№ 667 (2010)

УДК 577.23

Л.В. Cавчук, О.Г. Курилець, А.Б. Гелеш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ПОБУТОВИХ СТОКІВ

 Савчук Л.В., Курилець О.Г., Гелеш А.Б. 2010

Досліджено процеси очищення побутових стоків біологічними методами у багатокамерній установці. Запропоновано оптимальні умови ведення цього процесу.

The processes of the purification of sewages by biological methods in the multichamber installation are investigated. The optimum conditions of conducting this process are proposed.

Кількість посилань - 2

УДК 543.544

С.І. Іванишин, І.З. Коваль

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЇ ПОЛІСТИРОЛУ НА ПОВЕРХНІ МЕТАЛУ

 Іванишин С.І., Коваль І.З., 2010

Запропонована математична модель для опису адсорбції полімерів з розчину на поверхню металічної пластинки, котра дозволяє визначити константу адсорбційної рівноваги, константи швидкості адсорбції та десорбції, а також максимальну кількість полімеру, яка здатна адсорбуватись на одиниці площі поверхні металічної пластинки.

A mathematical model to describe the adsorption of polymer solution on the surface of metal plate, which allows to define constant adsorption equilibrium constants of adsorption and desorption, as well as the maximum amount of polymer that can adsorbuvatys per unit surface area metal plate.

Кількість посилань - 23

УДК 66.045

В.М. Атаманюк, Р.В. Ходорівський, І.Р. Барна

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії

ГІДРАВЛІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОБОТИ АПАРАТІВ ІЗ СТАЦІОНАРНИМ ШАРОМ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРІАЛУ

© Атаманюк В.М., Ходорівський Р.В., Барна І.Р., 2010

Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень гідродинаміки руху повітря крізь полідисперсний шар активованого вугілля. Одержано критеріальні залежності, які дають змогу використовувати результати під час проектування апаратів зі стаціонарним шаром дисперсного матеріалу.

In article present results of experimental and theoretical researches of air filtration hydrodynamics through polygrained layer of dry activated coal. Present criterion equations which allow using these results for planning an apparatus with stationary layer of dispersed material.

Кількість посилань - 9

УДК 628.543

О.А. Атаманюк1, М.П. Назаренко2, О.М. Назаренко2

1ВАТ “Запоріжсталь”,
2Запорізька державна інженерна академія

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНИХ ЯВИЩ ПРИ ЗНЕВОДНЕННІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ШЛАМІВ

© Атаманюк О.А., Назаренко М.П., Назаренко О.М., 20010

Виконано дослідження електролізу шламової води і електрокінетичних явищ під час процесу згущення, осадження і зневоднення шламів металургійного виробництва гравітаційним методом з обробленням їх постійним струмом електрики.

The research on the electrolysis of sludge water and electrolyte phenomena in the process of the metallurgical production sludges condensation, deposition and dehydration by means of gravitation method while treating them with direct electrical current is performed.

Кількість посилань - 3

УДК 678:675.278:54

Н.М. Баран, Ю.Я. Мельник, О.В. Суберляк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЛЕКТИВНО-ТРАНСПОРТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕМБРАН НА ОСНОВІ СУМІШЕЙ ПОЛІАМІД – ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОН

 Баран Н.М., Мельник Ю.Я., Суберляк О.В., 2010

Досліджено дифузійно-транспортні властивості мембран на основі сумішей аліфатичний поліамід – полівінілпіролідон у процесах діалізу. Встановлені залежності проникності і затримувальної здатності мембран щодо водорозчинних низькомолекулярних модельних речовин залежно від їх складу, товщини та умов оброблення і підтверджена ефективність їх використання для очищення води від солей важких металів.

The diffusion – transport properties of membranes on the basis of aliphatic polyamide – polyvinylpirrolidone blends in the processes of dialyze are investigated. Dependences of permeability and delayed ability of membranes in relation to water soluble low-molecular model substances according to their contain, thick ness and treatment conditions are defined. The effectiveness of using of membranes for water cleaning from heavy metal salts are confirmed.

Кількість посилань - 5

УДК 661.832(088.8)

О.М. Басіста

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ФОСФАТНОКИСЛОТНОГО СОЛЬОВОГО РОЗЧИНУ, ОДЕРЖАНОГО РОЗЧИНЕННЯМ ЛАНҐБЕЙНІТОВОГО КОНЦЕНТРАТУ

© Басіста О.М., 2010
Досліджена можливість висолювання з фосфатнокислотного сольового розчину, одержаного розчиненням ланґбейнітового концентрату у фосфатній кислоті, калію і магнію сульфатів. Показано, що внаслідок нейтралізації маточного розчину аміачною водою можна одержати супутній продукт – гексагідрат амонію-магнію фосфату, а після випарювання – складне NP-добриво (амофос).

The possibility of the salting-out salt solution of phosphoric acid, obtained dissolution by langbeinite concentrate in acid phosphate, potassium sulfate and magnesium sulfate was investigated. It is shown that by neutralizing of mather solution by the ammonia water can obtain coproduct such as ammonium-magnesium phosphate hexahydrate. After evaporation of mather solution the complex NP-fertilizer (ammophos) was obtained.

Кількість посилань - 5

УДК 628.477:504.06

О.Ю. Берлінг

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

© Берлінг,О.Ю., 2010

Проаналізовано переваги і недоліки основних способів утилізації відходів. Всебічне їх використання у виробництві як показано в статті є важливим не тільки з погляду захисту навколишнього середовища, але й розширення власної бази сировини і палива.

Analysis of advantages and disadvantages of the main ways of recycling. Comprehensive their use in production as shown in the article is important not only in terms of environmental protection, but in its own database of raw materials and fuel.

Кількість посилань - 5

УДК 661.881.22-122:66.046.51

Х.С. Бесага, К.М. Стадницька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ НАНОРОЗМІРНОГО ПОРОШКУ TIO2, МОДИФІКОВАНОГО СІРКОЮ

© Бесага Х.С., Стадницька К.М., 2010

Досліджено фазовий склад і розмірність порошку титан диоксиду модифікованого сіркою (S-TiO2), приготованого термальним золь-гель синтезом.

In this work phase composition and dimension of modified by sulphur and prepared by thermal sol-gel synthesis titanium dioxide powder has been investigated.

Кількість посилань - 6

УДК 538.56:663.15

Р.О. Бліщ

Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості Національного університету харчових технологій

ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬТРАТУ БАРДИ ПІД ЧАС ОДЕРЖАННЯ СПИРТОВИХ БРАЖОК

© Бліщ Р.О., 2010

Досліджено показники дозрілої бражки, одержаної із внесенням фільтрату барди на стадіях приготування замісу та зброджування сусла. Рекомендовано внесення фільтрату барди під час приготування замісу в кількості 30–40 % від загальної кількості води.

The indicators of alcohol brew with using filtrate brew have been studied. Addition filtrate brew in 30-40 % from general quantity of water is recommended.

Кількість посилань - 4

УДК 547-314

М.М. Борзенков, Л.В. Долинська, З.Я. Надашкевич, О.І. Гевусь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ 6-ГІДРОКСИГЕКСАНОВОЇ КИСЛОТИ

© Борзенков М.М., Долинська Л.В., Надашкевич З.Я., Гевусь О.І., 2010

За взаємодії -капролактону з малеїновою і метакриловою кислотами синтезовано нові похідні 6-гідроксигексанової кислоти за гідроксильною групою, а з трет-бутилгідропероксидом – трет-бутилперокси-6-гідроксигексаноат. Реакцією циклогексанону з гідрогенпероксидом у присутності NaOH одержано 6-гідропероксигексанову кислоту.
Ключові слова – -капролактон, 6-гідроксигексанова кислота, похідні 6-гідроксигексанової кислоти.

Novel functional derivatives of 6-hydroxyhexanoic acid have been obtained. Major features of obtained products have been investigated and the ways of further transformations have been proposed.
Keywords – -caprolactone, 6-hydroxyhexanoic acid, derivatives of 6-hydroxyhexanoic acid .

Кількість посилань - 13

УДК 541.1+542.63+669.187

В.В. Брем, В.Я. Кожухар, І.В. Дмитренко

Одеський національний політехнічний університет,
кафедра технології неорганічних речовин і екології

РОЗЧИНЕННЯ ВОДЕНЬВМІСНИХ ГАЗІВ У ФЛЮСОВИХ РОЗПЛАВАХ

© Брем В.В., Кожухар В.Я., Дмитренко І.В., 2010

Зроблено спробу використати рівняння Гіббса-Дюгема для розрахунку активності хімічної сполуки CaO∙Al2O3 у розплавах системи CaO – Al2O3 –CaF2 як найближчих до складу флюсів електрошлакового переплаву. Ці розрахунки ґрунтуються на даних активності одного з компонентів. Виконано розрахунок складу рівноважної газової фази за різних температур над флюсами, що відрізняються як якісним, так і кількісним складом компонентів.

For the lead through of calculations of activity of compound of CaO∙Al2O3 in fusions of the system of CaO – Al2O3 – CaF2, as most near to compositions of row of gumboils of electro-slag remelt, the attempt of the use of equalization of Gibbsa-Dyugema is undertaken. These calculations are based on information on activity of one of components. The calculation of composition of equilibrium gas phase is conducted at different temperatures above gumboils, different both on the set of components and on their.

Кількість посилань - 3

УДК 544.773.432; 547.995.1

О.Г. Будішевська, Н.Ю. Соломко, А.І. Попадюк, В.І. Штомпель, С. Хом’як, С.А. Воронов

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра органічної хімії

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ ХІТОЗАН-ПР-ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОН

© Будішевська О.Г., Соломко Н.Ю., Попадюк А.І., Штомпель В.І., Хом’як С., Воронов С.А., 2010

За допомогою рентгеноструктурного аналізу встановлено, що в гелеутворювальних полімерних системах на основі кополімерів хітозан-пр-полівінілпіролідон, одержаних прищепленою радикальною кополімеризацією пероксихітозану і 1-вініл-2-піролідону унаслідок утворення інтраполімерних комплексів між комплементарними фрагментами ланцюгів ПВП і Хіт формуються області мікрогетерогенності.

Gel-like polymer systems, formed by chitosan-gr-polyvinylpyrrolidone copolymer, were studied using X-ray spectrascopy. Chitosan-gr-polyvinylpyrrolidone copolymer was obtained via grafted coplymerisation of chitosan and 1-vinyl-2-pyrrolidone. It was shown, that inside these gel systems, as a result of creation of new intrapolymeric complexes between complementary fragments of chitosan and polyvinylpyrrolidone chains, new microheterogenic areas are formed.

Кількість посилань - 15

УДК 666.183: 661.666.2

Т.М. Вітенько*, О.Р. Гащин*; Я.М. Гумницький**,

*Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
**Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ІНАКТИВАЦІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ E.COLI ПІД ЧАС ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ЙОНАМИ СРІБЛА В УМОВАХ КАВІТАЦІЙНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ

© Вітенько Т.М., Гащин О.Р., Гумницький Я.М., 2010

Наведено результати експериментальних досліджень інактивуючої дії йонів срібла різної концентрації під час інактивації санітарно-показникових мікроорганізмів Escherichia coli у воді. Показано, що ефекти кавітаційного поля інтенсифікують дію малих концентрацій Ag(I) (0,005 і 0,01 мг/дм3), що дає змогу досягнути високого знезаражувального ефекту за короткий проміжок часу. Порівняно інтенсивність знезаражування у пристроях динамічного і статичного типів.

The results of experimental investigations of inactivating action of various concentrations silver ions while inactivating microorganisms Escherichia coliin water are presented in the paper. Cavitation field effects are shown to intensify the action of small concentration Ag(I) (0,005 and 0,01mg/dm3). It allows to achieve high decontamination effect in a short period of time. Decontamination intensity in the dynamic and static devices is compared.

Кількість посилань - 7

УДК 678: 541.64

С.М. Варваренко, Н.В. Пузько, Н.Г. Носова, Р.С. Тарас, І.Т. Тарнавчик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ТЕРМОЛІЗ ПЕРОКСИДНИХ ГРУП ЗІ СКЛАДУ КОПОЛІМЕРІВ У КОНДЕНСОВАНІЙ ФАЗІ

© Варваренко С.М., Пузько Н.В., Носова Н.Г., Тарас Р.С., Тарнавчик І.Т., 2010

Вивчено термоліз пероксидних груп зі складу кополімерів в конденсованій фазі. Доведено, що під час термолізу в конденсованій фазі зберігаються основні закономірності термолізу в розчині, притаманні певному типу пероксидної групи. Визначені активаційні параметри термолізу.

The peroxide groups thermolysis in the composition of copolymers in condensed phase was studied. It was proved, that main mechanisms of some types of peroxide groups thermolysis in solution maintain at the thermolysis in condensed phase. Activating thermolysis parameters were determinated.

Кількість посилань - 8

УДК 678: 541.64

С.М. Варваренко, Н.В. Пузько, Р.С. Тарас, І.Т. Тарнавчик, Н.Г. Носова, С.А. Воронов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ГІДРОГЕЛІ НА ОСНОВІ ПОЛІАКРИЛАМІДУ ЯК МАТРИЦІ ДЛЯ СИНТЕЗУ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА

© Варваренко С.М., Пузько Н.В., Тарас Р.С., Тарнавчик І.Т., Носова Н.Г., Воронов С.А., 2010

Розроблені методи синтезу гідрогелів на основі поліакриламіду та полі-N-гідроксиметилакриламіду, здатних забезпечувати відновлення іонів металів in situ. Досліджено основні закономірності відновлення іонів срібла та золота з утворенням наночастинок цих металів. Встановлені оптимальні умови синтезу наночастинок і формування наповнених наночастинками гідрогелів. Досліджено основні властивості наповнених гідрогелів, визначено розмір і підтверджено природу іммобілізованих наночастинок.

The methods of synthesis of polyacrylamide/poly-N-hydroxymethylacrylamide hydrogels which are able to provide in situ metal ions reduction are developed. The main pecularities of silver and gold ions reduction with further nanoparticles formation have been investigated. The optimal conditions of nanoparticles synthesis and hydrogel filled by nanoparticles formation have been established. The main properties of filled hydrogels have been investigated, it has been determined the size and confirmed the nature of immobilized nanoparticles.

Кількість посилань - 15

УДК 574.2:577.118:636.598

Л.П. Васильцева, Р.П. Параняк

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ ГУСЕЙ СВИНЦЕМ НА ПОКАЗНИКИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ КРОВІ ТА ПРОТЕКТОРНА ДІЯ АСКОРБАТУ СЕЛЕНУ

©Васильцева Л.П., Параняк Р.П., 2010

Навантаження організму гусей нітратом свинцю у дозі 25 мг/кг сухої речовини корму (5 ГДК) активує пероксидне окиснення ліпідів в організмі, що проявляється зростанням концентрації гідропероксидів ліпідів, малонового діальдегіду і дієнових кон'югатів жирних кислот у крові. До того ж у крові знижується активність глутатіонпероксидази і супероксиддисмутази та зростає активність каталази. Введення до раціону гусей сполук селену зменшує негативний вплив свинцю, причому аскорбат селену діє ефективніше ніж селеніт натрію.

Loading of geese by high doses of lead nitrate (25 mg/kg of diet DM) activated peroxidative processes that accompanied by increased concentration of lipids hydroperoxide, malonic dialdehyde and dienic conjugates in the blood. At the same time lower glutatione peroxidase and superoxide dismutase and higher peroxidase activity were observed. Supplementation of these diets with compounds of selenium decreased negative effects of lead. Selenium ascorbate acted more effective than sodium selenite.

Кількість посилань - 10

УДК 666.762

Я.І. Вахула, Х.С. Бесага, І.В. Луцюк, Н.М. Кос

Національний університет „Львівська політехніка”
кафедра хімічної технології силікатів

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИНТЕЗУ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ФОСФАТНОГО СКЛА

© Вахула Я.І., Бесага Х.С., Луцюк І.В., Кос Н.М., 2010

Встановлено вплив Na2O і MoO3 на температуру склоутворення фосфатного скла під час використання розчинової технології. Показано, що структура скла залежить від технології його отримання.

The influence Na2O and MoO3 on the glass formation temperature of the phosphate glass on the basis of solution technology it was determined. The structure glass dependence of technology its obtaining it was showed.

Кількість посилань - 11

УДК 666.183.6 : 544.638.3 : 544.773.42

Я.І. Вахула, Б.З. Москаль

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ПРОДУКТІВ ОСАДЖЕННЯ КОЛОЇДНОГО РОЗЧИНУ НА ОСНОВІ РІДКОГО СКЛА

© Вахула Я.І., Москаль Б.З., 2010

Досліджено можливість осадження складових колоїдного розчину на основі рідкого скла електрофоретичним методом. Досліджено структуру сформованого шару та визначено склад продуктів осадження.

The possibility of deposition of colloidal solution components based on liquid glass by electrophoretic method has been investigated. The structure of formed layer and the composition of deposited products have been determined.

Кількість посилань - 5

УДК 66.021.3: 615.015.14

В.В. Ващук, О.А. Нагурський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

МОНІТОРИНГ ДЖЕРЕЛ НАГРОМАДЖЕННЯ ВИКОРИСТАНОЇ ПЛАСТИКОВОЇ ТАРИ ЯК ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

© Ващук В.В., Нагурський О.А., 2010

Здійснено моніторинг пластикових відходів на території Львівської області. Наве¬дено основні джерела комплексного нагромадження використаного пластикового посуду у західному регіоні. Охарактеризовано основні заходи щодо оптимізації екологічного стану довкілля.

Monitoring of plastic wastes is conducted in the territory of Lviv area. The basic sources of complex accumulation of the used plastic tableware are resulted in the Western region. Basic measures are described in relation to optimization of the ecological state of environment.

Кількість посилань - 4

УДК 678. 746: 744. 339-13

Х.Я. Гіщак, О.М. Гриценко, Х.І. Фещур, О.В. Суберляк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЇ ДЛЯ ПВП-МЕТАКРИЛАТНИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ПОВЕРХНІ МЕТАЛІВ

 Гіщак Х.Я., Гриценко О.М., Фещур Х.І., Суберляк О.В., 2010

Досліджено адсорбцію полівінілпіролідон–метакрилатних композицій на металевій поверхні. Встановлено фізичну природу адгезійної взаємодії, яка залежить від природи та активності металу.

The absorption of polyvinilpirrolidone-methacrylic compositions on metallic surface was investigated. It is determined the physical character of adhesion interaction that is depending on metal nature and activity.

Кількість посилань - 6

УДК 54-126:61.746:744

О.З. Галишин, Ю.Я. Мельник, А.Р. Ємець, В.Й. Скорохода

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

НАПОВНЕНІ ГІДРОГЕЛЕВІ ПЛІВКИ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЬОВАНОГО ВИВІЛЬНЕННЯ РЕЧОВИН

 Галишин О.З., Мельник Ю.Я., Ємець А.Р., Скорохода В.Й., 2010

Досліджено фізико-механічні і сорбційно-дифузійні властивості наповнених гідрогелевих плівок на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном, які придатні для систем контрольованого вивільнення речовин.

The physical-mechanical, sorption and diffusion properties of filled hydrogel films on the basis of 2-hydrohyetylmetacrylate and PVP copolymers, which are able for substances controlled release systems have been investigated.

Кількість посилань - 8

УДК 678.746.222:746.523

А.В. Ганчо, В.Є. Левицький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОН-СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

© Ганчо А.В., Левицький В.Є., 2010

Проведена модифікація водорозчинних силікатів полівінілпіролідоном. Досліджено фізико-хімічні процеси у водорозчинних силікатах під дією полівінілпіролідону в кислому середовищі. Встановлено вплив природи коагулянту, концентраційних чинників та способу введення полівінілпіролідону на одержання полівінілпіролідон-силікатних матеріалів.

There is the conducted modification of aquasoiledes silicates polyvinylpirrolidone. Explored physical and chemical processes in aquasoiledes silicates under the action of polyvinylpirrolidone in a sour environment. Influence of nature is set to the coagulant, concentration factors and method of introduction of polyvinylpirrolidone on the process of receipt of polyvinylpirrolidone-silicates materials.

Кількість посилань - 6

УДК 661.715.1.1+622.324.5

Н.Ю. Голець, Ю.О. Малик, О.Г. Чайка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК МЕТОД ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

© Голець Н.Ю., Малик Ю.О., Чайка О.Г., 2010

Наведено результати виконаних літературних досліджень стану існуючих енерго- та ресурсозберігаючих технологій перероблення промислових та побутових відходів з метою попередження забруднення довкілля та повторного використання енергії та ресурсів.

The article present the results of literary research of existing energy and resource saving technologies of domestic and industrial waste to prevent pollution and reuse of energy and resources.

Кількість посилань - 3

УДК 655.3.066:655.366

Н.В. Головацька

Українська академія друкарства,
кафедра технології друкованих видань і пакувань

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЇВ

© Головацька Н.В., 2010

Досліджено клейові композиції на основі різних крохмалів і показано їхній вплив на процес склеювання гофрокартону та якість готового продукту.

Glue compositions on the basis of different starches were investigated. Their effect on agglutination of corrugated cardboard and the quality of final product were shown.

Кількість посилань - 5

УДК 628.33

М.Д. Гомеля, О.В. Глушко, Т.В. Крисенко

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ ЦИНКУ З РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ ПІД ЧАС ІОНООБМІННОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

© Гомеля М.Д., Глушко О.В., Крисенко Т.В., 2010

Наведено результати досліджень з визначення впливу щільності струму, перемішування в прикатодному просторі, а також часу електролізу на ефективність електрохімічного перероблення відпрацьованих нейтральних регенераційних розчинів, що містять сульфат натрію, катіони цинку під час іонообмінного очищення стічних вод гальванічних виробництв.

In work results of researches by definition of influence of density of a current, hashing in cathode region space are submitted, and also to duration electrolysis on efficiency of electrochemical processing of the fulfilled neutral reclaiming solutions containing sulfate of sodium, cation zinc, in process ion-exchange sewage treatment of galvanic manufactures.

Кількість посилань - 3

УДК 628.162:66.097.7/8

М.Д. Гомеля, Т.О. Шаблій, О.В. Голтвяницька

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАГЕНТІВ ПІД ЧАС ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ

© Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Голтвяницька О.В., 2010

Вивчено процеси пом’якшення води з використанням вапна, фосфату, фториду та гідроксоалюмінату натрію. Застосовуючи алюмінат натрію в композиції з вапном, досягнуто найвищу ефективність пом’якшення води у разі зниження залишкових концентрацій алюмінію в пом’якшеній воді.

It is studied processes of water demineralization with use of lime, phosphate, fluoride and sodium aluminium hydroxide. At sodium aluminate use in a composition with lime it is reached high performance of water demineralization at decrease in residual concentration of aluminium.

Кількість посилань - 6

УДК 621.039.58+615.7

І.М. Гудков, В.О. Кашпаров

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
кафедра радіобіології та радіоекології і УкрНДІ сільськогосподарської радіології

ДО ЗМІНИ ПАРАДИГМИ В РАДІОЕКОЛОГІЇ: АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ І (ЧИ) ЕКСЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХОДИ У ПРОТИРАДІАЦІЙНОМУ ЗАХИСТІ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

© Гудков І.М., Кашпаров В.О., 2010

Розглянуто антропоцентричний і ексцентричний підходи щодо захисту і охорони живих об’єктів навколишнього середовища від дії іонізуючої радіації. Зроблено спробу довести, що зусилля радіоекологів, які розроблюють прийоми охорони природи від впливу іонізуючих випромінювань, і лікарів-радіобіологів, які займаються проблемами радіаційної безпеки людини, мають бути спрямовані на створення синтетичної концепції, котра водночас забезпечує як охорону життя людини, так і всієї біоти.

The anthropocentric and excentric approaches to protection of the environmental beings against the ionizing radiation are considered. The attempt is done to prove that efforts of the radioecologists aimed to develop the approaches to protect the environment against the ionizing irradiation, and efforts of the radiobiologists working for the radiation protection of man, must be combined in order to create the synthetic conception, which would ensure protection of both human and biota.

Кількість посилань - 14

УДК 620.197

Т.В. Гуменецький, І.М. Зінь, Л.М. Білий, О.Р. Соколовський

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра хімічної технології і переробки пластмас

ЗАХИСТ ЗАЛІЗОБЕТОНУ ВІД КОРОЗІЇ СИНЕРГІЧНОЮ СУМІШШЮ ІНГІБІТОРІВ

 Гуменецький Т.В., Зінь І.М., Білий Л.М., Соколовський О.Р., 2010

Досліджено захисну дію неорганічних інгібіторів щодо корозії арматурної сталі в робочому середовищі, яке імітує умови експлуатації зістарених залізобетонних конструкцій. Встановлено, що найефективнішою є інгібувальна суміш на основі натрію молібдату та кальцію нітрату. Була розроблена нова ін’єкційна поліуретанова композиція, яка містила ці інгібітори. Імпедансні дослідження показали її високу захисну здатність.

It was studied a protective action of inorganic inhibitors concerning steel armature corrosion in working environment, which models exploitation conditions of aged reinforced concrete constructions. Inhibitors blend on basis of sodium molibdate and calcium nitrate has been found most effective. New injection polyurethane composition containing these inhibitors was developed and impedance investigation has shown its high protective ability.

Кількість посилань - 7

УДК 504.054

Т.М. Доскач, М.С. Мальований, З.С. Одноріг, А.О. Мараховська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНИХ ДИСПЕРСНИХ СОРБЕНТІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ

© Доскач Т.М., Мальований М.С., Одноріг З.С., Мараховська А.О., 2010

Виконано дослідження для вирішення проблеми попередження забруднення атмосферного повітря аміаком. Досліджено адсорбційну здатність цеоліту, палигорскиту та глауконіту щодо аміаку.

There is conducted for the decision of problem of warning of contamination of atmospheric air by an ammonia. Investigational adsorbtivity of zeolite, paligorskite and to the glauconite in relation to an ammonia.

Кількість посилань - 4

Syndicate content