№ 22 (2010)

УДК 321.74:94(477) “1918/1939”

О. Івасечко

Національний університет “Львівська політехніка”

Р. ЛАЩЕНКО: ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ІДЕЇ НАРОДОПРАВСТВА

© Івасечко О., 2010

Виділено основні напрями української політичної думки міжвоєнного періоду (хронологічні межі 1918–1939 рр.). Розглянуто їхню класифікацію на основі праць І. Лисяка-Рудницького, В. Потульницького та В. Заїкіна. Запропоновано авторський підхід до виокремлення народницько-демократичного напряму української політичної думки. Визначено місце і роль українського громадсько-політичного діяча, ідеолога національно-визвольного руху в Україні на початку XX ст. Р. Лащенка у розвитку народницько-демократичного напряму вітчизняно-політичної думки.
Ключові слова: міжвоєнний період, народницько-демократичний напрям, ідея народо¬правства.

Ivasechko Olga

The fundamental trends of the ukrainian political thought of the between-war period (chronological boundary 1918-1939) have been distinguished in the article. On the basis works by I. Lysiaka-Rudnytskogo, V. Potulnytskogo, V. Zaikina of their classification have been under review. The author points of view are suggestion concerning of the selection of the peoples-democratic trend of the ukrainian political thought. The place and the role of the Ukrainian public-political figure, an ideologist of national-liberation movement in Ukraine at the beginning XX century R. Laschenko in the process forming of the peoples-democratic trends have been lightening in the article. The peculiarities of the peoples-democratic trend of that period have been determined.
Keywords: a between war period, a peoples-democratic trend, an idea of the peoples government.

Кількість посилань - 8

УДК 321.01.7:38.123

У. Ільницька

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

© Ільницька У., 2010

Висвітлено сутність політичної опозиції як інституту демократичної політичної системи та легальної форми суспільної протидії в умовах демократичного політичного режиму. Політична опозиція роглядається як важливий фактор стабільності демократичної політичної системи та дієвий механізм забезпечення альтернативності й конкурентності під час здобуття та здійснення влади. Систематизовано теоретико-методологічні підходи до визначення категорії “політична опозиція” та розмежовано поняття опозиції як політичного інституту та як форми суспільного протесту. Розглянуто теоретичні підходи до класифікації політичної опозиції. Проаналізовано механізми взаємодії із владою та визначено фактори ефективності функціонування політичної опозиції.
Ключові слова: політична опозиція, парламентська опозиція, системна та антисистемна опозиції; демократичний режим.

Ilnytska Ulyana

POLITICAL-LEGAL STATUS OF POLITICAL OPPOSITION IN A DEMOCRATIC SOCIETY

This article discloses the essence of political opposition as an institute of a democratic political system and as a legal form of social counteraction under the conditions of a democratic political regime. Political opposition is considered as an important factor of stability of a democratic political system and an effective mechanism of ensuring alternativeness and competition while gaining and exercising of power. Theoretical and methodological approaches to the definition of the category “political opposition” are systematized, and the conceptions of opposition as a political institute and as a form of social protest are differentiated. Theoretical approaches to the classification of political opposition are contemplated. The mechanisms of cooperation with power are analysed and the factors of effective functioning of political opposition are determined.
Keywords: political opposition, parliamentary opposition, system and anti-system opposition; democratic regime.

Кількість посилань - 21

УДК 324:342.843

М. Бучин

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРИНЦИП ГЛАСНИХ ВИБОРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

© Бучин М., 2010

Розглянуто суть та особливості принципу гласних виборів як умови проведення демократичних виборів. Особливу увагу приділено аналізу спостереження за виборами як важливій складовій принципу гласних виборів. Значний акцент зроблено на дослідженні особливостей міжнародного спостереження за ходом виборчого процесу.
Ключові слова: вибори, демократичні принципи виборів, принцип гласних виборів, демократія, спостереження за виборами, міжнародне спостереження.

Buchyn Mykola

THE PRINCIPLE OF TRANSPARENT ELECTION AS ELEMENT OF DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEM

The essence and particularity of the principle of transparent election as condition of realization of democratic election are examined in the article. In the article author gave main attention to analysis of observation for election as important part of the principle of transparent election. Considerable accent made on research of particularity of international observation for election process.
Keywords: election, democratic principles of election, the principle of transparent election, democracy, observation for election, international observation.

Кількість посилань - 7

УДК 261.7(477)

О. Волинець

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА У ПРАЦЯХ ІВАНА ПАВЛА ІІ

© Волинець О., 2010

Досліджуються праці Івана Павла ІІ, присвячені аналізу ролі Церкви у подоланні суспільних деформацій та формуванні творчої, вільної та активної особистості, здатної самостійно мислити і діяти та готової взяти на себе відповідальність за результати своєї діяльності в умовах сучасних суспільно-політичних процесів, зокрема в Україні.
Ключові слова: людина, Церква, суспільство, гуманізм, релігія, знаки часу, християнська спільнота.

Volynets Oksana

PROBLEM OF HUMANIZING SOCIETY LABOURS OF JOHN PAUL ІІ

The labours of John Paul ІІ which are devoted to the analysis of Church role in overcoming of public deformations and forming of creative, free and active personality, who is capable independently to think and operate to be ready to rely on itself responsibility for the results of its activity in the conditions of modern socio-political processes, in particular in Ukraine are researching.
Keywords: human, Church, society, humanism, religion, signs of time, Christian community.

Кількість посилань - 18

М. Гетьманчук, Н. Гайворонюк

Львівський державний університет внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

© Гетьманчук М., Гайворонюк Н., 2010

Рецензія на монографію:
Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій / В. Ф. Солдатенко (кер.) [та ін.]; НАН України; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 536 с.

М. Гетьманчук, А. Папікян

Львівський державний університет внутрішніх справ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

© Гетьманчук М., Папікян А., 2010

Щедрова Г. П. Громадянське суспільство та політична культура: теоретичний і прикладний аспекти: Монографія. – Луганськ: Вид-во “Елтон-2”, 2009. – 308 с.

УДК 329 (477.8)

Р. Демчишак

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола

“НОРМАЛІЗАЦІЙНА” УГОДА 1935 р. ЯК ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРИРОДИ ЛЕГАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

© Демчишак Р., 2010

Політика “нормалізації” українсько-польських відносин 1935–1939 рр. у цьому дослідженні розглядається як інструментарій для з’ясування політичної природи (місця у партійно-політичному спектрі, організаційної структури, соціальної бази, характеру внутрішньопартійних відносин, ідеологічної орієнтації, методів і тактики діяльності) легальних українських політичних партій Західної України.
Ключові слова: політична партія, виборча система, програма, опозиція, соціальна база, ідеологія.

Demchyshak Ruslan

“NORMALIZATION” AGREEMENT OF 1935 AS A TEST TO DETERMINE THE POLITICAL NATURE OF LEGAL UKRAINIAN POLITICAL PARTIESIN WESTERN UKRAINE

Politics of “normalization” of the Ukrainian-Polish relations in 1935-1939 was considered in this study as tools to clarify the political nature (place in the party-political spectrum, organizational structure and social base, the nature of party relations, ideological orientation, methods and tactics of activity) of legal Ukrainian political parties in Western Ukraine.
Keywords: political party, electoral system, programme, opposition, social base, ideology.

Кількість посилань - 18

УДК 94(44):000.32

С. Дорошенко

Національний університет “Львівська політехніка”

АРХЕТИП СВОБОДА У КОНТЕКСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ

© Дорошенко С., 2010

Розглянуто сучасні підходи щодо аналізу політичної ментальності. У межах політологічного аналізу окреслено коло проблем, які потребують вирішення з використанням підходів психології. Зроблено висновок про те, що архетип “свобода” становить важливий елемент політичної ментальності французів.
Ключові слова: Франція, свобода, етнічна психологія, трансформація політичної ментальності, французька політична теорія, історія політичної думки.

Doroshenko Sergij

THE АRCHETYPE FREEDOM IN THE CONTEXT OF THE FRENCH POLITICAL THEORY AND HISTORY

Modern approaches of analysis of political mentality are considered. Within the limits of political science analysis outlined circle of problems which need decision with the use of approaches of psychology. A conclusion is done that archetype freedom makes the important element of political mentality of French’s.
Keywords: France, freedom, ethnic psychology, transformation of political mentality, French political theory, history of political idea.

Кількість посилань - 19

УДК 329.78:314:327.5

О. Качан

Національний університет “Львівська політехніка”

МОЛОДІЖНИЙ БАЛДЖ ЯК КОНФЛІКТОГЕННИЙ ФАКТОР У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

© Качан О., 2010

Молодіжний балдж розглядається як конфліктогенний фактор. Проаналізовано його вплив на розвиток і перебіг громадянських конфліктів у країнах, що розвиваються. Досліджено умови, за яких цей фактор сприяє виникненню суспільних протистоянь, формуванню радикалізму та насилля. Висвітлено безпековий вимір проблеми для України.
Ключові слова: молодіжний балдж, конфлікти, геополітика, демографія, політична демографія, “демографічний перехід”.

Oleg Kachan

YOUTH BULGE AS CONFLICT-INDUCING FACTOR IN DEVELOPING COUNTRIES

The article examines a youth bulge as conflict-inducing factor. The youth bulge influences on the development and course of civil conflicts in developing countries are analyzed. Certain conditions under which this factor promotes the initiation of civil conflicts, radicalism and violence are studied. The security dimension of the problem for Ukraine is shown.
Keywords: youth bulge, conflicts, geopolitics, demography, political demography, demographic transition.

Кількість посилань - 17

УДК 32:316.77

Л. Климанська

Національний університет “Львівська політехніка”

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЕКТИ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА

© Климанська Л., 2010

Досліджуються основні елементи процесу конструювання соціальних проблем як основи політичного курсу. Показано, в який спосіб проблема з приватної перетворюється на соціальну, які групи людей та інститути дотичні до цього, які умови необхідні для того, щоб соціально-політичний проект із вирішення соціальної проблеми був успішним.
Ключові слова: соціальна проблема, вимоги, заявники проблем, соціально-політичний проект, політичний порядок денний.

Klymanska Larysa

SOCIOPOLITICAL PROJECTS IN RESOLVING PROBLEMS OF SOCIETY

The article explores the main elements of the process of construction of problems as the base of political course. The goal of this article is to demonstrate how it happens that the problem from the private one became social, what groups and institutions take part in this process, what circumstances are needed to make the sociopolitical project in resolving of social problem successful.
Keywords: social problem, claims, claim makers, sociopolitical projects, political agenda.

Кількість посилань - 15

УДК 321.01+342.2

О. Кукарцев

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

© Кукарцев О., 2010

Досліджено зв’язок процесу інституціоналізації відносин “центр – регіони” з процесом державної інтеграції територій. Розглянуто деякі проблемні питання становлення й функціонування політичних інститутів у системі відносин державного центру з субнаціональними територіями регіонального рівня в Україні. Проаналізовано політико-правовий статус регіональних органів влади та труднощі забезпечення політичного представництва регіонів на загальнонаціональному рівні.
Ключові слова: центр, регіон, політичний інститут, інституціоналізація, регіональна політика, державно-територіальна цілісність.

Kukarcev Oleg

INSTITUTIONAL ASPECTS OF POLITICAL REGIONALIZATION IN CONTEMPORARY UKRAINE

The connection of institutionalization’s process of “centre – regions” relations with process of state territorial integration is analyzed. Some problems of formation and functioning of political institutes in system of state center relations with subnational territories of regional level in Ukraine are researched. The politico-legal status of regional authorities and difficulties of political representation of regions on national level ensuring are viewed.
Keywords: center, region, political institute, institutionalization, regional policy, state’s territorial integrity.

Кількість посилань - 15

УДК 324: 342.8

О. Кулеба

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ: СУТЬ, РІЗНОВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

© Кулеба О., 2010

Здійснено спробу типологізувати політичну участь. Досліджено сутність та особливості політичної участі як фактора демократизації суспільства. Розглянуто суть та способи активізації політичної участі громадян. Проаналізовано різні форми політичної участі та їхній вплив на суспільно-політичні процеси. Також наведено причини пасивності громадян у політичному житті держави.
Ключові слова: політична участь, демократія, вибори, референдум, політичні процеси.

Kuleba Oksana

POLITICAL PARTICIPATION: ESSENCE, VARIETIES AND FEATURES

Tуpologya of political participation is carried out in the article. Explored essence and features of political participation as factor of democratization of society. Essence and methods of activation of political participation of citizens is considered. The different forms of political participation and influence are analysed on a public policy. Reasons of passivity of citizens are also resulted in political life of the state.
Keywords: political participation, democracy, elections, referendum, political processes.

Кількість посилань - 9

УДК 32:159.922

Л. Кучма

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОДОЛАННЯ ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ: СУБ’ЄКТНИЙ ВИМІР

© Кучма Л., 2010

Розглянуто проблему подолання політичного маніпулювання крізь призму суб’єктного виміру. Проаналізовано підходи дослідників щодо пошуку оптимальних механізмів опору маніпулятивним технологіям у політичному процесі. Зокрема осмислено специфіку становлення і ознаки особистості-актуалізатора та стратегічного суб′єкта політики.
Ключові слова: політичний процес, політичне маніпулювання, подолання політичного маніпулювання, актуалізатор, стратегічний суб’єкт політики.

Kuchma Lesya

AN OVERCOMING OF THE POLITICAL MANIPULATION: PERSONAL MEASUREMENT

In the article is considered the problem of overcoming the political manipulation in the course of personal measurement. It is analyzed the points of view of researchers on the problem of searching of optimal mechanisms of resistance to the manipulatory techniques in the political process. An author comprehends the specifics of development and features of actualizator and strategical political subject.
Keywords: political process, political manipulation, overcoming of political manipulation, actualizator, strategical political subject.

Кількість посилань - 13

УДК 323.1

Г. Луцишин

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

© Луцишин Г., 2010

Проаналізовано особливості взаємодії політичної нації та громадянського суспільства. Важливим для становлення демократичних держав у сучасних умовах залишається розвиток суспільних інститутів, які формують громадянське суспільство та сприяють розвитку політичної нації. Політична нація для громадянського суспільства потрібна насамперед як важлива консолідуюча основа. Громадянське суспільство виступає як посередник між індивідом і державою, даючи змогу кожному членові суспільства співпрацювати з державою на підставі добровільного об’єднання, зберігаючи при цьому незалежність від політичних структур.
Ключові слова: політична нація, громадянське суспільство, національні меншини, етнічна батьківщина, етнополітика.

Halyna Lutsyshyn

PECULIARITIES OF COOPERATION OF POLITICAL NATION AND CIVIL SOCIETY

The article analyzes of cooperation of political nation and civil society. The important condition of becoming of the democratic states in modern terms is development of public institutes which form civil society and assist development of political nation. Political nation for civil society is needed foremost as consolidating basis. Civil society plays the role of mediator between an individual and state, enabling every member of society to co-operate with the state on the basis of voluntarily association, keeping independence of political structures.
Keywords: political nation, civil society, national minorities, ethnic homeland, ethno politics.

Кількість посилань - 7

УДК 321.6+321.7+323.2

І. Малик

Національний університет “Львівська політехніка”

НАРОДЖЕННЯ “ДОКТРИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

© Малик І., 2010

Розглядаються актуальні проблеми інформаційної безпеки України загалом та її складові – особистості зокрема. Проаналізована діяльність держави у напрямку захисту інформаційно-психологічної безпеки особистості. Досліджено шлях прийняття 8 липня 2009 р. “Доктрини інформаційної безпеки України” та статті документа. Розглянуто проблему відновлення контролюючих функцій держави в інформаційній сфері, з огляду на забезпечення інформаційної безпеки України.
Ключові слова: інформаційне суспільство, пропаганда, “Доктрина інформаційної безпеки України”, інформаційна безпека особистості (суспільства, держави).

Malyk Iryna

THE BIRTH OF “DOCTRINE OF INFORMATION SECURITY OF UKRAINE”: FROM THEORY TO PRACTICE

The article is dedicated to urgent problems of information security of Ukraine in general and its component – individuality – in particular. The State activity in reference to protection of information and psychological security of individuality is analyzed. The way of adoption on the 8th of July 2009 of “Doctrine of Information Security of Ukraine” is studied and articles of the document are analyzed. The issue of resumption of State controlling functions in the information field taking into consideration ensuring of information security of Ukraine is reviewed.
Keywords: Information society, propaganda, Doctrine of Information Security of Ukraine, information security of individuality (society, state).

Кількість посилань - 14

УДК 172.15.000.32(092)

О. Мушкевич

Волинський національний університет імені Лесі Українки

ТИПОЛОГІЇ НАЦІОНАЛІЗМІВ РОДЖЕРСА БРУБЕЙКЕРА: СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

© Мушкевич О., 2010

Проаналізовано основні теоретичні оцінки розвитку націоналізму пострадянської Європи, взаємовідносини держави та національних спільнот у працях американського соціолога Роджерса Брубейкера. Досліджено типології цього явища та їх українську специфіку. Детально розглянуто взаємостосунки російського націоналізму та Української держави на сучасному політичному просторі в межах теорії тріадичної конфігурації націоналізму Р. Брубейкера.
Ключові слова: типологія, націоналізм, етнокультура, етнополітика, ідентичність, націєтворення.

Oleg Mushkevych

TYPOLOGIES OF ROGERS BRUBAKER’S NATIONALISMS: MODERN UKRAINIAN COTEXT

The article analyses the basic theoretical estimations of nationalism development in the post soviet Europe, mutual relations of the state and national associations in publications of the American sociologist R. Brubaker. The typology of this phenomenon and its Ukrainian specific is investigated. The mutual relations of Russian nationalism and Ukrainian state are examined on the level of modern political space within the limits of the theory of Brubaker’s nationalism triangle configuration.
Key words: typology, nationalism, ethno culture, ethno politics, identity, nation formation.

Кількість посилань - 7

УДК 002.8:321.7

Н. Палас

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНДЕКСИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ Т. ВАНХАНЕНА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ “FREEDOM HOUSE” ЯК ОДНІ З ПРІОРИТЕТНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ У КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.

© Палас Н., 2010

Розглядається поняття індексу демократизації, окреслюється специфіка і методика проведення проектів Т. Ванханена і організації “Freedom House” як найпріоритетніших методів визначення рівня демократизації. Визначаються характерні ознаки розвитку досліджень у кінці ХІХ – на початку ХХІ ст., а також розкриваються їх позитивні та негативні сторони.
Ключові слова: демократизація, методи визначення рівня демократії, індекс демокра¬тизації, демократичний аудит, хвиля демократизації

Natalia Palas

T. VANHANEN INDEX OF DEMOCRATIZATION AND OF “FREEDOM HOUSE” AS ONE OF THE MAIN METHODS OF DETERMINING THE LEVEL OF DEMOCRATIZATION IN THE LATE XIX – EARLY XXI CENTURY

The concept of index of democratization is examined in the article, a specific and methodology of realization of projects of Т. Vanhanen and organizations of “Freedom House” are outlined as the most priority methods of decision of level of democratization. The personal touches of development of researches are determined in the end ХІХ – to beginning of ХХІ of century, and also open up them positive and negative parties.
Key words: democratization, the methods of determining the level of democratization, index of democratization, democratic audit, a wave of democratization

Кількість посилань - 7

УДК 177.7:004.7:329.17:329.18:329.26(477)

Р. Пасічний

Національний університет “Львівська політехніка”

ТОЛЕРАНТНІСТЬ: ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА ПРАВОРАДИКАЛЬНИХ РУХІВ УКРАЇНИ

© Пасічний Р., 2010

Розглядаються основи ідеології та рівень толерантності праворадикальних рухів та організацій України. Вивчаються Інтернет-ресурси цих рухів та організацій як засіб впливу на масову свідомість. Виділено “групи несприйняття”, щодо яких вчиняються нетолерантні дії чи ксенофобські акції активістами цих організацій. Досліджуються причини участі в нетолерантних діях чи висловлюваннях. Робиться висновок, що гармонійна злагода громадян в Україні має забезпечуватися на основі правового захисту.
Ключові слова: нетолерантність, праворадикальні рухи й організації, моби, фанати, Інтернет-простір, націоналізм, націонал-соціалізм, екстремізм, скінхеди.

Roman Pasichnyy

TOLERANCE: INTERNETSOURCES OF RIGHTRADICAL MOTIONS OF UKRAINE

In the article examined bases of ideology and level of tolerance of rightradical motions and organizations of Ukraine. The Internetresources of these motions and organizations are studied, as a mean of influence on mass consciousness. The “groups of unperception”, in relation to which untolerant actions are accomplished or ксенофобські actions are accomplished by the activists of these organizations, are distinguished. Reasons of participating are investigated in untolerant actions or utterances. Drawn conclusion that the harmonious consent of citizens in Ukraine must be provided on the basis of legal defense.
Keywords: tolerance, pravoradikal’ni motions and organizations, internet, nationalism, nacional-socializm, extremism, skinhead.

Кількість посилань - 12

УДК 001.89:323.15

Т. Плазова

Національний університет “Львівська політехніка”

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ОСЕРЕДКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В США

© Плазова Т., 2010

Досліджується та аналізується питання діяльності українських наукових осередків на території США. Особливу увагу приділено головним центрам науки української діаспори, а саме: Науковому товариству ім. Т. Шевченка, Українській вільній академії наук та Українському інституту Америки.
Ключові слова: українська діаспора, наукове товариство, академія наук, інститут Америки, іміграція.

Plazova Tetyana

The activity of Ukrainian scientific center on the area of U.S.A. is explorer and analyzed. The special attention is considered on three main centre of science of Ukrainian. Diaspora, and exactly on Scientific Society of name T. Shevchenko, Ukrainian free academy of science and Ukrainian institute of America.
Keywords: Ukrainian diaspora, Scientific Society, academy of science, institute of America, immigration.

Кількість посилань - 16

УДК [323.15:329](477)

О. Рудакевич

Тернопільський національний економічний університет

ЕТНОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЙ

© Рудакевич О., 2010

Розкрито зміст етнополітики українських партій, які представляють основні ідеологічні доктрини сучасності. Здійснено аналіз програм, з якими політичні сили брали участь у парламентських виборах 2006 і 2007 рр., та наведено узагальнювальну характеристику етнополітичних орієнтацій вітчизняних партій і блоків.
Ключові слова: політична партія, ідеологічна доктрина, етнополітика, етнополітична орієнтація, модерна нація.

Oleg Rudakevych

ETHNO-POLITICAL ORIENTATION OF MODERN UKRAINIAN PARTIES

The article disclosed the content of ethnic policy of Ukrainian parties, which represent the main ideological doctrines of modernity. The programs with which political parties participated in parliamentary elections in 2006 and 2007 were analyzed and presented generalizing the characteristics of ethnic orientations of parties and blocs.
Keywords: political parties, ideological doctrine, ethnic policy, ethno-political orientation, nation.

Кількість посилань - 23

УДК 327 (73+477)

О. Сивак, П. Черник

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

НОВІТНІ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ

© Сивак О., Черник П., 2010

Проаналізовано українсько-американські взаємини сучасної доби. Виокремлено проблемні питання у відносинах двох держав і запропоновано шляхи їхнього вирішення. Значну увагу приділено важливості впливу США на зміцнення геополітичного становища України. Наголошено на стратегічному характері теперішніх українсько-американських відносин.
Ключові слова: геополітичне становище, двосторонні відносини, стратегічний характер, міжнародні відносини, національні інтереси.

Petro Chernyk, Olexandr Syvak

CURRENT UKRAINIAN-AMERICAN RELATIONS

Ukrainian-american relations of nowadays are analyzed in the article. Problematic issues in the relations of two countries are singled out and ways of solving them are offered. Considerable attention is paid to the importance of the influence of the USA on Ukraine’s geopolitical strengthening. Strategical character of current ukrainian-american relations is emphasized.
Keywords: geopolitical situations, bilateral relations, strategical character, international relations, national interests.

Кількість посилань - 13

УДК 323.22/.28

Б. Станкевич

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЛЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ПІД ЧАС ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 1999 р.

© Станкевич Б., 2010

Розглянуто питання використання телебачення як інформаційного ресурсу під час проведення виборчої кампанії в Україні. Обґрунтовано, що телебачення має істотний вплив на думку виборців, проте рівень цього впливу залежить від складної сукупності чинників. Сформульовано ключові рекомендації політико-правових норм стосовно поліпшення можливостей участі та умов використання телебачення у виборчому процесі.
Ключові слова: інформаційний ресурс, телебачення, виборчий процес, засоби інформації, мас-медіа, інформаційне суспільство, виборча кампанія.

Bogdan Stankevych

ROLE OF TELEVISION AS AN EFFECTIVE INFORMATIVE RESOURCE DURING ELECTIONS OF PRESIDENT OF UKRAINE OF 1999

In the article the question of the use of television is considered as an informative resource during the leadthrough of hustings in Ukraine. Grounded, that television is produced by substantial influence in opinion of electors, however much the level of this influence depends on the difficult aggregate of factors. Key recommendations politik and legal norms are formulated in relation to the improvement of possibilities of participation and terms of the use of television in an electoral process.
Ключові слова: інформаційний ресурс, телебачення, виборчий процес, засоби інформа¬ції, мас-медіа, інформаційне суспільство, виборча кампанія. виборча кампанія.

Кількість посилань - 14

УДК 323.22:327.82:327.83(477)

Ю. Тишкун

Національний університет “Львівська політехніка”

“ТРЕТІЙ СЕКТОР” В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВ ЗАХОДУ

© Тишкун Ю., 2010

Розглянуто проблему реалізації зовнішньополітичних інтересів “великих” держав Заходу, а також Росії в Україні. Зокрема осмислено специфіку впливу держав Заходу на формування громадянського суспільства в Україні, через які реалізуються цілі цих держав. Стверджується, що метою держав Заходу є забезпечення прозорості та прогнозованості української зовнішньої політики через обмеження можливостей для зовнішньополітичного “маневру” української політичної еліти, що має досягатись через забезпечення підконтрольності останньої стосовно українського громадянського суспільства.
Ключові слова: громадянське суспільство, зовнішня політика, “великі” держави, модернізація, Захід.

Yuriy Tyshkun

THE THIRD SECTOR IN UKRAINE: CONTEXT OF WESTERN STATES INTERESTS IN FOREIGN POLICY IMPLEMENTATION

The problem of realization by the Western Great powers and Russia their interests’ in Ukraine is considered in the article. The specificity of Western influence by civil society formation in the Ukraine is analyzed. Civil society building is proved is a path of achieving of foreign policy targets by the Western great powers in Ukraine.
Keywords: civil society, foreign policy, Great powers, modernization, West.

Кількість посилань - 21

УДК 321.011:341.231

І. Троян

Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЯК ПОЛІТОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ: СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

© Троян І., 2010

Досліджується сутність та особливості державного суверенітету як політологічної категорії. Визначено традиційне (Вестфальське) розуміння державного суверенітету, притаманне національним державам, його ознаки; проаналізовано історичний розвиток цього поняття та зміст основних теорій суверенітету. Наведено поствестфальські визначення державного суверенітету та прослідковано особливості трансформації його змісту.
Ключові слова: державний суверенітет, національна держава, національний суверенітет, вестфальський суверенітет, “повнота влади”, незалежність, внутрішній суверенітет, суверенітет взаємозалежності, міжнародний правовий суверенітет.

Iryna Trojan

STATE SOVEREIGNTY AS POLITICAL SCIENCE CATEGORY: ESSENCE, DESCRIPTIONS, FEATURES of TRANSFORMATION

In the article is probed essence and features of state sovereignty as a political science category. Certainly traditional (Vestfal) understanding of state sovereignty, inherent the national states, his signs; historical development of this concept and maintenance of basic theories of sovereignty is analysed. Postvestfal determination of state sovereignty is resulted and Postvestfal determination of state sovereignty and feature of transformation of his maintenance is resulted.
Keywords: state sovereignty, national state, national sovereignty, vestfal sovereignty, “plenitude of power”, independence, internal sovereignty, sovereignty of interdependence, international legal sovereignty.

Кількість посилань - 12

УДК 321.01 (477) (092)

Я. Турчин

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ О. ЕЙХЕЛЬМАНА: ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКОГО ІДЕАЛУ

© Турчин Я., 2010

На основі аналізу науково-теоретичної спадщини О. Ейхельмана виділено та проаналізовано основні напрямки його наукових досліджень. Систематизацію праць здійснено в хронологічному порядку (розглянуто доеміграційний період і еміграційний), а також на підставі тематичного спрямування наукових розробок О. Ейхельмана. Розглянуто трансформацію наукового світогляду вченого від загальних, академічних уявлень про правову організацію державного життя і системи міжнародних відносин до обґрунтування державницької ідеї України та шляхів її реалізації.
Ключові слова: О. Ейхельман, науково-теоретична спадщина О. Ейхельмана, академічні уявлення про правову організацію державного життя, система міжнародних відносин, обґрунтування державницької ідеї України та шляхів її реалізації.

Turchyn Yaryna

THE MAIN DIRECTIONS OF THE SCIENTIFIC RESEARCH OF O. EIHELMANN: THE WAY TO THE FORMATION OF THE STATEHOOD IDEAL

Based on the analysis of scientific and theoretical heritage of O. Eihelmann the main directions of his research are singled out and analyzed. The systematization of his works is made in chronological order (period before emigratory period are considered) and on the basis of thematic focus of scientific working outs of O. Eihelmann. The transformation of the scientific outlook of the scientist from the general, academic understanding of the legal organization of public life and the system of international relations to substantiation of the statehood idea of Ukraine and ways of its realization.
Key words: O. Eihelmann, theoretical heritage of O. Eihelmann, academic understanding of the legal organization of public life, the system of international relations, the statehood idea of Ukraine and ways of its realization.

Кількість посилань - 11

УДК 324:342.843

С. Фіцак, М. Бучин

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ СПИСКІВ ВИБОРЦІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ЗАГАЛЬНИХ ВИБОРІВ

© Фіцак С., Бучин М., 2010

Розглянуто суть та особливості формування списків виборців як умови забезпечення активного виборчого права громадян. Особливу увагу в роботі приділено аналізу українського законодавства, що регулює процедуру формування списків виборців, також проаналізовано особливості та якість формування списків виборців під час виборчих кампаній в Україні.
Ключові слова: вибори, демократія, списки виборців, державний реєстр виборців, демократичні принципи виборів, принцип загальних виборів.

Svitlana Fitsak, Mykola Buchyn

LIST OF ELECTORS COMPOSING AS AN IMPORTANT ASPECT OF ADHERING TO THE GENERAL ELECTION PRINCIPLE

The article shows the meaning and special features of list of electors composing as the condition due to which citizens suffrage is supplied. Special attention is paid to the analysis of Ukrainian legislation regulating the procedure of list of electors composing. The article also reveals the peculiarities and the quality of list of electors composing during the election campaigns in Ukraine.
Keywords: election, democracy, list of electors, public constituents register, democratic election principles, general election principle.

Кількість посилань - 12

УДК 324

О. Шурко, А. Новик

Львівський національний університет імені Івана Франка

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ АВТОРИТАРНОГО ЛІДЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

© Шурко О., Новик А., 2010

Висвітлено запити та потреби суспільства в сильному лідері авторитарного типу. Розглянута різниця між іміджем демократичного та авторитарного лідера і їх специфіки формування.
Ключові слова: маніпулювання, політичний імідж, авторитарний, авторитетний, вождь, унікальна політична пропозиція, передвиборча політична легенда.

Oksana Shurko, Anna Novyk

FORMING THE IMAGE OF AUTHORITARIAN LEADER IN MODERN CONDITIONS

In this article “Forming the image of authoritarian leader in modern conditions” the authors are trying to present inquires and needs of society in a strong leader of authoritarian type. In the article the difference between image of democratic and the authoritarian leader and the specific of their forming is describing. The article is prescribed to the experts who are interested in practical politology, teachers and students at the department of political sciences.
Keywords: manipulation, political image, authoritarian, authoritative, fugleman, unique political suggestion, pre-election political legend.

Кількість посилань - 5

Syndicate content