№2 (20) / 2010

УДК 528.7

ПІДГОТОВКА ДАНИХ ДЗЗ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У МУЛЬТИМЕДІЙНИХ КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАННЯХ

О. Барладін, Л. Миколенко

Інститут передових технологій

Ключові слова: дистанційне зондування Землі, мультимедійні картографічні видання, корекція космічних знімків

Розглянуто параметри космічних знімків високої просторової розрізненності з позиції їх залучення для створення мультимедійних видань. На прикладі електронного космофотоатласу Києва розглянуто особливості методики обробки даних ДЗЗ: радіометрична та геометрична корекція, формування мозаїки покриття, покращання візуальних властивостей знімків, вибір та здійснення проектування щодо відповідної географічної системи координат. Проаналізовано можливості використання форматів даних MrSID та ECW для завдань створення електронних мультимедійних картографічних видань.

УДК 528.1 (075.8)

ПОБУДОВА ЗАМКНУТИХ ПОЛІГОНІВ У НІВЕЛІРНИХ МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОРІЄНТОВАНОГО ГРАФА

К. Бурак, М. Гринішак

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова: груба похибка, полігон, нев’язка, граф, висотна геодезична мережа.

Створено новий алгоритм автоматичної побудови замкнутих полігонів у нівелірних мережах, в основі якого лежить використання графа класу орієнтованого дерева з коренем. Доведено необхідність аналізу нев’язок у зовнішніх полігонах мережі.

УДК 528.72/73

ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В. Глотов, В. Макаревич, І. Тревого

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: дистанційне знімання, цифрове зображення, електронна карта, оптико-електронна карта.

Здійснено класифікацію даних дистанційного знімання. Надано сучасні терміни та визначення конкретних даних дистанційного знімання та документів, що розробляються на їх основі. Зроблено висновки.

УДК

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФОКУСНОЇ ВІДДАЛІ ЦИФРОВИХ НЕМЕТРИЧНИХ ЗНІМАЛЬНИХ КАМЕР

В. Глотов, О. Пащетник

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: фокусна віддаль, цифрові неметричні знімальні камери.

Описано спосіб визначення фокусної віддалі неметричних цифрових камер. Особливістю способу є уніфікаційність; застосування комплексу геодезичних приладів та пристроїв, що дає змогу розв’язати поставлену задачу без використання номенклатурного обладнання.

УДК 322.33:528.44

ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ЕКСПЕРТНІЙ ГРОШОВІЙ ОЦІНЦІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ю. Губар, О. Ткачик, Н. Ярина

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: експертна оцінка земель, коефіцієнти коригування, багатофакторний аналіз.

Розроблено методику експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що ґрунтується на багатокритеріальному підході, за яким критеріями є показники узагальнених груп властивостей земель. Наведено алгоритм експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за допомогою багатокритеріального підходу та описано практичну реалізацію підходу.

УДК 528.28

ПРО ОДИН ЗІ СПОСОБІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГІПЕРБОЛІЧНОЇ ЗАСІЧКИ У ГЕОДЕЗИЧНИХ КООРДИНАТАХ

П. Двуліт, О. Денисов

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: гіперболічна засічка, базисні станції, рухомий об’єкт.

Розглянуто спосіб визначення геодезичних координат рухомого об’єкта за віддалення від базисних станцій до 1000 км. Виконано порівняння з відомими способами.

УДК 528:004.9

КОМПЛЕКСНИЙ ГЕОТЕХНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

А. Дишлик, С. Марков

КДП “Київгеоінформатика”

Е. Кожан

Національний заповідник “Софія Київська”

Ключові слова: пам’ятки архітектури, ризики, геотехнічний моніторинг.

Викладено результати робіт зі створення комплексної системи моніторинга технічного стану споруд і території архітектурного ансамблю Софіївського собору для постійного нагляду за динамікою процесів, що впливають на технічний стан території і давніх споруд з метою своєчасного запобігання їх негативним наслідкам.

УДК.528.04

100 РОКІВ МІЖНАРОДНОМУ ТОВАРИСТВУ ФОТОГРАММЕТРІЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ

О. Дишлик, Ю. Дишлик

Ключові слова: Міжнародне товариство, дистанційне зондування.

Наведено огляд низки наукових семінарів, які відбулись під час святкування 100-річного ювілею Міжнародного товариства фотограмметрії та дистанційного зондування.

УДК 528.21

АНАЛІЗ GNSS-ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОБОТИ У RTK РЕЖИМІ

А. Задемленюк

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: GPS, ГЛОНАСС, GALILEО системи, GNSS-обладнання, RTK-режим, референцні станції, GSM/GPRS канали зв’язку, RTCM, CMR, CMR+ стандартний формат поправок.

На основі наявного GNSS-обладнання виконано аналіз та порівняння продукції різних фірм-виробників, наведено деякі технічні характеристики і приблизну вартість обладнання.

УДК 528.48:626.14.34:551

ВИЗНАЧЕННЯ НА ВОДОМІРНИХ ПОСТАХ ДОСТОВІРНИХ РІВНІВ ВОДИ У БАЛТІЙСЬКІЙ 1977 р. СИСТЕМІ ВИСОТ ДЛЯ НАУКОВИХ ЦІЛЕЙ ТА МОРЕГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ

М. Звягіна

ДП “Чорноморндіпроект”

Я. Костецька

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: Балтійська 77 система висот, єдиний нуль.

Проаналізована вірогідність значень рівнів моря після переходу від Балтійської системи висот до Балтійської системи 77. Запропонована методика виконання цього переходу, за якої зберігаються результати багаторічних спостережень на водомірних постах і яка забезпечує правильне визначення як рівнів води, так і глибин.

ZASTOSOWANIA GEODEZJI ZINTEGROWANEJ W MONITORINGU STRUKTURALNYM I ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ

K. Karsznia

Leica Geosystems Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa, Polska

Słowa kluczowe: integracja pomiarów geodezyjnych, geomatyka, metody wyrównań, przestrzenne ciągi tachimetryczne.

Останнім часом спостерігається динамічний розвиток у галузях, пов’язаних з геотехнологіями. Технології, які використовуються в інженерній геодезії, як ніколи досі, основані на інтеграції даних. Цей сучасний підхід до вирішення інженерних проблем все частіше називають геоматикою. Її суть полягає в отриманні, перетворенні та аналізі геоданих, які є результатом вимірювання різними сенсорами, а також на прийманні відповідних рішень. Приладами, які застосовують в геодезії, є точні електронні тахеометри, супутникові приймачі GNSS, цифрові нівеліри, точні нахиломіри та інші прилади, робота яких може бути об’єднаною в одній спільній системі. Однак для формулювання відповідних висновків потрібно здійснити відповідне моделювання отриманих даних. У зв’язку з цим існує потреба розвитку та практичного впровадження нових алгоритмів моделювання геоданих. У статті наведено приклад інтеграції геодезичних даних, які в формі моделі можна використати в проектах структурального стеження. Крім цього, подано деякі застосування для візуалізації даних і керування проектами стеження, які основані на опрацюваннях фірми Leica Geosystems. Звернута увага на те, що практична реалізація систем структурального стеження основана на керуванні даними і їх стандартизації. У зв’язку з цим такі системи можна вважати інформаційними системами, які є елементом комплексного керування якістю. Описаний підхід стає щораз популярнішим під час ведення різних інженерних робіт.

УДК 528.4:332.33

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

О. Лудчак

ТзОВ “Інформаційно-кадастровий центр”

Ключові слова: земельні ресурси, моделювання процесів.

На основі аналізу моделювання процесів ефективного використання земельних ресурсів зроблено висновок, що для моделювання вказаних процесів слід застосовувати мікромоделі, основані на теорії статистичних рішень. Це дасть змогу не тільки встановити ефективність прийнятих рішень, але й визначити ризики.

УДК 538.713

МАГНІТНЕ СХИЛЕННЯ ТА ІНШІ КОМПОНЕНТИ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ ДЛЯ ЕПОХИ 2007 РОКУ

В. Максимчук, Ю. Городиський, Є. Накалов

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, м. Львів,

В. Трегубенко

Український Державний геолого-розвідувальний Інститут, м. Київ

Ключові слова: геомагнітне схилення, пункти вікового ходу.

Обґрунтовано необхідність регулярних абсолютних геомагнітних вимірювань для надійного визначення магнітного схилення. Наведено результати магнітного схилення, нахилення та вертикальної складової геомагнітного поля, а також величини їх вікового ходу на території західної частини України для епохи 2007 року. Побудовано карти елементів земного магнетизму і виконано порівняння спостережених результатів з розрахованими за моделлю IGRF2005. Показано істотні відмінності між спостереженими і модельними значеннями для магнітного схилення.

УДК 521.21/23

ПОБУДОВА МАТРИЦІ АНОМАЛІЙ БУГЕ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Д. Марченко, В. Максимчук

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, м. Львів

Л. Шимків

ПДРГП “Північгеологія”, м. Київ

Ключові слова: фільтрація, аномалії Буге, гравітаційне поле, середня квадратична колокація

Здійснено фільтрацію шуму поля аномалій Буге, зумовленого похибками дигіталізації, інтерполяції та наявністю неякісних вимірів тощо. Розглянуто три методи фільтрації даних, які були застосовані до вихідної інформації. Як остаточну версію прийнято поле аномалій Буге, побудоване методом середньої квадратичної колокації.

УДК 528.481

ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНЗОРА КОМПОНЕНТ ШВИДКОСТЕЙ ДЕФОРМАЦІЙ

О. Марченко, К. Третяк, О. Серант

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: тензор деформації, вектор швидкості, коваріаційна матриця.

Розглянуто загальний аналітичний розв’язок задачі знаходження власних чисел та власних векторів тензора швидкостей деформацій. Виконана оцінка точності на основі правила строгого перетворення коваріацій.

УДК 528 .003.1; 528.001.89

ЧИ СТАНОВИТЬ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНА, ГЕОІНФОРМАЦІЙНА І КАРТОГРАФІЧНА ПРОДУКЦІЯ ЗАГРОЗУ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ?

О. Нестеренко

Київський національний університет будівництва і архітектури

Ключові слова: топографо-геодезична, геоінформаційна, картографічна продукція.

Розглянуто процес створення моделі для оцінки загального рівня небезпеки топографо-геодезичної, геоінформаційної і картографічної продукції.

УДК 332.3

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

О. Мельничук

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

П. Черняга

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: землеустрій, проблеми землеустрою, кадастровий план, функції землеустрою, проблеми землекористування.
Розглянуто сучасні проблеми у сфері землеустрою. Здійснена узагальнена класифікація та запропоновано способи їх вирішення.

УДК 528.481

BADANIA PRZEMIESZCZEŃ BLOKÓW SKALNYCH MASYWU SZCZELIŃCA WIELKIEGO W GÓRACH STOŁOWYCH

K. Mąkolski, M. Kaczałek, M. Bońka, K. Pieńkosz

Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

I. Romanyszyn, M. Danylewska, A. Dronova, N. Yaryna

Nacionalny Uniwersytet “Lwiwska polytechnika”

Słowa kluczowe: Szczeliniec Wielki, system kontrolno – pomiarowy, przewyższenia punktów.

Розглянуто методику та наведено результати багаторічних досліджень зміщень скельних блоків масиву Великого Щеліньця.

УДК 528.498

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТАХЕОМЕТРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ПОВЕРХНІ КОЧЕННЯ ОПОРНИХ РОЛИКІВ ОБЕРТОВОЇ ПЕЧІ

О. Мороз

Національний університет “Львівська політехніка”

Г. Шевченко

Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного

О. Приступа, Т. Шевченко

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: опорні ролики, електронні тахеометри, обертова піч.

Запропоновано визначати форму поверхні опорного ролика електронним тахеометром безконтактним способом. Вимірювання можна виконувати цілеспрямовано, визначаючи тільки форму поверхні ролика, а також одночасно із контролем положення опорних роликів.

УДК 528 .003.1; 528.001.89

ЧИ СТАНОВИТЬ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНА, ГЕОІНФОРМАЦІЙНА І КАРТОГРАФІЧНА ПРОДУКЦІЯ ЗАГРОЗУ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ?

О. Нестеренко

Київський національний університет будівництва і архітектури

Ключові слова: топографо-геодезична, геоінформаційна, картографічна продукція.

Розглянуто процес створення моделі для оцінки загального рівня небезпеки топографо-геодезичної, геоінформаційної і картографічної продукції.

Офіційні документи

УДК 631.401.2: 504.591(477.86)

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ І РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ВІДВАЛІВ РОЗКРИВНИХ ПОРІД НА ТЕРИТОРІЇ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО СІРКОНОСНОГО БАСЕЙНУ

Р. Панас, М. Маланчук

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: рекультивація, розкривні породи.

Проаналізовано схеми технології розроблення корисних копалин відкритим способом на території гірничорудних підприємств України і зарубіжних країн. Розкрито особливості відкритих розробок Передкарпатських родовищ сірки і формування відвалів розкривних порід з урахуванням місцевих природних умов і наявності гірничо-видобувної техніки. Звернута увага на необхідність рекультивації на відпрацьованих відвалах розкривних порід.

УДК 314.74(477):711

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Л. Перович

Фонд держмайна України в Івано-Франківській області

Л. Винарчик

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: земельні відносини, міграційний процес.

Розкрито суть трудової міграції, її вплив на національну економіку, і, зокрема, на зміну земельних відносин. Вказано позитивні та негативні аспекти трудової міграції.

УДК 528.46+528.74

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗНІМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СУПУТНИКА LANDSAT 7

В. Шевчук, Х. Бурштинська, О. Садовська

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: космічна знімальна система, спектральний канал, просторове розрізнення, спектральний діапазон, космічні зображення, функція передавання модуляції, межова крива, нормована щільність.

Описана методика визначення інтегрального значення розмитості зображень, отриманих знімальною системою ЕТМ+ КЛА Landsat7. Встановлена неоднорідність зображень за різних збільшень.

УДК 528 П29

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ РЕФРАКЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯМ РУХОМОГО ВІДБИВАЧА

І. Петлюк

Академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

Т. Шевченко

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: нівелір, рефракція, відбивач, відлік, рейка

Розглянуто новий спосіб вимірювання вертикальної рефракції з використанням плоского дзеркального відбивача, який має можливість нахилу у вертикальній площині. Він дає змогу спростити використовувані способи та засоби безпосереднього визначення вертикальної рефракції і підвищити точність її вимірювання.

УДК 528.1:528.4

ВСТАНОВЛЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД МАЛИМИ ОБ’ЄКТАМИ НЕРУХОМОСТІ

В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, О. Янкін

Національний гірничий університет

Ключові слова: земельні ділянки, невеликі об’єкти нерухомості, середні квадратичні похибки.

Досліджено вплив розміру прямокутної земельної ділянки на значення її середньої квадратичної і відносної похибок, зроблено узагальнення та наведено деякі пропозиції.

Syndicate content