№ 706 (2011)

УДК 330.43+336.764.2

Н.Л. Іващук, О.В. Лопушанський

Гірничо-металургійна академія, Краків
Жешувський університет, Жешув

ХЕДЖУВАННЯ МАЙБУТНІХ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ-ЕКСПОРТЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВОРОТНИХ ОПЦІОНІВ ПРОДАЖУ

© Іващук Н.Л., Лопушанський О.В., 2011

Досліджено процес формування цін зворотних опціонів продажу з фіксованою ціною виконання. Хеджер, який використовує ці деривативи у своїй стратегії хеджування повинен знати, які параметри впливають на ціну таких інструментів і вміти вибрати ті характеристики опціону, на які він матиме вплив під час укладання опціонного контракту. Для прикладу у статті досліджено вплив на ціну опціону таких параметрів: терміну його опціону, ціни виконання та мінімальної ціни базового інструменту з періоду існування цього деривативу.
Ключові слова: хеджування, зворотний опціон, дериватив, функція виплати, опціон продажу, базовий інструмент

In article process of formation of the put options prices with the fixed strike price is investigated. Hedger which uses these derivatives in the hedging strategy should know what parametres influence the price of such tools and to be able to choose those characteristics of an option which it can affect during signing the option contract. For an example researches of influence on the option price of such parameters: term of its action, the strike price and a minimal price of the underlying asset from the period of existence of this derivative, are carried out.
Key words: hedging, lookback option, derivative, payoff function, put option, underlying asset.

Література – 8.

УДК 658.12.34 (075.8)

А. М. Андрушко

Львівський національний аграрний університет

ВНУТРІШНЯ ЛОГІСТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

© Андрушко А. М., 2011

Розглянуто концептуальні основи внутрішньої логістичної інтеграції функціональних сфер діяльності підприємства. Визначено спільні та конфлікті особливості функціонування логістики, маркетингу, виробництва та закупівлі.
Ключові слова: логістика, внутрішня інтеграція, функція, підприємство/ організація.

The article considers conceptual bases of the internal functional spheres logistics integration. The common areas and conflicting features of logistics, marketing, manufacturing and procurement functioning are determined.
Key words: logistics, internal integration, function, enterprise/organization.

Література – 10.

УДК 004.9

Э.Н. Ахмедзаде

Азербайджанский научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

© Ахмедзаде Э.Н., 2011

Построение эффективной системы государственного регулирования экспорта сельскохозяйственной продукции в решающей степени зависит от безукоризненности законодательной базы государственного регулирования внешней торговли. Государственное регулирование экспорта сельскохозяйственной продукции требует характеристики факторов, обуславливающих потенциал аграрного экспорта. В статье рассмотрены вышеуказанные вопросы и опыт Азербайджанской Республики в этой области.
Ключевые слова: регулирование, экспорт, государство, сельское хозяйство.

Construction of effective system of state regulation of export of agricultural production to a great extent depends on impeccability of legislative base of state regulation of foreign trade. State regulation of export of agricultural production demands to characterize factors causing potential of agrarian export. Given article is devoted questions of such order and experience of the Azerbaijan Republic in this area.
Key words: adjustment, export, the state, agriculture.

Література – 3.

УДК 338.45

Л.В. Баб’як, О.М., Мацяк, О.В. Баб’як

Національний університет “Львівська політехніка”

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

 Баб’як Л.В.,Мацяк О.М., Баб’як О.В., 2011

Інноваційна стратегія поведінки – це актуальне питання для підприємств нафтогазового комплексу. Аналіз проблем підприємств галузі доводить можливість їхньої трансформації в сучасні та перспективні виробництва. Впровадження інноваційних технологій, завдяки яким покращиться якість одержаних нафтопродуктів і, що важливо, збільшиться глибина перероблення нафти – це найефективніший шлях розвитку підприємств галузі. Сформульовано пропозиції щодо інноваційної стратегії поведінки підприємств нафтогазового комплексу України.
Ключові слова: нафтогазовий комплекс, інноваційні технології, нафтопродукти, глибина переробки нафти.

Innovative strategy of behavior is the urgent problem of oil-and-gas complex. The analysis of refineries work proves the possibility of their transformation into up to date and perspective productions. Due to the implementation of innovative technologies the quality of obtained products will be improved and oil refining depth will be increased. It is the most effective way of refineries development. The propositions concerning innovative strategy of behavior have been formulated.
Key words: oil and gas complex, innovative technologies, oil products, oil refining depth.

Література – 6.

УДК 332.12 + 330.15:: 338.14+338.4 +339.1:: 504.03: 504.05/.06

М.І. Бублик

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

© Бублик М.І. , 2011

Проаналізовано теоретико-методологічні основи формування екологічного маркетингу як інструменту механізму розвитку соціо-еколого-економічної системи. Запропонована циклічна модель формування стратегічного маркетингового плану виробництва екотоварів та екопослуг дасть змогу зменшити обсяг техногенних збитків на кожному з ієрархічних рівнів соціо-еколого-економічної системи.
Ключові слова: екологічний маркетинг, зелений бізнес, техногенні збитки, соціо-еколого-економічна система.

The article analyzes theoretical and methodological foundations of environmental marketing as a tool for the mechanism of socio-ecological-economic system. The proposed cyclic model of strategic marketing plan and production ekotovariv ekoposluh will reduce man-made losses in each of the hierarchical levels of socio-ecological-economic system.
Key words: environmental marketing, green business, man-made damage, socio-ecological-economic system.

Література – 25.

УДК 336.43:502

О.Р. Вишатицька

ПАТ “КРЕДОБАНК”

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК У СТРАТЕГІЇ «ЗЕЛЕНИХ» ІНВЕСТИЦІЙ

 Вишатицька О.Р., 2011

Досліджено проблеми у фінансуванні «зелених» інвестицій комерційними банками. Актуалізовано досвід Республіки Польщі в реалізації «зелених» інвестицій. Обґрунтовано доцільність фінансування таких інвестицій в системі приватно-публічного партнерства.
Ключові слова: «зелені» інвестиції, комерційний банк, приватно-публічне партнерство.

The problems of "green" investments financing by commercial banks are investigated. The actuality of Republic of Poland experience in realization of "green" investments is presented. The expediency of financing such investments in the system of private-public partnership is proved.
Key words: "green" investments, commercial bank, private-public partnership.

Література – 6.

УДК

С. Вовканич, С. Шульц

Інститут регіональних досліджень НАН України

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ І СУСПІЛЬСТВА: АКСІОЛОГІЧНИЙ, СОЦІОГУМАНІСТИЧНИЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТИ

 Вовканич С., Шульц С., 2011

Процеси модернізації взагалі і потенціалу промислового підприємства зокрема розглядаються як суспільні нововведення, природа першоджерел яких – інформаційна. У цьому контексті аналізуються якісні (ціннісні) характеристики знань, інформації з позиції суголосності (гармонізації, негентропії) багатовекторних вимірів сучасних складових національної ідеї, реалізації інноваційної моделі розвитку України та побудови її постіндустріальної економіки. Пропонуються практичні показники щодо комплексного оцінювання соціальної інформації, знань в системі сформованого імперативу модернізації як на підприємствах (в регіонах), так і в суспільному житті країни (нації).
Ключові слова: модернізація економіки, інтелектуалізація суспільства, оцінювання інформації, види модернізації промислового потенціалу.

The processes of modernization in general and the industrial enterprise and its potential in particular are discussed as the social innovations that are informational in their nature. In this context the qualitative (valuable) characteristics of knowledge and information are analyzed from the position of harmonization (negentropy) of multivectoral dimensions of modern components of the national idea, realization of the innovation model of Ukraine development and their postindustrial economy building. The practical recommendations concerning the complex estimation of the social information, knowledge, in the system of developed imperative of modernization both at the enterprises (in the regions) and in the social life of the country (nation) are proposed.
Key words: modernization of economy, intellectualization of society, evaluation of information, modernization types of industry potential.

Література – 15.

удк 339.138

В.О. Воронін, М.М. Мамчин, Г.О. Шемелюк

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

© Воронін В.О., Мамчин М.М., Шемелюк Г.О., 2011

За системним підходом описано основні положення ринку нерухомості як складної соціально-економічної системи. Висвітлено особливості і відмінності ринку нерухомості від інших ринків. Проаналізовано загальні тенденції зміни вартості нерухомості і досліджено специфіку ринків країн центральної і східної Європи, в тому числі і України.
Ключові слова: ринок нерухомості, види ринків, аналіз ринку, тенденції зміни вартості нерухомості.

This paper describes a systematic approach based on the basic provisions of the real estate market as a complex socio-economic system. The peculiarities and differences from other real estate markets. The common trends in property values is investigated and markets of Central and Eastern Europe, including Ukraine.
Key words: immobility market, market types, analysis of market, immobility value changes tendencies.

Література – 7.

УДК 658.7+65.012.34

О.Б. Гірна, І. Петецький

Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИКА ВИРОБНИЦТВА І ТРАНСПОРТНІ ПРОЦЕСИ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

 Гірна О.Б., Петецький І., 2011

Розкрито важливість оптимізації транспортних рішень в логістиці виробництва. На основі анкетування здійснено дослідження в автомобілебудівній галузі та окреслено проблемні місця внутрішньозаводського транспортування. Наведено результати аналізу причин та наслідків виникнення потенційних недоліків процесу транспортування за допомогою методу FMEA. Запропоновано можливі варіанти усунення зазначених недоліків.
Ключові слова: логістика виробництва, внутрішньозаводський транспорт.

Importance of optimization transport decisions in logistic production is exposed. On the basis of questionnaire research in motor industry is carried out and problem places of inside factory transporting is outlined. The analysis of reasons and consequences of origin potential lacks transporting process by the method of FMEA is presented. Possible variants of removal the noted failings is recommended.
Key words: logistic of production, internal tpansport

Література – 10.

УДК 658.3

М.Б. Граб

Товариство “МК – Буд”

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ ПЕРСОНАЛІЗМУ

© Граб М.Б., 2011

Визначено засади персоналізму: самовладність, референційність, активність, мотиваційність, респектабельність, рефлективність. Засади персоналізму розглянуті за індивідуальною здатністю до самодостатності, самоактуалізації, самоідентичності. Наведено підходи до застосування засад персоналізму і типологію персоніфікованого стилю поведінки. З врахуванням засад персоналізму представлені мотиви формування в середовищі малого та середнього бізнесу кадрової політики, можливостей і критеріїв його успішності.
Ключові слова: методологія, управління персоналом, засади персоналізму, здатність, стиль поведінки, критерії успішності.

Certainly principles of personality: autocratic, referencies, activity, motivation, respectability, reflexivity. Principles of personality are considered after an individual capacity for self-sufficiency, selfactualization, selfidentity. Resulted approaches of application of principles of personality and typology of personified style of conduct. Taking into account principles of personality the represented reasons of forming in the environment of small and middle business skilled policy, possibilities and criteria of his progress.
Key words: methodology, managements by a personnel, principles of personality, ability, style of conduct, criteria of progress.

Література – 11.

УДК 336.14:658.14:339.9

І.І. Грибик, Р.Б. Вільгуцька*, М.Б. Тхорик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра МОР,
*кафедра ММП

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗАПОЧАТКУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

© Грибик І.І., Вільгуцька Р.Б., Тхорик М.Б, 2011

Розглянуто особливості бюджетування виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах започаткування міжнародних економічних зв’язків. Було визначено сутність і особливості бюджетування на підприємстві, його складові. Досліджено основні тенденції розвитку бюджетування та її практичне значення. На основі звітності проаналізовано виробничо-господарську діяльність підприємства, оцінено вплив бюджетування на показники фінансово-господарської діяльності. Виявлено проблеми бюджетування виробничо-господарської діяльності, на які підприємство наражається у разі започаткування міжнародних економічних зв’язків та наведено рекомендації щодо їх вирішення.
Ключові слова: бюджетування, система бюджетування, бюджет, етапи, функції бюджетування, об’єкти управління, фінансово-господарський стан підприємства, міжнародна економічна діяльність

Der Artikel beschreibt die Besonderheit der Budgetierung industriellen und wirtschaftlichen Tätigkeit in der Einrichtung internationaler Wirtschaftstätigkeit. . Es war das Wesen und die Besonderheiten der Budgetierung in das Unternehmen, seine Komponenten. Man erforscht die grundlegenden Trends in der Budgetierung und ihre praktische Bedeutung. Auf die Grund führt man durch der Analyse der industriellen und wirtschaftlichen Aktivitäten entwickelte Indikatoren und Prognose der geschätzten Auswirkungen auf die Performance Budgeting finanzielle und wirtschaftliche Tätigkeit. Man endeckt die Besonderheit der Budgetierung industriellen und wirtschaftlichen Tätigkeit, die das Unternehmen steht in der Festlegung internationaler wirtschaftlicher Tätigkeiten und gibt Empfehlungen zu ihrer Lösung.
Key words: Budgetierung Budgetierungssystem, Budget, Bühnen, Funktionen der Budgetierung, Position Facility Management, Finanz-und Wirtschaftskrise von Unternehmen, internationale Wirtschaftstätigkeit.

Література – 14.

УДК 165.744

Н.С. Гронська

Національний університет “Львівська політехніка”

ГАРМОНІЙНІСТЬ СИНТЕЗУ РЕЛІГІЙНИХ, НАУКОВИХ ТА ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ (РНФ) У МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ

 Гронська Н.С., 2011

Сформульовано засади гармонійного з’єднання підходів дослідження синтезу релігійних, наукових, філософських (РНФ) знань. Спроектовано алгоритми досліджень. Визначена дефініція мислепродуктивності. Доведена вагомість методу – “Синтез РНФ знань у зведенні до гармонії релігій світовідчуття”. Висвітлено роль методу “Синтез РФН знань у методології пізнання”.
Ключові слова: синтез, метод, горизонт мислення, мислепродуктивність, гармонія, світогляд.

The basics harmonic integration of synthesis investigation of religious scientific knowledge (RSK) are formulated, the investigation algorithm is developed in the article. The definition of thought productivity is defined. The value of method “synthesis of RSK” during approaching the harmony of world perception is proved. The role of method “synthesis of RSK” in the methodology of scientific knowledge is presented.
Key words: synthesis, method, skyline of thinking, thought productivity, harmony, world perception.

Література – 20.

УДК: 338.48:332.1

Ю.Я. Добуш

Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

© Добуш Ю. Я., 2011

Досліджено зарубіжний досвід із впровадження маркетингу у рекреаційній сфері, розглянуто моделі державної участі в регулюванні рекреаційної сфери, зображено механізм функціонування ринку рекреаційних послуг, визначено маркетингові функції на макро-, мезо- та мікрорівні організаційно-управлінського механізму регулювання ринку рекреаційних послуг.
Ключові слова: маркетинг, рекреаційна сфера, ринок рекреаційних послуг, управлінський механізм.

Foreign experience on marketing introduction in recreational sphere is investigated, models of the state participation in regulation by recreational sphere are considered, the mechanism of functioning of the market of recreational services is represented, marketing functions on makro-meso and microlevel of the organizational-administrative mechanism of regulation of the market of recreational services are defined.
Key words: marketing, recreation sphere, recreation services market, management mechanism.

Література – 18.

УДК 658.51:658.589:621

В.Й. Жежуха, О.Й. Жежуха

Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЬ АНАЛІЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Жежуха В. Й., Жежуха О.Й., 2011

На підставі аналізування літературних джерел та результатів проведених досліджень удосконалено модель аналізування інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств на засадах виокремлення структурно-логічної послідовності здійснення аналітичних процедур. Із застосуванням зазначеної моделі проаналізовано параметри інноваційності технологічних процесів 38 діючих машинобудівних підприємств Львівської області.
Ключові слова: інноваційність, машинобудування, модель, технологічний процес.

In the article under the literature sources analyzing and on the ground of investigation results the model of technological processes innovativeness analyzing on machine-building enterprises was improved on the basis of structure-logical sequence of analytical procedures realization. With the application of this model the parameters of technological processes innovativeness on 38 operating machine-building enterprises of Lviv region were investigated.
Key words: innovativeness, machine building, model, technological process.

Література – 4.

УДК 330.342.146: 316.324.8

І.О. Кірнос

Донецький національний технічний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ У КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ ДО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

© Кірнос І.О., 2011

Проаналізовано та систематизовано нові соціальні ризики, викликані переходом до постіндустріального суспільства. Із позицій аналізу тенденцій постіндустріалізму виявлено групи осіб, що підпадають під вплив нових соціальних ризиків. Обгрунтовано необхідність зміни напрямків соціальної політики держави.
Ключові слова: соціальний ризик, постіндустріальне суспільство, соціальна політика, ризик поколінь, ризик плину життя, батьки-одинаки, демографічні тенденції

Here the new social risks caused by the transition to the post-industrial society are analized and systematized. From the position of the postindustrial trends analysis the groups of population which came under influence of the new social risks are revealed. A necessity of changes in social policy directions is justified.
Key words: social risk, postindustrial society, social policy,

Література – 15.

УДК 338.24:658.152:621

З.О. Коваль

Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН З ВРАХУВАННЯМ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ У МЕЖАХ ЕКОСИСТЕМИ

 Коваль З.О., 2011

Запропоновано рейтингову систему оцінювання надійності партнерських відносин з врахуванням стратегії комерціалізації інновацій у межах екосистеми.
Ключові слова: партнери, партнерські відносини, оцінювання надійності, стратегії комерціалізації, екосистема інновацій.

The rating system of evaluation of reliability of partner relations is offered taking into account strategy of commercialization of innovations within the limits of ekosistem.
Key words: partners, partner relations, evaluations of reliability, strategy of commer¬cialization, ekosistem of innovations.

Література – 12.

УДК 338.2:[615]

Є.В. Крикавський1, І.С. Рикованова1, Л.А. Янковська2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Львівський університет бізнесу і права

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ЛОГІСТИЦІ

 Крикавський Є.В., Рикованова І.С., Янковська Л.А., 2011

Досліджено стратегії розвитку логістики фармацевтичних підприємств та обґрунтовано напрями сучасних інноваційних рішень, адаптованих до особливостей цієї галузі з урахуванням елементів гуманітарної логістики. Окреслено об’єкти логістичних рішень у процесі удосконалення дистрибуційної мережі фармацевтичного підприємства
Ключові слова: фармацевтичний продукт, логістичні рішення, ланцюг поставок, інформаційні технології, гуманітарна логістика.

The strategies of pharmaceutical enterprises logistics development are investigated; the directions of modern innovative solutions adapted to the peculiarities of this industry according to principals of humanitarian logistics are proved. The objects of logistics solutions in the process of pharmaceutical enterprises distribution network improvement are described.
Key words: pharmaceutical product, logistics solution, supply chain, informational technology, humanitarian logistics.

Література – 12.

УДК:336.227.3

В.В. Лакіза, А.П.Ілечко

Національний університет “Львівська політехніка”

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ОФШОРУ

© Лакіза В.В., Ілечко А.П., 2011

Викладено основні схеми використання офшорів у світовій практиці податкового планування. Надано перелік основних офшорних зон. Результати досліджень дало змогу зробити висновки щодо правильного вибору офшорної зони та завдань, які завдяки їй прагне вирішити компанія.
Ключові слова: фінансовий механізм, офшорна зона, податкове планування.
The article presents the key scheme of exploitation offshore in international practice tax planning. The list of major offshore zone is given. The conduced research permitted to make conclusions about right choice of offshore zone and problem, which company want to solve.
Key words: financial arrangement, offshore zone, tax planning.

Література – 18.

УДК: 658.011,3: 330./31.7

В.В. Лакіза, Г.А. Карпляк

Національний університет “Львівська політехніка”

РИЗИКИ У БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Лакіза В.В., Карпляк Г.А., 2011

Досліджено значення невизначеності під час прийняття управлінських рішень у бізнес-діяльності малих та великих підприємств. Подано перелік основних ризиків, обґрунтовано необхідність якісної оцінки ризиків для можливості подальшого ефективного планування підприємницької діяльності.
Ключові слова: невизначеність, ризик, економічна ефективність, мале підприємство, велике підприємство.

This article investigates the uncertainty in the decision-making within the business activity of the small and large industries. It contains a list of major risks, the necessity of a qualitative assessment of risks for the possibility of further effective business planning ( is grounded ).
Key words: uncertainty, economic efficiency, risk, small industry, large industry.

Література – 7.

УДК 658:330.341.1

Р.О. Мірошник

Національний університет “Львівська політехніка”

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

© Мірошник Р.О., 2011

Розглянуто методичні підходи щодо управління розвитком нематеріальних активів. Зосереджено увагу на етапах управління розвитком нематеріальних активів: формування цілей розвитку; оцінювання вартості та структури нематеріальних активів, розроблення стратегії розвитку, розроблення та реалізація комплексу заходів щодо розвитку нематеріальних активів, контроль та коригування стратегії. Розроблені напрями забезпечення розвитку за видами нематеріальних активів підприємства.
Ключові слова: нематеріальні активи, інтелектуальний капітал, процес управління, машинобудівне підприємство.

The process of management development of immaterial assets is examined. An algorithm is offered of management of immaterial assets of, which includes the followings stages: forming of aims of development; evaluation of cost and structure of immaterial assets, development of strategy of development, development and realization of complex of measures on development of immaterial assets, control and correction of strategy. Development directions of providing of development of immaterial assets of enterprise after the types of intellectual capital.
Key words: immaterial assets, intellectual capital, management process, machine-building enterprise.

Література – 6.

УДК 339.138

В.О. Морозов1, О.М. Антоненко2, Р.Л. Сопільник3

1Львівський інститут менеджменту,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
3РУМВС України у Львівській області

СТАНДАРТИЗАЦІЯ НА РІВНІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Морозов В.О., Антоненко О.М., Сопільник Р.Л., 2011

Розглянуто принципи стандартизації з метою індустріалізації складових частин маркетингових досліджень як наукового продукту. Стандартизація передбачає типізацію на основі уніфікації інформаційного, алгоритмічного, програмного, технологічного та іншого забезпечення і застосування стандартних рішень у маркетингових дослідженнях.
Ключові слова: стандартизація, маркетингові дослідження, індустріалізація, алгоритм, блок, модуль, діагностика, ринок, підприємство, товар, споживач, зворотний зв’язок, кластер, нейромережі, програмне забезпечення, прогноз, управління.

Principles of standardization with the purpose of industrialization of component parts of marketing researches as a scientific product have been considered. Standardization foresees typification on the basis of unification of the informative, algorithmic, programmatic, technological and other providing and application of standard decisions in marketing researches.
Key words: standardization, market research, industrialization, algorithm, block, module, diagnostic, market, enterprise, product, customer, feedback, cluster, neironetworks, program providing, forecast, management.

Література – 9.

УДК 338.486 (477)

О.В. Музиченко-Козловська1, А.В. Музиченко-Козловський2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра економіки підприємництва та інвестицій,
2кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ КЛАСТЕРАМИ

 Музиченко-Козловська О.В., Музиченко-Козловський А.В., 2011

Проаналізовано особливості державного управління туристичною галуззю. Запропоновано систему державного управління туристичною діяльністю України. Визначено причини повільного створення туристичних кластерів в Україні та запропоновано рекомендації для створення системи державного управління кластерними об’єднаннями.
Ключові слова: туристичний кластер, державне управління туристичними кластерами, концепція управління за цілями.

The features of state administration tourist industry are analyzed. The system of state administration of Ukraine tourist activity is offered. Certainly reasons of slow creation of tourist clusters in Ukraine and recommendations are offered for creation of the system of state administration cluster associations.
Key words: a tourist cluster, state administration, management conception, tourist clusters, is after aims.

Література – 17.

УДК: 338.24

І.Б. Олексів

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДБОРУ ВАЖЛИВИХ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ГРУП ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ

 Олексів І.Б., 2011р.

Проаналізовано методи, які можуть використовуватися для відбору важливих для підприємства груп економічного впливу. В результаті аналізування для того, щоб сформувати метод відбору важливих для підприємства груп економічного впливу, пропонуємо використовувати математичний апарат аналітичного ієрархічного процесу.
Ключові слова: групи економічного впливу, методи відбору груп економічного впливу, аналітичний ієрархічний процес.

In the article methods that can be used for important company stakeholders selection are analyzed. As the result of the analysis mathematical procedure of Analytic Hierarchy Process is proposed to be used for the development of method of important company stakeholders selection.
Key words: stakeholder, methods of stakeholder selection, Analytic Hierarchy Process.

Література – 11.

УДК 338.47

Г.В. Подвальна

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу і логістики

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ

© Подвальна Г.В., 2011

Висвітлено поняття “міжнародні транспортні коридори”, показано роль транспортної галузі в процесі зростання транспортних перевезень та міжнародного транзиту вантажів, а також описано перспективи формування транспортних коридорів між західноєвропейськими та азійсько-тихоокеанськими промисловими і транспортними центрами, які необхідні для забезпечення оптимальних умов перевезення вантажів і пасажирів.
Ключові слова: міжнародний транспортний коридор, транспорт, вантажні перевезення, транзит.

The notion of “international transport corridors” is given, the role of transport industry in the process of freight transport and international freight transit increase are presented as well as the perspectives of international transport corridors between Western European and Asia-Pacific industrial and transport centers that are necessary for optimal conditions of freight and passengers transportation are presented.
Key words: international transport corridor, transport, freight transport, transit.

Література – 5.

УДК 338.45

Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ БАГАТОВИМІРНОГО ШКАЛЮВАННЯ

 Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І., 2011

Розроблено метод розрахунку інтегрального показника рівня соціально-економічної ефективності систем менеджменту підприємств на засадах застосування багатовимірного шкалювання для оцінювання різноспрямованих цільових показників функціонування систем менеджменту та кластерного аналізу для визначення еталонних значень ефективності управління підприємством. Наведено особливості практичного застосування методу та інструментарій перевірки результатів на адекватність.
Ключові слова: соціально-економічна ефективність, багатовимірне шкалювання, інтегральний індикатор, системи менеджменту.

The method of calculating the integral index of the level of socio-economic efficiency of enterprise management systems based on the application of multidimensional scaling to assess the functioning of diverse targets management systems and cluster analysis to determine reference values of performance management is developed. The features of the practical application of methods and tools to check the adequacy of the results are presented.
Key words: socio-economic efficiency, multidimensional scaling, integral index, management systems.

Література – 5.

УДК 338.45

О.А. Похильченко1, Л.І. Сопільник2, Р.Я. Заяць2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2РУМВС України у Львівській області

ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ДЕРЕВООБРОБНОГО КЛАСТЕРА

 Похильченко О.А., Сопільник Л.І., Заяць Р.Я., 2011

Актуалізовано необхідність промоційної політики держави щодо доцільності створення та розвитку кластерів в Україні, прямих іноземних інвестицій як джерела фінансової підтримки їх розвитку та суспільного капіталу як джерела створення та розвитку довготривалих форм співпраці в регіоні. Запропоновано модель успіху деревообробного кластера, яка у структурованому вигляді дасть змогу формалізувати процедуру розрахунку очікуваних економічних результатів функціонування кластера, а також визначити послідовність процедури прогнозування.
Ключові слова: деревообробний кластер, модель успіху кластера, суспільний капітал, ефект кластера.

Importance need promotional policy of creation and development of clusters in Ukraine, foreign direct investment as a source of financial support for their development and social capital as a source of creation and development of long-term forms of cooperation in the region are modified. A model of success woodworking cluster, which in a structured way will formalize the procedure for determinating the expected economic results of functioning of the cluster, and determine the sequence prediction procedures is offered by the author.
Key words: woodworking cluster, the cluster model of success, social capital, cluster effect.

Література – 9.

УДК 658:002.64

І.Б. Скворцов, Х.В. Горбова, Л.П. Гринаш

Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ

© Скворцов І.Б., Горбова Х.В., Гринаш Л.П., 2011

Запропоновано моделювання і дослідження життєвого циклу продукції з використанням формалізованого економічного категорійного апарата. Показано сутність і можливості використання категорії “економічне прискорення”. Встановлено особливості і характерні точки диференціального та інтегрального графіків життєвого циклу продукції. Сформульовано найпроблемніші питання цього циклу, які стосуються переходу від етапу будівництва до періоду експлуатації.
Ключові слова: життєвий цикл, економічні категорії, економічне прискорення.

The design and research of life cycle of products with the use of abstract economic categories is offered. Essence and possibilities of the use of category is shown “economic acceleration”. Features and characteristic points of the differential and integral graphs of life cycle of products are set. The most problem questions of this cycle, which are up to transition from the stage of building to the period of exploitation, are formulated.
Key words: life cycle, economic categories, economic acceleration.

Література – 8.

УДК 330.341

М.В. Сорока1, І.В. Петрик2

1Національний університет “Львівська політехніка”
2Львівська державна фінансова академія

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЧНИХ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ ЯК ОСЕРЕДКІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

© Сорока М.В., Петрик І.В., 2011

Розглянуто рівень інноваційного розвитку України та проаналізовано основні проблеми, розкрито сутність академічного підприємництва. Висвітлено специфіку інструментів підтримки академічного підприємництва. Розроблено систему заходів маркетингового забезпечення діяльності академічних бізнес-інкубаторів як осередків малого бізнесу.
Ключові слова: академічне підприємництво, маркетингове забезпечення, малий бізнес.

The article analyzes the level of innovation development of Ukraine and its’ main problems, the essence of academic entrepreneurship. The specific tools of support of academic entrepreneurship are displayed. The system of measures of marketing supporting of the academic business incubation centers is designed.
Key words: academic entrepreneurship, marketing support, small business.

Література – 15.

УДК 338.2:330.341.1

А.Р. Стояновський

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

© Стояновський А.Р., 2011

Розглянуто основні положення понятійного апарату загального та спеціального інноваційного законодавства з погляду особливостей реалізації в Україні інноваційної діяльності. Запропоновано авторське бачення поняття форм реалізації інноваційної діяльності, з урахуванням норм чинного законодавства, а також означено основні форми реалізації в Україні інноваційної діяльності. Проаналізовано основні напрями провадження державної політики в інноваційній сфері, спрямовані, серед іншого, на державну підтримку господарювання суб’єктів інноваційної діяльності.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційні структури, суб’єкти інноваційної діяльності, державна підтримка інноваційної діяльності.

The article shows the basic provisions of notions of general and special laws of innovative features in terms of innovation in Ukraine. The author forms of vision concept of innovation, in view of the current legislation, and is defined as the main forms of innovation activity in Ukraine. The paper also presents an analysis of the main directions of realization of state policy in the sphere of innovations aimed at the state support these subjects innovation.
Key words: innovation activity, innovation structures, innovative enterprises, government support of innovation.

Література – 14.

Syndicate content