№ 674 (2010)

УДК 725;72.01+728.22.26

У.І. Іваночко, С.М. Лінда

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра архітектурного проектування

МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

© Іваночко У.І., Лінда С.М., 2010

Розглянуто проблему відповідності рівня теоретичної розробки та практичних потреб у дисциплінах архітектурної спеціальності на прикладі предмета «Типологія будівель і споруд». Визначено, що сучасний стан теорії не задовольняє нові вимоги архітектурної практики, також охарактеризовано найбільш дискусійні питання цієї проблеми.
Ключові слова: архітектурна теорія і практика, типологія будівель і споруд.

In the article the problem of the accordance of the level of the theoretical development and the practical necessities of disciplines of the architectural speciality on the example of the object «Types of buildings and structures» is considered. It is certain that the modern state of the theory dissatisfies new requirements of the architectural practice, and the most debatable questions are described.
Keywords: architectural theory and practice, types of buildings and structures.

Кількість літератури – 11.

УДК 72.03

Ю.В. Ідак, О.Б. Білінська, О. Тіхонова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ КОСТЕЛУ МАРІЇ МАГДАЛЕНИ У МІСТІ ЛЬВОВІ

© Ідак Ю.В., Білінська О.Б., Тіхонова О., 2010

Висвітлено об’ємно-просторові характеристики костелу Марії Магдалени та узагальнено відомості щодо етапів будівництва ансамблю.
Ключові слова: пам’ятка архітектури, реставраційні дослідження, об’ємно-просторова структура, композиція.

Shape-space characteristics of Maria Magdalena has been covered. Summarized the data about building stages of the ensemble.
Keywords: architectural monuments, restoration research, spatial structure, composition.

Кількість літератури – 11.

Б.С. Черкес, І.А. Дида

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

АНДРІЙ МАРКОВИЧ РУДНИЦЬКИЙ (04.12.1928, Львів – 26.08.2009, Львів)

©Черкес Б.С., Дида І.А., 2010

УДК 69.059

М.В. Бевз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації і реконструкції архітектурних комплексів

РЕСТАВРАЦІЙНО-АРХІТЕКТУРНА ОСВІТА В СТІНАХ УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

© Бевз М.В., 2010

Розглянуто освітню і наукову діяльність кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів Національного університету «Львівська політехніка», а також дослідження фахівців зі збереження пам’яток регіону. Висвітлено також результати науково-проектних розробок науково-дослідної лабораторії з регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст України (НДЛ-104), яка функціонує при кафедрі і діяльність якої спрямована на розв’язання реставраційних завдань на містобудівних об’єктах.
Ключові слова: реставрація пам’яток архітектури, регенерація історичних містобудівних комплексів і ансамблів, реставраційна освіта.

The educational and scientific works and activity of protecting of monuments on the Department of Restoration and Reconstruction of architectural Complexes of the National University «Lviv Polytechnic» are preserved in the article. The results of Scientifically and Project Research Laboratory of Regeneration of Architectural Complexes of Historical Cities of Ukraine (SRL-104) which functions at the department are reflected also including the quastions of urban aspects of restoration.
Keywords: restoration of monuments of architecture, regeneration of historical town-planning complexes and ansambles, restoration education.

Кількість літератури – 21.

УДК 72.035

І.А. Березовецька

Львівський національний аграрний університет,
кафедра архітектури та планування поселень

СТАН ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЦІННІСТЬ САДИБНОГО ЖИТЛА ЛЬВОВА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.

© Березовецька І.А., 2010

У статті проаналізовано стан збереження садибного житла Львова першої третини ХХ ст., та визначено його цінність як важливого елементу формування сучасного структури міської тканини.
Ключові слова: садибне житло, модерн, критерії аналізу.

The state of saving of country dwelling of Lvіv of the first third of the 20th century is analysed in the article, that his value as important element of forming of modern structures of city fabric.
Keywords: country dwelling, modern, criteria of analysis

Кількість літератури – 4.

УДК 711

Ю.Л. Богданова, Х.І. Ковальчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА КАФЕДРІ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» НА ПОЧАТКУ ххі ст.

© Богданова Ю.Л., Ковальчук Х.І., 2010

Розглянуто проекти, в яких ландшафтний дизайн є основним методом формування архітектури відкритих громадських просторів.
Ключові слова: кафедра дизайну архітектурного середовища, ландшафтний дизайн, відкритий громадський і театральний простори

In article it is listed projects in which the landscape design is the basic method of formation of architecture of open public spaces.
Kеywords: the department of design of architectural environment, landscape design, open public and theatrical spaces

Кількість літератури – 5.

УДК 711

Ю.Л. Богданова, А. Пашинська, Т. Пашинська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ГАРМОНІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ

 Богданова Ю.Л., Пашинська А., Пашинська Т., 2010

Розглянуто діяльність архітекторів ХХ століття, які в своїх проектах викорис¬товували середовищний підхід, що дало можливість створити архітектуру, яка гармонійно співіснує з природою, не дисонуючи на її фоні.
Ключові слова: природний ландшафт, екологічна архітектура, архітектурне середовище, зелені масиви і насадження.

In article it is analysed activity of architects of the XX-th century which in the projects used the approach of merge of object with Wednesday that has given the chance to create architecture which harmoniously co-exists with the nature, not discording on its background.
Keywords: natural landscape, ecological architecture, the architectural environment, green files and plantings.

Кількість літератури – 4.

УДК 738,84

О.М. Винниченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНІ КОМПОЗИЦІЇ ТАРАСА ЛЕВКІВА ТА УЛЯНИ ЯРОШЕВИЧ ДЛЯ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

© Винниченко О.М., 2010

Розглянуто роль декоративних композицій Т. Левківа та У. Ярошевич у формуванні образу конкретних архітектурних об’єктів.
Ключові слова: архітектурно-просторове середовище, керамічне панно, керамічні матеріали.

The role of decorative compositions of T. Levkiv and U. Yaroshevych is considered in forming of appearance of concrete architectural objects.
Keywords: architectural and spatial environment, ceramic picture, ceramic materials.

Кількість літератури – 7.

УДК 711

Герасимюк Василь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

МІСТОБУДІВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЛУЦЬКА У ХІХ ст. ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТА

© Герасимюк В., 2011

Описано основні фактори впливу на містобудівну ситуацію міста Луцька у ХІХ ст.
Ключові слова – Волинь, Луцьк, містобудування, плани міст.

This paper is writen the main factors of influence to the town-planning situation of Lutsk in 19 ctntury.
Keywords – Volyn, Lutsk, town-planning, the plans of the towns.

Кількість літератури – 11.

УДК 726.69

Р.Б. Гнідець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРОВОГО ФОРМОТВОРЕННЯ У ХРАМОВІЙ АРХІТЕКТУРІ

© Гнідець Р.Б., 2010

Розглянуто архітектуру простору як категорію форми, що творить тектонічну та об’ємно-розпланувальну структуру храмових будівель, особливості формотворення у храмобудуванні та композиційний уклад, що визначається через масу, простір та поверхню.
Ключові слова: архітектура, простір, категорія, формотворення, храм, геометрія, маса, поверхня і текстура.

This article to examine the architecture as a space and category of form which to create the tectonical and volume-planning structure of temple buildings. Special features form creation in the temple architecture and compositional organization that to determine through the mass, space and surface.
Keywords: architecture, space, category, form creation, temple, geometry, mass, surface and texture.

Кількість літератури – 9.

УДК 711.424

І.П. Гнесь

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра архітектурного проектування

КАФЕДРА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

© Гнесь І.П., 2010

Висвітлено історію становлення, діяльність та здобутки кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», окреслено пріоритетні напрямки наукових досліджень викладачів кафедри, наведено приклади реалізації їх проектних розробок, а також результати конкурсних робіт студентів.

Ключові слова: університет, інститут, кафедра, викладач, студент, архітектура, наука, проекти, навчання.

Becoming history, activity and achieving a department, lights up the «Architectural planning» of Institute of architecture NU «Lvov politekhnika», directions of priorities of scientific researches of teachers of department are outlined, examples of realization of their developments of projects, and also performances of competitive jobs of students, are made.

Keywords: university, institute, department, teacher, student, architecture, science, projects, studies.

УДК 728.1

І.П. Гнесь, Л.С. Соловій

Національний університет "Львівська політехніка",
кафедра архітектурного проектування

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТИПІВ ЖИТЛА ДЛЯ БЕЗДОМНИХ

© Гнесь І.П., Соловій Л.С., 2010

Розглянуто особливості формування типів житла для бездомних в Україні, їх локалізація в структурі житлового фонду, місткість, планувальну організацію житлових осередків, номенклатура елементів обслуговування.
Ключові слова: заклади для бездомних, житло, нічліжки, притулки, соціальне житло, площа, соціальні послуги.

The special feature of designing for homeless and the reasons of homelessness the in Ukraine are investigated. The condition of the development of night hostels and problems connected this there organizing, type of planning the homeless housing.
Keywords: homeless, dwelling, wretched, unemployment, refuge, shelter, social dwelling, social services.

Кількість літератури – 4.

УДК 711

Б.В. Гой

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ПРОСТОРОВО-СЕРЕДОВИЩНИХ ІДЕЙ ЛЬВІВСЬКОЮ АРХІТЕКТУРНОЮ ШКОЛОЮ (на прикладі результатів українсько-німецького проектного семінару «Центр Європи знаходиться на Сході», що відбувся у Львові в травні 2009 року)

© Гой В., 2010

Висвітлено внесок студентів та викладачів кафедри ДАС ІАРХ Львівської політехніки у пошук сучасних просторово-середовищних ідей розвитку центральної частини Львова, які було реалізовано у роботах українсько-німецького проектного семінару.
Ключові слова: кафедра дизайну архітектурного середовища, просторово-середовищні ідеї, проектний семінар/

At the article author describes of contribution of students and professors (from Department of Design of the architectural environment of Institute of Architecture of Lviv National Polytechnic University) to research of modern environmental ideas of development of central part of Lviv. These ideas have been implemented in projects which were results of the international Ukrainian-German work-shop.
Kay words: the department of design of architectural environment, environmental ideas, work-shop/

Кількість літератури – 5.

УДК 72.01.

Л.С. Грицюк, О.П. Пекарчук

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра архітектурного проектування

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЕКТУВАННІ

© Грицюк Л.С., Пекарчук О.П., 2010

Розглядаються проблеми розвитку креативного мислення в проектуванні, способи формування креативної ідеї як основи творчої діяльності.
Ключові слова: креативність, мислення, творчий, проектування.

Issues of creative thinking development of and methods of forming of creative idea as a basis of creative activity are considered.
Keywords: creativity, thinking, creative, planning.

Кількість літератури – 6.

УДК 72.01

Ю.Є. Джигіль

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ І ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АРХІТЕКТОРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА»

© Джигіль Ю.Є., 2010

Окреслено актуальні проблеми фахової підготовки і практичної діяльності архітекторів за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища».
Ключові слова: дизайн архітектурного середовища, фахова підготовка, архітектурна діяльність, проектна діяльність.

Let’s figure out actual educational and practical problems of preparation in specialization “Architectural environment design”.
Keywords: architectural environment design, professional education, design, project.

Кількість літератури – 14.

УДК 72. 033.4«13»

Ю.Р. Диба

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра РРАК

МАЙСТЕР БАКУН. ДО ПИТАННЯ ПОХОДЖЕННЯ БУДІВНИЧОГО ГЕОРГІЇВСЬКОГО СОБОРУ В ЮР’ЄВІ-ПОЛЬСЬКОМУ 1230–1234 рр.

© Диба Ю.Р., 2011

Автор доводить участь майстрів з Великої Булгарії у спорудженні та оздобленні Георгіївського храму у Юр'єві-Польському.
Ключові слова – Юр’їв-Польський, Георгіївська церква, Бакун, будівничий, майстер, Волзька Булгарія, білокам’яне будівництво, різьба.

The author proves the part of masters from Great Bulgaria in the construction and decoration of St. George Church in Yur'ev Polsky.
Keywords – St George's, Yur'ev-Polsky, George Church, Bakun, builder, artist, Volga Bulgaria, white stone building, carving.

Кількість літератури – 32.

УДК 711

І.А. Дида

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

“АРХІТЕКТУРНИЙ МІФ” І ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ

© Дида І.А., 2010

Виявлено характерні особливості ідеального образу української архітектури – “архітектурного міфу України” – і його значення для збереження та відтворення традиційної української архітектури.
Ключові слова: “архітектурний міф”, традиційної української архітектури.

The paper deals with the characteristic peculiarities of the ideal image of the Ukrainian architecture – “the architectural myth of Ukraine”, and it’s importance for preservation and reconstruction of the traditional Ukrainian architecture.
Keywords: “architectural myth”, traditional Ukrainian architecture.

Кількість літератури – 8.

УДК 711

Р.І. Кінаш, Л.О. Шулдан

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра архітектурних конструкцій

КАФЕДРА АРХІТЕКТУРНИХ КОНСТРУКЦІЙ. ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

© Кінаш Р.І., Шулдан Л.О., 2010

Стаття присвячена історії, освітній і науковій діяльності кафедри архітектурних конструкцій інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», перспективам її розвитку та роботі науково-дослідної лабораторії НДЛ-31, яка функціонує при кафедрі.
Ключеві слова: Архітектурні конструкції, архітектурне енергозбереження, архітектурне матеріалознавство.

The article is dedicated to the educational and scientific history of the department of architectural constructions of the Architectural Institute of Lviv National Polytechnic University, the perspectives of its development and conduction of the scientific-researching laboratory SRL -31, which works under the department.
Keywords: Architectural constructions, architectural energy efficiency, architectural materials technology.

Кількість літератури – 15.

УДК 72.001.63 : 551.583

Г.В. Казаков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ТА ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ

© Казаков Г.В., 2010.

Розглянуто перспективний розвиток сучасної архітектури у таких основних напрямках: архітектура на воді; сонячна енергоощадна та екологічна архітектура; атріумна архітектура великих інтер’єрних просторів у контексті глобального потепління клімату та збільшення надходження сонячної радіації.
Ключові слова: клімат, енергетичне заощадження, сонячна архітектура, екологія, атріум.

Development of the modern architecture is considered in the following major areas: architecture on water; solar energy saving and ecological architecture; atrium architecture of large interior spaces in the context of the global warming and increase of incoming solar radiation.
Keywords: climate, energy saving, solar architecture, ecology, atrium.

Кількість літератури – 15.

УДК 72.01(477)

Т.Є. Казанцева

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНОГО ДЕКОРУ НА ФАСАДАХ ЛЬВІВСЬКИХ СПОРУД

© Казанцева Т.Є., 2010

Проаналізовано стильові особливості розвитку архітектурного декору на фасадах львівських споруд XV-XX ст. на основі натурних досліджень автора.
Ключові слова: стиль, архітектурний декор, фасади львівських споруд, деталь, орнамент, фактура, матеріал.

The stylistic features of facades architectural decoration of Lviv buildings of XV–XX centuries have been analyzed on the base of author’s natural investigations.
Keywords: style, architectural decoration; Lviv buildings facades; detail; ornament; texture; material.

Кількість літератури – 25.

УДК 378.147:72

О.О. Кайдановська

Національний університет «Львівська політехніка»,

ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО АРХІТЕКТОРА

© Кайдановська О.О., 2010

Розглянуто проблему формування образотворчої грамотності студента-архітектора, обґрунтовано сукупність новітніх педагогічних методів викладання мистецьких та проектних дисциплін.
Ключові слова: образотворча грамотність, композиційний пошук, проблемні методи.

In the article there is considered the problem of architect student fine art literacy formation, there is justified the complex of newest pedagogic methods of art and project subjects.
Keywords: fine art literacy, compositional search, problematic methods.

Кількість літератури – 6.

УДК 721+725

Я.З. Карашецький, Ю.А. Рочняк

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра архітектурного проектування

ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ БУДІВЕЛЬ ГІРСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРИТУЛКІВ

© Карашецький Я.З., Рочняк Ю.А., 2010

Виявлено походження поняття «гірський туристичний притулок», його місце у світі, в Україні та окреслені найзагальніші риси архітектури такого роду будівель.
Ключові слова: притулок, туризм, гірський туристичний притулок, високогір’я.

Researched origin of notion «mountain tourist refuge», its place in the world and in Ukraine and general depicted features of architecture of such buildings.
Keywords: refuge, tourism, mountain tourist refuge, high mountains.

Кількість літератури – 8.

УДК 711

К. Земсрот

Технічний університет Відня, Австрія

КАРТИНА МІСТА В ДЗЕРКАЛІ МІНЛИВИХ ЕКОНОМІЧНИХ, СВІТОГЛЯДНИХ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВПЛИВІВ

© Земсрот Кляус, 2010

На основі ретроспективного аналізу продемонстровано різні концепції формування міських просторів. Показано їх значення для розвитку нової міської ідентичності.
Ключові слова: містобудування, громадські простори, місто, архітектура.

In the article on the basis of retrospective analysis different conceptions of forming of municipal spaces are shown. Their value is shown for development of new municipal identity.
Keywords: town-planning, public spaces, city, architecture.

Кількість літератури – 14.

УДК 711.1

Ю.І. Криворучко, Н.В. Бобрун

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра містобудування

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНОМУ ФОРМУВАННІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

© Криворучко Ю.І., Бобрун Н.В., 2010

Показано трансформації території України в історичному процесі формування європейського простору.
Ключові слова: простір, інтеграція.

This paper is devoted to the transformation of territory of Ukraine in historical forming of European space.
Keywords: space, integration.

Кількість літератури – 8.

УДК 711

Ю.І. Криворучко, І.В. Русанова

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра містобудування

КАФЕДРА МІСТОБУДУВАННЯ – ПОНАД 90 РОКІВ ПРАЦІ І ПОШУКУ

© Криворучко Ю.І., Русанова І.В., 2010

Розглянуто історію кафедри містобудування різних напрямах її діяльності, починаючи з періоду її заснування до сьогодення.
Ключові слова – містобудування, архітектура, освіта, архітектурні і містобудівельні об’єкти, архітектурно-планувальна організація.

The history of Department of Urban Design in its different types of activities is presented, starting from the period it was launched till nowdays.
Keywords – urban design, architecture, education, architectural and urban objects, architectural-planning organization.

Кількість літератури – 5.

УДК 725.84, 394.3

Р.О. Крушельницький

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра архітектурного проектування

ПЕРЕДУМОВИ АРХІТЕКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВИХ ПРОСТОРІВ В СТРУКТУРІ МІСТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

© Крушельницький Р.О., 2010

Проаналізовано розвиток фізичної культури у Київській Русі, філософські та міфологічні передумови розвитку фізичної культури, визначено основні види спортивної діяльності і вимоги до організації ігрового простору.
Ключові слова: Київська Русь, фізична культура, організація простору для спорту.

The article is dedicated to physical culture development in Kyiv Rus. Philosophical and mythological background of physical culture development is analyzed, the main kinds of sport activity and requirements to playing space organization are identified in the article.
Keywords: Kyiv Rus, physical culture, sport space organization.

Кількість літератури – 9.

УДК 72.037

С. М. Лінда

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра архітектурного проектування

ІСТОРИЗМ І ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ: ІНТЕГРАЦІЯ МОВНИХ ПРОСТОРІВ

© Лінда С.М., 2010

Розглянуто питання поєднання історичного мислення та високих технологічних можливостей у новітній архітектури. Показано символічне значення історичних форм у сучасному будівництві та їх роль для візуалізації культурних та суспільних цінностей.
Ключові слова: архітектура високих технологій, історизм, сучасна архітектура, хай-тек.

In the article the question of combination of historical thought and high technological possibilities is considered in the newest architecture. The symbolic value of historical forms is shown in modern building and their role for visualization of cultural and public values.
Keywords: architecture of high technologies, historismus, modern architecture, high-tech.

Кількість літератури – 12.

УДК 72.035

О.Ю. Лисенко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

СИМВОЛІЗМ АРХІТЕКТУРИ ВХІДНИХ ПРОСТОРІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВОВА)

© Лисенко О.Ю., 2010

Досліджено питання введення певних символів у вхідні простори історичних житлових будинків як найбільш наділених філософсько-символічним і образно-асоціативним змістом. Адже фактична відсутність традиційних символів у сучасній архітектурі є свідченням втрати знаків, які здатні висловити культурні моделі сьогодення.
Ключові слова: символ, архітектура, вхідні простори, місце.

The article marks the start toward a descriptive language delineating the invariant elements of the built environment that have significance for human experience and dwelling. The virtual absence of traditional symbols in modern architecture is evidence of the failure of these symbols to express the cultural patterns of the 20th century.
Keywords: symbol, architecture, inside and outside, place.

Кількість літератури – 12.

УДК 72.033/ 711.424.6/719

Ю.В. Лукомський, В.М. Петрик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАЧЕНИХ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ (НА ПРИКЛАДІ ПАМ’ЯТОК ГАЛИЧА ХІІ–ХІІІ ст.)

© Лукомський Ю.В., Петрик В.М., 2010

Подано основні результати опрацювання методичних принципів архітектурно-археологічних досліджень втрачених архітектурних об’єктів, які ґрунтуються на багаторічному досвіді вивчення пам’яток галицької архітектурної школи ХІІ–ХІІІ ст., розташованих на терені давнього Галича.
Ключові слова: архітектурно-археологічні дослідження, втрачений архітектурний об’єкт, Галицька архітектурна школа, Галич.

The main results of study the methodological principles of architectural and archaeological investigations of lost architectural sites are submitted in the article. This methods are based on the lasting many years investigations of the heritages of Halych`s architectural school of XII–XIII c. which located in the ancient Halych.
Keyords: architectural and archaeological investigations, lost architectural sites, Halych`s architectural school, Halych.

Кількість літератури – 13.

Syndicate content