№ 693 (2011)

УДК 94(477)” 09”+355,4

А.В. Білецький

Технологічний коледж державного вищого навчального закладу Національного лісотехнічного університету України

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СВЯТОСЛАВА ХОРОБРОГО

© Білецький А.В., 2011

Аналізується геополітична ситуація у Чорноморському басейні. На підставі аналізу обґрунтовується необхідність війни Святослава Хороброго проти Візантійської імперії.

Geopolitical situation in Biack Sea qrainaqe-basin is analysed in this article. Accordinq to this analyse the necessary of necessary of war of Svyatoslav the Brave aqainst Visantia impire is substantiated.

Кількість посилань - 55

УДК 947.04:321.02 “1869-1938”

А.Я. Байло

Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ДІЯЛЬНІСТЬ МИРОНА ТАРНАВСЬКОГО В НАДДНІПРЯНЩИНІ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

© Байло А.Я., 2011

Досліджено участь Мирона Тарнавського у поході в Наддніпрянщину, його діяльність як командира полку, офіцера-референта зв’язку з українським населенням при штабах корпусу, армійської групи та комендантом табору під Києвом поворотців з російського полону.

Participation of Myron Tarnavskyy in march to Naddnipryanshchyna is under study. Besides, we analyzed his acitivities as commanding officer, information officer of communication with Ukrainian people under corps headquarters, of army groups and camp commandant near Kyiv with returnees from Russian captivity.

Кількість посилань - 19

УДК 94 (477) “1917/1918”

Н.М. Барановська, З.В. Барановська

Інститут гуманітарних і соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

НІМЕЦЬКО-АВСТРІЙСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЧИННИК У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ У 1918 р.

© Барановська Н.М., Барановська З.В., 2011

Аналізуються складні та суперечливі стосунки українських владних інститутів з німецько-австрійським військовим командуванням у ході революційних подій 1918 року. Висвітлюються конкретні позиції та поведінка сторін в умовах фактичної окупації України.

The article analyses difficult and contradictory relationships of the Ukrainian authoritative institutions with a German-Austrian military command during the revolutionary events in 1918. Concrete positions and conduct of sides in the conditions of actual occupation of Ukraine are explained.

Кількість посилань - 33

УДК 267.-055.2-052.

О.М. Бежук

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ САМАРИТЯНСЬКОЇ СЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ГОРОЖАНСЬКОГО КОМІТЕТУ У ЛЬВОВІ

© Бежук О. М., 2011

Зроблено спробу висвітлити та аналітично оцінити основні напрями благодійної діяльності галицького жіноцтва у складі самаритянської секції Українського Горожанського Комітету, що діяв у Львові впродовж 1918–1923 рр.

In the article the author intends to elucidate and analytically assess the base directions of charitable activities of Galician womenfolk as a part of the Ukrainian Horozhansky Committee, which functioned in Lviv over a period of 1918 - 1923.

Кількість посилань - 21

УДК 94:17(477) «1921-1939»

В.С. Виздрик

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА ГАЛИЧИНИ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

© Виздрик В.С., 2011

Проаналізовано основні аспекти та особливості розвитку шкільництва в Західній Україні у міжвоєнний період, висвітлюється зміст та форми культурно-просвітницької діяльності українських товариств.

In the paragraph are analyzed main aspects and features of schooling Western Ukraine in the interwar period, also it show the matter and forms of cultural and educational activity of the Ukrainian societies.

Кількість посилань - 19

УДК 343.123.3/4:94(477)

О.В. Власюк

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПОСЛІВ ПОЛЬСЬКОГО СЕЙМУ (1922–1927 рр.)

© Власюк О.В., 2011

Ґрунтуючись на документальних джерелах, автор у статті спробував розкрити питання кримінального переслідування українських послів польського сейму першої каденції, проаналізував і структурував такі випадки за хронологічним, персональним і географічним факторами.

Based on documentary sources, the author tried to reveal the questions of prosecution of the Ukrainian deputies of Polish Sejm of first term (1922-1927), analyzed and structured such cases in chronological order, personal and geographical factors.

Кількість посилань - 25

УДК 94(477) «193/194»:623.746

І.О. Гаврилів, Ж.В. Мина

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ДО ПИТАННЯ ПРИЧИН ТА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

© Гаврилів І.О., Мина Ж.В., 2011

Проаналізовано експансіоністські геополітичні плани московського керівництва напередодні Другої світової війни та наміри зробити з окупованих територій вигідний плацдарм для «походу на Захід».

In the article has been analyzed the condition of the scientific problem by the native historians. The military and political situation in the Ukraine on the eve of World War ІІ is considered.

Кількість посилань - 17

УДК 94(477)“1918”

Б.М. Галайко

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮЛІАНА ГОЛОВІНСЬКОГО

© Галайко Б.М., 2011

Проаналізовано військово-політичну діяльність Юліана Головінського, одного з активних діячів національно-визвольної боротьби за здобуття незалежності Української держави.

In the article military and political activities of Julian Holovinskyi one of the active members of the National liberation movement of the obtaining the Ukrainian State have been analysed.

Кількість посилань - 9

УДК 355.34(477.83):930.22

Н.С. Гнаткевич

Інститут гуманітарних і соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМА ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

© Гнаткевич Н.С., 2011

Розглянуто і проаналізaовано наукові праці, у яких наводиться інформація про зв'язок та пресу Української Галицької Армії. Визначено основні шляхи документно-інформаційного забезпечення УГА.

The article reviews and analyzes the scientific papers, which provides information on the link and press the Ukrainian Galician Army. The author defines the basic ways of document-information support UGA.

Кількість посилань - 10

УДК 355.48: 37(477)

Г.О. Гозуватенко

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ВІЙСЬКА

© Гозуватенко Г.О., 2011

Проаналізовано розвиток міжнародних відносин України, які впливають на створення українського професійного війська.

Development of international relations of Ukraine, which affect creation of Ukrainian professional army, has been analyzed.

Кількість посилань - 18

УДК 94 (477. 83-25) “1939/ 1944” : 308

Р.Й. Голик

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

МІСТО І ВІЙНА: РЕАЛІЇ ТА СТЕРЕОТИПИ ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ В МЕНТАЛЬНОСТІ ЛЬВІВ’ЯН

© Голик Р. Й., 2011

Зроблено спробу реконструювати масову психологію львів’ян під час нацистської окупації. Досліджено стереотипи сприйняття німецьких військ, ідеологічних кліше нової влади, геноциду єврейського населення, побутових реалій.

The problem of social and ethnic stereotypes in the everyday life of Lviv’s citizens under the the Nazi occupation to be discussed.

Кількість посилань - 13

УДК 94 (477.82) “1917”

О.Й. Дем’янюк

Луцький інститут розвитку людини університету “Україна”

ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОГЛЯДУ СОЛДАТІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ ТА МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ НАРОСТАННЯ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРОПАГАНДИ У 1917 р.

© Дем’янюк О.Й., 2011

Визначено причини та проаналізовано зміни, які відбулися у світогляді солдатів Південно-Західного фронту та місцевого населення Волинської губернії під впливом більшовицької пропаганди. Закцентовано увагу на соціально-економічних змінах у житті волинян, які сталися протягом 1917 р., а саме: руйнації сільськогосподарського виробництва, протистоянні у боротьбі за землю.

In the article determines causes and analyses changes, which happened in the world outlook of soldiers of South-Western front and local population of Volyn Region under the influence of the Bolshevik propaganda. In the research accents attention at the social-economical changes in life of Volynian, which happened during 1917: ruination of agricultural manufacture, opposing at the fight for land.

Кількість посилань - 31

УДК 94 (477)

О.В. Деркач

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ У ВНУТРІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТА ПРИЧИНИ ЇЇ ПОРАЗКИ У ВЕРЕСНЕВІЙ КАМПАНІЇ 1939 р.

© Деркач О. В., 2011

Досліджено внутрішні причини поразки ІІ Речі Посполитої у Вересневій кампанії 1939 року, зокрема прорахунки у здійсненні польської політики щодо західноукраїнських земель в передвоєнний період.

In this article is analyzed the internal causes of the defeat of the II Rzeczpospolita in the September campaign of 1939, including errors in the implementation of Polish policy towards the Western Ukrainian lands in the prewar period.

Кількість посилань - 32

УДК 94 (477) “193/194”: 623.746

Л.Є. Дещинський

Інститут гуманітарних і соціальних наук

Національного університету “Львівська політехніка”

ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

© Дещинський Л.Є., 2011

Досліджується українська державність і її міжнародні зв’язки в період Центральної Ради.

Creation of Ukrainian state and its international political relations during Tsentralna Rada period are considered.

Кількість посилань - 64

УДК 94(477)”1917”

Р.Д. Зінкевич

Інститут гуманітарних і соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ЗБРОЙНИЙ ВИСТУП ПОЛКУ ІМ. П. ПОЛУБОТКА У КИЄВІ В 1917 р.

© Зінкевич Р.Д., 2011

Досліджено та проаналізовано створення полку ім. П. Полуботка і наслідки його збройного виступу у Києві в 1917 р., ставлення до цієї події різних українських політичних сил.

The formation of P.Polubotok regiment and the consequences of its armed uprising in Kiyiv in 1917 as well as the attitude of different Ukrainian political forces to this event has been researched and analyzed.

Кількість посилань - 18

УДФ 28+94 (477)

Т.І. Замлинський

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ІВАН МОГИЛЬНИЦЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (до 180-ї річниці від дня смерти)

© Замлинський Т.І., 2011

Висвітлено внесок І. Могильницького у процес національного відродження Східної Галичини першої третини XIX ст.

The contribution of I. Mohylnytskoho is highlighted to the process of national revival of East Galychina of first third of XIX century.

Кількість посилань - 19

УДК 94.009.17(=161.2=161.1) «1939/1941»

Т.О. Карпухіна

Рівненський державний гуманітарний університет

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ОУН НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

© Карпухіна Т.О., 2011

Розкрито програму діяльності ОУН на початковому етапі Другої світової війни (1939–1941рр.)

This article deals with a problem of the functioning of the main and the only Ukrainian political power – UNO (Ukrainian nationalists organization) on the first stage of the Second World War.

Кількість посилань - 6

УДК 355.424.7+94(477.4)“1919”

Ю.М. Коваль

Інститут гуманітарних і соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ НА НАДДНІПРЯНЩИНІ (1919 р.)

© Коваль Ю.М., 2011

Досліджено стан матеріально-технічного забезпечення Галицької Армії в період її перебування на Надніпрянщині, зокрема під час походу на Київ–Одесу і подальших боїв осені 1919 р.

The article analyzes the logistics of Galician Army during its stay in Nadnipryanschyna, particularly during the raid on the Kyiv-Odessa and subsequent battles autumn 1919.

Кількість посилань - 13

УДК 335.02:332](477)

І.В. Компанець

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

© Компанець І. В., 2011

Досліджено військово-історичний аспект у євроатлантичній інтеграції незалежної України в умовах постбіполярного світового порядку, появі нових глобальних загроз, російських ініціатив з питань європейської системи безпеки.

The thesis is dedicated to the problem of exploring military and political aspects of Euro-Atlantic integration of independent Ukrainian state in conditions of deteriorating bipolar system of international relations, transformation of European security system and new security initiatives for Europe conveyed by Russia in 1991 – 2010 period.

Кількість посилань - 49

УДК 94(477)”1918”

А.Ф. Куций

Інститут гуманітарних і соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”,

УЧАСТЬ РОМАНА СУШКА У БОЙОВИХ ДІЯХ ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМАЦІЇ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ АРМІЇ УНР (СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 1918 р)

© Куций А.Ф., 2011

Проаналізована діяльність Р. Сушка у військовій формації Січових Стрільців Армії УНР у першій половині 1918 р. Показано його місце і роль у становленні Збройних сил Української Народної Республіки.

In this article is the activity of R. Sushko in the military structure of Sich Rifles of the Ukrainian National Republic Army in the first half of 1918 is analysed. His place and role in the creation of the Armed Forces of the Ukrainian National Republic is shown.

Кількість посилань - 32

УДК 94(477)”1929/1939”(06) : 930.22

С.О. Лісіна

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОУН У 1929–1939 РР.

© Лісіна С. О., 2011

Проаналізовано джерела до вивчення військово-організаційної діяльності Орга¬нізації українських націоналістів у міжвоєнний період 1929–1939 рр.

Article is introducing the source of learning military-organization activities of “Organization of Ukrainian Nationalists” interwar time 1929–1939 years.

Кількість посилань - 37

УДК 355.48: 37(477)

Б.С. Левик

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ПОЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ У НОВІТНІЙ ПЕРІОД

© Левик Б. С., 2011

Наведено історичні приклади вступу до НАТО деяких європейських країн (Словаччини, Угорщини, Чеської республіки, Польщі, Румунії) та вирішення ними питання національної безпеки і оборони.

The article covers historical cases describing a number of countries (Slovakia, Hungary, Czech Republic, Poland, Romania) acquiring NATO membership at the background of national security and defence problem solution.

Кількість посилань - 10

УДК 94 (477) “17”+355.232(477)

Я.Б. Лисейко
Інститут гуманітарних і соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ СЯНОЦЬКОЇ ЗЕМЛІ У XVII СТ.

© Лисейко Я.Б., 2011

Досліджуються військові формування, які створювались у сяноцькій землі протягом XVII ст. У цей період мешканці сяноцької землі здійснювали військову службу в контексті таких формувань, як посполите рушення, повітові війська, надвірні загони сяноцьких можновладців. Активне вживання різного роду військових формувань у сяноцькій землі у XVІІ ст. свідчить про численні загрози безпеці цього регіону та потребу його убезпечення. Чинники ризику для безпеки Сяноцької землі становили пограниччя становища краю: наявність гірської, важкодоступної місцевості, загрози татарських нападів, війни.

In this article investigates military units which were formed in Sanok land in XVII century. During this period the inhabitants of the Sanok land performed military service in the context of such units as pospolyte rushennia, county troops, out-groups of Sanok powers. The active use of various military units in the Sanok lands in the XVII century witness of numerous treats to security in the region and the need of its safeguard. Safety hazard of Sanok land consisted of mountain difficult terrain, the treat of Tatar attacks or war.

Кількість посилань - 11

УДК 94 (477) 1914/1915

О.Я. Мазур, І.В. Баран*

Інститут гуманітарних і соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”,
*Львівський національний аграрний університет

ПАДІННЯ ФОРТЕЦІ ПЕРЕМИШЛЬ – 22 БЕРЕЗНЯ 1915 РОКУ (за матеріалами Російського державного військово-історичного архіву)

© Мазур О. Я., Баран І. В., 2011

На основі історіографічного та джерельного матеріалу розкрито передумови та процес капітуляції австрійського гарнізону фортеці Перемишль перед російськими військами у березні 1915 року.

On the basis of historiography and spring material pre-conditions and process of surrender of austrian garrison of fortress of Peremishl’ are exposed before the Russian troops in March, 1915.

Кількість посилань - 22

УДК 355.48 (477.099) “1918 – 1920”

Ж.В. Мина

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “ Львівська політехніка”

ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ НА БІК ГЕНЕРАЛА ДЕНІКІНА У ЛИСТОПАДІ 1919 р.

© Мина Ж.В., 2011

Проаналізовано складне військово-політичне становище УГА восени 1919 року та причини і наслідки її переходу на бік Добровольчої армії генерала Денікіна.

The article gives the analyzes of military and political situation in East Galichina in thea autumn 1919. The author pays attention to the Army strength of the Galichina, reveals causes in capability to unite the Ukrainian national forces in struggle with enemies.

Кількість посилань - 18

УДК 943.8:323.1

О.О. Морушко

Інститут гуманітарних і соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ПОЛЬСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ ПАНІВНИХ КЛАСІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

© Морушко О.О., 2011

Проаналізовано основні економічні і політичні чинники об’єднання польського та російського капіталів в Російській імперії напередодні Першої світової війни. Розкрито причини проросійської орієнтації частини польського суспільства у Першій світовій війні.

Has been analyzed fundamental economic and political facts, consolidated Polish and Russian capital in Russian empire on the eve of the First World War. Was revealed main reasons adherent Russian orientation the part of Polish society in the First World War.

Кількість посилань - 22

УДК 94:371(477)

А.Я. Нагірняк

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

© Нагірняк А.Я., 2011

Проаналізовано розвиток шкільної освіти на території Західної України під час німецької окупації. Висвітлено основні цілі німецького керівництва щодо виховання учнівської молоді.

The article analyses the development of school education on the territory of Western Ukraine during the period of German Occupation. The main goals of the germen leaders about the education of young people of school age are also being stressed in the article.

Кількість посилань - 29

УДК 94:355(477)

М.Я. Нагірняк, А.Я.Нагірняк

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ПОЛІТИЧНА ТА ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА ОУН І УПА З РАДЯНСЬКИМ РЕЖИМОМ У ПОВОЄННІ РОКИ

© Нагірняк М.Я., Нагірняк А.Я., 2011

Досліджено проблему політичного спротиву УПА і збройного підпілля ОУН радянському режиму, проаналізовано ідеологічні та політико-виховні заходи у боротьбі з тоталітаризмом, роз’яснено основні цілі та завдання пропагандистської ідеологічної роботи в післявоєнний період.

An issue of political resistance to Soviet regime by the Ukrainian Insurgent Army (the UPA) and the OUN’s armed underground (the Organization of Ukrainian Nationalists) is researched, ideological, political and educational events in a struggle against totalitarianism are analyzed, main goals and tasks of propagandistic ideological work in postwar period are revealed.

Кількість посилань - 15

УДК 94(477)

Л.М. Новак-Каляєва

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ІНСТИТУЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄВРОПІ (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ століть)

© Новак-Каляєва Л.М., 2011

Досліджено окремі аспекти формування європейської інтеграційної інфраструктури захисту прав людини другої половини ХХ – початку ХХІ століть, коли світова та, зокрема, європейська спільнота опинились перед необхідністю відповідати на новий виклик – міжнародний тероризм, що загострив міжнародну ситуацію, особливо в царині прав людини. Проблеми, пов’язані з формуванням інструментів захисту прав людини в Європі, були і залишаються актуальними до тої міри, якою актуальними є питання збереження існуючого правопорядку і демократичних засад європейського світу як складової загальносвітової перспективи.

The separate aspects of the European integration infrastructure of human rights defense formed in the second half ХХ - beginning of ХХІ of centuries are investigated in this article. When world and, European community in particular, found oneself in front of a necessity to react on a new call - international terrorism that sharpened an international situation, especially in area of human rights. Problems related to forming of instruments of human rights defense in Europe were and still remain to be actual up to the measure that questions of existent law and order and democratic principles of the European world maintenance are actual as a constituent of world.

Кількість посилань - 12

Syndicate content