№ 689 (2010)

УДК 004.652.4+004.827

Д.І. Угрин, C.І. Житарюк

Буковинський університет,
кафедра автоматизованих систем управління

КОНЦЕПЦІЯ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

© Угрин Д.І., Житарюк C.І., 2010

Запропоновано методи інтеграції даних у галузі туризму за концепцією сервісно-орієнтованої архітектури SOA.
Ключові слова – сервісно-орієнтована архітектура, інтеграційні технології, туристична сфера.

In the article the methods of integration of information are offered in industry of tourism after conception service oriented architecture of SOA.
Keywords – service oriented architecture, integration technologies, tourist sphere.

Кількість посилань - 6

УДК 004.738.5

Л.В. Чирун, В.А. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

© Чирун Л.В., Висоцька В.А., 2010

Запропоновано застосовувати метод контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції для автоматизації електронного бізнесу і підтримки прийняття рішень відповідною особою. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів керування контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.
Ключові слова: контент, контент-аналіз, електронна комерція, кількісний контент-аналіз, якісний контент-аналіз, функціональні сервіси керування контентом.

In the given article authors proposed to apply the technique of content analysis of textual information in electronic commerce systems for automation of e-business and decision making by appropriate person. In the works article main problems of electronically commercial and content management interoperability services are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.
Keywords: content, content analysis, electronic commerce, quantitative content analysis, qualitative content analysis, content management interoperability services.

Кількість посилань - 6

УДК 004.9

Н.Б. Шаховська, Д.М. Козловський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ

© Шаховська Н.Д., Козловський Д.М., 2010

Розглянуто проблеми дистанційного навчання. Проаналізовано існуючі поширені системи тестування та перевірки знань студентів, з використанням web-технології.
Ключові слова: тестування знань, дистанційна освіта.

This Paper concerns to distance education. The analysis is done in the common testing and verification of student education area which is based on web-technologies system.
Keywords: knowledge testing, distance education.

Кількість посилань - 8

УДК 004.652

М.С. Шрам, Р.Б. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЗАНЯТЬ З БОДІБІЛДИНГУ

© Шрам М.С., Кравець Р.Б., 2010

Розглянуто завдання створення інформаційної системи формування програми занять із бодібілдингу. Визначено ряд функцій, які повинна виконувати система. Розглянуто функціональну модель та модель даних системи.
Ключові слова: інформаційна система, культуризм, спортивна програма.

In this article we can look at the problem of developing of the information system of body building exercise programs. A number of functions are fixed, which the system must fulfill. A functional model and data model of the system are looked through.
Keywords: information system, bodybuilding, sports program.

Кількість посилань - 6

УДК 004.9

Р.С. Ярмолюк

Хмельницький національний університет

ОСНОВНІ ТИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОМИЛОК У ЗАПИСАХ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ

© Ярмолюк Р. С., 2010

Електронний каталог розглядається як метаінформаційна система. Представлені основні формати опису електронного каталогу. Вказано основні типи помилок у записах електронного каталогу та джерела їх виникнення.
Ключові слова: електронний каталог, теорія множин, дублінське ядро, помилки вводу, ретроспективна конверсія, метадані.

The article OPAC regarded as objective information system. The main formats of the electronic catalog descriptions. The basic types of errors in the electronic catalog records, and indicated their source of origin.
Keywords: OPAC, set theory, Dublin Core, input errors, retrospective conversion, metadata.

Кількість посилань - 8

УДК 004.6

А.Ю. Яцишин

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ГІБРИДНИХ СХОВИЩ ДАНИХ

© Яцишин А.Ю., 2010

Описано застосування генетичного алгоритму до проектування гібридних сховищ даних.
Ключові слова: гібридне сховище даних, проектування, генетичний алгоритм, застосування.

This paper describes application of genetic algorithm to hybrid warehouse design.
Keywords:hybrid data warehouse, design, genetic algorithm, application.

Кількість посилань - 10

Syndicate content