№ 695 (2011)

УДК 004.35

Б.Д. Будз, Ю.П. Дзюбінський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СЛУЖБОВИХ АТРИБУТАХ ФАЙЛІВ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА MS WORD

© Будз Б.Д., Дзюбінський Ю.П., 2011

Розглянуто методи приховування інформації в мультимедійні, графічні і текстові файли. Досліджено службову область файла текстового редактора MS Word з метою визначення пропускної здатності каналу витоку інформації. Розроблено програмні макроси для аналізу текстового файла на предмет наявності прихованих даних.
Ключові слова: файл, текстовий редактор MS Word, програмні макроси.

Methods of hiding information in multimedia, graphic and text files have been studied in this work. MS Word test editor settings options have been analyzed with the aim to determine the capacity of canal to information leakage. Macro programs have been designed in order to analyze test files on the evidence of hidden data.
Key words: file, text editor MS Word, programmatic macros.

Кількість посилань - 5

УДК 621.317:681.2:621.5

В.М. Ванько

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ СЕНСОРІВ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

 Ванько В.М., 2011

В основу аналізу стану розвитку сучасних сенсорів фізичних величин покладено їх модифіковану узагальнену структуру, котра забезпечує широкі функціональні можливості за допомогою нових мікроелектронних схем. Детально розглянуто особливості виконання завдань та алгоритмів двома основними частинами наведеної структури сенсора шляхом максимальної уніфікації переліку його вузлів.
Ключові слова: структура сенсорів фізичних величин, автоматизовані системи управління.

The proposed modified and generalized structure of modern sensors of physical values is based on the analysis of their nowadays’ development state and provides great functional possibilities by the employment of new microelectronic schemes. The peculiarities of tasks and algorithms performance with the help of the two main parts of the notified sensor structure by maximal unifying its knots are considered in detail.
Key words: structure of touch-controls of physical sizes, CASS of management.

Кількість посилань - 2

УДК 004.056, 004.75

В.Б. Дудикевич, Ю.Р. Гарасим

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ

© Дудикевич В.Б., Гарасим Ю.Р., 2011

Адаптовано методику оцінювання живучості на основі логіко-ймовірнісних моделей до системи захисту інформації корпоративної мережі зв’язку для визначення поведінки елементів і системи захисту загалом після впливу на неї дестабілізуючих факторів, вдосконалено та досліджено математичні моделі оцінювання живучості на основі логіко-ймовірнісних та потокової моделей.
Ключові слова: властивість живучості, оцінювання живучості, системи захисту інформації.

Survivability assessment method based on logical probabilistic models was adapted to enterprise communication network information security system for determining the behavior of the elements and security system in general after the destabilizing factors influence; survivability assessment mathematical models based on logical probabilistic and logic-flow models were improved and researched.
Key words: survivability, survivability assessment, information security system.

Кількість посилань - 14

УДК 621.395

Г.В. Кеньо1, В.В. Хома1, 2

1Національний університет «Львівська політехніка»,
1 кафедра захисту інформації,
2 Політехніка Опольська,
інститут автоматики і інформатики

АКУСТИЧНА ЗАХИЩЕНІСТЬ ВИДІЛЕНИХ ПРИМІЩЕНЬ У СВІТЛІ СТАТИСТИЧНОЇ ТА ХВИЛЬОВОЇ ТЕОРІЙ

 Кеньо Г.В., Хома В.В., 2011

Викладено суть статистичної та хвильової теорій поширення звукових хвиль. Показано переваги хвильової теорії при розрахунку основних параметрів акустичного поля та перспективи застосування сучасних систем фізико-технічного моделювання для оцінювання захищеності виділених приміщень.
Ключові слова: акустична захищеність, статистична та хвильова теорія.

The essence of statistical and wave theories of sound-waves distribution is shortly expounded. The wave theory advantages for calculating the acoustic field basic parameters are described. Also application prospect of the modern physicotechnical simulation systems for the estimation of the security protected workrooms is accentuated.
Key words: acoustic protected, statistical and wave theory.

Кількість посилань - 14

УДК 681.325

І.І. Лагун1, А.Е. Лагун2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2кафедра безпеки інформаційних технологій

ВИКОРИСТАННЯ ДИСКРЕТНОГО МАЛОХВИЛЬОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ

© Лагун І.І., Лагун А.Е., 2011

Проаналізовано основні методи виявлення аномалій мережевого трафіку, досліджено механізми виявлення аномалій, встановлено особливості застосування властивостей порогу виявлення аномалій при статистичному аналізі, досліджено аномалії мережевого трафіку після завершення нападу та в режимі реального часу за допомогою дискретного малохвильового перетворення.
Ключові слова: дискретне малохвильове перетворення, аномалія мережевого трафіку, статистичний аналіз.

The article analyzes the main methods of detecting network traffic anomalies, a study anomaly detection mechanisms, the characteristics of the application properties of threshold detection of anomalies in the statistical analysis, and also the anomalies of network traffic after the attack and in real time using the discrete wavelet transform.
Key words: discrete wavelet transform, anomaly network traffic, statistical analysis.

Кількість посилань - 6

УДК 004.75

О.О. Лебедєва, О.М. Матвійків, М.В. Лобур

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

МОДИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВНИМИ ПРОЕКТАМИ

© О Лебедєва.О., Матвійків О.М., Лобур М.В., 2011

Здійснено огляд та аналіз існуючих моделей управління проектами та запропоновано модель управління колективним проектом, яка забезпечує розподіл ресурсів і робіт між учасниками проектування та підтримку спільної роботи в гетерогенному розподіленому середовищі.
Ключові слова: проект, управління проектами, колективне проектування, модель управління колективним проектом.

This paper is devoted to the review and analysis of existing project management models and it is proposed collaborative project management model that provides: allocation of resources and works between the project participants and support of designer’s collaborative work in the heterogeneous environment.
Key words: project, project management, collaborative design, collaborative project management model

Кількість посилань - 18

УДК 621.374

Н.М. Лужецька, В.Б. Дудикевич, А.Я. Горпенюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації, безпеки інформаційних технологій

СТЕПЕНЕВИЙ КОНВЕЄРНИЙ ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ

© Лужецька Н.М., Дудикевич В.Б., Горпенюк А.Я., 2011

Подано результати синтезу та дослідження конвеєрної структури степеневого число-імпульсного функціонального перетворювача. Показано, що максимальна частота роботи такої структури є значно вищою за максимальну частоту роботи класичної структури. Запропоновано способи покращення точності конвеєрної структури степеневого перетворювача.
Ключові слова: степеневий конвеєрний число-імпульсний функціональний перетворювач.

The results of conveyor structure of power pulse-number functional transformer synthesis and research are given. Maximal work frequency such structure is considerably higher than maximal work frequency of classic structure. Also are offered the methods of power structure of exponential transformer exactness improvement.
Key words: degree conveyer chislo-impul'sniy functional transformer.

Кількість посилань - 6

УДК 681.3

В.М. Максимович, О.І. Гарасимчук, Ю.М. Костів

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра безпеки інформаційних технологій, захист інформації

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАТОРА М-ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ЯК СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТА ГЕНЕРАТОРА ПУАССОНІВСЬКОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

© Максимович В.М., Гарасимчук О.І., Костів Ю.М., 2011

Досліджено статистичні характеристики генератора пуассонівської імпульсної послідовності, побудованого на основі генератора М-послідовності. Дослідження проводились для різних типів і степенів матриць, що задають спосіб формування зворотних зв’язків і формують їх конфігурацію відповідно до рівняння функціонування генератора М-послідовностей.
Ключові слова: генератор пуассонівської імпульсної послідовності, генератор М-послідовності, поліноми.

This paper investigates the statistical characteristics of Poisson pulse sequence generator, based on M-sequence generator. Research conducted for different types and degrees of matrices, which define the way of feedback and form their configuration in accordance with the M-sequences generator functional equation.
Key words: Poisson pulse sequence generator, M – sequence generator, polynoms.

Кількість посилань - 4

УДК 004.31, 004.32

В. Мельник1, З. Сарайрех2

Національний університет „Львівська політехніка”,
1кафедра безпеки інформаційних технологій,
2кафедра електронно-обчислювальних машин

ЗАСОБИ ГЕНЕРАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ПРОЦЕСОРІВ НА ОСНОВІ БІБЛІОТЕКИ ЇХ КОМПОНЕНТ

 Мельник В., Сарайрех З., 2011

Запропоновано реалізацію генератора спеціалізованих програмних процесорів, який будується на основі бібліотеки компонент програмних процесорів та програмних засобів генерації файлів верхнього рівня мовою опису апаратних засобів. Розглянуто питання конфігурування програмних процесорів, традиційні та альтернативні методи конфігурування спеціалізованих програмних процесорів, проведено їх аналіз.
Ключові слова: програмний процесор, конфігурування, генератор програмних процесорів.

An implementation of the specialized soft-processors generator is proposed in the paper. The generator is built with the library of the soft-processors components and with the software tool that automatically generates top-level files on the hardware description language. The questions of soft-processors configuring, mainstream and alternative methods of configuring, are discussed, their analysis is done.
Key words: soft-processor, configuring, soft-processors generator.

Кількість посилань - 4

УДК 681.3

Т.М. Микитів, Л.В. Мороз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра безпеки інформаційних технологій

МІКРОКОНТРОЛЕРНИЙ СИНУСНО-КОСИНУСНИЙ ОБЧИСЛЮВАЧ ПІДВИЩЕНОЇ ШВИДКОДІЇ

© Микитів Т.М., Мороз Л.В., 2011

Подано результати дослідження різних модифікацій CORDIC алгоритмів на мікроконтролері для обчислення тригонометричних функцій синуса та косинуса. Описано загальні принципи роботи алгоритмів цього класу, а також кожну з модифікацій зокрема. Кожен з методів реалізований як мовою С, так і мовою Асемблер, що дає можливість оцінити якість генерації коду компілятором. Наведено результати порівняння числового моделювання, зокрема за кількістю елементарних операцій та точності обчислення для однакових вхідних даних.
Ключові слова: CORDIC, мікроконтролер, Асемблер, обчислення, порівняння, синус, косинус, аналіз, методи.

This paper presents results of various modifications on the microcontroller CORDIC algorithms for calculating trigonometric functions sine and cosine. We describe the general principles of this class of algorithms, and each of such modifications. Each of the methods as implemented in C and in assembler, which allows to evaluate the quality of compiler code generation. The results of numerical simulations, in particular on the number of elementary operations and the accuracy of calculation for the same input data.
Key words: CORDIC, microcontroller, assembler, calculation, comparison, sine, cosine, analysis, methods

Кількість посилань - 5

УДК 004. 056

Г.В. Микитин1, 2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра захисту інформації,
2Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка

СИСТЕМНА, НОРМАТИВНА, КОМПЛЕКСНА МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

© Микитин Г.В., 2011

Розроблено системну, нормативну, комплексну моделі захисту інформаційних технологій на основі концепції об’єкт – загроза – захист – управління.
Ключові слова: захист, інформаційні технології, концепція, моделі: системна, нормативна, комплексна.

A system, normative, complex information technology security models based on the subject – threat – security – management concept.
Key words: security, information technology, concept, models – systemic, normative, complex.

Кількість посилань - 12

УДК 53.083:658.56

А.В. Мотало1, В.П. Мотало2

1 Газопромислове управління “Львівгазвидобування”,
2 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ КВАЛІМЕТРІЇ

© Мотало А.В., Мотало В.П., 2011

Розглянуто і проаналізовано основні проблеми розвитку теорії кваліметрії, зокрема, питання теорії оцінювання якості продукції, теорії міри якості продукції та теорії синтезу багатовимірних кваліметричних шкал.
Ключові слова: кваліметрія, оцінювання якості продукції, теорія тміри якості продукції, теорія синтезу багатовимірних кваліметричних шкал.

In the article the most important problems of development of qualimetry theory such as the questions of the theory of product quality evaluation, of the theory of quality measure and of the theory of synthesis of multidimentional qualimetrical scales are considered and analyzed.
Key words: qualimetry, evaluation of quality of products, theory of tmiri quality of products, theory of synthesis of multidimensional kvalimetrichnikh scales.

Кількість посилань - 12

УДК 681.51, 621.3.07

М.I. Паламар, Ю.В. Пастернак

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

КЕРУВАННЯ АНТЕННОЮ СИСТЕМОЮ З МЕХАНІЗМОМ НАВЕДЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТИПУ «HEXAPOD»

© Паламар М., Пастернак Ю., 2011

Розглядається принцип, алгоритм керування антенною системою з механізмом наведення на основі паралельної кінематичної структури «Hexapod» як опорно-поворотного пристрою. Проаналізовано переваги і недоліки такого поворотного пристрою, створено модель та запропоновано алгоритм керування наведенням антени.
Ключові слова: антенна система, схеми і конструкції АС з ОПП Hexapod.

This paper considers the principle, algorithm, hardware, and software structure for control of the antenna system with the pointing mechanism based on the parallel cinematic structure «Hexapod» as a supporting-turning device. The advantages and drawbacks of such turning device were analyzed. The computer model of the control system was developed. Antenna pointing control algorithm was proposed.
Key words: the antenna system, charts and constructions, is ACE from OPP Hexapod.

Кількість посилань - 4

УДК 621.317

В.Д. Погребенник, Н.В. Пігур

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

РОЗРОБЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЕКРАНІВ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

© Погребенник В.Д., Пігур Н.В., 2011

Розглянуто методи електромагнітного екранування будівель та приміщень з метою захисту інформації. Виявлено основні види електромагнітних випромінювань, які впливають на інформацію. Запропоновано класифікацію форми та матеріалів екранів для захисту приміщень.
Ключові слова: класифікація електромагнітних екранів, електромагнітних випромінювання.

Methods for electromagnetic shielding of buildings in order to protect information in considered. The main types of electromagnetic radiation that affect the information in detected. A classification of forms and materials of screens to protect the premises in proposed.
Key words: classification of electromagnetic screens, electromagnetic radiation.

Кількість посилань - 6

УДК 004.4

В.Д. Погребенник, П.Т. Хромчак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ РЕЙТИНГУ ВІДПРАВНИКА

© Погребенник В.Д., Хромчак П.Т., 2011

Описано механізм роботи системи рейтингу відправника та формування довірених відносин під час встановлення з’єднання між двома хостами. Наведено практичні аспекти реалізації такої системи на прикладі роботи поштового серверу.
Ключові слова: інформаційні ресурси, поштовий сервер.

The mechanism of sender rating system and establishing of trustworthy relations in the process of connecting between 2 ends is described. The practical aspects of such system realisation is provided on the basis of mail server.
Key words: informative resources, MTA.

Кількість посилань - 4

УДК 628.1.033

Є.В. Походило, Н.В. Мартинович

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВИМІРЮВАННЯ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ІМПЕДАНСНИМ МЕТОДОМ ЗА ЧАСТОТОЮ ТЕСТОВОГО СИГНАЛУ

© Походило Є.В., Мартинович Н.В., 2011

Запропоновано спосіб вимірювання твердості води за зміною частоти тестового сигналу як інформативного параметра. Зміна реактивної складової адмітансу об’єкта контролю при цьому використовується як індикатор. Наведено схему реалізації запропонованого способу.
Ключові слова: вимірювання твердості води, тестовий сигнал.

The method of measuring of hardness of water is offered after the change of frequency of test signal, as an informing parameter. The change of reactive constituent of admittance object of control is here utilized as an indicator. The chart of realization of the offered method is resulted.
Key words: measuring of hardness of water, test signal.

Кількість посилань - 7

УДК 621.317.73

Є.В. Походило, С.Є. Остапчак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ІМІТАНСУ

 Походило Є.В., Остапчак С.Є., 2011

Запропоновано варіанти реалізації диференційного методу оцінювання якості за параметрами імітансу об’єктів кваліметрії.
Ключові слова: диференційний метод, оцінювання якості продукції.

The variants of realization of differential method are offered of evaluation quality after the parameters of imitans objects of qualimetry.
Key words: differential method, evaluation of quality of products.

Кількість посилань - 8

УДК 621.314

В. Самотий1,2, О. Лопачак1, А. Павельчак1

1. Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2. Politechnika Krakowska, katedra automatyki i technik informacyjnych, Polska

ГЕНЕТИЧНО-ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧИСЛА ФАЗ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРЕГУЮЧИХ RL-ЛАНОК

© Самотий В., Лопачак О., Павельчак А., 2011

Запропоновано методику параметричної оптимізації перетворювача числа фаз з використанням RL-ланок та генетичного алгоритму, що дає можливість максимально наблизити форму вихідного сигналу перетворювача до ідеальної трифазної напруги.
Ключові слова: генетично-параметрична оптимізація перетворювача, корегуючі RL-ланоки.

In this paper, authors have suggested the method of parametric optimization for the converter of number of phases, using RL-links and genetic algorithm. It enables to make output signal form of the converter similar to ideal three-phase voltage.
Key words: genetically self-reactance optimization of transformer, koreguyuchi rl-link.

Кількість посилань - 18

УДК 536.532

В. Столярчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТУ ПЕЛЬТЬЄ В ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

© Столярчук В., 2011

Наведено результати дослідження ефекту Пельтьє в термоелектричних перетворювачах ХК.
Ключові слова: ефект Пельтьє, термоелектричні перетворювачі.

Results of the Peltier effect research in Ch-Co thermoelectric transducers are notified in the article.
Key words: effect of Peltier, thermo-electric transformers.

Кількість посилань - 2

УДК 378:006.015.5

І.П. Тавлуй

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

© Тавлуй І.П., 2011

Виявлено характерні особливості застосування системного підходу до розроблення системи управління якістю вищого навчального закладу; визначена механізм управління якістю ВНЗ.
Ключові слова: система управління якістю, ВНЗ, системний підхід, зворотний зв’язок

The identified characteristic features use of a system approach management in developing the quality management system of higher education ; determine the mechanism of quality control of the university
Key words: Quality management system, university, system approach management, feedback

Кількість посилань - 9

УДК 681.325

І.Я. Тишик, Я.Р. Совин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ РАДІОХВИЛЬОВИХ ОХОРОННИХ СИСТЕМ СИГНАЛІЗАЦІЇ

 Тишик І.Я., Совин Я.Р. 2011

Для підвищення завадостійкості радіохвильових охоронних систем сигналізації запропоновано використати як зондувальні нестаціонарні широкосмугові сигнали неперервного типу з подальшим опрацюванням зондувального та відбитого сигналів у часо-частотній (вейвлет) області. Наведено та проаналізовано результати моделювання процесу опрацювання згаданих сигналів вейвлет-перетворенням.
Ключові слова: завадостійкість, радіохвильові охоронні системи сигналізації, нестаціонарні широкосмугові сигнали неперервного типу, вейвлет-перетворення.

For the increase of firmness to the hindrances of the radio wave protective systems of signaling it is suggested to use as soundings non-stationary wideband signals of continuous type with the further working sounding and removed such signals in a time-frequency (wavelet) area. The results of design mentioned signals processing are resulted and analyzis in based on technique wavelet transform.
Key words: zavadostiykist', radio wave protective systems of signaling, non-stationary shirokosmugovi signals of continuous type, veyvlet-transformation.

Кількість посилань - 12

УДК 004.056

В.Ф. Чекурін, О.О. Будік

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

© Чекурін В.Ф., Будік О.О., 2011

Розглянуто класифікацію та узагальнену структурну модель системи електронного навчання, зорієнтовані на потреби аналізу інформаційної безпеки. У межах розробленої моделі запропоновано підхід до формування вимог безпеки систем електронного навчання.
Ключові слова: система електронного навчання, віртуальне навчальне середовище, інформаційна безпека СЕН.

E-learning system classification and generalized structural model for information security analysis have been considered. On this basis an approach to security requirements for e-learning system forming has been suggested.
Key words: E-learning system, virtual learning environment, ELS information security.

Кількість посилань - 14

Syndicate content