№ 707 (2011)

УДК 621.314.222.8

І.Р. Бучковський, М.Б. Сабат,О.Л.Никонець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕПМС

ВПЛИВ РЕЖИМУ РОБОТИ ТРАНСФОРМАТОРА НА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБМОТОК ТА ЇХНІХ ЧАСТИН

 Бучковський І.Р., Сабат М.Б., Никонець О.Л., 2011

На основі експериментальних досліджень виявлено явище багатократного підсилення величини магнітного потоку яке зумовлене виникненням за певних умов нескомпенсованої додаткової намагнічувальної сили. Встановлені мінімальні значення частот, починаючи з яких характеристики неробочого ходу окремих частин обмотки перестають залежати від режиму обмоток інших фаз. Загальний характер отриманих залежностей дає змогу висунути припущення, що на параметри режиму магнітної системи трансформатора істотно впливають повздовжні ємності частин обмоток. Математичні моделі обмоток трансформатора та їхніх частин повинні адекватно відтворювати результати експериментальних досліджень.
Ключові слова: трансформатор, частотна характеристика, магнітний потік, математична модель.

On the basis of the experimental researches found out the phenomenon of the frequent strengthening of size of the magnetic stream which is predefined by origin of the uncompensated additional magnetic force at the certain terms. The minimum values of frequencies are set, beginning from which descriptions of the non-working mode of separate parts of puttee stop to depend on the mode of puttee of other phases. General character of the given dependences allows to assume, that the longitudinal capacities of the parts of puttee influence on the parameters of the mode of the magnetic system of transformer substantially. The mathematical models of puttee of the transformer and their parts must adequately reproduce the results of the experimental researches.
Кey words: transformer, frequency description, magnetic stream, mathematical model.

Кількість посилань 7

УДК 621.311

П.М. Баран, Р.С. Божик, В.П. Кідиба, Г.М. Лисяк, І.О. Сабадаш, Х.А. Проць

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ МЕРЕЖІ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАХИСТІВ ВІД ОДНОФАЗНИХ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ

 Баран П.М., Божик Р.С., Кідиба В.П., Лисяк Г.М., Сабадаш І.О., Проць Х.А., 2011

Розроблена фізична модель мережі з ізольованою нейтраллю для перевірки роботи захистів від однофазних замикань на землю.
Ключові слова: фізична модель, мережа з ізольованою нейтраллю, однофазне замикання на землю.

Physical model of electrical network with isolated neutral was developed. It is used for testing the maintenance of relay protection from single-phase of earth foults.
Key words: physical model, network with isolated neutral, single-phase of earth foults.

Кількість посилань 5

УДК 621.3.078; 681.532.55

Ю.О. Бобечко, І.Р. Головач, А.О. Лозинський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ПРЯМОГО ПОШИРЕННЯ СИГНАЛУ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КУТА ПОЛОЖЕННЯ РОТОРА ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГУНА

© Бобечко Ю.О., Головач І.Р., Лозинський А.О., 2011

Для створення бездавачевої системи керування вентильним реактивним двигуном (ВРД) синтезовано структуру штучної нейронної мережі (ШНМ) прямого поширення сигналу, вхідними величинами якої є фазні струми. Методом комп’ютерного симулювання досліджено роботу бездавачевої системи керування з використанням синтезованої ШНМ.
Ключові слова: вентильний реактивний двигун, штучна нейронна мережа, математична модель, бездавачева система керування.

To create a sensorless control system of switched reluctance motors (SRM), a feedforward artificial neural network (ANN), that uses currents as the input signals, was synthesized. By computer simulation was researched the work of the sensorless control system using created ANN.
Key words: switched reluctance motor, artificial neural network, mathematical model, stnsorless control system.

Кількість посилань 12

УДК 621.316.925

Ю.О. Варецький, М.Д.Федонюк, В.Г. Гапанович

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра ЕСМ, ЕС

УВІМКНЕННЯ КОНДЕНСАТОРНИХ БАТАРЕЙ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНИМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ

© Варецький Ю. О.,Федонюк М.Д., Гапанович В.Г., 2011

Досліджено особливості ввімкнення конденсаторних батарей 10 кВ у системі електропостачання промислового підприємства з частотно-регульованими приводами змінного струму. Показано вплив регульованих конденсаторних установок низької напруги на рівень комутаційних перенапруг та проаналізовано можливі заходи їх зниження.
Ключові слова: ввімкнення конденсаторних батарей, система електропостачання, частотно-регульовані електроприводи, комутаційні перенапруги, резонансне підсилення перенапруг.

The paper examines features of 10 kV capacitor banks switching in industrial distribution system consisting adjustable speed drives. Impact of controlled power factor capacitor on the level of switching overvoltages is shown and possible means of their reducing are analyzed.
Кey words: capacitor bank switching, industrial distribution system, adjustable speed drives, switching overvoltages, overvoltage resonant amplification.

Кількість посилань 5

УДК 621.313

В.М. Гладкий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІЧНОГО ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ

 Гладкий В.М., 2011

Опрацьовано математичну модель асинхронного двигуна з урахуванням динаміч¬ного ексцентриситету. Модель ґрунтується на розрахунку одновимірного магнітного поля з урахуванням вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола, алгебризації диференційних рівнянь методом ФДН g-го порядку та розв’язуванні нелінійної системи алгебричних рівнянь методом Ньютона.
Ключові слова: асинхронний двигун, математична модель, динамічний есцентри¬ситет, насичення основного магнітного кола, вищі гармоніки МРС.

A mathematical model for asynchronous motor taking into account dynamic rotor eccentricity has been developed. The model is based on magnetic field computation allowing for core saturation and magnetomotive forces spatial harmonics, differential equations algebrization with the g-th order backward differentiation formula and nonlinear algebraic equations system solving with Newton’s method.
Кey words: asynchronous motor, mathematical model, dynamical eccentricity, core saturation, MMF spatial harmonics.

Кількість посилань 9

УДК 631:331.4; 63:658.34; 63:331.34

Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Степанишин, Л.О. Тисовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ОП
Національний лісотехнічний університет України

АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЩОДО ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖКОМЛІСГОСПУ УКРАЇНИ (2000-2009 рр.)

© Гогіташвілі Г.Г., Степанишин В.М., Тисовський Л.О., 2011

Проаналізовано статистичні дані щодо причин та наслідків виробничого травматизму на підприємствах Державного комітету лісового господарства України. Одержані результати можуть слугувати теоретичною базою для побудови математичної моделі оптимального планування охорони праці на зазначених підприємствах з метою істотного зменшення рівня травматизму.
Ключові слова: виробничий травматизм, лісова галузь, статистичний аналіз, коефіцієнт частоти, лісоруб, причини, види подій, підприємство.

This article develops the analysis of the statistical data regarding the reasons and consequences of the work related traumatism in the enterprises of State Forestry Committee of Ukraine. These results can be used as the theoretical basis for making a mathematical model of the optimal planning for enterprise Safety protection rules that will lead to a significant reduction of the traumatism level.
Кey words: unjuries, the forest industry, statistical analysis, frequency ratio, lumberjack, causesm types of accidents, factory.

Кількість посилань 3

УДК 621.311,621.314

Я.В. Грень, В.І. Роман

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра АТХП

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ІМПУЛЬСУ В ПАКЕТІ ЛИСТІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СТАЛІ

© Грень Я.В., Роман В.І., 2011

Досліджено залежність часу проходження ультразвукового імпульсу через пакет листів електротехнічної сталі. На підставі одержааних даних зроблені висновки щодо вдосконалення ультразвукового методу оцінювання стану спресованості листів осердя статора.
Ключові слова: електротехнічна сталь, ультразвуковий імпульс, пресування, розпушення, пакет статора, дефектоскоп, ультразвукова хвиля.

The dependence of ultrasonic pulse passages through electrical steel package is investigated. Based on obtained data are made conclusions about ultrasonic method for improving estimation of stator core sheets extrusion.
Кey words: electrical steel, ultrasonic pulse, pressing, loosening, stator package.

Кількість посилань 5

УДК 621.311.1

О.В. Данилюк, З.М. Бахор, Я.Д. Міркевич, Б.І. Дурняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРУВАННЯ

 Данилюк О.В., Бахор З.М., Міркевич Я.Д., Дурняк Б.І., 2011

Запропоновано методику класифікації режимів електричних мереж для задачі розпізнавання під час оперативно-диспетчерського керування.
Ключові слова: електрична мережа, диспетчерське керування, класифікація режимів.

It is offered a technique of classification of modes of electrical networks for a task of recognition during operative dispatching management.
Кey words: theelectrical network, supervisory control, clssification of modes.

Кількість посилань 6

УДК 631. 365.17

Ю.М. Жовнір, О.П. Жовнір*, І.В. Ліщак**, М.М. Борецький**

Приватне підприємство “Науково-виробнича фірма “Львівполісервіс”,
*Державне підприємство “Львівський проектно-вишукувальний інститут
залізничного транспорту України “Львівтранспроект”,
**Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ІЗ ЗАХИЩЕНИМИ ПРОВОДАМИ 6-35 КВ ВІД АТМОСФЕРНИХ ПЕРЕНАРУГ

© Жовнір Ю.М.,, Жовнір О.П., Ліщак І.В., Борецький М.М., 2011.

Розглянуто проблему грозозахисту повітряних ліній 6–35 кВ із захищеними проводами та проведено аналіз наявних способів захисту таких ліній від атмосферних перенапруг.
Ключові слова: розрядник, блискавкозахист, заземлення, захист ввід перенапруг, грозовий імпульс, лінійний розрядник, зона захисту, довго-іскровий розрядник.

The problem of lithing-protection of open-wires 6–35 kV with the protected send-offs and the analysis of existent methods of defence of such lines is conducted from atmospheric overstrains is it considered.
Key words: Lightning arrester, lithing-protection, ground (electricity), surge protector, lightning current impulse, line arrester, protective zone, long flashover arrester.

Кількість посилань 6

УДК 62-83:621.313.3

Л.Ф. Карплюк, Б.Я. Панченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ВИБІР ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ З СЕЛЕКТИВНОЮ КОРЕКЦІЄЮ

© Карплюк Л.Ф., Панченко Б.Я., 2011

Проаналізовано роботу системи підпорядкованого керування з селективною корекцією. Розроблено методику вибору типу та параметрів регуляторів. Результати досліджень можна використовувати під час розроблення нових систем електроприводів
Ключові слова: системи регулювання, селективна корекція.

The control system of electric drives has been analyzed. Method of tuning speed feedback adjusting was developed. The result can be used for the designing new systems of electric drives.
Key words: control system, selects correction.

Кількість посилань 8

УДК 621.316.1.052

В.С. Коновал, А.Б. Козовий, А. Жук, О.І. Скрипник, Т.О. Товстяк

Національний університет “Львівська політехніка”,
ТзОВ “ЕЛЕКС”

ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ АВТОМАТИКИ ЛІКВІДАЦІЇ АСИНХРОНОГО РЕЖИМУ АЛАР-Ц

© Коновал В.С., Козовий А.Б., Жук А., Скрипник О.І., Товстяк Т.О., 2011

Розглянуто особливості функціонування та задання вхідної інформації для пристрою АЛАР-Ц та здійснено перевірку правильності спрацювання виявних органів АЛАР-Ц за допомогою програмного комплексу ДАКАР.
Ключові слова: асинхронний режим, стійкість, пристрій протиаварійної автоматики, моделювання режимів, електроенергетична система.

The features of operation and default input data for ALAR-С and by verification of setting operation of ALAR-С using software DAKAR.
Key words: asynchronous mode, stability,emergency automatics device, mode simulation, electric power system.

Кількість посилань 3

УДК 621.313.333

А.С. Куцик, М.Б. Семенюк

Національний університет "Львівська політехніка",
кафедра ЕАП

АНАЛІЗ РЕЖИМІВ КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ В УСТАНОВЦІ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ СИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ З ФАЗОВИМ КОМПАУНДУВАННЯМ

 Куцик А.С., Семенюк М.Б., 2011

Наведено результати аналізу режимів коротких замикань в установці генерування електроенергії синхронним генератором з фазовим компаундуванням. Дослідження виконані математичним моделюванням із застосуванням методу середньокрокових напруг другого порядку.
Ключові слова: синхронний генератор, фазове компаундування, коротке замикання, метод середньокрокових напруг.

The article presents mathematical model of phase compound synchronous generator and research results of three phase short circuit in out of sectional transformer.
Key words: synchronous generator, plhase compound excitation system, three phase short circuit middie voltage method.

Кількість посилань 5

УДК 62-83-52

А.В. Маляр, А.С. Андреїшин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖІ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ВЕРСТАТА-ГОЙДАЛКИ

© Маляр А.В., Андреїшин А.С., 2011

Розглянуто питання використання нейромережі для побудови системи керування електроприводом верстата-гойдалки. Показано, що за допомогою сформованої нейромережі можна розпізнавати динамограму свердловини у разі неповного або зашумленого наборів вхідних даних від давачів.
Ключові слова: штангова глибино помпова установка, нейронна мережа, система керування електроприводом.

The issue of using neural networks for building up a control system for the electric drive of the rod oil-pumping unit is considered. It is shown that the formed neural network makes it possible to identify the oil well dynamometer card for incomplete or noisy set of input data from the sensors.
Key words: extraction oil, neural networks, electric control system.

Кількість посилань 6

УДК 621.372

В.С.Маляр, І.А. Добушовська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ

РОЗРАХУНОК УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ У НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ З РЕАКТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ І НЕСИНУСОЇДНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

© Маляр В.С., Добушовська І.А., 2011

Розглянуто проблему розрахунку та аналізу процесів в нелінійних електричних колах з реактивними елементами і несинусоїдними джерелами живлення. Запропоновано метод дослідження впливу параметрів кола на статичні характеристики, які мають багатозначний характер. Задача розв’язується як крайова застосуванням проекційного методу, в основу якого покладено апроксимацію періодичного розв’язку кубічними сплайнами.
Ключові слова: нелінійні кола, реактивні елементи, несинусоїдні джерела живлення.

The article discusses the problem problems of computation and analysis of phenomena in non-linear electrical circuits with reactive elements and non-sinusoidal energy sources. It offers a special technique for investigation of impact of circuit parameters on static characteristics that are featured by inherent multi-valuedness. The problem is being solved as a boundary one by means of projection method application, based on approximation of periodic solution using cubic splines.
Key words: non-linear circuits, static characteristics, boundary problem.

Кількість посилань 7

УДК 621.313.3

В.С. Маляр, І.Р. Гавдьо

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В АСИНХРОННОМУ ДВИГУНІ З ЕКРАНОВАНИМИ ПОЛЮСАМИ

 Маляр В.С., Гавдьо І.Р., 2011

Розглянуто вплив параметрів на тривалість перехідних процесів в асинхронному двигуні з екранованими полюсами у разі вмикання на навантаження вентиляторного типу на підставі використання математичної моделі двигуна, в якій магнітопровід подано розгалуженою заступною схемою.
Ключові слова: асинхронний двигун, екрановий полюс, параметри, перехідні процеси.

The influence of parameters of shaded-pole induction motor on time of transient processes has been considered. The motor magnetic circuit is presented by the ramified equivalent circuit.
Key words: induction motor, shded-pole, parameters, transient processes.

Кількість посилань 9

УДК 621.311.243

В. Мороз, Я. Чупило

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ПОШУКУ ТОЧКИ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ

© Мороз В., Чупило Я., 2011

Наведено короткий огляд відомих методів пошуку точки максимальної потужності сонячних батарей, а також висвітлено їхні переваги та недоліки.
Ключові слова: альтернативна енергетика, точка максимальної потужності, сонячні батареї

This article contains of existing maximum power point tracking techniques short review with advantages and disadvantages of each.
Key words: alternating energy, maximum power point tracking, photovoltaic

Кількість посилань 8

УДК 621.3.013.62; 621.314.21; 621.314.222.8

М.Й. Олійник, О.Л. Никонець, Н.Г. Мальцева

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедри ЕПМС, ЕС

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В ТРАНСФОРМАТОРАХ РОЗПОДІЛЬЧОЇ МЕРЕЖІ ЗІ СХЕМОЮ З’ЄДНАННЯ ОБМОТОК “ЗІРКА – ЗІРКА З УЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ” ЗА ДІЇ ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ

© Олійник М. Й., Никонець О. Л., Мальцева Н. Г., 2011

Дослідженнями на математичній моделі трансформатора обґрунтовані зміни в схемах та параметрах випробувальної хвилі під час проведення типових імпульсних випробувань. Доведено, що під час дії імпульсної хвилі на обмотках трансформатора розвиваються внутрішні коливні перенапруги, величина яких небезпечна для виткової ізоляції.
Ключові слова: трансформатор, електромагнітні прцеси, перенапруги, математична модель, розподільна мережа.

Changes and parameters of the test surge pulse for procedure or typical surge tests have bun proved by transformer simulations. It was shown, that under surge pulse the dangerous internal oscillating overvoltages are developed on winding isolation.
Key words: elektromagnetic transients, overvoltages, mathematical model, distribution grid.

Кількість посилань 6

УДК 621.372

С.Й. Рендзіняк, Ю.Я. Козак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКРЕТНИХ МАКРОМОДЕЛЕЙ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ ПІДСИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ДІАКОПТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

© Рендзіняк С.Й., Козак Ю.Я., 2011

Запропоновано застосування діакоптичного підходу до аналізу перехідних процесів у різнорідних електричних колах, які складаються з нелінійних динамічних підсхем, поданих дискретними макромоделями, і підсхем з компонентами з зосередженими параметрами. Цей метод реалізовано у програмному комплексі, адекватність результатів чисельних експериментів показано на тестовому прикладі.
Ключові слова: діакоптика, нелінійна динамічна система, дискретна макромодель.

In the paper the diakoptic approach to the transient analysis in heterogeneous electrical circuits consisting of nonlinear dynamic subcitcuits submitted discrete macromodels and subcircuits with lumped parameters is proposed. This method is implemented in software system, the adequacy of numerical experiments are shown in the test example.
This paper is devoted to the solving task of property prediction on the basis of analogical inference.
Key words: diakoptic, nonlinear dynamic system, macromodel.

Кількість посилань 6

УДК 621317

Петр Стружевски

Польский комитет молниезащиты
Общества польских инженеров электриков
e-mail: struzews@wp.pl

ЧИСЛЕННЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЧАСТОТЫ УДАРОВ МОЛНИЙ В ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ И ПОДСТАНЦИИ

© Стружевськи Петр, 2011

В статье представлены две численные модели, позволяющие определить частоты непосредственных ударов молний в воздушные энергетические объекты, защищаемые перед ударами этого рода – а именно в линии и подстанции высоких и самих высоких напряжений. Автор обсудил общие предположения этих моделей, подсчитывая далее – на основании метода статистических попыток, при использовании электрогеометрической теории селективности молний – значения коэффициентов детерминирующих горизонтальные дистанции, с которых предметные объекты, разных высот, собирают атмосферные разряды. Функциональности упомянутых моделей доказанo путем презентации примеров их использований.
Ключевые слова: молния, цифровые модели, энергетические объекты, электрогеометрическая теория, селективность, линии электропередач.

The article deals with two numerical models allowing for determination of frequencies of direct lightning hits to overhead energetic objects protected against hits of this kind – that is to lines and substations of high and extra high voltages. The author has discussed general assumptions of these models, estimating then – on the basis of statistical attempts method, with using of electrogeometric theory of lightnings selectivity – values of coefficients determining horizontal distances, from which objects in question, of different heights, gather atmospheric discharges. Functionality of mentioned models has been proved by presentation of examples of their applications.
Key words: lighning, digital models, energy facilities, geometric theory of electromagnetic, selectivity, power lines.

Кількість посилань 22

УДК 621.313

В. І. Ткачук, І. Є. Біляковський, Л.В. Каша

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА

ЕЛЕМЕНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЕНТИЛЬНИХ ДВИГУНІВ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ

 Ткачук В. І., Біляковський І. Є., Каша Л.В., 2011

Наведено особливості розрахунку безконтактних двигунів постійного струму з постійними магнітами, які, своєю чергою, покладені в основу математичної моделі проектного розрахунку основних геометричних розмірів таких двигунів.
Ключові слова: безконтактний двигун постійного струму, математична модель, геометричні розміри, постійний магніт.

The features calculation of brushless DC motor with permanent magnets are given. This features underlaing the mathematical model of project calculation a geometrical dimensions of such motors.
Key words: brushless DC motor, mathematical model, geometrical size, permanent magnet.

Кількість посилань 2

УДК 631.51

Ю.В. Шабатура1, Я.С. Паранчук2, В.О.Чумакевич1

1 Академія сухопутних військ,
кафедра електромеханіки та електроніки
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТІЙКИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КОМПЕКСІВ

© Шабатура Ю.В., Паранчук Я.С., Чумакевич В.О., 2011

Розглянуто особливості структури, роботи та підхід до створення математичних моделей функціонально-стійких систем.
Ключові слова: електромеханічна система, функціональна стійкість, надійність, безвідмовність, адаптивність, відновлюваність, резервування.

The features of the structure, operations and approaches to building mathematical models of functional-stable systems
Key words: electromechanical system, functional stability, dependability, reliability, adaptability, restorability, backing.

Кількість посилань 9

УДК 519.718.2

C.В. Щербовських

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ, СТАНІВ ТА ПОДІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ГОТОВНІСТЬ СИСТЕМИ ІЗ ЗАМІЩУВАЛЬНИМ ДУБЛЮВАННЯМ

© Щербовських С.В., 2011

Наведено моделі процесів, станів та подій дубльованої системи для аналізу впливу стратегій технічного обслуговування на функцію інтенсивності потоку відмов. Аналіз ґрунтується на застосування спеціалізованого математичного та програмного забезпечення для синтезу дискретно-неперервних моделей марковського типу.
Ключові слова: надійність, готовність, марковська модель, інтенсивність потоку відмов, стратегія технічного обслуговування

In the paper standby doubled system process, states and events model application for repair maintenance effect on failure intensity is shown. The analysis is based on specialized mathematical and software support for Markov type discrete-continuous models synthesis.
Key words: reliability, availability, Markov model, failure rate, maintenance strategy

Кількість посилань 7

УДК 621.314

М.А. Яцун1, А.М. Яцун2, О.І. Шуплат3

1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА;
2 Львівський національний аграрний університет,
кафедра електротехнічних систем;
3 Гранд-готель

ОБВІДНІ СТРУМІВ В ОБМОТЦІ СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА НАЯВНОСТІ ДЕФЕКТІВ У СТРИЖНЯХ КЛІТКИ РОТОРА

© Яцун М.А., Яцун А.М., Шуплат О.І., 2011

Визначені обвідні струмів в обмотці статора асинхронного двигуна за наявності дефектів у декількох стрижнях короткозамкненої клітки ротора залежно від кількості дефектів, їх взаємного розташування, ковзання двигуна і кількості пар полюсів.
Ключові слова: асинхронний двигун, обмотка статора, обвідні струмів, стрижні ротора, дефекти.

Are defined the envelopes of currents in the stator windings of induction motor at presence of defects in a few bars of rotor squirrel-cage winding dependence from quantity of defects, them mutual location, sliding of motor and number of pair of poles.
Key words:: induction motor, stator windings, envelopes of current, bars of rotor, defects.

Кількість посилань 3

Syndicate content