№ 673 (2010)

УДК 004.652.4+004.827

О.А. Лозицький, В.В. Пасічник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

© Лозицький О.А., Пасічник В.В., 2010

Розглянуто проблематику стану комп’ютерного інформаційного забезпечення людей з вадами зору, наводиться аналіз світових розроблень та досліджень за такою тематикою. Описано різні проекти, націлені на створення віртуальних навчальних середовищ, пристосованих для людей з вадами зору та незрячих. У сучасних електронних навчальних підручниках може використовуватись контент з вставками рисунків, діаграм, формул тощо.
Ключові слова: шрифт Брайля, незрячий, аудіокнига, DAISY, ІТ, аудіоматеріали.

The problems of computer information providing of blind and visually impaired people is examined in this article. The main world developments and researches are shown in this article. This paper describes a few projects aimed to design virtual educative applications specifically for the visually impaired people. DAISY books can be enriched with different media content like images, diagrams and equalizations.
Keywords: Brail, visual impaired, audio book, DAISY, talking book.

Кількість посилань – 27

УДК 004.9

Н.І. Мельникова1, Н.Б. Шаховська2

1Інститут підприємництва та перспективних технологій
2Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАСОБІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ

© Мельникова Н.І., Шаховська Н.Б., 2010

Проаналізовано ринок програмного забезпечення медичних систем та розроблено їх класифікацію за сферою застосування. З’ясовано, що інтелектуальні програми підтримки прийняття рішень, які допомагають лікарям в задачах вибору найоптимальнішого варіанта призначення лікування, створюють простір для подальшого вивчення та дослідження моделей цих систем.
Ключові слова: аналіз, прийняття рішень, класифікація, модель, медичні системи.

The article is giving for devoted a market of software of the medical systems and development of their classification analysis after a purview. It is found out, that intellectual programs of support of decision-making, which help doctors in the tasks of choice of the most optimum variant of setting of treatment create space for a subsequent study and research of models of these systems.
Keywords: analysis, making decision, classification, model, medical systems.

Кількість посилань – 19

УДК 81.33

А.М. Пелещишин, К.О. Слобода

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДИФІКАЦІЯ КОНТЕНТУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ ФОРУМУ В СЕРЕДОВИЩІ WORLD WIDE WEB

© Пелещишин А.М., Слобода К.О., 2010

Класифіковано основні елементи контенту форуму, здійснено їх аналіз та запропоновано способи їх модифікації, а також визначено поняття семантичного ядра форуму та описано етапи його створення. Здійснено аналіз позицій форуму в середовищі WWW після практичного застосування запропонованих методів: наведено динаміку зміни кількості відвідувачів та кількості переходів з пошукових систем.
Ключові слова: інтернет-спільнота, форум, контент, модифікація контенту, семантичне ядро, частотність запитів, позиціонування форуму.

In this article the basic elements of forum content are classified. Their analysis is conducted; the ways of their modification are suggested. The stages of forum semantic field creation are described. The analysis of the forum position in the WWW after the practical application of proposed methods is conducted. The dynamics of the visitors’ number change and conversions from the search engines is shown.
Keywords: online-community, forum, content, modification of content, semantic field, forum positioning, requests frequency.

Кількість посилань – 6

УДК 004.738.5+004.773.2

А.М. Пелещишин1, С.С. Федушко2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра прикладної лінгвістики

КОМП’ЮТЕРНО-ЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБ-СПІЛЬНОТ

© Пелещишин А.М., Федушко С.С., 2010

Розглянута актуальна проблема дослідження та розроблення методів перевірки достовірності наданих особистих даних користувачів веб-форуму. Досліджено методи гендерних та вікових відмінностей мови написання повідомлень користувачів веб-форуму.
Ключові слова: методи перевірки достовірності, гендерні відмінності, вікові відмінності, веб-форум, користувачі, аккаунт.

This article considers current problem of investigation and development of authentication of the given Web-forum member’s personal data. Methods of gender and age differences of Web-forum member’s messages are investigated.
Keywords: authentication methods, gender differences, age differences, Web-forum, members, account.

Кількість посилань – 24

УДК 004.9

О.Ю. Пшеничний, І.М. Чорней, Н.Б. Шаховська, В.В. Литвин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

© Пшеничний О.Ю., Чорней І.М., Шаховська Н.Б., Литвин В.В., 2010

Розглянуто найпотужніші та найпоширеніші засоби моделювання та прогнозування поширення вірусних захворювань, проаналізовано можливість їх застосування в умовах України та визначено напрям досліджень у галузі прогнозування та аналізу розвитку епідемій.
Ключові слова: епідемія, вірусне захворювання, прогнозування поширення епідемії, стримування епідемії, моделювання, програмна система.

The article discusses most powerful and wide known products for modeling and predicting the spread of viral diseases, and also analyses opportunities of their usage in Ukraine circumstances. Also this paper specifies direction for future research in epidemic spreading prognostication branch.
Keywords: epidemy, viral disease, epidemy spreading prediction, epidemy containment, modeling, software system.

Кількість посилань – 18

УДК 004.942

І.В. Рішняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІТ-ПРОЕКТІВ

© Рішняк І.В., 2010

Розглянуто імітаційні моделі аналізу ризиків ІТ-проектів та запропоновано інформаційну систему для програмної реалізації цих моделей.
Ключові слова: ризик, ІТ-проект, імітаційна модель.

The article deals with the simulation models for the risk analysis of IT-projects and an information system for software implementation of these models.
Keywords: risk, IT-project, simulation model.

Кількість посилань – 8

УДК 004.413

Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ СТРУКТУРНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ВЕБ-ГАЛЕРЕЙ

© Ришковець Ю.В., Жежнич П.І., 2010

Запропоновано алгоритми структурного перетворення веб-галерей, які дають змогу оптимізувати їхню структуру для забезпечення швидкого пошуку інформації про музейні експонати.
Ключові слова: веб-галерея.

In the paper algorithms of structural transformations of Web-galleries are proposed that allows to optimize Web-galleries’ structure to provide faster retrieval of information about museum exhibits.
Keywords: Web-gallery.

Кількість посилань – 4

УДК 004.9

Т.М. Рудакевич, Г.Г. Цегелик

Львівський національний університет імені. Івана Франка,
кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СКБД POSTGRESQL ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ У ФАЙЛАХ БАЗ ДАНИХ

© Рудакевич Т.М., Цегелик Г.Г., 2010

Розглянута задача реалізації методу пошуку інформації у файлах БД, який враховує розподіл імовірностей звертання до записів, в СКБД PostgreSQL через розширення її функціональних можливостей. Наведено розв’язок підзадачі – реалізацію аналізатора статистики звертань до записів.
Ключові слова: БД, алгоритми пошуку, розширення функцій СКБД.

The PostreSQL DBMS was extended by statistics analyzer realization. It is a part of search method that is based on allocation of entry’s selection probabilities.
Keywords: Database Management System, search algorithm, probability theory.

Кількість посилань – 7

УДК 004.9

Д.О. Тарасов, А.С. Мельник, М.М. Голобородько

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ БЕЗКОШТОВНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СТЕГАНОГРАФІЇ

© Тарасов Д.О., Мельник А.С., Голобородько М.М., 2010

Сформовано критерії стеганографічних засобів; здійснено загальний огляд стеганографічних алгоритмів; виконано аналіз безкоштовних програмних засобів стеганографії.
Ключові слова: комп’ютерна стеганографія, цілі стеганографії, критерії стеганографічних засобів, стеганографічні алгоритми, програмні засоби стеганографії.

The article deals with the criteria of stenographic means; gives the review of steganographic algorithms; contains analyses of free software steganography.
Keywords: computer steganography, steganography aims, criteria of stenography, steganographic algorithms, steganography software.

Кількість посилань – 15

УДК 004.773.2

О.Ю. Тимовчак-Максимець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІННИХ СУДЖЕНЬ У ДОПИСАХ УЧАСНИКІВ ВЕБ-ФОРУМІВ

© Тимовчак-Максимець О.Ю., 2010

Розглянуто поняття і структуру оцінного висловлювання і запропоновано модель оцінного висловлювання як частини допису учасника форуму та схему виявлення й аналізу оцінних суджень у соціальних мережах WWW.
Ключові слова: оцінне судження, допис, смислово-емоційний аналіз, веб-форум.

This paper deals with the notion and structure of opinionated phrase. The model of an opinionated phrase as a part of forum member post as well as the scheme of identifying and analyzing opinionated phrases in WWW social environment are suggested.
Keywords: opinionated phrase, post, sentiment analysis, Web forum.

Кількість посилань – 23

УДК 681.3.06

Л.В. Чирун, Ю.Р. Турок

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРІВ ВЕЛИКИХ ПРОЕКТІВ

© Чирун Л.В., Турок Ю.Р., 2010

Розглядається задача створення інформаційної системи для проведення тендерів великих проектів. Визначається ряд функцій, які система покликана виконувати. З урахуванням поставлених задач формуються вимоги до інтерфейсу та функціональності. У статті запропоновано модель дерева прийняття рішень, згідно з яким система надаватиме поради. Значну увагу приділено опису інформаційної моделі загалом та потокам даних.
Ключові слова: тендер, велий проект, інформаційна система.

This paper is devoted to the creation of a system for tendering of large projects. Number of functions are determined that the system is designed to perform. Based on the tasks, I am emerging requirements for interface and functionality. The paper presents a decision tree model according to which system will provide advice. Special attention is given to describe the information model and data flow description.
Keywords: tender, big project, informational system.

Кількість посилань – 6

УДК 81:004.93

Ю.М. Щербина*, Т.В. Шестакевич, В.А. Висоцька

*Львівський національний університет ім. І. Франка,
кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

НАУКОВИЙ НАПРЯМ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА "МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА"

 Щербина Ю.М., Шестакевич Т.В., Висоцька В.А., 2010

Розглянуто передумови виникнення та основні положення математичної лінгвістики, проаналізовано різні погляди на її предмет. Запропоновано програму відповідного навчального курсу та розкрито її зміст.
Ключові слова: математична лінгвістика, квантитативна лінгвістика, комбінаторна лінгвістика.

This article deals with the preconditions of the appearance and main principles of the mathematical linguistics and different points of view on its subject were analyzed. The program of corresponding educational course was proposed. The context of the program has been revealed.
Key words: mathematical linguistics, computational linguistics, combinational linguistics.

Кількість посилань – 19

УДК 004.6

А.Ю. Яцишин

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ПІДХОДИ ТА АЛГОРИТМИ ПРОЕКТУВАННЯ ГІБРИДНИХ СХОВИЩ ДАНИХ

© Яцишин А.Ю., 2010

Проаналізовано відомі підходи та алгоритми до проектування гібридних сховищ даних. Запропоновано концепцію узагальненого гібридного сховища даних.
Ключові слова: гібридне сховище даних, проектування, підхід, алгоритм.

This paper is devoted to the analysis of approaches and algorithms of the hybrid warehouse design. Generalized hybrid data warehouse is introduced.
Keywords: hybrid data warehouse, design, approach, algorithm.

Кількість посилань – 12

Syndicate content