№ 683 (2010)

УДК 330.341.1

В.В. Єрмолаєва

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ

© Єрмолаєва В.В., 2010

Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття “інновація”, розкрито економічну сутність та взаємозв’язок понять: “нововведення”, “інновація”, “інноваційний процес”, а також ґрунтовно розглянуто стадії інноваційного процесу. Запропоновано власне визначення понять “інновація” та “інноваційний процес”.
Ключові слова: інновація, інноваційний процес, науково-технічний прогрес, інноваційна діяльність, інноваційна сфера.

In the article the scientific approaches on determination of term “innovation” are analyzed, the economic essence and interconnection of concepts: “novelty”, “innovation”, “innovative process” is exposed, the stages of innovative process are thoroughly considered. Own determination of terms “innovation” and “innovative process” is offered.
Keywords: innovation, innovative process, scientific and technical progress, innovative activity, innovative sphere.

Кількість посилань - 10

УДК 658.3.012.2:316:621

Н.Б. Іваницька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної та прикладної економіки

КОНЦЕПЦІЇ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ДО ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

© Іваницька Н.Б., 2010

На підставі аналізу існуючого стану трудових відносин, які склались на підприємствах машинобудування Львівщини, виділено необхідність зміни відносин між персоналом і керівництвом. Визначено шляхи здійснення управління персоналом з метою покращання відносин у колективі. До того ж на основі японської філософії менеджменту визначено методику стимулювання персоналу до самодисципліни.
Ключові слова: управління розвитком, мотивація персоналу, стимулювання, корпоративна культура, “кайдзен”, “гемба”, самодисципліна.

The article, based on analysis of current state of labour relations which are established in engineering enterprises of Lviv region, highlights the need in change of relations between staff and management. Ways of personnel management to improve relations in the team are defined. Thus, based on a Japanese management philosophy method of stimulating staff to self-discipline is defined.
Keywords: development management, staff motivation, incentives, corporate culture, kaizen, gemba, self-discipline.

Кількість посилань - 20

УДК 65.016.2

І.Ю. Ільченко

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

© Ільченко І.Ю., 2010

Запропоновано методичний підхід до розробки та впровадження бізнес-стратегії підприємства. Обґрунтовано необхідність узгодження ключових аспектів бізнесу між собою та з умовами динамічного зовнішнього середовища. Побудовано візуальну схему розробки та впровадження бізнес-стратегії підприємства. Розкрито суть імперативів розробки та впровадження бізнес-стратегії. Досліджено специфіку та показано логіку взаємозв’язку окремих елементів імперативів розробки та впровадження бізнес-стратегії.
Ключові слова: бізнес-стратегія, імперативи розробки, імперативи впровадження, узгодження, місія, візія, цілі, метрики, корпоративна культура, проекти, портфельне управління, вигоди.

Methodical approach to developing and implementing business strategу of the company is proposed. The necessity of coordination of key aspects of business among themselves and with the dynamic environment is stated. Visual scheme of development and implementation of enterprise business strategy is developed. Author shows the essence of the imperatives of development and implementation of business strategy. The specifics are discovered and the logic of relationships of individual elements of imperatives of development and implementation of business strategy is shown.
Keywords: business strategy, development imperatives, implementation imperatives, coordination, mission, vision, goals, metrics, corporate culture, projects, portfolio management, benefits.

Кількість посилань - 3

УДК 65.016.8

Г. М. Азаренкова, А. О. Мурей

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ САНАЦІЇ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

© Азаренкова Г.М., Мурей А.О., 2010

Розглянуто економічну сутність санації підприємства та її роль в системі антикризового управління підприємства. Уточнено сутність поняття “санація” як елемента антикризового управління підприємством. Обґрунтовано, що застосування відповідних заходів у процесі здійснення санації є необхідною передумовою забезпечення ефективності підприємства у довгостроковій перспективі. Визначено місце санації як одного з елементів антикризового управління підприємства
Ключові слова: санація, антикризове управління підприємством, банкрутство, ліквідація, санаційні заходи.

The economic essence of enterprise readjustment and its role and place in system of crisis management is considered in this article. The term “enterprise readjustment” has been precised. Application of some measures in the process of enterprise readjustment is necessary pre-condition for enterprise efficiency providing in a long-term prospect. The place of enterprise readjustment as one of crisis management elements is specified.
Key words: enterprise readjustment, crisis management, bankruptcy, liquidation

Кількість посилань - 12

УДК 657.012.32

О.Є. Андрощук, А.В. Катаєв*

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ У НЕФОРМАЛІЗОВАНИХ ХОЛДИНГАХ

© Андрощук О.Є., Катаєв А.В., 2010

Розглянуто підхід до побудови “тривимірної” моделі управлінського обліку і звітності у холдингу. Особливостями цієї моделі є те, що вона дає змогу обліковувати, контролювати та планувати діяльність холдингу не тільки як групи юридичних осіб, але й як сукупності бізнес-напрямів, які реалізуються холдингом, а також як єдиної системи центрів фінансової відповідальності холдингу.
Ключові слова: управлінський облік, управлінська звітність, холдинг, бізнес-напрям, управляюча компанія.

The approach to the formation of “three-dimensional” model of the managerial accounting and reporting in holding is considered in this article. The feature of this model is that it allows to register, to check and plan the activity of holding not only as group of legal entities but also as complex of business spheres which are realized by holding and as uniform system of the financial responsibility centers of holding
Keywords: the managerial accounting, the managerial reporting, holding, business spheres, the operating company

Кількість посилань - 15

УДК : 658: 338.363(477)

З.М. Андрушкевич

Хмельницький національний університет

ПЕРСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

© Андрушкевич З.М., 2010

Проаналізовано тенденції розвитку промисловості України загалом та машинобудівної галузі зокрема; виявлено проблеми, з якими стикаються машинобудівні підприємства; окреслено можливі перспективи розвитку машинобудування країни. Розглянуто фактори зовнішнього й внутрішнього ділового середовища та можливості і загрози з боку ринкового середовища щодо машинобудування. В результаті цього визначено завдання та необхідні заходи, які необхідні для перетворення машинобудування на конкурентоспроможну, ефективну й сприйнятливу до інновацій галузь, що динамічно розвивається.
Ключові слова: промисловість, машинобудування України, економічна криза, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, інновації, ринкове середовище.

The trend in Ukraine industry in general and mechanical engineering industry in particular is analysed, the problems faced by engineering companies are found, the possible prospects of engineering country are outlined. An analysis of factors external and internal business environment and opportunities and threats from the market environment for engineering is conducted. The objectives and appropriate measures for transforming engineering in a competitive, efficient and receptive to innovation industry are defined.
Keywords: industry, engineering of Ukraine, economic crisis, SWOT-analysis, PEST-analysis, innovation, market environment.

Кількість посилань - 4

УДК 330.341.1:[620.9:338.4.025.2] (477)

Л.А. Антоненко, Рабіа А. Абдуллах

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

 Антоненко Л.А., Рабіа А. Абдуллах, 2010

Узагальнено підходи держави до інноваційного розвитку альтернативної енергетики в Україні. Зокрема, розглянуто використання “зеленого” тарифу. Запропоновано заходи, які дають змогу знизити енергетичну залежність України від імпорту первинних енергоресурсів.
Ключові слова: інноваційний розвиток, альтернативна енергетика, енергоресурси, державне регулювання.

The government approaches to the innovative development of the alternative power engineering in Ukraine in particular using the “green” rate are summarized in the article. Measures that will decline the power dependence of Ukraine from the import of primary power resources are offered.
Keywords: innovative development, alternative power engineering, power resources, government regulation.

Кількість посилань - 12

УДК: 65.011.2.003.13

І.В. Артищук, О.І. Белей

Львівська комерційна академія

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

© Артищук І.В., Белей О.І., 2010

Розглянуто побудову інтегрованої інформаційної системи управління торговельним підприємством на основі постійно поповнюваної бази даних торговельної інформації, сформованої бази знань про технологію обробки торговельної інформації та бази моделей з методикою виконання складних управлінських завдань. Наводяться схеми управління базами моделей і даних в підсистемі управління торговельними процесами і операціями та їх місце в управлінському контурі торговельного підприємства.
Ключові слова: інтегрована інформаційна система управління торговельним підприєм¬ством, процес, операція, база даних, база моделей, підсистема управління процесами і операціями, система управління процесами, система управління.

The construction of computer-integrated information management system for trading enterprise on the basis of constantly executable database point-of-sale information, base of knowledge about technology of treatment of point-of-sale information and base of models with the method of difficult administrative tasks decision are examined. The charts of models management and information bases in the subsystem of management point-of-sale processes and operations, their place in the administrative contour of point-of-sale enterprise are pointed .
Keywords: computer-integrated information management system for trading enterprise, process, operation, database, base of models, management processes and operations subsystem, control processes system.

Кількість посилань - 4

УДК 658

І. Біянська

Шльонський технічний університет, Республіка Польща

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

© Біянська І., 2010

Подано характеристики моделей інвестиційної оцінки, які застосовуються з метою оцінювання економічної ефективності інноваційних проектів та для аналізу ризику при їх реалізації. Вказано основні детермінанти оцінки характеристик інноваційних проектів і проблем ухвалення рішень.
Ключові слова: модель, оцінка, економічна ефективність, ризик, детермінанти.

The article provides for characteristics of investment evaluation models, which are applied for the purpose of evaluating economic efficiency of innovation projects, as well as for analysis of risk in their realization. Basic selection determinants have been indicated with regard to characteristics of particular innovation projects and decision making issues.
Key words: models, evaluation, economic efficiency, risk, determinants.

Кількість посилань - 7

УДК: 336.71: 65.012.32

Ю.В. Банах, Л.Я. Слобода*

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту організацій,
*Університет банківської справи Національного банку України

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

© Банах Ю.В., Слобода Л.Я, 2010

Досліджено проблему управління банківським капіталом, підвищення рівня його якості та достатності, щоб забезпечити економічне зростання країни в умовах подолання кризових явищ, оцінено рівень капіталізації банків України на основі аналізу статистичних показників функціонування банківської системи, обґрунтовано вплив корпоративного управління на процеси формування капіталу банків, запропоновано заходи щодо підвищення капіталізації банків України на основі удосконалення корпоративного управління
Ключові слова: банки, банківський капітал, капіталізація банків, рівень капіталізації, якість капіталу, структура капіталу, банківський нагляд, корпоративне управління, банківські ризики.

Main problems of management banking capital, improvement of level of its quality and sufficient is outlined for providing of the economy growing, banking activities corporate management improvement are defined in the article. The level of capitalization of Ukrainian banks on the basis of analysis of statistical indexes of function the banking system is conducted. Influence of corporate management on the processes of forming of capital of banks is grounded. The measures on the increase of level capitalization Ukrainian banks on the basis of improvement of corporate management, elements of corporate management strategy and main criteria of its efficiency evaluation are determined
Keywords: banking institutions, bank capital, capitalization of banks, level of capitalization, quality of capital, capital structure, banking supervision, corporate management, banking risks.

Кількість посилань - 15

УДК 330.342

М.В. Бандура, І.В. Савченко*

Донецький національний університет
*Головне управління економіки Донецької облдержадміністрації

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

© Бандура М.В., Савченко І.В., 2010

Обґрунтовано необхідність розроблення методичних основ розвитку соціально-економічних систем. Визначено три форми фундаментальних рівнянь розвитку соціально-економічних систем та встановлено дві принципово різні можливості розвитку соціально-економічних систем: екстенсивний розвиток й інтенсивний розвиток систем у формалізованому вигляді.
Ключові слова: розвиток, соціально-економічна система, потенціал системи, фундаментальне рівняння розвитку, модель пропорційного розвитку.

The necessity of methodical bases development for the socio-economic systems is reasonable in the article. Three forms of fundamental equalizations of the socio-economic systems development are certain, and two fundamentally different possibilities of the socio-economic systems development are set: extensive development and intensive development of the systems in the formalized kind.
Keywords: development, socio-economic system, potential of the system, fundamental equalization of development, proportional development model.

Кількість посилань - 10

УДК 336.246

Є.А. Бельтюков, С.С. Свірідова

Одеський національний політехнічний університет

ДЕРЖАВНА КОРПОРАТИВНА ВЛАСНІСТЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

© Бельтюков Є.А., Свірідова С.С., 2010

Обґрунтовано актуальність проблем, пов’язаних з керуванням корпоративними підприємствами і зокрема, керуванням державною часткою власності на цих підприємствах. Розглянуто питання розвитку корпоративної форми організації підприємництва, визначено, що більшість вітчизняних господарських товариств було створено через приватизацію державних підприємств. Описано модель роздержавлення власності в Україні, що зумовило особливості корпоративного управління. Надано рекомендації щодо управління державною власністю на сучасному етапі.
Ключові слова: приватизація, корпоратизація, роздержавлення державного майна, корпоративне управління, державна власність, реформування.

It’s proved topicality of the problems related with management of corporate enterprises and management of state’s share of property on these enterprises. It’s considered problems of evolution of corporative form organization of business undertakings. It’s determined that most part of domestic enterprises has founded by means privatization of state enterprises. It’s described mode of conversion of property in Ukraine as a specific corporate management. There are made recommendations about management of state property on present stage.
Key words: privatization, corporatization, conversion of state’s property, corporate management, state’s property, reform.

Кількість посилань - 4

УДК 658.513

Я. Бжузка

Сілезський технологічний університет, Глівіце, Республіка Польща

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ КОМПАНІЇ

© Бжузка Я., 2010

Здатності та компетенції, які уможливлюють здійснення інновацій – дуже важливі риси сучасної адміністративної системи компанії. Інновації як чинник конкурентної переваги є дуже важливими у багатьох сферах функціонування компанії. Визначено роль інновацій в сфері стратегічного управління компанії. Подано відібрані приклади розвитку бізнес-стратегії і моделі, основані на інноваціях.
Ключові слова: інновація, стратегічне управління, активи, конкуренція, бізнес-модель, ринок

Ability and competences that enable implementing innovations are very important features of the modern company management system. Innovations as a factor of competitive advantage are very important in many fields of company functioning. The paper specified the role of innovations in the field of company strategic management. It presents the selected examples of development of business strategy and models based on innovations.
Keywords: innovation, strategic management, assets, competition, business model, market

Кількість посилань - 10

УДК 658: 001.895

Я. Бжузка, Я. Пика*

Сілезський технологічний університет, Глівіце, Республіка Польща
*Економічний університет, Катовіце, Республіка Польща

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

© Бжузка Я., Пика Я., 2010

Прогресування глобалізації і міжнародна конкуренція збільшують значення економіки, яка спирається на знання. Один з важливих чинників розвитку такої економіки – ефективна і сучасна інноваційна політика. Розглянуто найістотніші напрями інноваційної політики в контексті кондиції інноваційності польської економіки, як і концепцію дослідної моделі регіональної інноваційної системи.
Ключові слова: інновації, знання, інноваційна політика, економіка, розвиток, конкурентоспроможність, регіон.

Advancing globalization and international competition increase the significance of Knowledge Based Economy. One of the important factors in the development of such economy is running an effective and modern innovation policy. The paper presents the most significant directions of innovation policy in the context of the innovativeness condition of the Polish economy as well as the concept research model of a regional innovation system.
Keywords: innovations, knowledge, innovation policy, economy, development, competitiveness, region

Кількість посилань - 7

УДК 657 (057.8)

О.С. Бондаренко

Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

© Бондаренко О.С., 2010

Виконано порівняльний аналіз вітчизняних і зарубіжних підходів до регулювання бухгалтерського обліку, узагальнено сучасні системи організації обліку та наведено їхні визначальні риси, обґрунтовано недоліки організації бухгалтерського обліку в Україні.
Ключові слова: рівні регулювання бухгалтерського обліку, системи організації бухгалтерського обліку, зарубіжний і вітчизняний досвід.

A comparative analysis of domestic and international approaches to accounting regulation is performed, the modern system of accounting is summarized their defining features are presented and deficiencies of accounting in Ukraine are substantiated it this paper.
Keywords: levels of accounting regulation, systems of accounting organization, foreign and domestic experience.

Кількість посилань - 9

УДК: 330.111:001.4

О.О. Бонецький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фінансів

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОВІРИ ДО ПРАЦІВНИКА

© Бонецький О.О., 2010

Економічна довіра до працівника полягає у ставленні до нього з боку керівника, який дає нові завдання, і колег, які очікують або виконання роботи працівником і його підтримки, або зриву виконання і ситуації, коли роботу виконуватимуть саме вони. Застосовано два інноваційні підходи для визначення рівня економічної довіри до працівника – з боку керівника і з боку колективу, тобто його колег. Рівень довіри є рівнем очікування як керівника, так і колег працівника щодо його здатності виконати поставлені завдання. Основним фактором, який впливає на рівень довіри, є вчасне і повне виконання працівником поставлених у попередньому періоді завдань.
Ключові слова: економічна довіра, види економічної довіри, рівень економічної довіри.

Two innovative approaches at determination of economic trust level to the worker - from leader, and from working collective, his colleagues are applied in the article . The level of trust testifies a level of expectation of both leader and colleagues concerning his ability to execute the tasks. A basic factor which influences on the level of trust, there is timely and complete implementation by the worker the tasks from a previous period. The economic trust to the worker consists in attitude toward him from the leader, who puts him new tasks for implementation, and colleagues, who expect implementation of work by a worker and his support, or situation of blowing off implementation, when they will execute a work.
Keywords: economic trust, types of economic trust, level of economic trust.

Кількість посилань - 4

УДК 330.3: 330.15: 332.12 (1-21) (477): 338.14: 368.01/.04: 368.1/.9: 504.05: 347.214 (075.8)

М.І. Бублик

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола

ТЕХНОГЕННЕ СТРАХУВАННЯ: ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

© Бублик М.І., 2010

Досліджено управління страховою діяльністю, проблеми його удосконалення в умовах глобалізації економіки, запропоновано з метою повного відшкодування техногенних збитків формувати систему техногенного страхування. Наведено показники, від яких залежить ступінь техногенного ризику. Запропоновано формування страхового тарифу із урахуванням оцінки ймовірності настання страхового випадку.
Ключові слова: страхування, екологічне страхування, техногенне страхування, техногенні збитки, техногенні ризики

In the paper market of insurance services and problem of his improvement are investigated, a market of ecological insurance condition is studied, it is suggested with the purpose of complete reimbursement of technogenic losses to form the system of ensuring against the extraordinary situations of technogenic character.
Keywords: insurance, ecological insurance, extraordinary situation, insurance of technogenic losses

Кількість посилань - 4

УДК 330.341.1

В.В. Бутенко

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСФЕРУ ЕКОТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

© Бутенко В.В., 2010

Розкрито зміст та структуру методологічних аспектів трансферу екотехнологій, проаналізовано сучасний стан екотехнологій в Україні та в світі, запропоновано основні напрями впровадження процесу в сфері трансферу екотехнологій.
Ключові слова: трансфер, екотехнології, інновації, інноваційна інфраструктура.

The contents and the struсture of methodological aspect of transfer ecotechnologies are considered in the article. The modern situation of ecotechnologies in Ukraine and in the world is analyzed. The main tendencies of introduction of process in the sphere of transfer ecotechnologies are proposed.
Keywords: transfer, eсotechnologies, innovations, technological development of countries, innovation infrastructure.

Кількість посилань - 6

УДК 332

Н.В. Вакуленко, В.І. Запоточний*

ОНУ ім. І. Мечникова
*Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПОСЛУГАМИ В РЕГІОНІ

© Вакуленко Н.В., Запоточний В.І., 2010

Обґрунтовано необхідність удосконалення організаційно-економічного механізму управління в галузі освітніх послуг регіону. На особливу увагу заслуговує методика досліджень впливу всіх елементів механізму на конкурентоспроможність освітніх закладів.
Ключові слова: регіон, освітні послуги, організаційно-економічний механізм, паспорти¬зація вищих навчальних закладів.

The necessity of organizationally-economic mechanism improvement in the educational services management in the region is being grounded in this article. The special attention is devoted to the methods for researching influence of all the mechanism elements to the educational institutions competitivity.
Keywords: region, education service, organizing-economical mechanism, certification of university.

Кількість посилань - 4

УДК 658.012

М. Васєлевскі

Громадська вища школа підприємництва і управління в Лодзі, Республіка Польща

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ПОЛЬЩІ НА ТЛІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

© Васєлевські М, 2010

Обґрунтовано напрям інноваційного розвитку економіки Польщі в контексті функціонування Європейського Союзу. Досліджено спектр теоретичних проблем щодо формування економіки знань. Проаналізовано характер і напрями останніх стратегічних рішень ЄС – Лісабонської стратегії і Барселонських цілей та їхній вплив на економічний розвиток. Наведено короткий аналіз ситуації в макроекономічному моделюванні, а також розглянуто проблеми вимірювання знань та інноваційності в науці.
Ключові слова: інноваційність національної економіки, економіка знань, макроекономічне моделювання, вимірювання знань.

The direction of innovative development of economy of Poland in the context of functioning of European Union is grounded. The spectrum of theoretical problems in relation to forming of economy of knowledge is investigated. Character and directions of the last strategic decisions of EU – Lisabon’s strategy and Barselona’s aims and their influence on economic development is analyzed. The short analysis of situation in a macroeconomic design is conducted, and also the process of problems consideration of knowledge measuring and innovations in science.
Keywords: innovations in national economy, economy of knowledge, macroeconomic design, measuring of knowledge.

Кількість посилань - 5

УДК 005.441

В.А. Верба

ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

СТРУКТУРНА КОНФІГУРАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

© Верба В.А., 2010

Подано авторську аналітичну оцінку стану та перспектив розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Обґрунтовано авторську позицію необхідності оцінки впливу на ринок управлінського консультування суб’єктів, що мають як безпосередній, так і опосередкований вплив. Проаналізовано чинники впливу на структурну конфігурацію консалтингового ринку за клієнтською, продуктовою, географічною складовими.
Ключові слова: управлінське консультування, консалтингові послуги, ринок консалтингових послуг, суб’єкти управлінського консультування.

The analysis of the state and prospects of the consulting market in Ukraine is given in the article, the necessity of the evaluation of the influence on the consulting market for different subjects of the market is proved, the factors of the influence on the structure of the consulting market by three critical market perspectives (consulting service area, key geography and client industry) are analyzed.
Keywords: management consulting, consulting services, consulting market, subjects of management consulting.

Кількість посилань - 13

УДК 331.108.43

Р.О. Винничук, О.О. Нагірна*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій
*Львівський національний університет ім. І. Франка

ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЙОГО ЛОЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

© Винничук Р.О., Нагірна О.О., 2010

Охарактеризовано сутність лояльності працівників до організації, здійснено спробу виявити зв'язок між рівнем розвитку персоналу організації та формуванням лояльності працівників. Також виділено основні критерії оцінки персоналу, проаналізовано психологічні чинники, які сприяють формуванню лояльності працівників та спонукають їх до розвитку, визначено завдання оцінки персоналу організації.
Ключові слова: оцінка персоналу, лояльність персоналу, навчання та розвиток персоналу, психологічні фактори лояльності персоналу, психологічні фактори в системі оцінки та розвитку персоналу комерційної організації, інтелектуальний капітал.

The essence of workers loyalty to the organization is described, the attempt to reveal the relationship between level of staff development and the formation of workers loyalty is conducted. The basic criteria of staff estimation are also distinguished, and psychological factors which assist to staff loyalty forming and encourage their development are analysed, the tasks of staff estimation are defined.
Keywords: staff estimation, staff loyalty, staff studies and development, psychological factors of staff loyalty, psychological factors of staff estimation and development, intellectual capital.

Кількість посилань - 14

УДК 658

К. Водарські

Шльонська політехніка, Республіка Польща

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

© Водарські К., 2010

Охарактеризовано сутність і поняття ризику, а також запропоновано підхід до управління ризиком інноваційних робіт, який охоплює застосування певних методів ідентифікації, вимірювання та оцінки ризику. Доведено, що ризик є неминучим атрибутом будь-яких інноваційних заходів, реалізація яких відбувається найчастіше поза межами знань і проектного, виробничого і торгового досвіду.
Ключові слова: сутність і поняття ризику, методи ідентифікації, вимірювання і оцінки ризику інноваційних заходів.

Essence and risk concept is described in the article, and also offered approach to the management the risk of innovative works, which engulfs application of certain methods of authentication, measuring and risk estimation. Proved, that risk is the inevitable attribute of any innovative measures realization of which takes a place more frequent all out of borders of knowledges and project, production and point-of-sale experience.
Keywords: essence and risk concepts, methods of authentication, measuring and estimation of risk of innovative measures.

Кількість посилань - 32

УДК 658.012.7(075.8)

Л.О. Волонтир, С.В. Качуровський

Вінницький національний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛІНГУ

© Волонтир Л.О., Качуровський С.В., 2010

Контролінг як цілісна концепція управління фінансово-економічними процесами і результатами діяльності підприємства стає все поширенішим у практиці українських підприємств. У статті послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування та організації системи контролінгу на підприємстві, її інтеграції до загальної системи управління, підвищення ефективності прийняття управлінських рішень, збільшення гнучкості та адаптивності підприємства до динамічних умов ринкового середовища.
Ключові слова: контролер, місія контролера, самоконтролінг, стратегія, функціонування контролінгу, субсистема, зворотний зв'язок.

Controlling as an integral concept of control of economic-financial process and results of activity of the enterprise becomes more wide spread than before. The article deals with theoretical, methodological and practical questions of organization system of controlling inside the enterprise and the integration of it to the common system of increase efficiency control and acceptance of administrative decisions, increase of flexibility and adaptability of the enterprise with dynamic conditions of the market environment.
Keywords: inspector, mission of inspector, selfcontrolling, strategy, functioning of controlling, subsystem, reverse connection.

Кількість посилань - 3

УДК 331.101.3

Л.В. Галаз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

© Галаз Л.В., 2010

У сучасних умовах раціональне використання трудового потенціалу розглядається як невід’ємна ланка процесу формування стійкої конкурентної позиції підприємства на ринку. У зв’язку з цим набуває особливої ваги знання реального стану трудового потенціалу підприємства, що дасть керівникам змогу об’єктивно оцінювати можливості у сфері використання трудових ресурсів, формувати стратегію управління персоналом, адекватну загальній стратегії організації.
Ключові слова: трудовий потенціал, система показників трудового потенціалу.

The efficient use of employment potential as a part of forming process for enterprise competition position is examined in this paper. The knowledge of the real state of employment potential will allow leaders to estimate possibilities in the field of labour resources using and to form personnel management strategy, adequate to organization general strategy.
Keywords: employment potential, employment potential system performance.

Кількість посилань - 9

УДК 330.341.1:654.1.02:330.4

Л.Ю. Гальчинський, О.О. Велічук

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

© Гальчинський Л.Ю., Велічук О.О., 2010

Проаналізовано телекомунікаційний ринок України, зокрема ринок мобільного зв’язку. Встановлено характер ринку як еволюційний. Проаналізовано методи моделювання телекомунікаційного ринку та запропоновано еволюційний метод моделювання ринку мобільного зв’язку, що враховує фактор появи інновацій як безперервний процес.
Ключові слова: еволюційне моделювання, телекомунікації, конкуренція інновацій, ґенетичні алгоритми, прогнозування.

The telecommunications market in Ukraine, especially mobile communications market, was analyzed. The character of the market was specified as evolutionary. The existing methods for modeling telecommunications market were analyzed and the evolutionary method for modeling the mobile communications market, which is taking into account the factor of emergence of innovation as continuous process, was proposed.
Keywords: evolutionary modeling, telecommunications, competition, innovation, genetic algorithms, forecasting.

Кількість посилань - 8

УДК 330.341.1

С.Ю. Гвоздю

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної і прикладної економіки

АНАЛІЗ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Гвоздю С.Ю, 2010

Досліджено динаміку витрат і результатів інноваційної діяльності на прикладі підприємств Львівської області. Проаналізовано взаємозв’язки між витратами і результатами інноваційної діяльності. Визначено основні джерела фінансування та заходи щодо покращення інноваційної діяльності підприємств Львівської області.
Ключові слова: інновації, інноваційна активність, витрати на інноваційну діяльність, види витрат, джерела фінансування інновацій.

The dynamics of charges and results of innovative activity on the example of enterprises of Lviv area is investigated in this article. The analysis of intercommunications between charges and results of innovative activity is conducted. Basic sourcings and measures on the improvement of innovative enterprises activity of Lviv area are certain.
Keywords: innovations, innovative activity, charges on innovative activity, types of charges, sourcing of innovations.

Кількість посилань - 7

УДК 658:621:006.83

Н.В. Геліч

Луцький гуманітарний університет

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Геліч Н.В., 2010

Виконано вартісну оцінку системи управління якістю продукції, яка складається із суми витрат на її впровадження та функціонування на всіх стадіях розроблення, виробництва та збуту машинобудівної продукції. Запропоновано мінімізувати сукупні витрати виробництва під час упровадження системи управління якістю продукції, що сприятиме зростанню ефективності діяльності підприємства.
Ключові слова: якість, витрати, система управління якістю продукції, моделювання.

A cost estimation is conducted of control system by quality of products, which consists of sum of charges on its introduction and functioning at all stages of development, production and sale of machine-building products. It is suggested to minimize the combined charges of production at introduction of control system of products which will be instrumental in growth of efficiency of activity of enterprise by quality.
Keywords: quality, charges, control system by quality of products, design.

Кількість посилань - 4

УДК 330.341.1

Н.Ю. Гладинець

Мукачівський державний університет

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНІ

© Гладинець Н.Ю., 2010

Досліджено сутність та механізм державного регулювання інноваційної діяльності. Проаналізовано чинний механізм реалізації державної інноваційної політики в Україні. Окреслено моделі державної участі у пожвавленні інноваційної діяльності в країні. Визначено складові механізму регулювання інноваційної діяльності на регіональному рівні.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, регіон, регулювання інноваційної діяльності, державна інноваційна політика, регіональна інноваційна політика.

Essence and mechanism of state regulation of innovation activity is investigated. Functioning mechanism of realization state innovation policy in Ukraine is analyzed. Models of state participonice in the intencifizing of innovation activity in the country are characterized. Constituent part of regulation mechanism of innovation activity on the regional level is determined.
Keywords: innovations, innovation activity, region, regulation of innovation activity, state innovation policy, regional innovation policy.

Кількість посилань - 7

Syndicate content