№ 700 (2011)

УДК 544.7; 546.28

І.Ю. Євчук1, О.І. Демчина1, Г.В. Романюк2, І.І. Цюпко2, Ю.Г. Медведевських1

1Відділення фізико-хімії горючих копалин
ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України,
2Національний університет “Львівська політехніка”

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІБРИДНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ТЕТРАЕТОКСИСИЛАНУ

© Євчук І.Ю., Демчина О.І., Романюк Г.В., Цюпко І.І., Медведевських Ю.Г., 2011

Методом віскозиметрії встановлено вплив температури, концентрації вихідних речовин і каталізатора на динаміку процесу гелеутворення в системі тетраетоксисилан (ТЕОС) – етанол – вода. Досліджено кінетику фотоініційованої полімеризації композиції на основі диакрилатних мономерів у присутності золь-гель систем на основі ТЕОС. Синтезовані золь-гель методом гібридні полімер-кремнеземні нанокомпозиційні матеріали мають протонну провідність, що підтверджено імпедансними спектрами.
Ключові слова: золь-гель процес, тетраетоксисилан, наокомпозит, гібридний органо-неорганічний матеріал, фотополімеризація.

The influence of temperature, initial substances and initiator concentrations on gelation process dynamics in the system tetraethoxysilane (TEOS) – ethanol – water has been established by viscosimetry. Kinetics of photoinitiated polymerization of diacrylate based composition in the presence of TEOS based sol-gel system has been investigated. Proton conductivity of synthesized hybrid polymer-silicate materials has been confirmed by impedance spectra.
Key words: sol-gel process, tetraethoxysilane, nanocomposite, hybrid organic-inorganic material, photopolymerization.

Кількість посилань – 5.

УДК 541.128.13

В.В. Івасів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

КОНДЕНСАЦІЯ АЦЕТОНУ З ФОРМАЛЬДЕГІДОМ НА ТВЕРДИХ NA2HPO4 – K2CO3 КАТАЛІЗАТОРАХ

© Івасів В.В., 2011

Досліджено процес газофазної конденсації ацетону з формальдегідом в метилвінілкетон на бінарних каталітичних системах. Встановлено вплив складу Na2HPO4 – K2CO3 каталізаторів та умов проведення процесу на конверсію реагентів, вихід та селективність утворення продуктів реакції. Визначено оптимальний каталізатор та оптимальні умови проведення процесу.
Ключові слова: конденсація ацетону з формальдегідом, каталізатор, конверсія реагентів.

Process of the condensation of aceton with formaldehyde to metylvinylketon in gas state on binary catalysts has been investigated. The effect of Na2HPO4 – K2CO3 catalyst’s composition and conditions of carrying out of the process on conversion of the reagents, yield and selectivity of formation of metylvinylketon has been determined. Optimal catalyst and optimal conditions of carrying out of the process have been found.
Key words: condensation of acetone with formaldehyde, catalyst, conversion of reagents.

Кількість посилань 4

УДК 665.637

Мухаммад Шакир Ал-Амері, О.Б. Гринишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки нафти та газу

ОДЕРЖАННЯ БІТУМІВ ОКИСНЕННЯМ ЗАЛИШКУ ПЕРЕГОНКИ НАФТИ ОРХОВИЦЬКОГО РОДОВИЩА

 Шакир Ал-Амері Мухаммад, Гринишин О.Б., 2011

Наведено результати експериментальних досліджень основних закономірностей процесу одержання окиснених нафтових бітумів на основі залишку перегонки важкої високосірчистої нафти Орховицького родовища.
Ключові слова: нафтові бітуми, високосірчиста нафта.

The work deals with the experimental results concerning main regularities of the obtaining of blown petroleum bitumen based on distilled residue of heavy high-sulphuric oil of Orkhovytsk deposit.
Key words: petroleum bitumen, high-sulphuric oil.

Кількість посилань – 5.

УДК 665.636

В.М. Атаманюк1, Я.М. Гумницький2, М.І. Мосюк1

Національний університет ”Львівська політехніка”,
1 кафедра хімічної інженерії,
2 кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ЗОВНІШНІЙ ТЕПЛО- І МАСООБМІН ПІД ЧАС ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ПОДРІБНЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВЕРБИ

© Атаманюк В.М., Гумницький Я.М., Мосюк М.І., 2011

Відновлення властивостей відпрацьованих моторних олив і повторне їх використання здобуває для народного господарства України важливе значення, тому що ця проблема забезпечує реальну економію ресурсів країни, ліквідує екологічну загрозу, потенційно можливу внаслідок потрапляння ВО в довкілля.
Ключові слова: моторні оливи, регенерація, методи очищення.

Restoration of properties of waste motor oil and reuse gains for the economy of Ukraine importance, because this problem provides real savings of resources of the country, eliminate the environmental threat, potentially due to the possible penetration of PA into the environment.
Key words: motor oil, regeneration, purification methods.

Кількість посилань – 11.

УДК 661.832(088.8)

К.І. Блажівський, І.Є. Максимович, М.О. Світлицька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ВИСОЛЮВАННЯ СУЛЬФАТНИХ СОЛЕЙ ІЗ ХЛОРИД-СУЛЬФАТНИХ РОЗЧИНІВ ЕТАНОЛОМ

@ Блажівський К.І., Максимович І.Є., Світлицька М.О., 2011

Досліджено висолювання сульфатних солей етанолом із розчинів, одержаних розчиненням полімінеральної калійної руди із вмістом галіту 25–27 %. Встановлено, що кристалізація безхлоридного сольового осаду відбувається в інтервалі співвідношень спирт:розчин (0,2-1,5):1, a ступінь вилучення сульфатів у тверду фазу досягає 91 %.
Ключові слова: сульфатні солі, етанол, кристалізація безхлоридного сольового осаду.

The process of sulfate salts out from the solution of polymineral potassium ores (halite content 25-27 %) by ethanol has been explored. It was set up that crystallization of non-chloride salts sediment takes place in the alcohol:solution (0,2-1,5):1 interval and the degree of sulfate transition into the solid phase reached 91%.
Key words: sulfate salts, ethanol, crystallization of bezkhloridnogo of salt sediment.

Кількість посилань 3

УДК 543.422.3:[547.541.521+547.565]

М.Я. Бойко1,2, Т.Я. Врублевська1, О.Я. Коркуна1, Г.Ю. Тесляр2

1Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра аналітичної хімії
2Державний науково-дослідний контрольний інститут
ветеринарних препаратів та кормових добавок

АНАЛІЗ КОМБІНОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА ВМІСТ СУЛЬФАНІЛАМІДІВ

© Бойко М.Я., Врублевська Т.Я., Коркуна О.Я., Тесляр Г.Ю., 2011

Розроблена авторами методика кількісного визначення сульфаніламідів у комбінованих лікарських засобах ґрунтується на одержанні кольорового продукту азосполучення діазотованого сульфаніламіду з кислотним моноазобарвником тропеоліном О. Встановлено, що визначенню вмісту сульфаніламідів у комбінованих протимікробних лікарських засобах не заважають допоміжні речовини та інша діюча речовина триметоприм. Одержані, за допомогою розробленої методики, результати добре узгоджуються з результатами, одержаними арбітражним методом високоефективної рідинної хроматографії.
Ключові слова: сульфаніламіди, тропеолін О, спектрофотометрія, комбіновані лікарські засоби.

The method of sulphanilamides spectrophotometric determination in codrugs is based on the obtaining of coloured product of azocoupling the diazotized sulphanilamides with acid monoazo dye Tropaeolin O. It was established, that active substance trimethoprim as well as excipients did not interfere on sulphanilamides determination in the antimicrobial codrugs. The results correlate well with the ones, obtained with the reference HPLC method.
Key words: sulphanilamides, tropaeolin O, spectrophotometry, codrugs.

Кількість посилань 18

УДК 547-32

М.М. Борзенков, Л.Б. Вуйцик, З.Я. Надашкевич, Л.В. Долинська, О.І. Гевусь, С.А. Воронов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ САХАРИДОВМІСНОГО МОНОМЕРА НА ОСНОВІ ЕТИЛОВОГО ЕСТЕРУ 8-БРОМОКТАНОВОЇ КИСЛОТИ

© Борзенков М.М., Вуйцик Л.Б., Надашкевич З.Я, Долинська Л.В., Гевусь О.І., Воронов С.А., 2011

Кватернізацією диметиламіноетанолу етил-8-бромоктаноатом було одержано 5-карбокси-N-(2-гідроксиетил)-N,N-диметил-1-пентанамоній бромід. Подальшим ацилюванням цієї сполуки малеїновим ангідридом синтезовано проміжний малеїнат. Реакцією останнього з гліцидилдіізопропіліденгалактозою одержали цільовий мономер.
Ключові слова: сахаридовмісні мономери, етил-8-бромоктаноат, кватернізація.

Quaternization of N,N’-dimethylaminoethanol with ethyl-8-bromooctanoate followed acylation with maleic anhydride led to formation of mediate maleinate. The aimed monomer was obtained by interaction of mentioned maleinate with 6-glycidyldiisopropylidene-α-D-galactopyranose.
Key words: saccharide monomers, ethyl-8-bromooctanoate, quaternization.

Кількість посилань 19

УДК 541.49:546.267’72

О.Я. Борова1, Д.І. Семенишин1, В.В. Кочубей2, З.Р. Возняк1

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра аналітичної хімії,
2кафедра фізичної хімії

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАХІКАРПІНІЙ ГЕКСАЦІАНОФЕРАТУ(ІІ)

© Борова О.Я., Семенишин Д.І., Кочубей В.В., Возняк З.Р., 2011

Синтезовано та досліджено методами ІЧ спектрографії та термографії новий онієвий комплекс пахікарпіній гексаціаноферат(ІІ) складу (C15H26N2H)3H[Fe(CN)6]∙2H2O. Утворення комплексу відбувається за рахунок протонізації атомів третинного азоту. Термоліз комплексу відбувається в п’ять стадій. Для перших трьох стадій розраховано кінетичні параметри термодеструкції.
Ключові слова: гексаціаноферат(ІІ), пахікарпін, термоліз.

Both synthesis and investigation for new onium complex pachicarpinium hexacyanofer¬rate(II) (C15H26N2H)3H[Fe(CN)6]∙2H2O have been carried out by means of IR-spectroscopy and TGA methods. It has been that complex formation occurred via protonation of Nitrogen atom. The scheme for thermal decomposition of this complex has been offered.
Key words: hexacyanoferrate(II), pachicarpinium, thermal decomposition.

Кількість посилань 4

УДК 666.646

З.І. Боровець, Т.Б. Жеплинський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧЕНИХ-ХІМІКІВ У СКЛАДІ НТШ

© Боровець З.І., Жеплинський Т.Б., 2011

Вивчено складний процес становлення української національної хімічної науки в умовах бездержавності на зламі ХІХ–ХХ ст. Висвітлена роль українських вчених-хіміків в розвитку хімічної науки, створенні національної фахової термінології.
Ключові слова: українські вчені-хіміки, національна термінологія.

It is studied the complex process of formation of Ukrainian national chemistry in statelessness at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. It is showed the role of Ukrainian scientists chemists in the development of chemical science, establishing a national industry of-specific terminology.
Keywords: Ukrainian scientists chemists, national terminology.

Кількість посилань – 7.

УДК 544.773.432; 547.995.1

О.Г. Будішевська, О.О. Кудіна, О.І. Хоменко, В.І. Штомпель, М.В.Чекайло, С.А. Воронов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СТРУКТУРА АМФІФІЛЬНИХ ГРЕБІНЧАСТИХ КОПОЛІМЕРІВ МАЛЕЇНОВОГО АНГІДРИДУ ТА Α-ОЛЕФІНІВ

© Будішевська О.Г., Кудіна О.О., Хоменко О.І., Штомпель В.І., Чекайло М.В., Воронов С.А., 2011

З використанням методів рентгеноструктурного аналізу та скануючої електронної мікроскопії встановлено, що гребінчасті амфіфільні кополімери α -олефін-ко-малеїновий ангідрид та одержані їх полімераналогічними перетвореннями α -олефін-ко-малеїновий ангідрид-ко-метоксиполіоксиетилмалеїнат у масі мають шарувату структуру, яка сформована одним або двома типами бокових та основним ланцюгами.
Ключові слова: амфіфільні гребінчасті кополімери, шарувата структура.

Using X-ray diffraction techniques and scanning electron microscopy we found that the amphiphilic comb-like copolymers α-olefin-co-maleic anhydride and obtained via polymer-analog reactions α-olefin-co-maleic anhydride-co- methoxypolyethylenoxymaleate have a layered structure in bulk that is formed by one or two types of side and main chains.
Key words: amphiphilic comb-like copolymers, layered structure.

Кількість посилань – 12.

УДК 544.773.432; 547.995.1

О.Г. Будішевська, А.І. Попадюк, Н.Ю. Соломко, С.А. Воронов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ГІДРОГЕЛІ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ ХІТОЗАН-ПР-ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОН ЯК НОСІЇ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

© Будішевська О.Г., Попадюк А.І., Соломко Н.Ю., Воронов С.А., 2011

З використанням реакцій радикальної прищепленої кополімеризації 1-вініл-2-піролідону та хітозану одержано гідрогелі, які є рН-залежними у процесі набухання у водних середовищах та здатні до абсорбування та подальшого десорбування лікарських препаратів. Кількість абсорбату залежить від складу і щільності зшивання гідрогелю-абсорбенту та будови молекул абсорбата.
Ключові слова: пероксихітозан, хітозан-пр-полівінілпіролідон, рН-залежний гідрогель, абсорбування лікарських препаратів.

Reaction of radical copolymerization of 1-vinyl-2-pyrrolidone and chitosan was used to produce pH-dependent hydrogels, which are able to absorb drug molecules from aqueous solution during swelling period. Absorbed drugs could be then desorbed from hydrogel at appropriate conditions. The absorption efficiency is influenced by hydrogel composition and cross-linkage degree and, also, by the molecular structure of the guest drug molecule.
Key words: сhitosan-gr-polyvinylpyrrolidone, pH-dependent hydrogel, drug-loading.

Кількість посилань – 12.

УДК 678: 541.64

С.М. Варваренко, Н.В. Пузько, В.Я. Самарик, Н.Г. Носова, І.Т. Тарнавчик, С.А. Воронов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ ПСЕВДОПОЛІАМІНОКИСЛОТ НА ОСНОВІ ДВООСНОВНИХ -АМІНОКИСЛОТ

© Варваренко С.М., Пузько Н.В., Самарик В.Я., Носова Н.Г., Тарнавчик І.Т.,Воронов С.А., 2011

Запропоновано новий метод синтезу псевдополіамінокислот на основі двоосновних амінокислот через поліконденсацію глутамінової кислоти з диетиленгліколем. Показано, що в умовах активування карбоксильних груп кислоти для отримання полімерів лінійної будови необхідно застосовувати трифторацетильний або трет-бутилоксикарбонільний захист аміногрупи.
Ключові слова: амінокислота, поліетиленгліколь, поліконденсація.

The new method of synthesis of “pseudo”-poly(amino acid) via glutamic acid and diethylene glycol polycondensation has been proposed. It has been shown that the carboxylic group activation approach for the synthesis of linear “pseudo”-poly(amino acids) requires trifluoroacetyl or tert-butoxycarbonyl amino group protection.
Key words: amino acid, polyethylene glycol, polycondensation.

Кількість посилань – 11.

УДК 547.543:547.26.122

С.В. Василюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології

СИНТЕЗ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СИМЕТРИЧНОГО ЕСТЕРУ БЕНЗО-2,1,3-ТІАДІАЗОЛ-4-ТІОСУЛЬФОКИСЛОТИ

© Василюк С.В., 2011

Досліджено можливі шляхи синтезу симетричного естеру бензо-2,1,3-тіадіазол-4-тіосульфокислоти. На основі даних віртуального фармакологічного скринінгу (PASS) виявлено перспективні напрямки експериментальних біологічних досліджень синтезованого тіосульфоестеру.
Ключові слова: сульфохлорид, бензо-2,1,3-тіадіазол, симетричний естер, тіосульфоестер.

The possible ways of synthesis of symmetrical ester of benzo-2,1,3-thiadiazole-4-thiosulfonic acid have been investigated. Perspective directions of experimental biological researches of synthesized thiosulfoester have been found out on the basis of information of virtual pharmacological screening (PASS).
Key words: sulfochloride, benzo-2,1,3-thiadiazole, symmetrical ester, thiosulfoester.

Кількість посилань 19

УДК 661.881.22-122:66.046.51

Я.І. Вахула1, Х.С. Бесага1, М.В. Добротворська2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів,
2 Інститут монокристалів НАН України

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНІ НАНОЧАСТИНОК ТИТАНУ (IV) ОКСИДУ, ДОПОВАНИХ СІРКОЮ

© Вахула Я.І., Бесага Х.С., Добротворська М.В., 2011

Досліджено елементний склад глибинного та поверхневого шару наночастинок порошку титану (IV) оксиду, допованого сіркою (S-ТіО2). Встановлена залежність питомої поверхні від технологічних особливостей синтезу порошку.
Ключові слова: наночастинки порошку ТіО2 допованого сіркою.

The volumetric composition and surface composition of titanium oxide nanoparticles doped with sulphur (S-TiO2) has been investigated and the dependence of specific surface area of technological powder synthesis features has been proved.
Keywords: nanoparticles doped TiO2 powder sulfur.

Кількість посилань – 9.

УДК 661.742.24

В.А. Волошинець, О.І. Маршалок

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фізичної та колоїдної хімії

РОЗРАХУНОК ТА КІНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНСТАНТ КОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТИЛ-Α-АЛКІЛЗАМІЩЕНИХ АКРИЛАТІВ З МЕТИЛМЕТАКРИЛАТОМ ЗГІДНО З СХЕМОЮ АЛФРЕЯ-ПРАЙСА

© Волошинець В.А., Маршалок О.І., 2011

Теоретично розраховано константи кополімеризації метил-α-алкілзаміщених акрилатів, які сповільнюють радикальну кополімеризацію з метилметакрилатом. Розрахунки за схемою Алфрея-Прайса засвідчили, що метил-α-алкілакрилати мають однакову активність у радикальній кополімеризації, а причиною сповільнення кополімеризації є стеричні перешкоди у приєднанні мономерів до макрорадикалів з кінцевими ланками метил-α-алкілакрилатів.
Ключові слова: константи кополімеризації, метилметакрилат, метил-α-алкіл¬заміщені акрилати.

The constants of copolymerization methyl-α-alkylsubstituted acrylates with methylmethacrylate have been calculated. Kinetic analysis under the Alfrey-Price scheme shown that methyl-α-alkylacrylates are equally active in radical copolymerization. The main reason for inhibition of radical copolymerization is steric hindrances in addition of monomers to macroradicals with terminal links of methyl-α-alkylacrylates.
Key words: constants of copolymerization, methylmethacrylate, methyl-α-alkylsubstituted acrylates.

Кількість посилань 6

УДК 678:67.08:541.128:544.478.1

Т.О. Ворончак, З.Г. Піх, І.Є. Никулишин, Г.М. Рипка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ГЕТЕРОГЕННОКАТАЛІТИЧНОЇ КООЛІГОМЕРИЗАЦІЇ ФРАКЦІЇ С9 ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ АКТИВОВАНОЇ БЕНТОНІТОВОЇ ГЛИНИ ЯК КАТАЛІЗАТОР

© Ворончак Т.О., Піх З.Г., Никулишин І.Є., Рипка Г.М., 2011

Досліджено як змінюється вихід продукту під час гетерогеннокаталітичної коолігомеризації фракції С9 залежно від умов проведення процесу: кількості каталізатора (активованої бентонітової глини), тривалості коолігомеризації, температури процесу. Проаналізовано отримані залежності, розглянуто можливі причини отриманих закономірностей. Визначено оптимальні умови процесу із врахуванням технологічних аспектів їх промислової реалізації.
Ключові слова: гетерогеннокаталітична коолігомеризація фракції С9, каталізатор, коолігомеризація, піроліз.

It was investigated how product yield varies depending on C9 fraction heterogeneous catalytic cooligomerization conditions: catalyst (activated bentonite clay) amount, cooligomerization duration, process temperature. Obtained dependences were analyzed and possible reasons for obtained regularities were considered. Optimal process conditions were defined subject to technological aspects of industrial implementation thereof.
Key words: geterogennokatalitichna of kooligomerizaciya faction of S9, catalyst, kooligomerizaciya, pyrolysis.

Кількість посилань 3

УДК 678.746.222:532.695:746.523

А.В. Ганчо, В.В. Кочубей, О.П. Михайлова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕРМІЧНОГО РОЗКЛАДУ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОН-СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ

© Ганчо А.В., Кочубей В.В., Михайлова О.П., 2011

Проведено дослідження термоокисної деструкції полімер-силікатних матеріалів, одержаних внаслідок сумісного золь-гель-переходу натрієвого рідкого скла та полівінілпіролідону, а також за допомогою суміщення у твердому стані полівінілпіролідону та осадженого рідкого скла. Встановлено, що інтенсивна втрата маси зразків внаслідок термоокисної деструкції спостерігається в області температур 210–600 0С.
Ключові слова: полівінілпіролідон-силікатний матеріал, термоокисна деструкція, золь-гель-перехід

Thermooxidative destruction of polymer-silicate materials are studied. Such materials was synthesized using a compatible sol-gel transition of sodium water glass and polyvinylpyrrolidone and using the combination in the solid state polyvinylpirrolidone and precipitated liquid glass. Found that intensive weight loss of samples due to thermooxidative destruction observed in the temperature 210-600 0C.
Key words: polyvinylpyrrolidone-silicate material, thermooxidative destruction, sol-gel transition.

Кількість посилань – 7.

УДК 678.746.222:746.523

А.В. Ганчо, А.С. Масюк, В.Є. Левицький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра

ВПЛИВ ПРИРОДИ ФУНКЦІЙНОАКТИВНИХ ПОЛІМЕРІВ НА ПРОЦЕС ЗОЛЬ-ГЕЛЬ-ПЕРЕХОДУ ВОДОРОЗЧИННИХ СИЛІКАТІВ

© Ганчо А.В., Масюк А.С., Левицький В.Є., 2011

Проведено модифікацію натрієвого рідкого скла функційноактивними полімерами: полівінілпіролідоном, полівінілбутиралем, полівініловим спиртом, натрієвою сіллю карбоксиметилуедюлози за золь-гель-технологією. Досліджені фізико-хімічні процеси під час зміни pH у водорозчинних силікатах залежно від природи полімеру. Встановлено вплив природи та концентрації осаджувача на процес золь-гель-переходу полімер-силікатних матеріалів.
Ключеві слова: полімер-силікатні нанокомпозити, золь-гель-перехід, натрієве рідке скло.

Using sol-gel technology changes have been made of liquid sodium glass by functionally-active polymers (polyvinylpyrrolidone polyvinilbutyral, polyvinyl alcohol, sodium salt of karboksymetyluedyulozy). The physic-chemical processes during the change of pH in water-soluble silicates, depending on the nature of polymer. Effect of the nature and concentration of precipitator in sol-gel transition of polymer-silicate materials are shown.
Key words: polymer-silicate nanocomposites, sol-gel transition, liquid sodium glass.

Кількість посилань – 10.

УДК 678. 746: 744. 339 – 13

Н.М. Гнатчук, О.М. Гриценко, Х.Я. Гіщак, Х.І. Фещур, О.В. Суберляк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ХТПП

ВПЛИВ МЕТАЛІЧНОЇ ПОВЕРХНІ НА ЗДАТНІСТЬ ДО ВОДОПОГЛИНАННЯ ПРОСТОРОВОЗШИТИХ МЕТАЛОГІДРОГЕЛІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ

 Гнатчук Н.М., Гриценко О.М., Гіщак Х.Я., Фещур Х.І., Суберляк О.В., 2011

Досліджено вплив композиційного складу, природи та вмісту металу, температури на водовміст, коефіцієнт та ступінь набрякання просторовозшитих металогідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону у водному середовищі. Встановлено взаємо¬зв’язок гідрофільності одержаних матеріалів від структури та складу кополімерів.
Ключові слова: полівінілпіролідон, композиційні гідрогелі, водовміст, водопоглинання.

The effect of composition formula, metal content and nature, temperature on water content, coefficient and degree of swelling of cross-linked metalhydrogels on the basis of polyvinylpirrolidone co-polymersin aqueous medium is investigated. It was determined the interrelation of obtained materials hydrophily from co-polymers structure and composition.
Key words: polyvinylpirrolidone, composition hydrogels, water content, water absorption.

Кількість посилань – 5

УДК 504

Н.Ю. Голець, Ю.О. Малик, Я.М. Захарко, І.М. Петрушка

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра

ЧИННИКИ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ ЕКОЛОГІЧНУ КРИЗУ ПЛАНЕТИ

© Голець Н.Ю., Малик Ю.О., Захарко Я.М., Петрушка І.М., 2011

Стан довкілля сьогодні є несприятливим. Тому проблема збереження життя на Землі пов'язана не тільки з обсягом виробництва, але й з якістю довкілля.
Ключові слова: екозабруднення, довкілля, гідросфера.

State of the environment today is unfavorable. Therefore the problem of preserving life on Earth is connected not only with the volume of production, but also the quality of the environment.
Key words: ekopollution, environment, hydrosphere.

Кількість посилань – 11.

УДК 665.636

Ю.М. Гринчук , М.В. Никипанчук

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

ЕПОКСИДНІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ ЯК МОДИФІКАТОРИ ДЛЯ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ

© Гринчук Ю.М., Никипанчук М.В., 2011

Вивчено властивості бітумів, модифікованих епоксидами на основі ріпакової олії. Для дослідів використано дорожній бітум марки БНД 90/130 з додатками епоксиду у різних кількостях, який аналізували за такими показниками: пенетраця, адгезія, дуктильність, твердість, температура силування.
Ефективним засобом підвищення довговічності дорожніх покриттів вважається застосування бітумів, модифікованих епоксидними сполуками.
Ключові слова: модифіковані епоксидні сполуки, ріпакова олія.

We iinvestigate properties of epoxy modified bittumens based on rape oil. We use road bittumen of BND 90/130 mark with epoxid additives in various quantities, analyzed for next parameters: penetration, adhesion, duktylnist, hardness, glass transition temperature.
Nowadays the effective way to enlarge the durability of road cover is application of epoxids modified bitumens.
Key words: modified epoxy compound, rape oil.

Кількість посилань – 10.

УДК 66.047

І.О. Гузьова, В.М. Атаманюк, М.М. Грегораш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра

ВИВЧЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ СТАЦІОНАРНОГО СУХОГО ШАРУ ГРАНУЛЬОВАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ

© Гузьова І.О., Атаманюк В.М., Грегораш М.М., 2011

Наведено результати дослідження впливу швидкості руху теплоносія та геометричних параметрів сухого шару гранульованого поліетилену на його гідравлічний опір. Проведені узагальнення результатів дослідження з гідродинаміки стаціонарного сухого шару гранульованого поліетилену.
Ключові слова: гідродинаміка, гранульований поліетилен, сушіння.

In the article the results of researches of influence of the heatcarrier velocity, geometrical parameters and physical properties of environment on hydraulic resistance of a dry layer the dispersive material are presented. The methods of the generalized of results of research the hydrodynamics of the heatcarrier movement through a dry layer of the granular polyethylene.
Key words: hydrodynamics, granulated polyethylene, drying.

Кількість посилань – 10.

УДК 620.197

Т.В. Гуменецький, Я.І. Зiнь, О.Р. Соколовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНГІБОВАНИХ ПОКРИТТІВ НА АЛЮМІНІЄВОМУ СПЛАВІ

 Гуменецький Т.В., Зінь Я.І., Соколовський О.Р., 2011

Методом електрохімічної імпедансної спектроскопії досліджено захисні властивості інгібованих епоксидних покриттів з наскрізними дефектами на алюмінієвому сплаві в середовищі слабкокислого дощового розчину. Встановлено, що опір переносу заряду є найвищим для зразка сплаву з епоксидним покриттям, яке включає композицію модифікованого фосфатного та кальцієвмісного нетоксичних пігментів. Запропонована інгібувальна композиція може бути перспективною заміною стронцію хромату в антикорозійних ґрунтувальних покриттях на алюмінієвих сплавах.
Ключові слова: епоксидна композиція, інгібоване покриття, інгібувальні пігменти, алюмінієвий сплав, локальна корозія.

Electrochemical impedance spectroscopy was used to study protective properties of inhibited epoxy coatings with through defects on an aluminum alloy in acid rain solution. It was established that charge transfer resistance of the alloy is highest for the epoxy coating containing composition of modified zinc phosphate and calcium ion exchange pigment. Proposed inhibiting composition can be a perspective replacement of strontium chromate in anticorrosion primer coatings on aluminum alloys.
Key words: epoxy composition, inhibited coating, inhibiting pigment, aluminum alloy, local corrosion.

Кількість посилань – 8.

УДК 504.61:335.739(075.8)

Я.М. Гумницький, Л.О. Венгер

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕОНС

ВИЗНАЧЕННЯ ПУЛЬСАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ШВИДКОСТІ РІДИНИ, ЩО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ЗАТОПЛЕНИМИ ГАЗОВИМИ СТРУМИНАМИ

© Гумницький Я.М., Венгер Л.О., 2011

На основі методу аналізу розмірностей оцінено пульсаційну компоненту швидкості рідини, що генерується газовими струминами, та запропоновано модифіковане число Рейнольдса. Критеріальною залежністю узагальнено експериментальні дані з розчинення вертикальних стінок.
Ключові слова: пульсаційна компонента, швидкість руху, газові струмини.

On the basis of dimensional analysis evaluated the fluctuation well fluid velocity generated by gas jets and proposed a modified Reynolds number. Dependence of criteria summarized experimental data on dissolution of the vertical walls.
Key words: flucticion well, velocity, gas jets.
Кількість посилань – 5.

УДК

Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш, Г.А. Тижбір

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

МЕХАНІЗМ АДСОРБЦІЇ ІОНІВ АМОНІЮ ПРИРОДНИМИ АЛЮМОСИЛІКАТАМИ

 Гумницький Я.М., Сабадаш В.В., Тижбір Г.А., 2011

Експериментально досліджено адсорбцію іонів амонію на природних алюмосилікатах. Проведено узагальнення отриманих результатів дослідження та розрахункових даних.
Ключові слова: адсорбція, алюмосилікатні сорбенти.

Adsorption of ammonium ions on natural alyomosilicates is experimentally explored. Generalization of the got results of research and calculation data is conducted.
Key words: adsorption, aluomosilicate adsorbents.

Кількість посилань – 5.

УДК 544. 3

В.М. Дібрівний, Ю.Я. Ван-Чин-Сян, В.А. Дончак*, І.Б. Собечко, О.Б. Кульковець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фізичної та колоїдної хімії,
кафедра органічної хімії*

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕТБУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТА, ТРИТРЕТБУТИЛПЕРОКСИТРИМЕЛІТАТА ТА ТРИБУТИЛТРИМЕЛІТАТА

© Дібрівний В.М., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Дончак В.А., Собечко І.Б., Кульковець О.Б., 2011

Калориметричним методом, за стандартних умов експериментально визначені: енергії згорання, ентальпії згорання та утворення третинних пероксиеcтерів бензойної та тримелітової кислот, а також трибутилового естеру тримелітової кислоти. Інтегральним ефузійним методом Кнудсена визначені ентальпії пароутворення та розраховані енергії пероксидного зв’язку досліджених пероксидів.
Ключові слова: енергіґ згорання, ентальпії згорання та утворення третинних пероксиеcтерів бензойної та тримелітової кислот, ентальпії пароутворення.

The energies of combustion, the enthalpies of combustion and formation of tertiory peroxyesters benzoic and trimelytic acids, and tributyl ester of trimelytic acid. Were experimental definited at standart conditions by calorimetric method. The enthalpies of vaporization were estimated by integral efushion Knudsens method and energy of peroxide bond by calculated for this investigated peroxyesters.
Key words: energig combustions, ental'pii of combustion and formation of tertiary peroksiecteriv of benzoic and trimelitovoy acids, ental'pii of vaporization.

Кількість посилань 18

УДК 628.54:664

Х.О. Дерейко, М.С. Мальований, В.В. Дячок, Я.М. Сахневич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

© Дерейко Х.О., Мальований М.С., Дячок В.В., Сахневич Я.М., 2011

Метою роботи є оцінювання стану стічних вод виробництв харчових олій та розроблення ефективного і малозатратного методу очищення стічних вод та утилізації відходів виробництв харчової олії з метою досягнення вимог екологічної безпеки.
Ключові слова: стічні води виробництва харчових олій; фосфоліпіди; тонкошарова хроматографія.

The purpose of the present study is to assess the condition of wastewaters pertaining to the production of cooking oil and to develop an effective and low-cost method for purification of wastewaters and utilisation of other oil production-related wastes which would comply with environmental safety requirements.
Key words: сooking oil production wastewater; phospholipids; thin-layer chromatography.

Кількість посилань 13

УДК 66.095.132 : 66.097.3

М.Б. Дзіняк*, С.Р. Мельник, В.Л.Старчевський*

Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра загальної хімії,
кафедра технології органічних продуктів

ОДЕРЖАННЯ БУТИЛ- І АМІЛАЦЕТАТІВ У ПРИСУТНОСТІ СОЛЕЙ ПЕРФТОР(4-МЕТИЛ-3,6-ДІОКСАОКТАН)СУЛЬФОНАТНОЇ КИСЛОТИ

© Дзіняк М.Б., Мельник С.Р., Страчевський В.Л., 2011

Досліджені закономірності естерифікації оцтової кислоти аліфатичними спиртами С4–С5 у присутності солей металів пефтор(4-метил-3,6-діоксаоктан)сульфонатної кислоти. Запропоновано зміни до технології одержання естерів оцтової кислоти із застосуванням цих каталізаторів.
Ключові слова: естерифікації оцтової кислоти аліфатичними спиртами.

The features of esterification process of acetic acid with butyls and amyls alcohols at the presence of salts of perfluoric(4-methyl-3,6-dioxaoktan)sulphoacid have been investigated. The change to process of acetic esters obtaining with the use of these catalysts has been proposed.
Key words: esterifikacii of ac.a. by aliphatic alcohols.

Кількість посилань 4

УДК 582.284.3

Л.П. Дзигун1, А.В. Кудрінецька2, О.М. Дуган1

1Національний технічний університет України “КПІ”
2 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології

АНТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ КСИЛОТРОФНОГО БАЗИДІОМІЦЕТУ LAETIPORUS SULPHUREUS (BULL.: FR.) MURRILL

© Дзигун Л.П., Кудрінецька А.В., Дуган О.М., 2011

Проведено дослідження антимікробної активності дев’яти штамів виду Laetiporus sulphureus по відношенню до дев’яти тест-культур. Дослідження антимікробної активності показало повне пригнічення росту P. aeruginosa для усіх досліджуваних штамів L. sulphureus. А також наявність зон затримки росту E. coli для чотирьох штамів та S. aureus для чотирьох штамів L. sulphureus. Антагоністична активність для досліджуваних штамів L. sulphureus по відношенню до мікроміцетів виявлена не була.
Ключові слова: базидіоміцет, Laetiporus sulphureus, тест-культури, культивування, антимікробні властивості

Antimicrobial activity of 9 strains of the species Laetiporus sulphureus against 9 test cultures was studied. Investigation of antimicrobial activity demonstrated the whole depressing of the growth of P. aeruginosa by all strains L. sulphureus. It was found out too the antagonistic activity of the 4 strains L. sulphureus against E. coli, and 4 strains L. sulphureus against S. aureus. Antagonistic activity for investigated strains of L. sulphureus against to micromycetes was not detected.
Key words: basidiomycete, Laetiporus sulphureus, test-cultures, cultivation, antimicrobial properties

Кількість посилань 29

Syndicate content