№ 702 (2011)

УДК 621.01

В.М. Боровець1, В.С. Шенбор1, А.М. Сліпчук2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
2кафедра технології машинобудування

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ПРИЙМАЛЬНОЇ ЛІЙКИ ПАКУВАЛЬНОГО АВТОМАТА НА ХАРАКТЕР РУХУ ПАКОВАНОГО ПРОДУКТУ

 Боровець В.М., Шенбор В.С., СліпчукА.М., 2011

Розглянуто вплив конструктивних параметрів приймальної лійки пакувального автомата на характер руху завантажувального середовища з метою підвищення продуктивності процесу пакування. Встановлено чинники впливу на характер руху та проведено аналіз і розрахунок параметрів.

In this work influence of structural parameters of receiving watering-can of packing automat is considered on character of motion of load environment with the purpose of increase of the productivity of packing process. The factors of influence on character of motion are set and an analysis and calculation of parameters is conducted.

Кількість посилань – 3.

УДК 691.87:691.714

І.О. Вакуленко

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
кафедра технології матеріалів

УМОВИ ФОРМУВАННЯ СМУГ ЧЕРНОВА-ЛЮДЕРСА У НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЯХ

© Вакуленко І.О., 2011

Розглянуто залежності межі плинності та її складових від розміру зерна фериту низьковуглецевої сталі з використанням уявлень стосовно впливу необхідної кількості рухомих дислокацій для зародження смуг деформації.

The observed of yield point and put together them to be the result of a directional variation in the grain size of ferrite to cause nucleation of mobile dislocations for formation stripe deformation in low carbon steel.

Кількість посилань – 11.

УДК 629.11+519

Л.Д. Величко, Б.І. Сокіл, Ю.А. Чаган

Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

РОЗРОБКА МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ НЕЛІНІЙНИХ ПОЗДОВЖНЬО-КУТОВИХ КОЛИВАНЬ ГУСЕНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

© Величко Л.Д., Сокіл Б.І., Чаган Ю.А. 2011

На основі узагальненої моделі динаміки гусеничних транспортних засобів розроблено методику дослідження власних нелінійних поздовжньо-кутових коливань. В її основу покладено ідею застосування спеціальних періодичних Ateb-функцій для побудови звичайних диференціальних рівнянь із степеневою нелінійністю. Отримано залежність, яка визначає частоту коливань від характеристик підвіски та особливостей її розміщення. Показано, що найсприятливішими з точки зору комфортабельності є підвіски із сильно нелінійним зв’язком між деформацією та відновлювальною силою.

On the basis of the generalized model of dynamics of caterpillar vehicles it is developed a technique of research of own nonlinear longitudinal-angular oscillations. In its basis it is necessary idea of usage of special Ateb-functions for construction of the usual differential equations with sedate nonlinearity. It is received a relation which determines an oscillation frequency from characteristics of the suspension and features of its accommodation. It is shown that optimum, from the point of view of comfortableness, there are suspensions with strongly nonlinear communication between deformation and renewing force.

Кількість посилань – 6.

УДК 621.833.62-233.3

І.Є. Грицай, І.О. Волошин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ТЕРТЯ НА ПОВЕРХНЯХ КОНТАКТУ В ПРОЦЕСІ ВИКІНЧУВАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС З ВІБРАЦІЯМИ

© Грицай І.Є., Волошин І.О., 2011

Досліджено параметри процесу чистової обробки та поверхневого зміцнення зубчастих коліс. Проаналізовано сили, які виникають під час процесу зміцнення, роботи тертя на поверхнях контакту оброблюваного колеса.

A study of characteristics of the finishing and surface hardening of gears. The forces that arise during the process of strengthening the work of friction on surfaces machined wheels.

Кількість посилань – 2.

І.Є. Грицай, І.І. Юрчишин, В.В. Ступницький

КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ – 90 РОКІВ!

© Грицай І.Є., Юрчишин І.І., Ступницький В.В., 2011

1 жовтня 2011 року кафедрі технології машинобудування Львівської політехніки виповнюється 90 років.

УДК 621.787, 620.176.162.

І.В. Гурей, Т.А. Гурей*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
* кафедра транспортних технологій

ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ НАПРЯМНИХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ФРИКЦІЙНИМ ЗМІЦНЕННЯМ

 Гурей І.В., Гурей Т.А., 2011

Проведені стендові дослідження показали, що фрикційне зміцнення базових деталей технологічного обладнання (напрямні) підвищує зносостійкість під час тертя з граничним мащенням у 2,5–3,0 рази порівняно з напрямними, виготовленими за заводською технологією.

Bench tests were leading and they show that the friction hardening of basic details technological equipment (flat guides) increase durability under the friction with boundary lubrication in 2.5-3.0 times in comprising with guides which were produced by factory practice.

Кількість посилань – 6.

УДК 621.01

В.М. Гурський1, Є.М. Махоркін2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
2кафедра технології машинобудування

ОПТИМІЗАЦІЯ МАСОВО-ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧОГО ОРГАНА ВІБРАЦІЙНОГО СТОЛА

 Гурський В.М., Махоркін Є.М., 2011

Проведено оптимізацію масових та частотних характеристик робочого органа високочастотного вібраційного стола у прикладному модулі CosmosWorks. Уточнено конструктивні параметри на основі введення масово-частотного показника як критерію оптимізації.

This article describes the optimization of mass and frequency descriptions of worker mass of high-frequency vibratory table in the applied module of CosmosWorks. Specify structural parameters on the basis of introduction of mass frequency index, as to the criterion of optimization.

Кількість посилань – 6.

УДК 621.791

А.Р. Дзюбик, В.М. Палаш, В.І. Паньків

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра зварювального виробництва, діагностики і відновлення металоконструкцій

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗВАРЮВАННЯ СТИКІВ ТРУБОПРОВОДІВ

 Дзюбик А.Р., Палаш В.М., Паньків В.І., 2011

Проведено дослідження технології зварювання кільцевих стиків трубопроводів, виготовлених з маловуглецевих низьколегованих сталей. Показано, що під час застосування високоефективних та енергоощадних зварювальних процесів, включно із гібридними технологіями, можна істотно зменшувати погонну енергію за збереження високої технологічної міцності.

Research of technology of welding of circular joints of pipelines, made from low-carbon stahl is conducted. It is rotined that at application of high-efficiency and welding processes, inclusive with hybrid technologies it is possible substantially to diminish linear energy at the maintainance of high technological durability.

Кількість посилань – 10.

УДК. 669.14.018.025

З.А. Дурягіна, Н.В. Щербовських, В.Я. Підкова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фізики металів та прикладної фізики

ВПЛИВ РЕЖИМІВ ІОННОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ АЗОТОМ НА СТРУКТУРУ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ КОРОЗІЙНОТРИВКИХ СТАЛЕЙ

© Дурягіна З.А., Щербовських Н.В., Підкова В.Я., 2011

Проаналізовано розподіл хімічних елементів за глибиною утвореного шару на сталях ЭИ-844, 12Х18Н10Т залежно від режиму іонної імплантації.

Analyzed the distribution of chemical elements in the depth layer formed on the steels ЭИ-844, 12Х18Н10Т depending on the mode of ion implantation.

Кількість посилань – 6.

УДК 621.142;621.376.571

І.Д. Зелінський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

МОДЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ ШІМ-КОДУ ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ВІБРОЗБУДНИКОМ

 Зелінський І.Д., 2011

Досліджені за допомогою засобів MathCAD особливості формування ШІМ-сигналу для систем керування електромагнітними віброзбудниками.

In the article by facilities of MATHCAD the features of forming of PWM are investigational for control the system by electromagnetic vibroexciters.

Кількість посилань – 2.

УДК 621.914

І.В. Кузьо, М.Л. Білявський, Ю.П. Шоловій

Національний університет “Львівська політехніка”,

ФОРМУВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ У ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ МАШИН У ПРОЦЕСІ ЇХНЬОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

© Кузьо І.В., Білявський М.Л., Шоловій Ю.П., 2011

Розроблено математичну модель формування залишкових напружень у поверхневому шарі обробленої деталі за реалізації технології різання з попереднім пластичним деформуванням.

Algorithm of mathematic models and results of machining flat surface after plastic deforming by combinated by special tool are defined.

Кількість посилань – 17.

УДК 621.548

І.В. Кузьо, В.М. Корендій, Н.І. Прокопець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРІЇ ЛОПАТЕЙ ТИХОХІДНОГО ВІТРОКОЛЕСА З МЕТОЮ МАКСИМІЗАЦІЇ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ З ПОТОКІВ ПОВІТРЯ

 Кузьо І.В., Корендій В.М., Прокопець Н.І., 2011

Наведено і реалізовано методику розрахунку та оптимізації кута атаки плоских лопатей і профільного кута лінійчастих лопатей тихохідного вітроколеса для забезпечення максимального відбору потужності з потоку повітря; подано графічні та аналітичні залежності оптимальних значень вказаних кутів.

Methods of calculation and optimization of angle of attack of flat blades and profile angle of linear blades of low-speed wind-wheel for maximum power takeoff from the air flow are set and realized, graphical and analytical expressions of optimum values of these angles are provided in the article.

Кількість посилань – 4.

УДК 621.833.002

Я.М. Литвиняк

Національний університет “Львівська політехніка ”,
кафедра технології машинобудування

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ДИСКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РАДІАЛЬНО-КОЛОВОГО НАРІЗАННЯ ЗУБЧАСТИХ ВІНЦІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС

© Литвиняк Я.М., 2011

Викладено методику проектування профілю дискових інструментів, які використовуються у способі радіально-колового нарізання зубців циліндричних зубчастих коліс, що здійснюється за умови безперервного ділення за встановлення згаданого інструмента ексцентрично на інструментальній оправці зубофрезерного верстата. Отримані моделі створюють теоретичні передумови для заміни традиційних методів зубонарізання продуктивнішим та менш дорогим способом.

The article contains a design technique type of disk milling cutters. These instruments utillize a new method for cutting of gear-wheels indents . A method is carried out at the purveyance continuous rotation of gear-wheel. It will allow to replace the traditional methods of cutting cylinder gear-wheels .

Кількість посилань – 3.

УДК 658.562.001

С.В. Нємий1, Я.П. Яворський2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки,
2кафедра транспортних технологій

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СКЛАДАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗЧЕПЛЕННЯМ АВТОБУСІВ

© Нємий С.В., Яворський Я.П. , 2011

Проведено моделювання параметрів контролю якості складання системи керування зчепленням автобусів із пневмогідравлічним підсилювачем. Наведено методику розрахунку значень контрольованих параметрів та контролю технічного стану системи керування зчепленням.

The modeling of controlled parameters of the quality of drafting of the system of management of coupling of bus with pneumohydraulic amplifier is conducted. The methods of calculation of meaning of controlled parameters and control of technical state of the system of management of coupling is adduced.

Кількість посилань – 8.

УДК 621.9.048.6

З.А. Стоцько, В.Г. Топільницький, Я.М. Кусий

Національний університет “Львівська політехніка”,

РОЗРОБЛЕННЯ НЕЛІНІЙНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ П’ЯТИКОНТЕЙНЕРНОЇ ОБРОБЛЮВАЛЬНОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

 Стоцько З.А., Топільницький В.Г., Кусий Я.М., 2011

Розроблено нелінійну параметризовану математичну модель руху узагальненої оброблювальної вібраційної системи з п’ятьма контейнерами, що дає змогу дослідити вплив її кінематичних та геометричних параметрів за довільної їх комбінації на продуктивність роботи системи з метою її оптимізації.

Nonlinear parametric is worked out mathematical model of motion of the generalized processing oscillation system with five containers, that allows to investigate influence of her kinematics and geometrical parameters at their arbitrary combination on the productivity of work of the system with the purpose of her optimization.

Кількість посилань – 5.

УДК 539.3.

Є.В. Харченко, М.І. Войтович, Р.А. Ковальчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів

ДО РОЗРАХУНКУ ТЕРМОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ЦИЛІНДРИЧНА ОБОЛОНКА-СТРИЖНІ-ПЛАСТИНКА

© Харченко Є.В., Войтович М.І., Ковальчук Р.А., 2011

Досліджено температурне поле системи циліндрична оболонка-стрижні-пластинка, нагрівання якої здійснюється шляхом конвективного теплообміну з зовнішнім і внутрішнім середовищами, при цьому враховується реальна геометрія вузла з’єднання.

Тhe temperature field of a cylindrical shell-rod-plate, which is heated by convective heat exchange with the external and internal environment; this takes into account the real geometry node connection.

Кількість посилань – 6.

УДК 534.1+539.5

О.І. Хитряк, Б.І. Сокіл

Академія Сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ПОЗДОВЖНЬОГО РУХУ НА НАПРУЖЕННЯ У ГНУЧКИХ ЕЛЕМЕНТАХ СИСТЕМ ПРИВОДІВ ЗА РЕЗОНАНСУ

© Хитряк О.І., Сокіл Б.І., 2011

Проведено дослідження впливу швидкості поздовжнього руху на резонансні коливання та напруження за резонансу у гнучких елементах систем приводів. Отримано співвідношення, які описують основні параметри резонансних коливань, а на їхній основі проаналізовано вплив швидкості на напруження гнучких елементів.

Researches of influence of a velocity of longitudinal movement on resonance oscillations and voltages are conducted at a resonance in flexible elements of systems of drives. The relations describing key parametres of resonance oscillations are received, and on their basis influence of a velocity on voltage of flexible elements is analysed.

Кількість посилань – 11.

УДК 658.512.4

І.І. Юрчишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМСТВА

© Юрчишин І.І., 2011

Проаналізовано стан конструкторсько-технологічної підготовки виробництва на машинобудівних підприємствах України. Показано, що одним з методів істотного підвищення точності та продуктивності роботи інженерних підрозділів є використання спеціалізованих програмних комплексів автоматизованого проектування, документообігу та архіву.

The condition analysis of constructional and technological preparation of the Ukraine machine-building enterprises manufacture is carried out. It is shown that using of specialized program complexes of the automated designing, document circulation and archive is one of methods of accuracy and productivity essential increase of engineering divisions works.

Кількість посилань – 4.

Syndicate content