№ 677 (2010)

УДК 621.315.2; 519.2; 517.8

П.С. Євтух, О.О. Вакуленко

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФЕКТНОСТІ ІЗОЛЯЦІЇ ЕМАЛЬПРОВОДІВ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ ОБМОТКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ

© Євтух П.С., Вакуленко О.О., 2010

Розроблена методика випробувань ізоляції емальпроводів обмоткових елементів підвищеною напругою для оцінки ступеня їх дефектності методами статистичного аналізу.
Дефектність ізоляції емальпроводів – випробування підвищеною напругою – статистичні методи.

Worked out methods of tests of electric apparatuses’ round winding wires isolation of electric disruptive strength for imperfectness degree by the methods of statistical analysis.
Isolation’s imperfectness – electric disruptive strength – methods of statistical analysis.

Кількість посилань - 5

УДК 536.2.083.

І.С. Васильківський, Я.П. Юсик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НОВОЇ МОСТОВОЇ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ НЕПОВНОГО ЗРІВНОВАЖЕННЯ

© Васильківський І.С., Юсик Я.П., 2010

Наведено теоретичні основи побудови вимірювального перетворювача теплопровідності будівельних та теплоізоляційних матеріалів на основі нової мостової теплової вимірювальної схеми неповного зрівноваження, описано принципову схему розробленого перетворювача та результати експериментальних досліджень.

In article brought theoretical motivation of building of measuring converter heat conductivity building and heat isolation material on base new bridge thermal measuring scheme, as well as brought description of the basic scheme of the developed measuring converter and results of experimental researches.

Кількість посилань - 5

УДК 697.34:696.4:62-83

В.І. Венгльовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

СТАБІЛІЗАЦІЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

 Венгльовський В.І., 2010

Сформовано технологічні вимоги до характеристик відцентрових помп централізованих систем гарячого водопостачання. Наведено результати досліджень роботи мереж гарячого водопостачання із використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Показано економічну ефективність частотно-керованого електроприводу помпи.

In this article the technological requirements to performances of centrifugal pumps of systems heat water supply are formulated. The results of researches of work of networks of hot water-supply are resulted with the use preliminary of heat-insulated pipelines. The economic efficiency is demonstrated is frequent of the controlled electric drive of the pump.

Кількість посилань - 13

УДК 697.9:621; 697:621

О.Т. Возняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЗАТУХАННЯ ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ ВЗАЄМОДІЄЮ ЗУСТРІЧНИХ НЕСПІВВІСНИХ СТРУМИН

 Возняк О.Т., 2010

Представлено результати дослідження взаємодії зустрічних неспіввісних струмин. Встановлено вплив взаємодії струмин на параметри результуючого повітряного потоку. Наведено розрахункові залежності, які дають можливість проектувати системи повітророзподілу із взаємодією зустрічних неспіввісних струмин.

In this article the results of opposed non-coaxial air jets junction investigations are presented.Influence of jets interaction on air distribution in a room has been determined.There are presented calculating equations that give a possibility to design air distribution system at air jets interaction.

Кількість посилань - 4

УДК 697.922.2

Б.І. Гулай, С.С. Жуковський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ВПЛИВ ВЗАЄМОРОЗМІЩЕННЯ ГНУЧКОЇ ВСТАВКИ ТА ДИФУЗОРА НА НАГНІТАЛЬНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК РАДІАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

© Гулай Б.І., Жуковський С.С., 2010

Наведено результати експериментальних досліджень нагнітального повітряного потоку у вентиляційній системі, а саме: епюри розподілення повних та статичних тисків, а також їхні ізобари за різного взаєморозміщення гнучкої вставки та дифузора після радіального вентилятора. Встановлено, що внаслідок раціонального взаєморозміщення цих елементів, витрата крізь досліджувану вентиляційну систему підвищується на 14 %.

The results of experimental studies injection of air flow in ventilation systems, namely: full of force distribution and static pressure, and their constant pressure at different download flexible diffuser insert and after a radial fan. , As a result rational download these elements flow through ventilation systems investigated increases by 14 %.

Кількість посилань - 4

УДК 681.2.53.082.32

І.В. Ділай, З.М. Теплюх

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ГАЗОДИНАМІЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДІАМЕТРА ПРОХІДНОГО КАНАЛУ КАПІЛЯРА

© Ділай І.В., Теплюх З.М., 2010

Наведено залежності для визначення ефективного діаметра прохідного каналу капілярного елемента на основі експериментального дослідження параметрів потоків газу через капіляр. Одержані залежності забезпечують адекватність моделювання і достатню точність розрахунку дросельних схем на основі капілярних елементів. Оцінено граничну похибку визначення діаметра.

In the article the dependences for effective diameter value definition of straightway canal capillary element on the grounds of experimental investigation of gas flow parameters through capillary element are induced. The dependences ensure model adequacy and high precision of throttled scheme calculation on base of capillary elements. The boundary inaccuracy of diameter definition is evaluated.

Кількість посилань - 17

УДК 624.012:620.193

Желих В.М.

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПАЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

© Желих В.М., 2010

Здійснено дослідження теплового режиму, створеного мікрокліматичним модулем з інфрачервоним випромінювачем для систем кліматизації тваринницьких комплексів, і зокрема, пташників.

Research of the thermal mode, created the microclimate module with an infra-red emitter for the thermal comfort systems of agricultural complexes on the example of poultry house is resulted in this article.

Кількість посилань - 7

УДК 628.21

В.М. Жук, І.І. Матлай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОБ’ЄМУ ДОЩОВОГО СТОКУ

© Жук В.М., Матлай І.І., 2010

Виконано порівняльний аналіз методів розрахунку об’ємів дощових стічних вод. Запропоновано використання деяких положень методу порядкових кривих SCS USDA у вітчизняній інженерній практиці для підвищення точності під час визначення об’єму дощового стоку.

The analysis of methods for calculating stormwater runoff is presented. It is proposed to use some conceptions of the USDA SCS Curve Number Method at the Ukrainian engineering practice for more precisely definition of the stormwater runoff.

Кількість посилань - 7

УДК 621.311.18: 628.1΄17

А.І. Кіт1, М.П. Босак2

1“ЛьвівОРГРЕС”,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки і сантехніки

ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ НА ПОШИРЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТЕС ТА АЕС

© Кіт А.І., Босак М.П., 2010

Наведено результати гідробіологічних досліджень розповсюдження дрейсени у воді, на спорудах та устаткуванні системи технічного водопостачання ТЕС і АЕС. Представлені результати про вплив на дрейсену додадків у циркуляційну воду біоцидного препарату.

In this article are given results of hydrobiological researches of intensive expansion of dreissena in the water and in the construcnions of technical water supply systems .in electric power stations. There are presented results of element biocide preparations which are abed into the water.

Кількість посилань - 5

УДК 681. 515. 001. 41(0.75.8)

І.М. Ковела, О.С. Вітер, Ю.В. Яцук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ З ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ

© Ковела І.М., Вітер О.С., Яцук Ю.В., 2010

Запропоновано створені у середовищі Simulink моделі неперервних та цифрових систем з широтно-імпульсним керуванням електромоторними виконавчими механізмами постійної швидкості як приводами пропорційної дії, призначені для дослідження автоматичних систем регулювання промислових об’єктів.

Designed environment created in Simulink models of continuous and digital systems with pulse-width control with actuator constant speed drives as the proportional action to study the automatic control system of industrial facilities.

Кількість посилань - 6

УДК 621.317.7.089.6

Р.В. Кочан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ НЕЛІНІЙНОСТІ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

© Кочан Р.В., 2010

Проведено аналіз причин виникнення та аналітичне дослідження параметрів методичної похибки під час визначення нелінійності функції перетворення аналого-цифрових перетворювачів, зумовленої процедурами встановлення нуля та калібрування.

There is presented analysis of the sources and analytical investigation of the parameters of methodology error of definition the nonlinearity of conversion function of analog to digital converters. This methodology error is caused by null setting and calibration procedures.

Кількість посилань - 5

УДК 621.3

Т.Ю. Кравець, І.В. Мисак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплотехніки та теплових електричних станцій

ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ТЕПЛА З ПОВЕРХНІ КОТЛІВ ТП-100 ТА ТП-92 ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ГЕНЕРАТОРІВ

© Кравець Т.Ю., Мисак І.В.., 2010

Подано результати дослідження зі зменшення абсолютних втрат тепла з поверхні котлів ТП-100 та ТП-92 за допомогою використання термоелектричних генераторів.

In this article are presented the results of research on decreasing of absolute unavailable heat from the surface of boilers TP-100 and TP-92 with using the thermo-electric generators.

Кількість посилань - 5

УДК 681.121.84:006.9

Л.В. Лесовой

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

РОЗРАХУНОК НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ ВИМІРЮВАНЬ ВИТРАТИ І КІЛЬКОСТІ СУХОЇ ЧАСТИНИ ВОЛОГОГО ГАЗУ ЗА МЕТОДОМ ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ

© Лесовой Л.В., 2010

Розглянуто методику розрахунку невизначеності результату вимірювань витрати і кількості сухої частини вологого газу за методом змінного перепаду тиску.

This paper deals with method for calculation of measurements uncertainty at flowrate and volume measurements by means of the pressure differential device for dry part of humid gas.

Кількість посилань - 8

УДК 624.012:620.193

О.І. Макаруха, В.М. Желих

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ВНУТРІШНЬОГО ПОВІТРЯ В ЗОНІ ПЕРЕБУВАННЯ ПОРОСЯТ

© Макаруха О.І., Желих В.М., 2010

Наведено тепловий баланс зони перебування поросят, на основі якого було виведено залежність для визначення температури внутрішнього повітря, яка забезпечується системою опалення, що складається із стінової опалювальної панелі, інфрачервоного нагрівача і нагрівального коврика.

Thermal balance of area stay of piglings, on the basis of which dependence was shown out for determination of temperature internal air, which is provided by the system of heating which consists of wall heater panel, infrared heater, heater panel is resulted in this article.

Кількість посилань - 4

УДК 62-83:62-50.

А.А. Маліновський, В.Г. Турковський, А.З. Музичак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електропостачання промислових підприємств і сільського господарства

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРІЙНИКА З КОЕФІЦІЄНТАМИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ РУКАВІВ

© Маліновський А.А., Турковський В.Г., Музичак А.З., 2010

Розглянуто моделювання вузлів гідравлічних мереж з використанням коефіцієнтів взаємного впливу рукавів.

Modelling of nodes of hydraulic networks with use of factors of mutual influence of sleeves is considered.

Кількість посилань - 6

УДК 681.121.84

Ф.Д. Матіко, Р.М. Федоришин, І.В. Костик, Я.В. Грень

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПОХИБОК ВИТРАТОМІРІВ ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПОТОКУ

© Матіко Ф.Д., Федоришин Р.М., Костик І.В., Грень Я.В., 2010

Розглянуто причини виникнення пульсацій потоку та наведено аналіз існуючих підходів до визначення впливу нестаціонарного потоку на точність вимірювання витрати за допомогою стандартних пристроїв звуження потоку.

This paper deals with discussion of causes of flow pulsations and with analysis of existing approaches to defining the influence of non-stationary flow on the accuracy of flowrate measurement by means of standard pressure differential devices.

Кількість посилань - 13

УДК 697.9:621;697:621

Х.В. Миронюк, І.Є. Сухолова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ВНУТРІШНЬОГО МІКРОКЛІМАТУ ПРИМІЩЕННЯ НА ТЕПЛООБМІН ЛЮДИНИ

© Миронюк Х.В., Cухолова І.Є., 2010

Подано результати розрахунків взаємозв’язку параметрів мікроклімату для забезпечення теплового комфорту людини в приміщенні у теплий період року. Побудовано номограму на основі отриманих розрахункових значень.

In this article presented the results of calculations of correlation of indoor climate parameters to provide people thermal comfort in hot season of the year. Graphycal dependences have been obtained.

Кількість посилань - 4

УДК 621.335 (088.8)

Л.З. Мичуда1, З.Р. Мичуда2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів
2кафедра комп’ютеризованих систем управління

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ РЕКУРЕНТНОГО ТИПУ НА КОМУТОВАНИХ КОНДЕНСАТОРАХ ДЛЯ СИСТЕМ ЕНЕРГООБЛІКУ

© Мичуда Л.З., Мичуда З.Р., 2010

Розроблено новий тип функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах, що діють за рекурентним алгоритмом. Описано принцип їх дії та структуру. Оцінено функціональні можливості.

The paper developed a new type of functional switched-capacitor converters, which operate at a recurrent algorithm. We describe the principle of action and structure. The evaluation of functionality.

Кількість посилань - 7

УДК 532.542:539.559.3

В.І. Орел

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

АНАЛІЗ ЗАКОНОМІРНОСТІ ШЛЯХОВОЇ РОЗДАЧІ РІДИНИ З НАПІРНОГО РОЗПОДІЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДУ

© Орел В.І., 2010

Показано, що за однакової витрати рідини на початку напірного розподільного трубопроводу (РТ) незалежно від його шпаруватості, кута нахилу та наявності чи відсутності транзитної витрати залежність відносної інтенсивності роздачі рідини від критерію Рейнольдса, визначеного за витратою, що залишається в РТ після і-го водовипуску, є єдиною.

The identical expense of liquid at the beginning of pressure distributive pipeline (PDP) regardless of outlets to pipe cross-section ratio of PDP, angle of slope to horizon and presence or absence of transit expense dependence of relative intensity of distribution of liquid on the Reynolds’ number (1), certain after an expense, which remains in PDP after the i-outlet, is unique it is shown.

Кількість посилань - 10

УДК 536.4

А.М. Павленко, А.О. Чейлитко

Запорізька державна інженерна академія

ОСОБЛИВОСТІ СУШІННЯ ВОЛОГИХ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ

© Павленко А.М., Чейлитко А.О., 2010

Експериментально досліджені різниці температур на поверхні пористого матеріалу.

There are represented experimental researches temperature differences across the surface of porous material.

Кількість посилань - 2

УДК 681.121

О.З. Парнета, З.М. Теплюх

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ВПЛИВ ПОВЕРХНІ МІРНОЇ ТРУБКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛІВКОВОГО ВИТРАТОМІРА

© Парнета О.З., Теплюх З.М., 2010

Досліджено вплив властивостей внутрішньої поверхні мірної трубки плівкового витратоміра на експлуатаційні характеристики приладу.

In the article the influence of properties of measuring tube inner surface of film flowmeter on the device operating characteristics is investigated.

Кількість посилань - 11

УДК 628.334.6

І.Ю. Попадюк, В.Г. Павлишин, В.М. Жук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ВПЛИВ РОЗРАХУНКОВОЇ ТРИВАЛОСТІ ДОЩУ НА РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ ОБ’ЄМ РЕЗЕРВУАРІВ ДОЩОВИХ СТІЧНИХ ВОД

© Попадюк І.Ю., Павлишин В.Г., Жук В.М., 2010

Представлено результати теоретичного дослідження залежності регулювального об’єму односекційних резервуарів дощових стічних вод проточного типу від тривалості дощу постійної в часі інтенсивності. Отримано залежність максимального коефіцієнта регулювального об’єму від коефіцієнта регулювання витрати та відносної тривалості дощу.

The results of theoretical investigation of regulation volume of stormwater storage tanks at the constant rainfall intensity are presented in the paper. The dependence of the maximum storage volume coefficient from the non-dimensional rainfall duration for the different values of the discharge regulation coefficient.

Кількість посилань - 6

УДК 504.062, 504.433

Г.І. Рудько*, О.О. Мацієвська

*Державна комісія України з запасів корисних копалин,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ВПЛИВ ТВЕРДОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

© Рудько Г.І., Мацієвська О.О., 2010

Представлено результати аналізу закономірностей впливу твердості питної води, зокрема концентрації катіонів кальцію та магнію, на здоров’я людини. Виявлено від’ємну кореляцію між твердістю води та різними формами серцево-судинних захворювань.

In the article the represented results of analysis of conformities to the law of influencing of hardness of drinking-water, in particular concentrations of cations of calcium and magnesium, on a health man. It is found out negative correlation between hardness of water and different forms of cardiovascular diseases.

Кількість посилань - 11

УДК 697.92

Н.А. Сподинюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПРИМІЩЕНЬ ПТАШНИКІВ

© Сподинюк Н.А., 2010

Наведено результати теоретичних досліджень існуючих систем забезпечення температурного режиму для приміщень пташників.

In this article the results of theoretical investigations exists systems of provision temperature regime for hen houses premises.

Кількість посилань - 5

УДК 681.51

Б.І. Тарас

Національний університет водного господарства та природокористування

ВИМІРЮВАННЯ ККД ВОДОГРІЙНОГО КОТЛОАГРЕГАТА НА ГАЗОВОМУ ПАЛИВІ У МАСШТАБІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

© Тарас Б.І., 2010

Поставлено задачу вимірювання ККД водогрійного котлоагрегата з перспективою застосування екстремального керування співвідношенням паливо-повітря за цим критерієм. Запропоновано та проаналізовано структурну схему вимірювання ККД на основі вимірювання витрати природного газу та теплової енергії, що передається теплоносію.

In this paper, a task measuring the efficiency of boiler with the prospect of extreme control fuel-air ratio for this criterion. Proposed and analyzed the structural scheme of measuring efficiency by measuring the consumption of natural gas and heat energy that is transferred to the coolant.

Кількість посилань - 4

УДК 628.518:539.16

Е.Б. Хоботова, М.І. Уханьова

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ФОРМУВАННЯ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ В ПРИМІЩЕННЯХ

© Хоботова Е.Б., Уханьова М.І., 2010

Наведено алгоритм визначення потужності дози на різних відстанях над окремою плитою за експериментально виміряною величиною на довільній відстані. Розроблено математичну модель для розрахунку просторового змінювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання у приміщенні.

The algorithm of dose power determination for different distances from the separate plate with the use of experimentally measured dose power value for arbitrary distance has been presented. The mathematical model for the calculation of space change of gamma-radiation exposure dose power indoors has been worked out.

Кількість посилань - 8

УДК 697.329

С.П. Шаповал

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ “ДЕЛЬТА-СИСТЕМИ” ПЛОСКИХ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ

© Шаповал С.П., 2010

Розглянуто спосіб підвищення ефективності використання сонячної енергії геліоустановкою із пласкими сонячними колекторами. Встановлення сонячних колекторів із орієнтацією на південний схід, південь і південний захід дає можливість ефективніше використовувати сонячну енергію в ранішні та вечірні години. Описано результати досліджень надходження сонячної радіаціїї на “дельта систему” сонячних колекторів. Встановлено залежності між різними орієнтаціями плоских сонячних колекторів і ефективністю роботи геліосистеми. Показано, що із “дельта-системи” плоских сонячних колекторів можна отримати більше енергії, ніж із традиційно орієнтованих на південь.

This article studies the method of efficiency increase of solar energy using by helioplant with flat solar collectors. The establishment of solar collectors with orientation on southeast, south and southwest gives a chance to use solar energy in morning and evening hours more efficiently. The results of investigation of solar radiation incoming on the “delta-system” of solar collectors are described. The dependence between different orientations of the flat solar collectors and efficiency of heliosystem functioning has been established. It is shown that we can receive more energy from “delta-system” of flat solar collectors than from traditionally oriented on south.

Кількість посилань - 3

УДК 697.34

Ю.С. Юркевич, О.О. Савченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
КАФЕДРА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ЗАХИЩЕННЯ ПІД ЧАС ЧЕРГОВОГО ОПАЛЕННЯ В ПРИМІЩЕННІ

© Юркевич Ю.С., Савченко О.О., 2010

Наведено результати розрахунків теплового режиму захищення за різних параметрів роботи системи чергового опалення та за різних схем розташування теплоізоляційного шару захищення.

In this article results of the calculations of the heating regime enclosures at the different parameters of the periodical heating system work and at the different schemes of the heating isolation material allocation are presented.

Кількість посилань - 3

УДК 331.823:69

Т.Ф. Яковишина, Ф.К. Яковишин*

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
*Інститут безперервної фахової освіти

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ ДИМОВИХ ТРУБ

© Яковишина Т.Ф., Яковишин Ф.К., 2010

Подано особливості техніки безпеки під час реконструкції футеровки димових труб торкретуванням хімічно стійким бетоном.

There are represented peculiarity of the safety engineering attached to the reconstruction of the liner of the smoke pipes by the shotcreting of the chemical resisting concrete.

Syndicate content