№ 712 (2011)

УДК 620.97:696.2

О.Ю. Берлінг, М.С. Мальований
Національний університет “ Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ В МЕЖАХ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

© Берлінг О.Ю., Мальований М.С., 2011

Визначення екологічних аспектів функціонування газотранспортної системи України за допомогою утилізації вторинних енергетичних ресурсів.

Determination of the ecological aspects to the functioning of the gas transportation system in Ukraine by means of utilization of secondary energy resources.

Кількість посилань - 7

УДК 536.2.083

І. Васильківський, Я. Юсик
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ВИСОКОТЕПЛОПРОВІДНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗРІВНОВАЖЕНОЇ МОСТОВОЇ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ

© Васильківський І., Юсик Я., 2011

Наведені теоретичні основи побудови вимірювального перетворювача теплопровідності високотеплопровідних матеріалів на підставі зрівноваженої мостової теплової вимірювальної схеми та опис принципової схеми розробленого перетворювача і результати експериментальних досліджень.

In the articles resulted theoretical bases of construction of measuring transformer of heat-conducting of high-heat-conducting materials are on the basis of the balanced roadway of thermal measuring chart, description over of fundamental chart of the worked out transformer and results of experimental researches are brought.

Кількість посилань - 4

УДК 542.712

Ю.З. Вашкурак, С.Б. Онисик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ УТВОРЕННЯ ПАРО-ГАЗОВИХ СУМІШЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ БАРБОТУВАННЯ

© Вашкурак Ю.З., Онисик С.Б., 2011

Наведені результати теоретичного дослідження насичення газу парами рідини з метою визначення основних конструктивних та режимних параметрів утворення паро-газових сумішей барботуванням.
Ключові слова: паро-газова суміш, барботування, дифузія, динаміка насичення.

In the article the results of theoretical investigation of gas saturation vapor liquid to determine the main constructive and operational parameters formation vapor-gas mixes by barbotage are described.
Key words: vapor-gas mix, barbotage, diffusion, saturation dynamic.

Кількість посилань - 3

УДК 629.13.06:628.83

О.Т Возняк
Національний університет “Львівська політехніка”

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНОГО МІКРОКЛІМАТУ

© Возняк О.Т., 2011

Наведені результати досліджень характеристик припливних струмин у разі пульсуючого режиму їх витікання в приміщенні. Отримані аналітичні залежності для розрахунку параметрів динамічного мікроклімату. Побудована двофакторна номограма залежності швидкості руху повітря і його температури від біжучої координати і часу. Отримана кількісна оцінка енергоощадності під час створення динамічного мікроклімату порівняно із стабільним режимом.
Ключові слова: повітряна струмина, пульсуючий режим, динамічний мікроклімат, енергоощадність.

In this article the results of incoming jet characteristics determination investigations at variable regime of its arival into the room are presented. Analytic equations for jet parameters calculation at case of dynamic indoor climate creation in a room are obtained. Two-factors dependency of air jet velocity and temperature against running coordinate and time is presented as a chart. Quantity estimation of indoor climate providing system save energy and efficiency of heat (cool) at dynamic indoor climate case in comparison with a constant regime is obtained.
Key words: air jet, variable regime, dynamic indoor climate, save energy.

Кількість посилань - 4

УДК 697.329

О.Т. Возняк, М.Є. Касинець, С.П. Шаповал
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ В УКРАЇНІ

© Возняк О. Т., Касинець М. Є., Шаповал С. П., 2011

Проаналізовано результати досліджень надходження сонячної радіації на горизонтальну та вертикальні поверхні споруд. Встановлено залежність між інтенсивністю сонячного випромінювання, витратою теплоносія і ефективністю роботи теплової сонячної панелі. Доведено ефективність використання теплових сонячних панелей на території України.

Analysis of research income solar radiation on the horizontal and vertical surfaces of buildings was conducted. It was defined the dependense of intensity of solar radiation, heat flow and the efficiency of heat solar panels. Advisability of using heat solar panels on the territory of Ukraine was proved.

Кількість посилань - 5

УДК 621.313.322-81.004.5:621.311

Я.В. Грень, В.А. Кузик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИЦЕВОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗАМИКАНЬ ЛИСТІВ АКТИВНОЇ СТАЛІ

© Грень Я.В., Кузик В.А., 2011

Наведені результати експериментального дослідження стану осердя статора турбогенератора методом малих індукцій з використанням різницевого спектрального аналізу, описано дослідну установку та вказано переваги обраного методу для ідентифікації місць замикань листів активної сталі.
Ключові слова: активна сталь, діагностування, спектральний аналіз, кореляційна функція.

In this paper we presented the results of experimental investigation of electrical machine stator core by ELCID method with using differential spectral and correlative analysis. Also, here are described the research equipment and specified advantages of this method to identify the locations of active steel sheets faults.
Key words: active stator steel, diagnosis, korelation function.

Кількість посилань - 5

УДК 697.922.2

Б.І. Гулай
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПОВІТРОПРОДУКТИВНОСТІ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИРІВНЮВАННЯМ НАГНІТАЛЬНОГО ПОТОКУ РАДІАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА У РАЗІ РІЗНОГО РОЗМІЩЕННЯ ВИРІВНЮВАЛЬНОЇ ПЛАСТИНКИ В НЕСИМЕТРИЧНОМУ ДИФУЗОРІ

© Гулай Б.І., 2011

Подано результати експериментальних досліджень зміни витрати повітря в вентиляційній системі внаслідок розміщення післявихідного патрубка радіального вентилятора вирівнювальної пластинки, у разі різного її розташування та зміни одного з розмірів. Результати досліджень можна використовувати для підвищення енергоефективності вентиляційних систем з радіальними вентиляторами.
Ключові слова: радіальний вентилятор, вихідний патрубок, вирівнювальна пластинка, гнучка вставка, асиметричний дифузор, повітропродуктивність

The experimental research results are shown for increase of air consumption in ventilation system as a result of locating flow levelling plate after an outlet in radial fan, with its different location and variable size. The research results can be used to improve energy efficiency of ventilation systems with centrifugal fans.
Key words: radial fan, outlet, single plate levelling, flexible insert, asymmetric diffuser, consumption airflow.

Кількість посилань - 12

УДК 624.012:620.193

О.І. Дзерин, В.М. Желих
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ЗОНИ ПЕРЕБУВАННЯ СВИНОМАТКИ

© Дзерин О.І., Желих В.М., 2011

Наведені результати натурних досліджень, які пов’язані з визначенням характеру розподілу температури внутрішнього повітря, що забезпечується встановленням стінової опалювальної панелі в зоні перебування свиноматки.
Ключові слова: температура внутрішнього повітря, тепловий режим, опалювальна панель.

In this article the makes results of model researches, which are related to determination of character of distributing of temperature internal air which is provided by establishment of a wall heated panel in the area of stay of sow.
Key words: temperature of internal air, thermal mode, heated panel.

Кількість посилань - 3

УДК 624.012:620.193

В.М. Желих
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ОСОБЛИВОСТІ ПРОМЕНЕВОГО ОПАЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

© Желих В.М., 2011

Наведено результати досліджень надходження променевого тепла в сільськогосподарські приміщення від опалювальних систем, що ґрунтуються на інфрачервоних випромінювачах.
Ключові слова: опалювальна система, інфрачервоні випромінювачі.

In this article the results of researches of receipt of radial heat are resulted in agricultural apartments from the heated systems which are based on infra-red emitters.
Key words: heated systems, infra-red emitters.

Кількість посилань - 5

УДК 628.334.6

В.М. Жук, В.В. Бошота, І.В. Мисак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

РОЗРАХУНОК КРИВИХ ДЕПРЕСІЇ У РАЗІ СТАЦІОНАРНОГО РЕЖИМУ ФІЛЬТРАЦІЇ ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ З ЕКСФІЛЬТРАЦІЙНИХ ТРАНШЕЙ

© Жук В.М., Бошота В.В., Мисак І.В., 2011

Наведено удосконалену спрощену математичну модель стаціонарної фільтрації з довгих вузьких ексфільтраційних траншей та отримано теоретичні розв’язки для розрахунку кривої депресії та радіуса впливу траншеї. Показано істотний вплив гіпотези щодо периметра еквіпотенціальних ліній фільтраційного потоку на параметри кривих депресії з ексфільтраційних траншей.
Ключові слова: ексфільтраційна траншея, крива депресії, еквіпотенціальна лінія.

An improved simplificated analytical model of stationary filtration from the long and narrow exfiltration trenches was proposed and theoretical results for the calculation of depression curves and trench’s influence radius are obtained. It is shown the strong dependence of the stormwater exfiltration trench’s depression curves from the hypothesis concerning the equipotential lines perimeter.
Key words: exfiltration trench, depression curve, equipotential line.

Кількість посилань - 3

УДК 629.113.06:628.83

С.С. Жуковський, О.М. Довбуш, О.Т. Возняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ТЕРМОТИСКОВЕ ВЕНТИЛЮВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

© Жуковський С.С., Довбуш О.М., Возняк О.Т., 2011

Проаналізовані визначальні чинники впливу на величину термоспонуканих тисків (ТСТ) природно вентильованого приміщення з потужним теплоджерелом, а також запропонований уточнений метод визначення розрахункової величини перепаду ТСТ. Встановлено, що вентиляційний трубопровід (його висота) не впливає на величину перепаду ТСТ, а слугує лише для транспортування витічного повітря в атмосферу і є аеродинамічним опором.
Ключові слова: перепад термоспонуканих тисків, конвекційний струмінь, теплоджерело.

In the article determinative factors of influence on the size of thermal pressures (TP) of the naturally ventilated apartment with powerful heat source is analysed, and also the specified method of determination the calculation size of overfall ТP is offered. It’s set that a vent pipe (its height) does not influence on the size of overfall TP, but serves only for transporting of outlet air in an atmosphere and is as aerodynamic resistance.
Key words: overfall of thermal pressures, convective stream, heat source.

Кількість посилань - 7

УДК 621.18

А.О. Капустянський
ЗАТ “Техенерго”,
Й.С. Мисак
Національний університет “Львівська політехніка”,
І.Ю. Токарєв
ВАТ “Державна енергогенеруюча компанія “Центренерго” Трипільська ТЕС,
Є.О. Черепанцев
ТОВ “Котлотурбопром” філіал Харківське ЦКБ “Енергопрогрес”

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І НАДІЙНОСТІ РЕЖИМІВ РОБОТИ КОТЛА ТПП-210А ТРИПІЛЬСЬКОЇ ТЕС З НОВОЮ МОДЕРНІЗОВАНОЮ НРЧ

© Капустянський А.О., Мисак Й.С., Токарєв І.Ю., Черепанцев Є.О., 2012

Наведено результати випробувань нової модернізованої НРЧ, які здійснені на котлі ТПП-210А Трипільської ТЕС.

In this article are presented the results of research new modernized LRP conducted at boiler TPP-210A Trypilska HPS.

Кількість посилань - 4

УДК 621.891

Т.П. Коваленко, М.Я. Кузнецова, І.Л. Тимофєєв
Національний університет “Львівська політехніка”

ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ОЛИВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ

© Коваленко Т.П., Кузнецова М.Я., Тимофєєв І.Л., 2011

Розглянуто основні компоненти змащувальних матеріалів та визначено галузі їхнього застосування. Одержано багатофункціональні поліметакрилатні присадки та досліджено експлуатаційні властивості мастильної композиції загущеної оливи І-20А.
Ключові слова: полімеризація, олива, поліметакрилатні присадки.

The basic components of lubricants are considered and the area of their application is defined. The multifunctional polymethacrylate additives are obtained and the exploitation properties of lubricating oil compositions thickened with I-20A oil are studied.
Key words: polymerization, oil, polymethacrylic additives.

Кількість посилань - 7

УДК 62-502.101.5

І.М. Ковела, О.С. Вітер, Ю.В. Яцук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

СИНТЕЗ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ З ЦИФРОВИМИ ПІД-РЕГУЛЯТОРАМИ ТА ОБ’ЄКТАМИ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ

© Ковела І.М., Вітер О.С., Яцук Ю.В., 2011

Наведені результати параметричного синтезу автоматичних систем з цифровими ПІД-регуляторами та об’єктами високого порядку із запізненням за допомогою удосконаленого методу багатокритеріальної оптимізації. Доведена ефективність запропонованого методу, на основі якого розроблена інженерна методика, актуальна для практики автоматизації широкого класу промислових об’єктів.

The results of parametric synthesis of automatic systems with digital PID controllers and higher-order objects with delay using the improved method of multiobjective optimization. Proved the effectiveness of proposed method on which engineering method is relevant to practice a wide class of industrial automation objects.

Кількість посилань - 11

УДК 676(03)

Б.А. Кріль, О.В. Кріль, А.Я. Грех
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ЕНЕРГООЩАДНА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПРИГОТУВАННЯ КРОХМАЛЬНОГО КЛЕЮ ДЛЯ ПРОКЛЕЮВАННЯ ПАПЕРОВОЇ МАСИ У ВИРОБНИЦТВІ КАРТОНУ ТА СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ

© Кріль Б.А,. Кріль О.В., Грех А.Я., 2011

Описані результати розроблення та впровадження технологічної схеми для неперервного приготування крохмального клею для проклеювання паперової маси у виробництві картону та результати розроблення системи автоматизації цього процесу.

Result of development and implementation of process flowsheet for continuous preparation of starch glue for paper pulp sizing and development of automation system are considered in this paper.

Кількість посилань - 3

УДК 681.511.42

Б.А. Кріль, С.О. Кріль
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНОГО ПРИВОДУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОТОРНОГО ВИКОНАВЧОГО МЕХАНІЗМУ

© Кріль Б.А., Кріль С.О., 2011

The paper reviews release for improving the quality of regulation of technological objects with nonlinear characteristic, pulse regulator and motor actuator.

Кількість посилань - 2

УДК 543.27.-8

О.В. Кріль, О.В. Макар
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ КОМІРКИ З ТЕПЛОВИМ ЧУТЛИВИМ ЕЛЕМЕНТОМ

© Кріль О.В., Макар О.В., 2011

In the paper are considered mathematical model of the measuring cell with a heat sensitive element to convert the thermal and mechanical parameters of the gas mixture in an electric output signal that can be used in the analysis of combined schemes of gas analyzers.

Кількість посилань - 3

УДК 681.2:532.13

Г.Б. Крих
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ВИЗНАЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РІДИН ЗА КОНСИСТЕНТНИМИ ЗМІННИМИ

 Крих Г.Б., 2011

Запропонована методика опрацювання вихідних сигналів гідродинамічного вимірювального перетворювача реологічних параметрів неньютонівських рідин із застосуванням консистентних змінних
Ключові слова: реологічні параметри, гідродинамічний вимірювальний перетворювач, неньютонівські рідини, консистентні змінні.

By employing consistency variables the method on signal processing of hydrodynamic measuring transducer of Non-Newtonian fluids rheological parameters is proposed.
Key words: rheological parameters, hydrodynamic measuring transducer, non-Newtonian fluids, consistency variables.

Кількість посилань - 11

УДК 681.121.84

Л.В. Лесовой
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

РОЗРАХУНОК ВИТРАТИ СУХОЇ ЧАСТИНИ ВОЛОГОГО ГАЗУ ЗА МЕТОДОМ ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ

© Лесовой Л.В., 2011

Розроблені основні засади вимірювання витрати сухої частини вологого газу, нові математичні моделі розрахунку перепаду тиску на пристрої звуження потоку, коефіцієнта розширення сухої частини вологого газу та рівняння для розрахунку витрати сухої частини вологого газу.

The paper developed the basic principles of flowrate measurement of dry part of humid gas, developed new mathematical models for calculating differential pressure in the primary device, the equation for the expansibility factor of the dry part of humid gas, the equation for calculating the flowrate of dry part of humid gas.

Кількість посилань - 10

УДК 681.5.017

Г.Ф. Матіко
Національний Університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

МОДЕЛЬ ГАЗОДИНАМІЧНОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА СКЛАДУ ГАЗОВИХ СУМІШЕЙ НА МОСТОВІЙ ДРОСЕЛЬНІЙ СХЕМІ

© Матіко Г.Ф., 2011

Запропоновано математичну модель газодинамічного вимірювального перетворювача складу газових сумішей на мостовій дросельній схемі із ламінарно-турбулентним та турбулентно-ламінарним подільниками та здійснено аналіз його функціональних можливостей.
Ключові слова: газодинамічний вимірювальний перетворювач, газова суміш, дросельний елемент, мостова дросельна схема, чутливість, дросельний подільник.

This paper is devoted to synthesis of mathematic model of gasdynamic measuring converter of gas mixture composition built at throttle bridge circuit using laminar and turbulent throttle dividers. There also the analysis of its function al capabilities is carried out.
Key words: gasdynamic measuring converter, gas mixture, throttle element, throttle bridge circuit, sensitivity, throttle divider.

Кількість посилань - 8

УДК 681.121.84

Ф.Д. Матіко, Р.М. Федоришин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ВПЛИВ РЕЗОНАНСНИХ ЯВИЩ У ПНЕВМАТИЧНИХ ЛІНІЯХ ВИТРАТОМІРІВ ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ НА ПОХИБКУ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ПУЛЬСУЮЧОГО ПОТОКУ

© Матіко Ф.Д., Федоришин Р.М., 2011

Наведено результати моделювання сигналів тиску газу та перепаду тиску на діафрагмі, а також відповідні результати вимірювання витрати та об’єму природного газу за наявності пульсацій потоку газу та виникненні резонансу в імпульсних трубках.

The paper deals with modeling the signals of gas pressure, differential pressure at primary device, gas flow rate and volume in the natural gas flow rate and volume measurement system by means of standard pressure differential device in the conditions of pulsating flow and resonance in pulse tubes.

Кількість посилань - 6

УДК 504.4.054

О.О. Мацієвська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ЕКОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНА ОЦІНКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Мацієвська О.О., 2011

Наведені результати аналізу екологічного стану та гідрохімічна оцінка поверхневих водних об’єктів Львівської області. Виявлено, що основні обсяги забруднювальних речовин надходять у поверхневі об’єкти з недостатньо очищеними та неочищеними стічними водами.
Ключові слова: поверхневі водні об’єкти, екологічний стан, гідрохімічна оцінка

In the article the presented results of analysis of the ecological state and hydrochemistry estimation of water surface object of the Lviv area. It is discovered that the basic volumes of contamination enter surface object with the not enough purified and unrefined sewages.
Key words: water surface object, ecological state, hydrochemistry estimation.

Кількість посилань - 4

УДК 628.512

Й.С.Мисак , Д.С.Баранович, І.Л.Тимофєєв
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплотехніки та теплових електричних станцій

ОЧИЩЕННЯ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД ДІОКСИДУ СІРКИ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ВОДНІ РОЗЧИНИ Na2S2O3

© Мисак Й.С., Баранович Д.С., Тимофєєв І.Л., 2011

Експериментально підтверджено поглинання водним розчином натрію тіосульфату діоксиду сірки, встановлено кількість SO2, яку може поглинути водний розчин Na2S2O3 в часі та визначено можливий кінцевий продукт цього процесу.

Sorbtion by an aqueous solution of sodium thiosulphate of sulphur dioxide is experimentally confirmed, quantity SO2 which can absorb aqueous solution Na2S2O3 in a time is established and defined a possible end-product of the given process.

Кількість посилань - 10

УДК 532.575.57:532.57.082.22

В.І. Орел, М.І. Стащак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки
А.Я. Куліченко
Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

ВИКОРИСТАННЯ РАПТОВОГО РОЗШИРЕННЯ ТРУБИ ЯК ВИТРАТОМІРА ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ

© Орел В.І., Стащак М.І., Куліченко А.Я., 2011

Одержано, що для ньютонівської рідини за однакових витрат та перепадів тиску на раптовому розширенні труби в автомодельній області турбулентного режиму руху нерівномірність розподілу швидкостей по перерізу труби малого діаметра практично не впливає (з відносною похибкою до 10%) на результат вимірювання витрати рідини за методом змінного перепаду тиску.
Ключові слова: раптове розширення труби, змінний перепад тиску, коефіцієнт витрати.

For Newtonian liquid under the identical flow rate and pressure drop of sudden expansion pipe in the “rough-pipe” turbulent flow the unevenness of distributing of velocities in cross-section of small diameter pipe virtually no effect (with a relative error to 10%) the result of fluid flow measurement using variable pressure drop method is obtained.
Key words: sudden expansion of pipe, variable pressure drop, discharge coefficient.

Кількість посилань - 5

УДК 681.121

О.З. Парнета, З.М. Теплюх, І.В. Ділай
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЯВИЩ ПЛІВКОВОГО ВИТРАТОМІРА

© Парнета О.З., Теплюх З.М., Ділай І.В., 2011

Досліджений вплив властивостей плівкоутворювальної рідини та поверхневих явищ на експлуатаційні характеристики плівкового витратоміра, а також точність вимірювання витрати газів.

In the article the influence of filmformer liquid properties and surface occurrences on the device operating characteristics of film flowmeter and the accuracy of gas flow rate measurement is investigated.

Кількість посилань - 18

УДК 621.165

В.К. Рижий1, Т.І. Римар2, І.Л. Тимофєєв2
1ВАТ НДПВІ “Львівтеплоелектропроект”,
2Національний університет “Львівська політехніка”

УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА НАЯВНИХ КОМУНАЛЬНИХ ТЕЦ

 Рижий В.К., Римар Т.І., Тимофєєв І.Л., 2011

Розглянуто утилізацію твердих побутових відходів на наявних комунальних ТЕЦ з генеруючою потужністю 12 МВт, що може працювати на енергетичному паливі (суміші кам’яного вугілля Львівсько-Волинського родовища і ТПВ) з масовою часткою вугілля 16 %. За умови підсушування ТПВ з вологості 43 % до 20 % нижча теплота згорання ТПВ становить 9,14 МДж/кг, розрахункова нижча теплота згорання суміші вугілля і ТПВ – 10,99 МДж/кг. Енергетична переробка дасть змогу утилізувати 21,84 т/год ТПВ.

The paper examined the utilization of solid waste at the existing municipal Combined Heat and Power Generation capacity of 12 MW, which can operate in the energy fuel (a mixture of coal deposits of the Lviv-Volyn and solid waste) with a mass of coal 16%. With the drying of solid waste moisture content 43% to 20% lower heat of combustion of solid waste is 9,14 MJ/kg, the estimated lower heat of combustion mixture of coal and solid waste – 10,99 MJ/kg. Energy processing will utilize 21,84 t/h of solid waste.

Кількість посилань - 6

УДК 66.047: 661.63: 662.6: 681.51.54

В.К. Савицький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО УПРАВЛІННЯ

© Савицький В.К., 2011

Проаналізовані сучасні методи енергозбереження, що ґрунтуються на інтегрованому підході до виробництва, загалом, та методів оптимального управління енергозбереженням теплообмінних апаратів та пристроїв.

The analisis of of modern methods enerhosberezhenyya based on an integrated approach to production in general and methods for optimal management of energy saving devices and heat exchangers.

Кількість посилань - 15

УДК 681.51

Б.І. Тарас
Національний університет водного господарства та природокористування

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОТЛОАГРЕГАТІВ ВОДОГРІЙНОГО ТИПУ

© Тарас Б.І., 2011

Сформульовано завдання описати динамічні характеристики водогрійного котлоагрегату. Отримана комп’ютерна модель в першому наближенні та наведені перехідні характеристики на прикладі котлоагрегату КБНГ-2,5.

At work is to describe the dynamic characteristics of water-heating boiler. The resulting computer model in the first approximation and follow the example of transient response to boiler KBNG-2, 5.

Кількість посилань - 2

УДК 621.175:621.311.18:532.559.3

В.В. Чернюк, М.П. Босак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВОДОРОЗПОДІЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ В ГРАДИРНЯХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

© Чернюк В. В., Босак М. П., 2011

Наведено удосконалену теоретичну основу для гідравлічних розрахунків напірних розподільних трубопроводів градирень в умовах змінної витрати води по довжині трубопроводів. Наведені декілька способів забезпечення рівномірного розподілу води по площі градирні.
Ключові слова: градирня, напірний розподільний трубопровід, рух рідини змінної витрати.

This article is about improved theoretical base of hydraulic calculations of pressing distributive pipelines of coolers in condition of variable water outlay along the length of pipelines. There are described some methods of providence of equable distribution of water in the cooling tower area.
Key words: cooler, pressure distributive pipeline, variable mass fluid.

Кількість посилань - 9

Syndicate content