№ 703 (2011)

УДК 378.046.4

В.В. Івасів
Національний університет “Львівська політехніка”,

РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ВНС ЛП

© Івасів В.В., 2011

Розширення функціональності ВНС ЛП дає змогу додати нові можливості та підвищити ефективність роботи з існуючими можливостями навчального середовища. Нові типи тестових питань, візуальні редактори, відеоконференції, віртуальний робочий стіл – далеко не повний перелік нових функцій, які розширюють горизонти дистанційного навчання.
Ключові слова: розширення функціональності, модуль, гаджет, інтеграція.

Expanding the functionality of VLE LP allows adding new features and improve effectiveness of existing features of the learning environment. New types of quiz questions, visual editors, video conferencing, virtual desktop – very incomplete list of new functions that extend the horizons of distance learning.
Keywords: functionality expanding, module, gadget, integration.

Кількість джерел: 3

УДК 004.9

А.І. Андрухів, Д.О. Тарасов

Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська політехніка”

ІНТЕГРАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

© Андрухів А.І., Тарасов Д.О., 2011

Запропоновано схему інтеграції автоматизованої бібліотечної системи (АБІС) у інформаційне середовище університету з метою підвищення якості інформаційного забезпечення навчального та управлінського процесів, автоматизації формування та поширення списків рекомендованої літератури.
Ключові слова: АБІС, інформаційне середовище університету, інформаційні потоки навчального процесу.

The chart of integration library information system and university information environment is offered with the purpose of upgrading of the informative providing of educational and administrative processes, automation of forming and distribution of lists of the recommended literature.
Keyword: library information system, university information environment, information flows of the educational process.

Кількість джерел: 2.

УДК 378.147

Г.А. Бущак

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕСТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИМІРЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

© Бущак Г.А., 2011

Впровадження тесту як інструменту вимірювання навчальних досягнень студентів і ефективності навчального процесу – процес складний і вимагає доволі серйозного підготовчого етапу. Розроблення якісного тесту – це ціла наука, яку потрібно адаптувати до потреб поточного і підсумкового контролю у навчальному закладі, при цьому не втративши його вимірювальних функцій.
Ключові слова: тест, тестові завдання, матриця тесту, якість тесту

Implementation of the test as a tool for measuring educational progress of students and the learning process, a complicated process and requires very serious preparatory stage. Development of quality testing is a science, which must adapt to the needs of current and final control in school while not losing its measurement functions.
Key words: test, test items, the matrix test, quality test.

Кількість джерел: 4.

УДК 709;4;710.5

Я.В. Воловець

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОСТАНОВКА І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ЕКОНОМІКИ У ВІРТУАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Воловець Я.В., 2011

Описано можливості середовища Moodl щодо створення у ньому тестів підвищеної складності, оцінювання якості та контролю знань студентів економічних напрямів. Проаналізовано доцільність формування тестових завдань типу “підрахунок” для формування пакета контрольних заходів та екзаменаційного контролю відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки.
Ключові слова: тест, тестове завдання, сторінка середовища, вікно середовища, етап формування підрахунку, формула підрахунку.

Description over of possibilities of environment of moodl is brought in relation to creation in him of tests of the increased complication, evaluation of quality and control of knowledge of students of economic directions. Expediency of forming of test tasks to the type is analysed “count” for a packet of control measures and examination control assembly in accordance with recommendations of normative documents of Lvivska politehnika.
Keywords: test, test task, page of environment, window of environment, stage of forming of count formula of count.

Кількість джерел: 4.

УДК 004.9

Р.О. Голощук

Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИДАВНИЦТВІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Голощук Р.О., 2011

Розглянуто досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Видавництві Львівської політехніки.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, видавнича діяльність, електронний архів.

In this paper the experience of information and communications technology implementation in Lviv Polytechnic National University Publishing House is worked out.
Keywords: information and communications technology, publishing activities, electronic archive.

Кількість джерел: 4.

УДК 378.14

М.М. Косіюк, А.Ю. Мазарчук, К.Е. Більовський

Хмельницький національний університет

ІННОВАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

© Косіюк М.М., Мазарчук А.Ю., Більовський К.Е., 2011

Розглянуто стан і проблеми комп’ютеризації освітньо-виховної та управлінської діяльності вищих навчальних закладів. Запропонована модульна інформаційна система університету на базі відкритого програмного забезпечення, що вільно розповсюджується. Досвід розроблення і практичного використання інформаційної системи “Електронний університет” дає змогу зробити висновок, що інноваційне управління навчальним процесом сприяє оптимізації навчального процесу і забезпечує якісну підготовку фахівців.
Ключові слова: вільне програмне забезпечення, інформаційні технології, інформаційні ресурси, організація навчального процесу.

The state and problems of computerizing educational and managerial activities of higher schools are considered. The module information system on the basis of open software which is freely popularized and suggested. The experience of the development and practical usage of information system “Electronic University” results in the conclusion that the inno-vative managing of educational process promotes the optimization of educational process and provides the qualitative training of specialists.
Keywords: free software, information technologies, information resources, organiza-tion of educational process.

Кількість джерел: 5.

УДК 004.9

Є.Г. Міюшкович

Національний університет “Львівська політехніка”

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ВНС ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Міюшкович Є.Г., 2011

Запропоновано розширення структури віртуального навчального середовища Львівської політехніки, що враховує наявність спільних дисциплін.
Ключові слова: Moodle, ВНС.

This paper presents common disciplines oriented structure of Lviv Polytechnic VLE system.
Keywords: Moodle, VLE.

Кількість джерел: 2

УДК 709. 4; 710.5

Г.Ф. Матіко

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ГЛОСАРІЯ – ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО НАПОВНЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ У ВІРТУАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Матіко Г.Ф., 2011

Розглянуто можливості термінологічного наповнення дисципліни у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки за допомогою глосарія, порядок його створення та особливості користування.
Ключові слова: віртуальне навчальне середовище, глосарій, термін, формат відображення терміну, інтерфейс, автоматичне зв’язування термінів , категорії словника.

This article contains the facilities of terminological filling of discipline in Virtual learning system of Lvivska polytechnica by means of glossary, the way of its creating and the features of its using.
Keywords: virtual learning system, glossary, term, term representing format, interface, automatic linking of terms, glossary categories.

Кількість джерел: 2

УДК 378.147

М.Є. Рогоза, Є.І. Івченко, В.І. Божко, Г.В. Карнаухова

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПОЛТАВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

© Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І., Карнаухова Г.В., 2011

Розглянуто практику комплексного впровадження та використання сучасних дистанційних технологій для підвищення якості навчального процесу в університеті з метою реалізації інноваційних, економічно-ефективних освітніх методів.
Ключові слова: дистанційні технології, інноваційні інформаційно-комунікаційні технології, якість навчального процесу.

The present work demonstrates practice of complex use of distance technologies for improvement of quality of educational process at university with a view of realization of innovative, economical, effective educational methods.
Keywords: distance technologies, innovative information-communication technologies, quality of educational process.

Кількість джерел: 5.

УДК 378.147

М.Є. Рогоза, Є.І. Івченко, В.І. Божко, М.О. Недаєва

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПОЛТАВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ЗА УМОВ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

© Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І., Недаєва М.О., 2011

Розглянуто досвід використання сучасних інформаційно-комунікаційних техно¬логій з метою підвищення ефективності навчання та управлінської діяльності в Полтавському університеті економіки і торгівлі на основі системного підходу.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, ефективність навчання, системний підхід.

The present work demonstrates experience of use of modern information- communication technologies with the purpose of increase of a learning efficiency and administrative activity at the Poltava university of economy and trade on the basis of the system approach.
Keywords: information-communication technologies, learning efficiency, system approach.

Кількість джерел: 5.

УДК 001.38; УДК 004.031.42

Л.О. Стефанович, Т.О. Стефанович*

Середня загальноосвітня школа № 44 ім. Тараса Шевченка, м. Львів
*Національний університет “Львівська політехніка”

СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЯК ЗАСІБ ІНТЕҐРАЦІЇ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

© Стефанович Л.О., Стефанович Т.О., 2011

Обґрунтовано ідею інтеґрації середньої школи у віртуальне навчальне середовище вищого навчального закладу, окреслено шляхи її реалізації та проаналізовано проблеми, які можуть виникати в процесі інтеґрації.
Ключові слова: єдиний інформаційний простір, віртуальне навчальне середовище, інтеграція, вищий навчальний заклад, школа.

At the paper the idea of secondary school integration in higher school virtual learning environment and its realization ways is proposed. Problems that may arise in the integration process are under consideration.
Keywords: common information space, virtual learning environment, integration, high school, secondary school.

Кількість джерел: 5.

УДК 004.414.3

В.М. Теплюк

Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

© Теплюк В.М., 2011

Викладено досвід побудови автоматизованої системи управління адміністративними процесами у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Описано окремі модулі інформаційного середовища та зазначено шляхи його створення та розвитку.
Ключові слова: інформаційна система, інформаційне середовище, управління вищим навчальним закладом, телекомунікаційна інфраструктура університету, інформаційно-комунікаційні технології.

The article presents the experience of construction of computer information system for management of administrative processes at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, the basic modules of the information environment and a tasks for the future development of the system.
Keywords: information system, management of high school, telecommunication infrastructure of university, computers information technology.

Кількість джерел: 5.

УДК 004.9

Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

© Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д., 2011

Представлено реалізацію інформаційного середовища для підтримки навчального процесу університету. Показано послідовність задач, які необхідні для реалізації інформаційного середовища та результати їх вирішення.
Ключові слова: система дистанційного навчання, інформаційне середовище, Moodle, Інтернет-технології.

In the article the implementation of the information environment to support the learning process of the University is presented. A sequence of tasks that need to implement the information environment and the results of their decision are displaying.
Keywords: Distance education, information environment, Moodle, Internet technologies.

Кількість джерел: 11.

УДК 378.046.4

Т.В. Чайківський

Національний університет “Львівська політехніка”

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ АСОЦІАЦІЇ РЕСУРСІВ ДИСЦИПЛІНИ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА ПЛАТФОРМУ MOODLE 2.X

© Чайківський Т.В., 2011

Описано нові можливості ВНС ЛП (Moodle) версії 2.0. Показано два шляхи вирішення головної проблеми, що виникла у частини дисциплін при переході ВНС ЛП з версії 1.9.х на версію 2.0.х, а саме проблеми з відкриттям ресурсів у вигляді прямих посилань на файл.
Ключові слова: moodle, html, pdf, ресурс.

Described the new features of VNS LP (Moodle) version 2.0. Shown two ways to solve the main problem that arose in some courses after update VNS LP version from 1.9.x to 2.0.x, namely trouble opening resources with direct links to the file.
Keywords: browser, moodle, html, pdf, resource.

Кількість джерел: 5.

УДК 378.14

О.Р. Чирка, Н.Б. Шаховська

Національний університет “Львівська політехніка”

АВТОМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДИСЦИПЛІНИ У СИСТЕМІ MOODLE

© Чирка О.Р., Шаховська Н.Б., 2011

Розглянуто метод автоматизації наповнення лекторами електронних курсів навчальними матеріалами.
Ключові слова: дисципліна, курс, електронний курс, лектор, студент, перетворення документів.

Considered the methods automated filling by the lectors of electronic courses the educational materials.
Keywords: discipline, course, e-course, lecturer, student, transformation documents.

Кількість джерел: 7.

УДК 004.652.4+004.827

Н.Б. Шаховська, Д.О. Тарасов

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

© Шаховська Н.Б., Тарасов Д.О, 2011

Визначено особливості інтеграції даних з різнорідних джерел. Проаналізовано механізми інтеграції різнорідних джерел у SQL Server 2005. Побудовано схему інтеграції даних та засоби обміну даними.
Ключові слова: інтеграції даних, гетерогенні джерела даних.

The features of information integration are certain from heterogeneous sources. The integration mechanisms from heterogeneous sources in SQL Server 2005 are analysed. The chart of information integration and facilities of data exchange is built.
Keyword: information integration, heterogeneous data sources.

Кількість джерел: 6.

УДК 371.26

О.С. Шкіль

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

ЄДИНИЙ ТЕСТОВИЙ СЕРВЕР ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОСНОВА ЯКІСНОГО ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАНЬ

© Шкіль О.С., 2011

Запропоновано створення єдиного тестового серверу ВНЗ на основі інструментальних засобів комп’ютерної системи тестування знань OpenTEST2. Обґрунтовано необхідність створення єдиного тестового серверу ВНЗ, розглянуто питання підготовки тестових завдань, проведення тестувань і оцінювання їх результатів та аналізу якості тестових завдань.
Ключові слова: тестовий сервер, комп’ютерне тестування, тестові завдання.

Creation of the integrated test server of an institute of higher education on a base of the tools of the knowledge computer test system OpenTEST2 is proposed in the article. The necessity of the integrated test server creation is justified; the questions of test a tasks preparation, carrying out testing and evaluation of test results along with test quality analysis are considered.
Keyword: test server, computer-aided testing, test tasks.

Кількість джерел: 4.

УДК 004.588; 371.261

В.С. Яковина

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТУВАННЯ У ВНС ЛП

© Яковина В.С., 2011

Описано можливості ВНС ЛП щодо оцінювання якості та контролю знань студентів. Проаналізовано доцільність використання різних типів тестових питань при формуванні завдань для контрольних заходів та екзаменаційного контролю відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки.
Ключові слова: тестування, тестові питання, рівень складності завдання.

The present work demonstrates the resources of Lviv Polytechnic Virtual Educational Framework concerning quality evaluation and students' achievements control. The expediency of using different quiz questions for exam and control procedure tasks composition has been analysed according to Lviv Polytechnic regulatory acts.
Keywords: testing, test questions, level of task sophistication.

Кількість джерел: 5.

Syndicate content