№ 45 (2011)

УДК 62-50

В.С. ЛОВЕЙКІН, Ю.О. РОМАСЕВИЧ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗГОНУ ОДНОМАСОВИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ПРЯМИМ ВАРІАЦІЙНИМ МЕТОДОМ

© Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., 2011

Наведено методику розв’язання оптимізаційної задачі за допомогою прямого варіаційного методу, який дозволяє врахувати вимоги, які ставляться до режимів руху механічних одномасових систем. Проаналізовано результати та встановлено, що збільшення плавності руху системи впливає на збільшення величини критерію.

The broughted methods of the decision optimization problems by means of direct variational method, which allows to take into account requirements, which are put to mode of the motion оne-mass mechanical systems. The analyzed results and is fixed that increase to smothnesses of the moving the system influences the value criterion upon increase.

Література – 5

УДК 666.97.033.16

М.Г. ЄМЕЛЬЯНЕНКО

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

СТВОРЕННЯ ОБЛАДНАННЯ З ПНЕМОГІДРОПРИВОДОМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДРІБНОШТУЧНИХ ВИРОБІВ

© Ємельяненко М.Г., 2011

Розглянуто схеми і опис конструкцій вібраційних машин з пнемогідравлічним приводом, який містить еластичні оболонки. Встановлено раціональні співвідношення параметрів пневмовібраційної системи формувальних машин. Складено диференціальні рівняння, які описують динаміку робочого органа та параметри стану стисненого повітря пневмосистеми; наведено результати розв’язання рівнянь на ПЕОМ.

Are given the circuit both description of a design of vibrating devices with a pneumo-hydraulic drive including elastic environments. Established rational relationship between the parameters of the system pnevmovibration molding machines. The differential equations describing moment of a working body of the vibrating machine and parameters of a condition of compressed air of pneumosystem are made; the results of the decision of the equations on the computer are given.

Література – 10

УДК 534/621

О.В. ІВАНОВСЬКА

Керченський державний морський технологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОБОТИ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ МЕХАНІЗМІВ ІЗ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ НА ПРИКЛАДІ НЕВОДОВИБОРОЧНОЇ МАШИНИ

© Івановська О.В., 2011

Отримано математичну модель динаміки роботи вантажопідйомного механізму із змінними параметрами на прикладі неводовиборочної машини. Знайдено аналітичне рішення. Отримані залежності характеристик коливного процесу цієї системи.

The mathematical model of dynamics of work of mechanism for getting up of load with variable parameters is got on the example of power block crane for purse net. An analytical decision is found. Dependences of descriptions of swaying process of this system are got.

Література – 6

УДК 621.01

Ю.М. АНДРЄЄВ, Є.І. ДРУЖИНІН

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ КОМП'ЮТЕРНОЙ АЛГЕБРИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ГІДРОМЕХАНІЧНИХ СИЛОВИХ ПЕРЕДАЧ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

© Андреєв Ю.М., Дружинін Є.І., 2011

Наведено універсальний аналітичний спосіб моделювання динамічних процесів у силових передачах транспортних машин з гідрооб'ємним приводом, заснований на використанні векторно-матричної форми запису загального варіаційного рівняння механіки та спеціальної системи комп'ютерної алгебри. Наведено результати розв’язання задачі аналізу зазначеного класу систем.

An analytical method of universal simulation of dynamic processes in the power transmissions of transport vehicles with hydrostatic drive, based on the use of vector-matrix forms of the general variational equations of mechanics and special computer algebra system. Some results of solving the problem of analysis of this class of systems.

Література – 5

УДК 629.017

*М.П. АРТЬОМОВ, **М.А. ПОДРИГАЛО, **Д.М. КЛЕЦ

*Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка,
**Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ МОБІЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ АГРЕГАТІВ

© Артьомов М.П., Подригало М.А., Клец Д.М., 2011

Проведено дослідження мобільних сільськогосподарських агрегатів за допомогою розробленого контрольно-вимірювального комплексу з можливістю визначення їх динамічних параметрів та технічного стану.

The research of mobile agricultural units with assistance of the developed control and measuring complex with possibility of their dynamic parameters and a technical condition determination is carried out.

Література – 8

УДК 621.791.763

В.І. БІЛОБОРОДЧЕНКО

Національний університет “Львівська політехніка”

ВІБРАЦІЙНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОГО КОНТАКТНОГО ОПОРУ ПРИ КОНДЕНСАТОРНОМУ ЗВАРЮВАННІ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА БАЗІ ВОЛЬФРАМ-РЕНІЄВИХ СПЛАВІВ

 Білобородченко В.І., 2011

Наведено результати дослідження впливу вібраційних механічних коливань, прикладених до зони електрод-електрод контактної зварювальної машини, на стабілізацію початкового електричного контактного опору термогілок з вольфрам-ренієвих сплавів при формуванні зварної робочої точки (спаю)термопари.

The paper presents results of research on the impact of vibrating mechanical vibrations applied to the electrode area contact welding machine to stabilize the initial electrical contact resistance of tungsten- rhenium termobranches alloys welded in the formation of a working point (junction) thermocouple.

Література – 11

УДК 621.921

Б.Д. БІЛОУС, S. KRZYŻAK

Національний університет “Львівська політехніка”,
Wyższa szkoła informatyki i zarządzania w Przemyślu

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТУ МАЯТНИКОВОГО ВІБРАТОРА ДВИГУНА

 Б. Білоус, S. Krzyżak, 2011

Висвітлено результати моделювання динаміки двигуна з маятниковим вібратором за силового збурення. Запропоновано методику розрахунку електромагніту маятникового вібратора двигуна.

Article highlights the results of modeling the dynamics of the pendulum motor vibrator in force disturbance. The proposed method of calculation electromagnet pendulum vibrator motor.

Література – 7

УДК 620.193:534.1

Д.А. БАШТА, *Є.В. ШТЕФАН, *В.П. КУЄВДА

ПАТ “Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут “ЕНЕРГОПРОЕКТ”(м. Київ, Україна),
*Національний університет харчових технологій (м. Київ, Україна)

ПОШКОДЖУВАНІСТЬ РОТОРНИХ ВАЛІВ ТУРБОАГРЕГАТІВ

© Башта Д.А., Штефан Є.В., Куєвда В.П., 2011

Розглянуто вплив ударних електромагнітних крутних навантажень на пошкоджуваність роторних валів турбоагрегатів. Розроблено методикувизначення амплітудних величин знакозмінних електромагнітних моментів, що виникають в генераторі турбоустановки, а також запропоновано методику визначення пошкоджуваності роторних валів, що викликана втомою матеріалу.

In this paper were examined the impact of shock electromagnetic torsional loads causing the damages of turbine rotor shaft. A technique of determination of the amplitude values of alternating electromagnetic moments that arise in the generator of turbine is developed. In addition, a method of damage determination of the rotor shaft due to material fatigue is proposed.

Література – 13

УДК 621.01:621-868

В.М. БОРОВЕЦЬ, В.Г. БРУСЕНЦОВ, О.Р. СЕРКІЗ, В.С. ШЕНБОР

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ ДВОМАСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ ТРУБЧАСТИХ КОНВЕЄРІВ

 Боровець В.М., Брусенцов В.Г., Серкіз О.Р., Шенбор В.С., 2011

Розглянуто прикладні проблеми розроблення, розрахунку і налагодження двомасних трубчастих віброконвеєрів з електромагнітним приводом. Наведено результати дослідження швидкостей транспортування і споживаної потужності від амплітуди коливань.

In the articles considered the applied problems of development, calculation and adjusting of two fat tubular oscillation conveyers are with an electromagnetic occasion. The results of research of speeds of transporting and watts-in are resulted from amplitude of vibrations.

Література – 5

УДК 541.183:622.33 + 622.693

*С.Д. БОРУК, **О.І. ЕГУРНОВ

*Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
**ВАТ “АНА–ТЕМС”, м. Дніпропетровськ

ВПЛИВ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ ПОМЕЛУ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУСПЕНЗІЙНОГО ВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА

© Борук С.Д., Егурнов О.І., 2011

Емпірично визначено умови ведення помелу шламів вуглезбагачувальної фабрики. Показано, що властивості суспензій, отриманих на основі шламів вуглезбагачувальної фабрики, уможливлюють їх транспортування по трубах, за умови досягнення їхньої високої седиментаційної та агрегативної стійкості.

Optimal conditions for the coal–refinery factory sludge grinding have empirically selected. The sludge based water coal suspensions show high sedimention and aggregation stability allowing their pipeline transportation.

Література – 8

УДК 691.841

А.Ф. БУЛАТ, В.И. ДЫРДА, Н.И. ЛИСИЦА, Н.Г. МАРЬЕНКОВ, Г.Н. АГАЛЬЦОВ

ИГТМ НАН Украины, г. Днепропетровск,
НИИСК, г. Киев

ВИБРОСЕЙСМОЗАЩИТА ТЯЖЁЛЫХ МАШИН, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ БЛОКОВ

© Булат А.Ф., Дырда В.И., Лисица Н.И., Марьенков Н.Г., Агальцов Г.Н., 2011

Наведено результати розробки та випробувань експериментальних зразків сейсмічних опор для захисту багатоповерхових житлових будинків.

Design and trial results of experimental specimens of seismic bearings for protection of multistory residential houses are given in the paper.

Література – 4

УДК 539.3

І.Б. БУТИТЕР, *Б.М. ДІВЕЄВ, І.С. КОГУТ, **А.Г. СМОЛЬСЬКИЙ

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.C. Підстригача, Львів;
*Національний університет “Львівська політехніка”; **Інститут автобусобудування, Львів

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШАРУВАТИХ ЕЛЕМЕНТІВ

© Бутитер І.Б., Дівеєв Б.М., Когут І.С., Смольський А.Г., 2011

Розглянуто згин асиметричного шаруватого пакета. На основі теорії вищого порядку для шаруватих анізотропних пластин та експериментально визначених прогинів за триточкового згину шаруватих балок запропоновано методику ідентифікації їх модулів пружності. Теоретична модель враховує зсувні і нормальні деформації та напруження. Модулі визначено на основі мінімізації відхилень експериментальних прогинів від розрахункових.

The bend of the asymmetric layered package is considered. On the basis of theory of higher order for the layered anisotropic plates and experimentally determined deflections under three-point bending of the layered beams the method of identification of their elastic modulus is proposed. A theoretical model takes account of the shear and normal strains and stresses. The modules are determination on the basis of minimization of deviations of the experimental bending deflections from calculated.

Література – 11

УДК 621.302:621.314.1

І.А. ВІКОВИЧ, Б.М. ДІВЕЄВ, І.Р. ДОРОШ*

Національний університет “Львівська політехніка”;
*ПП “Дора”; м. Львів

РОЗРАХУНОК ТА МІНІМІЗАЦІЯ КОЛИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ШТАНГАХ ОБПРИСКУВАЧІВ

© Вікович І.А., Дівеєв Б.М., Дорош І.Р., 2011

Велику увагу приділено рівномірному розподілу препаратів штанговими обприскувачами на поверхню поля. Зменшення кількості хімікатів поряд із зменшенням коливань штанги може бути здійснене на основі нових поліпшених методів дослідження. Представлено дискретно-континуальні моделі динаміки таких машин, як штанговий обприскувач з подовгастим штанговим елементом. Отримано алгоритми зменшення вібрації штаги. Запропоновано нові вібропоглинальні елементи.

Uniform spray deposits by boom-sprayers onto surface surrounding the sprayed field has gained much attention. Reduction of the amount of chemicals used as well as reduction of spray drift may be achieved by improved and new application techniques. The discrete-continue models of machines dynamics of such wheeled machines as boom-sprayer with elongated boom element are offered. The algorithms for vibration decreasing of boom are received. The new vibroabsorbing elements are proposed.

Література – 16

УДК 621.9.048.6

О.Т. ВЕЛИКА, М.В. БОЙКО, В.Г. ТОПІЛЬНИЦЬКИЙ, Р.В. ЛАМПІКА

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЕТАЛІ “КРОНШТЕЙН”

© Велика О.Т., Бойко М.В., Топільницький В.Г., Лампіка Р.В., 2011

Розроблено алгоритм розрахунку напружено-деформованого стану металевої пластинки деталі “Кронштейн”, визначено її оптимальну товщину, яка задовольняє необхідні умови виготовлення та експлуатації.

The algorithm of calculation of the tensely deformed state of metallic plate of detail is developed “Bracket”, certain it optimum thickness which satisfies the necessary terms of making and exploitation.

Література – 4

ВИДАТНОМУ НАУКОВЦЮ-МЕХАНІКУ ІГОРЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ КУЗЬО З НАГОДИ 65-РІЧЧЯ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Володимиру Олександровичу Повідайлу – корифею Львівської школи вібротехнологій – 85 років

УДК 621.867.52

І.Й. ВРУБЛЕВСЬКИЙ

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛІПТИЧНИХ КОЛИВАНЬ ПІД ЧАС ШВИДКІСНОГО БЕЗВІДРИВНОГО ВІБРОТРАНСПОРТУВАННЯ

© Врублевський І.Й., 2011

Розроблено методику обчислення параметрів еліптичних коливань: оптимального кута зсуву фаз, відношення амплітуд, кута підйому під час безвідривного швидкісного вібраційного транспортування. Показано, що за допомогою простих наближених формул можливо виконати розрахунки з достатньою для практики точністю та проаналізувати оптимальне співвідношення параметрів коливань.

The methods of optimum values of elliptical oscillations parameters calculating are elaborated. It is shown that the approximate formulas allow calculating the vibratory conveying velocity, track vibration amplitudes, the phase difference angle, track angle with the sufficient precision for engineering practice.

Література – 7

УДК 621.771.06.5

В.Т. ВЫШИНСКИЙ, С.Р. РАХМАНОВ, П.В. УДОВИК

Национальная металлургическая академия Украины

ДИНАМИКА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В СТАНАХ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ

© Вышинский В.Т., Рахманов С.Р., Удовик П.В., 2011

Наведено результати дослідження динамічних моделей головного привода стану ХПТ. Для динамічного аналізу і синтезу стану ХПТ застосовано методику, що передбачає комбінацію відомих прийомів і подальший розвиток методів розрахунку динаміки циклових машин і механізмів. Для реалізації конструктивних рішень з модернізації стану ХПТ і стабілізації динаміки стану здійснено обґрунтування і дослідження двох динамічних моделей головного привода.

The results of research of dynamic models of main drive of figure of ХПТ are presented. For a dynamic analysis and synthesis of figure ХПТ is applied methodology plugging in itself combination of the known receptions and further development of methods of calculation of dynamics of sequencing machines and mechanisms. For realization of structural decisions on modernization of figure of ХПТ and stabilizing of dynamics of figure a ground and research of two dynamic models of main drive are conducted.

Література – 9

УДК 621.923.7

О.В. ГАВРИЛЬЧЕНКО, В.М. ЗАХАРОВ

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗМІЩЕННЯ ДЕТАЛЕЙ НА ПЛОЩИННІСТЬ ТА ЗНОШУВАННЯ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ ПРИТИРІВ ВІБРОВИКІНЧУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ З КРУГОВИМИ ТРАЄКТОРІЯМИ КОЛИВАНЬ

© Гаврильченко О.В., Захаров В.М., 2011

Розглянуто різноманітні варіанти розміщення деталей на робочій поверхні притирів. Наведено конкретні результати досліджень параметрів зношування і площинності полікорових підкладок та притирів, отриманих доводкою на вібровикінчувальному верстаті з круговими траєкторіями коливань притирів.

The various options for placing details on the working surface prytyriv. The specific results of the research parameters of wear and flatness polikorovyh substrates and prytyriv received tweak on vibration development machine tools with circular trajectories of lap oscillations are reduced in this paper.

Література – 4

УДК 621.87

Б.М. ГЕВКО, Р.В. КОМАР, Р.О. ЛЮБАЧІВСЬКИЙ

Тернопільський національний технічний університет ім. Ів. Пулюя

ДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЗАПОБІЖНОЇ ЛАНКИ ГВИНТОВИХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ МАШИН

© Гевко Б.М., Комар Р.В., Любачівський Р.О., 2011

Наведено методику розрахунку динаміки спрацювання запобіжного пристрою транспортно-технологічних систем, які функціонують у негоризонтальному положенні. Графоаналітичним методом досліджено вплив конструктивно-силових параметрів елементів пристрою на характер і час його спрацювання у запобіжному режимі.

The technique of calculating the dynamics of the automatic safety device of transportation and technological system, that function in not horizontal position, is proposed. The influence of the graph by structural and strength parameters of elements of the device on the nature and time of its operation in pre-mode is investigated.

Література – 4

УДК 622.24.058

Я.С. ГРИДЖУК

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

МОДЕЛЮВАННЯ ПОЗДОВЖНІХ КОЛИВАНЬ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ В СЕРЕДОВИЩІ MAPLESIM

© Гриджук Я.С., 2011

Висвітлено одну з проблем моделювання поздовжніх коливань бурильної колони.
Запропоновано один із способів її вирішення шляхом комп’ютерного моделювання, який був реалізований за допомогою автоматизованої системи Maple.

In articles shined one of problems of modelling of longitudinal fluctuations of a boring column.
One of ways of its decision by computer modelling that it is possible to realise by means of automated system Maple is offered.

Література – 11

УДК 621.787

В.І. ГУРЕЙ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ УДАРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ГЕОМЕТРІЮ ПОВЕРХНІ ПРИ ФРИКЦІЙНОМУ ЗМІЦНЕННІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

© Гурей В.І., 2011

Досліджено геометричні параметри оброблених поверхонь після фрикційного зміцнення інструментом з поперечними пазами на робочій частині. В разі використання інструменту з нарізаними поперечними пазами на робочій частині під час фрикційного зміцнення у зоні контакту інструмент-деталь виникають додаткові ударні навантаження. При цьому покращуються геометричні параметри, а саме зменшується шорсткість та хвилястість обробленої поверхні, збільшується несуча здатність зміцненої поверхні.

The geometrical parameters of the treated surfaces are investigational after the friction strengthening by an instrument with transversal slots on working part. Additional impact loading is arise in the zone of contact an instrument-detail during the friction strengthening at the use the instrument with the transversal slots on working part. The geometrical parameters get better, such as a roughness and waviness of the treated surface are diminish, bearing strength of the fixed surface is increase.

Література – 3

УДК 621.313.3:621.318.3

А.П. ГУРОВ, А.А. ЧЕРНО, А.С. МИНЧУЛА, Д.Л. БЕЗВЕРХНИЙ

ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВИБРАТОРОВ С РЕАКТИВНЫМИ МАССАМИ

© Гуров А.П., Черно А.А., Минчула А.С., Безверхний Д.Л., 2011

Исследованы вопросы рационального выбора геометрических соотношений, механических параметров и параметров магнитной системы электромагнитного вибратора с двумя реактивными массами. Предложена методика выбора параметров электромагнитных вибраторов.

Rational choice of geometric ratio, mechanical and magnetic system parameters of electromagnetic vibrator with two reactive masses has been investigated. Methodology of electromagnetic vibrator parameters choice has been proposed.

Література – 5

УДК 621.01

В.М. ГУРСЬКИЙ, Я.В. ШПАК

Національний університет “Львівська політехніка”,

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗОНАНСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 Гурський В.М., Шпак Я.В., 2011

Наводено математичні моделі та здійснено порівняльний аналіз електромеханічних характеристик роботи резонансних вібраційних систем з декількома електромагнітними віброзбуджувачами, ввімкнених за реактивною схемою живлення. Порівняно результати коливань двомасових систем за статичних і динамічних характеристик електромагнітного привода.

The article describes the mathematical models and the comparative analysis of electromechanics descriptions of work of the resonance vibratory systems with a few electromagnetic vibroexciters, included after the reactive chart of feed. The results of vibrations of the two-mass systems are compared at static and dynamic descriptions of electromagnetic drive.

Література – 4

УДК 622.242:534-16

А.В. ГУТИЙ

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ УДАРНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИВІЛЬНЕННЯ ПРИХОПЛЕНОЇ КОЛОНИ ТРУБ

© Гутий А.В., 2011

Шляхом фізичного моделювання досліджено вплив параметрів ударного механізму (ходу бойка і сили спрацювання) на значення поздовжньої сили в колоні бурильних труб під час ліквідації прихоплення. Результати досліджень подано у вигляді графіків і таблиць. Сформульовано висновки щодо підвищення ефективності технологічних операцій вивільнення прихопленої колони труб.

Through physical modeling study the influence of parameters of shock mechanism (stroke of peen and forces of operation) the value of longitudinal forces in the drill string during liquidation sticking. The research results presented in the form of graphs and tables.
The conclusions about the efficiency of process operations release sticking of column pipe.

Література – 17

УДК 621.302:621.314.1

Б.М. ДІВЕЄВ, Т.Б. КОВАЛЬ*, М.Г. ПАСТЕРНАК

Національний університет “Львівська політехніка”,
*Рівенська атомна електростанція

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОГО ТИПУ МАЯТНИКОВИХ ДИНАМІЧНИХ ГАСНИКІВ КОЛИВАНЬ

© Дівеєв Б.М., Коваль Т.Б., Пастернак М.Г., 2011

Розглянуто методи розрахунку та оптимізації різного типу динамічних гасників коливань маятникового типу для зменшення вібрації подовгастих елементів. Представлено дискретно-континуальні моделі динаміки таких машин, як пожежна машина з великогабаритною стрілою. Отримано алгоритми зменшення вібрації подовгастих елементів машин.

The paper deals with the methods of calculation and optimization of pendulum type dynamic vibration absorbers for elongated elements vibration decreasing. The discrete-continue models of machines dynamics of such wheeled machines fire-engine with elongated must are offered. The algorithms for vibration decreasing of elongated machine elements are received.

Література – 15

УДК 620.178.5

А.Ю. Деньщиков1, А.Н. Слипчук2, С.В. Подлесный1

1Донбасская государственная машиностроительная академия,
2Національний університет “Львівська політехніка”

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВИБРАЦИОННОГО СТАРЕНИЯ В ОСЕССИММЕТРИЧНЫХ ПЛАСТИНАХ

© Деньщиков А.Ю., Слипчук А.Н., Подлесный С.В., 2011

Розглянуто феноменологічну модель, що описує зняття залишкових напружень вібраційною обробкою. Розроблено залежності для розрахунку суцільної круглої пластини постійної товщини при зонтичних формах коливань. Побудовано епюри внутрішніх напружень до процесу вібраційної обробки та після неї; виконано їх аналіз.

In article representation the phenomenon model to relaxations of the remaining stress in metallic design by means of vibratory stress relief. Developed dependences for the calculation of continuous round plate of permanent thickness at the umbellate forms of vibrations. Built epures of internal stress to the process of vibratory stress relief and after it; their analysis is done.

Література – 14

УДК 666.940.41

Л. В. ДЗЮБИК

Національний університет “Львівська політехніка”

МІЦНІСТЬ КОРПУСІВ ОБЕРТОВИХ АГРЕГАТІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПРУЖНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ОПОР

© Дзюбик Л.В., 2011

Досліджено міцність корпусу обертового агрегату за наявності пружних деформацій елементів опорних вузлів. Розраховано коефіцієнти запасу міцності окремих прогонів при гранично допустимих положеннях опор. Встановлено, що врахування пружних деформацій опор приводить до зменшення розрахункової величини максимальних значень згинних моментів, діючих напружень та збільшує розрахунковий коефіцієнт запасу міцності.

Investigated the strength of the body rotating unit in the presence of elastic deformations of elements of basic knots. Done calculation of safety factor of strength of individual runs with maximum allowable provisions of the towers. Established that take account of elastic deformations of supports leads to a decrease in the estimated value of maximum values moments and operating tensions and increases the calculated safety factor of strength.

Література – 7

УДК 539.3:534.1

В.Г. ДУБЕНЕЦЬ, О.В. САВЧЕНКО

Чернігівський державний технологічний університет

ЗАДАЧІ ГЛОБАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ БАГАТОШАРОВИХ ОБОЛОНОК ІЗ МАКСИМАЛЬНИМ ДЕМПФІРУВАННЯМ

© Дубенець В.Г., Савченко О.В., 2011

Розглядається методика глобальної оптимізації структури багатошарових оболонок із метою одержання заданих оптимальних властивостей, зокрема максимального демпфірування.

Global optimization methods for structure of multilayered shells with the goal of achieving given optimal characteristics including maximum damping are considered.

Література – 4

Syndicate content