№ 715 (2011)

УДК 004.056.5

О.Ю. Сєдушев, Є.В. Буров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРАВАМИ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

© Сєдушев О.Ю, Буров Є.В., 2011

Показано інтеграцію моделі управління правами доступу RBAC із технологіями експертних систем для побудови інтелектуальної системи управління правами доступу. Як результат, новостворена система має деякі переваги серед аналогів та підтримує автоматизованість завдяки продукційним правилам бази знань та принципам самонавчання.
Ключові слова: база знань, контроль доступу, експертна система, модель RBAC

In this paper integration of RBAC (Role-based access control) mechanism with an expert system technology for building modern intellectual access control systems is presented. As a result, intellectual access control system is created which if compared to existing systems proposes additionally some automatization based on rules in knowledge base and self-teaching.
Key words: access control, expert system, knowledge base, RBAC model

Кількість посилань 13

УДК 004.773.2

О.Ю. Тимовчак-Максимець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Методи використання розширених можливостей глобальних пошукових систем в задачі пошуку споживацького досвіду в онлайн середовищах

© Тимовчак-Максимець О.Ю.,2012

Розглянути методи використання розширених можливостей глобальних пошукових систем, таких як Google, в задачі пошуку споживацького досвіду в комунікативних онлайн середовищах, таких як веб-форуми.
Ключові слова: веб-форум, споживацький досвід, пошук споживацького досвіду, формалізовані запити, глобальні пошукові системи.

This paper deals with methods of employing advanced search options of global search engines such as Google in the task of consumer experience mining in communicative online environments such as Web forums.
Key words: bulletin board, web forum, consumer experience, experience mining, formalized queries, global search engines.

Кількість посилань 13

УДК 004.6

В.М. Томашевський, А.Ю. Яцишин

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
проспект Перемоги 37, корпус 18

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ГІБРИДНИХ СХОВИЩ ДАНИХ З ВРАХУВАННЯМ ДЖЕРЕЛ ДАНИХ

© Томашевський В.М., Яцишин А.Ю., 2011

Описано проектування гібридних сховищ даних з врахуванням джерел даних. Наведена архітектура розширеного гібридного сховища даних
Ключові слова: розширене гібридне сховище даних, джерело даних, проектування сховище даних.

This paper descrbes building of hybrid data warehouses considering data sources. Extended hybrid data warehouse architecture is presented in this article.
Key words: extended hybrid data warehouse, data source, data warehouse building.

Кількість посилань 14

УДК 004:37

Н.Б. Шаховська, А.О. Осідач

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інтелектуальних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТИНГУ

© Шаховська Н.Б., Осідач А.О., 2011

Побудовано модель інтелектуальної системи кваліфікації правопорушень у галузі комп’ютингу.
Ключові слова: інтелектуальна система, експертна система, кваліфікація правопорушень, злочини у галузі комп’ютингу, правова комп’ютерна система.

In the article a model of intelligent system of offences qualification in the computing is built.
Key words: intelligent system, expert system, qualification of offenses, crimes in the computing, legal computer system.

Кількість посилань 16

УДК 004.415, 004.6, 004.738.5

В.В. Шендрик, С.М. Ващенко

Сумський державний університет,
кафедра комп’ютерних наук

Система збирання, розміщення та аналізу даних

© Шендрик В.В., Ващенко С.М., 2011

Розглянуті особливості структури Web-сторінок, запропановано метод структурування та розміщення в базу даних неструктурованої інформації з Інтернету для виконання подальшого аналізу.
Ключові слова: HTML, база даних, парсер, спектральний аналіз Фур’є, вейвлет-перетворення, кальманівська фільтрація.

This paper is deals with peculiarities of the structure of Web-pages, proposes a method of structuring and placement in the database of unstructured information from the Internet to perform the analysis.
Key words : HTML, database, parser, Fourier spectral analysis, wavelet transform, Kalman filter.

Кількість посилань 5

УДК 81:004.93

Ю.М. Щербина*, Ю.В. Нікольський, В.А. Висоцька, Т.В. Шестакевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
*Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Утворення українських дієприкметників за допомогою породжувальних граматик

© Щербина Ю.М., Нікольський Ю.В., Висоцька В.А.., Шестакевич Т.В., 2012

Подано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис словозміни дієприкметників застосовують для моделювання процесів синтезу на морфемному рівні мови.
Ключові слова: породжувальні граматики, комп’ютерна лінгвістична система.

This paper presents the generative grammar application in linguistic modeling. Description of participles word shaping is applied to simulate the synthesis at the morphemic level of language.
Key words: Generative grammar, computer linguistic system.

Кількість посилань 24

Syndicate content