№ 710 (2011)

УДК 81-112.2; 81-112.4; 81’33

1М. Білинський, 2О. Басалкевич

1Львівський національний університет імені Івана Франка,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ДІАХРОННІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНОНІМІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ

© Білинський М., Басалкевич О., 2011

Досліджено діахронні синонімічні ряди якісних прикметників на матеріалі давньошотландської мови. Зазначені ряди будуються та оцінюються за допомогою бази даних, створеної у середовищі Access. Прикладом слугує лексико-семантичне поле “sturdy-cowart”.
Ключові слова: метод антидатування, текстовий прототип, діахронний гіперонім, ваговий коефіцієнт, діахронна частота, діахронний синонімічний ряд якісних прикметників давньошотландської мови, біполярне діахронне лексико-семантичне поле.

The research of diachronic synonymic sets of qualitative adjectives of Older Scots is under consideration in the proposed article. The mentioned sets are formed and estimated with the help of the Access-configured database. The lexical semantic field “sturdy-cowart” is the issue of the suggested approach.
Key-words: antedating method, textual prototype, diachronic hypernym, weight coefficient, diachronic frequency, diachronic synonymic set of qualitative Older Scots adjectives, bipolar diachronic lexical semantic field.

Летература – 6.

УДК 004.932.2

Ю. Батько

Тернопільський національний економічний університет

МЕТОД І АЛГОРИТМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ "КОНТУР–КОНТУР" ТА "ОБЛАСТЬ–ОБЛАСТЬ"

© Батько Ю., 2011

Запропоновано метод і алгоритми перетворення контурів та областей. Наведено результати перетворення контурів та областей на біомедичних зображеннях.
Ключові слова: контур, область, скелет об’єкта, перетворення, алгоритми, мінімальний скелет, ізоморфні скелети.

The method and algorithms contours and areas transformation are offered in the article. The results of contours and areas transformation are described.
Keywords: contour, area, skeleton, transformation, algorithms, isomorphic skeletons.

Летература – 17.

УДК 004.032.26

Є. Бодянський, О. Винокурова, О. Харченко

Харківський національний університет радіоелектроніки,
проблемна науково-дослідна лабораторія АСУ

АДАПТИВНИЙ ВЕЙВЛЕТ-ФАЗЗІ-НЕЙРОН ТИПУ-2

© Бодянський Є., Винокурова О., Харченко О., 2011

Запропоновано архітектуру вейвлет-фаззі-нейрона типу-2 та алгоритм навчання усіх його параметрів. Також запропоновано метод редукції моделі, що дає змогу проводити інтелектуальну обробку даних в on-line режимі при високій швидкості надходження даних. Проведено низку комп’ютерних експериментів на реальних даних, що підтверджують доцільність підходу, що розвивається.
Ключові слова: вейвлет-фаззі нейрон типу-2, фаззі-вейвлет функція належності типу-2, редукція моделі, прогнозування, емуляція.

In the paper the architecture of type-2 wavelet-fuzzy neuron and learning algorithm its of all-parameters are proposed. The type-reduction model method which allows data mining in on-line mode under high speed feeding of data is proposed too. The computational experiments confirm to effectiveness of developed approach.
Key words: type-2 wavelet-fuzzy-neuron, type-2 fuzzy-wavelet membership function, model reduction, prediction, identification.

Література – 20.

УДК 004.738.5

В. Висоцька, Л. Чирун, Л. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Висоцька В.,Чирун Л., Чирун Л., 2011

Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування, управління та реалізації контенту. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом та запропоновано методи вирішення цих проблем.
Ключові слова: інформаційний ресурс, контент, система управління контентом, життєвий цикл контенту, система електронної контент-комерції.

The article proposed to model the content lifecycle in electronic commerce systems. The model describes the processes of information processing resources in the electronic content commerce systems and automation technology simplifies the formation, management and implementation of content. The paper analyzes the main problems of e-commerce and content management services function. The methods of solving these problems.
Keywords: information resources, content, content management system, content lifecycle, electronic content commerce system.

Література – 3.

УДК 536.24

В. Гавриш, А. Косач, Ю. Нога

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ У ТЕРМОЧУТЛИВОМУ ВУЗЛІ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ

© Гавриш В., Косач А., Нога Ю., 2011

Розглядається стаціонарна нелінійна задача теплопровідності для термочутливої смуги, яка нагрівається внутрішніми джерелами тепла і тепловим потоком. Отримано аналітичний розв’язок цієї задачі та виконано числовий аналіз для заданої залежності коефіцієнта теплопровідності матеріалу смуги від температури.
Ключові слова: температура, теплопровідність, стаціонарна, ізотропна, тепловий потік, термочутлива.

A steady state nonlinear thermal conductivity problem for thermosensitive strip, which is heated by internal heat sources and heat flow. The analytical solution of this problem has been obtained and the numerical analysis for a given dependence of thermal conductivity coefficient of the strip material on the temperature has been conducted.
Keywords: temperature, thermal conductivity, steady state, isotropic, heat flow, thermosensitive.

Література – 10.

УДК 519.6

О. Гожий

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили,
кафедра інформаційних технологій і програмних систем

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ У ЗАДАЧАХ СЦЕНАРНОГО ПЛАНУВАННЯ

© Гожий О., 2011

Проаналізовано головні типи невизначеностей, які з’являються під час розв’язання задач сценарного планування. Запропоновано для подолання невизначеностей в задачах сценарного планування визначати інформаційні ситуації та відповідно до інформаційних ситуацій та типів невизначеності системно використовувати методи аналізу та прийняття рішень.
Ключові слова: невизначеність, планування, аналіз, прийняття рішень.

The main types of uncertains are analysed which take place at the decision of tasks of the scenario planning. It is offered for overcoming of uncertains in the tasks of the scenario planning to determine informative situations and in accordance with informative situations and types of uncertains system to use the methods of analysis and making decision.
Key words: uncertainty, planning, analysis, decision-making.

Література – 11.

УДК 536.521.2

Н. Гоц

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

МОДЕЛЮВАННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ВИПРОМІНЕННЯМ БАГАТОКАНАЛЬНИМИ МЕТОДАМИ

© Гоц Н., 2011

На основі комп’ютерного моделювання проаналізовано інструментальну та методичну складові похибки вимірювання температури методами багатоканальної термометрії випромінення. Визначено умови, за яких доцільне їх застосування, та загальні недоліки використання цих методів. Запропоновано методику багатооканального вимірювання температури.
Ключові слова: термометрія випромінення, похибка, багатоканальні методи пірометрії.

In the article on the basis of computer design the analysis of instrumental is conducted and methodical constituents of error of measuring of temperature by the methods of multichannel radiation thermometery . Certainly terms, which their expedient application, and general lacks of the use of these methods, is for. The method of the multichannel measuring of temperature is offered
Keywords: radiation thermometery, error, multichannel methods of pyrometry.

Література – 6.

УДК 621.391

Б. Демида

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПРАЛЬНИМ АВТОМАТОМ ЗА ПРИНЦИПАМИ СУЧАСНИХ SCADA

 Демида Б., 2011

Рзглянуто АСУТП за принципами сучасної SCADA-системи, що є робочим взірцем системи управління промисловим пральним автоматом на підприємстві. Окрім загальних алгоритмів керування, реалізовано множину сервісних функцій, наприклад, збереження описів програм у локальній базі даних, моніторинг стану системи, виведення даних на вищий рівень управління підприємством.
Ключові слова: АСУТП, розподілені системи збирання інформації та управління, SCADA.

Proposed for consideration in the automation process of the principles of modern SCADA-system is a working model system for industrial washing machine in the enterprise. In addition to general control algorithms implemented set of service functions, such as descriptions of conservation programs in the local database, monitoring system status, output data to a higher level of Management now.
Keywords: automation process, distributed system of data collection and management, SCADA.

Література – 4.

УДК 504.75:681.2.543

Р. Джала, В. Юзевич, М. Мельник, O. Чабан*

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України (Львів),
* Державний науково-дослiдний iнститут метрології,
вимiрювальних i управляючих систем (ДНДI "Система") (Львів)

МОДЕЛЮВАННЯ АДГЕЗІЙНОГО ШАРУ НА МЕЖІ “МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИК”

 Джала Р., Юзевич В., Мельник М., Чабан О., 2011

Описано методологію математичного моделювання адгезійного шару на межі «метал–діелектрик». Для перехідної області визначено ємність, ефективну товщину подвійного електричного шару, роботу адгезії, енергію адгезійних зв’язків.
Ключові слова: метал, діелектрик, моделювання, міжфазна енергія, адгезія.

Methodology of mathematical modelling of adhesion layer on a interface "metal–dielectric " is described . For a transitional area a capacity, effective thickness of double electric layer, work of adhesion and energy of adhesive bonds is determine.
Keywords: metal, dielectric, modelling, interface energy, adgesion.

Література – 6.

УДК 512.12: 538.56

1Н. Джичка, 1І. Дедів, 1В. Дозорський, 1,2Я. Драґан

1Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
2Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЬ АКУСТИЧНОГО СИҐНАЛУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ ЯК ЧАСТКОВИЙ ВИПАДОК СТОХАСТИЧНОЇ КОЛИВНОЇ СИСТЕМИ

© Джичка Н., Дедів І., Дозорський В., Драґан Я., 2011

Обґрунтовано математичну модель акустичного сиґналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу із використанням енерґетичної теорії стохастичних сиґналів, що враховує часову структуру, поєднання випадковості та періодичності його, показано індикативність такої математичної моделі. Обґрунтовано процедуру статистичного оцінювання характеристик акустичного сиґналу методами статистики періодично корельованих випадкових процесів.
Ключові слова: математична модель, стохастична коливна система, статистичне оцінювання.

Grounded mathematical model of acoustic signal as the periodically correlated random process with the use of power theory of stochastic signals, which takes into account a time structure, combination of randomness and periodicity. The indicativity of such mathematical model is shown. The procedure of statistical estimation of acoustic signal characteristics by the periodically correlated random process statistics methods is substantiated.
Keywords: mathematical model, statistical vibration system, statistical estimation.

Література – 14.

УДК 612.12:519.218

Я. Драґан1,2 В. Дунець1

1ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра біотехнічних систем,
4Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

СИСТЕМНО-СИҐНАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ – ПІДСТАВА СТАТИСТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ РИТМІКИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЯК СТОХАСТИЧНОГО КОЛИВНОГО ОБ’ЄКТА

© Драґан Я., Дунець В., 2011

Підкреслено важливу роль серцево-судинної системи як транспортної мережі забезпечення життєдіяльності організму та варіабельності її коливних характеристик як показника потенційної її адаптивності до змін життєвого середовища. Наведено аргументи за вибір змін ритміки кардіосигналу як індикатора при статистичному оціненні цієї адаптивності.
Ключові слова: статистичний аналіз, ритміка кардіосигналу, періодично корельований випадковий процес, індикатор стану серцево-судинної системи.

The essential role of cardiovascular system as transport network for security of organism vitual activity and variability of its oscillatory characteristics as estimator of potential adaptivity to environment changes is underlined. The arguments for choise the alteration of cardiosignal rhythmics as indicator under statistical estimation of this adaptivity are given.
Key words: statistical analysis, cardiosignals rhythmics, periodically correlated random process, state of cardiovascular system indicator.

Летература – 15.

УДК 531.36+534

І. Дронюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МОДЕЛЮВАННЯ ЗБУРЕНИХ КОЛИВНИХ СИСТЕМ ЗАСОБАМИ ATEB-ФУНКЦІЙ

 Дронюк I., 2011

Здійснено моделювання періодичних процесів у коливних системах на основі Ateb-функцій без збурень. Розглянуто типи малих збурень, які діють на коливну систему. Розроблено відповідне програмне забезпечення, яке подає результати у графічному і табличному вигляді.
Ключові слова: Ateb-функції, коливні системи з малим збуренням, моделювання.

A simulation of periodic processes in vibration systems based on Ateb-functions without perturbation was done. The types of small perturbations that act on the vibration system are considered . Appropriate software that provides results in graphical and tabular form is developed.
Keywords: identification, Ateb-function, oscillating system with small pertubation, simulation.

Література – 6.

УДК 004.056

І. Дронюк, С. Олейник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МОДЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМІВ ПРИРОДНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ

© Дронюк І., Олейник С., 2011

Розглянуто математичну модель природного формоутворення. Запропонована модель ґрунтується на геометричних властивостях природних елементів. На основі запропонованих формул розроблено відповідне програмне забезпечення для моделювання процесу філотаксису. Отримані результати можуть бути використані у будівництві, архітектурі та у дизайні
Ключові слова: математичне моделювання, формоутворення, філотаксис, об’єктно-орієнтоване програмування

In the article was considered mathematical model of natural forming. This model is based on geometrical properties of natural elements. Based on proposed formulas computer application was developed for simulating phyllotaxis. Results can be used in building, architecture and design
Keywords: mathematical simulation, forming, phyllotaxis, object oriented programming.

Література – 5.

УДК 517.958

Л. Журавчак, А. Струк

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ ТИСКУ У ПЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ДЕБІТУ СВЕРДЛОВИНИ ТА ГІДРОНЕПРОНИКНОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ КРИВОЛІНІЙНОЇ МЕЖІ

ã Журавчак Л., Струк А., 2011

Обґрунтовано ефективність використання непрямого методу граничних елементів для побудови чисельно-аналітичного розв’язку задачі про неусталений рух стисливої рідини в пружному пористому замкненому пласті з урахуванням дебіту свердловини. З використанням фундаментального розв’язку нестаціонарного рівняння теплопровідності та схеми послідовності початкових умов побудовано дискретно-континуальну модель задачі з довільними початковими умовами та граничними умовами другого роду. Здійснено низку обчислювальних експериментів для оцінювання впливу характеристик середовища на зміну пластового та вибійного тисків.
Ключові слова: нестаціонарний процес зміни пластового тиску, непрямий метод граничних елементів.

The efficiency of using the indirect boundary element technique for the construction of numerical-analytical solution of the problem of unsettled motion of compressible fluid in porous, elastic, closed reservoir, including well production, was proved. Using the fundamental solution of the non-stationary thermal conductivity equation and sequence diagram of initial conditions the discrete-continual model of the problem with arbitrary initial conditions and boundary conditions of the second kind, was constructed. Series of computational experiments were carried out to assess the influence of characteristics of environment on reservoir pressure and well pressure change.
Key words: non-stationary process of reservoir pressure change, indirect boundary element technique.

Література – 7.

004.942

А. Зелінський, В. Теслюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого прогнозування

РОЗРОБЛЕННЯ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ СИНТЕЗУ МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

© Зелінськй А., Теслюк В., 2011

Стаття присвячена розробленню архітектури системи, що доє змогу розробнику автоматизувати процес структурного синтезу МЕМС, використовуючи ситуативно базовану аргументацію.
Ключові слова: МЕМС, САПР, ситуативно базована аргументація, архітектура, синтез, структурна схема.

This article is devoted to system architecture development, which solves MEMS structural synthesis tasks using case-based reasoning.
Key words: MEMS, CAD, case-based reasoning, architecture, synthesis, structural scheme.

Література – 8.

УДК 656.71.06(045)

В. Казак, Д. Шевчук

Київський національний авіаційний університет

МЕТОД СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ЛІТАКА В УМОВАХ НЕШТАТНОЇ СИТУАЦІЇ У ПОЛЬОТІ

© Казак В., Шевчук Д., 2011

Запропоновано метод структурного синтезу регулятора для збереження керова¬ності та стійкості літака в умовах нештатної ситуації під час польоту.
Ключові слова: система керування, нештатна ситуація, структурний синтез, керованість та стійкість літака.

The method of structural synthesis of regulator for maintenance controllability and stability of the airplane in the unmoral conditions is offered in the article.
Key words: control system, unmoral situation, structural synthesis, stability and controllability of the airplane.

Летература – 8.

УДК 01.05.02; 05.13.06; 05.13.21

А. Ковальчук, Д. Пелешко, М. Навитка*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи,
*кафедра інформаційних систем і технологій

ВИКОРИСТАННЯ АДИТИВНО-РІЗНИЦЕВИХ ОПЕРАЦІЙ У МОДИФІКАЦІЯХ АЛГОРИТМУ RSA

© Ковальчук А., Пелешко Д., Навитка М., 2011

Запропоновано модифікації шифрування – дешифрування зображень у градаціях сірого, які грунтуються на використанні ідей базового алгоритму RSA з додатковим зашумленням зашифрованого зображення і без додаткового зашумлення.
Ключові слова: зображення, зашумлення, алгоритм RSA, градації сірого.

A modification of the encryption – decryption of images in grayscale, and are based on ideas using the basic algorithm of RSA, with additional noise encrypted image without any additional noise.
Keywords: image, noise, the algorithm RSA, grayscale.

Летература – 7.

УДК 01.05.02; 05.13.06; 05.13.21

А. Ковальчук, В. Стащенко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ПРИХОВУВАННЯ ТЕКСТУ В ЗОБРАЖЕННЯХ

© Ковальчук А., Стащенко В. , 2011

Побудовано стегосистему, яка відповідає таким положенням: інформацією є ключ, за допомогою якого тільки його власник може встановити факт присутності і зміст прихованого повідомлення; якщо ключ зберігається в таємниці, то неможливо дізнатися про зміст прихованого тексту, можливості у розпізнаванні або розкритті змісту прихованого повідомлення відсутні.
Ключові слова: стеганографічна система,діапазон ключа, зображення, криптоаналіз.

An stehosystemu that meets the following provisions: information is the key that allows only the owner can establish the existence and content of the hidden message if the key is kept secret, it is impossible to know the contents of hidden text, or in identifying possible declassification of the hidden message missing .
Keywords: steganographic system, a range of key images, cryptanalysis.

Література – 4.

УДК 62-502.101.5

І. Ковела, О. Вітер, О. Іванюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

СИНТЕЗ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ З ЦИФРОВИМ (ПІ-ПД)-АЛГОРИТМОМ ТА ОБ’ЄКТАМИ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ

© Ковела І., Вітер О., Іванюк О., 2011

Наведено результати параметричного синтезу автоматичних систем з цифровим (ПІ-ПД)-алгоритмом та об’єктами високого порядку із запізненням за допомогою удосконаленого методу багатокритеріальної оптимізації. Доведено ефективність запропонованого методу, на основі якого розроблено інженерну методику, актуальну для практики автоматизації широкого класу промислових об’єктів.
Ключові слова: параметричний синтез, промислові об’єкти, цифровий (ПІ-ПД)-алгоритм, інженерна методика.

The results of parametric synthesis of automatic systems with digital (PI-PD)-algorithm and higher-order objects with delay using the improved method of multiobjective optimization. Proved the effectiveness of proposed method on which engineering method is relevant to a broad class of industrial objects.

Keywords: parametrical synthesis, industrial objects, digital (PI-PD)-algotithm, engineering method.

Література – 9.

УДК 681.14

В. Коцовський

Ужгородський національний університет

АЛГОРИТМІЧНА СКЛАДНІСТЬ ЗАДАЧІ НАВЧАННЯ ДВОПОРОГОВИХ НЕЙРОНІВ

© Коцовський В., 2011

Розглядаються питання, пов’язані з розпізнаванням скінченних множин за допомогою двопорогових нейронних елементів. Показано, що задача навчання ДНЕ є NP-повною. Також наведено умови, виконання яких забезпечує двопороговість булевих функцій, які задаються за допомогою списків рішень.
Ключові слова: двопороговий нейронний елемент, поро¬гова логіка, нейронна мережа, теорія складності алгоритмів, список рішень.

We study finite set dichotomies on bithreshold neurons. We prove that training a BN is NP-complete task. We also give sufficient conditions ensuring that decision list represents a bithreshold function.
Key words: bithreshold neuron, threshold logic, neural networks, complexity theory, decision list.

Летература – 11.

УДК 004.75

В. Красовський

Кременецький лісотехнічний коледж

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ РОЗДІЛЬНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

© Красовський В., 2011

Розглянуто проблему побутових відходів та засади національного регулювання поводження з відходами. Проаналізовано системи роздільного управління відходами.
Ключові слова: екологія, моніторинг, утилізація, тверді побутові відходи (ТПВ), фільтрат, фракційний склад.

The problem of waste and the principles of national regulation of radioactive waste. Analyzed the system of separate waste management.
Keywords: ecology, monitoring, recycling, solid waste (MSW), filtrate, fractional composition.

Література – 6.

УДК 004.94

В. Кут*, Ю. Нікольський, В. Пасічник

*Карпатський університет імені Августина Волошина,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

© Кут В., Нікольський Ю., Пасічник В., 2011

Розглянуто питання специфіки навчання осіб з особливими потребами. В цьому випадку традиційні навчальні технології замінюються на дистанційні, що зумовлює використання сучасних інтерактивних інформаційних технологій навчання. Вибір оптимального навчального маршруту для осіб з особливими потребами залежить від їх індивідуальних особливостей й вимагає для кожного конкретного випадку розроблення своїх програмних інструментів.
Ключові слова: інтелектуальні інформаційні системи, інформаційні технології, програмне забезпечення комплексу Moodle, методи штучного інтелекту, експертна система CLIPS, база знань, онтологія.

Questions about the specific of studies of listeners with the special necessities are examined in the article. In this case traditional educational technologies are substituted by distance. It predetermines the use of modern interactive information technologies of studies. The choice of optimal educational route for listeners with the special necessities depends on their individual features. He requires development of the programmatic instruments for every concrete case.
Keywords: intellectual informative systems information technologies, complex Moodle software, methods of artificial intelligence, consulting model CLIPS, knowledge base, ontology.

Література – 8.

УДК 681.513

С. Кухарєв

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу”,
кафедра математичних методів системного аналізу

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІМІТАЦІЙНОГО АЛГОРИТМУ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ МЕРЕЖІ З ТЕХНОЛОГІЄЮ MPLS

© Кухарєв С., 2011

Описано концептуальну модель розробленого імітаційного алгоритму, призначеного для моделювання роботи мереж з технологією MPLS, програмна реалізація якого дає змогу досліджувати завантаженість мережевих елементів, аналізувати та оптимізувати характеристики мереж, а також досліджувати поведінку трафіка різних класів.
Ключові слова: імітаційний алгоритм, мережа, трафік, оптимізація характеристик

We describe a conceptual model developed simulation algorithm designed to simulate the networks with technology MPLS, software implementation which allows to study the workload of network elements, analysis and optimization characteristics of networks and study the behavior of different classes of traffic.
Keywords: imitation algorithm, network, traffic, optimizing performance

Летература – 6.

УДК 614.842; 159.923

І. Малець

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

РОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

© Малець І., 2011

Розглядається мережа телекомунікаційних систем, її робота в умовах надзвичайних ситуацій та проблема синтезу систем оперативного управління за її допомогою. Встановлено, що інформаційна сумісність передачі пакетів даних у комп'ютерних мережах та аналогової інформації в каналах зв'язку забезпечується шляхом використанням єдиного лінгвістичного забезпечення, лексичного і програмного, яке містить уніфіковані інформаційні структури банків даних усіх рівнів системи, а також правил і протоколів передавання даних.
Ключові слова: канали зв’язку, надзвичайні ситуації, система оперативного управління.

The article considers the network of telecommunication systems, its functioning in the emergencies and the problem of the synthesis of on-line control systems while using the network. It’s determined that the information compatibility of database transfer in computer networks and the continuous data in communication links is provided by using the only linguistic and lexical implementation and software that include the standardized databases of all system levels and also rules and protocols of database transfer.
Key words: communication links, emergencies, on-line control system.

Література – 3.

УДК 004.93'14

Р. Мельник, Ю. Каличак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ЕКСТРАКЦІЯ ОЗНАК ЗОБРАЖЕНЬ ПРИ ФРАГМЕНТАЦІЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

© Мельник Р., Каличак Ю., 2011

Розроблено метод отримання розподілених ознак зображення на основі фрагментації його інтенсивності. За допомогою методу обчислюються ознаки інтенсивності, координати пікселів зображення та змішані ознаки. Продемонстровано експерименттальні результати залежностей вибраних ознак для тестових зображень.
Ключові слова: візуальний образ, зображення, інтенсивність, об’єм інтенсивності, фрагментація.

The method for distributed features of visual patterns extraction is considered. Based on presented methods the features of intensity, pixels coordinates and mixed features are calculated. Some experimental results of using selected method for image features extraction are presented.
Keywords: visual pattern, image, intensity, intensity volume, fragmentation.

Летература – 13.

УДК 536.5

І. Микитин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ШУМОВА МОДЕЛЬ ВХІДНОГО КОЛА ШУМОВОГО ТЕРМОМЕТРА НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПІДСИЛЮВАЧА

 Микитин І., 2011

Запропоновано шумову модель вхідного кола шумового термометра на основі інструментального підсилювача, яка описує залежність вихідної напруги підсилювача від шумових параметрів чутливого елемента первинного перетворювача, лінії зв’язку, операційних підсилювачів та резисторів зворотного зв’язку першого каскаду. Отримано математичний вираз еквівалентної сумарної шумової напруги, зведеної до входу шумового термометра.
Ключові слова: температура, похибка вимірювання, шумова напруга, інструмен¬тальний підсилювач.

It was proposed the noise model of input circle of noise thermometer based on the instrumental amplifier, which describes the dependence of output voltage of amplifier from the noise parameters of the sensitive element of the primary converter, the lines of connection, the operational amplifiers and the resistors of the feedback of the first cascade. It was obtained the mathematical expression of the equivalent total noise voltage, which is reduced to the input of the noise thermometer.
Keywords: temperature, measurement error, noise tension, instrumental amplifier.

Література – 5.

УДК 531.36+534

М. Назаркевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ATEB-ФУНКЦІЙ НА ОСНОВІ МІР ПОДІБНОСТІ

 Назаркевич М., 2011

Розроблено метод ідентифікації документів, захищених за допомогою сіток Ateb-функцій. Метод передбачає етапи розпізнавання, фільтрації, скелетизації, нормування та порівняння з еталоном. В основу етапу порівняння покладено побудову фактор-просторів за відношеннями еквівалентності, що породжується різними метриками простору неперервних або дискретних функцій на заданому проміжку.
Ключові слова: ідентифікація, Ateb-функції, захист друкованих документів.

The identification method for protected by Ateb-function printed documents is presented. The method includes filtration, normalization and verification with ethalons.The verification is based on construction metrics in functional spaces.
Keywords: identification, Ateb-function, protection printed documents.

Летература – 4.

УДК 004.4’232

В. Овсяк1,2, М. Нізьолек2, Ю. Петрушка1

1Українська академія друкарства, Львів, Україна;
2Політехніка Опольська, Ополє, Польща

МОДЕЛЬ ГРАФІЧНОГО ІНТЕРФЕЙСУ ЗАДАННЯ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДЕНОГО УНІТЕРМУ

© Овсяк В., Нізьолек М., Петрушка Ю., 2011

Алгеброю алгоритмів описано модель графічного вікна задання параметрів складених унітермів. Наведено програмну реалізацію моделі.
Ключові слова: алгебра алгоритмів, модель, функційний унітерм, унітерм, складений унітерм.

Algebra algorithms described model graphic window setting parameters compound uniterms. An implementation program model.
Keywords: algebra of algorithms, model, featured uniterm, uniterm, made uniterm.

Література – 5.

УДК 004.4’232

О. Овсяк

Київський національний університет культури і мистецтв,
Українська академія друкарства

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ФОРМУЛ АЛГОРИТМІВ

© Овсяк О., 2011

Модель інформаційної технології опрацювання формул алгоритмів описано розширеною алгеброю алгоритмів у вигляді рекурентно-декомпозиційної моделі. За ознакою функціонального призначення модель декомпоновано на субмоделі. Описано візуальну і функціональну підмоделі інформаційної технології. Наведено фрагмент програмної реалізації моделі.
Ключові слова: модель, інформаційна технологія, декомпозиція, підмодель, секвентуння, елімінування, паралелення, функційний унітерм, унітерм.

Described the extended algebra algorithms recurrent – decomposition model of information technology for synthesis and processing algorithms formulas. Model by functional appointment of the decomposing at sub models. Described visual and functional sub models information technology. An piece of software implementation model.
Keywords: model, information technology, decomposition, sub models, sequention, elimination, parallelization, function uniterm, uniterm.

Летература – 5.

Syndicate content