№ 684 (2010)

УДК 338:658

Т.Т. Макаревич, А.С. Гавриляк , Т.О. Петрушка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ У ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ

© Макаревич Т.Т, Гавриляк А.С., Петрушка Т.О., 2010

Визначено важливі чинники впливу на ефективні методичні підходи та вибір інноваційної стратегії виробничих підприємств малого і середнього бізнесу. Проаналізовано вплив держави та галузеві особливості на розроблення методики управління інноваційними проектами у виробничому підприємництві.
Ключові слова: інноваційні проекти, виробниче підприємництво, ефективність управління.

The substantial factors of influence on effective methodical approaches and choice of innovative strategy of producing enterprises of small and middle business are determinated. The analysis of influencing of the state and of particular branch features is executed for development of method of innovative projects management in the producing enterprise.
Keywords: innovative projects, production enterprise, management efficiency.

Кількість посилань - 5

УДК 330.341.17

В.В. Македон, Д.С. Рубець

Дніпропетровський університет економіки та права

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НАУКОМІСТКИХ ГАЛУЗЕЙ

© Македон В.В, Рубець Д.С., 2010

Розглянуто наукову проблематику ефективності функціонування та управління наукомісткими галузями і підприємствами у межах національної економіки. Визначено сучасні проблеми діяльності наукомістких підприємств, виявлено причини інноваційного відставання та складові, які гальмують початок стрімкого інноваційного розвитку. Сформульовано основні кроки початку інноваційного розвитку національної економіки, реалізація яких дасть змогу ліквідувати відставання у технологічному аспекті порівняно із провідними економіками світу.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційні технології, наукомістке підприємство, інвестиційне забезпечення, технологічний уклад, система управління.

The article is devoted scientific prodlem of efficiency of functioning and management high technology industries and enterprises within the limits of national economy. The modern problems of activity of high technology enterprises are certain, reasons of innovative lag and constituents which brake beginning of swift innovative development are exposed. The basic steps of beginning of innovative development of national economy are formulated, realization of which will allow to force lag in a technological aspect from the leading economies of the world.
Keywords: innovative activity, innovative technologies, high technology enterprise, investment providing, technological mode, control the system.

Кількість посилань - 11

УДК 336.225.66

О.Г. Маховський

Волинський національний університет імені Лесі Українки

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Маховський О.Г., 2010

Розглянуто зарубіжний досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності, досліджено основні механізми активізації НДДКР у країнах-членах ОЕСР та тенденції в умовах кризи. Проаналізовано передумови та нормативно-правове забезпечення стимулювання інновацій в Україні. Рекомендовано запровадження дієвих податкових стимулів інноваційної діяльності підприємств.
Ключові слова: інноваційна діяльність, податкове стимулювання, науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, податкові пільги, інноваційний податковий кредит, вирахування з податкової бази, показник податкових пільг.

Foreign experience of tax stimulation of innovative activity is considered, basic mechanisms of activation of R&D in the countries-members of OECD and tendencies in the conditions of crisis are investigated. Pre-conditions and normative-legal maintenance of stimulation of innovations are analysed in Ukraine. Introduction of effective tax incentives of innovative activity of enterprises is advised.
Keywords: innovative activity, tax incentive, research and developments, tax deductions, innovative tax credit, tax allowance, tax subsidy rate.

Кількість посилань - 16

УДК 33.519.8

А.Є. Мачкур

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ

© Мачкур А.Є., 2010

Досліджено питання побудови економіко-математичної моделі розвитку і розміщення виробництва промислового виробничого об’єднання. Запропонована економіко-математична модель точніше, ніж існуючі, відображає умови діяльності виробничих об’єднань.
Ключові слова: економічний розвиток, виробниче об’єднаня, економіко – математична модель.

The article is dedicated to formulation of economic – mathematical model of development and placing of industrial production association. The economic-mathematical model more accurate reflects the conditions of production associations than existing ones.
Key words: economic development, industrial production association, economic-mathematical model.

Кількість посилань - 7

УДК 331.101.3

В.С. Медведєв

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОРГАНІЗУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ У СКЛАДАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ПРИЛАДОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Медведєв В.С., 2010

Розроблено методичні підходи до організування системи мотивації на складальному виробництві приладобудівного підприємства. Проаналізовано фактори конкурентоспроможності вітчизняних приладобудівних підприємств, виділено основні конкурентні переваги, що забезпечують мотиви іноземних та вітчизняних інвесторів виходити на український ринок. Враховуючи існуючий досвід співпраці із іноземною компанією з організування складального виробництва, оцінено мотиваційні фактори, які впливають на поведінку робітників, наведено приклади основних елементів побудови ефективної системи мотивації.
Ключові слова: приладобудування, складальне виробництво, конкурентоспроможність, мотивація, продуктивність праці, операції.

In this article the author develops methods to organize motivation system for assembly process of the appliance-product enterprises. The article provides analysis of competitiveness factors of appliance-product enterprises, which provide motives for foreign and Ukrainian investors to enter the Ukrainian market. Taking into attention the existing experience of cooperation with foreign company in organizing of assembly production, the author analyses and evaluates the motivational factors that influence the workers behavior, gives examples of basic elements for building an effective system of motivation.
Keywords: appliance-product enterprises, assembly production, competitiveness, motivation, productivity, operations.

Кількість посилань - 17

УДК 382.001.76

О.О. Мохна, З.С. Стеханова

Національний гірничий університет

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ФОРМИ ТОРГІВЛІ ІННОВАЦІЙНИМИ ТОВАРАМИ З КОРОТКИМ ТЕРМІНОМ ЖИТТЯ

© Мохна О.О., Стеханова З.С., 2010

Проаналізовано форми торгівлі інноваційними товарами з коротким терміном життя на міжнародних ринках, порівняно дві форми: імпорт – виробництво – експорт і толинг. Показано переваги толингу для невеликих партій такого товару для конкурентоспроможності малого бізнесу на світових ринках.
Ключові слова: інноваційний товар, ринок, конкуренція, контроль якості, толинг.

The forms of trafficking of innovative products with short life cycle on the international markets are analyzed and compared in two forms: import – manufacture – export and tolling. Benefits of tolling for small lots of such goods in the competitiveness of small businesses in global markets are demonstrated.

Кількість посилань - 4

УДК 338.439:330.341.2(477)

В.С. Музика

Одеський державний економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

© Музика В.С., 2010

Досліджено розвиток інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості України. Наведено основні чинники, що негативно впливають на інноваційний розвиток харчової промисловості та його управління. Проаналізовано фактори впровадження інновацій на підприємствах та запропоновано заходи щодо вдосконалення управління інноваційною діяльністю.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, харчова промисловість.

In the article investigational development of innovative activity is on the enterprises of food industry of Ukraine. The factors of introduction of innovations are analysed on enterprises and measures are offered on perfection of management innovative activity.
Keywords: innovations, innovative activity, food industry.

Кількість посилань - 6

УДК:658.8

Т.В. Наконечна

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу та логістики

ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ СКЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Наконечна Т.В., 2010

Висвітлено поняття «обслуговування споживача», показано вагому роль процесу обслуговування споживача в контексті підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства, а також описано елементи обслуговування споживача, які має використовувати промислове підприємство у своїй діяльності, пов’язаній з обслуговуванням.
Ключові слова: споживач, обслуговування, ринок, логістика, елемент, корисність, вікна.

The concept of «maintenance of user» has been reflected, the valuable role of the process of maintenance of user in the context of an increase of competitiveness of the industrial enterprise has been showed, the elements of maintenance of user, which an industrial enterprise must use in its activity conneced with service have been described.
Keywords: user, service, market, logistic, element, utility, windows.

Кількість посилань - 4

УДК 330.322

І.І. Новаківський

Національній університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

УЗГОДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА АДАПТИВНИХ ЗМІН ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

© Новаківський І.І., 2010

Визначено характерні перспективні риси сучасних підприємств, орієнтованих на адаптивні й інноваційні зміни. На основі аналізу виділено підходи, спрямовані на адаптивні та інноваційні зміни організаційної системи управління підприємством. Запропоновано двовимірну біфуркаційну модель управління інноваційними та адаптивними змінами підприємств.
Ключові слова: організаційна система управління підприємства, адаптація, інновації, інформаційне суспільство, двовимірна біфуркаційна модель.

In-process certainly the personal perspective touches of modern enterprises of oriented are to the adaptation and innovative changes. On the basis of analysis a number of approaches, directed on the adaptation and innovative changes of organizational control the system by an enterprise is selected. A two-dimension bifurcation case the innovative and adaptation changes of enterprises frame is in-process offered.
Keywords: organizational control the system enterprise, adaptation, innovations, informative society, two-dimension bifurcation model.

Кількість посилань - 3

УДК 378.001.8(477.8)

Л.В. Ноздріна

Львівська комерційна академія

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ (ДОСВІД ЛКА)

© Ноздріна Л.В., 2010

Розглянуто проблеми управління інноваційними проектами запровадження дистанційного навчання у вищій школі. Описано результати проектів та ідентифіковано ризики з використанням методу мозкового штурму та ментальних карт. Проаналізовано результати післяпроектної підтримки дистанційного навчання в умовах вищого навчального закладу на прикладі Львівської комерційної академії (ЛКА).
Ключові слова: управління, інноваційний проект, дистанційне навчання, ризики проекту, мозковий штурм, ментальні карти, післяпроектна підтримка, експеримент.

The problems of introduction the controlled from distance studies innovative projects at higher school are examined in the article. The results of projects and identified risks are described using the mental maps method. The results of post-project support of the controlled from distance studies on the example of the Lviv academy of commerce (LАC) are analysed.
Keywords: Management, innovative project, controlled from distance studies, risks, brain storm, mind map, post project support, experiment.

Кількість посилань - 2

УДК 338.1

О.Б. Олійник

Харківський національний економічний університет

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ФОНДОВОГО РИНКУ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

© Олійник О.Б., 2010

Розвиток фондового ринку України привертає до себе значну увагу наукового середовища. Охарактеризовано макроекономічні показники оцінки стану національної економіки, що впливають на стан фондового ринку. Окремо визначено показники, що характеризують стан фондового ринку. Особливу увагу в статті приділено визначенню взаємовпливу інноваційних процесів розвитку фондового ринку та економіки України загалом.
Ключові слова: фондовий ринок; національна економіка; цінні папери.

The development of Ukrainian stock exchange attracts significant attention on the part of scientific medium. This article includes the characteristics of macro economical indices of national economy status evaluation, that influence stock exchange state. The indices that characterize the state of stock exchange are determined apart. The special attention in the article is given to estimation of interplay of development stock exchange and Ukrainian economy processes in general.
Key words: The share market; national economy; securities;

Кількість посилань - 14

УДК 658

А. Олейнічук- Мерта

Академія Леона Козьмінського, Варшава, Республіка Польща

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

© Олейнічук-Мерта А., 2010

Предметом аналізу є проблематика передумов та інструментів розвитку інновацій в країнах Центрально-Східної Європи. Поставлено тезу: ефективний розвиток інновацій і здійснення інноваційних процесів у країнах Центрально-Cхідної Європи вимагає розгляду двох груп чинників. Перші – це ті, що визначені зовнішніми економічно-суспільними умовами функціонування учасників інноваційних процесів разом з атмосферою навколо явища інновації (оточення). Другі інструменти слугують впровадженню інновацій, пристосованих до цілей розвитку інновацій у цій країни, здійснюваних численними учасниками інноваційних процесів. Аналіз показав, що в країнах Центрально-Східної Європи обидві групи чинників не забезпечують очікуваних результатів інновацій. Це може призвести до того, що деякі з цих країн можуть залишитися надовго «у другій лізі».
Ключові слова: інновації, інноваційні процеси, умови і інструменти розвитку інновацій.

The subject of this analysis are conditions and tools for the development of innovation in the Central and Eastern European countries. The following thesis was advanced: the effective development of innovation and innovation processes require the presence of two groups of factors. First – it those which are certain by the external economic – social conditions and the pro-innovation atmosphere. Second are the tools adapted to the implementation of innovative processes.
The analysis showed that the Central and Eastern European countries do not sufficiently meet the requirements of both these groups of factors, which leads to the conclusion that some of these countries can stay for long as the second quality.
Keywords: іnnovations, innovation processes, conditions and tools of development of innovation.

Кількість посилань - 7

УДК: 338.24

І.Б. Олексів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗБАЛАНСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ГРУП ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 Олексів І.Б., 2010

Проаналізовано підходи до формування системи управління підприємством і зокрема «агентську теорію», «теорію трансакційних витрат» та «теорію груп впливу». Особливу увагу в статті приділено «теорії груп впливу», на основі якої сформовано «концепцію збалансування інтересів груп економіко-управлінського впливу».
Ключові слова: групи економіко-управлінського впливу, система управління організацією, «агентська теорія», «теорія трансакційних витрат».

The following approaches to forming enterprise management system are analyzed: Agency theory, Transaction cost theory and stakeholder theory. The special attention is attached to stakeholder theory basing on which the concept of balancing stakeholder interests is developed.
Key words: stakeholders, enterprise management system, Agency theory, Transaction cost theory.

Кількість посилань - 16

УДК 330.332:338

Л.Л. Палєхова

Національний гірничий університет

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

© Палєхова Л.Л., 2010

Досліджено проблеми формування комплексної стратегії інноваційного розвитку промислових регіонів, що адекватний європейським принципам сталого розвитку. Розкрито соціально-економічну природу наукової категорії “інноваційна модель розвитку”, визначено пріоритетні напрями використання інноваційного потенціалу для розв’язання еколого-економічних проблем промислових регіонів. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення організаційно-економічного забезпечення інноваційного розвитку промислового регіону.
Ключові слова: інноваційний розвиток, промисловий регіон, організаційно-економічне забезпечення, стратегія інноваційного розвитку, інструменти сталого розвитку, стратегічна екологічна оцінка.

The article analyses the issues relating to the formulation of comprehensive strategy for the innovative development of industrial regions that is adequate to the European principles of sustainable development. It explores the social and economic nature of the scientific category ‘innovation development model’, defines the priority directions for realising the innovation potential with the view of solving the environmental and economic problems of industrial regions. The article suggests recommendations concerning the strengthening of organisational and economic measures for the innovative development of an industrial region.
Key words: innovative development, industrial region, organisational and economic measures, strategy for innovative development, instruments of sustainable development, strategic environmental assessment.

Кількість посилань - 12

УДК 004:339.18 (075.8)

О.П. Пелещишин*, Ю.О. Сєров

*ВАТ “Львівська пивоварня”,
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕМАТИКА ТА РЕЛЕВАНТНІСТЬ ОНЛАЙН-СПІЛЬНОТ У ЗАДАЧАХ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

© Пелещишин О.П., Сєров Ю.О., 2011

Побудовано модель онлайн-спільноти із врахуванням особливостей предметної області маркетингу. Запропоновано метод визначення релевантності онлайн-спільнот об’єкта маркетин¬гової діяльності. Як базові показники для визначення релевантності запропоновано використовувати результати пошуку за маркетинговими термінами у глобальних пошукових системах.
Ключові слова: онлайн-спільнота, Інтернет-маркетинг, соціальна система управління взаємодією з клієнтами (CRM-система).

The article deals with online community model development taking into consideration peculiar features of marketing field. The method of determining online communities’ relevance to the marketing object is suggested. As the basic features for determining online communities’ relevance are suggested search results by marketing keywords in global search engines.
Keywords: online community, Internet marketing, social Customer Relationship Management system (CRM-system).

Кількість посилань - 13

УДК 65.014.12

С.А. Петренко

Дніпропетровський університет економки та права

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ: ІНТЕГРАТИВНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

 Петренко С.А., 2010

Проаналізовано сучасні підходи до організаційного проектування виробничих систем. Подано методичні рекомендації щодо побудови інтегративної організаційної структури підприємства, що забезпечує гнучкість та адаптивність організації в умовах динамічних змін зовнішнього середовища та підвищення конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано принципи, методи та алгоритм організаційного проектування виробничої системи підприємства машинобудівної галузі.
Ключові слова: організаційний дизайн, організаційна структура, бізнес-процес, формальні і неформальні комунікації, кваліфікація персоналу, інтегративний підхід

The analysis of modern approaches to the organizational design of the production systems is presented. The methodical recommendations for integration organizational system building are given. It will provide organizational flexibility and adaptability in the conditions of external environment dynamic changes and significant increasing of enterprise competitiveness. Principles, methods and algorithm of the organizational design of the production system of machine-building enterprises are offered.
Keywords: organizational design, organizational structure, business-process, formal and informal communications, staff skills, integrative approaches

Кількість посилань - 6

УДК 339.54:339.138:67/68

О.С. Петрицька

Хмельницький національний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

© Петрицька О.С., 2010

Висвітлено питання актуалізації маркетингового забезпечення діяльності підприємств легкої промисловості. Розглянуто роль і значення маркетингу як невід’ємного елемента розвитку галузі. У статті підкреслюється, що створення інноваційної моделі розвитку на підприємствах легкої промисловості не можливе без докорінної перебудови організаційної структури на основі концепції маркетингу.
Ключові слова: маркетингове забезпечення, організаційна діяльність, підприємства, галузь, легка промисловість, служба маркетингу, розвиток.

The article explores the question of marketing activity of the enterprises of the light industry.
A role and value of marketing is considered as inalienable element of development of branch. Creating innovative models of development for the enterprises of light industry is impossible without a radical restructuring of the organizational structure based on the concept of marketing.
Key words: marketing providing, organizational activity, business, industry, light industry, service marketing, development.

Кількість посилань - 6

УДК 658.152:330.322

Й.М. Петрович, О.В. Феєр

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

© Петрович Й.М., Феєр О.В., 2010

Зроблено спробу системно висвітлити важливість використання інвестиційних ресурсів в ринкових умовах господарювання. При цьому значну увагу приділено залученню іноземних інвестицій для розвитку окремих галузей підприємства та обґрунтуванню інструментарію ефективного їх використання.
Ключові слова: інвестиції, ресурси, ринок, програма, інструментарій, ефективність.

An attempt system to light up importance of the use of investment resources in the market conditions of menage is done in the article. Thus considerable attention is spared bringing in of foreign investments for development of separate industries of enterprise and ground of tool of their effective use.
Keywords: investments, resources, market, program, tool, efficiency.

Кількість посилань - 10

Й.М. Петрович, Ю.В. Федишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

© Петрович Й.М., Федишин Ю.В., 2010

Узагальнено сучасні теоретико-методологічні положення і шляхи формування та застосування системи маркетингового менеджменту на туристичному підприємстві, а також досліджено теоретичні підходи і напрями використання маркетингового менеджменту на туристичному підприємстві у процесі ринкової орієнтації його діяльності.
Ключові слова: система, маркетинг, туризм, клієнт, менеджмент, турпродукт, стратегія.

The article considers the generalization of modern theoretical – methodological provisions and ways of forming and applying of marketing management on tourism enterprises, also in the article are investigated the theoretical approaches and directions of usage of marketing management on the tourism enterprises during the market orientation of theirs activities.
Key words: system, marketing, tourism, client, management, tourism product, strategy.

Кількість посилань - 8

УДК 658.8:629.5.083.5

С.Є. Погодаєв

Інститут економіки та права, м. Севастополь

УПРАВЛІННЯ КОНТРАКТНИМ ЧАСОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

© Погодаєв С.Є., 2010

Розглянуто питання управління контрактним часом для забезпечення оптимального завантаження підприємства. Введено поняття інтенсивності в часі сукупних доходів замовлення. Запропоновано обчислювати сумарне значення доходів шляхом інтегрування у часі їх інтенсивності. Показано, як будувати просторово-часові матриці завантаження замовленнями основних споруд. Внесено до розгляду поняття напруженості замовлення, ущільнення та розтягування замовлень у часі.
Ключові слова: управління контрактним часом, маркетинг, судноремонт, сукупний дохід, інтенсивність і напруженость замовлення, просторово-часова матриця завантаження виробничої споруди

Contract Time Management for Company Provision with Work Optimal Load. Conception of order total revenue time intensity has been introduced. Total revenue amount calculation by integrating in time of its intensity has been proposed. It has been demonstrated how work load space-time matrixes of the main facilities to make. Ideas of order tension, order time compression and stretching have been introduced into consideration.
Keywords: contract time management, marketing, ship repair, total revenue, order intensity and tension, space-time matrix of production facility work load

Кількість посилань - 12

УДК 005.336.1/005.591.6

А.С. Полянська

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 Полянська А.С., 2010

Досліджено критерії оцінювання ефективності інноваційної діяльності в сучасних умовах господарювання. Розглянуто підходи до оцінювання ефективності інноваційних рішень. Узагальнено показники, що дозволяють оцінити інноваційні рішення з врахуванням критерію часу. Виділено передумови впровадження результатів досліджень на практиці.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційні рішення, ефективність, критерії ефективності інноваційних рішень

The criteria of innovational activity efficiency estimation are investigated. The approaches to innovational decisions efficiency estimation are considered. The parameters for innovational decisions estimation taking into account the criterion of time are determined. The conditions of received research results introduction are allocated.
Keywords: innovative development, innovative decisions, efficiency, criteria of innovative decisions efficiency

Кількість посилань - 12

УДК.: 608.3+347.77

О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, О.В. Доровський

Національний фармацевтичний університет (м. Харків),
ВАТ “Фармацевтична компанія “Здоров’я” (м. Харків)

ОЦІНКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Посилкіна О.В., Літвінова О.В., Доровський О.В., 2010

З метою удосконалення науково-методичних підходів щодо управління інноваційною діяльністю на фармацевтичних підприємствах проаналізовано науково-технічну ефективність інноваційної діяльності на прикладі одного із лідерів вітчизняного фармацевтичного ринку – ТОВ «ФК «Здоров’я». Охарактеризовано динаміку патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків, а також придбання прав на торговельні марки цього виробника. Проаналізовано винахідницьку та патентно-ліцензійну активність «ФК «Здоров’я». Продемонстровано комерційні переваги зваженої стратегії захисту вітчизняних інноваційних лікарських засобів.
Ключові слова: інтелектуальна власність, винаходи, корисні моделі, торговельні марки, фармація, інноваційний препарат.

The scientific and technical efficiency of innovative activity on the example one of leaders of the domestic pharmaceutical market «Pharmaceutical company « Zdorovye» in order to improve the scientific and methodological approaches for the management of innovative activity pharmaceutical enterprises was analyzed . The dynamics of patenting inventions, utility models, industrial designs, trademarks were characterized. The analysis of invention and patent-licensing activity of «Pharmaceutical company «Zdorovye» was conducted. Commercial benefits of the weighted strategy of domestic innovative drugs protection were demonstrated.
Key words: intellectual property, inventions, utility models, trademarks, pharmacy, an innovative drug.

Кількість посилань – 11

УДК 615.12:661.12:33 658.562.6.012

О.В. Посилкіна, М.І. Сидоренко

Національний фармацевтичний університет

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

© Посилкіна О.В., Сидоренко М.І., 2010

Проаналізовано сучасний стан науки у вітчизняній фармацевтичній галузі, визначено головні тенденції та особливості її розвитку. Обґрунтовано актуальність і необхідність розроблення та впровадження ефективної системи управління якістю наукової діяльності на фармацевтичних підприємствах, яка охоплює всі аспекти діяльності підприємства, а також інтегрує вимоги належних практик з вимогами ICH Q8, Q10. Запропоновано систему критеріїв постановки цілей менеджменту якості наукової діяльності та відбору ключових показників ефективності.
Ключові слова: система менеджменту якості, наукова діяльність, фармацевтична розробка, вимоги належних практик, фармацевтичне підприємство, фармацевтична галузь.

Science’s state-of-the-art in pharmaceutical branch is analyzed, principal trends and progress characteristics are defined. It is grounded, that development and introduction of research quality effective management system on pharmaceutical enterprises, which will cover all activity aspects and integrate GXP and ICH Q8, Q10 requirements, is actual and necessary. The set of criteria for the research quality management goal-setting and selection of key performance indicators is suggested.
Keywords: quality management system, research, pharmaceutical development, good practice requirements, pharmaceutical enterprise, pharmaceutical branch.

Кількість посилань - 15

УДК 330.123.7.001.57:658.27

М.Я. Постан, І.М. Москвіченко, Л.В. Ширяєва

Одеський національний морський університет

МАРКОВСЬКА МОДЕЛЬ ВІДТВОРЕННЯ ПАРКУ МАШИН З УРАХУВАННЯМ ЇХНЬОГО ФІЗИЧНОГО І МОРАЛЬНОГО СТАРІННЯ

© Постан М.Я., Москвіченко І.М., Ширяєва Л.В., 2010

Пропонується марковська модель функціонування парку машин виробничого підприємства, в якому працюють машини старої і нової моделі. Процеси поповнення парку новими машинами обох моделей, заміни машин старої моделі машинами нової моделі, фізичного зношення машин описуються у вигляді однорідного марковського процесу. Сформульовано задачу визначення оптимальних розмірів партії машин, що оновлюють парк, і партії замінюваних машин старої моделі за критерієм «максимум середнього прибутку за одиницю часу від реалізації вироблюваною парком продукції» (для сталого режиму роботи парку).
Ключові слова: парк виробничих машин, фізичне і моральне зношення, групові заміни машин, марковський процес, оптимальні розміри груп, максимум прибутку за одиницю часу.

The Markovian model of industrial machines park functioning where the new and old models of machines are used is proposed. The processes of supply of park by the machines of old and new models, replacement the machines of old model with the machines of new model, wear and tear of machines of both models are described by homogeneous Markov process. The optimization problem concerning determination of lot size of new machines is formulated (for steady state regime) in the terms of discrete optimization. Objective function is mean current profit in result of machines park functioning.
Keywords: park of industrial machines, wear and tear, obsolescence of machines, Markovian process, optimal lot size, maximum of current profit.

Кількість посилань – 4

УДК 519.159:621.3

М.Я. Постан, І.М. Москвіченко, Н.В. Рощіна

Одеський національний морський університет

МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ПАРКУ ПОРТОВИХ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ МАШИН ЗА КІЛЬКОХ ПРИЧАЛІВ

© Постан М.Я., Москвіченко І.М., Рощіна Н.В., 2010

Розроблено динамічну модель роботи портового терміналу, до складу якого входить кілька причалів, з урахуванням можливості заміни перевантажувальних машин внаслідок їх фізичного й морального зношення. Досліджено умови існування статистично рівноважного режиму роботи динамічної системи «портовий термінал з кількома причалами».
Ключові слова: портовий термінал, парк перевантажувальних машин, фізичний й моральний знос, заміна машин, рівноважний режим.

The port working by several berths dynamic model taking into account possibility of replacement of transshipment machinery owing to their physical and obsolescence is developed. Living conditions of statistically equilibrium operating mode of dynamic system «port terminal with several berths» are investigated.
Keywords: the port terminal, park of transshipment machinery, physical and an obsolescence, replacement of machinery, an equilibrium mode.

Кількість посилань – 6

УДК 338.433

Н.А. Потапова

Вінницький національний аграрний університет

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Потапова Н.А., 2010

Розглянуто питання адаптації методик одновимірної та багатовимірної класифікації економічних регіонів України в системі оцінювання наукової та інноваційної діяльності. Досліджено особливості кластерного аналізу при використанні багатовимірної класифікації економічних об’єктів. Проведено можливу структуризацію регіонів України за значеннями індикаторів інноваційної та наукової діяльності, що містять кількість наукових організацій, обсяги фінансування науково-інноваційних робіт та результати діяльності у вигляді отриманих кінцевого готового продукту і технологій.
Ключові слова: інноваційна діяльність, наукова діяльність, економічний регіон, кластер, центр кластеру, кластерна відстань, план агломерації, дендрограма .

The questions of techniques multidimensional classification adaptation for economic regions in Ukraine in the system of scientific and innovative activity estimation are taken up in the article. Features of a cluster analysis at use of multidimensional classification of economic units are investigated . The structurization of Ukraine regions for innovative indicators and scientific activity which include quantity of the scientific organisations, scientifically-innovative works financing and activity results in the form of received a final ready product and technologies are conducted.
Keywords: innovative activity, scientific activity, economic region, cluster, the centre cluster distance, the agglomeration plan, dendrogram.

Кількість посилань - 10

УДК 658.589

Л.М. Приходько

ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПОГЛЯДІВ НА УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

© Приходько Л.М., 2010

Розглядаються питання розвитку поглядів на удосконалення бізнес-процесів компанії, способи покращання організації діяльності суб’єктів господарювання за рахунок підвищення ефективності системи управління, раціональнішого використання ресурсів за допомогою використання методології процесного менеджменту.
Ключові слова: бізнес-процес, бізнес-система, бенчмаркінг, кайзен, реінжиніринг, перепроектування, удосконалення.

In the article questions of development of sights at improvement of company’s business processes, ways of better organization of enterprises’ activity are considered due to increase the effectiveness of their management systems, more rational use of resources with the help of methodology of process management.
Keywords: business process, business system, benchmarking, kaizen, reengineering, redesign, improvement.

Кількість посилань – 2

УДК 316.32

І.П. Продіус, Р.А. Бундюк

Одеський національний політехнічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ МОРЯКІВ УКРАЇНИ

© Продіус І.П., Бундюк Р.А., 2010

Розглянуто стан українського ринку праці моряків, у складі якого одеський сектор є основним. Український ринок праці моряків тісно пов’язаний зі Світовим ринком послуг. У минулому році на суднах Міжнародних судноплавних компаній працювало близько 68 тисяч українських моряків, серед яких – 53 тисячі з одеського сектору. Між суб’єктами ринку праці моряків – роботодавцями і моряками – існують проблеми, для вирішення яких необхідна нова законодавча база та контроль за її виконанням.
Ключові слова: ринок праці моряків, глобалізація, судноплавна галузь, сегментація ринку, крюїнгове підприємство, морські спеціалісти, соціально-правові відносини, модель.

The state of Ukrainian seamen labor market, with Odessa sector as a major one, is presented. Ukrainian sailors labor market is closely linked with the World service market. Last year on ships of international shipping companies were employed about 68 thousand Ukrainian sailors, among them - 53 thousand from Odessa sector. Among the subjects of the labor market sailors: employers and sailors there are problems which need to address new legal framework and control over its use.
Keywords: labor market sailors, globalization, shipping industry, market segmentation, maritime professionals, social and legal relations model.

Кількість посилань – 12

УДК 330.45

О.П. Просович, К.В. Процак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

© Просович О.П., Процак К.В., 2010

Розкрито особливості управління ризиками в комерційних банках України. Висвітлено суть та складові системи управління ризиками, а також зміст основних видів банківських ризиків. Запропоновано напрями удосконалення системи управління ризиками та заходи зменшення ризикованості діяльності банків.
Ключові слова: банківська система, ризик-менеджмент, система управління ризиками, банківський ризик.

Facilities of risk management on commercial banks of Ukraine are described in the article. The sense and elements of system of the risk management and contents of kinds of bank risk are presented. The directions of improvement of risk management system and actions for decrease risks of bank activity are offered.
Keywords: bank system, risk management, risk management system, bank risk.

Кількість посилань – 7

Syndicate content