№ 717 (2011)

УДК 004.382

В.С. Глухов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ У ПРОСТИХ ПОЛЯХ ГАЛУА GF(P) У СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

© Глухов В.С., 2011

Сучасні алгоритми захисту інформації вимагають виконання операцій s=(e+dr) mod n у простих полях Галуа GF(p), де n – просте, e, d, r – цілі багаторозрядні числа. Відомий метод Монтгомері, який полягає у виконанні вказаних операцій за модулем N>n, із зведенням всіх проміжних результатів r більших або рівних N за модулем n. N вибирають зручним для аналізу умови r Ключові слова: прості поля Галуа, множення за модулем, додавання за модулем, метод Монтгомері, послідовний операційний пристрій, Hardware-Software Codesign.

Modern data protection algorithms require s=(e+dr) mod n operations in the simple Galois fields GF(p), where n – a simple, e, d, r – multidigital big numbers. A well-known method of Montgomery which is performing these operations by modulo N>n, with the correction of all intermediate results r greater than or equal N by modulo n. N is chosen convenient to analyze the conditions r Key words: A simple Galois field, modular multiplication, modular addition, Montgomery method, serial operational unit, Hardware-Software Codesign.

Література – 10

УДК 004.382

В.С. Глухов*, А.А. Лукенюк, С.Г. Шендерук

*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНТРОЛЕР ДЛЯ СИСТЕМИ ЗБИРАННЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ СУПУТНИКА “СІЧ-2”

© Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г., 2011

Описана НВІС спеціалізованого контролера синхронних каналів для системи збирання наукової інформації (СЗНІ) і контрольної перевірочної апаратури супутника “Січ-2”. Також запропонована структура контролера для перспективної СЗНІ та оцінені його технічні характеристики. Показано, що використання сучасної елементної бази дозволяє реалізувати на кристалі НВІС більший набір функціональних вузлів за зменшення споживаної потужності.
Ключові слова: супутник “Січ-2”, СЗНІ, система збору наукової інформації, НВІС, ПЛІС, SPI, дата-строб, КПА, CCSDS, контролер радіоканалу.

The paper describes VLSI for satellite “Sich-2” scientific information collector. Also advanced VLSI structure is proposed and its characteristics are evaluated. Existing development experience and the newest element base can help to realize larger set of VLSI on-chip functional units and to reduce power consumption.
Key words: satellite “Sich-2”, collecting scientific information system, VLSI, FPGA, SPI, data-strobe, test equipment, CCSDS, radio controller.

Література – 20

УДК 004.023; 004.94

В.А. Голембо, О.Ю. Бочкарьов, Т.М. Січ

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МЕДІАННОГО АЛГОРИТМУ РІВНОМІРНОГО ОТОЧЕННЯ ЗОНИ ЗБУРЕНЬ КОЛЕКТИВОМ АВТОНОМНИХ МОБІЛЬНИХ АГЕНТІВ

© Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Січ Т.М., 20121

Запропоновані нові шляхи покращення медіанного алгоритму рівномірного оточення зони збурень у межах концепції параметричної самоорганізації колективу автономних мобільних агентів. Наведено результати моделювання модифікованого медіанного алгоритму.
Ключові слова: медіанний алгоритм, зона збурення, мобільний агент.

New approaches to improvement of median algorithm for uniform distribution along the boundary of disturbance area in the context of parametric self-organization concept for collective of autonomous mobile agents are proposed. The results of simulation of modified median algorithm are considered.
Key words: median algorithm, disturbance area, mobile agent.

Література – 4

УДК 004.023; 004.94

В.А. Голембо, О.В. Муляревич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ МУРАШИНОЇ КОЛОНІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА КОЛЕКТИВОМ АВТОНОМНИХ АГЕНТІВ

© Голембо В.А., Муляревич О.В., 20121

Розглянуто можливість використання колективу автономних агентів для розв’язання задач комбінаторної оптимізації на прикладі розв’язання задачі комівояжера.
Ключові слова: автономні агенти, задача комівояжера, метод мурашиної колонії, вдосконалення.

This paper is devoted to the solving one of the Combinatorial optimization task – the Travelling Salesman Problem (TSP) by using collective autonomous agents.
Key words: autonomous agents, TSP, ant colony method, improvements.

Література – 11

УДК 004.272

В.М. Грига

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ СОРТУВАННЯ

© Грига В.М., 2011

Розглянуто особливості побудови багатотактових алгоритмічних операційних пристроїв сортування чисел на основі просторово-часових графів. Оцінено затрати обладнання та часові характеристики отриманих структур та сфери їх доцільного застосування.
Ключові слова: просторово-часове перетворення, алгоритм, сортування.

They consider of construction multitact algorithmic operating devices sorting of numbers based time-space graphs. Made estimate costs of equipment and time parameters of the structures obtained and possible scopes of their application were also estimated.
Key words: time-space graphs, algorithm, sorting.

Література – 7

УДК 004.9

А.Ю. Гриненко, А.В. Петрашенко, Д.С. Замятін

НТУУ “КПІ”

МОДИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМУ ПОШУКУ НЕЧІТКИХ ДУБЛІКАТІВ У ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

© Гриненко А.Ю., Петрашенко А.В., Замятін Д.С., 20121

Розглянуті найпопулярніші алгоритми пошуку нечітких дублікатів. Було запропоновано модифікацію алгоритму пошуку нечітких дублікатів для текстових ресурсів, що ґрунтується на методі шинглів. Розроблений метод вирішує проблему чутливості до перестановки слів у класичному алгоритмі шинглів, що існує для текстів українською та іншими мовами слов'янської групи. Результати експериментів, що наведені роботі, показали приріст швидкості пошуку нечітких дублікатів.
Ключові слова: пошук нечітких дублікатів, метод шинглів.

In this paper, are considered most popular algorithms of near-duplicates detecting. Was proposed modified algorithm for detecting near-duplicates for text resources based on shingles. New method solves problem of sensitivity to words inversion for classical shingles method that takes place for Ukrainian and other Slavonic languages. The results of experiments shown in the work demonstrate that the speed of the duplicate detection algorithms is greatly increased.
Key words: near-duplicates detecting, shingles method.

Література – 10

УДК [004.43+519.6+519.622] (075.8)

Б.О. Квятковський,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

НОВИЙ МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦІЇ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ

© Квятковський Б.О., 2012

Розглянуто перелік відомих способів просторової декомпозиції моделей електронних схем. Визначено актуальні на теперішній час наукові задачі в галузі декомпозиційних алгоритмів моделювання. Описано новий метод просторової декомпозиції моделей. Встановлено закономірності у залежності трудомісткості чисельного інтегру¬вання від декомпозиції. Подано результати експериментального дослідження ефективності нового методу.
Ключові слова: діакоптика, адаптивна декомпозиція, незв’язаний неявний метод Ейлера, чисельна стійкість.

A list of the known ways of electronic schemes models partitioning is examined. The article determines a number of urgent present-day scientific explorations in the area of partitioning algorithms. A new method of models partitioning is described. The present paper establishes the conformity of numerical integration computational cost dependence on partitioning. The experimental study efficiency results of the presented method are suggested.
Key words: diakoptic, adaptive partitioning, decoupled implicit Euler method, numerical stability.

Література – 9

УДК 681.518

Г.І. Клим, А.С. Варава

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВОЛОГОСТІ НА БАЗІ PSOC З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ДАВАЧІВ

© Клим Г. І., Варава А. С., 2011

Спроектовано спеціалізовану систему з мікропроцесорним обробленням сигналу на базі перепрограмованої системи на кристалі PSoC для контролю таких параметрів середовища, як температура та відносна вологість з використанням розроблених наноструктурованих давачів. Розроблено базу даних для реєстрації, зберігання та аналізу параметрів стану довкілля.
Ключові слова: контроль, температура, вологість, наноструктурований.

The specialized microprocessor system based on PSoC was projected with use of the developed nanostructured sensors for environmental monitoring of such parameters as temperature and relative humidity. A database is developed for registration, storage and analysis of the state of environmental parameters.
Key words: monitoring , temperature, humidity, nanostructured sensors.

Література – 9

УДК 004.272.2, 004.272.23

В.А. Клименко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ПЕРЕТВОРЕННЯ ТІЛА ВНУТРІШНЬОГО ЦИКЛУ У ВЕКТОРНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ КОНФІГУРОВАНОЇ СИСТЕМИ

© Клименко В.А., 2011

Розглянуто новий підхід до побудови векторних інструкцій. Визначено основні недоліки та переваги використання векторних інструкцій для підвищення продуктивності виконання програми. Запропоновано використання спеціальної векторної інструкції для конфігурованої системи. Визначено основні обмеження застосування цього підходу. Наведено алгоритм перетворення внутрішнього тіла циклу в спеціалізовану векторну інструкцію.
Ключові слова: векторна інструкція, конфігурована система.

A new approach to create vector instruction was investigated in this paper. Advantages and disadvantages of vector instruction using for program acceleration were considered. Using special vector instruction for configurable computer system was proposed. All constrains for transformation loop body in special vector instruction were defined. Algorithm for transformation inner loop body in special vector instruction was introduced in this paper.
Key words: vector instruction, configurable system.

Література – 4

УДК 004.3

Я.М. Клятченко, В.П. Тарасенко, О.В. Тарасенко-Клятченко, О.К. Тесленко

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

SОFT-ПРОЦЕСОРНИЙ ПРИСТРІЙ НА БАЗІ СУЧАСНИХ ПЛІС ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ АДАПТИВНОГО ПОРІВНЯННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ

© Клятченко Я.М.,Тарасенко В.П.,Тарасенко-Клятченко О.В.,Тесленко О.К.,2011

Запропоновано для розгляду підходи до створення спеціалізованої системи з використанням особливостей sоft-процесорних блоків на базі сучасних серій ПЛІС для реалізацїі алгоритму швидкісного адаптивного порівняння інформаційних об'єктів.
Ключові слова: SOFT-процесор, адаптивне порівняння, інформаційний об’кт.

Thе аpprоасhеs fоr соnsіdеrаtіоn аrе prоpоsеd fоr PLD-bаsеd spесіаlіzеd systеm wіth SОFT-prосеssоr сrеаtіng fоr thе іmplеmеntаtіоn аn аlgоrіthm оf hіgh-spееd аdаptіvе соmpаrіsоn оf іnfоrmаtіоn оbjесts.
Key words: SOFT-processor, adaptive comparision, information object.

Література – 7

УДК 621.317.7.089.6

Р.В. Кочан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

ПОХИБКА МЕТОДУ КОРЕКЦІЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ АЦП ЗА ДОПОМОГОЮ БАГАТОРЕЗИСТИВНОГО ПОДІЛЬНИКА

© Кочан Р.В. , 2011

Досліджено вплив похибки опору резисторів багаторезистивного подільника та випадкової похибки АЦП на залишкову похибку корекції інтегральної нелінійності АЦП. Результати досліджень дали змоги визначити сферу доцільного застосування досліджуваного методу та сформулювати вимоги до методів визначення нелінійності функції перетворення з розширеною сферою доцільного застосування.
Ключові слова: корекція, інтегральна нелінійність.

There is investigated influence of resistors’ error and random error of ADC on residual error of integral nonlinearity correction for method based on multi-resistor divider. The obtained results allow us to outline the range of rational application of investigated method of error correction and to formulate the requirements to nonlinearity identification methods with extended application range.
Key words: correction, integral nonlinearity.

Література – 7

УДК 003.26.09:004.032.24:519.852.67

С.А. Лупенко, А.М. Луцків

Тернопільський національний технічний університет,
кафедра комп’ютерних систем та мереж

МОНІТОРИНГ ТА КЕРУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СУЧАСНИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМАХ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КРИПТОАНАЛІЗУ

© Лупенко С.А., Луцків А.М., 2011

Проаналізовано особливості сучасних високопродуктивних кластерних систем, наявні методи та засоби керування обчислювальними процесами в них стосовно задач криптоаналізу. Розглянуто підходи до моделювання роботи обчислювальних кластерів з метою оптимізації керування обчислювальними процесами на основі моніторингу стану вузлів та міжвузлових з’єднань. Проаналізовано ефективність використання кластерної системи для задач криптоаналізу та запропоновано шляхи до її підвищення.
Ключові слова: криптоаналіз, моніторинг, обчислювальні кластери, керування обчислювальними процесами, GPU.

In the article the characteristics of modern high-performance cluster systems and existing methods and tools to manage computing processes in them in terms of problems of cryptanalysis are analyzed. The approaches to modeling of computing clusters to optimize the management of computing processes on the basis of monitoring nodes are proposed. The efficiency of cluster system for problems of cryptanalysis and ways to improve it are suggested.
Key words: cryptanalysis, monitoring, computing clusters, management of computing processes, GPU.

Література – 13

УДК 621.313.3

М.М. Лутчин, Т.М. Лутчин

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

ГРАФІЧНЕ КОДУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

© Лутчин М.М., Лутчин Т.М., 2011

Для кодування зображень на відміну від використання методів, заснованих на класичній двійковій системі числення, пропонується опрацьовувати за допомогою вейвлет-перетворення утворені форми графіків.
Ключові слова: зображення, графічне кодування.

Processing of generated graph forms using wavelet transform is propozed for image coding instead of using methods based on classical binary number system.
Key words: image, graphical coding.

Література – 7

УДК 004.33

А.О. Мельник1, Н.М. Ліщина2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронно-обчислювальних машин
2Луцький інститут розвитку людини університету “Україна”,
кафедра комп’ютерних технологій

СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕКТОРНОЇ ПАМ’ЯТІ З ВПОРЯДКОВАНИМ ДОСТУПОМ НА ОСНОВІ НАЛАШТОВУВАНОЇ СОРТУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

© Мельник А.О., Ліщина Н.М., 2011

Запропоновано основні типи структур пам'яті з впорядкованим доступом на основі налаштовуваної сортувальної мережі. Оцінено час налаштування цих типів пам'яті з впорядкованим доступом, час записування та зчитування вектора даних, а також затрат обладнання на реалізацію розроблених типів пам’яті з впорядкованим доступом.
Ключові слова: пам’ять, впорядкований доступ, пам’ять з впорядкованим доступом.

The basic types of ordered access memory structures based on customizable sorting network are proposed. The estimation of customizing time of these memory types, writing and reading time and cost of equipment to implement the developed types of ordered access memory is performed.
Key words: memory, ordered access, ordered access memory.

Література – 7

УДК 004.382.2

В.А. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра безпеки інформаційних технологій

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

© Мельник В.А., 2011

Зроблено огляд особливостей побудови та оцінено технічні характеристики сучасних суперкомп’ютерів, виділено проблемні питання та сформовано основні тенденції їх розвитку. Показано перспективність створення персональних суперкомп’ютерів, зокрема, побудованих на основі універсальних мікропроцесорів та реконфігуровних апаратних прискорювачів.
Ключові слова: високопродуктивні обчислення, суперкомп’ютер, прискорювач.

An overview of modern high-performance computer systems design features is done in the paper, estimated their technical characteristics, highlighted their issues and outlined their major development trends. The perspectives of the personal supercomputers, particularly based on the mainstream microprocessors and reconfigurable hardware accelerators, are shown.
Key words: high-performance computing, supercomputer, accelerator.

Література – 21

УДК 004.33

Н.В. Мороз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

© Мороз Н.В., 2011

Запропоновано основні етапи процесу програмування врожайності, що ефективно впливає на результативність виробництва та якості зернових культур. Оцінено грунтово-кліматичні умови, підходи до розрахунку засобів і розроблення комплексу заходів та управління процесом виробництва продукції.
Ключові слова: програмування, грунтово-кліматичні умови.

The basic types of ordered access memory structures based on customizable sorting network are proposed. The estimation of customizing time of these memory types, writing and reading time and cost of equipment to implement the developed types of ordered access memory is performed.
Key words: programming, ground-climatic terms.

Література – 3

УДК 681.3, 621.3

Ю.В. Морозов, І.І. Пастернак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ МОДУЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КЛІЄНТОМ І СЕРВЕРОМ

© Морозов Ю.В., Пастернак І.І., 2011

Запропоновано варіант класифікації засобів взаємодії між клієнтською і серверною програмами.
Ключові слова: класифікація, клієнт, сервер.

The variant classification of interaction between client and server software describe.
Key words: classification, client, server.

Література – 10

УДК 004.382

Є.М. Мотрич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ПРОЦЕСОР ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ НАД ЕЛЕМЕНТАМИ СКІНЧЕННИХ ПОЛІВ

© Мотрич Є.М., 2011

Проаналізовано алгоритми виконання операцій додавання, множення та ділення над елементами скінченних полів, на основі проведеного аналізу зроблено обґрунтований вибір алгоритмів для реалізації цих операцій. Для обраних алгоритмів розглянуто принципи побудови та наведено функціональні схеми вузлів, які їх реалізовують. Схеми конкретизовані для реалізації спеціалізованого 163-розрядного процесора.
Ключові слова: поля Галуа, скінченні поля, поліноміальний базис, спеціалізований процесор.

The analysis of the algorithms of accomplishment of operations of additions, multiplication and division on the elements of the finite fields is being carried out. The substantiated selection of the algorithms for the realization of the above-mentioned operations is made on the basis of the conducted analysis. For the particular algorithms, the principles of the mathematical construction are being considered and the functional diagrams of the computer components, which implement them, are resulted. The previously-mentioned diagrams are specified for the implementation of a specialized 163-bit processor.
Key words: Galois fields, finite fields, polynomial basis, specialized processor.

Література – 8

УДК 519.765:519.767:004.93

Б.М. Павлишенко

Львівський національний університет імені Івана Франка

ГРУПУВАННЯ ТЕГІВ КОРИСТУВАЧІВ МІКРОБЛОГІВ НА ОСНОВІ РЕШІТКИ СЕМАНТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ

© Павлишенко Б.М., 2011

Запропоновано модель решітки семантичних концептів для аналізу тегів у повідомленнях, згрупованих за користувачами мікроблогів. Показано, що використання цієї моделі є ефективним під час аналізу груп ключових слів та виявлення асоціативних правил в повідомленнях мікроблогів.
Ключові слова: інтелектуальний аналіз даних, аналіз формальних концептів, мікроблоги, семантичні поля.

The Grouping of Tags of Microblogs Users On The Basis of Semantic Concepts Lattice. The model of the semantic concept lattice for the analysis of tags in the messages grouped by microblogs users has been proposed in this work. It is shown that the use of this model is effective for the analysis of key words groups and for the detection of associative rules in the microblogs messages.
Кеу words: data mining, formal concepts analysis, FCA, microblogs, semantic fields.

Література – 8

УДК 004.7

М.В. Плахотний, А.Ю. Гричина,

Національний університет “КПІ”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ОБЛАДНАННЯ

© Плахотний М.В., Гричина А.Ю., 20121

Розглянуті програмні та апаратні аспекти побудови систем дистанційного моніторингу параметрів обладнання.
Ключові слова: апаратні аспекти, програмні аспекти, моніторинг.

This paper discusses software and hardware aspects of building systems for remote monitoring of parameters of the equipment.
Key words: hardware aspects, software aspects, monitoring.

Література – 5

УДК 004.415.5

О. Поморова, Д. Іванчишин

Хмельницький національний університет,
кафедра системного програмування

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

© Поморова О., Іванчишин Д., 2011

Досліджено додатки для оцінки якості програмного забезпечення на різних етапах життєвого циклу. Проаналізовано використання компонентів штучного інтелекту у таких додатках.
Ключові слова: якість, життєвий цикл, програмне забезпечення.

The paper presents the results of research tools for assessing of software quality at various stages of the life cycle. The use of intelligent components in application for the evaluation of software quality was researched.
Key words: quality, life cycle, software.

Література – 10

УДК 004.891.3: 004.3

О.В. Поморова, Т.О. Говорущенко

Хмельницький національний університет

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СКЛАДНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

© Поморова О.В., Говорущенко Т.О., 2011

Дослідження присвячено реалізації нейромережного методу та інтелектуальної системи оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення, які на основі аналізу метрик етапу проектування надають можливість здійснити порівняльний аналіз різних варіантів реалізації проекту та обрати кращий з них за характеристиками складності та якості.
Ключові слова: нейромережний метод, складність, якість, програмне забезпечення.

Research is dedicated to development of artificial neural network's method and intelligence system of evaluation and prediction of software complexity and quality, which provides the realization of comparative analysis of different project versions and selection of the best of them accordance its characteristics on the basis of design stage metrics analysis.
Key words: neural network's method, complexity, quality, software.

Література – 5

УДК 004.92.3

О. Савенко, А. Крищук, С. Лисенко

Хмельницький національний університет,
кафедра системного програмування

ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ НА НАЯВНІСТЬ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ АНТИВІРУСНОЇ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ

© Савенко О., Крищук А., Лисенко С., 2011

Запропонований новий підхід у діагностуванні комп'ютерних систем на наявність нового шкідливого програмного забезпечення на основі використання мультиагентної системи. Розглянуто загальний принцип роботи агента в мультиагентній антивірусній системі.
Ключові слова: діагностування, шкідливе програмне забезпечення, антивірусний, мультиагентний.

The new approach of computer systems diagnosing for new malware based on the use of multi-agent system is proposed. We consider the general principle work of agent in antiviral multi-agent system.
Key words: diagnosing, malware, antiviral, multi-agent.

Література – 7

УДК 519.6

В. Самотий1,2, А. Павельчак1, У. Дзелендзяк1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2Politechnika Krakowska, katedra automatyki i technik informacyjnych, (Polska)

ПОКРАЩАННЯ ЗБІЖНОСТІ МЕТОДУ ПРОСТОЇ ІТЕРАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ УСЕРЕДНЕНОГО ДЕМПФУВАННЯ

© Самотий В., Павельчак А., Дзелендзяк У., 2011

Запропоновано спосіб покращання збіжності методу простої ітерації, який дає можливість отримати розв’язок для ширшого класу задач.
Ключові слова: збіжність, метод, проста ітерація.

In this paper, the authors have proposed the way improving convergence of simple iteration method that makes it possible to get a solution for more wide class of problem.
Key words: convergence, method, simple iteration.

Література – 7

УДК 004.056:061.68

Я.Р. Совин, В.В. Хома, Я.В. Решетар

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

РЕАЛІЗАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО АЛГОРИТМУ ЗГІДНО З ДСТУ ГОСТ 28147:2009 ДЛЯ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ARM ПРОЦЕСОРІВ

© Совин Я.Р., Хома В.В., Решетар Я.В., 2011

Досліджено шляхи програмної реалізації криптографічного алгоритму згідно з ДСТУ ГОСТ 28147:2009 для найпоширеніших у вбудованих системах 32-бітних ARM-ядер: ARM7TDMI-S і ARM Cortex-M3. Оцінено продуктивність та розмір коду мовами
С та асемблера. Порівняно одержані показники з відомими реалізаціями іншого криптографічного алгоритму – AES.
Ключові слова: симетричні криптоалгоритми, програмна реалізація, ARM-процесори, шифрування для вбудованих систем.

In this paper we investigate different ways of GOST 28147 cryptographic algorithm software implementation for the most popular 32-bit ARM-core embedded system processors (i.e. ARM7TDMI-S and ARM Cortex-M3). Performance and C/assembler code size evaluation was done. As well as the comparison to known Advanced Encryption Standard (AES) ARM-based implementations.
Key words: symmetric-key algorithms, software implementation, ARM-core processors, encryption for embedded systems.

Література – 17

УДК 681.3.06

І.А. Терейковський,

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ АРХІТЕКТУРИ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

© Терейковський І.А., 20121

Запропоновано методи і критерії оптимізації архітектури нейронної мережі, призначеної для розв’язання актуальних задач з захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах. Наведено приклади оптимізації архітектури нейронної мережі, призначеної для виявлення комп’ютерних вірусів.
Ключові слова: архітектура нейронної мережі, захист інформації, комп’ютерний вірус, нейронна мережа, оптимізація.

In article are offered methods and criteria to optimization of the architecture neuronetworks, intended for decision of the actual problems of protection to information in computer system and set. Cite an instance determinations of the optimum architectures neuronetworks, intended for revealing computer virus.
Key words: architecture to neuronetworks, protection to information, computer virus, neuronetworks, optimization.

Література – 5

УДК 004.032.026

П.В. Тимощук, М.П. Тимощук*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування;
*Одеський національний політехнічний університет,
кафедра економіки підприємств

МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОННОЇ СХЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАЙБІЛЬШИХ ЗНАЧЕНЬ СЕРЕД НИЗКИ ЗМІННИХ У ЧАСІ ДИСКРЕТИЗОВАНИХ СИГНАЛІВ

© Тимощук П. В.,Тимощук М. П., 2011

Описана математична модель KWTA-нейронної схеми (“K-winners-take-all”), призначеної для ідентифікації К найбільших серед N змінних у часі дискретизованих сигналів, де . Встановлюється, що для забезпечення коректного функціонування моделі динамічний зсув вхідних сигналів протягом перехідних процесів повинен змінюватись набагато швидше ніж вхідні сигнали. Наведено відповідні результати комп’ютерного моделювання.
Ключові слова: математична модель, KWTA-нейронна схема, дискретизований сигнал, динамічний зсув, комп’ютерне моделювання.

Mathematical model of discrete-time KWTA-neural circuit (K-winners-take-all) that can identify K largest among N variable in time sampled signals, where is described. It is stated that in order to guarantee correct model functioning a dynamic shift of input signals should be changed much faster than input signals during transients. Corresponding computer simulation results are provided.
Key words: mathematical model, KWTA-neural circuit, sampled signal, dynamical shift, computer simulation.

Література – 17

УДК 004.713, 004.27

Д.Я. Тиханський, Р.Б. Дунець, Р.В. Грица

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЧАСТКОВО РЕКОНФІГУРОВАНОЇ СИСТЕМИ

© Тиханський Д.Я., Дунець Р.Б., Грица Р.В., 2011

Описано метод підвищення ефективності частково реконфігурованої системи на кристалі у разі зміни конфігурації, який ґрунтується на використанні тільки можливостей кристала. Також порівняні розмір конфігурації і час реконфігурації під час використання запропонованої системи.
Ключові слова: ефективність, частково реконфігурована система.

Described a method of improving the efficiency of partially Reconfigurable systems on chip by changing the configuration, which is based on using only features. Also done comparing the size of configuration and reconfiguration time by using the proposed system.
Key words: efficiency, partially Reconfigurable systems.

Література – 22

УДК 004.032.26

Т.В. Торубка, В.Я. Пуйда

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронно-обчислювальних машин

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ВИЯВЛЕННЯ РУХОМИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ВІДЕОЗОБРАЖЕННІ СЦЕНИ

© Торубка Т.В., Пуйда В.Я., 2011

Проведено моделювання модифікованого алгоритму виявлення рухомого літального апарата на базі розробленого програмного пакета та досліджено особливості його функціонування у разі виявлення літальних апаратів на відеозображеннях сцени.
Ключові слова: алгоритм виявлення, літальний апарат, відеозображення.

A simulation of the modified algorithm identify moving aircraft-based software package developed and investigated features of its operation in the detection of aircraft in video scenes.
Key words: algorithm identify, aircraft, video scenes.

Література – 8

Syndicate content