№ 689 (2010)

УДК 004.9

А.Ю. Баранов, А.В. Катренко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПРОЕКТУВАННЯ СППР З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

© Баранов А.Ю., Катренко А.В., 2010

Розглядається проблема управління фінансовими ризиками. Наведено класифікацію фінансових ризиків. Проаналізовано основні напрями та методики управління фінансовими ризиками. Запропоновано структуру СППР для управління фінансовими ризиками.
Ключові слова: СППР, управління фінансовими ризиками, моделювання показників фінансових активів.

The problem of financial risks control is considered. Classification of financial risk parameters explored. Methods of financial risk control analyzed. Financial risk control decision support system’s structure proposed.
Keywords: DSS, finance risk control, finance assets parameters modeling.

Кількість посилань - 11

УДК 004.652

А.Ю. Берко, Т.І. Підгайний

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ЗАСОБИ НАВІГАЦІЇ КЛІЄНТА В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Берко А. Ю., Підгайний Т.І., 2010

Запропоновано вирішення проблеми навігації клієнта в середовищі систем електронної контент-комерції. Розроблено загальні принципи побудови інтелектуальних засобів навігації клієнта в середовищі контент-комерції на прикладі інтернет-магазину.
Ключові слова: інтелектуальні технології, системи підтримання прийняття рішень, контент, електронна комерція, контент-комерція.

Some way for solving of problems of client navigation in environment of electronic content-commerce systems were proposed in the article. General principles for constructing of intelligent client tools using online shop as an example, were developed.
Keywords: intelligent technologies, decision making systems, content, electronic commerce, content-commerce.

Кількість посилань - 8

УДК 004.78

І.В. Брунець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних системи та мереж

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ КЛІЄНТСЬКОЇ СТОРОНИ КОЛАБОРАТИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

© Брунець І.В., 2010

Наведено результати дослідження різних аспектів веб-розробки для виявлення найкращих способів збільшення продуктивності. Запропоновано способи вирішення проблем колаборативних середовищ, що стосуються клієнтської сторони.
Ключові слова: клієнтська оптимізація, колаборація, веб-конференція, вебінар.

The results of various aspects of web development to identify the best ways to increase productivity are in this article. Shown the solutions to the problems of collaborative environments related to client side.
Keywords: ClientSide optimization, collaboration, web-conference, webinar.

Кількість посилань - 7

УДК 004.89

Є.В. Буров, А.І. Городецька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ СЕРВІС З ОПРАЦЮВАННЯМ КОНТЕКСТУ СИТУАЦІЇ

© Буров Є.В., Городецька А.І., 2011

Запропоновано підхід до побудови контекстно-залежних сервісів інтелектуальної мережі, оснований на використанні концептуальних моделей, які описують ознаки певних ситуацій. Як приклад реалізації цього підходу розроблено макет сервісу електронного туризму.
Ключові слова: модель, контекст, інтелектуальний сервіс.

Paper proposes an approach for creating intellectual context-aware and situation-aware services in intellectual networks. This approach is based on conceptual models, describing possible situations and processed by modeling environment. An example of intellectual service providing information services for tourists is developed.
Keywords: model, context, intellectual service.

Кількість посилань - 15

УДК 004.021

А.С. Василюк, Т.М. Басюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПІДСИСТЕМА АДАПТАЦІЇ ФОРМУЛ АЛГОРИТМІВ

© Василюк А.С., Басюк Т.М., 2010

Описано означення процесів адаптації формул алгоритмів. Наведено алґоритм комп’ютерної адаптації формул алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алґоритм адаптації базового знака операції.
Ключові слова: адаптація, алгоритм, математична модель.

Determination of processes of adaptation of formulas of algorithms is described. The algorithm of adaptation of formulas of algorithms is resulted. It is synthesized, it is minimized, a mathematical model and probed algorithm of adaptation of base sign of operation is built.
Keywords: adaptation, algorithms, mathematical model.

Кількість посилань - 7

УДК 651.2:004.91

М.Б. Величкевич, Н.В. Мітрофан, Н.Е. Кунанець

Національного університету “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

© Величкевич М.Б., Мітрофан Н.В., Кунанець Н.Е., 2011

Проаналізовано системи електронного документообігу та їхню організацію, наведено основні вимоги до систем електронного документообігу і подано пріоритетні завдання таких систем. Сформульовано загальні принципи побудови і функціонування інтегрованої системи електронного документообігу та перешкоди, які виникають у про¬цесі їх встановлення. Перераховано можливості, які надає автоматизація документообігу.
Ключові слова: електронний документ, електронний документообіг, автоматизація документообігу, електронний підпис.

The article describes existing systems of electronic circulation of documents and their organization, fundamental demands and tasks such systems. It is formulated total principles of construction and function, obstacle in process of installing integral system of electronic circulation of documents, also enumerated possibilities, which lends automation of documents circulation.
Keywords: electronic documents, electronic documents, workflow, electronic signature.

Кількість посилань - 20

УДК 004.652

О.М. Верес, І.М. Ватраль

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Верес О.М., Ватраль І.М., 2010

Проаналізовано стан впровадження інформаційних технологій в готельно-туристичній галузі. Запропоновано даталогічну модель бази даних готелю.
Ключові слова: готельно-туристична діяльність, OLTP - системи, даталогічна модель, СУБД.

An article analyzes the state of the information technology integration in hotel and tourism industry. In this paper we present a datalogic model of the hotel's database.
Keywords: of hotel and tourist activity, OLTP-systems, datalogic model, DBMS,

Кількість посилань - 15

УДК 004.652

О. М. Верес, В. М. Голиш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ДОСЛІДЖЕННЯ МНОЖИНИ РИЗИКІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ

© Верес О. М., Голиш В. М., 2011

Проаналізовано та досліджено основні методи та засоби множини оцінювання ризиків прийняття рішень у галузі екології. Виконано аналітичний огляд класифікацій системи ризиків залежно від ознак.
Ключові слова: ризик, оцінка ризиків, управління ризиком, здоров’я, екологія, джерела ризиків.

This paper is devoted to the analyzing and studying the basic set of methods and tools of risk assessment decision-making in ecology. An analytical review of classifications of risks, depending on features.
Keywords: risk, risk assessment, risk management, health, ecology, sources of risk.

Кількість посилань - 81

УДК 004.89

Ю.В. Версаль

Кіровоградський національний технічний університет

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТВАРИН

© Версаль Ю.В., 2011

Запропоновано підхід до побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при діагностиці фізіологічного стану тварин, зокрема маститу і стану статевої охоти, на основі апарату нечіткої логіки. Розглянуто організацію знань, алгоритм роботи та структуру системи. Доведено адекватність діагностики.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, інтелектуальна система, фізіологічний стан, нечітка логіка, адекватність.

The approach for intellectual decision support system attached to the diagnostic of animal physiological state, especially mastitis and estrus, at the base of fuzzy logic apparatus is proposed. The organization of knowledges, the algorithm of working and the structure of the system are considerated. The adequacy of the diagnostics is proved.
Keywords: decision support system, intellectual system, physiological state, fuzzy logic, adequacy.

Кількість посилань - 19

УДК 004.738.5

В.А. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СХЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ КОНТЕНТОМ

© Висоцька В.А., 2010

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів керування контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.
Ключові слова: контент, функціональні сервіси керування контентом.

In the given article main problems of electronically commercial and content management interoperability services are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.
Keywords: content, content management interoperability services.
Кількість посилань - 8

УДК 002.53/.55

І. Гаврилюк, Н.Е. Кунанець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедри інформаційних систем та мереж

ПРОЦЕСИ КОНСОЛІДАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ У ГАЛУЗІ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ

© Гаврилюк І., Кунанець Н.Е., 2011

Для успішного розвитку економіки, науки і культури необхідне застосування інформаційних технологій у різних галузях соціальної практики для перетворення інформаційних потоків на інформаційні продукти нового покоління не тільки для вдосконалення, а й для формування нових моделей діяльності, які відрізняються вищим рівнем вироблення й реалізації управлінських рішень. Розглянуто особливості застосування технології консолідованої інформації у галузі спортивного покеру.
Ключові слова: консолідована інформація, опрацювання інформації, спортивний покер.

For successful economic development, science and culture is necessary to use information technology in various fields of social practice to convert data streams to a new generation of information products not only improve but also to form new business models, which differ in the higher levels of development and implementation of management decisions. The article examines the features of using consolidated information technology in the field of poker.
Keywords: consolidated information, processing information, sports poker.

Кількість посилань - 13

УДК 004.652.4

О.Р. Гарасим, Л.Б. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

© Гарасим О.Р., Чирун Л.Б., 2010

Проаналізовано системи електронного документообігу та з’ясовано сучасні вимоги до організації управління потоками документів корпорації. Досліджено критерії вибору системи електронного документообігу для управління корпоративною конфіденційною інформацією та сформовано рекомендації щодо організації ефективного і захищеного електронного документообігу.
Ключові слова: система електронного документообігу, захист інформації, корпорація.

The paper analyzed the electronic document and clarified the requirements of the current flow management documents of the corporation. The investigated criteria for selecting electronic document management system for management of corporate confidential information and formed recommendations for the efficient and secure electronic document.
Keywords: electronic document management system, data protection, corporation.

Кількість посилань - 12

УДК 004.9

М.В. Гриновець, А.В. Катренко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ В УМОВАХ СЛАБКОЇ СТРУКТУРОВАНОСТІ

© Гриновець М.В., Катренко А.В., 2011

Розглянуто питання управління навчальним процесом, зокрема формування навчальних планів, подано діаграми потоків даних моделі автоматизованої інформаційної системи управління навчальним процесом.
Ключові слова: інформаційні системи; навчальний процес; навчальний план.

The article deals with issues of educational management, particularly of the curriculum, is presented data flow diagram of the model of automated information system of educational management.
Keywords: information systems, the educational process, curriculum.

Кількість посилань - 5

УДК 621.383.8

Г.Р. Дмитрів, Р.М. Камінський

Львівський коледж інформаційно-комунікаційних технологій
Національного університету “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПОБУДОВА ШУМОВИХ ПОЛІВ ЗАДАНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ У ТЕСТОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ

© Дмитрів Г.Р., Камінський Р.М., 2010

Наведено методи і результати побудови та використання шумових полів із заданими характеристиками і шкалою градацій інтенсивності елементів шуму. На основі таких полів створюють зображення-тести для оцінювання ефективності систем опрацювання візуальної інформації, наданої на моніторі.
Ключові слова: зображення-тести, шкала градацій, шумові поля, інтенсивність шуму, системи розпізнавання образів.

Contain the method and results of construction and use noise fields with certain characteristics and elements of scale gradations of intensity noise. Based on these field tests provide images for evaluating the effectiveness of systems of processing visual information provided on the monitor.
Keywords: test-image, scale gradation, noise fields, noise intensity, pattern recognition systems.

Кількість посилань - 10

УДК 004.9

П.І. Жежнич, В.О. Осика

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ МОДЕЛЕЙ ДАНИХ

© Жежнич П.І., Осика В.О. , 2011

Описано методику розроблення геоінформаційних систем та систем моніторингу екологічної ситуації регіонів. Наведена методика отримання та оброблення даних та оцінки екологічного становища.
Ключові слова: екологічний моніторинг, національна екологічна стратегія, геоінформаційна система, інформаційна система, прикладне програмне забезпечення.

The article offers the approaches to realization the systems of monitoring of ecological and geoinformation systems on the infrastructure and Internet. The methods of receipt and processing of data are offered, for the subsequent estimations of ecological and tourist position
Keywords: geoinformation systems, databases, input errors, metadata.

Кількість посилань - 8

УДК 004.652

Т.І. Завалій, Ю.В. Нікольський,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СТРУКТУРУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ В ЕЛЕКТРОННИХ МЕДИЧНИХ КАРТКАХ

© Завалій Т.І., Нікольський Ю.В., 2010

Описано інформаційну систему “Імуноскрин 2.0”, призначену для централізованого збирання і зберігання медичних даних у галузі імунології. Подано основні принципи проектування і розроблення системи. У системі використано спеціальну OWL-онтологію для структурування даних, автоматизації введення інформації та створення звітів.
Ключові слова: накопичення даних, онтологія, електронна медична картка.

The authors describe “Imunoskryn 2.0” web-based information system for centralized collecting and storing medical data in the immunology domain. Design principles and implementation are briefly described. The system uses OWL-ontology for data structuring, automated data acquisition and reports creation.
Keywords: data acquisition, ontology, EMR.

Кількість посилань - 23

УДК 004.891.3

С.О. Климчук

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
кафедра системної інженерії

РОЗРОБЛЕННЯ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ МОСТОВИХ КРАНІВ

© Климчук C.О., 2011

Проаналізовано переваги прецедентів. Запропоновано модель прецеденту і структурну схему СППР діагностики. Розроблено СППР діагностування кранів мостового типу.
Ключові слова: мостовий кран, діагностика, прецедент, система підтримки прийняття рішень.

The advantages of cases are analysed. The model of case and flow diagram of the diagnostics DSS are offered. Diagnostic DSS of the bridge cranes has been developed.
Keywords: bridge crane, diagnosis, case, decision support system.

Кількість посилань - 10

УДК 004.414

П.О. Кравець, В.В. Гузар

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МУЛЬТИАГЕНТНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ФОНДОВИМ РИНКОМ

© Кравець П.О., Гузар В.В., 2010

Досліджується проблема використання мультиагентного підходу для прийняття рішень у сфері проведення торгів на ринку цінних паперів та інвестицій. Проведено системний аналіз досліджуваної проблемної області. Побудовано діаграми потоків даних для процесів, що відбувається на фондовому ринку. Визначено основні завдання, які потрібно вирішити в процесі створення мультиагентної системи та побудовано відповідну ієрархію задач. Запропоновано ігрову модель збалансованого керування фондовим ринком.
Ключові слова: програмний агент, мультиагентна система, фондовий ринок, трейдер, сховище даних, ігрова модель.

The issue under investigation is the problem of using multiagent approach for decision-making in bidding on the stock market and investment. The system analysis was conducted to investigate the problem area. Data flow diagrams for the processes taking place in the stock market were built. The main aims and the object matter which must be solved in the process of creating multiagent system were determined and the corresponding hierarchy of problems was constructed. The game model for the balanced management of the share market is offered.
Keywords: software agent, multiagent system, stock market, trader, data warehouse, game model.

Кількість посилань - 15

УДК 658.012.011.56

І. М. Кульчицький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної лінгвістики

ВІДОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ВІДНОШЕННЬ РЕЄСТРУ ТЕМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ У БАЗАХ ДАНИХ

© Кульчицький І. М., 2010

Проаналізовано взаємозв’язки між реєстровими одиницями термінологічних словників та запропоновано варіант їх відображення у лексикографічній базі даних.
Ключові слова: термінологія, лексикографія, бази даних.

The article is the sequential of the relations between register items in the dictionaries of terms. Their equivalents in lexicography database are reflected.
Keywords: terminology, lexicography, database.

Кількість посилань - 10

УДК 004.9

В.В. Литвин, А.С. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ПЛАНУВАННЯ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ГРІД-СИСТЕМАХ

© Литвин В.В., Мельник А.С., 2010

Планування виконання робіт є однією з найважливіших та найскладніших задач у грід-системах, оскільки ця задача є NP-повною. У статті визначено особливості організації планування у грід-системах; розглянуто основні алгоритми, розроблені для планування у грід.
Ключові слова: грід-системи, планування робіт, планування на основі best-effort підходу, планування на основі QoS підходу, гетерогенні системи, розподілені обчислення.

Workflow scheduling is one of the most important and most difficult issues in grid systems. Finding a best solution for a workflow scheduling problem is NP-complete. This paper considers specifics of workflow scheduling in grid systems and presents existing scheduling algorithms developed for grids.
Keywords: grid systems, workflow scheduling, best-effort based scheduling, QoS constraint based scheduling, heterogeneous systems, distributed computing.

Кількість посилань - 13

УДК 004.89

В.В. Литвин, Н.Б. Шаховська, В.Я. Крайовський

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

РЕФЕРУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ НА ОСНОВІ ЗВАЖУВАННЯ МІРИ TF-IDF ОНТОЛОГІЄЮ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ

© Литвин В.В., Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я., 2010

Розглянуто підхід до автоматизації реферування текстових документів на основі модифікації міри TF-IDF онтологією предметної галузі, до якої належить реферований документ. Розроблено метод реферування, який ґрунтується на такому підході.
Ключові слова: онтологія, реферування, квазіреферат, оцінка якості.

This article discusses an approach to automate summarization of text documents based on the modified TF-IDF measure domain ontology, which is refereed paper. The method of abstracting, which is based on this approach.
Keywords: ontology, concept, abstracting, quality assessment.

Кількість посилань - 10

УДК 004.652.4+004.827

О.А. Лозицький, В.В. Пасічник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СТАНДАРТИ, СТРУКТУРА ТА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ КНИГ, ЩО «РОЗМОВЛЯЮТЬ»

© Лозицький О.А., Пасічник В.В., 2010

Описано процес створення цифрової книги, що «розмовляє», у форматі DAISY. Розглянуто основні механізми побудови зв’язків між текстовими та аудіоблоками книги, файлову структуру та основні характеристики книги у форматі DAISY.
Ключові слова: цифрова книга, що «розмовляє», люди з вадами зору, шриф Брайля, мультимедіа, контент.

This paper presents a framework for the conversion of text books to full featured DTBs. The introduction of search, cross-referencing and annotation mechanisms, with multimedia and trough multimodal capabilities are considered.
Key words: Digital Talking Book, visually impaired, Braille, multimedia, content.

Кількість посилань - 11

УДК 004.9

О.В. Марковець, Ю.В. Форкун, Б.Я. Зелез, Н.О. Думанський
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ САЙТА ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

© Марковець О.В., Форкун Ю.В., Зелез Б.Я., Думанський Н.О., 2010

Розглянуто проблеми створення електронної бібліотеки для наукового товариства. У процесі дослідження було розглянуто покрокове створення і запровадження електронної бібліотеки.
Ключові слова: сайт, електронна бібліотека, наукове товариство.

The article devoted to creating an electronic library for scientific community. During the research was considered incremental development and introduction of electronic libraries.
Keywords: site, electronic library, scientific society.

Кількість посилань - 4

УДК 004.9

О.В. Марковець, А.М. Пелещишин, Ю.В. Форкун, Д.В. Делечук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ САЙТІВ ШКІЛ НА БАЗІ CMS DRUPAL

© Марковець О.В., Пелещишин А.М., Форкун Ю.В., Делечук Д.В., 2010

Розглянуто популярні засоби організації сайтів шкіл та визначено перелік вимог для їх реалізації. Детально описано роботу підсистеми створення сайтів та підсистеми єдиного каталогу сайтів. Визначено основні задачі, для розв’язання яких застосовують інтелектуальні засоби організації сайтів шкіл.
Ключові слова: створення сайту, каталог сайтів, шкільний сайт

In the article popular means of school Web-sites organization is examined and the list of requirements for their implementation is defined. Web-site development subsystem and a Web-site directory subsystem is described in details. The main problems which can be solved by means of school web-site organization intellectual tools are defined.
Keywords: Web-site development, site directory, school Web-site.

Кількість посилань - 4

УДК 004.413

В.І. Мищишин, П.І. Жежнич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ УНІФІКАЦІЇ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ

© Мищишин В.І., Жежнич П.І., 2010

Здійснений огляд популярних систем управління контенту. Виділено переваги та недоліки цих систем. Подано опис класичної архітектури побудови систем управління контентом (Content Management System (CMS)). Висвітлено моделі представлення даних в CMS та здійснено аналіз проблеми уніфікації архітектури CMS.
Ключові слова: системи управління контентом, уніфікація, архітектура CMS, класифікація CMS, моделі представлення даних, функціонування CMS, CMS-системи.

The survey of popular content management systems. Highlighted the advantages and disadvantages of these systems. Filed description of classical architecture building content management systems (Content Management System (CMS)). Model deals with data representation in CMS and analysis of the problem of unification of architecture CMS.
Keywords: content management system, unification, architecture CMS, classification CMS, data representation model, functioning CMS, CMS-system.

Кількість посилань - 10

УДК 004.738.5+004.773.2

А.М. Пелещишин, Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров, С.С. Федушко*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
кафедра прикладної лінгвістики*

МЕТОДИ ВІДСТЕЖЕННЯ ПОЯВИ НЕБАЖАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ВЕБ-ФОРУМУ

© Пелещишин А.М., Кравець Р.Б., Сєров Ю.О., Федушко С.С., 2010

Розглянуто актуальну проблему дослідження та розроблення методів відстеження появи небажаного інформаційного наповнення Веб-форуму. Також досліджено рівень комунікативної культури користувачів та розроблено комунікативні стилі поведінки модератора та адміністратора Веб-форуму.
Ключові слова: небажане інформаційне наповнення, стиль комунікативної поведінки, учасник Веб-форуму, комунікативна культура в Інтернеті.

This article considers the current problem of investigation and development of objectionable content monitoring methods on Web-forums. Also, the level of communicative culture of web-forum members is investigated and Web-forum moderators and administrators' communicative behaviour styles are developed.
Keywords: objectionable content, communicative behavior style, Web-forum member, online communicative culture.

Кількість посилань - 22

УДК 004.413

Ю.В. Ришковець, І.М. Лук’яненко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РОЗРОБЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ ВЕБ-СИСТЕМИ ВИСТАВКИ ВИРОБІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

© Ришковець Ю.В., Лук’яненко І.М., 2010

Запропоновано методи пошуку виробів народного мистецтва в мережі Інтернет, які дають змогу оптимізувати результат пошуку, за рахунок зменшення інформаційного шуму, а також методи побудови Веб-галереї цих виробів.
Ключові слова – інтелектуальна система, пошук, Веб-галерея.

In the paper methods for finding produced folk art in the Internet are proposed that allows to optimize the search result by reducing information noise and building Web-gallary by it results.
Keywords – intelligent system, search, Web-gallery.

Кількість посилань - 15

УДК 004.773.2

Ю.О. Сєров, К.О. Слобода

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ВЕБ-ФОРУМІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРУКТУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ

© Сєров Ю.О., Слобода К.О., 2010

Запропоновано методи структурування інформаційного наповнення Веб-форуму, методи структурування дискусій Веб-форуму відповідно до тематики розділів, методи семантичного структурування інформаційного наповнення Веб-форуму, методи організаційного структурування інформаційного наповнення Веб-форуму на основі застосування апарату В-дерев та описано вплив появи небажаного інформаційного наповнення на позиціонування Веб-форуму.
Ключові слова: World Wide Web, позиціонування Веб-форуму, інформаційне наповнення, тематичне структурування, семантичне структурування, організаційне структурування, організаційне структурування на основі апарату В-дерев.

In this paper methods of Web-forum’s content structuring are developed. Methods of Web-forum’s threads structuring according to their theme are proposed, methods of semantics structuring are developed, and methods of organizational structuring based on B-trees are suggested, impact of objectionable content is described.
Keywords: World Wide Web, Web-forum positioning, content, thematic structuring, semantic structuring, organizational structuring, objectionable content.

Кількість посилань - 19

УДК 004.773.2

О. Ю. Тимовчак-Максимець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБМІНУ ДОСВІДОМ НА ВЕБ-ФОРУМАХ ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ РОЗГОРТАННЯ ДИСКУСІЙ

© Тимовчак-Максимець О.Ю., 2010

Розглянуто особливості комунікативної взаємодії у віртуальних спільнотах на основі Веб-форумів як платформи полілогової комунікації. Проаналізовано узагальнений сценарій розгортання дискусії, зокрема – тематичної ситуації, яка покликана задовольнити інформаційні потреби ініціатора.
Ключові слова: Веб-форум, віртуальна спільнота, дискусія, допис, обмін досвідом.

This paper deals with peculiar features of communicative interaction in virtual communities on the basis of Web-forums. The generalised scenario of discussion development, particularly – thematic situation aimed at meeting information needs of the initiator, has been analysed.
Keywords: Web forum, virtual community, thread, post, experience sharing.

Кількість посилань - 14

Syndicate content