№ 676 (2010)

УДК 811.161.2’1’324’38 (038)

Соломія Бук

Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОМАНУ ІВАНА ФРАНКА «ОСНОВИ СУСПІЛЬНОСТІ» (НА ОСНОВІ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА ТВОРУ)

© Бук С., 2010

У статті подано основні статистичні характеристики тексту роману І. Франка «Основи суспільності», отримані на матеріалі частотного словника твору. А саме, індекси різноманітності (багатство словника), винятковості, концентрації, співвідношення між рангом слова та величиною покриття тексту тощо. Словник укладено за методикою та принципами, розробленими у проекті створення комплексного корпусу текстів І. Франка.
Ключові слова: частотність слова, частотний словник, ранг, обсяг тексту, індекс різноманітності, індекс винятковості, індекс концентрації, індекс покриття, Іван Франко.

In the article, the main statistical parameters of Osnovy suspil’nosty (Pillars of Society), a novel by Ivan Franko, are calculated: variety, exclusiveness, concentration indexes, correlation between word rank and text coverage, etc. They are obtained from the frequency dictionary for this text, which was compiled due to the methodology and the principles developed in the project of Ivan Franko complex text corpus.
Keywords: word frequency, frequency dictionary, rank, number of the word occurrences, variety, exclusiveness, concentration indexes; text coverage, Ivan Franko.

Кількість посилань - 10

УДК 81’06-81’26-81’373

Ольга Веремчук

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. Дем’янчука, м. Рівне

СТИЛІСТИЧНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ ЯК ВИЯВ ЗМІНИ СТИЛІСТИЧНОЇ НОРМИ

© Веремчук О., 2010 р.

У статті на матеріалі загальномовних словників української мови ХХ – початку ХХІ століття проаналізовано процес стилістичної транспозиції технічних терміно-одиниць. Розглянуто проблему неадекватного представлення у кодифікаційних працях реального семантико-стилістичного потенціалу технічних термінів.
Ключові слова: стилістична транспозиція, термін, стилістичний транспозит, мікрозначення, переносне значення, пряме значення, семантична структура слова.

The article deals with the analysis of the technical terms stylistic transposition process on the material of Ukrainian explanatory dictionaries of XX – beginning of the XXI centuries. The author comprehends the problem of inadequate presentation of real semantic and stylistic potencial of technical terms in codification works.
Keywords: stylistic transposition, term, stylistic transposit, micromeaning, figurative meaning, direct meaning, semantic structure.

Кількість посилань - 4

УДК 001.4

Михайло Гінзбург

Інститут транспорту газу, м. Харків

ЩОДО ЗАСАДНИЧИХ ПОНЯТЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОДАВАННЯМ ПРОЦЕСІВ

© Гінзбург М., 2010

Проаналізовано основні поняття, на яких ґрунтується ДСТУ 3966-2000, та запропоновано їхні дефініції.
Ключові слова: процесові поняття, процес, дія, подія, науково-технічна мова.

The fundamental concepts, on which the national standard DSTU 3966-2000 was based, are analyzed and their definitions are proposed.
Keywords: process concept, process, action, event, scientific-technical language.

Кількість посилань - 16

УДК 81’373.232.1: 001.4

Майя Дзюба

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Київ

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЕПОНІМІЧНИХ ТЕРМІНІВ І НОМЕНІВ

© Дзюба М., 2010

Стаття зорієнтована на пошук відмінностей між термінами й номенами, позначеними відономастичними мовними одиницями. Розглянуто специфіку мовних знаків з компонентами-епонімами, які виступають у функції термінів і номенклатурних назв.
Ключові слова: термін, номен, епонім, термінологія.

The article is focused on the search of the differences between terms and nomens, which are named with onomastic linguistic units. The peculiarities of language signs with eponym-components, which can act as terms and nomenclature titles, are analyzed.
Keywords: term, nomen, eponym, terminology.

Кількість посилань - 20

УДК 811.112.2’373.611:001.4:33

Світлана Дружбяк

Національний університет «Львівська політехніка»

СЛОВОСКЛАДАННЯ У ТВОРЕННІ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ

© Дружбяк С., 2010

У статті розглянуто словоскладання та його роль у творенні нових економічних терміноодиниць, досліджено семантичні відношення між компонентами складного терміна, визначено продуктивні словотвірні моделі термінів-композитів.
Ключові слова: німецька мова, економічна термінологія, словоскладання, словотвірна модель, продуктивність.

The article describes word composition and its role in creating new economic terms; semantic correlation between components of compound term are researched; productive word-building models of term-composites are defined.
Keywords: German language, economic terminology, word composition, word-building model, productivity.

Кількість посилань - 10

УДК 811. 112. 2

Мирослава Дужа-Задорожна, Петро Задорожний

Національний університет «Львівська політехніка»

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ (НА ОСНОВІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

© Дужа-Задорожна М., Задорожний П., 2010

У статті досліджено систему німецьких термінів соціальної педагогіки як структурно-організоване ціле, проаналізовано особливості цієї терміносистеми у структурно-семантичному аспекті, з’ясовано специфіку її елементів.
Ключові слова: терміносистема, соціальна педагогіка, структурно-семантичний аналіз, структурні зв’язки, термінологічна полісемія, терміни-словосполуки.

In this article the system of German terms in social pedagogy as a structurally organized integrity is studied, the peculiarities of this term system are analyzed in the structural-semantic aspect, the particular features of the elements are defined.
Key words: term system, social pedagogy, structural-semantic analysis, structural connections, terminological polysemy, term-phrases.

Кількість посилань - 8

УДК 811. 161. 2’367. 622.11’366. 522’366. 543

Микола Зубков

Харківський національний університет імені В. Каразіна

НОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ОДНИНИ II ВІДМІНИ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

© Зубков М., 2010

Темою статті є складні випадки нормування щодо вжитку флексій -а (-я) та -у (-ю) в іменниках ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини й сучасний стан довідково-лексикографічних видань.
Ключові слова: граматична категорія, родовий відмінок, флексія, закінчення.

The paper deals with complicated cases of norms application concerning the usage of ‘-а (-я)’ and ‘-у (-ю)’ flexions in the singular second-declension masculine nouns in the genetive case, as well as with the contemporary state of art in reference and lexicographic literature.
Keywords: grammar category, genetive case, flexion, ending.

Кількість посилань - 11

УДК 811.162

Ірина Кочан

Львівський національний університет імені Івана Франка

СЛОВНИКИ ІВАНА ШЕЛУДЬКА: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЙ ХХІ СТОЛІТТЯ

© Кочан І., 2010

Словники «золотого десятиліття» привертають увагу наших сучасників. Одним із авторів цих словників є Іван Шелудько — інженер за фахом, термінолог за покликанням. Лінгвістичному аналізу його словників і присвячена ця стаття.
Ключові слова: І. Шелудько, українська мова, термінологічні словники, персоналії.

The dictionaries of «gold decade» come into the notice of our contemporaries. One of authors of these dictionaries is Ivan Shelud’ko — engineer on speciality, terminolog after calling. To the linguistic analysis of his dictionaries and this article is devoted.
Keywords: I. Shelud’ko, Ukrainian language, terminology vocabularies, persomalities.

Кількість посилань - 5

УДК 800

Ольга Кочерга1, Володимир Пілецький2

1Інститут теоретичної фізики імені М. Боголюбова НАН України, м. Київ
2Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОЦЕСОВІ ПРИКМЕТНИКИ В НАУКОВІЙ МОВІ

© Кочерга О., Пілецький В., 2010

Розглянуто структуру та способи творення процесових (віддієслівних) прикметників на позначення активної та пасивної здатности об’єкта, тобто здатности бути підданим дії (пасивна здатність) або призначення виконувати дію чи здатність брати участь у процесі (активна здатність).
Ключові слова: процесові прикметники, наукова мова, активна здатність, пасивна здатність.

The article discusses the structure and ways of forming processual (deverbal) adjectives which denote two types of abilities that things can have: to be subjected to an action (passive ability) and to be designated for an action or participate in a process (active ability).
Keywords: processual (deverbal) adjectives, scientific language, passive ability, active ability.

Кількість посилань - 4

УДК 811.124’06’276.6:61

Володимир Мартин

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

СИСТЕМА КЛІНІЧНИХ ТЕРМІНІВ ЯК ПРЕДМЕТ МОВОЗНАВЧОГО РОЗГЛЯДУ

© Мартин В., 2010

Pозглянуто сучасні наукові погляди на сутність і природу терміна. За допомогою детального аналізу з’ясовано головні смислові відмінності між термінами та нетермінами. На прикладі клінічних термінів, які були опрацьовані, доведено проблему «двозначності» форми в науковій мові медицини.
Ключові слова: клінічний термін, лексика, абсцес, флеботомія, цірзоцеле.

The modern scientific views of term essence and nature are considered in the article. The main significative differences between terms and non-terms are found out. On the example of clinical terms which were adapted, the problem of ambiguity in scientific language of medicine was proved.
Key words: clinical term, vocabulary, abscess, phlebotomy, cirsocele.

Кількість посилань - 11

УДК 811.161.2’373.421+46

Оксана Мартиняк

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ЛЕКСИЧНІ СИНОНІМИ НА НАЦІОНАЛЬНІЙ ОСНОВІ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Мартиняк О., 2010

У статті проаналізовано синонімію термінів на лексичному рівні. З’ясовано основні причини появи лексичних синонімів та особливості їхнього функціювання на різних етапах розвитку української науково-технічно термінології.
Ключові слова: українська мова, лексичний синонім, науково-технічна термінологія.

The article is devoted to the problem of Ukrainian scientific and technical terms lexical synonymy. The research analyzes reasons for appearance of the lexical synonymy among authentic terms and function of terms lexical synonymy on the different stages of Ukrainian terminology development.
Keywords: ukrainian language, lexical synonymy, scientific and technical terminology.

Кількість посилань - 5

УДК 811.161.1’373:811.161.2’373(038)]’’924/1933’’

Анна Матанцева

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

КОРЕЛЯЦІЯ ПИТОМИХ І ЗАПОЗИЧЕНИХ ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТІВ У «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ СЛОВНИКУ» 1924–33 рр.

© Матанцева А., 2010

У роботі досліджено особливості кореляції питомих і запозичених терміноелементів у «Російсько-українському словнику» 1924–33 рр. порівняно з іншими словниками трьох основних періодів розвитку української лексикографії: кін. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст., 30-ті – 80-ті рр. ХХ ст. і кін. ХХ – поч. ХХІ ст.; виявлено шляхи вирішення актуальних проблем українського термінознавства, що у зв’язку із забороною «Російсько-українського словника» 1924–33 рр. у 30-х рр. ХХ ст. не були актуалізовані.
Ключові слова: терміноелемент, кореляція, питомий терміноелемент, запозичений терміноелемент.

In the research, it is analyzed the speciality of correlation the national and international elements in the “Russian-Ukrainian dictionary” (1924–33) and in the other dictionaries of the three main periods of development Ukrainian lexicography. It is showed the way of solution the Ukrainian terminology main problems, fixed in the “Russian-Ukrainian dictionary” (1924–33).
Keywords: term element, correlation, native term element, borrowed term element.

Кількість посилань - 10

УДК 811.161.2’36:001.4

Олена Медведь

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»

ДИНАМІЧНІСТЬ СКЛАДУ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ГРАМАТИКИ)

© Медведь О., 2010

Статтю присвячено дослідженню теоретичного підґрунтя сучасного термінознавства; зокрема на прикладі термінології української граматики проаналізовано динамічність складу наукової термінології як сутнісну рису цього феномену.
Ключові слова: термінологія, склад термінології, динамічність складу термінології, українська граматична термінологія.

The article is devoted to the theoretical bases of the modern terms investigation. Particularly, taking Ukrainian grammar terminology as the example, dynamics of the syllable as the essential characteristics of this phenomenon was analyzed.
Keywords: terminology, syllable of the terminology, dynamics of the syllable of the terminology, Ukrainian grammar terminology.

Кількість посилань - 13

УДК 81:003.034

Ірина Ментинська

Національний університет «Львівська політехніка»

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ ВЛАСНИХ НАЗВ ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ ІДЕНТИФІКАТОР

© Ментинська І., 2010

Статтю присвячено транслітерації українських власних назв латинськими літерами, проаналізовано офіційну постанову, яку затвердив Кабінет Міністрів, указано на позитивні зміни та недоліки нової транслітерації.
Ключові слова: транслітерація, офіційна постанова, власна назва, латиниця.

The article is dedicated to transliteration of Ukrainian proper names with the Latin letters. The official resolution on the issue confirmed by the Cabinet of Ministers is analysed. The positive changes and drawbacks of new transliteration are pointed out.
Кeywords: transliteration, official resolution, proper name, Latin alphabet.

Кількість посилань - 12

УДК 811

Роман Микульчик1, Петро Слободян2

1Національний університет «Львівська політехніка»,
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства освіти і науки та Держспоживстандарту України,
2Львівський історичний музей

СЛОВНИК-ДОВІДНИК З ТЕРМІНОЛОГІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ

© Микульчик Р., Слободян П., 2010

Статтю присвячено укладанню словника-довідника з термінології музейної справи. Проведено короткий аналіз термінологічної ситуації в музейній справі. У статті описано структуру словника і словникової статті.
Ключові слова: музеєзнавство, термінографія, словник, термін, означення.

The paper is devoted to construction of museum terminology glossary. There is a short analysis of nowadays situation of museum terminology. In the paper the structure of glossary and structure of glossary article are described.
Keywords: museology, terminography, glossary, term, definition.

Кількість посилань - 30

УДК 800

Виталь Моргунюк, Людмила Пшенична, Володимир Шевченко

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

ТЕРМІНИ ТА ВИОЗНАКИ ДІЙОВИХ (ПРОЦЕСОВИХ) УТЯМКІВ

© Моргунюк В., Пшенична Л., Шевченко В., 2010

Подано повний виклад термінів та виознак загальних утямків, пов’язаних з будь-якими діями (процесами), що їх доводиться описувати в наукових текстах.
Ключові слова: українська мова, наукова мова, процесові поняття, дія, подія, наслідок події

The paper presents the full exposition of terms and definitions of common concepts connected with any processes supposed to be described in scientific papers.
Key words: Ukrainian language, scientific language, processual concepts, process, event, event effect.

Кількість посилань - 10

УДК 811.161.2’37: 656: 001.4

Неля Нікуліна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ДИСКУСІЇ ЩОДО ТЕРМІНА «НОМЕН» В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

© Нікуліна Н., 2010

У статті йдеться про номен як другий за значущістю різновид спеціальної лексичної одиниці термінологічної системи, зокрема про проблему виокремлення номенів із загального масиву термінологічної лексики й параметри їх класифікації, що в українському й зарубіжному мовознавстві досі не вирішена однозначним порядком.
Ключові слова: номен, номенклатура, термін, термінологія, терміносистема.

The article deals with a nomen as the second by meaning variety of the special lexical unit of the terminology system, namely with the problem of outlining nomens from the general bulk of terminology lexis and parameters of their classification, which until now have not received an unequivocal interpretation either in Ukrainian or international linguistics.
Keywords: nomen, nomenclature, term, terminology, terminology system.

Кількість посилань - 23

УДК 801.4

Людмила Пшенична1, Володимир Шевченко1, Наталія Шишкіна2

1Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ
2Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ: УКРАЇНСЬКІ МОВНІ ЗАСОБИ НА ПОЗНАЧЕННЯ УТЯМКІВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

© Пшенична Л., Шевченко В., Шишкіна Н., 2010

Проаналізовано мовні засоби позначення утямків сфери інформаційних технологій (українська локалізація англійськомовного програмного статку виробів Майкрософт) в англійськомовному глосарії. Спостережено — в іншо-українських перекладних словниках українська частина словника (цільова мова) зазнає впливу іншої мови (вихідної), перебираючи коли-неколи властивості вихідної мови. Автори дійшли висновку, що в часи відродження мови перевагу треба надавати словникам українсько-іншомовним.
Ключові слова: англійсько-український глосарій, українська локалізація програмного статку, сфера інформаційних технологій, корпорація Майкрософт, мовні засоби позначення утямків, українсько-іншомовні словники.

The language means for concept designation from the field of information technologies in English glossary (Ukrainian localization of Microsoft software) are analyzed. It is noticed that in Foreign-Ukrainian dictionaries, their Ukrainian part (target language) is affected by another language (original) acquiring sometimes the properties of original language. The authors came to the conclusion, that in the days of revival of the language the preference should be given to Ukrainian-Foreign dictionaries.
Keywords: English-Ukrainian glossary, Ukrainian software localization, information technology, Microsoft corporation, language means for concept designation, Ukrainian-Foreign dictionaries.

Кількість посилань - 11

УДК 007:304:001

Олександра Сербенська

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗАСАДИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ МЕДІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ДОВІДНИКУ SŁOWNIK TERMINOLOGII MEDIALNEJ (КРАКІВ, 2006)

© Сербенська О., 2010

У статті розкрито засади, якими керувалися автори словника польської медійної термінології. Звернено увагу на добір гасел, що охоплюють систему понять науки про засоби комунікації, характер гасел, спосіб опрацювання словникової статті. Беручи до уваги значення медіа в сучасному світі, підкреслено соціальну значущість словника, його важливе освітнє призначення. Досвід спроектовано на українські реалії.
Ключові слова: польська мова, лексикографія, медійна термінологія, термінологічний словник.

The article examines principles used by the authors of Polish media terms dictionary. Attention is paid to the selection of dictionary entries which describe system of concepts in mass communication, as well as the nature of terms and the way concepts are represented in the dictionary articles. Given the role of media in the modern world, a social significance of the dictionary and its important educational purpose is stressed. The experience is projected onto Ukrainian realities.
Keywords: Polish language, lexicography, media terms, terminology dictionary.

Кількість посилань - 4

УДК 81’373.46

Василь Старко

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
Берлінський університет імені Гумбольдта

РОДИННІ ПОДІБНОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

© Старко В., 2010

У статті розглянуто переваги й вади застосування підходу на основі родинних подібностей як альтернативи до визначення термінів на прикладі терміна мистецтво.
Ключові слова: термін, визначення, родинні подібності.

The articles discusses the advantages and disadvantages of applying the family resemblances approach as an alternative to defining terms at the example of the term art.
Key words: term, definition, family resemblances.

Кількість посилань - 23

УДК 811.161.2’373

Юлія Теглівець

Національний університет «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ТРИКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДЕНИХ НАЗВ ІЗ СЕМОЮ ‘ВОДА’

© Теглівець Ю., 2010

Статтю присвячено аналізові трикомпонентних складених назв із семою ‘вода’ із застосуванням ономасіологічного підходу.
Ключові слова: ономасіологічна база, ономасіологічна ознака, складена назва, сема ‘вода’.

The article is dedicated to the analyses of the three-component compound names with the seme ‘water’ from the point of view of onomasiological approach.
Keywords: onomasiological basis, onomasiological feature, compound name, seme ‘water’.

Кількість посилань - 8

УДК 801.357 378.147.016: 811.161.2’373.46

Оксана Туркевич

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»

ТЕРМІНОЛЕКСЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД

© Туркевич О., 2010

У статті проаналізовано основні ознаки термінолексеми методики викладання української мови як іноземної згідно із структурно-семантичним підходом. З’ясовано поняття термінізації; запропоновано визначення методичної термінолексеми. На прикладі термінолексеми мовленнєва ситуація показано процес її становлення в терміносистемі методичних понять.
Ключові слова: методика викладання, українська мова як іноземна, термінізація, термінолексема, терміносистема.

The author of the article analyses basic features of the terms of according to the structural-semantic approach. The term “terminisation” is explained and the definition of methodical term is proposed. Using the example of terms “communicative situation” the author describes the process of its development within terminology.
Keywords: methods of teaching, Ukrainian as a foreign language, terminisation, term, terminology.

Кількість посилань - 16

УДК 81´373.46´47

Людмила Туровська

Інститут української мови НАН України, м. Київ

ЩЕ РАЗ ПРО ЕМОЦІЙНІСТЬ ТЕРМІНА

© Туровська Л., 2010

У статті запропоновано ще раз поглянути на одну з характеристик терміна як мовного знака, проаналізовано можливість емоційного, експресивного навантаження термінологічних одиниць.
Ключові слова: термін, основні характеристики терміна, емоційність терміна, експресивна нейтральність терміна.

In the article once again it is suggested to give a glance on one of descriptions of the term as linguistic sign. It is analysed possibility of the emotional, expressive loading of terminology units.
Keywords: term, basic description of the term, emotionality of the term, expressive neutrality of the term.

Кількість посилань - 15

УДК 800

Олена Шаблій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВАРІАТИВНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОМПЕНСАЦІЯ (ТРУДНОЩІ ЮРИДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ)

© Шаблій О., 2010

У розвідці розглянуто засадничі особливості перекладу в галузі права. На основі чинних джерел права вперше побудовано й контрастивно зіставлено розгорнуті й диверсифіковані варіативні ряди німецьких юридичних термінів, які позначають різні види такого засадничого поняття цивільного права ФРН, як «компенсація», при цьому наголос зроблено на розбіжностях, які досі не були відображені у перекладних словниках.
Ключові слова: українська мова, юридичний переклад, юридичне поняття «компенсація», «фальшиві друзі перекладача», міжмовна термінологічна інтерференція.

The article investigates, from the point of view of legal translation, intra- and extralinguistic discrepancy of German and Ukrainian law terms denoting the key concept of the Civil Law, namely that of compensation. The studies of terminology systems in both languages demand these lexemes to be included in dictionaries with regard to their semantic and extralinguistic discrepancies.
Keywords: Ukrainian language, legal translation, the law concept of compensation, misleading terms, interlingual terminological interference.

Кількість посилань - 14

УДК 811.161.2:811.512.161’373.423

Ірина Юзвяк

Національний університет «Львівська політехніка»

ЛЕКСИЧНА МІЖМОВНА ОМОНІМІЯ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ТУРЕЦЬКОЇ МОВ

© Юзвяк І., 2010

У статті розглянуто питання лексичної омонімії між неспорідненими мовами — українською та турецькою. На підставі структурно-семантичного аналізу українсько-турецьких омонімів, цей вид омонімії може бути кваліфікований як самостійне явище діалінгвальної лексико-семантичної системи.
Ключові слова: українська мова, турецька мова, міжмовна омонімія, неспоріднені мови, структурно-семантичний аналіз, лексико-семантична інтерференція.

The article analyses question of lexical homonymy between unrelated languages — Ukrainian and Turkish. On the base of structural-semantic analysis, this kind of homonymy can be qualified as a selfsufficient phenomenon of dialingual lexically-semantic system.
Keywords: Ukrainian language, Turkish language, interlingual homonymy, unrelated languages, structural-semantic analysis, lexically-semantic interference.

Кількість посилань - 9

УДК 811,161.2’:81’366+373.46

Ірина Ярошевич

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ДІЄПРИКМЕТНИК І ДІЄПРИСЛІВНИК В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

© Ярошевич І., 2010

У статті простежено формування вчення про дієприкметник і дієприслівник та їхнє термінологічне вираження в наукових джерелах від найдавніших часів у розвиткові граматичної думки в Україні до сьогодення, зосереджено увагу на тих змінах у поняттєво-термінологічному вираженні зазначених класів слів, які зумовлені традицією вживання та різними науковими підходами до їхнього вивчення.
Ключові слова: термін, частини мови, дієприкметник, дієприслівник, дієслівні форми.

In the article forming of studies is traced about participles and verbal adverbs and them terminology expression in scientific sources from the oldest times in to development of grammatical idea in Ukraine to the modern state, concentrated attention on those changes in to concept-terminology expression of the noted classes of words, which are predefined by the different scientific going near their study.
Keywords: term, parts of speech, participle, verbal adverb, verbal forms.

Кількість посилань - 19

Syndicate content