№ 699 (2011)

УДК 004.738.5

А.Ю. Берко, В.А. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМЕРЦІЙНОГО WEB-КОНТЕНТУ

© Берко А.Ю., Висоцька В.А., 2011

Запропоновано модель життєвого циклу комерційного Web-контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом та запропоновано методи їх вирішення.
Ключові слова: Web-контент, система управління контентом, життєвий цикл Web-контенту, система електронної контент-комерції, інтернет-маркетинг.

The article proposed to model the commercial Web content lifecycle in electronic commerce systems. The model describes the processes of information processing resources in the electronic content commerce systems and automation technology simplifies the formation, management and implementation of content. The paper analyzes the main problems of e-commerce and content management services function. The methods of solving these problems are proposed.
Key words: web content, content management system, Web content lifecycle, electronic content commerce system, Internet Marketing.

Кількість посилань – 21.

УДК 004.738.5

А.Ю. Берко, Я.П. Кісь, В.І. Суховерський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМА КОНТЕНТ-МОНІТОРИНГУ НОВИННИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

© Берко А.Ю., Кісь Я.П., Суховерський В.І., 2011

Проаналізовано основні методи та засоби системи контент-моніторингу. На основі цих методів і засобів виконано дослідження з метою виявлення найвживаніших категорій / слів у провідних періодичних виданнях України.
Ключові слова: контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, таблиці прив’язки, таблиці взаємозв’язку, дайджести.

The article discusses the basic methods and content-monitoring system. The research, based on these methods and tools to identify the most frequently zustrichayemyh categories / keywords in leading journals press in Ukraine.
Key words: content, content analysis, content monitoring, reference tables, table relationships, digests.

Кількість посилань – 7.

УДК 004.89

Є.В. Буров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ

© Буров Є.В., 2011

Розглянуто використання алгоритмічних моделей знань для автоматизації тестування програмних продуктів. Запропоновано архітектуру системи тестування, ієрархію моделей. Продемонстровано взаємодію різних типів моделей для розв’язування задачі автоматизованого тестування
Ключові слова: автоматизоване тестування, модель, керовані моделями системи.

Paper describes the use of algorithmic knowledge models for overnight testing automation. The arhitecture of intellectual testing system is described. Algorithmic models formalization is proposed. Knowledge model interaction and execution is presented for a real world test automation system.
Key words: model-driven systems, automated testing, knowledge model.

Кількість посилань – 8

УДК 004.82 (045)

А.І. Вавіленкова

Національний авіаційний університет

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ РЕЗОЛЮЦІЙ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

© Вавіленкова А.І., 2011

Досліджено особливості застосування методу резолюцій під час пошуку логічних суперечностей у текстових документах на основі аналізу формальних моделей представлення знань.
Ключові слова: текстові документи, метод резолюцій, логіко-лінгвістичні моделі, логіка предикатів.

The features of application of method of resolutions are explored at the search of logic contradictions in text documents on the basis of analysis of formal models of knowledge representation.
Key words: text documents, method of resolutions, logic-linguistic models, quantificational logic.

Кількість посилань – 6.

УДК 004.652

О.М. Верес, О.М. Андрухов, Л.Б. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ КАФЕДРОЮ

© Верес О. М., Андрухов О. М., Чирун Л.Б., 2011

Нові інформаційні, інноваційні, телекомунікаційні технології сприяють ефективності та оптимізації управління навчальним процесом. На підставі системного аналізу діяльності кафедри вищого навчального закладу запропоновано концептуальну модель інформаційної системи визначення якості освітніх послуг, які надає кафедра.
Ключові слова: концептуальна модель, управління навчальним процесом, якість освіти.

New information, innovation and telecommunication technologies contribute to the effectivness and optimization in the management of studies. Based on systematic analysis of the department of the university, offered a conceptual model of information system for determining the quality of educational services department.
Key words: conceptual model, management of studies, quality education.

Кількість посилань – 14

УДК 004.738.5

В.А. Висоцька, В.М. Дорош

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ГЕНЕРУВАННЯ ПРОФІЛЬНИХ WEB-САЙТІВ

© Висоцька В.А., Дорош В.М., 2011

Розглянуто проблеми побудови інтелектуальних систем генерування профільних Web-сайтів електронного бізнесу, а також особливості створення такої системи. Запропоновано методи побудови такої системи.
Ключові слова: система управління контентом, шаблон Web-сайта, генерування профільних Web-сайтів.

In this article building problems of intelligent systems of relevant e-business Web sites generation are considered. A feature of such a system, а methods of such system creating are proposed.
Key words: content management system, Web template, generating relevant Web sites.

Кількість посилань – 9

УДК 004.9

О.Б. Вовк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ТОРГОВИМИ МАРКАМИ: ВИДИ, КЛАСИ, ЗАХИСТ

© Вовк О.Б., 2011

Виконано огляд видів торгових марок. Подано класифікацію об’єктів, що можна зареєструвати як торгові марки. Виведено орієнтовну формулу розрахунку вартості торгової марки. Здійснено порівняльний аналіз захисту торгових марок в Україні та світі.
Ключові слова: торгова марка, логотип, бренд, інтелектуальна власність.

The article presents an overview of existing types of trademarks. In the article the classification of objects that can be registered as trademarks is presented. Author displays the approximate formula for calculating the cost of a trademark. The comparative analysis of trademarks in Ukraine and abroad is made.
Key words: trade mark, logo, brand, intellectual property

Кількість посилань – 3

УДК 004.853+004.855.5

О. В. Годич*, М. В. Давидов**, Ю. В. Нікольський**, В. В. Пасічник**, Ю. М. Щербина*

* Львівський національний університет імені Івана Франка
** Національний університет “Львівська політехніка”

ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДАНИХ НА ОСНОВІ КАРТ КОХОНЕНА

© Годич О. В., Давидов М. В., Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М., 2011

Тенденції останнього десятиліття розвитку архітектури центральних обчислювальних процесорів чітко вказують на використання багатоядерного підходу зі збільшенням кількості процесорів кожні вісімнадцять місяців відповідно до закону Мура. Зміщення від архітектури швидких одноядерних до повільніших багатоядерних процесорів ставить питання про масштабовність великого класу обчислювальних алгоритмів, зокрема алгоритмів аналізу даних. Висвітлено результати дослідження з використання сучасних парадигм паралелізації у програмуванні з метою масштабування процесів аналізу даних на основі карт Кохонена.
Ключові слова: карти Кохонена, паралельні обчислення, аналіз даних.

The trends of the past decade in architecture of the central processing unit show a clear direction towards multi-core processors with the number of cores increasing every eighteen months according to the Moore’s law. The shift from fast single-core to slower multi-core CPUs poses a question of scalability for a vast class of computational algorithms including algorithm used for data analysis. This paper presents the research result of using state of the art parallelisation programming paradigms to scale data analysis processes based on Self-Organising Maps.
Key words: Self-Organising Maps, parallel computations, data analysis.

Кількість посилань – 20

УДК 004.652.4

В.Г. Григорович, О.Ю. Косовська, О.М. Пігур-Пастернак, А.Ю. Шілінг

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ ТЕМПОРАЛЬНИХ БАЗ ДАНИХ

© Григорович В.Г., Косовська О.Ю., Пігур-Пастернак О.М., Шілінг А.Ю., 2011

Розглянуто характерні особливості темпоральних баз даних, їхні основні поняття та історію, описано методи представлення темпоральних даних.
Ключові слова: база даних, темпоральні бази даних, темпоральні відношення, часовий інтервал, модель даних.

The article reviews the characteristic features of temporal databases, their basic concepts and history, describes methods of presentation of temporal data.
Key words: database, temporal database, temporal relation, time interval, data model.

Кількість посилань – 16.

УДК 004.942:934.22

М.В. Давидов, Ю.В. Нікольський, С.М. Тиханський

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІЗЕМ ЗА АРТИКУЛЯЦІЇ У СКЛАДІ ЖЕСТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

© Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Тиханський С.М., 2011

Розглядається проблема розпізнавання артикуляції на відеозаписах з мовленням. Пропонується багатокроковий метод розпізнавання, що ґрунтується на нормалізації зображення обличчя, методі активної моделі форми ASM та методі найменших квадратів. Метод протестований на відеозаписах промовляння слів та на основі облич.
Ключові слова: жестова мова, артикуляція, розпізнавання образів, розпізнавання обличчя, активна модель форми, нормалізація зображення.

The problem of articulations recognition on human speech videos is considered. Multistep recognition method that is based on face image normalization, active shape model (ASM) and least squares method is proposed. It was tested on human speech video records and on samples from the face database.
Key words: sign language, articulation, image recognition, face recognition, active shape model, image normalization.

Кількість посилань – 11.

УДК 004.056, 004.75

В.Б. Дудикевич, Ю.Р. Гарасим

Національний університет “Львівська політехніка”,
Кафедра захисту інформації

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖ ПЕТРІ

© Дудикевич В.Б., Гарасим Ю.Р., 2011

Розглянуто актуальну науково-практичну проблему розроблення моделей і методів оцінювання живучості систем захисту інформації корпоративних мереж зв’язку. Розроблено та проаналізовано модель оцінки живучості систем захисту інформації корпоративних мереж зв’язку.
Ключові слова: властивість живучості, оцінка живучості, системи захисту інформації.

The work is devoted to enterprise communication networks information security systems survivability assessment models and methods development as an actual scientific and practical problem solution. Within the paper enterprise communication networks information security systems survivability assessment model was developed and investigated.
Key words: survivability, survivability assessment, information security system.

Кількість посилань – 25.

УДК 378

Н.О. Думанський

Національний університет “Львівська політехніка,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВІДКРИТІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

© Думанський Н.О., 2011

Розглянуто відкриті системи для створення дистанційних курсів. Проаналізовано їхні характеристики та функціонал.
Ключові слова: дистанційна освіта, електронне навчання.

The article deals with open systems to create distance learning courses. Analyzes their characteristics and functionality.
Key words: distance education, e-learning.

Кількість посилань – 5.

УДК 003.26.09:004.032.24:519.852.67

Н.В. Загородна, С.А. Лупенко, А.М. Луцків

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,
кафедра комп'ютерних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ GRID-СИСТЕМ НА ОСНОВІ GPU-ВУЗЛІВ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КРИПТОАНАЛІЗУ

© Загородна Н.В., Лупенко С.А., Луцків А.М., 2011

Сформовано проект грід-мережі на основі обчислювальних вузлів, обладнаних GPU-платами для розв'язання задачі криптоаналізу, та сформульовано вимоги до неї. Здійснено вибір і обґрунтування програмних компонент, які б забезпечили роботу такої мережі.
Ключові слова: GPGPU, обчислювальний-ґрід, криптоаналіз.

The design of grid-network based on GPU-nodes for purposes of cryptanalysis based on the criteria of flexibility, availability, functionality and ease of development is developed. Requirements for distributed computing systems for cryptanalysis are formed.
Key words: GPGPU, grid, cryptanalysis.

Кількість посилань – 12.

УДК 004.93.1

В. М. Заяць*, M.М. Заяць

*Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В. Чорновола,
кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та систем;
Національний університет „Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ФУНКЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ КОМП’ЮТЕРА НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛЕЙ

© Заяць В.М., Заяць М.М., 2011

Описано систему розпізнавання користувачів комп’ютера за допомогою дискретної моделі, що зв’язує часові затримки під час введення інформації з клавіатури комп’ютера у дискретні відліки часу. Це істотно підвищило ефективність розпізнавання та дало змогу автоматизувати процедуру ідентифікації користувачів комп’ютера. Відзначено функційні можливості та основні напрями розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера, створених на основі дискретних моделей.
Ключові слова: дискретна модель, статистика, ймовірність, розпізнавання, ідентифікація.

In the article the description the system of computer users recognition is offered by means discrete model, that relations the sentinel delays at entered information from a keyboard in the to discrete moment of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 time and automates procedure of authentication of users. The main directions of development and application of the systems of recognition and identification created on the basis of discrete models are marked.
Key words: discrete model, statistics, probability, recognition, identification.

Кількість посилань – 22.

УДК 004.9

А.В. Катренко, Д.С. Магац

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ ІТ-ПРОЕКТІВ

© Катренко А.В., Магац Д.С., 2010

Розглянуто проблематику організації та підтримання управління в організаціях, які реалізують свою діяльність у вигляді проектів, а також основні підходи до управління портфелем проектів, моделі та методи його формування.
Ключові слова: управління портфелями проектів, формування портфеля проектів, портфель проектів.

This paper deals with problems of the project portfolio management, main goals of portfolio management, targets and tools. Also this paper describes the main principles of portfolio management and models and methods of forming project portfolio.
Key words: project portfolio management, portfolio creation, projects portfolio.

Кількість посилань – 9.

УДК 519.16

Т.В. Ковалюк, Д.С. Іващенко

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління

МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ОПТИМІЗАЦІЇ У ЗАДАЧАХ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

© Ковалюк Т.В., Іващенко Д.С.,2011

Розглянуто проблему надання користувачам інформації про оптимальний комплект засобів екологічного захисту, що гарантує безпеку перебування у заданому регіоні. Описана постановка задачі вибору оптимального комплекту засобів захисту людини від впливу екологічних факторів. Розглянуто метод, що дає змогу на основі інформації про доступні засоби захисту, чинних норм дії шкідливих чинників на людину і даних про екологічну обстановку в заданому регіоні отримати рекомендації із убезпечення населення.
Ключові слова: екологічні фактори, засоби захисту від екологічних факторів, генетичний алгоритм, метод гілок та границь, метод динамічного програмування.

The article considers the problem of providing users with information about the optimal set of environmental protective kits, which guarantees safety stay in specific area. It describes the problem statement of selection an optimal set of remedies. It considers a method of obtaining recommendations to ensure environmental safety of the population, based on the data about available remedies and active hazard.
Key words: ecological factors, facilities of protecting from ecological factors, genetic algorithm, method of Branch-and-bound, method of the dynamic programming.

Кількість посилань – 7.

УДК 004.852; 004.94

П.О. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ДИНАМІЧНА КООРДИНАЦІЯ СТРАТЕГІЙ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ

© Кравець П.О., 2011

Розв’язано задачу динамічної координації стратегій мультиагентних систем в умовах невизначеності на основі моделі стохастичної гри. Динамічна координація полягає у навчанні системи генерувати просторово-розподілені періодичні сигнали. Побудовано модель стохастичної гри, визначено критерії динамічної координації стратегій гравців, розроблено рекурентний метод, алгоритмічне та програмне забезпечення розв’язування стохастичної гри.
Ключові слова: мультиагентна система, стохастична гра, динамічна координація стратегій.

The problem of dynamic coordination of strategies of multiagent systems in the conditions of uncertainty on the basis of stochastic game model is solved. Dynamic coordination consists in system learning to generate the spatially-distributed periodic signals. The model of stochastic game is constructed, criteria of dynamic coordination of strategies are defined, a recurrent method, algorithmic and software support for the stochastic game solving are developed.
Key words: multiagent system, stochastic game, dynamic coordination of strategies.

Кількість посилань – 10.

УДК 658.012.011.56

І.М. Кульчицький, Н.Б. Осідач

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної лінгвістики

Лексикографічна база даних збірки М. Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке інше”

© Кульчицький І.М., Осідач Н.Б., 2011

Досліджено структуру збірки М. Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке інше” з метою створення її електронної версії. Запропоновано структурну інформаційну модель лексикографічної бази даних та технологію перетворення збірки з паперової форми у цифрову.
Ключові слова: комп’ютерна лексикографія, пареміологія, бази даних.

The article researches the structure of the collection “Ukrainian adages, proverbs and the like” by M. Nomys with the aim of creating its electronic version. An informational model of the lexicographic database and a technology of transforming the collection from hardcopy into a digital version are suggested.
Key words: computer lexicography, paremiology, databases.

Кількість посилань – 12.

УДК 002.53/.55:004.032.6

Н.Е. Кунанець, О.Б. Малиновський

Національний університет “Львівська політехніка”

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ КОНСОЛІДОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

© Кунанець Н.Е., Малиновський О.Б., 2011

Розглянуто специфіку роботи над створенням консолідованого інформаційного ресурсу з історії бібліотечної справи Галичини, проаналізовано методи інформаційного пошуку, застосовані для його формування, розкрито особливості поєднання кількох інформаційних технологій під час створення електронного видання.
Ключові слова: консолідована інформація, інформаційний продукт, мультимедійні технології.

The article considers the specific work to create a consolidated information resource library on the history of Galicia, examines methods of information retrieval, applied for its formation, reveals several features of the combination of information technology to create electronic publication.
Key words: competitive intelligence, information products, multimedia technology.

Кількість посилань – 16.

УДК 004.031.2

І.І. Кушнірецька, Л.В. Чирун,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВИБОРЦЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФАСЕТНОГО МЕТОДУ КЛАСИФІКАЦІЇ

© Кушнірецька І.І.,Чирун Л.В., 2011

Розглянуто використання можливостей фасетної класифікації для знаходження результату системи підтримки прийняття рішень виборця. Запропонована методика дає можливість виборцеві вибрати політичну партію для голосування згідно з попередньо визначеними класицікаційними ознаками.
Ключові слова: фасета, фасетна класифікація, СППР.

This paper reviews the opportunities for finding faceted classification results decision support system for the voter. The technique enables the voter to choose a political party to vote, according to predefined signs for classification.
Key words: facet, faceted classification, features selection, DSS.

Кількість посилань – 5.

УДК 004.89

В.В. Литвин, А.С. Мельник, В.Я. Крайовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

Оцінка новизни знань під час Автоматичної розбудови онтологій

© Литвин В.В., Мельник А.С., Крайовський В.Я., 2011

Розглядається оцінка новизни знань під час автоматизації побудови онтології на основі аналізу текстових ресурсів. Розвиток онтології починається з деякої базової онтології, яка задає досліджувану предметну область. Розроблено алгоритм оцінки новизни знань.
Ключові слова: онтологія, концепт, новизна знань.

In the paper the evaluation of the novelty of knowledge during the automation of ontology-based text analysis resources. Development of ontology begins with some basic ontology, which specifies the subject area studied. The algorithm estimates the novelty of knowledge.
Key words: ontology, concept, novelty of knowledge, quality assessment.

Кількість посилань – 8.

УДК 004.738.5

О.В. Марковець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАЯВНИКА ДЛЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

© Марковець О.В., 2011

Розглянуто сучасний стан процесів опрацювання звернень громадян. Запропоновано вдосконалену схему збору та опрацювання звернень та описано математичну модель автора звернення для системи опрацювання та збору звернень громадян.
Ключові слова: звернення, заявник, математична модель заявника.

The author investigates current view out the tasks of citizen’s requests processing. The mathematical model of the applicant in the system for collecting and processing of citizen’s requests is described. The improved scheme for collecting and processing requests is proposed.
Key words: requests, declarant, mathematical model of the applicant.

Кількість посилань – 12.

УДК 351

В.І. Мищишин, П.І. Жежнич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

© Мищишин В.І., Жежнич П.І., 2011

Проналізовано державну політику розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування. Розглянуто передумови електронного урядування в Україні та наведено модель державного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства. Здійснений аналіз етапів розвитку електронного урядування. Наведено очікувані результати впровадження електронного урядування.
Ключові слова: електронне урядування, електронний уряд, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), інформаційне суспільство, концепція.

The analysis of public policy of information society and e-governance. The prerequisites of e-government in Ukraine, and presented a model of public administration under the Information Society. The analysis of developmental stages of e-governance. These expected results of implementing e-government.
Key words: e-governance, e-government, information-communication technology (ICT), information society, сoncept.

Кількість посилань – 11.

УДК 539.4

В.В. Можаровський1, С.А. Мар’їн1, І.В. Коробійчук2, Н.А. Мар’їна3

1Гомельський державний університет імені Франциска Скорини,
2Житомирський державний технологічний університет,
3Білоруський державний університет транспорту

КОНЦЕПЦІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ, ПОСУДИН І РЕЗЕРВУАРІВ

© Можаровський В.В., Мар’їн С.А., Коробійчук І.В., Мар’їна Н.А., 2011

Розглянуто задачу побудови програмного комплексу моніторингу технічного і корозійного стану систем трубопроводів, а також засоби автоматизації і структурну схему взаємодії модулів. З використанням розробленого програмного комплексу показано режим роботи з технологічними схемами. Описано засоби для визначення і діагностики ресурсу устаткування з урахуванням корозії.
Ключові слова: трубопровід, моніторинг, програмний комплекс, діагностування.

The problem of construction of software maintenance and corrosion monitoring of pipeline systems, and provides automation and flow diagram of interaction modules. Using the developed software is indicated mode of technological schemes. The means to identify and diagnose equipment resource including corrosion.
Key words: pipeline, monitoring, software system, diagnostics.

Кількість посилань – 5.

УДК 004.652.8

О.М. Наум

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж

ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТУРИСТИЧНОГО САЙТА

© Наум О.М., 2011

Запропоновано інформаційну модель, яка відповідає низці вимог і є основою для створення туристичних сайтів.
Ключові слова: інформаційна модель, туризм, сайт.

This paper presents an information model that meets some requirements and are the basis for a tourism websites.
Key words: information model, tourism, website.

Кількість посилань – 11.

УДК 621.396.96

Л.Я. Нич, Р.М. Камінський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ У СИСТЕМАХ ОПРАЦЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ

© Нич Л.Я., Камінський Р.М., 2011

Теоретично обґрунтована і експериментально підтверджена доцільність використання емпіричної функції розподілу для оцінювання ефективності інтелектуальної діяльності операторського персоналу в системах візуального опрацювання динамічних образів.
Ключові слова: операторська діяльність, оцінювання ефективності роботи, MS Excel 2003, часова послідовність, бета-розподіл.

Legitimacy of the use of empiric function of beta-distribution for the efficiency estimation of intellectual activity of operator personnel in the systems of the visual processing of dynamical objects is theoretically reasonable and experimentally is confirmed.
Key words: operator activity, evaluation of efficiency of work, MS Excel 2003, time sequence, beta-distributing.

Кількість посилань – 10.

УДК 004.942

В.В. Пасічник, Н.М. Іванущак

Національний університет “Львівська політехніка”,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЙМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

© Пасічник В. В., Іванущак Н. М., 2011

Здійснено наочне ймовірнісне моделювання процесу зародження та кластеризації локальної комп’ютерної мережі. Розроблено модель, яка дає змогу отримати зображення мережі для різних початкових умов, динамічно візуалізувати процес її структуризації.
Ключові слова: комп’ютерні мережі, дендритний ріст, модель ДОА.

In this work there is given the probabilistic visualization of modeling of nucleation and clustering of local computer network. The developed model allows the network to obtain images of different initial conditions and dynamically visualize the process of structuring.
Key words: computer networks, dendritic growth, DLA model.

Кількість посилань – 9.

УДК 004.738.5+004.773.2

А.М. Пелещишин, Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ існуючих типів ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ та ПОБУДОВА МОДЕЛІ ВІРТУАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ОСНОВІ ВЕБ-ФОРУМУ

© Пелещишин А.М., Кравець Р. Б., Сєров Ю. О., 2011

Проведено аналіз існуючих типів віртуальних спільнот та розглянуто їхні особливості. Побудовано формальну модель віртуальної спільноти та веб-форуму.
Ключові слова: World Wide Web, віртуальна спільнота, соціальна мережа, он-лайн-спільнота, веб-форум, чат, гостьова книга, модель віртуальної спільноти.

In this paper existing types of virtual communities and their features were analyzed. Formal model of virtual community and web forum was developed.
Key words: World Wide Web, virtual community, social network, online-community, web forum, chat, guestbook, virtual community model.

Кількість посилань – 29.

УДК 004.9

О.Ю. Пшеничний, Н.Б. Шаховська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

інформаційна система аналізу захворюваності на панкреатит

© Пшеничний О.Ю, Шаховська Н.Б., 2011

Описано архітектуру програмної системи, що дасть змогу автоматизувати збір, аналіз даних та формування звітів та прогнозів захворюваності на панкреатит.
Ключові слова: панкреатит, статистика, аналіз, моделювання, програмна система.

This paper describes architecture of software system that would be able to collect, process and predict needed statistic values in disease spreading model..
Key words: pancreatitis, statistics, analyzes, modeling, software system.

Кількість посилань – 6.

Syndicate content