№ 680 (2010)

УДК 534.121.1:534.232.082.74

Y. Yakymenko, V. Pilinsky, О. Petrishev, Y. Yanovska, O. Bogdan, S. Zelenskyy

National Technical University of Ukraine “KPI”, Research Institute “Applied Electronics”

MEMS DISK BANDPASS FILTER MATHEMATICAL MODEL

© Yakymenko Y., Pilinsky V., Petrishev О., Yanovska Y., Bogdan O., Zelenskyy S., 2010

Подано математичну модель МЕМС смугового п’єзофільтра (ПФ), побудованого на дисковій конструкції, що працює на радіальних коливаннях. Проведено дослідження частотної характеристики смугового ПФ від його геометричних параметрів, матеріалу та втрат у ньому. Отримані результати можна використати під час подальшого проектування МЕМС пристроїв.

In this paper main characteristics of a piezoceramic bandwidth filter that is used radial oscillations for its work calculation method is proposed. Also there are considered influence of next parameters on its frequency characteristic: distance to second electrode, first electrode width and electric load value. MEMS bandwidth filter designing are given.

Кількість посилань – 5

УДК 621.372

П.В. Іванюк, Р.Л. Політанський, Л.Ф. Політанський

Національний університет “Львівська політехніка”

ХАРАКТЕР РОЗПОДІЛУ ПАРАМЕТРІВ ПСЕВДОВИПАДКОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ, ЗГЕНЕРОВАНОЇ КАРТОЮ БЕЙКЕРА

© Іванюк П.В., Політанський Р.Л., Політанський Л.Ф., 2010

Кількість посилань - 3

УДК 621.391.23

В.О. Балашов, Л.М. Ляховецький, В.В. Пантєлєєв*

ДП “Одеський науково-дослідний інститут зв’язку”;
*ТОВ “ТЕЛНЕТ”

КВАЗІОПТИМАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ВИДІЛЕННЯ ТАКТОВОГО КОЛИВАННЯ У КОГЕРЕНТНОМУ ПРИЙМАЧІ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ АФМ-СИГНАЛІВ

© Балашов В.О., Ляховецький Л.М., Пантєлєєв В.В., 2010

На основі теорії оптимальної нелінійної фільтрації дискретно-неперервних марковських процесів у модифікованому полігауссовському наближенні апостеріорної щільності ймовірності супутніх параметрів, що оцінюються, розв’язана задача синтезу та виконано аналіз квазіоптимального алгоритму виділення тактового коливання зі зворотним зв’язком за рішення щодо когерентного приймача багатопозиційних АФМ-сигналів.

On the basis of the Markovian theory of an optimal nonlinear filtering in modified polygauss approximation a posteriori density of probability the task of synthesis and analysis of quasioptimal algorithm timing recovery with feedback on decision in coherent receiver of M-ary alphabets APK-signal is decided.

Кількість посилань - 20

УДК 621.372.8

Ю.Я. Бобало, Б.А. Мандзій

Національний університет “Львівський політехніка”,

ЗАДАЧІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАДІЙНІСНОГО АСПЕКТУ ПРОЕКТУВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ

© Бобало Ю.Я., Мандзій Б.А., 2010

Розглянуто зміст завдань надійнісного аспекту проектування радіоелектронних засобів на різних ієрархічних рівнях проектування, відзначено сучасні тенденції розвитку.

The article deals with modern development trends and the content of the problems concerning reliability aspect of radioelectronic device designing at the different hierarchic designing levels.

Кількість посилань - 9

УДК 004.051:353

В.І. Боженко, В.І. Шклярський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних приладів та систем

ТЕПЛОВІЗІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

© Боженко В.І., Шклярський В.І., 2010

Проаналізовано можливість застосування тепловізійних систем для дослідження теплових об’єктів, процес формування тепловізійного зображення, його складові частини та можливі методи поліпшення результатів цього процесу.

Possibility of the thermal systems application for the thermal objects research, the process of the thermal image forming, its component parts and possible methods of this process results improvement, are analysed.

Кількість посилань - 27

УДК 621.372

А.П. Бондарєв1, С.В. Давіденко2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань, 2кафедра радіоелектронних пристроїв і систем

КУМУЛЯНТНИЙ АНАЛІЗ ТА ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ДЕМОДУЛЯТОРА ГРУПОВОГО МОВНОГО СИГНАЛУ

© Бондарєв А.П., Давіденко С.В., 2010

Розроблено математичну модель демодулятора складного модулюючого сигналу та її програмну реалізацію, які дають можливість оптимізувати параметри пристрою за критерієм мінімуму фазової похибки

The mathematical model of demodulator/modulator of difficult modulating signal is developed and it programmatic realization, which enable to optimize the parameters of device after the criterion of a minimum of phase error

Кількість посилань – 5

УДК 621.372

А.П. Бондарєв, І.П. Максимів

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОПОРЦІЙНО-ІНТЕГРУЮЧИХ ФІЛЬТРІВ НА ЯКІСТЬ ДЕТЕКТУВАННЯ ФМ СИГНАЛІВ

© Бондарєв А.П., Максимів І.П., 2010

Виконано імітаційне моделювання системи безпровідного зв’язку з використанням детектора, модифікованого за допомогою системи пропорційно-інтегруючих фільтрів. Досліджено вплив зміни параметрів фільтрів на якість детектування фазоманіпульованих сигналів.

Simulation of wireless system using the detector, modified by a system of RRC filters was made. The influence of filter parameters on the quality of detection of phase-manipulated signals was investigated.

Кількість посилань - 3

УДК 004.05: 004.942: 621.37

Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський, О.В. Муляк, В.Д. Гила

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки і радіовимірювань

МОДЕЛІ ДЛЯ НАДІЙНІСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛА ПАМ’ЯТІ СЕРВЕРА ТА ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

© Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Муляк О.В., Гила В.Д., 2010

Під час розроблення надійнісних моделей використовується технологія моделю-вання дискретно-неперервних стохастичних систем, яка реалізована в програмному модулі ASNA. Робота з цим програмним модулем передбачає розроблення структурно-автоматних моделей, які являють собою вибрану конфігурацію відмовостійкої системи та її поведінку. Показано структурно-автоматні моделі вузла пам’яті сервера та джерела безперебійного електроживлення. Запропоновані надійнісні моделі цих пристроїв мають високий ступінь адекватності і уможливлюють розв’язання задачі багатоваріантного аналізу за прийнятних для проектанта затратах часу. Наведені приклади розв’язання задач багатоваріантного аналізу вибраної конфігурації відмовостійкої системи.

The technology of modeling discrete-continuous stochastic systems, which is implemented in the software module ASNA uses for develop of reliability models. A process of use this software includes the development of structural-automatic models that represents a selected configuration of fault-tolerant system and its behavior. The article shows the structural-automatic model server node memory and an uninterruptible power supply. Suggested reliable models of such systems have a high degree of adequacy and allows to solve problems which contains multiple choice analysis with acceptable to the designer time expense. Problems of multivariate analysis of the selected configuration of fault-tolerant system are shown.

Кількість посилань – 4

УДК 535.36.

О.Є. Гамола, І.Р. Пеленська, Р.А. Пеленський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної та загальної електротехніки

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СУБМІКРО- ТА НАНОСТРУКТУРАХ

© Гамола О.Є., Пеленська І.Р., Пеленський Р.А., 2010

Розроблено методику побудови математичних моделей субмікро- і наноприладів. Досліджено можливості числової реалізації моделей окремих електричних елементів.

An approach intended for creation of mathematical models of submicro- and nanodevices in developed. The possibilities of numerical implementation of seperate electronic elements model are investigated.

Кількість посилань – 7

УДК 621.39

І.В. Горбатий, М.М. Климаш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій

ДОСЛІДЖЕННЯ Й ОПТИМІЗАЦІЯ МОДУЛЯЦІЇ СИГНАЛУ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

 Горбатий І.В., Климаш М.М., 2010

Запропоновано метод дослідження й оптимізації модуляції сигналу за критерієм максимальної інформаційної ефективності телекомунікаційної системи чи мережі передавання даних засобами математичного моделювання. Показано адекватність запропонованого методу порівняно з аналітичними методами дослідження.

The method of research and optimization of signal modulation by criterion of maximal informative efficiency of the data transmission telecommunication system or network by facilities of mathematical modeling was offered. The adequacy of offered method by comparison to the analytical methods of research was shown.

Кількість посилань – 6

УДК 621.384: 621.385: 621.365: 616.31: 537.8

З.Ю. Готра1, О. Т.Кожухар1, М.С. Скіра1, Є.Р. Косий2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних приладів;
2Львівський медичний інститут,
кафедра нормальної анатомії, фізіології і патології

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗМІН ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРОВІ ПІСЛЯ ФОТОФЕРЕЗУ

© Готра З.Ю., Кожухар О.Т., Скіра М.С., Косий Є.Р., 2010

Представлено результати експериментальних досліджень стосовно визначення перспектив і можливостей впровадження методу та запропонованої структури контролю крові в технології фотоферезу.

The experimental results concerning the definition for of perspective and possibilities of method and offered structure of blood control in technology of photopheres are given.

Кількість посилань – 8

УДК 532.783

З.Ю. Готра, А.В. Фечан, О.Є. Сушинський, О.Й. Ясиновська, В.В. Левенець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних приладів

РІДКОКРИСТАЛІЧНІ ОПТИЧНІ СЕНСОРИ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

© Готра З.Ю., Фечан А.В., Сушинський О.Є., Ясиновська О.Й., Левенець В.В., 2010

На основі досліджених електрооптичних характеристик холестерико-нематичного переходу в нематико-холестеричних сумішах запропоновано метод реєстрації зміни температури, що ґрунтується на температурному дрейфі порогової напруги ефекту холестерико-нематичного переходу. Розроблено конструкцію порогового температурного сенсора. Показано методи його інтеграції в серійні сенсори диму.

The new method of temperature changes registration, which based on temperature shifting of threshold voltages of cholesteric-nematic transition. The new method based on investigation of electrooptical characteristics. The designing of threshold temperature sensor are elaborated. The method of integration in serial smoke sensors are shown.

Кількість посилань – 9

УДК 621.315.592

А.О. Дружинін, Ю.М. Ховерко, Ю.Р. Когут, А.М. Вуйцик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ Si1-xGex ТА КНІ-СТРУКТУР

© Дружинін А.О., Ховерко Ю.М., Когут Ю.Р., Вуйцик А.М., 2010

Створено багатофункціональну вимірювальну систему з використанням сенсорів деформації, тиску і температури на основі структур кремній-на-ізоляторі та ниткоподібних кристалів твердого розчину SixGe1-x. Запропоновано схемне вирішення об’єднання їх в мережу ETHERNET з використанням програмно- апаратних засобів.

Multichannel measuring system based on strain, pressure and temperarure sensors on the basis of silicon-оn-insulator structures and SixGe1-x whiskers has been made. Schematic diagram for their ETHERNET network integration using programmed hardware solutions has been proposed.

Кількість посилань – 14

УДК 615.47:616-073

Н.І. Заболотна, С.Є. Тужанський, В.В. Шолота, Б.П. Олійниченко

Вінницький національний технічний університет,
ТОВ “Медівін”

ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО ТОМОГРАФА ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

© Заболотна Н.І., Тужанський С.Є., Шолота В.В., Олійниченко Б.П., 2010

Розглядається принцип побудови оптико-електронного томографа для поляризаційної візуалізації тканин молочної залози з імпульсно-модуляційним опроміненням та око-процесорною реконструкцією зображень.

We consider the principle of the electro-optical polarization tomography for visualization of breast tissue with pulse-modulation exposure and eye-processor image reconstruction.

Кількість посилань – 9

УДК 621.384: 621.385: 621.365: 616.31: 537.8

А. Зазуляк, О.Т. Кожухар, Є.В. Кучак

Національний університет “Львівська політехніка,
кафедра електронних приладів

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ФОТОСТИМУЛІВ З ЧАСТОТАМИ ЇЇ БІОРИТМІВ

© Зазуляк А., Кожухар О.Т., Кучак Є.В., 2010

Представлено результати експериментальних досліджень безконтактної дії через людські рецептори фотостимуляційних програм з частотами біоритмів людини на її психофізичний стан та біофізичні параметри.

The results of experimental researches of contact less action are presented through the human receptors of the photo stimulation programs with frequencies of biorhythms of human on its psycho physic condition and biophysical parameters.

Кількість посилань – 8

УДК 621.372.

Й.А. Захарія

Національний університет “ Львівська політехніка”,
кафедра радіотехнічних пристроїв і систем

МОДЕЛЮВАННЯ НЕКООРДИНАТНИХ НИТКОПОДІБНИХ СТРУКТУР У ХВИЛЕВОДАХ

© Захарія Й.А., 2010

На основі числових прикладів розглянуто проблему моделювання некоординатних ниток струму, розташованих у порожнистих хвилеводах. Встановлено загальні вимоги до реалізації моделювання шляхом ділення довжини нитки струму і формування елементарних координатних відрізків. Проаналізовано об’ємні провідні неоднорідності у хвилеводах.

Use the numerical examples the modeling problem of noncoordinate current filament, located in the empty waveguide, is considered. The general requirements for modeling by filament length division and elementary coordinate segments forming, are established. The proposed bellow modification of finite-element-method is in analysis of conducting waveguide discotinuity filament model useful.

Кількість посилань – 7

УДК 004.93+519.2

Б.О. Капустій, О.В. Надобко

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ПОКРАЩЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

© Капустій Б.О., Надобко О.В., 2010

Наведено результати дослідження ефективності основних методів покращення зображень на основі розроблених алгоритмів та програм для їх практичної реалізації.

The results of the experiment of the efficiency of main methods for image improving based on the created algorithms and programs for their practical realization are presented.

Кількість посилань - 8

УДК 621.3

М.М. Климаш, О.А. Лаврів, В.І. Венгерак, Р.С. Цуркан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікації

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ LTE-UMTS

© Климаш М.М., Лаврів О.А, Венгерак В.І., Цуркан Р.С., 2010

Запропоновано концепцію розгортання мережі четвертого покоління на основі існуючої мережі UMTS. Розроблено архітектуру базової станції eNodeB. Введено поліпшені схеми модуляції та кодування з метою підвищення енергетичних характеристик та швидкості передавання. Удосконалено параметри системи завдяки використанню системи антенних решіток МU-MIMO.

The article offers the concept of fourth generation network deployment on the basis of the existing network of UMTS. A base station architecture eNodeB has been elaborated. Improved modulation and coding schemes have been introduced to improve energy performance and transmission speed. Parameters of the system have been improved by using MU-MIMO antenna.

Кількість посилань - 4

УДК 519.876.5

О.Л. Козак, М.П. Дивак, А.В. Пукас

Тернопільський національний економічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ДОПУСКОВОГО ЕЛІПСОЇДНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНТЕРВАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГОРТАННОГО НЕРВА

© Козак О.Л., Дивак М.П., Пукас А.В., 2010

Проведено аналіз існуючих технічних засобів виявлення зворотного гортанного нерва під час проведення хірургічних операцій на щитоподібній залозі і встановлено їхні основні недоліки. Запропоновано спосіб, технічні та програмні засоби для візуалізації гортанного нерва на основі інтервальної моделі з допусковими еліпсоїдними оцінками параметрів.

The existing technical devices for detection recurrent laryngeal nerve during surgical operations on the thyroid gland was analysed and their main disadvantages was determined. The method, technical devices and software for visualization of laryngeal nerve based on the basis of interval model with tolerance ellipsoidal parameters estimation are proposed.

Кількість посилань – 8

УДК 681.32.03

Р.С. Колодій, А.В. Поліщук, О.В. Красько

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра телекомунікацій

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ НАЗЕМНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ

 Колодій Р.С., Поліщук А.В., Красько О.В., 2010

Досліджено мережі наземного телевізійного мовлення і розроблено методику проектування зон впевненого прийому наземного телевізійного мовлення з врахуванням рельєфу місцевості і умов проходження радіохвиль у вільному просторі.

The article devoted to research networks terrestrial television broadcasting design and development methods zones confirm receiving terrestrial television broadcasting with regard to terrain and conditions of radio waves in free space.

Кількість посилань – 2

УДК621.396.677.49

Ю.Ю. Коляденко, Ахмед Джамиль Муслим

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

АНАЛИЗ И ИCСЛЕДОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ МIМО-СИСТЕМЫ ПРИ НЕТОЧНО ИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРАХ КАНАЛА СВЯЗИ

© Коляденко Ю.Ю., Ахмед Джамиль Муслим, 2010

Кількість посилань – 3

УДК 621.395

А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

ФУНКЦІЯ РОЗПОДІЛУ СТАНІВ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЙМОВІРНІСТЬ ВІДМОВ ДЛЯ МОДЕЛІ ТИПУ HM/D/M

© Ложковський А.Г., Гордієнко В.Ю., 2010

Запропоновано апроксимацію усіченим нормальним законом імовірнісної функції розподілу станів повнодоступної системи з втратами, яка обслуговує мультисервісний трафік з постійною тривалістю обслуговування вимог. На основі цієї апроксимації запропонована формула розрахунку ймовірності втрати вимоги.

For the full-accessible lossy system with multi-services traffic flow and constant holding time the approximating of probability distribution function by the truncated Gauss law is offered. On the basis of the given approximating the account formula of loss probability of the request is offered.

Кількість посилань - 5

УДК 621.372.061

С.В. Маньковський

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ПАРАМЕТРИЧНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ ЧАСТОТНИМ СИМВОЛЬНИМ МЕТОДОМ

© Маньковський С.В., 2010

На основі частотного символьного методу проаналізовано асинхронний режим роботи одноконтурного та двоконтурного параметричних підсилювачів. Виконано порівняння миттєвих значень вихідної напруги, отриманих за програмою MicroCap та за частотним символьним методом, при різній кількості гармонік, прийнятих у апроксимації.

In this paper on the base of frequency symbolic method the asynchronous mode of the single-circuit and double-circuit parametric amplifiers performed. Comparison of the instantaneous values of output voltage obtained with the calculations done by MicroCAP programme and frequency-symbolic method with different quantity of harmonics in approximation is done.

Кількість посилань - 3

УДК 621.397+681.723

Ю.М. Матієшин

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ МІКРООБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СКАНУВАЛЬНОГО ОПТИЧНОГО МІКРОСКОПА

* Матієшин Ю.М., 2010

Розглядаються питання використання телевізійного сканувального оптичного мікроскопа для дослідження різних типів динамічних мікрооб’єктів з метою визначення основних параметрів цих мікрооб’єктів. Описано особливості побудови телевізійного сканувального оптичного мікроскопа для різних біологічних та медичних досліджень.

Questions of use of a television scanning optical microscope for research of various types of dynamic microobjects are considered with the purpose of definition of key parameters of these microobjects. It is described features of a structure of a television scanning optical microscope for various biological and medical researches.

Кількість посилань - 40

УДК 621. 319.

М.Д. Матвійків, А.І. Петрушка, В.М. Петрушка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРУЖНИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ПИТОМОГО ОПОРУ ПЛІВКОВИХ ПРОВІДНИКІВ

© Матвійків М.Д., Петрушка А.І., Петрушка В.М., 2010

Проаналізовано вплив пружних деформацій на температурний коефіцієнт питомого опору плівкових провідників.

The analysis of resilient deformation’s influence on the temperature coefficient of specific resistance of the film conductores is given.

Кількість посилань – 6

УДК 621.396.96

Д.О. Мимріков

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАЛЬНОСТІ ДІЇ ТА ЧАСУ ОГЛЯДУ АКТИВНИХ І ПАСИВНИХ ЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

© Мимріков Д.О., 2010

Подано числові розрахунки та графічні залежності для максимальної віддалі дії та часу огляду активних і пасивних систем локації.

In the paper numerical calculations and graphical dependences of maximal distance and revisit time for active and passive location are presented.

Кількість посилань - 6

УДК 620.179.14+681.5.015.75

В.О. Нічога2, В.М. Іванчук1, І.В. Сторож1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Фізико-механічний інститут НАН України

ПЕРЕДИСКРЕТИЗОВАНІ ЗРАЗКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СИГНАЛІВ ЯК БАЗИС ДЛЯ АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ ДЕФЕКТОСКОПІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК

© Нічога В.О., Іванчук В.М., Сторож І.В., 2010

Викладено спосіб аналізу сигналів магнітодинамічної дефектоскопії залізничних рейок на основі кореляції сигналу з еталонними сигналами.

The method of analysis of signals of magnetic-dynamical crack detection in railway rails based on correlation with standard samples is proposed.

Кількість посилань - 5

УДК 621.395.7

М.Й. Павликевич

Національний університет “Львівська політехніка”

БАЗОВА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОПРОВІДНОЇ ЛІНІЇ У КВАЗІСТАЦІОНАРНОМУ НАБЛИЖЕННІ

© Павликевич М.Й., 2010

Наведено основні розрахункові співвідношення для математичної моделі багатопровідної лінії з паралельними круглими провідниками в круглій діелектричній ізоляції над провідною площиною. Первинні параметри лінії отримані у квазістаціонарному наближенні.

This article presents the model a multiconductor transmission line with parallel round wires surrounded by a dielectric insulation over ground plane. Primary parameters of a line are obtained in quasi-stationary approximation.

Кількість посилань – 8

УДК 621.391.822.3: 520.272.5

Б.О. Павлов, М.В. Мелень

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФЛУКТУАЦІЙ ЧАСТОТИ ВИСОКОСТАБІЛЬНИХ ГЕНЕРАТОРІВ

 Павлов Б.О., Мелень М.В., 2010

Розроблено пристрій для визначення флуктуацій частоти високостабільних генераторів. Основні характеристики пристрою: частота генератора до 10 МГц; частоти вимірюваних флуктуацій 0  410-2 Гц; шумова смуга пристрою 0,16 Гц; живлення  12 В. Принцип роботи пристрою полягає у вимірюванні напруги на виході фазового детектора, на входи якого подаються коливання від двох однотипних генераторів, що взаємно охоплені системою фазового автопідстроювання частоти.

A device for measuring of frequency fluctuations of very stable generators is developed. Basic characteristics of the device: frequency of the generator up to 10 MHz; frequency of measuring of fluctuation 0  410-2 Hz; a band of noise of device 0,16 Hz; power supplies  12 V. The principle of work of the device consists in measurement of a voltage on an output of the phase detector, on which inputs the fluctuations from two same generators mutually covered with system of phase auto tuning of frequency.

Кількість посилань - 6

Syndicate content