№ 716 (2011)

УДК 711.712.23

Danuta BARNAT-HUNEK

Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Budownictwa,

Zbigniew SUCHORAB

Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

TECHNIKI REFLEKTOMETRYCZNE TDR W POMIARACH PODCIĄGANIA KAPILARNEGO MURÓW Z KAZIMIERSKIEJ OPOKI

© Danuta Barnat-Hunek, Zbigniew Suchоrab, 2011

У статті подано дослідження моніторингу фізичних параметрів вапняної опоки з регіону Казімєжа Дольного у Польщі. Використано рефлексометричні техніки ТДР (Time Domain Reflectometry) як один з методів дослідження вологості. Дослідженням охоплено камені з замку в Яновці над Віслою, мури якого найкраще демонструють прогресуючу корозію, що залежить від зовнішнього впливу та віку мурів, а також камінь з каменоломні в Казімєжі Дольному. Дослідження порозиметричні вапняної опоки з південного та північного фасадів замку в Яновці та каменоломні в Казімєжі показали відмінність у змінах структури каменю. Ця відмінність спричинюється різним збереженням опоки в процесах капілярного підтягування вологи і розчинів солей. Висвітлено дослідницьку техніку ТДР як добру альтернативу до вимірювань міграції води в пористих будівельних матеріалах, а також інших водних параметрів, які характеризують цей матеріал.
Ключові слова: вапниста опока, дослідження вологості, корозія каменю.

W referacie przedstawiono badania obejmujące monitoring parametrów fizycznych opoki wapnistej z regionu Kazimierza Dolnego. Wykorzystano między innymi techniki reflektometryczne TDR (Time Domain Reflectometry) jako jedno z badań wilgotnościowych. Badaniom poddano kamień z Zamku w Janowcu nad Wisłą, którego mury najlepiej odzwierciedlają postępującą korozję zależną od ekspozycji zewnętrznej i wieku murów oraz kamień z kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym. Badania porozymetryczne opoki wapnistej z elewacji południowej i północnej Zamku w Janowcu oraz kamienia z kamieniołomu wykazały różnice w zakresie zmian struktury kamieni. Różnice te przyczyniają się do odmiennego zachowania opoki w procesach podciągania kapilarnego wody i roztworów soli. W artykule przedstawiono technikę pomiarową TDR jako dobrą alternatywę do pomiarów transportu wody w porowatych materiałach budowlanych oraz innych parametrów wodnych charakteryzujących dany materiał.
Slowa kluczowe: opokа wapnistа, badania zavilgocenia, korozja kamienia.

Кількість посилань 8

УДК 72. 031

Caroline Jager

TU Wien, Institut für Baukunst, Bauaufnahmen und Architekturtheorie

KRONEN & KUPPELN. EINIGE ANSICHTEN ZUR TRADITION WIENER DACHRÄNDER UND ECKÜBERHÖHUNGEN

© Jager C., 2011

На прикладі Відня розкрито питання генези та розвитку традиційних форм дахів в історичній забудові центральної частини міста.
Ключові слова: історичні форми дахів, центральна частина міста.

In the article on the example of city of Vienna the question of genesis and development of roof forms of historical buildings are presented. Central part of city is exposed.
Keywords: historical forms of roof, central part of city.

Кількість посилань 23

УДК 711.123

С. Агне

архітектор, м. Відень, Австрія

“П’ЯТИЙ ФАСАД” – ІСТОРИЧНО-АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА МІСТА

 Агне С., 2011

Розлянуто питання про оцінювання “п’ятого фасаду” як пам’яткового елемента історичної частини міста, яку належить охороняти від агресивних архітектурних втручань.
Ключові слова: образ міста, форми дахів, регулювання забудови.

Question is about the estimation of fifth facade as the element of the heritage of historical part of city is presented in the article. This element of the image of historical city must be preserved from aggressive architectural interferences.
Key words: image of the city, the form of roofs, build regulation.

УДК 72.03+04(477)+72.014+7.035(73)4

О.Б. Білінська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

КЛАСИЧНІ ФОРМИ АРХІТЕКТУРИ У ЗАВЕРШЕННЯХ СПОРУД ЛЬВОВА

© Білінська О.Б., 2010

Проаналізовано завершення споруд Львова XVІ–XVІІ ст. у вигляді антаблементів, аттиків.
Ключові слова: завершення споруд, антаблемент, аттик, архітрав, фриз, карниз.

Crownin in Lviv buildings of the 16th–17thc. as a entablature, gable have been analyzed.
Key words: building endings, entablature, attic style, architrave, frieze, cornice.

Кількість посилань 16

УДК 72.034.7+72.035+72.036

В.В. Базилевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОГО МЕТАЛУ В КОМПОЗИЦІЇ ДАХІВ ЛЬВОВА

 Базилевич В.В., 2011

Розглянуто історію формування та роль художнього металу дахів у місті та окремій споруді, а також проблему його збереження.
Ключові слова: художній метал дахів, роль художнього металу у формуванні архітектури, Львів.

The history of architectural metal forming and role of roofs in the city and the construction and the conservation problem, too, have been analyzed.
Key words: architectural metal of roofs, architectural metal role іn forming architecture, Lviv.

Кількість посилань 9

УДК 711.712.23:196.5

М.В. Бевз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації і реконструкції архітектурних комплексів

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЛАНДШАФТУ ДАХІВ ТА ПАНОРАМИ ІСТОРИЧНОГО МІСТА

© Бевз М.В., 2011

Розглянуто питання охорони панорами, силуету, архітектури “п’ятого фасаду” (ландшафту дахів) історичного міста. Що є предметом охорони і якими методами досягти позитивних результатів? Почасти відповідь на ці питання зафіксовано у вітчизняних містобудівних та пам’яткоохоронних нормативах. Але реально в останні роки багато історичних міст втратили свій історичний образ внаслідок зведення висотних новобудов у центральній частині. Необхідно змінити і вдосконалити форми охорони містобудівних компексів і розробити методику їх реставрації (регенерації), без зміни їх висотних параметрів.
Ключові слова: силует дахів, історичне місто, архітектурно-містобудівне регулювання.

The questions about the preserve of panorama, silhouette, architecture of “five facade” (landscape of roofs) of historical city are observing in the article. What is the point of preserve and what methods to attain for positive results? Partly an answer for these questions is fixed in domestic town-planning and restoration norms. But in reality in the last years a lot of historical cities lost the historical appearance as a result of build of height new buildings in central part. It is necessary to change and perfect the forms of preserving of town-planning complexes and develop the method of their restoration (regenerations), not allowing to change them height parameters.
Key words: silhouette of roofs, historical city, town-planning and restoration norms.

Кількість посилань 15

УДК 72.035/.036(477.87)

Ю.Л. Богданова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

МАЙОЛІКОВІ ДАХИ В АРХІТЕКТУРІ ІСТОРИЗМУ (кінця ХІХ – початку ХХ ст.)

  Богданова Ю.Л., 2011

Розглянуто історичні особливості формування та розвитку архітектури дахів у Будапешті, а також зазначено будівлі, дахи яких мають характерні тільки для Угорщини форми та декоративні керамічні елементи стилю пізньої сецесії.
Ключові слова: колористика, кольорова майолікова дахівка, реставраційні роботи, “п’ятий фасад”, пірограніт, історизм, елементи форми дахів, фасадна кераміка.

In clause is listed one of the most beautiful buildings of Budapest which have roofs from colour ceramics. Is analysed a history of creation of these roofs. Is told about activity of one of the most known families of Hungary – family Zsolnay.
Key words: coloured majolìkova tile, restoration work, the fifth facade, Historicism, roof elements form, facade ceramics.

Кількість посилань 16

УДК 72.035

І.M. Божко

ТзОВ “Дахцентр УРСУС”, м. Львів

ЗАСТОСУВАННЯ КЕРАМІЧНОЇ ДАХІВКИ – ТРАДИЦІЯ, ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

 Божко І.С., 2011

Розглянуто питання застосування керамічної дахівки в конструкціях дахів. Проблему розглянуто в історичному аспекті та показано приклади відтворення дахів із застосуванням різних видів керамічних дахівок.
Ключові слова: керамічна дахівка, традиція, реставрація покриття.

In the article the question of application of ceramic elements is considered in the constructions of roofs. A problem is considered in a historical aspect and the examples of recreation of roofs are rotined with the use of different types of ceramic elements.
Key words: ceramic tile, tradition of covering, restoration of covering.

УДК 72.034.7

О.Г. Бойко

“Укрзахідпроектреставрація”

ЗМІНА ТРАДИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНИХ ДІЛЬНИЦЬ МІСТА ЛЬВОВА (НА ПРИКЛАДІ РАЙОНУ ВУЛИЦЬ ЧЕРЕШНЕВОЇ Й ОФІЦЕРСЬКОЇ)

 Бойко О.Г., 2011

Розглянуто питання неконтрольованої надбудови будинків та зміни їх дахів. Проблему розглянуто на прикладі району історично сформованої забудови міста Львова з 1920-х років. Район був комплексно забудований за проектами професійних архітекторів.
Ключові слова: дільниця міста, неконтрольована надбудова, житлова дільниця, стильові вирішення дахів, завершення будівель.

The article deals with the problem of uncontrolled top floor additions and roof alterations to buildings in the historical district of the city of Lviv, Ukraine. Specifically reviewed is one of the historical ensembles built as a residential block, designed by professional architects in the Art Deco style in the 1920s.
Key words: bloc of the city, uncontroled add-ins, residential plot, stylistic solution of roofs, building endings.

УДК 69.059.35

М. Бриковська

Варшавська політехніка,
Заклад історії польської архітектури

“П’ЯТИЙ ФАСАД” МІСТА В ІСТОРИЧНО-АРХІТЕКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ДО РЕСТАВРАЦІЙНИХ ПРАЦЬ

 Бриковська М., 2011

Викладено методичні положення щодо врахування у реставраційних роботах дахів та архітектурних завершень будівель. Показано послідовність проведення досліджень будинків. Розкрито найважливіші питання реставрації дахів та архітектурних завершень будівель, висвітлено питання збереження архітектури дахів у містобудівних комплексах.
Ключові слова: архітектура дахів, реставрація, дослідження памяток архітектури.

In the article methodical positions are expounded in relation to an account in the restoration works of roofs and architectural completions of buildings. The sequence of leadthrough of researches of houses is rotined. The major questions of restoration of roofs and architectural completions of buildings are exposed, the question of maintainance of architecture of roofs is reflected in town-planning complexes.
Key words: architecture of roofs, restoration, researches of monuments of architecture.

Кількість посилань 24

УДК711:658.262

М.О. Бродський, Л.О. Шулдан, Л.І. Лісних

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ САНАЦІЇ “П’ЯТОГО ФАСАДУ” БУДИНКУ

© Бродський М.О., Шулдан Л.О., Лісних Л.І., 2011

Розглянуто особливості вимог та проблем енергозаощадження під час санації “п`ятого фасаду”.
Ключові слова: санація, енергозаощадження.

This article deals with the peculiarities of the problems and demands concerning energy supplies of the “fifth facade” sanitation.
Key words: sanitation, energy supplies.

Кількість посилань 2

УДК 711.4

В.В. Вечерський

Науково-дослідний інститут
пам’яткоохоронних досліджень, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ОБРАЗУ МІСТА

© Вечерський В.В., 2011

Розглянуто етапи розвитку теоретичних поглядів на діяльність зі збереження образу історичної частини міста, чи, навпаки, його реконструкції, зокрема зміну історичної панорами, системи домінант. В останні роки реконструкції відбуваються, як правило, з надбудовою окремих об’єктів. Показано, що такі роботи слід виконувати за принципами комплексності збереження і спадкового розвитку історично сформованих містобудівних утворень.
Ключові слова: збереження образу історичної частини міста, реконструкції.

The stages of development of theoretical looks are considered to activity from the maintainance of appearance of historical part of city, how vice versa, his reconstructions, including the change of historical panorama, system of dominants. In the last years reconstructions take a place, as a rule – with building on of separate objects. It is rotined that it follows to execute such works with attention to the complexity of maintainance and inherited development of the historically formed town-planning complexes.
Key words: saving the view of historical part of the city, reconstruction.

УДК 726.69

Р.Б. Гнідець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації і реконструкції архітектурних комплексвів

ТИПOЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ЗАВЕРШЕНЬ БАНЕВИХ ЦЕРКОВНИХ БУДІВЕЛЬ У МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ

© Гнідець Р.Б., 2011

Розглянуто особливості просторового розміщення будівель церков у структурі міста, зв’язок форми і тектоніки їхніх баневих завершень з місцерозташуванням. Складено типологію форм баневих завершень у стилістичному їх вираженні та визначено роль храмів у формуванні обличчя сучасного міста.
Ключові слова: структура міста, розпланування, баневі завершення, українське храмобудування, церковні будівлі, просторові домінанти, типологія форм.

To considered the special features of the spatial places to church buildings in the town structure, to link between form and ratio theirs domes completion with situation in the town. To formed the typologies of the domes completion in theirs stylistic express and to determined of the role temples to forming the face of contemporary town.
Key words: structure of the city, rozplanuvannâ, banevì, Ukrainian hramobuduvannâ, church building, by spatial typology, forms.

Кількість посилань 8

УДК 7286( 477. 83/. 86)

Л.Б. Гнесь

Львівський державний аграрний університет,
кафедра архітектури і планування

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ МАНСАРДИ В ОДНОРОДИННОМУ ЖИТЛІ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НІМЕЦЬКИХ ПОСЕЛЕНЦІВ В ГАЛИЧИНІ)*

© Гнесь Л.Б., 2011

На основі здійснених численних експедицій по колишніх німецьких колоніях Галичини та проведених натурних досліджень житлових будинків німецьких колоністів автор аналізує передумови та ситуацію, які вплинули на виникнення мансардного поверху в об’ємі однородинного сільського житлового будинку в Галичині ще в першій половині ХХ ст.
Ключові слова: німецькі колонії, житло колоністів, мансардний поверх.

On the basis of realizable numerous expeditions on the former German colonies of Galichyna, and the conducted model researches of dwelling-houses of the German colonists, an author analyses pre-conditions and situation, which influenced on the origin of mansard floor in the volume of onedomestic rural dwelling-house in Galichyna, as early as the first half of ХХ сеnt.
Key words: german colonies, dwelling-houses colonists, mansard floor.

Кількість посилань 5

УДК 72.034.7

П. Гранкін

Архітектор, видавництво “Центр Європи”, м. Львів

З ІСТОРІЇ ЛЬВІВСЬКИХ ДАХІВ (XV–XIX ст.)

© Гранкін П., 2011

Подано нарис історії архітектурних форм дахів та зміни матеріалів їх покриття у місті Львові у XV–XIX cт.
Ключові слова: архітектурні форми дахів, зміна матеріалів дахів.

The essay of history of architectural forms of roofs and change of materials of their coverage is expounded in town Lviv in XV–XIX of item.
Key words: architectural form of roofs, change of roof materials.

УДК 72.033.4(477.8)”18”19

М.І. Гром, А.М. Мартинюк-Медвецька

ТОВ Перша архітектурна майстерня,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГОРИЩ ЛЬВІВСЬКИХ БУДИНКІВ (ЮРИДИЧНО-ПРАВОВІ, КОНСТРУКТИВНІ ТА ПЛАНУВАЛЬНІ АСПЕКТИ)

© Гром М.., Мартинюк-Медвецька А.М., 2011

Висвітлено найпоширеніші проблеми, які виникають під час реконструкції горищ з пристосуванням їх для влаштування житла або офісних приміщень. Подаються можливі рішення при виникненні тих чи інших проблем, наводяться приклади проектів вписання в простір піддашшя житлового простору.
Ключові слова: конструкції горища, реконструкція даху, вписання мансардних приміщень, мансардне вікно, дахове вікно, львівська історична забудова, цінність забудови.

The typical problems in a garret reconstruction of the historic buildings in Lviv and the adjustment of mansards for dwelling space. The problems are juridical (law, law-abiding, legal), special features of roof constructions and designing of dwelling space.
Key words: constructions of attic or garret, reconstruction of roofs, the adaptations (adjustments) of mansards for dwelling (living) space, mansard windows, roof windows, historical buildings, special features of roof constructions.

УДК 711. 424

Ю.М. Денисенко

Одеська державна академія будівництва та архітектури,
кафедра основ архітектури та дизайну архітектурного середовища

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЦЕНТРУ МІСТА ЧЕРКАСИ

© Денисенко Ю.М., 2011

Проаналізовано умови і фактори розвитку архітектурного міського середовища Черкас та зокрема міського центру. Виявлено періодизацію та архітектурні і дизайнерські засоби формування середовища загальноміського центру, узагальнено результати аналізу у формі систематизаційних таблиць.
Ключові слова: архітектурне міське середовище Черкас, дизайнерські засоби.

In the article, the author analyzes the factors of development of architectural environment of Cherkassy and city’s centre and show results of analyses in schedule form. The character phases of changes of architecture and design arrangement are presented.
Key words: architectural urban environment of Cherkasy, design tools.

Кількість посилань 7

УДК 711.072

Ю.Є. Джигіль

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

“П’ЯТИЙ ФАСАД” МІСТА

© Джигіль Ю.Є., 2011

Розглянуто поняття “п’ятого фасаду” міста як складової загальної міської культури і побуту. Реконструкція горищних просторів дає можливість розв’язати багато актуальних проблем для міста і мешканців, але механізми, які повинні сприяти цьому не дають ефективних результатів впродовж багатьох років.
Ключові слова: “п’ятий фасад” міста, реконструкція горищних просторів.

Roofs are considered to be the fifth fasade of the town. Phenomenon of Lviv historical architecture lies in the uniqueness of its roof/. Nowadays technical condition of the majority of roofs is unsatisfactory.
Reconstruction of attics makes it possible to place there dwellings, artists’ studios, offices. Nevertheless it is very problematic to give some budget funds for it now, the most real way is to equip attics at the expense of private funds or investors – juridical persons.
Privatization of municipal property has touched the attics as well. But this process is not an easy one.
The author analyses the reasons retarding the processes of privatization of attics and recommends the ways of their use according to the present-day rules and acts.
The fifth fasade of Lviv is waiting for its researchers and pioneers. Roofs renewing opens new additional areas of activity for restoration workers and for Lviv dwellers.
Key words: “fifth facade” of the city, the reconstruction of roof spaces.

УДК 72. 031

Ю.Р. Диба

Національний університет “Львівська політехніка”,
Кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

ПЕРШОВЗІР АРХІТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ УСПЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У ЛЬВОВІ

© Диба Ю.Р., 2012

Проаналізовано особливості архітектурної композиції львівської церкви Успіння Пресвятої Богородиці (1591–1692); вивчається можливість зміни проектного рішення у процесі будівництва, вказано імовірний прототип первинного проектного задуму – первісна церква св. Юра у Львові.
Ключові слова: Львів, Успенська церква, церква св. Юра, архітектура, композиція, прототип, первісний задум.

This article analyzes the characteristics of the architectural composition of Lviv Church of the Assumption (1591-1692), studied the ability to change design decisions in the process of construction, indicated probable prototype of initial project plan – the ancient church of St. George in Lviv.
Keywords: Lviv, Assumption Church, church of St. George, architecture, composition, prototype, original idea.

Кількість посилань 27

УДК 727.3 (09)

О.К. Жук, В.М. Петрик*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури,
*кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ВІДТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ВИСТРОЮ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Жук О.К., Петрик В.М., 2011

Розглянуто актуальні проблеми дослідження та реставрації пам’ятки архітектури – головного навчального корпусу Національного університету “Львівська політехніка”, спорудженого у 1874–77 рр. за проектом Юліана Захарієвича. Дотепер будівля не змінила своєї основної функції, однак численні будівельно-ремонтні роботи призвели до втрати багатьох первісних елементів інтер’єрів пам’ятки. Натурні дослідження та архівні пошуки дали підставу для реконструкцій окремих елементів інтер’єру корпусу та розроблення пропозицій з їх реставрації.
Ключові слова: архітектурний вистрій, головний навчальний корпус, Національний університет “Львівська політехніка”, Юліан Захарієвич, інтер’єр, дослідження, реставрація.

The article reveals topical issues on research and restoration of architecture and interiors of such an architecture monument as the main building of Lviv Polytechnic National University, which was constructed in 1874-77 in compliance with the project of Yulian Zakhariyevych. Since then the building main function has been staying the same, though numerous civil and repairing works caused the loss of many original elements of the monument interiors. Nature research and archival searches became the base for the reconstruction of separate interior elements of the building and for the outwork of suggestions concerning their restoration.
Key words: architectural order, main academic building, the National University of “Lviv Polytechnic”, Julian Zaharievich, interior, research, restoration.

Кількість посилань 10

УДК 72.01:628.97

Г.В. Казаков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

ЯКІСТЬ ВЕРХНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ЛІХТАРЯМИ ТА ДАХОВИМИ ВІКНАМИ

© Казаков Г.В., 2011

Досліджено системи природного освітлення з використанням сучасних просторових світлотехнічних характеристик, розглянуто актуальні архітектурні світлопрозорі конструкції для дахів будинків.
Ключові слова: природне освітлення, світлопрозорі конструкції, технології освітлення.

Research of the systems of natural illumination is conducted with the use of modern spatial descriptions of lightning technology, actual architectural glass constructions are considered for the roofs of houses.
Keywords: natural illumination, glass constructions, lightning technology.

Кількість посилань 3

УДК 721.011

Т.Є. Казанцева

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

АТТИК ТА АНТАБЛЕМЕНТ У ЛЬВІВСЬКІЙ СЕЦЕСІЇ

© Казанцева Т.Є., 2011

Визначено закономірності оздоблення антаблементів та аттиків львівських фасадів к. ХІХ – поч. ХХ ст., їхні характерні силуети. З’ясовано фактори, що вплинули на активне опрацювання антаблементів та аттиків.
Ключові слова: антаблемент, аттик, львівські фасади.

The author had defined the decoration regularities of entablatures and attics of Lviv facades from the end of the 19th to the beginning of the 20th c. and their characteristic silhouettes. The factors that influenced on the active treatment of entablatures and attics have been determined.
Ключові слова: entablature, attic style, lviv facades

Кількість посилань 3

УДК 721.011.8

Т.M. Клименюк, Х.I. Ковальчук*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури,
*кафедра дизайну архітектурного середовища

КОМПОЗИЦІЙНА РОЛЬ КАРНИЗІВ У ФОРМУВАННІ ФАСАДІВ КЛАСИЦИСТИЧНИХ СПОРУД

© Клименюк Т.М., Ковальчук Х.І., 2011

Описано зміни, які відбуваються з карнизами у різні періоди розвитку архітектури. Досліджується композиційна роль карнизів у формуванні фасадів класицистичних споруд.
Ключові слова: карниз, композиційна роль карнизів, фасад.

In this article we can retrace changes that happened to cornices in different periods of developement of architecture.Compositional role of cornices in forming of the facades of the classicistic buildings is analised.
Key words: cornice, compositional role of cornices, façade.

Кількість посилань 10

УДК 71.01+725.961.5

Х.П. Крамарчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації і реконструкції архітектурних комплексів

ПОКРІВЛЯ В БІБЛІЙНО-МІФОЛОГІЧНОМУ, ІСТОРИЧНОМУ ТА ФОЛЬКЛОРНОМУ ОСМИСЛЕННІ

© Крамарчук Х.П., 2011

Розглянуто поняття “дах”, “фронтон”, “щипець” у системі семантичних опозицій. Подана етимологію назв архітектурних деталей покрівлі та їх алегоричне та символічне трактування.
Ключові слова: дах, фронтон, щипець.

The notion and object of roof in the system of semantic opposition are viewes in the article. The etymology of names of architectural details and constructions of roof and their symbolic and allegorical interpretation is presented in the article.
Key words: roof, pediment roof, gable.

Кількість посилань 34

УДК 711.4

О.Ю. Криворучко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

СЦЕНАРІЙ КАЗКИ У ДАХАХ ІСТОРИЧНОГО ЦЕНТРУ ЛЬВОВА

© Криворучко О.Ю., 2011

З’ясовується, чим є казка і чи може вона існувати в архітектурі даху, віднаходяться її, казки, елементи, їх діалог із реальністю та намагання чинити вплив на людину, викликаючи асоціації із міфологією, історією, спогади чи ностальгію.
Ключові слова: казка, архітектурa даху.

What is fairy-tail and can it exist in the architecture of the roof is investigated in the article. The elements of the fairy-tail, its dialogue with the reality and its influence on the man causing associations with the mythology, history, remembering or nostalgia are found out.
Keywords: fairy-tail, roof architecture.

УДК 72. 031

З.В. Лукомська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектури, Івано-Франківський університет нафти і газу

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. СИЛУЕТ МІСТА, ЙОГО СМИСЛОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ В МИНУЛОМУ І СЬОГОДНІ

© Лукомська З.В., 2011

На прикладі Івано-Франківська розкрито питання збереження історичного силуету забудови центральної частини міста.
Ключові слова: історичний силует, центральна частина.

In the article on the example of Ivano-Francivsk the question of preserwing of history silhouette of building of central part of city is exposed.
Keywords: historykal silhouette, central part.

УДК 711.4:725.4

Т.М. Мазур, Є.І. Король

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

СПАДЩИНА ІНДУСТРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ ЛЬВОВА

© Мазур Т.М., Король Є.І., 2011

Особливістю функціонально-планувальної структури м. Львова є наявність в його центральній частині значної кількості історично сформованих виробничих територій. Сучасні процеси їхньої масової спонтанної та неконтрольованої перебудови можуть призвести до втрати цінних історичних промислових будівель і споруд, розташованих на цих територіях. У статті досліджено проблему необхідності виявлення та оцінення індустріальної культурної спадщини Львова, а також можливість розроблення програм із зарахування її в розвиток туристичної інфраструктури міста.
Ключові слова: історично сформовані виробничі території, історичні промислові будівлі та споруди, індустріальна культурна спадщина, туристична інфраструктура, історичне місто.

Significant number of the historically formed industrial territories in the downtown is a peculiarity of the Lviv functional and planning structure. Current processes of their massive and uncontrolled restructuring can result in the loss of valuable historic industrial buildings and structures, located on these territories. The article emphasizes on the importance to identify and evaluate the industrial cultural heritage of Lviv, as well to work out programs aiming to include it in the development of the touristic infrastructure of the city.
Key words: historically formed industrial territories, historic industrial buildings and structures, industrial cultural heritage, touristic infrastructure, historical town.

Кількість посилань 10

УДК 711.4:719

Т.М. Максимюк, М.В. Бевз, Н.Я. Лукомська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування,
кафедра реставрації і реконструкції архітектурних комплексів

ДО ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ЛАНДШАФТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБРАЗУ І РОЗПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ КНЯЖОГО ЗВЕНИГОРОДА

© Максим’юк Т.М., Бевз М.В., Лукомська Н.Я., 2011

У статті розкрито проблему збереження історичного ландшафту колишньої княжої столиці ХІ–ХІІІ ст. – Звенигорода, на місці якого сьогодні знаходиться село однойменної назви. Виконано графічну реконструкцію образу міста-столиці початку ХІІІ ст. Звернено також увагу на охорону історичного ландшафту, відтворення або ознакування окремих найважливіших для історії об’єктів.
Ключові слова: історичний ландшафт, реконструкція.

In the article the problem of preserve of history landscape of old prince capital of the XI-XIII cent. is exposed – Zvenyhorod, which the village of the of the same name is today found in place of. The graphic reconstruction of appearance of town-capital is presented on beginning of the ХІІІ cent. The question of preserve and restoration of history landscape, recreation or marking more important historial objects is considered.
Key words: historical landscape, reconstruction.

Кількість посилань 17

УДК 711.4

Т.М. Максим’юк, В.В. Дідик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

П’ЯТИЙ ФАСАД ВІДКРИТИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВСЬКОГО БЕЛЬВЕДЕРУ

© Максим’юк Т.М., Дідик В.В., 2011

Львівський Бельведер – це унікальне явище взаємодії двох чинників: природи і людини, упродовж формування та розвитку просторової структури виднокраю Львівської улоговини.
Ключові слова: бельведер, природа, виднокрай.

Lviskyy Belveder – it is an unique phenomenon of interaction of two factors: nature and human, in process as formation and development of spacial structure of the landscape of Lviv’s hollow.
Key words: belvedere, nature, landscape.

Кількість посилань 21

Syndicate content