№ 709 (2011)

УДК 811.161.2’367.625.43’373.46

Оксана Андрусишин

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДІЄПРИКМЕТНИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Андрусишин О., 2011

У статті розглянуто функціювання дієприкметників в українській науково-технічній термінології та простежено динаміку їх використання в фізичній лексикографії другої половини ХХ століття.
Ключові слова: українська мова, науково-технічна термінологія, термінний словник, активний дієприкметник, прикметник.

In the article is reviewed the functioning of participles in Ukrainian scientific and technical terminology, and observed the dynamics of their using in the physical lexicography of the second part of the twentieth century.
Keywords: Ukrainian language, scientific and technical terminology, terminological dictionary, active participle, adjective.

Кількість посилань - 9

УДК 811.161.2’38

Кирило Булаховський

Одеський національний університет імені І. Мечникова

РУСИЗМИ В УКРАЇНОМОВНИХ ІНТЕРФЕЙСАХ ПРОГРАМ

© Булаховський К. А., 2011

У статті на рівні синхронії проаналізовано русизми, виявлені в україномовних інтерфейсах низки програм. З’ясовано причини їхньої появи й подано правильні (нормативні) відповідники в українській мові. Для програмістів-перекладачів викладено рекомендації, які, на думку автора, допоможуть уникати русизмів у процесі локалізації програм.
Ключові слова: українська мова, русизм, україномовний інтерфейс, програма, правильний відповідник.

In the article at level of synchronism Russianisms educed in Ukrainian-language interfaces of the certain programs were analyzed. The reasons of their appearance were exposed up to a point and it was also offered them correct (normative) equivalents in Ukrainian language. For programmers-translators the recommendations, which, in author’s judgment, will help to avoid Russianisms during localization of the programs, were expounded.
Keywords: Ukrainian language, Russianism, Ukrainian-language interface, program, correct equivalents.

Кількість посилань - 8

УДК 78 (038): 81’374

Софія Булик-Верхола

Національний університет «Львівська політехніка»

ПАРОНІМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Булик-Верхола С. З., 2011

Статтю присвячено аналізові паронімії як одного з лексико-семантичних явищ музичної термінології української мови. Виявлено різні види паронімів, з’ясовано шляхи їх творення та визначено способи розрізнення термінів-паронімів у музичній терміно-системі.
Ключові слова: українська мова, музична термінологія, лексико-семантичний процес, паронімія.

The article is dedicated to the analysis of the paronymy as one of the lexical-semantic phenomena of musical terminology of Ukrainian language. Different types of paronyms have been identified, the ways of their creation have been established and the ways of distinguishing the paronyms terms in the musical terminological system have been defined.
Keywords: Ukrainian language, musical terminology, lexical-semantic processes, paronymy.

Кількість посилань - 12

УДК 001.4

Михайло Гінзбург

Інститут транспорту газу, м. Харків

ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ У ФАХОВИХ ТЕКСТАХ

© Гінзбург М. Д., 2011

На конкретних прикладах доведено, що поняття дія і подія є ефективними засобами моделювання природничих і технологічних процесів позамовної дійсності, тобто будь-який процес можна подати певною сукупністю «дій» та «подій».
Ключові слова: українська мова, процес, дія, подія, ракурс, категорія виду.

It was proved by means of examples that the concept “action” and “event” is effective for modeling natural and technological processes of extralinguistic reality, i.e. any process can be presented with a certain set of “actions” and “events”.
Keywords: Ukrainian language, process, action, event, viewpoint, aspect.

Кількість посилань - 10

УДК 811.161.2’373,46

Надія Гимер

Львівський національний університет імені Івана Франка

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ КОСМЕТИКИ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ

© Гимер Н. О., 2011

У статті проаналізовано періоди, які пройшла досліджувана фахова лексика косметики та косметології. Про появу фахової мови косметики та косметології можемо говорити лише з XVI ст., тому що в історичних словниках певні лексеми зафіксовані вже зі змінами в лексичному значенні, що свідчить про процес їхньої термінологізації.
Ключові слова: українська мова, фахова лексика косметики та косметології, терміно-логічна номінація, семантичний процес, історичний словник.

The article analyses the period, which the professional vocabulary of cosmetic and cosmetology has passed. The emergence of the professional language of cosmetic and cosmetology can be spoken of only from the XVI century, as in historical dictionaries some lexemes have been started with the changes in the lexical meaning, indicating their terminologization process.
Keywords: Ukrainian language, professional vocabulary of cosmetics and cosmetology, terminological designation, semantic process, historical dictionary.

Кількість посилань - 6

УДК 811.161.2’38:001.4:54

Галина Городиловська

Національний університет «Львівська політехніка»

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНИХ ТВОРІВ РОМАНА ІВАНИЧУКА)

© Городиловська Г. П, 2011

У статті подано системний аналіз текстів історичних творів Романа Іваничука з погляду використання в їхній структурі елементів наукового стилю, зокрема термінів хімії, які є основними мовними засобами цього стилю на лексичному рівні. Здійснено їх лексико-семантичний аналіз, з’ясовано доцільність і прийоми реалізації таких засобів в історичній прозі, показано тенденції в їхньому вживанні та функції в різних мовленнєвих ситуаціях.
Ключові слова: українська мова, Іваничук Роман, стилістика, науковий стиль, хімічна термінологія, історичний роман.

The article provides a systematic analysis of texts of historical works of Roman Ivanychuk in terms of their use in the style scientific elements structure, particular terms of chemistry, which are the basic language tools of this style on the lexical level. Carried out their lexical-semantic analysis, defines the methods and feasibility of implementing such methods in historical prose, shows trends in their use and functioning in various speech situations.
Key words: Ukrainian language, Ivanychuk Roman, stylistics, scientific style, chemical terminology, historical novel

Кількість посилань - 15

УДК 81’373:7928

Юлія Данчевська

Львівський державний університет фізичної культури

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ТЕРМІНОСИСТЕМИ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ

© Данчевська Ю. О., 2011

У статті розглянуто стан справ у галузі української, англійської та російської термінологій класичного танцю, проаналізовано способи формування та етимологію окремих лексичних одиниць відповідної англійської терміносистеми.
Ключові слова: англійська мова, термін, запозичення, класичний танець, глосарій, терміносистема класичного танцю.

The article is dedicated to the examination of current situation in Ukrainian, English and Russian classical dance terminology, analysis of formation means and etymology of certain lexical units in corresponding English term system.
Keywords: English language, term, loan word, classical dance, glossary, classical dance term system.

Кількість посилань - 16

УДК 811.161’373 (038) «1940/ 1950»

Ірина Кочан

Львівський національний університет імені Івана Франка

УКРАЇНСЬКЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО 1940–1950-х РОКІВ

© Кочан І. М., 2011

У статті здійснено спробу детального аналізу українського термінознавства 1940–1950-х років ХХ ст., періоду майже замовчуваного в науковій літературі, перелічено основні праці з термінології та термінологічні словники, окреслено роль діаспори в утвердженні української наукової мови.
Ключові слова: українська мова, термінознавство, термінологічний словник, 1940–1950 р.р.

The author has tried to make a detailed analysis of Ukrainian terminology of 1940–1950’s in the article, the period that had been hushed up in the scientific literature, counted main works in terminology and terminological dictionaries, described role of the diaspora in the consolidation of Ukrainian scientific language.
Keywords: Ukrainian language, terminology, terminological dictionary, lexicography, 1940–1950 years.

Кількість посилань - 12

УДК 811.161.2’81

Ольга Кочерга1, Ганна Ракшанова2

1Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
2Черкаський державний технологічний університет

ПРЕФІКСИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗАВЕРШЕНОСТІ ДІЇ В ПРОЦЕСОВИХ ТЕРМІНАХ

© Кочерга О. Д., Ракшанова Г. Ф., 2011

Досліджено сучасні тенденції вживання префіксів від- та роз- для творення термінів із процесовою навантагою в семантиці, що їх було спотворено протягом 40-х – 80-х років 20 сторіччя.*
Ключові слова: українська мова, термінологічна деривація, процесові поняття, семантика префікса, словотвірна модель.

The article discusses new trends in the usage of prefixes від- and роз- that form process terms whose semantics has been deformed during forties – sixties of the twentieth century.
Keywords: Ukrainian language, term derivation, processual concepts, prefix semantics, word-formation model

Кількість посилань - 11

УДК 811.161.2’373.46

Тетяна Кравченко

Миколаївський державний аграрний університет

СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ЕКОНОМІКИ АПК

© Кравченко Т. П., 2011

У статті визначено поняття галузевого терміна; встановлено, що термінологія економіки АПК сформована на основі наявного мовного матеріалу за допомогою поширених в українській мові способів словотворення, з-поміж яких найпродуктивнішими є суфік-сація, слово- й основоскладання та абревіація.
Ключові слова: українська мова, економічна термінологія, галузевий термін, слово-творення, афіксація, композиція, юкстапозиція, абревіація.

The article defines the concept of branch term; it is established that economics terminology of AIC is based on the basis of the present linguistic material with the help of broadened methods of word building in Ukrainian language. Suffixation, word and stem formation and abbreviation are the most efficient.
Keywords: Ukrainian language, branch term, economics terminology, word building, affixation, composition, word and stem formation, abbreviation.

Кількість посилань - 9

УДК 811.161.2

Оксана Кримець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ПОЛІСЕМІЯ СУФІКСІВ І ПИТАННЯ МОРФОЛОГІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Кримець О. М., 2011

Статтю присвячено дослідженню морфологічної конвергенції технічних термінів як результату суфіксального словотворення. Схарактеризовано семантику іменникових суфіксів у мові взагалі й у спеціальній мові техніки зокрема, а також вияв багатозначності суфіксів на матеріалі технічних термінів. Встановлено, що полісемія технічних термінів, що виникла внаслідок повторної реалізації словотвірної моделі, виявляється на внутрішньо-системному і на зовнішньосистемному рівнях.
Ключові слова: українська мова, технічний термін, технічна термінологія, загаль-номовне слово, багатозначний суфікс, полісемія, морфологічна конвергенція.

The present paper deals with study of morphological convergence of technical terms as a result of suffix word-building. Semantics of nominal suffixes in the common language and in technical as well was characterized. In addition, appearance of multiform suffixes significance on the basis of technical terms. We assumed that polysemy of technical terms appeared as a result of repeated realization of word-building model, appearance at inter-system and outer-system levels.
Keywords: Ukrainian language, technical term, technical terminology, common word, multiform suffix, polysemy, morphological convergence.

Кількість посилань - 12

УДК 811.161.2’273.46-115

Галина Крохмальна

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДО ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

© Крохмальна Г. І., 2011

У статті описано деякі явища розвитку української терміносистеми, зафіксовані в лексикографічних джерелах різного часу. Автор встановлює окремі закономірності видозмін літературознавчої терміносистеми щодо усталеного поняття «термін».
Ключові слова: українська мова, літературознавча термінологія, термін, терміно-система, термінологічна одиниця, термінологічний словник.

The paper deals with description of certain phenomena of Ukrainian terminological system stated in lexicographic sources of different periods. The author ascertains individual regularities of the literary criticism terminological system relative to common concept of «term».
Keywords: Ukrainian language, literary criticism terminology, term, terminological system, terminological unit, terminological dictionary.

Кількість посилань - 9

УДК 81’373

Олена Кучеренко

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ПРОЦЕСИ НЕОЛОГІЗАЦІЇ НОМІНАЦІЙ У ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

© Кучеренко О. Ф., 2011

На сучасному етапі в українській термінології цивільного захисту відбуваються суттєві процеси термінотворення. Усталюються логіко-семантичні зв’язки між складовими частинами термінологічної системи цивільного захисту.
Ключові слова: українська мова, неологізація, термін, термінологічна система, цивільний захист

Nowadays in Ukrainian terminology of civil defense are carried out processes of the term formation. The logical-semantic links are placed between components of terminological system of the civil defense.
Keywords: Ukrainian language, neology, term, terminological system, civil defense

Кількість посилань - 9

811.161.2′367.625]:811.161.1

Анна Матанцева

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РОСІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ ОТ- УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ*

© Матанцева А. О., 2011

У статті досліджено адекватність українського перекладу російського дієслівного префікса от- у значенні завершеної дії, розглянуто випадки, коли відповідна російська морфема бере участь у творенні доконаного виду й коли вона вказує на фінітивний та кількісний роди дії, докладно вивчено вживання українського префікса від- у невласти-вому йому «власновидовому» значенні.

Ключові слова: українська мова, російська мова, проблеми перекладу, відповідник, категорія виду, категорія родів дії, префікс
Ukrainian translation of words with the Russian verbal prefix от- that has a meaning of finished action is investigated. The cases are analysed when this Russian morpheme is used to form perfective and imperfective verbs. The usage of the Ukrainian prefix від- is studied in more detail.
Keywords: Ukrainian language, Russian language, problems of translation, analogue, aspect, prefix.

Кількість посилань - 15

УДК 81’367.4

Тетяна Мачай

Донецький національний технічний університет

СТРИЖНЕВА ТЕРМІНОСПОЛУКА В НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ТЕКСТІ ТА ЇЇ МЕЖІ

© Мачай Т. О., 2011

Проаналізовано дослідження останніх років відносно характеристики терміноло-гічних одиниць, зокрема їх будови. Виявлено протиріччя поглядів дослідників мови. Акцентовано увагу носіїв мови на особливостях оформлення їх складників. Теоретично обґрунтовано існування межі терміносполук.
Ключові слова: українська мова, науковий текст, термінологічна одиниця, межі термінологічних одиниць.

Researches of last years concerning the characteristic of terminological units, in particular constructions are analysed. The contradiction of sights of language researchers is established. The attention of native speakers is focused on features of their components. Existence of borders of terminological word combinations is theoretically proved.
Keywords: Ukrainian language, the scientific text, terminological units borders of terminological units.

Кількість посилань - 14

УДК 811.161.2’38:001.4

Ірина Ментинська

Національний університет «Львівська політехніка»

МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Ментинська І. Б., 2011

Статтю присвячено мовностилістичним проблемам комп’ютерної термінології, особливу увагу звернено на порушення лексичних, морфологічних, словотвірних, синтаксичних та орфографічних норм.
Ключові слова: українська мова, комп’ютерна термінологія, лексична норма, морфологічна норма, словотвірна норма, синтаксична норма, орфографічна норма

The article is deals with linguistic and stylistic problems of computer terminology; particular attention is paid to breaking of lexical, morphological, grammatical, syntactical and spelling rules
Кeywords: Ukrainian language, computer terminology, lexical rule, morphological rule, grammatical rule, syntactical rule, spelling rule

Кількість посилань - 9

УДК 53:001.4

Роман Микульчик

Національний університет «Львівська політехніка»,
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

ПРІЗВИЩЕВІ ТА ВІДПРІЗВИЩЕВІ ФІЗИЧНІ ТЕРМІНИ В УКРАЇНСЬКИХ ОДНОМОВНИХ СЛОВНИКАХ

© Микульчик Р. Б., 2011

У статті йдеться про подання прізвищевих та відпрізвищевих фізичних термінів у одномовних словниках.
Ключові слова: українська мова, термін, епонім, простий епонім, складний епонім, словник.

This article is devoted to the question of physical terms eponyms presentation in one-language dictionaries.
Keywords: Ukrainian language, term, eponym, simple eponym, complex eponym, dictionary.

Кількість посилань - 9

УДК 81’1:398 (477)

Ірина М’ягкота

Львівський державний університет фізичної культури

З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

© М’ягкота І. В., 2011

У статті окреслено сутність українського фольклору, виявлено зміст його специфічних аспектів, етимологію та проблеми у формуванні окремих фольклористичних термінів.
Ключові слова: українська мова, фольклористична термінологія, український фольклор, жанр.

The article is dedicated to the outline of Ukrainian folklore essence. The content of its specific features, etymology and problems in formation of separate folklore terms.
Keywords: Ukrainian language, folklore terminology, Ukrainian folklore, concept.

Кількість посилань - 17

УДК 811.161.2:001.4(477)

Галина Наконечна

Національний університет «Львівська політехніка»

УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЧАСІВ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1944 рр.) (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ)

© Наконечна Г. В., 2011.

У статті здійснено аналіз лексичних, морфологічних, словотвірних та орфографічних особливостей української термінології місцевого самоврядування, яка функціювала в українській періодиці під час німецької окупації 1941–1944 рр.
Ключові слова: українська мова, українська преса, німецька окупація, термінологія місцевого самоврядування.

The article analyzes the lexical, morphological, derivational and orthographic peculiarities of Ukrainian terminology of local governments which was functioning in Ukrainian periodicals during the German occupation of 1941–1944.
Кeywords: Ukrainian language, Ukrainian press, the German occupation, terminology of local governments.

Кількість посилань - 6

УДК 669.017 : 001.4 (=161.2)

Ольга Пєтухова

Запорізька державна інженерна академія

СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ МЕТАЛОЗНАВСТВА

© Пєтухова О. В., 2011

Статтю присвячено проблемам дослідження українських термінів металознавства. Зокрема, виявлено основні структурні моделі, визначено ступінь продуктивності окремих термінологічних структурних моделей, окреслено основні тенденції структурного моделювання на сучасному етапі.
Ключові слова: українська мова, структурна модель, термінологія, металознавство.

This article is devoted to the problems of researching on Ukrainian metallurgy terms. In particular, revealed the basic structural model, determined the degree of productivity of individual structural models of terminology, outlines the main trends of structural modeling on present level.
Keywords: Ukrainian language, structural model, terminology, metallurgy.

Кількість посилань - 13

УДК 808.5’42:371

Галина Палиця

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

МЕТАМОВA ПЕДАГОГІЧНОЇ РИТОРИКИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

© Палиця Г. С., 2011

Статтю присвячено термінології педагогічної риторики. Автор дає тлумачення понять «концептосфера «навчання / виховання», «педагогічний дискурс», «педагогічна ситуація», а також пропонує інтерпретацію термінів, що запроваджуються вперше в науковий обіг, а саме: «мовленнєва педагогічна ситуація», «педагогічна паремія» та «поле паремійного педагогічного дискурсу».
Ключові слова: українська мова, російська мова, німецька мова, педагогічна риторика, концептосфера «навчання / виховання», педагогічний дискурс, педагогічна ситуація, мовленнєва педагогічна ситуація, педагогічна паремія, поле паремійного педагогічного дискурсу.

The article focuses on the terminological rhetoric. The author gives the interpretation of notions of concept sphere “teaching/education”, “pedagogical discourse”, “pedagogical situation”, the author also suggests the interpretation of terms that are used for the first time, such as: “communicational pedagogical situation”, “pedagogical paroemia”, “field of pedagogical paroemia discourse”.
Keywords: Ukrainian language, Russian language, Deutch language, pedagogical rhetoric, concept sphere “teaching/education”, pedagogical discourse, pedagogical situation, communicational pedagogical situation, pedagogical paroemia, field of pedagogical paroemia discourse

Кількість посилань - 13

ПАМ’ЯТІ ЄВГЕНА МЕЙНАРОВИЧА

ПАМ’ЯТІ РОМАНА РОЖАНКІВСЬКОГО

УДК 811.161.2’373.47

Ірина Процик

Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕРМІНОЛОГІЯ В МОВЛЕННІ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ

© Процик І. Р., 2011

У статті йде мова про специфіку мовлення українських футбольних фанатів, а саме про функціювання наукових термінів у цьому соціолекті.
Ключові слова: українська мова, субкультура футбольних фанатів, соціолект, термінологія.

The article deals with the speech specificity of Ukrainian football fans. The functioning of scientific terms in this sociolect is shown.
Key words: Ukrainian language, subculture of football fans, sociolect, terminology.

Кількість посилань - 8

УДК 811.161.2’373.612.2: 687

Оксана Романова

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

МЕТОНІМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ШВАЦЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Романова О. Г., 2011

У статті досліджено метонімічний семантичний процес і визначено продуктивні моделі метонімії в сучасній українській швацькій термінології, що є актуальним для її систематизації, стандартизації та уніфікації. Метонімічне перенесення розглянуто як один зі способів розвитку семантичної структури мовної одиниці.
Ключові слова: українська мова, швацька термінологія, полісемія, метонімія, модель.

Metonymical semantic process is researched in the article and productive models of metonymy are defined in a modern Ukrainian sewing terminology that is actual for its systematization, standardization and unification. Metonymical transference is considered as one of the ways of development of semantic structure of a linguistic unit.
Keywords: Ukrainian language, sewing terminology, polysemy, metonymy, model.

Кількість посилань - 10

УДК 61:001.4:37

Павло Содомора
Володимир Мартин

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ГРЕКО-ЛАТИНСЬКІ ПРЕФІКСИ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТА МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Содомора П., Мартин В., 2011

Приклади префіксального способу термінотворення в українській філософській та медичній термінології подано разом з їх грецькими та латинськими відповідниками, паралельно наведено польські, англійські, німецькі та французькі аналоги відповідних термінів. Висвітлено переваги одних способів перекладу термінів над іншими.
Ключові слова: українська мова, латинська мова, грецька мова, філософська термінологія, медична термінологія, термінотворення, греко-латинські префікси, морфологічна калька

The examples of terms that are formed with a prefix in Ukrainian philosophical and medical terminology are given together with their Latin and Greek equivalents. Polish, English, French and German equivalents of these terms are provided as well. Advantages of some special methods of translation are described in the article.
Keywords: Ukrainian language, Latin language, Greek language, philosophical terminology, medical terminology, terms formation, Greek and Latin prefixes, morphological calc.

Кількість посилань - 16

УДК 811.161.2’373

Юлія Теглівець

Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМА ІСНУВАННЯ СКЛАДЕНИХ НАЗВ ІЗ МЕТАФОРИЗОВАНИМ ЗНАЧЕННЯМ КОМПОНЕНТІВ

© Теглівець Ю. В., 2011

Статтю присвячено проблемі існування складених назв із метафоризованим значенням компонентів в українській мові.
Ключові слова: українська мова, складена назва, метафоризація, метафора, сема ‘вода’.

The article is dedicated to the problem of the existence of the compound names with the components metaphorized meaning in Ukrainian language.
Key words: Ukrainian language, compound name, metaphorization, metaphor, seme ‘water’.

Кількість посилань - 9

УДК 801.357 378.147.016: 811.161.2’373.46

Оксана Туркевич

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Національного університету «Львівська політехніка»

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ТЕРМІНОСПОЛУК МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

© Туркевич О. В., 2011

У статті з’ясовано семантичну структуру терміносполук методики викладання української мови як іноземної. Запропоновано критерії виокремлення двокомпонентних конструкцій. Розглянуто їх творення як прийом термінологічної номінації.
Ключові слова: українська мова як іноземна, методика викладання української мови як іноземної, семантика, терміносполука.

The semantic structure of terminological construction of teaching methods of Ukrainian as foreign is analyzed. The criteria of selection of double-base constructions are offered. Their creation as a technique of terminological nomination is considered.
Keywords: Ukrainian as foreign language, methods of teaching of Ukrainian as foreign language, semantics, terminological construction.

Кількість посилань - 8

УДК 811. 161. 2 : 001.4 : 94(477)

Ірина Фаріон

Національний університет «Львівська політехніка»

«КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА 1710 РОКУ» КРІЗЬ ПРИЗМУ ЇЇ БАЗОВИХ КОГНІТИВНИХ ТЕРМІНІВ

© Фаріон І. Д., 2011

Уперше в історії української літературної мови розглянуто унікальну юридичну пам’ятку «Конституція Пилипа Орлика 1710 року» крізь призму основних когнітивних термінів «конституція», «природне право», «права та вольності», історичних хоронімів «Мала Росія», «Україна», їхніх прикметникових похідних та інших етнонімів. Зазначені терміни використано як інструмент реконструкції мовомислення наших предків та джерела їхньої самоідентифікації і правосвідомости.
Ключові слова: українська літературна мова, терміни «конституція», «природне право», «права та вольності», хоронім, етнонім, ідентичність, правосвідомість, мово-мислення.

For the first time in the history of the Ukrainian literary language the unique legal monument is observed – “the Constitution of Pylyp Orlyk of the year 1710”, through the prism of the main cognitive terms “constitution”, “natural law”, “right and freedoms”, historical khoronyms “Mala Rosiia”, “Ukraine” and theirs adjective derivatives and others ethnonyms. The abovementioned terms are used as a devise of reconstruction of the language-mentality of our ancestors and the source of their selfidentification and legal consciousness.
Keywords: Ukrainian literature language, the terms “constitution”, “natural law”, “right and freedoms”, khoronym, ethnonym, identity, the legal consciousness and languare-mentality.

Кількість посилань - 14

Syndicate content