№ 44 (2010)

УДК 621.9.048.6

М.В. БОЙКО, О.Т. ВЕЛИКА, В.Г. ТОПІЛЬНИЦЬКИЙ, Р.В. ЛАМПІКА

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРАХУНОК ПРЯМОКУТНОЇ МАТРИЦІ ПРЕС-ФОРМИ НА МІЦНІСТЬ І ЖОРСТКІСТЬ

 Бойко М.В., Велика О.Т., Топільницький В.Г., Лампіка Р.В., 2010

Розроблено формалізований алгоритм розрахунку прямокутної матриці прес-форми на міцність та жорсткість з метою визначення оптимальних геометричних розмірів, які б забезпечували її оптимальну експлуатаційну працездатність.

The formalized algorithm of calculation of rectangular matrix of press-form is developed on durability and inflexibility with the purpose of determination of optimum geometrical sizes which would provide it optimum operating capacity.

Кількість посилань - 3

УДК 621.01.

І.А. ВІКОВИЧ, О.М. ДУБНЕВИЧ, М.М. ОСТАШУК

Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЬ І МЕТОД РОЗРАХУНКУ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРИЧІПНОМУ БІТУМО-ЩЕБЕНЕВОМУ АГРЕГАТІ З НЕЗАЛЕЖНОЮ ТОРСІОННОЮ ПІДВІСКОЮ З УРАХУВАННЯМ РУХЛИВОСТІ РОЗІГРІТОГО РІДКОГО БІТУМУ

 Вікович І.А., Дубневич О.М., Осташук М.М., 2010

Розроблено математичну модель коливань у поздовжньо-вертикальній площині причіпного бітумо-щебеневого агрегату з незалежною торсіонною підвіскою з урахуванням рухливості розігрітого рідкого бітуму.

Mathematical model of oscillations in the longitudinal and vertical space of trail of bitem
and broken stone aggregate with independent torsions suspension with of motion warming up of bitems are developed.

Кількість посилань - 5

УДК 621.867.52

І.Й. ВРУБЛЕВСЬКИЙ

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОМАСОВОГО ВІБРОТРАНСПОРТЕРА З НЕСУМІЩЕНИМИ ЦЕНТРАМИ МАС

© Врублевський І.Й., 2010

Розглянуто динаміку вібраційного двомасового транспортера з несуміщеними центрами мас. Визначено, при яких співвідношеннях відстані між центрами мас з мас-інерційними параметрами вібротранспортера досягають відсутності паразитних кутових коливань його робочого органу.

Two-mass vibratory conveyor with non-superposed centers of masses is considered. The correlation of the distance between the centers of masses and mass-inertia parameters that exclude the torsion vibration is determined.

Кількість посилань - 4

УДК 621.3.07:681.511.4

А.П. ГУРОВ, О.О. ЧЕРНО, М.О. КУДРЯВЦЕВА

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ І СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ВІБРОСТЕНДОМ

© Гуров А.П., Черно О.О., Кудрявцева М.О., 2010

Розроблено динамічну модель системи автоматичного керування електромагнітним вібростендом, яка враховує особливості електромагнітних та електромеханічних процесів у виконавчому пристрої, а також дискретизацію сигналу зворотного зв’язку за амплітудою. Синтезовано ПІ-регулятор зі змінними параметрами, досліджено перехідні процеси.

Dynamic model of electromagnetic vibration test bench automatic control system has been derived. The model takes into account special features of electromagnetic and electromechanical processes in the test bench and discretisation of the amplitude feedback signal. PI-regulator with variable parameters has been synthesized. The dynamical processes in the system have been investigated.

Кількість посилань - 9

УДК 621.01

В. М. ГУРСЬКИЙ, Я. В. ШПАК

Національний університет “Львівська політехніка”

СИНТЕЗ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ ТРИМАСОВИХ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН

 Гурський В.М., Шпак Я.В., 2010

Наведено результати досліджень тримасової коливальної системи, синтезу її власних частот коливань, аналізу амплітудно-фазочастотних характеристик і можливих режимів роботи під дією електромагнітного та інерційного збурень коливань.

This article describes researches of the three-mass oscillating system, synthesis of its own frequencies of vibrations, analysis of amplitude-phaze-frequency characteristics and possible modes works under the action of electromagnetic and inertia excitations of vibrations.

Кількість посилань - 4

УДК 621.142;621.376.571

І.Д. ЗЕЛІНСЬКИЙ

Національний університет “Львівська політехніка”

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ВІБРОЗБУДНИКАМИ З РЕГУЛЮВАННЯМ АМПЛІТУДИ ТА ЧАСТОТИ КОЛИВАНЬ НА ОСНОВІ ШІМ

 Зелінський І.Д., 2010

Розглянуто особливості реалізації системи керування електромагнітними віброзбудниками на основі широтно-імпульсної модуляції.

In the article the features of realization of control the system by electromagnetic vibroexciters are considered on the basis of latitudinal impulsive modulation.

Кількість посилань - 4

УДК 621.9.048.6

В.В. ИВАНОВ

Азовский технологический институт,
филиал Донского государственного технического университета

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ВИБРАЦИОННОГО МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

 Иванов В.В., 2010

Розглянуто технологічні можливості під час комбінування методів обробки поверхонь деталей на базі вібраційного. Суміщення процесів дає змогу покращити якість поверхневого шару, підвищити декоративний вигляд і корозійну стійкість деталей.

In the article technological possibilities are examined during combining of methods of treatment of surfaces of details on the base of oscillation. Combination of processes allows to improve quality of superficial layer, promote a decorative kind and corrosive firmness of details.

Кількість посилань - 3

УДК 621.9.048.6

В.В. ИВАНОВ

Азовский технологический институт,
филиал Донского государственного технического университета

ФОРМИРОВАНИЯ ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ В УСЛОВИЯХ ВИБРООБРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ РАБОЧИХ СРЕД

 Иванов В.В., 2010

Оосліджено поєднання вібраційної обробки і оксидування в поліетиленових середовищах, що дало змогу сумістити три технологічні етапи. Визначено характерні сліди прямого і косого удару робочого середовища по поверхні металу з оксидною плівкою завтовшки 1 мкм. Показано профілограмму відбитку прямого і косого удару робочого середовища.

Investigation on combining vibro-treatment and oxiding in polyethylene medium has been done. It helped to combine three technological stages. The traces of straight and oblique impact were defind ow the metal with the 1 mkm oxide film. A profilogramma of the mark of the straight and oblique impact is shown in the paper.

Кількість посилань - 4

МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ КОМАРОВ (1910–1987) – ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ У ГАЛУЗІ ДИНАМІКИ МАШИН (до 100-річчя від дня народження)

УДК 631.151.2+631.3

І.В. КУЗЬО, Р.В. ЗІНЬКО

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДИ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ЕНЕРГООЩАДНИХ МАШИН

 Кузьо І.В., Зінько Р.В., 2010

Ефективність діяльності фермерських господарств України залежить від багатьох чинників, серед яких важливим є створення методів побудови замкненого комплексу енергоощадних машин. Запропонований метод може слугувати основою цілеспрямованого проектування та дослідження енергоощадних машин з новими експлуатаційними властивостями на основі прийнятої множини критеріїв.

Development of methods of construction of the reserved complex of energo saving machines is оne of terms of intensification of farmer economies of Ukraine. The offered method can serve as basis of the purposeful planning and research of energo saving machines with new operating properties on the basis of the accepted plural of criteria.

Кількість посилань - 11

УДК 621.01

О.С. ЛАНЕЦЬ, Я.В. ШПАК, В.І. ЛОЗИНСЬКИЙ*

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОШИРЕННЯ СИНФАЗНОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ТРИМАСОВИХ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ МІЖРЕЗОНАНСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН З ІНЕРЦІЙНИМ ПРИВОДОМ

 Ланець О. С., Шпак Я. В., Лозинський В. І., 2010

Обґрунтовано можливість створення високоефективного вібраційного технологічного обладнання з дебалансними віброзбудниками на основі відомого синфазного методу розрахунку міжрезонансних механічних коливальних систем з електромагнітним приводом.

The possibility of creation of high-efficiency oscillation technological equipment with unbalance vibration exciter on the basis of the known cophased method of calculation of the interresonance mechanical oscillating systems with an electromagnetic drive is grounded in the article.

Кількість посилань - 3

УДК 621.9.048.6: 621.391:

Я.М. ЛИТВИНЯК, Я.М.КУСИЙ, Є.М.МАХОРКІН

Національний університет “Львівська політехніка”

ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ЕМПІРИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ, ОТРИМУВАНИХ СТОСОВНО МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

© Литвиняк Я.М., Кусий Я.М., Махоркін Є.М., 2010

Розроблено методику отримання багатофакторних залежностей, обернених до емпіричних, в яких встановлюється вплив параметрів процесу механічного оброблення на технологічні фактори або отримується опис безпосереднього взаємозв’язку між параметрами процесу, що дає змогу підвищити інформативність моделей і удосконалити процес технологічної підготовки виробництва, зокрема його автоматизацію.

A method is developed for creation of expressions reversing to empiric expressions. They are setting influence parameters of treatment process on factors technological or influence of process parameters on each other.

Кількість посилань - 5

УДК 534.01

В.С. ЛОВЕЙКІН, Ю.В. ЧОВНЮК, К.І. ПОЧКА

Київський національний університет будівництва і архітектури

ПЕРІОДИЧНІ ТА СТОХАСТИЧНІ АВТОКОЛИВАННЯ МАШИН ПРИ ВРАХУВАННІ ІНЕРЦІЙНОСТІ РЕГУЛЯТОРА ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ДВИГУНА

© Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Почка К.І., 2010

Досліджено основні закономірності виникнення та просторово-часової еволюції основних параметрів періодичних та стохастичних автоколивань у машинах при врахуванні інерційності регулятора швидкості обертання двигуна.

The features of existence and time-space evolution of general periodic and stochastic autooscillation’ parameters of machines are researched. One may account the inertial effects of speed regulator for the motor’s recycling in such machines as well.

Кількість посилань - 6

УДК 681.325

С.І. МЕЛЬНИЧУК

ПВНЗ “Галицька академія”

МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ДЕКОДУВАННЯ ДВІЙКОВИХ ЦИКЛІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ГАЛУА В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІВ

© Мельничук С.І., 2010

Проведено систематизацію та аналіз методів декодування станів первинних дискретних інформаційних джерел, представлених у базисі Галуа.

A systematization and analysis methods will serve as decoding discrete information sources presented in basis Galois.

Кількість посилань - 7

УДК 621.798:004.4’24

Б.О. ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ, О.М. ШАПОВАЛ

Луцький національний технічний університет

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО КОМПОНУВАННЯ ПАКУВАЛЬНОГО АВТОМАТУ

© Пальчевський Б.О., Шаповал О.М., 2010

Розроблено програму на основі методу пошуку Парето-ефективних рішень, що значно скорочує часові затрати проектувальника на пошук найкращого структурного виконання пакувального автомату.

In the article the program, created for the automated finding an optimum variant of the structure of the pack automat for packing of friable products, is described. It bases on the algorithm of one of the widespread method of multicriterion optimization. It is method of the searching Pareto-effective decisions.

Кількість посилань - 5

УДК 534.1+ 62-5

М.Б. СОКІЛ, О.І. ХИТРЯК

Національний університет “Львівська політехніка”

ВИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ РУХУ ОПТИМАЛЬНИХ НЕЛІНІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ, ЯКІ ОПИСУЮТЬСЯ РІВНЯННЯМ КЛЕЙНА–ГОРДОНА

© Сокіл М.Б., Хитряк. О.І., 2011

Викладено один підхід до розв’язування обернених задач динаміки нелінійних систем, математичними моделями руху яких є крайові задачі для рівняння Клейна–Гордона. В його основу покладено: асимптотичні методи нелінійної механіки; принцип одночастотності коливань у нелінійних системах; ідея представлення заданого дискретного закону зміни амплітуди та частоти коливань динамічного процесу систем за допомогою звичайних диференціальних рівнянь.

It is described one approach to solving inverse problems of dynamics of nonlinear systems. Theirs mathematical model of the motion is the boundary problem for the Klein-Gordon equation. It is based on asymptotic methods of nonlinear mechanics, on the principle of a single frequency of oscillations in nonlinear systems, on the idea of representation a given discrete law of changes the amplitude and frequency of oscillations in the dynamic process using ordinary differential equations.

Кількість посилань - 19

УДК 519.677

С.А. ТАЯНОВ

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ МЕТОДІВ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ КЛАСТЕРІВ ДЛЯ СТИСКАННЯ МОНОХРОМНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ШТУЧНОГО ЗОРУ РОБОТА НА ОСНОВІ КОМПОНЕНТНОГО АНАЛІЗУ

 Таянов С.А., 2010

Досліджено ефективність запропонованих методів кластеризації для стискання монохромних зображень штучного зору робота на основі компонентного аналізу, а також визначено ефективність класифікації кластерів для складання матриці перетворень компонентного аналізу.

Efficiency of proposed clustering methods under compression of monochrome images on the base of principal component analysis is investigated in this article and efficiency of cluster classification for completion of transformation matrix of principal component analysis is defined as well.

Кількість посилань - 4

УДК 678.06.001.24:681.3

Ю.В. ЧОВНЮК, М.Г. ДІКТЕРУК

Київський національний університет будівництва і архітектури

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКОВИХ СХЕМ НЕСТАЦІОНАРНИХ ДИНАМІЧНИХ ЗАДАЧ ПРИ УДАРНОМУ ТА ІМПУЛЬСНОМУ ВИДАХ НАВАНТАЖЕНЬ В’ЯЗКОПРУЖНИХ АМОРТИЗАТОРІВ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН

© Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., 2010

Встановлено основні особливості розрахункових схем нестаціонарних динамічних задач для ударного та імпульсного видів навантажень в’язкопружних амортизаторів вібраційних машин.

The main mechanisms of calculated schemes for nonstationary dynamic problems of impact and impulse loading of viscoelastic shock-absorbers of vibration machines are installed.

Кількість посилань - 20

УДК 534.1:62.83

Т.С. ЯРОШЕВИЧ, А.В. СИЛИВОНЮК, М.П. ЯРОШЕВИЧ

Луцький національний технічний університет

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗБІГУ ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ З ДЕБАЛАНСНИМ ПРИВОДОМ

© Ярошевич Т.С., Силивонюк А.В., Ярошевич М.П. 2010

Наведено результати експериментальних досліджень процесу розбігу вібраційної машини з дебалансним збудником, що приводиться в обертання від асинхронного двигуна.

Lay out of experimental researches results of the run-up process of vibrating machine with unbalanced vibroexciter, which is put into rotation with the help of asynchronus motor.

Кількість посилань - 9

Syndicate content