№ 719 (2011)

УДК 519.6

Ю. Ольхова
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

АЛГОРИТМ КОРЕКЦІЇ ГЕОМЕТРИЧНОГО ШУМУ В СКАНУВАЛЬНИХ МАТРИЧНИХ ФОТОПРИЙМАЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ

© Ольхова Ю., 2011

Розглянуто концептуально новий підхід до заглушення геометричних шумів у сканувальних матричних фотоприймальних пристроях без застосування еталонних випромінювачів. Запропонований метод ґрунтується на використанні двовимірного малоамплітудного сканування та цифрової обробки динамічної послідовності зображень.
Ключові слова: матричний фотоприймальний пристрій, геометричний шум, сканування.

Conceptually new approach to suppression of geometrical noise in scanning photosensitive element matrix without use of reference radiators is considered. The offered method is based on use two-dimensional little amplitude scanning and digital processing of dynamic sequence of images.
Key words: photosensitive element matrix, geometrical noise, scanning.

Література – 9

УДК 004.773.2

А. Пелещишин, О. Сопрунюк*, О. Тимовчак-Максимець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності,
*кафедра прикладної лінгвістики

РОЛЬ ПРОГАЛИН У ДОКУМЕНТАЦІЇ В ПРОЦЕСАХ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

© Пелещишин А., Сопрунюк О., Тимовчак-Максимець О., 2011

Розглянуто основні вимоги формування технічної документації, визначено роль словесного наповнення в однозначності трактування рекомендацій і застережень. Запропоновано орієнтовну класифікацію прогалин у документації. Показано залежність іміджу фірм-виробників від рівня якості документації на продукцію.
Ключові слова: інформація, документація, прогалина, фірма-виробник.

This article presents main demands for a production process of technical documentation, the verbal role in definite interpretation of recommendations and precautions, provides classification of documentation gaps and demonstrates a manufacturer-image and the documentation quality level dependence.
Keywords: information, documentation, information gap, manufacturer.

Література – 19

УДК 681.325

О. Поліщук, А. Лагун
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра безпеки інформаційних технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ БЛОКОВИХ ШИФРІВ ТА РОЗРОБЛЕННЯ НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФЕЙСТЕЛЯ МОДИФІКОВАНОГО БЛОКОВОГО ШИФРУ

© Поліщук О., Лагун А., 2011

Наведено огляд основних криптографічних методів, перетворень та базових підходів до побудови блокового шифру, описано спроектований на основі перетворення Фейстеля блоковий шифр, досліджено криптографічні властивості шифру та алгоритму генерування раундових ключів порівняно з примітивними криптографічними операціями.
Ключові слова: блоковий шифр, перетворення Фейстеля, проектування криптографічних алгоритмів.

This article gives overview of main cryptographic methods, transformations and basic approaches to building of a block cipher, describes the designed block cipher based on the Feistel network, investigates the cryptographic properties of cipher and round key generation algorithm compared with primitive cryptographic operations.
Key words: block cipher, Feistel network, designs cryptographic algorithms.

Література – 4

УДК 622.69.4

Н. Притула
Центр математичного моделювання ІППММ
ім. Я.С.Підстригача НАН України,
ТзОВ ”Математичний центр”

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАМІЩЕННЯ БУФЕРНОГО ГАЗУ АЗОТОМ У ПЛАСТАХ ГАЗОСХОВИЩА

© Притула Н., 2011

Наведено математичну модель процесів фільтрації – дифузії в неоднорідних пластах – колектора підземного сховища газу із зосередженими джерелами. Поставлено загальну задачу на заміщення буферного газу азотом. Для різних варіантів заміщення буферного газу запропоновано алгоритми знаходження контуру поширення азоту.
Ключові слова: математична модель процесів фільтрація – дифузія, пласт-колектор, підземне сховище газу, буферний газ.

In this article a mathematical lumped parameters model of gas filtration – diffusion processes in heterogeneous reservoir beds of a gas underground storage facility is shown. The problem statement of substitution of cushion gas by nitrogen is made. Finding algorithms of a nitrogen distribution contour for different variants of substitution process of cushion gas is offered.
Keywords: a mathematical model of filtration – diffusion processes, a reservoir bed, a gas underground storage facility, cushion gas

Література – 2

УДК 622.691.4:622.692.4

Н. Притула1,2, М. Притула1,2, В. Ямнич2, А. Дацюк3, С. Гладун3, О. Химко4
1Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України,
2ТзОВ ”Математичний центр”,
3Об’єднане диспетчерське управління ДК “Укртрансгаз”,
4Національний університет “Львівська політехніка”

ПРО ОПТИМАЛЬНІ РЕЖИМИ РОБОТИ БАГАТОНИТКОВИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

© Притула Н., Притула М., Ямнич В., Дацюк А., Гладун С., Химко О., 2011

Розглянуто багатониткові магістральні газопроводи. В області існування режимів таких магістральних газопроводів, які залежать від сумарної витрати газу, виділено множину оптимальних режимів за паливним газом. Проаналізовано оптимальні режими і характер зміни приведених енергетичних затрат на їх реалізацію.
Ключові слова: магістральний газопровід, оптимальний режим, компресорна станція, транспортування газу.

In the article multistrand main gas pipelines are considered. In the field of existence of modes multistrand main gas pipelines which depend on the total gas consumption, the set of optimum modes of fuel gas is allocated. It is carried out the analysis of optimum modes and character of change of the resulted power expenses for their realization.
Keywords: main gas pipeline, optimum regime, compressor station, gas transportation.

Література – 6

УДК 004.421.2:517.443

І. Процько
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ ЗГОРТОК ІДЕНТИЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

© Процько І., 2011

Розглянуто особливість ефективного обчислення згорток для послідовностей, що містять повторення ідентичних груп елементів. Проаналізовано зменшення обчислювальної складності для швидких алгоритмів згортки цих послідовностей.
Ключові слова: лінійна згортка, циклічна згортка, швидка згортка, обчислювальна складність.

The specific of efficient computation convolutions for sequences consisting reiterative identical group elements is considered. The reduction of computational complexity the fast convolutions for identical sequences are denoted.
Keywords: linear convolution, circular convolution, fast convolution, computational complexity.

Література – 12

УДК 621.64.029

Я. П’янило1, С. Гладун2, Г. П’янило3
1,3Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України,
2ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”

АНАЛІТИЧНИЙ СПОСІБ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ГІДРАВЛІЧНОЇ УВ’ЯЗКИ ЗА КОЛЕКТОРНОГО СПОСОБУ ЗБИРАННЯ ГАЗУ

© П’янило Я., Гладун С., П’янило Г., 2011

Побудовано аналітичну математичну модель гідравлічної ув’язки системи “пласт підземного сховища газу–газозбірний пункт” для колекторного збирання газу. Запропоновано ітераційний алгоритм, за яким можна розраховувати газодинамічні параметри роботи підземного сховища.
Ключові слова: математична модель гідравлічна ув’язка, ітераційний алгоритм, підземне сховище газу, газозбірний пункт.

An analytical mathematical model of the hydraulic linkage system “layer of underground gas storage, gas gathering point” for the event collector collecting gas was constructed. Proposed iterative algorithm that allows to calculate gas-dynamic parameters of the underground storage.
Key words: mathematical model of the hydraulic linkage, iterative algorithm, underground gas storage, gas gathering station.

Література – 4

УДК 519.15..621.372

О. Різник, А. Єрьоменко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІДЕАЛЬНИХ КІЛЬЦЕВИХ В’ЯЗАНОК

© Різник О., Єрьоменко А., 2011

Розглянуто використання методів фільтрації та розроблено метод фільтрації зображення з використанням ідеальних кільцевих в’язанок, що дає змогу використовувати його як одну із складових загального оцінювання візуальної якості зображення, що не залежить від суб’єктивного сприйняття.
Ключові слова: ідеальна кільцева в’язанка, фільтрація зображення.

The use of methods of filtration and worked out method of filtration of image are considered with the use of ideal circular bundles, that allows to use him as one of constituents of general estimation of visual quality of image that does not depend on subjective perception.
Keywords: idea ring bundle, filtration of image.

Література – 2

УДК 658.012

С. Рожков, Г. Рудакова
Херсонський національний технічний університет

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ

© Рожков C., Рудакова Г., 2011

Розглянуто методи виявлення прихованих періодичностей під час аналізу статистичних даних про якість продукції текстильних виробництв.
Ключові слова: текстильний дефект, якість продукції, розподілення, статистичний ряд, вейвлет-перетворення.

Proposed a method of detecting hidden periodicities in the analysis of statistical data on product quality textile industry.
Keywords: textile defect, quality, distribution, statistical series, wavelet transform.

Література – 6

УДК 004.9

Т. Свірідова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

СИМУЛЯЦІЯ ПРОЕКТУ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ

© Свірідова Т., 2012

Розглянуто проблеми мотивації під час навчання. Вирішити цю проблему можна, використовуючи симуляцію проекту з можливістю застосування різних технік тестування. Проблеми комунікації запропоновано вирішити, застосовуючи Google Apps, також описано основні функції та можливості цього набору аплікацій. Наведено приклади створених сайтів.
Ключові слова: мотивація, роз’язок, проект, тестування, Google.

This paper is devoted to motivation problems during education process in the university. Project simulation is proposed as solution of such kind problems. For solving communication issues Google Apps are proposed and also all their features and possibilities are described. Examples of Google Sites are presented.
Keywords: motivation, solution, project, testing, Google.

Література – 2

УДК 004.773.2

К. Слобода
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

СТРУКТУРУВАННЯ СЕМАНТИЧНОГО ЯДРА ВЕБ-СПІЛЬНОТИ

© Слобода К., 2011

Запропоновано новий підхід до структурування семантичного ядра веб-спільноти, а також до його формування. Запропоновано нову класифікацію типів структури семантичного ядра веб-спільноти.
Ключові слова: semantic core, web-community, positiononig, structuring.

This article proposes a new approach to structuring the semantic core of web community, and to its formation. A new classification of types of web community semantic core structures is given.
Keywords: семантичне ядро, веб-спільнота, позиціонування, структурування.

Література – 6

УДК 004.94:674.047

Я. Соколовський, О. Мокрицька
Національний лісотехнічний університет України

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В'ЯЗКОПРУЖНОГО ДЕФОРМУВАННЯ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

© Соколовський Я., Мокрицька О., 2011

Наведено чисельне моделювання двовимірного в’язкопружного деформування деревини як трифазної системи з урахуванням механіко-сорбційної повзучості. Числова реалізація математичної моделі здійснена на основі методу скінченних елементів. Вивчено закономірності в'язкопружного деформування деревини залежно від різних факторів: лінійних розмірів, розподілу вологості, залежності реологічних властивостей від температури і вологості.
Ключові слова: математична модель, деревина, в'язкопружний стан, метод скінченних елементів, вологість, напруження.

Numerical simulation of two-dimensional viscoelastic deformation of wood as a three-phase system with regard to mechanical and sorption creep. Numerical implementation of the mathematical model is based on the finite element method. The regularities of viscoelastic deformation of wood depending on various factors: the linear size distribution of moisture, depending on the rheological properties on temperature and humidity.
Key words: mathematical model, wood, viscoelasticity, finite element method, moisture stress.

Література – 17

УДК 681.3; 550.834.084

Є. Струк, А. Туз
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МОДЕЛЮВАННЯ СЕЙСМОСИГНАЛІВ ДЛЯ ЗАДАЧ РОЗРАХУНКУ ЕПІЦЕНТРІВ СЕЙСМІЧНИХ ЯВИЩ

© Струк Є., Туз А., 2011

Розглянуто основні принципи та розроблено програмний продукт для визначення епіцентру землетрусу. Обґрунтовано вибір середовища для моделювання. Наведено результати імітаційного візуального моделювання.
Ключові слова: імітація, сейсмологія, сейсмометричний канал, епіцентр, гіпоцентр, фокальна глибина.

The basic principles and developed software to determine the epicenter of the earthquake. Substantiates thechoice environment for modeling. The results of simulation of visual modeling.

Література – 9

УДК 004.032.026

П. Тимощук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра САП,
М. Тимощук
Одеський національний політехнічний університет,
кафедра ЕП

АНАЛОГОВА НЕЙРОННА СХЕМА ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШИХ СИГНАЛІВ

© Тимощук П., Тимощук М., 2011

Наведено спрощену математичну модель неперервного часу -winners-take-all (KWTA)-нейронної схеми, що описується за допомогою рівняння стану з розривною правою частиною і вихідного рівняння. Наведено відповідну структурно-функціональну схему, яка для входів містить жорстко обмежувальних нейронів прямого і один зворотного поширення, що використовується для визначення динамічного зсуву вхідних сигналів. Схема здатна обробляти довільні сигнали із скінченними значеннями, які можна розрізнити з будь-якою заданою мінімальною швидкістю, що керується її єдиним параметром. Схема не потребує скидання і відповідної додаткової схеми, вона володіє властивістю збереження впорядкування сигналів. Результати комп’ютерного моделювання підтверджують теоретичні положення.
Ключові слова: математична модель неперервного часу, аналогова K-winners-take-all-нейронна схема, структурно-функціональна схема, жорстко обмежувальний нейрон, динамічний зсув.

A simplified continuous-time mathematical model of -winners-take-all (KWTA) neural circuit described by state equation with discontinuous right-hand side and output equation is presented. There is given a functional block diagram of the circuit composed for inputs of feedforward and one feedback hardlimiting neurons used to determine the dynamic shift of inputs. The circuit can process any finite value distinct signals with any specified minimal speed that is controlled by its single parameter, it does not require resetting with corresponding supervisory circuit and possesses signal ordering preserving property. Simulation results demonstrate good performance of the model.
Keywords: Continuous-time mathematical model, analogue K-winners-take-all neural circuit, functional block diagram, hardlimiting neuron, dynamic shift.

Література – 34

УДК 004.6

О. Ткаченко
Національний університет біоресурсів і природокористування України

КРАТНІСТЬ ШАБЛОНІВ ТА СКІНЧЕННІСТЬ ШАБЛОННОЇ ІЄРАРХІЇ

© Ткаченко О., 2012

Описано умови кратності шаблонів та скінченності шаблонної ієрархії у шаблонно-просторовій системі.
Ключові слова: шаблон, простір, кратність, скінченність, шаблонно-просторовий, система.

This paper is devoted to the describing of conditions of multiplicity and finiteness of pattern hierarchy in the pattern-spatial system.
Keywords: pattern, space, multiplicity, finiteness, pattern-spatial, system.

Література – 5

УДК 519.218:617.73

В. Фалендиш, М. Бачинський
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,
кафедра біотехнічних систем

ЧАСТОТНІ ТА ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ГУСТИНИ ПОТУЖНОСТІ РИТМОКАРДІОСИГНАЛУ ФІЛЬТРОВИМ МЕТОДОМ У СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ

© Фалендиш В., Бачинський М., 2011

Розглянуто гребінки цифрових фільтрів для оцінювання спектральної густини потужності стаціонарних компонент ритмокардіосигналу, наведеного у вигляді періодично корельованого випадкового процесу. Досліджено взаємозв’язок частотних та часових характеристик фільтрів гребінок, а саме експериментально побудовано залежність перекривання амплітудно-частотних характеристик фільтрів від коефіцієнта добротності гребінок, залежність довжини усереднення та тривалості перехідного процесу фільтрів від кількості спектральних складових ритмокардіосигналу, які необхідно оцінити. Отримані результати уможливлюють програмну комп’ютерну реалізацію засобів оцінювання спектральної густини потужності стаціонарних компонент ритмокардіосигналу у вигляді гребінок цифрових фільтрів та оптимізацію їх параметрів за обчислювальною складністю та роздільною здатністю оцінювання спектральної густини потужності стаціонарних компонент ритмокардіосигналу.
Ключові слова: ритмокардіосигнал, періодично корельований випадковий процес, стаціонарні компоненти, спектральна густина потужності, фільтровий метод, гребінка цифрових фільтрів.

The article deals with digital comb filter for estimating the spectral power density of the stationary component of rhythmocardiosignal presented in the form of periodically correlated random process. Investigated the relationship of frequency and time characteristics of filter combs, namely the dependence of experimentally constructed overlap amplitude frequency response of the filter coefficient Q-factor, dependent averaging length and duration of the transition process filters the number of spectral components of rhythmocardiosignal to be assessed. The results obtained enable the realization of a computer program evaluating spectral power density of the stationary component of rhythmocardiosignal as combs of digital filters and optimization of their parameters on the computational complexity and resolution of power spectral density estimation.
Keywords: Rhythmocardiosignal periodically correlated random process, stationary components, power spectral density, filter method, comb digital filter.

Література – 10

УДК 004.92

Д. Федасюк, П. Сердюк, І. Щудло
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОСТПРОЦЕСОР ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРИ В МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЯХ

© Федасюк Д., Сердюк П., Щудло І., 2011

Описано інтерактивний постпроцесор, у якому реалізовано алгоритми об’ємної візуалізації для зображення розподілу температури в мікроелектронних пристроях (МЕП). Реалізовані апроксимаційні алгоритми об’ємної візуалізації дають можливість виділяти області, у яких температура близька чи перевищує максимально допустиму у елементах МЕП, зокрема, в елементах, об’єм яких є малим порівняно з розмірами конструкції.
Ключові слова: візуалізація, постпроцесор, мікроелектроніка.

This article describes an interactive postprocessor which include implemented algorithms for volume visualization image of temperature distribution in microelectronic devices. Developed approximation algorithms for volume visualization allow to select the area in which the temperature is close to or exceeds the maximum allowed in the microelectronics elements, particularly in elements with volume which is extremely small compared with the size of the structure.
Keywords: visualization, postprocessor, microelectronics.

Література – 6

УДК 004.738.5+81.32

С. Федушко, Ю. Сєров
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

АЛГОРИТМ ВАЛІДАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-ІМЕН КОРИСТУВАЧІВ ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ

© Федушко С., Сєров Ю., 2012

Розглянуто актуальну проблему дослідження та розроблення методів валідації інтернет-імен користувачів веб-спільнот. Також розроблено алгоритм валідації інтернет-імені користувача веб-спільноти та утиліту “Аналізатор інтернет-імен”.
Ключові слова: веб-спільнота, учасник, веб-особистість, алгоритм, валідація.

This article considers the current problem of investigation and development of members’ internet-names validation methods on web-community. Also, the member’s internet-name validation algorithm and “Username analyzer” utility is developed.
Keywords: web community, member, web personality, algorithm, validation.

Література – 17

УДК 681.325

І. Цмоць, Б. Демида, І. Ваврук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

СТРУКТУРИ ПРИСТРОЇВ КОМУТАЦІЇ ТА ОБМІНУ ДЛЯ НЕЙРООРІЄНТОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

© Цмоць І., Демида Б., Ваврук І., 2011

Сформульовано вимоги, вибрано підходи і принципи реалізації, розроблено структуру пристрою комутації та обміну на базі багатопортової пам’яті для нейроорієнтованих комп’ютерних систем.
Ключові слова: пристрій комутації та обміну, багатопортова пам’ять, нейроорієнтовані комп’ютерні системи.

Requirements for the exchange device are formulated. Principles and approaches for exchange device implementation are chosen. Basic structure of exchange device which based on multiport memory for computer neural systems is developed.
Key words: exchange device, multiport memory, computer neural systems.

Література – 7

УДК 519.718.2

C. Щербовських
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГОТОВНОСТІ ПРОСТОЇ ДЕРЕВОПОДІБНОЇ ВІДНОВЛЮВАНОЇ СИСТЕМИ ІЗ УРАХУВАННЯМ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

© Щербовських С., 2011

Для простої деревоподібної відновлюваної системи із урахуванням перерозподілу навантаження методами автоматизованого формування побудовано моделі надійності марковського та імітаційного типів і визначено за ними характеристики готовності.
Ключові слова: надійність, готовність, інтенсивність потоку відмов, марковська модель, імітаційна модель.

For simple dendritic renewal system with load redistributing consideration Markov and simulation reliability models using automation creation methods are formed and by them availability characteristics are determined.
Keywords: reliability, availability, failure rate, Markov model, simulation model.

Література – 7

УДК 004.052

В. Яковина
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ НАДІЙНОСТІ ПЗ З ІНДЕКСОМ СКЛАДНОСТІ НА ПОВЕДІНКУ ПАРАМЕТРА ПОТОКУ ВІДМОВ

© Яковина В., 2011

Досліджено поведінку параметра потоку відмов моделі надійності ПЗ з індексом складності залежно від параметрів моделі. Показано, що залежність параметра потоку відмов від складності програмного продукту має нелінійний характер з мінімумом за значення індексу складності s=1.
Ключові слова: програмне забезпечення, надійність, складність, модель надійності.

The behaviour of failure intensity function for software reliability model with complexity index depending on the model parameters has been studied. It is shown that the dependence of the failure intensity on the software complexity is non-linear with a minimum at complexity index s=1.
Keywords: software, reliability, complexity, reliability model.

Література – 11

УДК 004.052

В. Яковина, В. Смірнов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

© Яковина В., Смірнов В., 2011

Здійснено огляд і аналіз основних підходів до оцінювання надійності програмного забезпечення. Розглянуто моделі на основі статистичного опису поведінки відмов на основі архітектурного підходу та непараметричні моделі.
Ключові слова: програмне забезпечення, надійність, архітектура, модель, оцінювання.

The survey and analysis of the main approaches to assessing software reliability have been performed. The models based on statistical description of the failures behavior, the architectural approach models as well as non-parametric models have been reviewed.
Keywords: software, reliability, architecture, model, estimation.

Література – 29

Syndicate content