№ 704 (2011)

УДК 368.024

Н.Б. Бідник, В.Б. Дзьоба
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

СТВОРЕННЯ КЕПТИВНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЯК МЕТОД САМОСТРАХУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Бідник Н.Б., Дзьоба В.Б., 2011

Розглянуто основні аспекти формування системи страхового захисту на підприємстві, питання розвитку теорії й практики управління ризиком за допомогою страхування та самострахування, використання кептивних страхових компаній, визначення вигод та проблем, які отримує підприємство від створення кептивної страхової компанії.
Ключові слова: страхування, кептивні страхові компанії, самострахування, страховий ринок, синергія.

ESTABLISHMENT OF CAPTIVE INSURANCE COMPANIES AS METHOD OF SELF-INSURANCE OF INDUSTRIAL COMPANIES

This article considers main aspects of building-up system of insurance protection at the company, issues of theory and practice development of risk management with aid of insurance and self-insurance, usage of captive insurance companies, assessment of advantages and problems that the company gains from creation of captive insurance company.
Kay words: insurance, captive insurance companies, self-insurance, the insurance market, synergies.

Література – 8

УДК 657.44

Н.Є. Білинська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

ІНФОРМАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ УНІГРАФІЧНОЇ І ДИГРАФІЧНОЇ СИСТЕМ ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ

© Білинська Н.Є., 2011

Розглянуто історичні аспекти розвитку та основні ознаки простої та подвійної бухгалтерій; порядок записів господарських операцій на позабалансових рахунках підприємств, бюджетних організацій і банківських установ України. Досліджуються переваги і недоліки уніграфічної і диграфічної систем обліку та вплив кожної з них на якість і повноту інформації про об’єкти та факти позабалансової діяльності суб’єкта господарювання.
Ключові слова: проста бухгалтерія, подвійна бухгалтерія, уніграфічна система позабалансового обліку, диграфічна система позабалансового обліку, позабалансові рахунки.

INFORMATIONAL POTENTIAL OF UNIGRAPHIC AND DIGRAPHIC SYSTEMS OF THE OFF-BALANCE ACCOUNTING

The article considers the historical aspects of the development as well as the main features of simple and double accounting; the order of recording business transactions on the off-balance accounts of enterprises, budgetary organisations and banking institutions of Ukraine. The article also investigates the advantages and disadvantages of unigraphic and digraphic accounting systems and the impact of each of them on the quality and completeness of the information about the objects and facts of the entity off-balance activity.
Key words: simple accounting, double-entry accounting, unigraphic system of the off-balance accounting, digraphic system of the off-balance accounting, off-balance accounts.

Література – 12

УДК 336

М.М. Баран1, І.М. Васькович1, Г.А. Лех2
1Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій
Національного університету “Львівська політехніка”,
2Львівський національний лісотехнічний університет України

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ СУЧАСНИХ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

© Баран М.М., Васькович І.М., Лех Г.А., 2011

Розглянуто актуальність та необхідність вивчення функціонування та розвитку домашніх господарств як окремого економічного сектору. Наведено класифікацію, функції та джерела надходжень домашніх господарств.
Ключові слова: домашні господарства, функції, бюджет, фінансові фонди домашніх господарств.

CONTEST, FUNCTIONS AND KINDS OF MODERN DOMESTIC ENTERPRISES

The urgency and necessity of studying of domestic enterprises functioning and development as a separate economic sector is considered. Classification, functions and sources of domestic enterprises income are presented.
Key words: domestic enterprises, functions, budget, financial funds of domestic enterprises.

Література – 8

УДК: 658. 14

М.К. Бондарчук, О.І. Кобилецька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР

© Бондарчук М.К., Кобилецька О.І., 2011

Наведено результати аналізу об'єднань підприємств, що внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за галузями економіки. Досліджено сутність фінансових ресурсів як об’єкта управління фінансами суб’єктів господарювання, запропоновано визначення фінансових ресурсів ВГС та сформовано класифікацію об’єктів управління фінансами виробночо-господарської структури.
Ключові слова: виробничо-господарська структура, фінансові ресурси, управління фінансами, інтеграція.

THEORETICAL ASPECTS OF THE FINANCIEL MANAGENENT OF THE INDUSTRIAL-ECONOMIC STRUCTURES

The article presents the results of the analysis of the number of associations of enterprises included in the Unified State Register of enterprises and organizations of Ukraine, by sectors of the economy. The essence of the financial resources as the main object of the financial management of entities is investigated, the definitions of financial resources of IES are suggested and the classification of objects of financial management of industrial and economic structure is formed.
Key words: industrial and economic structure, financial resources, financial management, integration.

Література – 12

УДК 338.24:332.14

О.М. Вермінська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

© Вермінська О.М., 2011

Досліджено роль держави в управлінні інноваційним розвитком регіонів на сучасному етапі, систему та рівні державного управління інноваційною діяльністю в Україні, виявлено проблеми пасивності регіонів щодо впровадження інновацій та запропоновано шляхи удосконалення державної регіональної інноваційної політики.
Ключові слова: державна інноваційна політика, регіональний інноваційний розвиток, фінансування інноваційного розвитку.

MANAGEMENT INNOVATION PROCESS AT NATIONAL AND REGIONAL LEVELS

The role of the state in a management innovative development of regions on the modern stage, system and levels of state administration innovative activity is investigational in Ukraine, the problems of passivity of regions are educed in relation to introduction of innovations and the ways of improvement of public regional innovative policy are offered.
Keywords: state innovation policy, regional innovation development, financing innovative development.

Література – 9

УДК: 338.24

І.Р. Вовк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

© Вовк І.Р., 2011

Досліджено інноваційний розвиток економіки країни, розглянуто проблеми інноваційної діяльності держави та причини, які на неї впливають, для вирішення яких пропонується формування інноваційно-орієнтованої структури національної економіки, вдосконалення системи державної підтримки інноваційної діяльності та її регулювання.
Ключові слова: інноваційна діяльність, структурна трансформація економіки, макроекономічна ситуація, економічний розвиток.

INNOVATIVE ASPECTS OF THE STATE ECONOMY DEVELOPMENT IN THE TRANSFORMATION

The article investigates the development of innovative economy, the problems of innovation activity state, and causes that affect it, for which proposed the formation of innovation-oriented structure of the national economy, improving state support for innovation and its regulation.
Key words: innovation, structural transformation of economy, macroeconomic environment, economic development.

Література – 5

УДК 368.942:519.21

В.В. Волошин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ ПІД ЧАС СТРАХУВАННЯ ВІД ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

© Волошин В.В., 2011

Запропоновано модель актуарних розрахунків під час страхування від захворю¬вань, модель адаптована до умов України з врахуванням класифікації в Україні класів хвороб; розглянуто можливість страхування від захворювань для різних вікових категорій.
Ключові слова: актуарні розрахунки, медичне страхування, страхування від захворю¬вань.

ACTUARIAL CALCULATIONS FOR HEALTH INSURANCE OF POPULATION OF UKRAINE

An actuarial model of health insurance is proposed. This model is adapted to the conditions of Ukraine taking into account the classification of diseases in Ukraine. The possibility of health insurance for different age categories is discussed.
Key words: actuarial calculations, medical insurance, health insurance.

Література – 10

УДК 331.108.2

О.П. Волошин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

© Волошин О.П., 2011

Обґрунтування і введення в науковий обіг поняття “компенсаційні механізми відтворення кадрового потенціалу”; визначення складових механізму компенсації впливу чинників, що змінюють кадровий потенціал підприємства, дадуть змогу уточнити основні загальнонаукові підходи до проблеми аналізування та оцінювання ефективного використання трудових ресурсів та кадрового потенціалу.
Ключові слова: людський капітал, трудові ресурси, трудовий потенціал, кадри, персонал, потенціал підприємства, кадровий потенціал.

THEORY AND PRACTICE OF OPERATION AND DEVELOPMENT OF BUSINESS HUMAN RESOURCES POTENTIAL

The discourse and the introduction of the scientific circulation of the compensatory mechanisms concept of human resources reproduction; the identifying of the impact mechanism components of compensation actuator factors that modify human resources potential will enable businesses to clarify the basic general scientific approach to the analysis problem and the evaluation of the effective usage of human resources and personnel.
Key words: human capital, human resources, working potential, staff, businesses potential, human resources potential.

Література – 7

УДК 339.187

О.В. Грабельська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЗЕПМ

ЛІЗИНГ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 Грабельська О.В., 2011

Охарактеризовано лізингову діяльність, запропоновано класифікацію лізингу за такими ознаками: обсягом зобов’язань лізингодавця, тривалістю угод, масштабом ринку, де проводяться лізингові операції, відношенням до орендованого майна, намірами учасників, складом учасників угоди та руху майна між учасниками, ступенем новизни майна, об’єктом лізингу, формою лізингових платежів, методом нарахування лізингових платежів, способом фінансування, періодичністю внесення лізингових платежів, цільовим призначенням; обґрунтовано ефективність застосування лізингових угод.
Ключові слова: лізинг, лізингова діяльність, лізингові операції, лізингова компанія, лізингові платежі.

LEASING: CLASSIFICATION AND USE EFFICIENCY

In the article the leasing activity is characterized, a classification of leasing by the following features is proposed: in terms of obligations lessor's, by the duration of contracts, scale market, where leasing transactions are conducted, in relation to leasehold, by participants' intentions, by membership staff and movement of property between members, by the degree of novelty of property, by the subject of lease, by the form of lease payments, by system of lease payments’ accrual, by the method of financing, by making periodic lease payments, by target assignment; аnd effectiveness of use the leasing agreements is grounded.
Key words: leasing, leasing activity, leasing transactions, leasing company, lease payments.

Література – 5

УДК 658

І.І. Грибик, Н.В. Смолінська, В.Я. Гавран
Національного університету “Львівська політехніка”,
кафедри ІНЕМ, ІППТ

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙ-ОРГАНІЗМІВ: ТИПОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ АДАПТАЦІЇ

© Грибик І.І., Гавран В.Я., Смолінська Н.В., 2011

Виявлено спробу поєднати еволюційний розвиток, типологію живих організмів та відповідно суб’єктів ринкових відносин – організацій. Проведено паралелі у розвитку та деградації організацій та організмів. Подано низку принципів, що формують основу адаптації організацій до змінних умов середовища.
Ключові слова: турбо-середовище, адаптація, організації-ендоморфи, організації-мезоморфи, організації-ектоморфи.

EVOLUTIONAL DEVELOPMENT OF ORGANIZATION-ORGANISMS: TOPOLOGY AND PACULIARITIES OF THEIR ADAPTATION

In the given article the authors attempt to connect evolutional development and typology of living organisms and accordingly subjects of market relations – organizations. Parallels in the development and degradation of organizations and organisms are conducted. The row of principles that form basis of organizations adaptation to the variable conditions of environment is given.
Key words: turbo-environment, adaptation, organization-endomorphs, organization-mesomorphs, organization-eсtomorphs.

Література – 2

УДК 657:658.589

О.І. Грицай
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

© Грицай О.І., 2011

Досліджено трактування терміна “управління витратами” промислових підприємств. Визначено, що для управління витратами на інноваційні процеси застосовують загальні функції менеджменту. Запропоновано схему взаємодії функцій менеджменту у сфері управління витратами на інноваційні процеси. Виділено принципи, на яких повинна формуватись система управління витратами на інноваційні процеси.
Ключові слова: витрати, інноваційні процеси, управління, функції менеджменту.

SOME ASPECTS OF MANAGEMENT CHARGES ON INNOVATION PROCESSES

The term “management charges” of industrial enterprises has been determined. Certainly, that for management charges on innovation processes the public functions of management is applied. The chart of cooperation of management functions in the sphere of management charges on innovative processes is offered. Principles on which control system by charges must be formed on innovative processes are selected.
Key words: costs, innovative processes, management, management functions.

Література – 9

УДК 681.3.07

Ю.М. Князик1, Т.В. Лебідь2
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ1,
Навчально-науковий інституту післядипломної освіти
Національного університету “Львівська політехніка”2

ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Князик Ю.М., Лебідь Т.В., 2011

Наведено рівні управління конкурентоспроможністю підприємства. Розглянуто основні маркетингові фактори впливу на формування конкурентоспроможності продукції, торгової марки та підприємств загалом. Досліджено можливі конкурентні переваги. Обґрунтовано важливість розвитку потенціалу конкурентоспроможності для промислових підприємств.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентна перевага, потенціал конкурентоспроможності, маркетингові чинники, маркетинг партнерських відносин.

INFLUENCE OF MARKETING FACTORS ON FORMATION OF COMPETITIVENESS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

In the article the even managements of enterprise are resulted a competitiveness. The basic marketings factors of influence are considered on forming of competitiveness of products, trade mark and enterprises, on the whole. Competitive edges are investigational possible. Grounded importance of development of potential of competitiveness for industrial enterprises.
Key words: competitiveness, competitive edge, potential of competitiveness, marketings factors, marketing of partner relations.

Література – 8

УДК 330.1.338.1.

В.Д. Козяк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЗЕПМ

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

© Козяк В.Д., 2011

Проаналізовано причини невдач економічних реформ в Україні. Обґрунтована необхідність докорінної зміни структури національного виробництва. Досліджено характерні риси менталітету українців та його роль у формуванні нової моделі економічної системи в Україні.
Ключові слова: приватизація, структура національного виробництва, конкурентоспроможність, людський потенціал, менталітет, модель економічної системи.

PROBLEMS OF FORMULATION OF THE EFFECTIVE ECONOMICAL MODEL

The reasons of the failure of the economic reforms in Ukraine have been analyzed. The necessity of the fundamental change of the national production structure has been proved. The characteristics of the Ukrainian mentality and its role in the formation of a new model of economic system in Ukraine is being investigated.
Key words: privatization, the structure of national production, competitiveness, human potential, mentality, the economic system model.

Література – 8

УДК: 334.02

Н.О. Колінко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ОСНОВА ЯКІСНИХ ЗРУШЕНЬ

 Колінко Н.О., 2011

Розглянуто підходи науковців щодо визначення сутності понять “інновація”, “інноваційна діяльність”, “інноваційний менеджмент”, “управління інноваційною діяльністю”. Запропоновано схему управління інноваційною діяльністю. Проведене дослідження дає змогу поглиблено вивчити сутність управління інноваційною діяльністю, впровадження якої сприятиме збільшенню ефективності інновацій.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний менеджмент, управління інноваційною діяльністю.

MANAGEMENT AS BASIS OF HIGH-QUALITY CHANGES INNOVATIVE ACTIVITY

In the article approaches of research workers are considered in relation to determination of essence of concepts “innovation”, “innovative activity”, “innovative management”, “management innovative activity”. The chart of management innovative activity is offered. The conducted research enables us it is deep to learn essence of management of introduction of which innovative activity will be instrumental in the increase of efficiency of innovations.
Key words: innovations, innovative activity, innovative management, management innovative activity.

Література – 19

УДК 65.017.32

Г.М. Мадрига
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

© Мадрига Г.М.,2011

Розглянуто основні питання розвитку підприємництва в Україні у кризовий та посткризовий період, виявлено переваги та недоліки малого бізнесу в період економічних перетворень, проаналізовано умови для ефективного розвитку малого бізнесу.
Ключові слова: мале підприємництво, чинники впливу, кризовий період.

INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS IS ON DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF SMALL BUSINESS

The article examines the main issues of business in Ukraine during crisis and post-crisis period, advantages and disadvantages of small businesses have been found in the period of economic transformation, the conditions for effective development of a small business have been analyzed.
Key words: small enterprise, factors of influence, crisis period.

Література – 7

УДК 338.4

Н.Т. Мала
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

© Мала Н.Т., 2011

Проаналізовано підходи до визначення поняття “креативність”; відображено процес розроблення креативної ідеї, розглянуто креативний процес у вигляді чотирьох фаз циклу: рецесія, депресія, пожвавлення, пік.
Ключові слова: креативність, креативний процес, креативний менеджмент, параметри креативності, чинники креативності.

CREATIVITY AS A COMPONENT OF EFFECTIVE MANAGEMENT

In the article the meaning of the word “creativity” is considered and analyzed. The process of developing creative idea is revealed, creative process is considered to be a cycle consisting of four phases: recession, depression, prosperity and recovery.
Key words: creativity, creativity process, creativity management, parameters of creativity, factors of creativity.

Література – 8

УДК 658.8

М.В. Одрехівський1, Л.Є. Угрин1, 2
Дрогобицький державний педагогічний університет1
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ1, 2

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Одрехівський М.В., Угрин Л.Є., 2011

Проаналізовано економіко-математичні методи дослідження розвитку інноваційних підприємств, які шляхом розв’язання багатовимірних задач аналізу оцінювання й прогнозування станів, стійкості та ефективності розвитку інноваційних підприємств (ІП), сприяють розширенню вивчення множин факторів, що впливають на окремі аспекти діяльності суб’єктів господарювання ІП, і в такий спосіб сприяють визначенню можливих додаткових резервів з підвищення ефективності розвитку ІП.
Ключові слова: економіко-математичні методи, інноваційні підприємства, множини факторів.

METHODS OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISES

The analysis of economic and mathematical methods of the development of innovative enterprises, by solving multidimensional problems of analysis, evaluation and forecasting of conditions of stability and performance of innovative enterprises, encourage the expansion of learning sets of factors that affect some aspects of innovative businesses enterprises and thus facilitate identification of possible additional reserves to enhance the efficient development of innovative enterprises.
Key words: economic and mathematical methods, innovative enterprises, sets of factors.

Література – 15

УДК: 332.1:332.4

Г.В. Олексюк
Львівська обласна державна адміністрація

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2012 З ФУТБОЛУ У М. ЛЬВОВІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ПРОВЕДЕННЯ. РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

© Олексюк Г.В., 2011

Здійснено оцінку наявних та очікуваних соціально-економічних наслідків від реалізації заходів щодо підготовки м. Львова до чемпіонату з футболу Євро-2012. З цією метою проведено аналіз стану реалізації проведення Євро-2012, обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності зазначених заходів з урахуванням реальних умов та наявної ситуації.
Ключові слова: регіон, проект, соціально-економічний ефект.

LEAGUE EUROPE OF FOOTBALL 2012 IN LVIV: SOCIO-ECONOMIC IMPACT FROM HOSTING. REGIONAL PERSPECTIVE

In the article was analyzed an assessment of existing and expected socio-economic consequences of the implementation of measures on preparation of Lviv to the football championship Euro-2012. To this end, the analysis of the implementation of Euro 2012, the suggestions for improving these measures based on actual conditions and the current situation.
Key words: region, project, socio-economic impact.

Література – 6

УДК 657.1

І.Б. Плотніченко, О.В. Акіншина
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

© Плотніченко І.Б., Акіншина О.В., 2011

Досліджено основний зміст оперативного та стратегічного управлінського обліку як механізму підвищення ефективності діяльності підприємств. Визначено переваги та необхідність впровадження управлінського обліку на вітчизняних підприємствах. Сформовано та розкрито етапи створення й функціонування (впровадження і розвитку) системи управлінського обліку на підприємстві.
Ключові слова: управління, управлінський облік, оперативний та стратегічний облік,

TEORETIKO-METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMING OF SYSTEM OF MANAGEMENT ACCOUNTING ON INDUSTRIAL ENTERPRISES

The article investigates the main content of operational and strategic management accounting as a mechanism for increasing the efficiency of enterprises. Advantages and necessity of introduction of management accounting in domestic enterprises . Formed and revealed stages of creation and functioning (the introduction and development) management accounting system in the enterprise.
Key words: management, management accounting, operational and strategic accounting, management decision.

Література – 13

УДК 33:339.9:330.43

О.Р. Саніна1, Ю.А. Кірієнко2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ,
2Львівський національний університет імені Івана Франка

ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

© Саніна О.Р., Кірієнко Ю.А., 2011

Проаналізовано основні підходи до визначення поняття „відкрита економіка” та чинники, які впливають на її ступінь. Був проведений аналіз взаємозв’язку між кількома чинниками відкритості та обраним показником ступеня відкритості. Одержані результати свідчать, що для економіки України варто здійснити ґрунтовніший аналіз відкритості. Для цього автори запропонували власне бачення поняття відкритості та побудували систему необхідних показників для її оцінки.
Ключові слова: відкрита економіка, експортна квота, імпортна квота, зовнішньоторговельна квота, функціональна відкритість, спостережувана відкритість, політика відкритості, показник відкритості.

INDICATORS OF UKRAINE’S ECONOMY OPENNESS MEASURE

The principles of open economy issue and its key factors are analyzed in the paper. The relationship between selected factors and the measure of openness was tested. The received results confirm the necessity to use new approach to understanding the Ukraine’s open economy. The authors suggest new definition of open economy and the system of indicators to measure its level.
Key words: open economy, export quota, import quota, trade to GDP ratio, functional openness, observed openness, openness policy, openness indicator.

Література – 12

УДК 338.2

І.Б. Скворцов, Л.П. Гринаш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПРИЧИНА УТВОРЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ І МОРАЛЬНОГО ЗНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

© Скворцов І.Б., Гринаш Л.П., 2011

Досліджено, що причиною виникненням інфляційного процесу, який може перерости в кризу фондового ринку та моральне зношення основних засобів, є неправильний розвиток інноваційної діяльності підприємств. Для усунення цих негативних тенденцій пропонується метод узгодженого планування і регулювання цих процесів.
Ключові слова: інноваційний розвиток, моральний знос, інфляція, ефективність.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE AS A CAUSE OF INFLATION AND FORMATION OF MORAL WEARING FIXED ASSETS

It is explored, that by a reason by the origin of inflationary process which can outgrow in the crisis of fund market, and wrong development of innovative activity of enterprises is the moral wear of basic facilities. For the removal of these negative tendencies the method of the concerted planning and adjusting of these processes is offered.
Key words: іnnovative development, depreciation, inflation and efficiency

Література – 2

УДК: 338:658

І.В. Фаринович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ

© Фаринович І.В., 2011

Проаналізовано різні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до визначення економічної сутності оборотних коштів. Запропоновано власне визначення сутності оборотних коштів. Виділено традиційні джерела формування оборотних коштів та запропоновано використовувати факторинг як один із нетрадиційних джерел фінансування цих коштів.
Ключові слова: оборотні кошти, оборотні активи, оборотний капітал, факторинг, джерела формування.

ECONOMIC ESSENCE OF CIRCULATING MONEY AND SOURCE OF THEIR FORMING

In the article different approaches of domestic and foreign scientists are analysed in relation to determination of economic essence of circulating money. Own determination of essence of circulating money is offered. The traditional sources of forming of circulating money are selected and it is suggested to use factoring, as one of untraditional sourcings these money.
Key words: circulating money, circulating assets, floating capital, factoring, forming sources.

Література – 14

УДК 338.24:336

І.Б. Хома, Ю.В. Андрухів
Національний університет “Львівська політехніка”,
Кафедра ІППТ

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

© Хома І. Б., Андрухів Ю. В., 2011

Розглянуто основні підходи до формування систем ефективного управління фінансовими потоками на підприємстві як інструмента стратегічних досліджень і важливого елемента фінансового управління.
Ключові слова: фінансові потоки, модель стратегічного управління, критерії оцінки ефективності управління.

MODELLING OF SYSTEMS OF EFFICIENT CONTROL BY FINANCIAL STREAMS AT THE ENTERPRISE

The basic approaches to formation of systems of efficient control by financial streams at the enterprise as instrument of strategic researches and important element of a finance administration are considered in the article.
Key words: financial streams, model of strategic management, criteria of estimation of control efficiency.

Література – 6

УДК 332.1:332.3

Й.Я. Хром’як, М.М. Габрель, Н.М. Лисяк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “УРБАНІСТИКА ТА ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ”

ã Хром’як Й.Я., Габрель М.М., Лисяк Н.М., 2011

Обґрунтовано доцільність створення нової спеціальності з урбаністики та просторової організації територій. Проведене дослідження дало змогу зробити низку висновків щодо соціально-економічного розвитку територій і населених пунктів та стану підготовки фахівців у сфері містобудування, землекористування, регіональної економіки.
Ключові слова: територія, просторова організація, урбаністика, підготовка спеціалістів.

CREATING STUDY THE FEASIBILITY OF SPECIALTY ON “URBAN AND SPATIAL ORGANIZATION OF THE TERRITORY”

In the article was grounded the feasibility of creating a new specialty in urban areas and spatial organization. The conducted research allowed us to make conclusions regarding the social and economic development of territories and settlements and the state of training in urban planning, land use, regional economy.
Key words: territory, spatial organization, urban, training.

Література – 4

УДК 330.51: 519.862

Й.Я. Хром’як1, Ю.М. Слюсарчук1, Л.Л. Цимбал2, В.М. Цимбал1,2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ,
2Львівський національний університет імені Івана Франка

НЕЛІНІЙНА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

© Хром’як Й.Я., Слюсарчук Ю.М., Цимбал Л.Л., Цимбал В.М., 2011

Обґрунтована необхідність застосування нелінійного моделювання економічної динаміки в Україні. Розглянуто методологічні засади нелінійного моделювання економічних процесів та приклади моделей макроекономічної динаміки. Акцентовано увагу на доцільності застосування асимптотичних методів.
Ключові слова: асимптотичні методи, економічна динаміка, еволюційна економіка, нелінійні моделі економіки, синергетика.

NONLINEAR PARADIGM OF ECONOMIC DYNAMICS

The necessity of application of nonlinear modeling of economic dynamics in Ukraine is grounded. The methodological framework of nonlinear modeling of economic processes and examples of models of macroeconomic dynamics is considered. The attention to the application of asymptotic methods is accented.
Кey words: asymptotic methods, economic dynamics, evolutionary economics, nonlinear models of economic, synergetic.

Література – 26

УДК 338.45.912

С.Ю. Чучмарьова
Інститут підприємництва та перспективних технологій
Національного університету “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

© Чучмарьова С.Ю., 2011

Піднято проблему формування науково-технічної бази на промисловому підприємстві. Велику увагу приділено поняттям “інновація” і “інноваційний процес”. За організаційно-правовим статусом виділено три типи наукових організацій, а також поділено українську науку на п’ять секторів.
Ключові слова: науково-технічна база, інновація, інноваційний процес.

CONSIDERED ISSUES OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL BASIS FOR INDUSTRIAL ENTERPRISE

The article considered issues of scientific and technical basis for industrial enterprise. Much attention is paid to distinguishing the “innovation” and “innovative process.” For organizational and legal status, defined three types of scientific organizations and the Ukrainian science is divided into five sectors.
Key words: scientific and technical basis, innovation, innovative process.

Література – 5

УДК 658.012.8

З.В. Якубович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІППТ

НЕДОЛІКИ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

© Якубович З.В., 2011

Досліджено методики оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, наведено недоліки, які їм сьогодні притаманні, та напрями їх усунення; науково обґрунтовано етапи оцінювання рівня економічної безпеки.
Ключові слова: методики оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, недоліки, етапи процесу оцінювання.

DISADVANTAGES THE EVALUATION METHODS OF ENTERPRISE’S LEVEL ECONOMIC SAFETY AND THEIR DISPLACING WAYS

In the article the evaluation methods of enterprise’s level economic safety have been investigated, its current disadvantages are presented and displacing ways are proposed; the stages of evaluation level economic safety are scientifically proved.
Key words: the evaluation methods of enterprise’s level economic safety, disadvantages, stages of evaluation process.

Література – 20

Syndicate content