№ 71 (2010)

УДК 536.532

МЕТОД КОМБІНАЦІЙНОГО РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА У ТЕРМОМЕТРУВАННІ ПОВЕРХНІ

© Олег Сегеда, Богдан Стадник, Святослав Яцишин, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
вул. С. Бандери, 28a, 79013, Львів, Україна

Метод, оснований на використанні комбінаційного розсіювання світла, дає змогу визначати температуру, використовуючи базові константи термометричної субстанції та результати прямих вимірювань. У результаті вивчення похибок цього методу аргументується можливість його застосування для термометрії теплових режимів у процесі виготовлення та експлуатації мікросхем.

Метод, основанный на использовании комбинационного рассеяния света, дает возможность определения температуры с использованием базовых констант материала и результатов прямых измерений. В результате изучения погрешностей этого метода аргументируется возможность его использования для термометрии тепловых режимов в процессе изготовления и использования микросхем.

The investigation of thermoelectric materials, which were made by powder metallurgy and were characterized as initially inhomogeneous and deformed, is required the special metrology of TEMP studies, because the materials are continuously changing their thermodynamic state and therefore the main properties.

Кількість посилань - 6

УДК 621.317.73

ІНВАРІАНТНІ КОНДУКТОМЕТРИЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

© Євген Походило, Назар Плахтій, Наталя Мартинович, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери,12, 79013, Львів, Україна

Проаналізовано вплив неінформативних параметрів на результат вимірювання параметрів об’єктів неелектричної природи контактними кондуктометричними перетворювачами. Запропоновано інваріантні до неінформативних параметрів вимірювальні перетворювачі для режимів заданого струму та напруги.

Проанализировано влияние неинформативных параметров на результат измерения параметров объектов неэлектрической природы контактными кондуктометрическими преобразователями. Предложены инвариантные к неинформативным параметрам измерительные преобразователи для режимов заданного тока и напряжения.

The influence of uninformative parameters on the result of measuring of parameters which are of non-electric nature. The very measuring is carried out by means of contact conductometric transformers. There have been suggested measuring transformers for the modes of the set current and voltage. These transformers are invariant to uninformative parameters.

Кількість посилань - 6

УДК 621.317.73

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КВАЛІМЕТРІЇ НЕЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИРОДИ ЯК ДВОПОЛЮСНИКІВ

 Євген Походило, Олена Антонюк, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Запропоновано порядок досліджень об’єктів неелектричної природи, електрична схема яких невідома. Отримано залежності активної та реактивної складових адмітансу двополюсника від частоти тестового сигналу, яким подано об’єкт дослідження різних рівнів якості.

Предложен порядок проведения исследований объектов неэлектрической природы, электрическая схема которых неизвестна. Получены зависимости активной и реактивной составляющих адмитанса двухполюсников от частоты тестового сигналу, которым подано объект исследования различных уровней качества.

The stages of investigating non-electric object, whose electric scheme is unknown, are suggested. The graphs of dependence of active and reactive components of complex conductivity of the bipolar device on the frequency of test signal are given. The different quality levels of the object are investigated by the test signal.

Кількість посилань - 3

УДК 621.317

ТРИЕЛЕМЕНТНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МОДЕЛІ ФЕРОМАГНІТНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ВИХРОСТРУМОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ

© Ігор Бучма1,2, Тарас Репетило1, 2010

1Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
вул. С. Бандери, 28a, 79013, Львів, Україна
2Політехніка Опольска (Польща)

Розглянуто варіанти триелементної електричної моделі феромагнітного об’єкта при вихрострумовому методі. Запропоновано вирази для наближеної оцінки ємності електричної моделі.

Рассмотрены варианты триэлементной электрической модели ферромагнитного объекта при вихретоковом методе. Предложены выражения для приближенной оценки емкости электрической модели.

In the article the variants of three-elements electric model of ferromagnetic object are considered in the eddy current method. Expressions are offered for the close estimation of electric models capacity.

Кількість посилань - 10

УДК 681.121

ПРОГРАМНИЙ МЕТОД УСУНЕННЯ ДРИЖАННЯ КОНТАКТІВ У ВИТРАТОМІРАХ.

 Ігор Микитин, Іван Питель, Ігор Ліхновський, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
вул. С. Бандери, 28a, 79013, Львів, Україна

Запропоновано програмний метод боротьби з дрижанням контактів герконових перемикачів.

Предложен программный метод борьбы с дребезжанием контактов герконовых переключателей.

It was offered the programmatic method of fight against the clang of contacts of switches.

Кількість посилань - 2

УДК 531.758:53.058

ОЦІНЮВАННЯ НЕПЕВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ГУСТИНИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПІКНОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ

 Андрій Мотало1, Василь Мотало2, 2010

1 ГПУ “Львівгазвидобування”, вул. Рубчака, 27, Львів, 79026, Україна,
2 Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С.Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

Запропонована і проаналізована методика оцінювання точності вимірювання густини природного газу пікнометричним методом за допомогою визначення непевності отриманих результатів вимірювань

Предложена и исследована методика оценивания точности измерения плотности природного газа пикнометрическим методом путем расчета неопределенности полученных результатов измерений

In the article the methodology of evaluation of precision of natural gas density measurements by a pycnometric method is proposed and analyzed. The methodology is based on determining of uncertainty of received results of measurements

Кількість посилань - 8

УДК 621.317

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ СПОЖИВАЧАМИ

© Богдан Микийчук 1, Василь Яцук 1,2, 2010

1Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул.С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна
2Інститут інформатики Лодзької політехніки, 90-924, Лодзь, вул. Вулчанська, 215, буд. В9

Здійснені аналіз та оцінка методів обліку теплової енергії індивідуальними споживачами. Може використовуватись у новій методиці обліку і розрахунків за спожиту теплову енергію, а також з метою оцінювання якості наданої послуги теплопостачання.

Осуществлен анализ и оценка методов учета тепловой энергии отдельными потребителями. Может использоваться в новой методике учета и расчетов за использованную тепловую энергию, а также при оценке качества услуги теплоснабжения.

Analysis and estimation of methods account of thermal energy by individual users. Can be used in the new method of account and calculations for the used thermal energy, and also with the purpose of evaluation quality of the given favour.

Кількість посилань - 10

УДК 621.317.73

КОРИГУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПОХИБОК ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗАТОРА ІМПЕДАНСУ

 Богдан Стадник, Юрій Хома, Ігор Ліхновський, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
вул. С. Бандери, 28a, 79013, Львів, Україна

Розглянуто структуру та описано принцип функціонування частотного аналізатора імпедансу. На основі аналізу математичної моделі синтезовано алгоритм корекції динамічних похибок, які виникають через інерційність елементів вимірювальної схеми. Результати дослідження показали високу ефективність алгоритму корекції та можливість істотного розширення робочого діапазону частот.

Рассмотрена структура и описан принцип функционирования частотного анализатора импеданса. На основании анализа математической модели синтезирован алгоритм коррекции динамических погрешностей, возникающих вследствие инерционности элементов измерительной схемы. Результаты исследований показали высокую эффективность алгоритма коррекции и возможность существенного расширения рабочего диапазона частот.

The structure and principle of operation frequency impedance analyzer is described. The analysis of mathematical model allowed to synthesize the algorithm of dynamic errors correction, arising up because of inertance of measuring network elements. The results of researches showed high efficiency of correction algorithm and possibility of significant expansion of frequency operating range.

Кількість посилань - 8

УДК 389.14:006.354

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ ЛАБОРАТОРІЙ

 Василь Друзюк1, Ігор Сидорко1, Роман Байцар2, 2010

1 Державне підприємство “Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”
(ДП “Львівстандартметрологія”) Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Львів, вул. Князя Романа, 38, 79005, Україна
2 Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
Львів, вул. С. Бандери,12 79013, Україна

Розглянуто чинну нормативну базу та методологію атестації вимірювальних лабораторій з урахуванням настанов ІSO/IES.

Рассмотрена существующая нормативная база и методология аттестации измерительных лабораторий с учетом ISO / IES.

We consider the existing regulatory framework and methodology for certification of laboratories measuring the light guidance of ISO / IES.

Кількість посилань - 12

УДК 621.311.13

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

 Володимир Ванько, Петро Столярчук, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

На основі огляду стану з контролю та оцінювання якості продукції та послуг запропоновано розглядати систему управління якості у вигляді чотирьох підсистем: випуску продукції; вимірювання, аналізу, поліпшення; відповідальності керівництва; управління ресурсами. Детально описано сукупності процесів, які повинні виконуватись під час реалізації підсистеми вимірювання, аналізу, поліпшення, а також групи показників якості, що характеризують об’єкт дослідження. Запропоновано напрями розвитку нормативної бази для вдосконалення управління якістю продукції та послуг.

На основании обзора контроля и оценивания качества продукции и услуг предложено рассматривать систему управления качеством в виде четырех подсистем: выпуска продукции; измерения, анализа, улучшения; ответственности руководства; управления ресурсами. Детально описаны совокупности процессов, выполняющихся при реализации подсистемы измерения, анализа, улучшения, а также – группы показателей качества, характеризирующих объект исследования. Предложено пути развития нормативного базиса для усовершенствования управления качеством продукции и услуг.

Quality management system as the four subsystems – producing; measurement, analysis and improvement; principal responsibility; and resource management – is proposed on the basis of considering the production quality assessment and control. The totalities of processes needed to be performed during measurement, analysis and improvement subsystem realization as well as quality index groups that characterize a research object are described thoroughly. The ways of normative basis development for the improvement of production and service quality management are proposed.

Кількість посилань - 13

УДК 621.317

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КВАРЦОВОГО ЄМНІСНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

© Володимир Рак , Роман Байцар, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери,12, 79013, Львів, Україна

Розроблено математичну модель номінальної статичної характеристики ємнісного кварцового вимірювального перетворювача при його сумісній роботі із серійним перетворювачем напруга–частота. Здійснено експериментальну перевірку цієї моделі та визначено межі її застосування. Запропоновано способи лінеаризації номінальної статичної характеристики та розширення діапазону вимірювань перетворювача.

Разработано математическую модель номинальной статической характеристики емкостного кварцевого измерительного преобразователя при его совместной работе с серийным преобразователем напряжение–частота. Произведено экспериментальную проверку этой модели и определены границы её использования. Предложены пути линеаризации номинальной статической характеристики и расширения диапазона измерений преобразователя.

The mathematical model of the nominal static characteristic of the quartz capacitance transmitter at his joint work with the serial converter voltage-frequency is created. There made the experimental verification of this model and defined the borders of its use. Linearization ways nominal static characteristic and widening the borders of the measurement of the converter are proposed.

Кількість посилань - 8

УДК 621.314

КОМП’ЮТЕРНА СИМУЛЯЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МОТОРОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПАРАЛЕЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ

 Володимир Самотий1,2, Уляна Дзелендзяк1, 2010

1Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна
2Politechnika Krakowska, katedra automatyki, Polska

Наведено математичну модель системи: однофазний мостовий випрямляч – мотор постійного струму з паралельним збудженням, а також запропоновано метод аналізу перехідних та усталених режимів її роботи.

Приведена математическая модель системы: однофазный мостовой выпрямитель – мотор постоянного тока с параллельным возбуждением, а также предложен метод анализа переходных и установившихся режимов его работы.

Mathematical model of the system: the single-phase bridge rectifier – motor of direct-current with parallel excitation is resulted and method for transient and steady-state analysis of it operational modes is suggested.

Кількість посилань - 12

УДК 536. 532

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НОМІНАЛЬНО-СТАТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

© Володимир Столярчук, 2010

Національний університет “Львівська політехніка” , кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери ,12, 79013, Львів, Україна

Наведено алгоритм визначення значення диференційної термоелектрорушійної сили термопари з використанням ефекту Пельтьє.

Приведен алгоритм определения значения дифференциальной термоелектродвижущей силы термопары с использованием метода Пельтье.

Determination algorithm of thermocouple differential thermoelectromotive force value using Pelletier effect is proposed in the articl.

Кількість посилань - 5

УДК 504.75:681.2.543

CИСТЕМA ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ГІДРОБІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

 Володимир Юзевич 1, Наталія Луців 2, 2010

1Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79601, Львів, Україна
2Львівський інститут економіки і туризму, вул. Менцинського, 8, 79007, Львів, Україна

Запропоновано рекомендації щодо вибору збалансованих показників для оцінки параметрів водного режиму і вимірювання гідробіологічних характеристик в озерах.

Предложены рекомендации относительно выбора сбалансированных показателей для оценки параметров водного режима и измерения гидробиологических характеристик в озерах.

The recommendation in relation to the choice of the balanced indexes for the estimation of parameters of the water mode and measuring of hydrobiological characteristics in lakes are offered.

Кількість посилань - 9

УДК 004: 621.317

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБИРАННЯ ДАНИХ ПРО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

© Галина Микитин1,2, 2010

1Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
79601, м. Львів, вул. Наукова, 5
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації, 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12

На основі принципів системного аналізу розроблено методологічний підхід для створення інформаційної технології відбирання та оброблення параметрів напружено-деформованого стану матеріалу.

На основе принципов системного анализа разработан методологический подход к созданию информационной технологии отбора и обработки параметров напряженно-деформированного состояния материала.

Methodological approach for making information technology selection and processing stress-strain state of material parameters was developed based on systems analysis principles.

Кількість посилань - 9

УДК 536.532

КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ МЕТАЛЕВИХ АМОРФНИХ СТОПІВ ТА МЕТРОЛОГІЧНА НАДІЙНІСТЬ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ЇХ ОСНОВІ

© Емілія Маньковська, Пилип Скоропад, Арсен Семенистий, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Здійснено аналітичний огляд типових видів і методів досліджень та класифікацію основних показників оцінки активності процесу корозії матеріалів. Проаналізовано антикорозійну відпірність матеріалів у різних структурних станах. Розвинено методику експериментальних досліджень процесу корозії термометричних матеріалів. Розглянуто основні проблемні аспекти прогнозування метрологічної надійності термоперетворювачів на основі металевих аморфних стопів.

Выполнен аналитический обзор типичных видов и методов исследований и классификация основных показателей оценивания активности процесса коррозии материалов. Проанализирована антикоррозионная стойкость материалов в различных структурных состояниях. Развита методика экспериментальных исследований процесса коррозии термометрических материалов. Рассмотрены основные проблемные аспекты прогнозирования метрологической надежности термопреобразователей на основе металлических аморфных сплавов.

Provided analytical review of typical investigation kinds and methods and classification of main indices of estimate of material corrosion process . Analyzed corrosion resistance of materials in different structural states. Developed methodology of experimental investigation of thermometric materials corrosion process. Considered the main problem aspects of metrological reliability of thermal converters on the base of metallic amorphous alloys.

Кількість посилань - 4

УДК 621.382

ЗАВАДОСТІЙКИЙ СИГНАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НА БАЗІ СИНХРОННОГО ДЕТЕКТОРА

 Зенон Готра1, Роман Голяка1, Олександра Готра2, Ігор Гельжинський3, Тетяна Марусенкова1, 2010
1Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних приладів,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна
2Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, кафедра медичної інформатики,
вул. Пекарська, 69, 79010, Львів, Україна
3Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра техногенно-екологічної безпеки,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто принципи побудови сигнальних перетворювачів на базі синхронного детектора, що характеризуються високою завадостійкістю та відповідають вимогам до сучасної низьковольтної електроніки. Висвітлено принцип роботи синхронного детектора, математичний опис та результати модельного дослідження вузлів його схеми. На прикладі результатів експериментальних досліджень продемонстровано ефективність придушення завад.

Рассмотрены принципы построения сигнальных преобразователей на основе синхронного детектора, которые характеризуются высокой помехоустойчивостью и соответствуют требованиям современной низковольтной электроники. Представлены принцип работы синхронного детектора, математическое описание и результаты модельного исследования узлов его схемы. На примере результатов экспериментальных исследований продемонстрирована эффективность подавления помех.

The work considers design principles of signal transducers based on the synchronized detector which have high noise-immunity and meet requirements of modern low-voltage electronics. There are presented the principle of operation of the synchronized detector, the mathematical formulation and the results of its circuit nodes modeling. The experimental investigation results given in this work show the noise suppression effectiveness.

Кількість посилань - 8

УДК 681.335 (088.8)

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАЗИТНИХ МІЖЕЛЕКТРОДНИХ ЄМНОСТЕЙ У ЛОГАРИФМІЧНИХ АЦП З НАКОПИЧЕННЯМ ЗАРЯДУ З ІМПУЛЬСНИМ ЗВОРОТНИМ ЗВ'ЯЗКОМ

 Зиновій Мичуда1,3, Леся Мичуда1, Уляна Антонів2, Андрій Шиманський1, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, 1кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна
3 Політехніка Сьвєнтокжижска в Кєльцах, Польща

Запропоновано математичні моделі похибок логарифмічних АЦП з накопиченням заряду з імпульсним зворотним зв‘язком, наведено результати моделювання та дано оцінку точності.

Предложены математические модели погрешностей логарифмических АЦП с накоплением заряда с импульсной обратной связью, приведены результаты моделирования и дана оценка точности.

The mathematical models of errors of logarithmic ADC, based on accumulation of a charge and pulse feedback are offered, the results of modelling are presented and the valuation of accuracy are given.

Кількість посилань - 6

УДК 536.521.2

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ШКАЛИ НИЖЧЕ ВІД ТОЧКИ ТВЕРДНЕННЯ СРІБЛА 961,78°С НА РЕПЕРНИХ ТОЧКАХ МТШ-90

© Леонід Назаренко, Наталія Гоц, 2010

Харківська Академія міського господарства,
м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17.
Національний університет “Львівська політехніка”,
м. Львів, вул. С. Бандери 12

Обґрунтовано необхідність удосконалення системи метрологічного забезпечення вимірювань температури за випромінюванням, зокрема вдосконалення методів та засобів передавання одиниці термодинамічної температури від еталонних до робочих засобів вимірювання температури за випроміненням. Визначено доцільність побудови радіаційної температурної шкали нижче від точки тверднення срібла 961,78°С.

Раскрыта необходимость совершенствования системы метрологического обеспечения термометрии излучения, в частности совершенствование методов и средств передачи единицы термодинамической температуры от эталонных к рабочим средствам измерения температуры излучения. Определена целесообразность построения радиационной температурной шкалы ниже точки затвердевания серебра 961,78°С.

The necessity of perfection of the system of the metrology providing of thermometery of radiation is exposed in the article, in particular perfection of methods and facilities of transmission of unit of thermodynamics temperature from standard to workings facilities of measuring of temperature of radiation. Expedience of construction of radiation temperature scale is certain below than point of thermosetting of silver of 961,78°С.

Кількість посилань - 13

УДК 681

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ЗА ЗНАЧущІСТЮ ТА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЗАМОВНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ВАТ “ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ”

© Марія Щуцька, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто основні критерії якості за значущістю та методи визначення задоволеності споживачів.

Рассмотрены основные критерии качества по своей значимости и методы определения удовлетворенности потребителей.

Considered сriterions of quality and method of estimation of satisfaction customer.

Кількість посилань - 4

УДК 006.015.8+628.1+621.37/.39; 621.317; 621.37/39.

Нові гідробіологічні показники якості для питної води як харчового продукту номер один

© Марина Міхалєва, Наталія Обуховська, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації
та сертифікації, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Проаналізовано сучасні стандарти безпечних характеристик питної води в Україні та в економічно розвинених країнах. На основі літературного огляду аргументуються і пропонуються нові гідробіологічні показники якості води та інструментарії їх контролю.

Осуществлен анализ современных стандартных безопасных характеристик питьевой воды в Украине и в экономически развитых странах. На базе литературного обзора аргументируются и предлагаются новые гидробиологические показатели качества воды и инструментарии их контроля.

In the article the analysis of modern standards of safe descriptions of drinking-water is done in Ukrain, and in the economic developed countries. On the base of literary review the new hydrobiological indexes of quality of water and tools of their control are argued and offered.

Кількість посилань - 2

УДК 621.317+543+006.

Дослідження можливості використання електричних методів у експресному контролі фальсифікацій молока

© Марина Міхалєва, Ольга Кутенська, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто способи сучасних якісних і кількісних фальсифікацій молока. Запропоновано використання нового електричного методу для експресного контролю характеристик якості молока.

Рассмотрены возможные способы современных качественных и количественных фальсификаций молока. Предложено новый электрический метод для экспрессного контроля характеристик качества молока.

In the given article there are the considered methods of quality and quantitative falsifications of milk. The use of a new electric method is offered for the express control of descriptions of quality of milk.

Кількість посилань - 3

УДК 621.317

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУР АКТИВНИХ ІМІТАТОРІВ ОПОРУ ЯК ОСНОВИ ПРОМИСЛОВИХ КАЛІБРАТОРІВ

© Микола Микийчук, 2010

Національний університет “Львівська політехніка", кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто способи побудови засобів оперативного контролю метрологічних характеристик промислових засобів вимірювання на основі активних імітаторів опору

Рассмотрены пути построения средств оперативного контроля метрологических характеристик промышленных средств измерений на основе активных имитаторов сопротивления

The ways of constructing the effective control devices of industrial mesuring means metrological characteristics based on active imitator resistance

Кількість посилань - 8

УДК 535.5; 535.327; 548.0:535.6

РОЗВИТОК КРИСТАЛООПТИЧНОГО МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОХ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 Микола Степаняк1, Михайло Степаняк2, 2010

1Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
2кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Виконано дослідження кристалооптичного методу вимірювання температури, що дає змогу знаходити початкову температуру та підвищувати точність вимірювання з використанням різної кількості чутливих елементів кристалооптичного термоперетворювача.

Осуществлено исследование кристалооптического метода определения начальной температуры и повышения точности измерения с использованием различного количества чувствительних элементов кристаллооптического термопреобразователя.

The temperature transducer was investigated for its precision increasing due to the primary temperature estimation and different number of crystal sensors using.

Кількість посилань - 11

УДК 621.317

ПРЯМИЙ ТА ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ ПРОВІДНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ ТОМОГРАФІЇ

© Михайло Дорожовець1,2, Антон Пригродський1, 2010

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна
dorozhovets@polynet.lviv.ua
prygrodsky.anton@gmail.com
2Ряшівська політехніка, вул. В.Поля, 2В, 35-959, Ряшів, Польща
michdor@prz.rzeszow.pl

Досліджено можливість застосування опосередкованого методу відтворення розподілу провідності для покращання збіжності ітераційних процедур розв’язання оберненої задачі томографії. Метод оснований на проміжному відтворенні розподілу резистивності. Показано, що цей метод забезпечує кращу збіжність ітераційних процедур розв’язання оберненої задачі томографії провідності.

Исследована возможность применения опосредованного метода воспроизведения распределения проводимости для улучшения сходимости итерационных процедур решения обратной задачи электрической томографии. Метод основывается на промежуточном воспроизведении распределения резистивности. Показано, что метод обеспечивает лучшую сходимость итерационных процедур решения обратной задачи томографии проводимости.

In this paper an opportunity of mediated conductivity distribution reconstruction method for inverse problem’s iterative procedures convergence improvement is investigated. This method based on intermediate resistance distribution reconstruction. It is shown that this method provides better convergence of resistance tomography inverse problem’s iterative procedures.

Кількість посилань - 5

УДК 006:004.9

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МОВИ HTML ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ

 Наталія Крап1, Володимир Юзевич2, 2010

1Львівський інститут економіки і туризму, вул. Менцинського, 8, 79007, Львів, Україна
2 Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79601, Львів, Україна

Створено інформаційно-довідкову систему для вдосконалення нормативно- технічного забезпечення туризму. Запропоновано математичну модель оптимізації тематики сайта.

Создана информационно-справочная система для совершенствования нормативно-технического обеспечения туризма. Предложена математическая модель оптимизации тематики сайта.

The informative reference system for perfection of the normatively technical providing of tourism is created. The mathematical model of optimization of subject of site is offered.

Кількість посилань - 8

УДК 537.32

ПРИСТРІЙ КОМПЕНСАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРИ ВІЛЬНИХ КІНЦІВ ПЕРВИННИХ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

 Оксана Бойко1, Зенон Готра2,3, Олександра Готра1, Наталія Костів3, 2010

1 Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького, кафедра медичної інформатики,
79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
2Жешівська політехніка, республіка Польща
3Національний університет “Львівська політехніка” , кафедра електронних приладів,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Запропоновано пристрій компенсації температури вільних кінців термоелектричних перетворювачів з температурозалежним джерелом живлення.

Предложено устройство компенсации температуры свободных концов термоэлектрических преобразователей с температурозависимым источником питания.

Had offered the device of compensation temperature of the thermoelectric converters free terminals with temperature dependent power source.

Кількість посилань - 7

УДК 53.08; 536.53; 621.31

ПОКРАЩЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИФРОВИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТЕРМОМЕТРІВ

© Олександр Тимчук, Юрій Яцук, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Проаналізовано схемотехнічну реалізацію вхідного уніфікованого кола для цифрових термометрів з напівпровідниковими сенсорами. Проаналізовано можливості зменшення складових похибки генератора модуляційного струму, описано його реалізацію на основі інтегрального помножувального ЦАП. Результати виконаних експериментальних досліджень цифрового термометра, побудованого за спрощеною схемою, показали добру збіжність з теоретичними припущеннями та практичну незалежність показів від впливу опорів ліній зв’язку.

Проанализирована схемотехническая реализация входной унифицированной структуры цифровых термометров с полупроводниковыми сенсорами. Проведен анализ возможных путей уменьшения составляющих погрешности генератора модуляционого тока, описана его реализация на базе интегрального умножающего ЦАП. Результаты экспериментальных исследований цифрового термометра, построенного по упрощенной схеме, показали хорошее совпадение с теоретическими предпосылками и практическую независимость показаний термометра от сопротивлений линий связи.

The input circuit for digital thermometer with outside semiconductor sensor is analyzed in this paper. The analyze is showed that is needed to reduce data errors of the generator modulation current. So are rational generator modulation current changes to integration resistors multiplying DAC. This paper is consisted experimental investigation of the digital thermometer that is designed by easily circuit. Was investigation that in designed digital thermometer was provided independence measure temperature from resistance line communication.

Кількість посилань - 16

УДК 621.317.39

ДИНАМІКА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

© Олена Огуряєва, Володимир Погребенник, 2010

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра захисту інформації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Досліджено динаміку забруднення поверхневих вод Львівської області і показано, що у 2004–2006 рр. простежується тенденція до її зменшення.

Исследована динамика загрязнения поверхностных вод Львовской области и показано, что у 2004–2006 гг. прослеживается тенденция к ее снижению.

The dynamics of contamination of surface-water of the Lvіv area is rotined investigational, that in 2004–2006 it has a tendency to diminishing.

Кількість посилань - 12

Syndicate content