виконано з урахуванням експертних знань про систему, сформульованих у вигляді правил нечіткого логічного виведення рішень. Розроблено алгоритмічне та програмне забез¬печення системи керування з нечіткою логікою. Виконано комп’ютерне моделювання процесу нечіткого керування лінійною динамічною системою, проаналізовано отримані результати та подано рекомендації щодо практичної реалізації системи.
Ключові слова: автоматизоване керування, умови невизначеності , інтелектуальний агент, експертні знання, нечітке логічне виведення.

The problem of automated control in the uncertainty conditions of mathematical model of system is investigated. The structure of a control system on the basis of the intellectual agent model with fuzzy logic is offered. Construction of operating actions taking into account expert knowledge of system is executed. Expert knowledge in the form of rules of a fuzzy logic decision-making is formulated. Algorithmic and the software of a control system with fuzzy logic are developed. Computer modelling of fuzzy control process by linear dynamic system is executed, results of work are analysed and recommendations about practical realisation of system are presented.
Keywords: automated control, uncertainty conditions, intellectual agent, expert knowledge, fuzzy logic inference.

Кількість посилань - 8

УДК 004.9:379.8

Н. Крап

Львівський інститут економіки і туризму,
кафедра природничо-математичних дисциплін

ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ АСПЕКТІВ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Крап Н., 2010

Запропоновано методику вдосконалення виробничих аспектів туристичних послуг з врахуванням оцінки якості туристичної продукції.
Ключові слова: туристичні послуги, економіко-математична модель, нормативні документи, виробничі аспекти, групи балансів.

The method of perfection of aspects of productions of tourist services taking into account the estimation of quality of tourist products is offered.
Keywords: tourist services, economic mathematical model, normative documents, aspects of productions, groups of balances.

Кількість посилань - 9

УДК 681.3.06(075)

О. Кузьмін, О. Мицько, В. Грицак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОТОКОЛІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ У БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ

© Кузьмін О., Мицько О., Грицак В., 2010

Наведено класифікацію протоколів маршрутизації в сенсорних мережах. Описано основні їх властивості, переваги та недоліки.

In this article were described the classification routing protocols in Wireless Sensor Network. The basic properties, advantages and lacks are described.

Кількість посилань - 6

681.04.087

М. Купчак

Національний університет “Львівська політехніка”,
Кафедра автоматизованих систем управління

ВИДІЛЕННЯ ПІДКЛАСІВ НЕВОКАЛІЗОВАНИХ ПРИГОЛОСНИХ У ЗАДАЧАХ СПОВІЛЬНЕННЯ ТЕМПУ МОВЛЕННЯ

© Купчак М., 2010

Знайдено новий інформативний параметр мовного сигналу для автоматизованої класифікації підкласів невокалізованих приголосних.
Ключові слова: невокалізовані приголосні, африкати, щілинні, короткочасна енергія.

The new informing parameter of linguistic signal is found for the automated classification of the unvoiced consonants subclasses.
Keywords: unvoiced consonants, affricates, whispers, Short-Time Energy.

Кількість посилань - 2

УДК 004.932

А. Мельник, Н. Козак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОРГАНІЗАЦІЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ НА БАЗІ МАСИВУ ПРОГРАМОВАНИХ КОМІРОК ЛОГІКИ

© Мельник А., Козак Н., 2010

Запропоновано нову хмарну модель обчислень – ПЛІС як послуга, що покликана забезпечити масове використання ПЛІС для організації високопродуктивних обчислень.
Ключові слова: хмарні обчислення, ПЛІС, HDL-код, ПЛІС як послуга.

New cloud computing model – FPGA as a Service is offered, that called to provide more mass use of FPGA for high-performance computing.
Keywords: Cloud computing, FPGA, HDL-code, FPGA as a Service.

Кількість посилань - 7

УДК 004.93’14

Р. Мельник, Ю. Каличак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

СИЛУЕТИ КОЛЬОРУ ТА ЯСКРАВОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ПОШУКУ

© Мельник Р., Каличак Ю., 2010

Для зменшення часових затрат пошуку зображень у базах даних великих розмірів запропоновано підхід, що ґрунтується на визначенні силуетів яскравості зображень різних типів: фронтального та бічного для двох видів яскравості. Подальше прискорення пошуку відбувається за рахунок заміни кривих силуетів поліноміальними функціями чебишовського типу. Додатковою ознакою є відстань до піків силуетів. Як приклади практичних даних використано зображення із відомих баз образів. Критеріями прийняті силуети та відстані до них.
Ключові слова: силует, візуальний образ, зображення, яскравість, класифікація, пошук.

An approach to find different types of a pattern brightness silhouettes which then are being replaced by polynomial coefficients of approximation functions is considered. Coefficients and silhouette diagrams of visual patterns were tested as image features for searching them in the databases.
Keywords: silhouette, visual pattern, image, brightness, classification, search.

Кількість посилань - 11

УДК 004:37

К. Михайлов, І. Михелєв, Н. Шаховська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ

© Михайлов К., Михелєв І., Шаховська Н., 2010

Побудовано модель управління програмою розвитку системи вищої освіти регіону та розраховано оптимальну кількість випускників ВНЗ.
Ключові слова: система, вища освіта, ієрархія, керівне рішення.

In the article a model of system development of higher education of region is built and the optimum amount of graduating students of Institutes is expected.
Ключові слова: система, вища освіта, ієрархія, керівне рішення.

Кількість посилань - 10

УДК 531.36+534

М. Назаркевич, А. Шпекторова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

РОЗРОБЛЕННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ШРИФТУ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ АБЕТКИ

 Назаркевич M., Шпекторова А., 2010

Розроблено рукописний шрифт, що належить до групи декоративних шрифтів. Проведено класифікацію комп’ютерних шрифтів. Написано абетку кирилиці: рядкові і прописні літери, знаки пунктуації, цифри, які потім відскановано та обмальовано у векторному редакторі CorelDraw. Їх вміщено у редактор шрифтів Fontlab. Побудовано альтернативні символи та показано можливість їх підключення.
Ключові слова: шрифт, абетка, кирилиця, символ

A cursive is developed, that belongs to the group of decorative fonts. Classification of computer fonts is conducted. The alphabet of cyrillic is written: capital letters small and, and signs of punctuation, numbers which scan then, and draw along contour in the vectorial editor CorelDraw. They are placed in the editor of the Fontlab fonts. Alternative characters are built and possibility of their connecting is shown.
Keywords: font, alphabet, Cyrillic, symbol

Кількість посилань - 5

УДК 004.722

К. Обельовська, М. Брусак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МОДИФІКОВАНИЙ АЛГОРИТМ ГОМОРІ–ХУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОПОЛОГІЇ МЕРЕЖ

 Обельовська К., Брусак М., 2010

Запропоновано модифікований алгоритм Гоморі–Ху для оптимізації топології мереж, орієнтованих на стандартну ієрархію швидкостей.
Ключові слова: комп’ютерні мережі, топологія, пропускна спроможність, ієрархія швидкостей

Modified Gomory–Hu standard bit rate oriented algorithm for network topology optimization is proposed.
Keywords: computer network, topology, throughput, bit rate hierarchy.

Кількість посилань - 2

Syndicate content