№ 694 (2011)

УДК 65.011.56, 004.5, 004.94

В. Илюшко, А. Калмыков

Национальный Аэрокосмический Университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”

ФОРМАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ АППАРАТОВ РСА И -ИСЧИСЛЕНИЯ

© Илюшко В., Калмыков А., 2011

Розглядаються питання побудови формалізованих моделей виробничих і бізнес-процесів, які спроектовані на основі сервісно-орієнтованого підходу (SOA). Запропоновано досліджувати такі процеси на основі поділу на сильно- та слабопов’язані складові. Такий підхід дозволяє для формалізованого представлення процесів застосувати апарат алгебри алгоритмів та інструментарій -обчислення, який призначений для опису взаємодії паралельних процесів. Запропонована методика дає змогу одержати компактний формалізований опис виробничих процесів, який забезпечує однозначну відповідність графічним моделям та комп'ютерному представленню мовою програмування BPEL.
Ключові слова: регулярні схеми алгоритмів, -обчислення, BPEL, бізнес-процес, алгоритмічна модель.

The paper considers designing questions of the formalized models industrial and business processes which are constructed on the basis of the service-oriented approach (SOA). The researching of the given processes is offered on the basis of sharing on strong and loosely jointed components. Such approach allows to apply to the formalized representation of such processes the algebra of algorithms and -calculus, which is intended for the description of interaction of concurrent processes. The offered technique allows to receive the compact readable formalized description of production and business-processes unambiguously corresponding to the computer representation in language BPEL as well as to the graphic models.
Keywords - the regular circuits of algorithms, -calculus, BPEL, business process, algorithmic model.

Кількість посилань - 14

УДК 621.382

Р. Базилевич, В. Влах, Д. Януш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

АЛГОРИТМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ

© Базилевич Р., Влах В., Януш Д., 2011

Пропонується алгоритмічна та програмна реалізація ієрархічної декомпозиції електронних схем високих розмірностей, що забезпечує можливість поділу схем на довільну кількість фрагментів з мінімізацією кількості зв’язків між ними.
Ключові слова: ієрархічна кластеризація, розбиття схеми, паралельна декомпозиція.

An efficient software for hierarchical decomposition of large-scale electronic circuits is proposed. Algorithm provides division of electronic circuits onto desirable number of partitions with minimization the number of common nets.
Keywords: hierarchical clustering, circuits partitioning, parallel decomposition,

Кількість посилань – 6

УДК 621.382

Р. Базилевич1, В. Курейчик2, І. Щерб’юк1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забзпечення;
2Таганрозький технологічний інститут

АЛГОРИТМИ ВИХОДУ З ЛОКАЛЬНИХ ЕКСТРЕМУМІВ У ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ

© Базилевич Р , Курейчик В., Щерб’юк І., 2011

Досліджено вплив зміни алгоритмів у задачах оптимізації розміщення елементів електронних схем для виходу з локальних екстремумів. Продемонстровано застосування стратегії ітераційної зміни алгоритму точкового сканування зі зсувом елементів та алгоритму з їх парним обміном. Експерименти виконано на тест-задачі Стейнберга. Показано, що така зміна дає змогу покращити результати оптимізації розміщення.
Ключові слова: розміщення елементів, оптимізація, локальні екстремуми.

The effect of changing algorithms to escape from local extrema for electronic circuit placement optimization is investigated. To iterative change two algorithms were used: scanning point with exchange of elements’ position and with elements’ shifting. Experiments were performed on the Steinberg test-case. Is shown that such change can improve the optimization results.
Keywords: elements placement, optimization, escape from the local extrema.

Кількість посилань - 4

УДК 004.92

Т. Басюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ КЛІЄНТ/СЕРВЕР

© Басюк Т., 2011

Проаналізовано основні аспекти побудови засобів тестування знань користувачів та наведено особливості проектування системи тестування знань на основі технології клієнт/сервер.
Ключові слова: тестування, клієнт/сервер, структура, база знань.

The article analyzes the main aspects of construction and testing of knowledge of users are testing the design features of knowledge-based technology client / server.
Keywords: testing, client / server structure, knowledge base.

Кількість посилань - 8

УДК 004.932.2:616-006.04

О. Березький1, І. Цмоць2

1Тернопільський національний економічний університет,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

© Березький О., Цмоць І., 2011

Проаналізовано і запропоновано нову структуру системи автоматизації медичних експериментів, розроблено алгоритми пошуку зображень за взірцем, наведено результати експериментальних досліджень цитологічних зображень пухлинних клітин людини.
Ключові слова: аналіз, цитологічні зображення, алгоритм, відеоскоп.

The newstructure of the medical experiments automation system is offered and analyzed in this article. The algorithms of pattern-matching image search are developed. The results of experimentalresearches cytological images of tumour human cells are represented.
Keywords: analysis, cytological image, algorithm, videoscope.

Кількість посилань - 10

УДК 528.94

А. Бунь, С. Сивній, О. Савчин1, О. Стрямець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління,
1 кафедра прикладної математики

ФОРМУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “РОЗТОЧЧЯ”

© Бунь А., Сивній С., Савчин О., Стрямець О., 2011

Розглянуто геоінформаційну систему (ГІС), побудовану за результатами інвентаризації та моніторингових досліджень природного заповідника “Розточчя”. До складу ГІС “Розточчя” введено квартально видільну сітку, породний склад насаджень, постійні пробні площі з таксаційними характеристиками, моніторингові маршрути і пункти. Описана ГІС забезпечує можливість використання, збереження, редагування, аналізу та відображення географічних даних “Розточчя”.
Ключові слова: природний заповідник “Розточчя”, геоінформаційна система, ГІС, MapInfo, цифрові карти, постійні пробні площі.

Basic characteristics of a geographic information system (GIS), based on inventory and monitoring of forests of the “Roztochya” nature reserve, are described. The structure of GIS “Roztochya” includes forest inventory data, species composition of stands, permanent sample plots, with forest measurements characteristics, routes and monitoring points. GIS provides the ability to describe the use, storage, editing, analyzing and displaying geographic data of the “Roztochya” nature reserve.
Keywords: “Roztochya” nature reserve, GIS, MapInfo, electronic maps, permanent sample plots.

Кількість посилань - 4

УДК 004.052.32;004.89

Є. Буров, М. Крамаренко*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
*ТзОВ “Елекс”

КОНСЕНСУС ЕКСПЕРТІВ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ МОДЕЛЕЙ ЗНАНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ СИСТЕМІ

© Буров Є., Крамаренко М., 2011

Розроблено метод та алгоритм для верифікації моделей знань інтелектуальної системи, який ґрунтується на консенсусі групи експертів. Показано місце моделі консенсусної верифікації серед задач верифікації моделей, наведено схеми відповідних моделей. Визначено вимоги до організаційної підтримки та супроводу процесу верифікації моделей, а також описано механізми підтримки виконання моделей.
Ключові слова: верифікація моделі знань, консенсус експертів/

Described method and algorithm for knowledge model verification based on consensus of expert group members. Shown the place of developed method and corresponding model among other verification models, developed schemata of those models. Defined requirements for organizational support of model verification process, described details of model execution implementation.
Keywords: knowledge model verification, expert consensus.

Кількість посилань – 15

УДК 004.652

А. Василюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛІВ ТА АНАЛІЗУ АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ

© Василюк А., 2011

Інтернет надає величезні можливості для маркентингу, причому для якісного і продуманого. Не існує загальних правил та алгоритмів проектування е-аукціонів. Не існує основних вимог щодо основних складових компонентів е-аукціону. Тим не менше, дуже багато українців успішно освоїли міжнародні аукціони та впроваджують свої проекти Інтернет-аукціонів. Останнім часом набуває великого успіху український Інтернет-аукціон www.aukcion.ua.
Ключові слова: е-аукціон, маркетинг.

The Internet provides tremendous opportunities for marketing, and for good and thoughtful. There are no general rules and algorithms for designing e-auctions. There is no basic requirements of the main contributors to the e-auction. However, many Ukrainian successfully mastered international auctions and implement their projects online auctions. Recently become a great success Ukrainian Internet auction www.aukcion.ua.
Keywords: e-auction, marketing.

Кількість посилань - 3

УДК 004.652

О. Верес

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ФУНКЦІЇ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

© Верес О., 2011

Запропоновано описання функцій основних компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано технології розроблення компонент системи прийняття рішень, визначено множину основних задач кожної зі складових.
Ключові слова: функції, модель, концептуальна, децидент, СППР, сховище даних.

Description of the functions of the basic components of the conceptual model of decision support systems. The analysis of technology development component of decision making, defined set of basic tasks of each of the components.
Keywords: functions, model, conceptual, detsident, DSS, Data Warehouse.

Кількість посилань - 20

УДК 004.942

Р. Вовк, В. Процюк, В. Шекета

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

ФОРМАЛЬНИЙ ОПИС ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

© Вовк Р., Процюк В., Шекета В., 2011

Досліджено процес функціонування інтелектуальної навчальної системи засобами формальних методів теорії інформаційно-пошукових задач на основі обмежень. Побудовано множини, системи та ієрархії обмежень для статичних та динамічних навчальних проблем з виділеними станами, для яких описано можливі помилки рішень як результат порушення накладених обмежень з повідомленнями зворотного зв’язку.
Ключові слова – обмеження, ієрархія обмежень, правила, умова релевантності, умова задоволення.

The exploration of the functioning process for intelligible tutoring system by the means of constraints satisfaction problem formal methods is done. The sets, systems and hierarchies of constraints for static and dynamic learning problems with selected states is introduced with descriptions of possible solution errors, that are arising by violation of imposed constraints complemented with relevant feedback messages is proposed.
Keywords:constraints, constraints hierarchy, rules, relevancy condition, satisfaction condition.

Кількість посилань – 8

УДК 536.24

В. Гавриш, А. Косач

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ В ТЕРМОЧУТЛИВОМУ ЕЛЕМЕНТІ ПОТУЖНОГО СВІТЛОДІОДА

© Гавриш В., Косач А., 2011

Розглянуто стаціонарну нелінійну осесиметричну задачу теплопровідності для термочутливого шару, який нагрівається внутрішніми джерелами тепла і тепловим потоком. Отримано аналітичний розв’язок цієї задачі та виконано числовий аналіз для заданої залежності коефіцієнта теплопровідності матеріалу шару від температури.
Ключові слова: температура, теплопровідність, стаціонарна, ізотропний, тепловий потік, термочутливий, осесиметрична.

The steady state nonlinear axially symmetric problem of thermal conduction for the heat sensitive layer, which heats at internal thermal source and heat flow, has been considered. The analytical solution for this problem has been obtained and the numerical analysis for the given dependence of the layer substance thermal conductivity on the temperature has been conducted.
Keywords: temperature, thermal conduction, steady state, isotropic, heat flow, heat sensitive, axially symmetric.

Кількість посилань – 9

УДК 536.521.2

Н. Гоц

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

МОДЕЛЮВАННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ МЕТОДАМИ ДВОКАНАЛЬНОЇ ТЕРМОМЕТРІЇ ВИПРОМІНЕННЯ

© Гоц Н., 2011

Наведено огляд двоканальних методів вимірювання температури об’єктів за випроміненням. На основі комп’ютерного моделювання проаналізовано інструментальну та методичну складові похибки вимірювання температури цими методами. Визначено умови, за яких доцільне їх застосування, та загальні недоліки використання цих методів.
Ключові слова: температура за випроміненням, похибка вимірювання, методи пірометрії.

In the article the review of twochannel methods of measuring of temperature of objects is conducted after a radiation. On the basis of computer design the analysis of instrumental is conducted and methodical constituents of error of measuring of temperature by these methods. Certainly terms, which their expedient application, and general lacks of the use of these methods, is for.
Key-words: radiation temperature, measurement error, methods of pyrometry.

Кількість посилань – 13

УДК 621.391

В. Грабчак, З. Грабчак1

Академія сухопутних військ,
1Харківський університет Повітряних сил

ОЦІНКА СКЛАДНОСТІ КОДОВИХ СХЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДОКАЗОВОЇ СТІЙКОСТІ НА ПРОСТОРОВИХ КРИВИХ

© Грабчак В., Грабчак З., 2011

Розглянуто питання побудови кодової схеми захисту інформації Мак-Еліса з використанням алгеброгеометричних кодів на просторових кривих, що задаються у проективному просторі Р3 сумісними рішеннями сукупності двох однорідних рівнянь від чотирьох змінних. Досліджено складності реалізації алгоритмів формування та декодування кодограм у кодовій схемі захисту інформації Мак-Еліса з алгеброгеометричними кодами на просторових кривих, оцінена часова й ємкісна складності функціонування цих алгоритмів.
Ключові слова: кодові схеми захисту інформації, схема Мак-Еліса, алгеброгеометричні коди на просторових кривих, алгоритми формування та декодування кодограм, часова й ємкісна складність.

This article deals with the problems of constructions of code chart of McEliece information protection with usage of algebra-geometrical codes on the spatial curves given in the descriptive space P³ by the joint solutions of totality of two homogeneous equations from four variables. The research of complexity of realization of algorithms of forming and decoding of codegrams in a code chart of McEliece information protection with algebra-geometrical codes on the spatial curves is conducted, the time and capacious complexities of these algorithms functioning axe estimated.
Keywords: code chart of information protection, McEliece chart, algebra-geometrical codes on the spatial curves, algorithms of forming and decoding of codegrams, temporal and capacious complexity.

Кількість посилань - 14

УДК 616.12:519.218

Л. Дедів, Я. Драґан

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,
кафедра біотехнічних систем

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДВОПЕРІОДНОЇ РИТМІКИ Й ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ТА СТАТИСТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ В РАЗІ РІЗНОМАСШТАБНОСТІ ПЕРІОДІВ

© Дедів Л., Драґан Я., 2011

Обґрунтовано коректність застосування методів статистики періодично корельованих випадкових процесів для аналізу двоперіодної ритміки за умови різномасштабності періодів.
Ключові слова: статистичний аналіз, двоперіодна ритміка, періодично корельований випадковий процес, різномасштабні періоди.

The correctness for using of periodically correlated random processes statistical methods to analysis of twoperiodic rhythmics provided this periods are of different magnitudes is grounded.
Keywords: statistical analysis, twoperiodic rhythmics, periodically correlated random process, period of different magnitude.

Кількість посилань – 7

УДК 621.391

Б. Демида, С. Сагайдак, І. Копил

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ОГЛЯД, АНАЛІЗ, ВИБІР

 Демида Б., Сагайдак С., Копил І., 2011

Розглянуто основні дидактичні принципи дистанційної та традиційної форм навчання. За цими принципами виведено основні функціональні модулі сучасних систем управління дистанційним навчанням. Відповідно до сформульованих модулів здійснено огляд та порівняння щодо наявності та реалізації модулів у системах дистанційного навчання Moodle, Claronline, ATutor, SharePointLMS, Live@EDU, eFront.
Ключові слова: дистанційне навчання, дидактичні принципи, порівняння, система дистанційного управління навчанням, LMS.

The work considers basic didactic principles of distance and traditional learning. On the basis of these principles the main functional units of the distance learning management systems were developed. According to the stated units it was carried out the overview and comparison concerning presence and implementation of the units in distance learning management systems Moodle, Claronline, ATutor, SharePointLMS, Live@EDU, eFront.
Keywords: distance learning, didactic principles, comparison, distance learning management systems, LMS.

Кількість посилань - 14

УДК 621.396.96

В. Демчучен, Р. Камінський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ РОБОТИ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА В ЗАДАЧАХ ПОШУКУ ОБ’ЄКТІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ

© Демчучен В., Камінський Р., 2011

Експериментально обґрунтовано правомірність використання комп’ютерної моделі зорового аналізатора людини для пошуку малорозмірних об’єктів на зображеннях. Наведено результати пошуку для п’яти варіантів саккадичного руху поля зору.
Ключові слова: зоровий аналізатор, пошук об’єктів, саккадичний рух, технічний зір, імовірність пошуку об’єкта.

Legitimacy of the use of computer model of visual analyzer of man is experimentally reasonable for the search of littlesize objects on images. The brought results over of search for five variants of saccadic motion of eyeshot.
Keywords: visual analyzer, search objects, saccadic movement, technical vision, the probability of finding the object.

Кількість посилань – 14

УДК 504.75:681.2.543

Р. Джала, В. Юзевич, М. Мельник, O. Чабан*

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
* Державний науково-дослiдний iнститут метрологiї вимiрювальних i управляючих систем (ДНДI “Система”)

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕРІВ ПОДВІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ШАРУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ КОРОЗІЇ НА МЕЖІ МЕТАЛ–ЕЛЕКТРОЛІТ

 ДЖАЛА Р., ЮЗЕВИЧ В., МЕЛЬНИК М., ЧАБАН О., 2011

Запропоновано структуру математичного моделювання корозії на межі «метал-електроліт». Визначено ємність і ефективну товщину подвійного електричного шару без урахування розподілу зарядів у електроліті.
Ключові слова: метал, електроліт, моделювання, корозія, імпеданс, ємність подвійного електричного шару.

The structure of mathematical modelling of corrosive processes on a interface «metal-electrolyte» is offered. Capacity and effective thickness of double electric layer without the account of distributing of charges in an electrolyte is determine.
Keywords: metal, electrolyte, modelling, corrosive currents, impedance, capacity of double electric layer.

Кількість посилань – 5

УДК 519.711.2+616.222

Н. Джичка

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБҐРУНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОЛИВАНЬ ГОЛОСОВИХ ЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ У ВИГЛЯДІ ПЕРІОДИЧНО КОРЕЛЬОВАНОГО ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗАДАЧІ ДІАГНОСТУВАННЯ МІКРОПОШКОДЖЕНЬ ГОЛОСОВИХ ЗВ’ЯЗОК

© Джичка Н., 2011

Розглянуто питання вибору та обґрунтування адекватної математичної моделі коливань голосових зв’язок людини для задачі діагностування мікропошкоджень голосових зв’язок. Коливання голосових зв’язок людини є випадковим процесом, в якому присутні повторюваність та випадковість, тому для їхнього опису вибрана математична модель у вигляді періодично корельованого випадкового процесу. Наведено результати перевірки коливань голосових зв’язок на стаціонарність та повторюваність.
Ключові слова: коливання голосових зв’язок, патологія голосових зв’язок, діагностування мікропошкодження голосових зв’язок, математична модель, випадковий процес, періодично корельований випадковий процес.

This article is devoted to the grounding of suitable mathematical model of human’s vocal cords oscillations for the purpose of diagnostic micro damage of vocal cords. Periodically correlated stochastic process is chosen to describe the oscillations of vocal cords, because of it’s repeatedness and stochastic. The article presents the results of vocal cords vibration test for stationarity and repeatability.
Keywords: vocal cord’s oscillations, vocal cord’s pathology, diagnostic micro damage of vocal cords, mathematical model, stochastic process, periodically correlated stochastic process.

Кількість посилань – 22

УДК 512.12: 538.56

Я. Драґан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТАНІВ СТОХАСТИЧНОЇ СИСТЕМИ: ІНДИКАТИВНІСТЬ ЇЇ СИҐНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ТА КОНДИЦІЙНІСТЬ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

© Драґан Я., 2011

Підкреслено скінченність уточнення понять і термінів “математична модель стохастичної коливної системи” та характеристику її станів. Запроваджено нове поняття “статистична індикативність математичної моделі” як така її структурна властивість, що визначає спосіб збору даних і водночас забезпечує кондиційність їх в разі, коли доступні тільки сиґнали від стохастичної коливної системи, трактованої як чорна скринька в стилі кібернетики. Обґрунтовано процедуру статистичного оцінювання цих характеристик методами статистики періодично корельованих випадкових процесів.
Ключові слова: математична модель, стохастична коливна система, статистичне оцінювання, статистична індикативність, кондиційність даних, стан стохастичної системи.

There is underlined the necessity of the notions and terms specification for the mathematical model of a stochastic vibration system and its states characteristic. The new notion of mathematical model statistical indicativity as such its structural property which determines the way of data gathering and in the same time ensures the conditionality of them in the case, when the signals from stochastic vibration system treated as black box in cybernenics manner are exclusively only accessible, is introduced. The procedure of statistical estimation of these characteristics by the periodically correlated random process statistics methods is substantiated.
Key words: mathematical model, statistical vibration system, statistical estimation, statistical indicativity, data conditionality, state of stochastic vibration system.

Кількість посилань – 9

УДК 612.78:319.216

Я.Драґан, В. Дозорський, М. Хвостівський, І. Дедів

Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя,
кафедра біотехнічних систем

МЕТОД ОПРАЦЮВАННЯ ФРИКАТИВНИХ ЗВУКІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ НА РАННІХ СТАДІЯХ

© Драґан Я., Дозорський В., Хвостівський М., Дедів І., 2011

Розроблено метод опрацювання фрикативних звуків на базі математичної моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, який дає змогу оцінити стан органів голосового апарату людини на ранніх стадіях їх захворювання. Встановлено, що отримані спектральні компоненти є характеристиками інформативних ознак фрикативного звуку і відповідають функціональному стану голосового апарату.
Ключові слова: фрикативний звук, періодично корельований випадковий процес, синфазний метод.

The method of working of fricative sounds is developed on the base of mathematical model as the periodically correlated random process which enables to estimate being of vocal organs of man in the early stages of their disease. It is set that spectral components are got are descriptions of informing signs of fricative sound and show the functional state of vocal organs.
Keywords: fricative sound, periodically correlated random process, sinphase method.

Кількість посилань – 9

УДК 531.36+534

І. Дронюк, М. Назаркевич, О. Миронюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ЗАХИСТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА СТАДІЇ ДОДРУКАРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

 Дронюк І., Назаркевич М., Миронюк О., 2011

Розроблено новий спосіб захисту інформації, який базується на теорії Ateb-функцій і застосовується для захисту цінних паперів. Запропонований метод створює приховані зображення, які стають видимими при спробі підробки.
Ключові слова: спосіб захисту, теорія Ateb-функцій, цінні папери, додрукарська підготовка

The authors developed a new data protection method, which is based on the theory of Ateb functions. This method can be employed for protecting financial documents such as banknotes and securities in general. The protection method creates hidden messages or images, which become visible on counterfeited documents.
Key words: method of protection, theory Ateb-functions, securities, prepress

Кількість посилань – 9

УДК 531.36+534

І. Дронюк1, А. Шкодин1, І. Барабаш1, М. Закала2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра автоматизованих систем управління,
2кафедра прикладної лінгвістики

МЕТОД ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ATEB-ФУНКЦІЙ

 Дронюк І., Шкодин А., Барабаш І., Закала М., 2011

Розроблено алгоритми та програмне забезпечення для шифрування інформації на основі теорії Ateb-функцій, що пропонується застосувати для захисту інформації. Шифрування здійснюється за допомогою числових значень Ateb-функцій на певному діапазоні. Для того, щоб збільшити надійність шифрування, розроблено алгоритм приховання ключа у файлі.
Ключові слова: шифрування, Ateb-функції, захист інформації

The algorithms and software for encoding information based on the theory Ateb-functions offered to apply for protection. Encryption by using numerical values Ateb-functions on a certain range. To increase the reliability of the encryption algorithm hides the key in the file.
Keywords: encryption, Ateb-functions, information security

Кількість посилань – 5

УДК 004.056, 004.75

В. Дудикевич, Ю. Гарасим

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ВИБІР ВАРІАНТА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ЗА КРИТЕРІЄМ ЖИВУЧОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ

© Дудикевич В., Гарасим Ю., 2011

Розроблено метод вибору варіанта систем захисту інформації для корпоративних мереж зв’язку в умовах невизначеності впливу дестабілізуючих факторів за допомогою використання теорії підтримки прийняття рішень, який відрізняється від інших можливістю знайти рішення, яке буде оптимальним за критерієм живучості, що найкраще відповідатиме змісту та умовам задачі у випадку трьох інформаційних ситуацій про ймовірності появи дестабілізуючих факторів.
Ключові слова: властивість живучості, оцінка живучості, системи захисту інформації.

The method of information security system choosing for enterprise communication system under uncertainty destabilizing factors influences was developed using the decision support theory. This method gives an opportunity to find an optimal solution for the survivability criteria that corresponds to the problem contents and conditions of three information situations about destabilizing factors influences probability case because is different from others.
Keywords: survivability, survivability assessment, information security system.

Кількість посилань – 24

УДК 616.12:519.218

В. Дунець

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя
кафедра біотехнічних систем

СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛУ ДЛЯ ЗАДАЧІ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ СЕРЦЯ ПІД ЧАС ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

© Дунець В., 2011

Розлянуто проблему діагностики функціонального стану серця в автоматизованих діагностичних кардіосистемах, а саме вибір стохастичної математичної моделі для задачі опрацювання електрокардіосигналу під час фізичного навантаження. Викладено спосіб розв’язання цієї проблеми із використанням моделі електрокардіосигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, у структурі якої поєднано властивості стохастичності та періодичності.
Ключові слова: електрокардіосигнал, математична модель, періодично корельований випадковий процес.

The problem of diagnostics of the functional state of heart is considered in automated diagnostic cardiosystems, namely, choice of stochastic mathematical model for the task of working of electrocardiosignal at the physical loading. The method of decision of this problem is expounded, utillizing the model of electrocardiosignal as the periodically correlated stochastic process, which in it combines properties of stochastic a structure with periodicity.
Keywords: electrocardiosignal, mathematical model, periodically correlated stochastic process.

Кількість посилань – 8

УДК 01.05.02; 05.13.06; 05.13.21

А. Ковальчук1, Д. Пелешко1, М. Хомин2, Ю. Борзов3

1Національний університет «Львівська політехніка» ,
кафедра автоматизованих систем управління,
2Західний науковий центр,
3Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ПОЄДНАННЯ АЛГОРИТМУ RSA І ПОБІТОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ шифруваннІ-ДЕШИФРУВАННІ зображень

© Ковальчук А., Пелешко Д., Хомин М., Борзов Ю., 2011

Стосовно зображень розроблено модифікації алгоритму RSA такі, що зберігається криптографічна стійкість і забезпечується повна зашумленість зображення, з метою унеможливити використання методів візуальної обробки зображень.
Ключові слова: зображення, обробка зображень, зашумленість, стійкість.

For images modified RSA algorithm is developed such that stored cryptographic and secured full noisy image in order to prevent the use of methods of visual imaging.
Keywords: image, image processing, noise, stability.

Кількість посилань – 5

УДК 01.05.02; 05.13.06; 05.13.21

А. Ковальчук, Д. Пелешко, А. Шкодин, О. Троян

Нціональний університерт “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ПРО ОДИН алгоритм шифрування-дешифрування зображень З ВИКОРИСТАННЯМ ПОРОЗРЯДНИХ ОПЕРАЦІЙ

© Ковальчук А., Пелешко Д., Шкодин А., Троян О., 2011

Побудовано стійкий алгоритм шифрування та дешифрування зображень, який задовольняє вимоги: забезпечення широкого діапазону ключа, забезпечення захисту від основних методів криптоаналізу, виключення можливості візуального розпізнавання деталей зображення.
Ключові слова: стійкий алгоритм, діапазон ключа, зображення, криптоаналіз.

An algorithm is resistant encryption and decryption of images that satisfy the requirements of: providing a wide range of key protection of the basic methods of cryptanalysis, removing the possibility of visual recognition of image details.
Keywords: sustainable algorithm, a range of key, image, cryptanalysis.

Кількість посилань – 4

УДК 004.051

Т. Коротєєва, Є. Яворський

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМАТУ ДЛЯ СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ З LSB-МЕТОДОМ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО КОДУВАННЯ У BMP-КОНТЕЙНЕРИ

© Коротєєва Т., Яворський Є., 2011

Розглянуто практичний аспект створення наповнених стегоконтейнерів з використанням розробленого формату даних, які вони містять. Проаналізовано витрати часу на генерування даних у найменш впливових бітах зображення.
Ключові слова: стеганографія, зображення, біт, кодування.

The practical side of creating filled stego-containers using the developed format of crypted data was reviewed. Time spent on generating data in least significant bits of image was analyzed.
Key words: steganographia, picture, bit, coding.

Кількість посилань – 4

УДК 681.14

1В. Коцовський, 1Ф. Гече, 2А. Батюк

1 Ужгородський національний університет,
2 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ЦІЛОЧИСЛОВИХ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДВОПОРОГОВИХ НЕЙРОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

© Коцовський В., Гече Ф., Батюк А., 2011

Розглянуто питання, пов’язані з класифікацією елементів скінченних множин за допомогою двопорогових нейронних елементів (ДНЕ). Наведено оцінки величини цілочислових вагових коефіцієнтів ДНЕ. Показано, що середній об’єм пам’яті, необхідний для збереження вагових коефіцієнтів n-місної порогової (двопорогової) булевої функції, є величиною порядку.

We study finite set dichotomies on bithreshold neurons. We also give bounds on size of the integral weight-vector of BN for Boolean threshold functions similar to the same for threshold neurons. We prove that upon the average one need bits for store weight-vector of BN for arbitrary Boolean threshold function.

Кількість посилань – 8

УДК 004.852; 004.94

П. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

САМООРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ СТОХАСТИЧНОЇ ГРИ НА ПРИКЛАДІ ПОБУДОВИ ЛАТИНСЬКИХ КВАДРАТІВ

© Кравець П., 2011

Досліджується проблема ігрової самоорганізації розподіленої системи на прикладі розв’язування задачі побудови латинських квадратів. Суть самоорганізації полягає у перетворенні локально скоординованих стратегій гравців у глобальну координацію розв’язків стохастичної гри. Сформульовано ігрову задачу, розроблено метод та алгоритм її розв’язування, виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри для побудови ортогональних та звичайних латинських квадратів. Отримано та проаналізовано характеристики самоорганізації стохастичної гри.
Ключові слова: стохастична гра, координація стратегій, самоорганізація системи, латинський квадрат.

The problem of game self-organizing of the distributed system on an example of the problem solving of Latin squares construction is investigated. The essence of self-organizing consists in transformation of the locally-co-ordinated strategies of players to global coordination of stochastic game solution. The game problem is formulated, the method and algorithm of its solution are developed, computer modelling of stochastic game for construction of orthogonal and normal Latin squares is executed. Characteristics of self-organizing of stochastic game are received and analysed.
Keywords: stochastic game, coordination of strategies, self-organization of system, Latin square.

Кількість посилань – 10

Syndicate content