№ 675 (2010)

811.161.2+81’373

Вікторія Іващенко

Інститут української мови НАН України, м. Київ

ТЕРМІНОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ТИПОЛОГІЧНИХ РІЗНОВИДІВ ЕНАНТІОСЕМІЇ В КОГНІТОПРОСТОРІ ЛІНГВІСТИКИ

© Іващенко В., 2010

У статті систематизовано розрізнені й неузгоджені між собою типологічні різновиди енантіосемії, фрагментарно засвідчені в сучасних мовознавчих працях, поетапно розроблено власну класифікаційну систему термінопонять-репрезентантів типологічної диференціації цього явища, сформульовано дефініції кожного з них, уведено нові терміни та визначення, а також ураховано поетапність логічних операцій, задіяних у формуванні нової терміносистеми понять.
Ключові слова: українська мова, енантіосемія, типологічний різновид енантіосемії, термінопоняття, логічна операція.

Mismatched and maladjusted typological kinds of enantiosemy which are certified in modern language works fragmentary are systemized, the original classification system of term-notion of typological differentiation of this phenomenon is developed, definitions of each of them is formulated and also the phasing of logical operations involved in formation of a new notions term system is taken into account in this article.
Keywords: Ukrainian language, enantiosemy, typological kinds of enantiosemy, term-notion, logical operation.

Кількість посилань - 13

УДК 001.4 + 81’22:572.026

Надія Андрейчук

Національний університет «Львівська політехніка»

ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНА ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛІНГВОСЕМІОТИКИ

© Андрейчук Н., 2010

У статті представлено аналіз тлумачення терміна лінгвокультурний простір через призму сучасних лінгвосеміотичних досліджень. Особливу увагу звернено на співвідношення цього поняття з лінгвосеміотичною категорією життєвого світу людини. Запропоноване визначення лінгвокультурного простору як інтерпретаційної моделі, котра дозволяє виявити структури смислу через динаміку мовних знаків і фігур означування.
Ключові слова: життєвий світ людини, лінгвосеміотика, знак, лінгвокультурний простір.

The article deals with the term lingual cultural space as it is treated in modern semiotic studies. Special attention has been paid to the relation of this notion to the lingual semiotic category of the man’s world of life. Lingual cultural space is defined as the interpretational model which provides the discovering of sense structures through the dynamics of lingual signs and figures of signification.
Keywords: man’s world of life, linguosemiotics, sign, lingual cultural space.

Кількість посилань - 11

УДК 81’373.611:622

Олена Барабанова, Олена Колган

Слов’янський державний педагогічний університет

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРИВАЦІЇ ТЕРМІНІВ ГІРНИЦТВА

© Барабанова О., Колган О., 2010

Стаття продовжує цикл публікацій із вивчення малодослідженого шару української лексики — гірничої термінології. У праці розглянуто словотвірні особливості гірничих термінів. Окреслено основні тенденції термінотворення українських гірничих термінів на сучасному етапі, подано конкретні пропозиції щодо внормування української гірничої терміносистеми.
Ключові слова: термін, українська гірнича термінологія, термінологія гірничої справи.

The article continues the serie of publications on the research of the little studied layer of the Ukrainian lexic — mining terminology. The work studies the word building peculiarities of the mining terms. The main trends of the Ukrainian mining term building today are outlined, the concrete suggestions on the regulations of the Ukrainian mining term system are done.
Keywords: term, Ukrainian mining terminology, mining business terminology.

Кількість посилань - 7

УДК 78 (038): 81’374

Софія Булик-Верхола

Національний університет «Львівська політехніка»

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Булик-Верхола С., 2010

У статті окреслено склад та специфіку системної організації української музичної термінології, виділено основні тематичні групи, визначено особливості лексико-семантичних відношень (полісемії, омонімії, гіперо-гіпонімії, синонімії, антонімії, паронімії), охарактеризовано зміни, які відбулися в складі музичної термінології української мови.
Ключові слова: українська музична термінологія, лексико-семантичне поле, полісемія, омонімія, гіперо-гіпонімія, синонімія, антонімія, паронімія.

Ukrainian musical terminology is the specially organized subsystem of literary language, which represents the certain system of notions and is characterized by the well developed lexical-semantic organization. Within the musical terminology system there is the terms’ unity, in the theme groups, which is based on the specific correlation of hyponimia, synonymia, antonymia, polysemy, оmonymy and paronymy.
Keywords: Ukrainian musical terminology, lexical and semantic field, hyponimy, synonymy, antonymy, polysemy, оmonymy, paronymy.

Кількість посилань - 13

УДК 81’373.421: 001.4:2

Іванна Ворона

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ТЕРМІНИ-ДУБЛЕТИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Ворона І., 2010

У статті розглянуто питання абсолютної (дублетної) синонімії в українській церковно-релігійній термінології. З’ясовано причини виникнення, особливості функціювання та шляхи походження абсолютних синонімів у досліджуваній терміносистемі.
Ключові слова: церковно-релігійна термінологія, абсолютна синонімія, дублетність, термін-дублет, запозичення, калькування.

The article discusses the question of the absolute (doublet) synonymy in Ukrainian church religious terminology. The factors of synonymy appearance, the peculiarities of synonymy functions and origin in the researched terminology system are analyzed.
Keywords: church-religious terminology, absolute synonymy, doubling, term-doublet, borrowings.

Кількість посилань - 10

УДК 811.161.2’373.45

Лілія Гаращенко

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНЕ ОСВОЄННЯ ГАЛЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Гаращенко Л., 2010

У статті проаналізовано фонетико-графічне освоєння галліцизмів, що входять до складу сучасної української фінансово-економічної термінології. Розглянуто особливості наголошування термінів французького походження.
Ключові слова: освоєння, фонетична субституція, фонема, наголошування, галліцизм.

In this article the phonetic-graphic assimilation of Gallicisms which are a part of modern Ukrainian financial and economic terminology has been analyzed. Peculiarities of emphasizing the words of French derivation have been examined.
Keywords: assimilation, phonetic substitution, phoneme, emphasizing.

Кількість посилань - 6

УДК 811.161.2’373.46:687.55

Надія Гимер

Львівський національний університет імені Івана Франка

АНТОНІМІЯ У ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ КОСМЕТИКИ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ

© Гимер Н., 2010

У статті розглянуто антонімію у термінолексиці косметики та косметології як тип парадигматичних відношень, за допомогою якого найточніше можна визначити місце термінологічної одиниці в термінополі та її асоціативні зв’язки з іншими термінами, а також розмежувати значення синонімічних або полісемічних слів.
Ключові слова: косметика та косметологія, терміносистема, антонімія, термінолексика, національні та іншомовні відповідники.

In the article it is examined antonymy in terms vocabulary of cosmetics and cosmetology as a type of paradigmatic relations, with the help of which it can be determined the place of terminology unit in terms field and its associative relations with other terms and also differentiate meanings of synonymous or polysemantic words.
Keywords: сosmetics and cosmetology, terminology system, antonymy, terms vocabulary, native or foreign equivalents.

Кількість посилань - 6

УДК 37.015

М. Голець

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, м. Київ

УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

© Голець М., 2010

Сучасна термінолексика моніторингових досліджень є складною, динамічною, ієрархічно організованою системою термінологічних одиниць, внутрішня структура якої містить логічні зв’язки між педагогічними, психологічними явищами й поняттями. Термінотворення у сфері моніторингу освіти проводиться за допомогою семантичного та синтаксичного способу утворення термінів. На підставі досліджень лексики моніторингових досліджень в галузі освіти визначено структурно-семантичні особливості термінології на сучасному етапі розвитку.
Ключові слова: українська мова, термінологізація, ретермінологізація, моніторингові дослідження, педагогічний моніторинг, психологічний моніторинг, індикатор, моніторинг якості освіти

Contemporary terminology dictionary of monitoring studies is a complicated, dynamic, hierarchically organized system of terminology units, and whose internal structure contains logical connections between pedagogical, psychological phenomena and concepts. The term formation in the area of education monitoring is performed using semantic and syntactic methods of the terms forming. On the base of analysis of the dictionary of monitoring studies in the field of education are defined structural and semantic particular features of terminology in the contemporary development stage.
Keywords: Ukrainian language, terminologization, reterminologization, monitoring investigation, pedagogical monitoring, psychological monitoring, indicator, monitoring of educational quality.

Кількість посилань - 15

УДК 81’373.42:[001.4:070]

Марина Гонтар

Інститут української мови НАН України, м. Київ

РОДО-ВИДОВІ ВІДНОШЕННЯ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ ЖУРНАЛІСТИКИ

© Гонтар М., 2010

У статті досліджено родо-видові відношення між термінами журналістики, з’ясовано типи опозицій між термінами всередині груп, способи утворення родо-видових відношень, особливості структури гіперонімів і гіпонімів.
Ключові слова: українська мова, терміносистема, термінологія, журналістика, гіперо-гіпонімічні відношення, гіперонім, гіпонім, типи опозицій.

Herein the subsumption relations between journalistic terms are investigated, the types of the oppositions between the terms within the groups, the kinds of creation of subsumption relations, the peculiarities of the structure of hyperonyms and hyponyms are clarified.
Keywords: Ukrainian language, term system, terminology, journalism, hyper-hyponymic relations, hyperonym, hyponym, the types of oppositions.

Кількість посилань - 16

УДК 81’373.4 : 930”18”

Оксана Горда

Львівський національний аграрний університет

РОЗВИТОК ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА ОСНОВА СЛОВА В УКРАЇНСЬКИХ ГРАМАТИКАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

© Горда О., 2010

У статті пояснено формування змісту поняття основа слова в другій половині ХІХ ст., зокрема у граматиках М. Осадци, Г. Шашкевича, П. Дячана, О. Партицького, О. Огоновського, С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера, В. Коцовського та І. Огоновського.
Ключові слова: граматика, термін, основа слова, словотвірна основа, словозмінна основа.

The article explains the formation of the substance concept of a word stem in the second half of the nineteenth century, particularly in Grammars by M. Osadtsa, G. Shashkevych, P. Diachan, O. Partyts’kyy, O. Ogonovs’kyy, S. Smal’-Stots’kyy and F. Gartner, B. Kotsovs’kyy and I. Ogonovs’kyy.
Keywords: grammar, term, word stem, word-building stem, conjugation stem.

Кількість посилань - 25

УДК 81’373.46

Світлана Дорошенко

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ОСОБЛИВОСТІ АФІКСАЦІЇ ПРИ ТЕРМІНОТВОРЕННІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОЛОГІЇ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

© Дорошенко С., 2010

У статті досліджено словотвірну організацію українських термінів нафтогазової промисловості, зокрема термінів, утворених за допомогою афіксації, оскільки такий спосіб словотворення є найбільш продуктивним як для лексики загальновживаної, так і для термінів. Проаналізовано найпродуктивніші моделі творення термінів нафтогазової промисловості.
Ключові слова: українська мова, нафтогазова термінологія, словотвір, термін, морфологічний спосіб словотворення, афіксація.

The article researches the word building arrangement of Ukrainian terms in oil-and–gas industry, especially those made by affixation as this way of word building is the most effective for common using vocabulary and for special terms. The most productive models of terms creation in oil-and-gas industry is analyzed in the article.
Keywords: Ukrainian language, oil and gas terminology, term, morphological way of word building, affixation.

Кількість посилань - 7

УДК 811

Володимир Дубічинський, Людмила Васенко

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

© Дубічинський В., Васенко Л., 2010.

Статтю присвячено проблемі навчання фахової української мови у вищих технічних навчальних закладах України. Автори репрезентують навчальний посібник «Фахова українська мова», виданий 2008 року, і Концепцію викладання української мови за професійним спрямуванням.
Ключові слова: українська мова, наукова картина світу, термінознавче поняття, концепція, освітньо-кваліфікаційний рівень.

The article is honored to the problem of studying the specialized Ukrainian language in higher educational technical institutions of Ukraine. The authors represent an educational handbook “The Specialized Ukrainian Language”, which was published in the year 2008, and The Conception of teaching Ukrainian language according to a specialization.
Keywords: Ukrainian language, a scientific scene (picture) of the world, terminology concept, conception, educational-qualification level.

Кількість посилань - 5

УДК 81.161.2’ 373.46

Лариса Задояна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

СКЛАДЕНІ НАЙМЕНУВАННЯ ЯК ТИП ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

© Задояна Л., 2010

У статті описано складені найменування як тип термінотворення в українській термінології цукрового виробництва. З’ясовано, що найпродуктивнішими є двокомпонентні словосполуки. Загальний принцип творення складених термінів — конкретизація опорного родового компонента видовим.
Ключові слова: українська мова, термінологія цукрового виробництва, термін, термінологічна номінація, складений термін, термінотворення.

The article deals with the complicated naming units as type of term formation in the Ukrainian terminology of sugar production. It is determined that the most productive complicated naming units are two component ones. The general principle of creation of complicated naming units is the substantiation of the basic generic component by means of the aspectual component.
Keywords: Ukrainian language, terminology of sugar production, term, terminology nomination, complicated naming unit, term creation.

Кількість посилань - 2

УДК 811.161.2.’373.46;625

Наталія Книшенко

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

АБРЕВІАЦІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ

© Книшенко Н., 2010

У статті досліджується абревіація як спосіб номінації дорожньо-будівельної терміносистеми. Проаналізовано структурні типи термінологічних абревіатур, а також зазначено номінації за спеціалізаціями дорожнього будівництва.
Ключові слова: абревіація, часткове скорочення, ініціальна абревіатура, комбіноване скорочення.

In the article a current level of road-building vocabulary research on the modern grounds of Ukrainian science of terminology has been considered. It has been stated that the specified term system requires a monographic research and systematization.
Keywords: a term, terminology, term system, road-building vocabulary.

Кількість посилань - 7

УДК 81’373:796.817

Ростислав Коваль

Львівський державний університет фізичної культури

ПЕРЕКЛАД ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОГО РУКОПАШУ ГОПАК

© Коваль Р., 2010

Статтю присвячено вивченню проблем перекладу лексики українського рукопашу гопак французькою мовою.
Ключові слова: рукопаш гопак, термін, лексика, переклад, українська мова, французька мова.

The paper is dedicated to the analyzing of problems of translation of Ukrainian rukopash hopak vocabulary into French.
Keywords: rukopash hopak, term, vocabulary, translation, Ukrainian, French.

Кількість посилань - 5

УДК 141.7:82.0.07

Юлія Колісник

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

ТЕКСТ І ДИСКУРС: ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЙ

© Колісник Ю., 2010

Визначено поняття «дискурс» і «текст»; розглянуто відмінності та подібності в суті та особливостях цих термінів. Коротко охарактеризовано основи інтерпретації понять «дискурс» та «текст» із погляду структурно-семантичних категорій. Розглянуто можливість узагальнення, і водночас, розмежування досліджуваних понять.
Ключові слова: текст, дискурс, когнітивний фрейм, комунікативна подія, адресат, адресант, реципієнт.

The paper deals with the definition of terms “discourse” and “text”. The differences and similarities of the essence of the given terms are overviewed. Short characteristics of the basis of the interpretation of the notions “discourse” and “text” from the point of view of the structural semantic categories is given. The possible way to generalize and differentiate these notions is being revised.
Key words: text, discourse, cognitive frame, communicative act, addressee, addresser, recipient.

Кількість посилань - 13

УДК 800

Марія Комова

Національний університет «Львівська політехніка»

ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

© Комова М., 2010

У статті висвітлено словотвірні типи суфіксального способу термінотворення у сфері соціальної комунікації. Проаналізовано продуктивність словотвірних типів.
Ключові слова: соціальна комунікація, документ, термінотворення, словотвірний тип, словотвірна модель.

The article deales with model of the terms forming by suffixes in area of social communications. The analysis of the productive word-forming types is given.
Keywords: social communications, document, terms forming, word-forming type, word-forming model.

Кількість посилань - 7

УДК 81’42

Світлана Кость

Львівський державний університет внутрішніх справ

СЕМАНТИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІЮВАННЯ ТЕРМІНА ДИСКУРС

© Кость С., 2010

У статті досліджується походження й значення терміна дискурс як найважливішої категорії комунікації.
Ключові слова: дискурс, комунікація, лінгвістика, текст, спілкування.

The article traces the origin and meaning of the term discourse as one of the most important categories of communication.
Keywords: discourse, communication, linguistics, text, intercourse.

Кількість посилань - 16

УДК 811.161. 2’373.46+42

Наталя Краснопольська

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

© Краснопольська Н., 2010

У статті проаналізовано терміни іншомовного походження в галузі менеджменту, з’ясовано позамовні та внутрішньомовні причини запозичень у досліджуваній терміно-системі.
Ключові слова: українська мова, термін, термінологія менеджменту, запозичення.

The terms of foreign origin in management field have been analyzed in the article, the extralingual and interlingual causes of borrowings have been clarified in the investigated term system.
Keywords: Ukrainian language, term, terminology of management, borrowings.

Кількість посилань - 22

УДК 81’373.612.2(477):81’373.46

Оксана Кримець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

МЕТАФОРА Й МЕТОНІМІЯ ЯК ЧИННИКИ ТВОРЕННЯ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Крилець О., 2010

У статті досліджено метафору й метонімію як чинники творення й розвитку української технічної термінології. Розглянуто шари лексики, що є джерелами метафоризації й метонімізації, типи метафори, різновиди метонімних конструкцій полісемії, напрямки семантичних трансформацій. Установлено, що результатом метафоризації й метонімізації є полісемія на різних лексичних і термінологічних рівнях.
Ключові слова: метафора, метонімія, українська технічна термінологія, полісемія, загальновживана лексика, технічний термін, нетехнічний термін.

The metaphor and metonymy as factors of forming and developing of Ukrainian technical terminology have been researched in the article. The fields of the vocabulary as the origins of metaphorization and metonymization, types of the metaphor, metonymic constructions of polysemy, the directions of semantic transformations have been considered. The conclusion is made that the result of metaphorization and metonymizationis is polysemy at different lexical and terminological levels.
Kеywords: metaphor, metonymy, Ukrainian technical terminology, polysemy, common vocabulary, technical term, non-technical term.

Кількість посилань - 18

УДК 811.161.2’ 373.46

Галина Крохмальна

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ТЕРМІНИ ВЧЕНОГО — СКЛАДОВА ТЕРМІНОСИСТЕМИ ЙОГО ІДІОСТИЛЮ

© Крохмальна Г., 2010

У статті автор розглядає особливості слововживання термінної лексики й здійснює спробу аналізу терміносистеми наукового стилю в літературознавчих працях професора Івана Денисюка.
Ключові слова: терміносистема, науковий стиль, багатозначність слова, ідіостиль, Іван Денисюк.

The author considers peculiarities of terminology lexicon usage and attempts to analyze the terminology system of an academic language in the literary papers of Professor Ivan Denysiuk.
Keywords: terminology system, academic language, polysemy of a word, Ivan Denysiuk.

Кількість посилань - 6

УДК 801.316.4

Зоряна Куньч

Національний університет «Львівська політехніка»

НАЙДАВНІШІ КЛАСИФІКАЦІЇ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ

© Куньч З., 2010

У статті проаналізовано найдавніші в українській науці спроби класифікації стилістичних засобів мовлення, а саме концепції, виявлені в «Ізборникові» Святослава 1073 року та в латинськомовних українських посібниках з риторики й поетики XVII–XVIII століть. Цей аналіз здійснено із проекцією на пізніші концепції та сучасний етап розвитку стилістичних учень.
Ключові слова: стилістичні засоби мовлення, риторична (стилістична) фігура, троп, класифікація наукових понять, термін, термінологія.

The article analyzes ancient classification of stylistic features of speech in Ukrainian science, namely concepts revealed in ‘Izbornyk’ by Svyatoslav (1073) and Latin Ukrainian rhetorical and poetics handbooks of XVII–XVIII centuries. This analysis is made in proection on later concepts and current stage of evolution of stylistic teaches.
Key words: stylistic feature of speech, rhetorical (stylistic) figure, trope, classification of scientific concepts, term, terminology.

Кількість посилань - 7

УДК 811.161.3’373:398.9:811.161.3’373’46

Вольга Ляшчынская

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Республіка Білорусь

УЗАЕМАДЗЕЯННЕ ТЭРМІНАЛАГІЧНЫХ І ФРАЗЕАЛАГІЧНЫХ АДЗІНАК МОВЫ*

© Ляшчынская В., 2010

У статті на матеріалі фразеологізмів білоруської літературної мови, які виникли в результаті переходу термінологічних одиниць у фразеологічні одиниці, простежено процес їх формування, виявлено особливості термінологічних і професійних фразеологізмів, проілюстровано зв’язок термінології та фразеології. Когнітивний підхід до вивчення таких фразеологізмів розкриває процес мислення, виявляє джерело здобування знань.
Ключові слова: термінологічна одиниця, вторинна номінація, детермінологізація, фразеологічна одиниця, деетимологізація.

In the article the process of the forming of Byelorussian phraseology units, which appear as a result of the transition of the terminology units in the phraseology units, is retraced. The features of the terminology and professional phraseology units are revealed and the connection of the terminology and phraseology is illustrated. Cognitive approach to the study of such phraseology units reveals the mentation and the source of the getting of the knowledge.
Keywords: terminology unit, secondary nomination, determinologization, phraseology unit, deetymologization.

Кількість посилань - 4

УДК 811.161.2’374:[811.161’373.2:639.2]

Роман Міняйло

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

ЛЕКСИКОГРАФІЧНЕ ПОДАННЯ РИБАЛЬСЬКИХ НОМЕНІВ У СЛОВНИКАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

© Міняйло Р., 2010

У статті досліджено особливості стилістичного маркування й тлумачення в словниках сучасної української мови номенів рибальської галузі. З’ясовано основні проблеми їхнього лексикографічного опрацювання. Запропоновано механізми віднесення рибальських назв до термінологічних одиниць.
Ключові слова: рибальський термін, стилістична позначка, синонімічний ряд, похідник, термінологізація.

The features of fishing industry’s names stylistic marking and interpretation in modern Ukrainian dictionaries are investigated in the article. The basic problems of the lexicographic working of them are found out. The mechanisms of taking the fishing names to terminology units are offered in the article.
Keywords: fishing terminology unit, stylistic marking, synonymic lines, derivative, term formation.

Кількість посилань - 10

УДК 711

Тамара Мазур, Євгенія Король

Національний університет «Львівська політехніка»

ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ ТЕРМІНІВ МЕТРОПОЛІЗАЦІЯ, МЕТРОПОЛІЯ, МЕТРОПОЛІЙНИЙ АРЕАЛ, МЕТРОПОЛІЙНИЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ

© Мазур Т., Король Є., 2010

У статті проаналізовано тенденції урбанізації XX століття під впливом соціально-економічних, науково-технічних та глобалізаційних чинників. Визначено особливості розвитку міст і систем розселення на основних етапах урбанізаційного процесу. У відповідності із цими особливостями розглянуто зміст таких урбаністичних термінів, як метрополія, метрополійний ареал, метрополійний простір, метрополізація.
Ключові слова: українська мова, урбанізація, місто, метрополія, метрополійний ареал, метрополізація.

XX-th century urban tendencies under the impact of social-economic, global, scientific and technical factors are analyzed in the article. Peculiarities of the city development and systems of settlement on the urban process main stages are brought out. The meaning of such urban terms as metropolitan, metropolitan area, metropolization are described in correspondence with these peculiarities.
Keywords: ukrainian language, urbanization, city, metropolitan, metropolitan area, metropolization.

Кількість посилань - 10

УДК 811.161.2’373:72.012

Яніна Мар’янко

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ

© Мар’янко Я., 2010

У статті здійснено спробу огляду історії становлення сучасної української термінології дизайну, яка перебуває ще в процесі становлення, її періодизація.
Ключові слова: українська мова, термін, термінологія, науково-технічна термінологія, терміносистема, дизайн, термінологічна номінація.

The article is focusing on the survey of emerging and developing Ukrainian design terminology which is found still in the making.
Keywords: Ukrainian language, term, terminology, scientific and technological terminology, term system, design, terminology nomination.

Кількість посилань - 12

УДК 81’276.6: 62; 81’42

Тетяна Мачай

Донецький національний технічний університет

СТРИЖНЕВІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ЯК РЕМО-ОРГАНІЗАТОРИ НАУКОВОГО ТЕКСТУ

© Мачай Т., 2010

Описано стан вивчення зазначеної теми для україномовних художніх текстів та російськомовних газетно-журнальних і наукових. Аргументовано необхідність вивчення семантико-комунікативних характеристик, зокрема, характеристики реми як одного з головних організаторів зв’язності й цілісності україномовного науково-технічного тексту. Охарактеризовано стрижневі термінологічні одиниці як ремо-організатори цього тексту.
Ключові слова: українська мова, російська мова, науково-технічний текст, зв’язність тексту, терміни, ремо-організатори.

The article continues the cycle of author’s published work on the problem of semantic construction characterization of terms in Ukrainian scientific technical texts. The author has stated the frequency realization terminology word phrases in technical engineer texts in the function of rema.
Keywords: Ukrainian language, Russian language, technical engineer texts, сonnectedness, term, rema-organizer.

Кількість посилань - 13

УДК 81’37: (001.4: 004)

Алла Ніколаєва, Людмила Фоміна

Харківський національний медичний університет

СПЕЦИФІКА ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ-КОМПОЗИТІВ ТА ЮКСТАПОЗИТІВ У ТЕРМІНОСИСТЕМІ ПРОГРАМУВАННЯ, КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

© Ніколаєва А., Фоміна Л., 2010

У статті досліджено специфіку української термінології галузі комп’ютерної техніки. Терміносистема програмування, комп’ютерних мереж і захисту інформації розглядається як складний комплексний об’єкт, описуються дериваційні процеси у терміносистемі комп’ютерних наук та аналізується специфіка лексико-семантичних властивостей досліджуваної термінології.
Ключові слова: українська мова, термінологія, юкстапозит, термін-композит, термінологія галузі комп’ютерної техніки.

The specification of Ukrainian technology for a computer technology is investigated in this work. The observation results of functioning lexemes, designating persons, material parts of instruments, devices, production processes and regimes as well as technical disciplines evidence that, the terminology of the computer technology branch offer a great number of interrelated elements composing an integer.
Keywords: Ukrainian language, terminology, composite term, terminology of computer technology.

Кількість посилань - 10

УДК 811: 001.4

Галина Онуфрієнко, Анастасія Черневич

Запорізький національний технічний університет

ТЕРМІН КОМУНІКАЦІЯ В ПОНЯТТЄВОМУ ВИМІРІ Й ЛІНГВІСТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ

© Онуфрієнко Г., Черневич А., 2010

У статті висвітлено поняттєвий зміст та етимологічну природу міжнаукового терміна комунікація, обґрунтовано сутність поняття мовна комунікація та окреслено завдання, проблематику в термінологічний потенціал «Теорії мовної комунікації» в сучасній університетській освіті.
Ключові слова: українська мова, інформація, комунікація, теорія мовної комунікації.

In this article the conceptual meaning of the notion communication and its etymological nature were enlightened, the essence of the notion speech communication was grounded and the range of tasks, problems and terminology potential of “Theory of Speech Communication” in modern university education were outlined.
Keywords: Ukrainian language, information, communication, Theory of Speech Communication.

Кількість посилань - 30

Syndicate content