№ 720 (2011)

УДК 338.33

Jan Brzóska
The Silesian University of Technology in Gliwice

DIGITALIZATION AND SMART MARKETS –IMPORTANT ELEMENTS OF COMPETITIVE AND INNOVATIVE STRATEGY OF REGION

© Brzóska J., 2011

Fast development of uniform digital market, activation of smart markets, represents one of the most important conditions and factors of competitiveness and innovativeness potential growth, both to the scale of the region and country. The paper presents the meaning of uniform digital market and smart markets as important challenges while developing and implementing regional strategy of innovation. It focuses on showing the features that should influence the growth of competitiveness of the region economy.
Keywords: smart market digitalization, innovation, strategy competition , region smart grids.

Я. Бжуска
Сілезька політехніка в Глівіцах

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РИНКИ – ВАЖЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ КОНКУРЕНТНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ

Швидкий розвиток уніфікованого цифрового ринку, активація цифрових технологій та інтелектуальних ринків відображає одне з найважливіших явищ та чинників конкурентного та інноваційного розвитку регіону та країни. Розкрито значення уніфікованого цифрового ринку та інтелектуальних ринків як важливих викликів у процесі розвитку та впровадження регіональної стратегії інновацій. Показано особливості, які повинні впливати на ріст конкурентоспроможності регіональної економіки.
Ключові слова: інформатизація інтелектуальних ринків, інновації, стратегічна конкуренція, регіональні інтелектуальні мережі.

Література 8

УДК 338.

Т. Falencikowski
Gdańsk School of Banking

THE ESSENTIALS OF COMPETITIVE BUSINESS MODELS FORMATION

The aim of the research was to identify the elements of business models. The literature research studies allow us to state that the researchers assume one of three business models formation concepts: creating the value for customers, creating and supplying values, creating, providing and capturing values. Each of these ideas implies the necessity of applying different set of elements. The economic reality if best described by a business model which is based on CROLVS construction.
Key words: business model, business model CROLVS structure, creating the value for customers, providing the value to customers, capturing the values.

Т. Фаленціковський
Вища Школа Банківська в Гданську (Польща)

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ

© Falencikowski Т., 2011

Мета статті – визначити елементи бізнес-моделей. Дослідження літератури свідчить, що дослідники приймають одну з трьох концепцій формування бізнес-моделей: створення вартості для споживачів, створення і споживання вартості, розподіл і споживання вартості. Кожна з цих ідей свідчить про необхідність використання різних елементів. Економічна реальність найкраще описана в бізнес-моделях, заснованих на CROLVS конструкціях.
Ключові слова: бізнес-модель, структура бізнес-моделі CROLVS, створення вартості для споживача, розподіл вартості споживачам, споживання вартості.

УДК 338.46

A. Frączkiewich-Wronka, R. Maćkowska
University of Economics in Katowice

THE RESOURCE-BASED VIEW IN THE MANAGEMENT OF A PUBLIC ORGANIZATION – A STAKEHOLDER PERSPECTIVE

© Frączkiewich-Wronka A., Maćkowska R., 2011

The essence of modern management in public organisations is focus on values preferred by the stakeholders. The key to the success of public organisations is building a strategy based on intangible resources at their disposal to satisfy the needs of critical players. Therefore, it seems that there is a necessity to join in research of the possible application of the RBV theory and stakeholder theory to manage public organisations.
Key words: Public management, stakeholders theory, resource-based view (RBV).

А. Фрончкєвіч-Вронка, Р. Мацьковська
Університет економіки в Катовіце

РЕСУРСНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ – ПЕРСПЕКТИВА ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Сутністю сучасного менеджменту в громадських організаціях є зосередження уваги на цінностях, яким віддають перевагу зацікавлені сторони. Ключем до успіху громадських організацій є будування стратегії, заснованої на наявних у розпорядженні нематеріальних ресурсах так, щоби задовольнити потреби критичних гравців. З цих причин видається виправданою необхідність аналізу можливостей, які надає застосування ресурсної теорії (RBV) та теорії зацікавлених сторін в управлінні громадськими організаціями.
Ключові слова: громадське управління, теорія зацікавлених сторін, ресурсний підхід (RBV).

Література 34

УДК 338.46

K. Szymaniec, A. Austen
University of Economics in Katowice

RESOURCE DEPENDENCE THEORY IN PUBLIC MANAGEMENT

© Szymaniec K., Austen A, 2011

Managing all organization is inseparably connected with taking decisions. In public organizations decision-making is much more complicated than in private sector. It is caused by demands of many stakeholders, who affect organization’s actions by resource based relationship. In this article authors relate basic foundations of the stakeholder theory to the resource dependence theory in the context of management in the public organizations.
Key words: Public organization, stakeholders, resource dependence theory (RDT).

К. Шиманєц., А. Аустен
Університет економіки в м. Катовіце (Польща)

ТЕОРІЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РЕСУРСІВ У ГРОМАДСЬКОМУ УПРАВЛІННІ

Управління організацією нерозривно пов’язане з прийняттям рішень. В громадських організаціях цей процес значно складніший, ніж у приватному секторі. Це зумовлено необхідністю враховування очікування багатьох зацікавлених сторін, які впливають на організацію через ресурсні залежності. Застосовано основні положення теорії зацікавлених сторін до теорії ресурсної залежності в контексті управління громадськими організаціями.
Ключові слова: громадські організації, теорія зацікавлених сторін, теорія ресурсної залежності.

Література 18

УДК 346.26

В.Г. Андрійчук
Український державний університету фінансів та міжнародної торгівлі

СИТУАТИВНІ КОЛІЗІЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Й НЕВІДКЛАДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

© Андрійчук В.Г., 2011

Проаналізовано сучасні парадигми розвитку світового господарства з проявами кризових явищ. Визначено роль й місце України у світогосподарських процесах та обґрунтовано необхідність удосконалення її зовнішньоекономічної та промислової політики у контексті геоекономічних тенденцій. Наведено відповідно до стратегічних напрямів, визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2011 році», концептуально-тезисний перелік пріоритетних заходів, спрямованих на забезпечення формування адекватної світовим викликам інноваційно-модернізаційної стратегії нашої країни.
Ключові слова: світогосподарська рецесія, фінансоміка, транснаціональний капітал, національний патріотизм, модернізаційно-інвестиційна політика, конкурентоспроможність

V.G. Andriychuk
Ukrainian State University of Finance and International Trade

SITUATIONAL COLLISIONS OF WORLD ECONOMY TURBULENCE AND THE URGENCY OF IMPLEMENTATION OF INNOVATION AND MODERNIZATION DEVELOPMENT MODEL OF THE DOMESTIC ECONOMY

In the article analyzed the modern world economy development paradigms with manifestations of the crisis. Determined the role and place of Ukraine in global economic processes and the necessity of improving its foreign economic and industrial policy in the context of geo-economic trends. Presented in accordance with the strategic directions identified in the annual message of President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine "On the internal and external situation of Ukraine in 2011" conceptual list of priority measures aimed at ensuring the formation of an innovation and modernization strategy of our country adequate to global challenges.
Key words: world economic recession, finansomika, transnational capital, national patriotism, modernization and investment policy, competitiveness.

Література 15

УДК: 336.717(075.8)

О.С. Білай, О.М. Притоманова
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА КРЕДИТАМИ У БАНКАХ УКРАЇНИ

 Білай О.С., Притоманова О.М., 2011

Розглянуто методологічні та практичні питання аналізу та прогнозування основних показників проблемної заборгованості за кредитами, аналіз якості кредитного портфеля банку. Особливо відзначається, що важливим первісним індикатором проблемності кредиту є виникнення заборгованості за кредитами, що не обслуговується по відсотках.
Ключові слова: банк, проблемна заборгованість, економетрична модель, аналіз, прогнозування.

O. Bilay, O. Prytomanova
Oles Honchar Dnipropetrovsk National Uneversity

ANALYSIS AND FORECASTING OF BASIC PARAMETERS OF PROBLEM DEBT ON LOANS AT UKRAINIAN BANKS

The article deals with methodological and practical issues in analyzing and forecasting key indicators of problem debt on loans, loan portfolio analysis as a bank. Especially noted that an important initial indicator the problem of loan is the debt on loans that are not serviced by percentage.
Key words: banks, bad debts, econometric model, analysis, forecasting.

Література 12

УДК 331.1

В.В. Бальтюкевич
Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій при Одеському національному політехнічному університеті

ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ ВИРОБНИЦТВА ОДЕСЬКОГО ПРИПОРТОВОГО ЗАВОДУ

© Бальтюкевич В.В., 2011

Визначено закономірності, принципи формування та особливості управління інноваційним потенціалом промислових підприємств Одеської області. Розглянуто основні чинники, які перешкоджають розвитку інноваційних процесів в умовах світової фінансово-економічної кризи. Запропоновано основні заходи з активізації державного стимулювання інноваційного розвитку промисловості.
Ключові слова: інноваційний потенціал, промисловість, антикризові заходи.

W.W. Baltukevych
Institute of Business, Economics and Information Technology at the Odessa National Polytechnic University

INNOVATIVE AND INDUSTRIAL POTENTIAL OF ODESSA REGION ON THE EXAMPLE OF ODESSA PORT-OPERATIONS SERVICE ENTERPRISE

In the article defined the main regularities, principles of formation and peculiarities of direction of innovation capabilities on the industrial enterprises of Odessa region. The major causes hindering the development of innovation processes in the condition of the world financial-economic crisis are considered. The principal measures at activating the state stimulation of innovation development of industry are proposed.
Key words: innovative potential, industry, anti-crisis actions.

Література 6

УДК 338.20.18

Я. Бжуска1, Я. Пика2
1Сілезька політехніка в Глівіцах, Польща,
2 Економічний університет в Катовіцах, Польща

ВПЛИВ ПРИПИСІВ ЄС, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

© Бжуска Я., Пика Я., 2011

Польща, як член ЄС, послідовно реалізує нову енергетичну політику. Правила цієї політики впливають на функціонування енергетичного сектору. Наведено основний вплив регулювання ЄС конкурентоспроможності та ефективності енергетичного сектору в Польщі, який також забезпечує тенденції та їх зміни у динаміці загальної структури енергетики.
Ключові слова: енергетична політика, ефективність, конкурентоспроможність, регламенти, директиви.

J. Brzóska1, J. Pyka2
1The Silesian University of Technology in Gliwice, Poland
2 University of Economics in Katowice, Poland

THE EFFECT OF EU REGULATIONS ON THE EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS OF ENERGY SECTOR

Poland as an EU member consistently implements a new energy policy. The regulations of this policy have a significant impact on the functioning of the energy sector. The article presents the main impact of EU regulation on the competitiveness and efficiency of the energy sector in Poland. It also provides trends and their effects in the dynamics of the generic structure of energy.
Key words: energy policy, efficiency, competitiveness, regulations, directives.

Література 15

УДК 330.567.4:61

А.В. Бондар
Національний університет “Львівська політехніка”

ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ТА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

© Бондар А.В., 2011

Відображено сучасний стан фінансування національної галузі охорони здоров’я, висвітлені моделі фінансування сфери охорони здоров’я у зарубіжних країнах, розглянуто будову механізму фінансування охорони здоров’я, а також запропоновано заходи щодо трансформації та покращання функціонування медичної галузі України.
Ключові слова: охорона здоров’я, фінанси, капітал, джерела фінансування, заклади охорони здоров’я, медичне страхування.

A.V. Bondar
Lviv Polytechnic National University

FINANCING OF HEALTH PROTECTION’S INDUSTRY IN UKRAINE AND IN FOREIGN COUNTRIES

The modern state of financing of national industry of health protection is represented, lighted up models of financing of sphere of health protection in foreign countries, the structure of mechanism of financing of health protection is considered, and also measures are offered, in relation to transformation and improvement of functioning of medical industry of Ukraine.
Key words: health protection, finances, capital, sourcings, establishments of health protection, medical insurance.

Література 10

УДК 658

Л.А. Бондаренко
Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

© Бондаренко Л.А., 2011

Наведено аналіз показників оцінки конкурентоспроможності машинобудівного підприємства та його продукції. Запропонована методика оцінки конкурентоспроможності машинобудівного підприємства, враховуючи елементи АВС-аналізу та результатів інженерної експертизи.
Ключові слова: конкурентоспроможність, якість продукції, машинобудування, експертні оцінки, автомобільна техніка.

L.A. Bondarenko
National Mining University, Dnipropetrovsk

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE THAT PRODUCES AUTOMOBILE TECHNIQUE

The analysis of indicators for competitiveness estimation of engineering plan is highlighted. The methodology for competitiveness estimation, which are based on ABC-analysis’ elements and results of engineering examination, is proposed.
Key words: competitiveness, product quality, engineering industry, expert evaluation, automotive engineering.

Література 6

УДК 336.713(477):/339.138

П.Г. Бортніков
Компанія ТОВ “Фінансова компанія, центр фінансових рішень”

МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА РЕПУТАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
© Бортніков П.Г., 2011

Розглянуто сутність поняття репутації та іміджу фінансової установи, визначені маркетингові заходи, необхідні для підтримання позитивної ділової репутації в умовах кризи. Наголошено, що репутація фінансових установ є важливою складовою ринкової вартості будь-якого банку або страхової компанії. Одним з головних об’єктивних підтверджень високої репутації компанії визначені рейтинги.
Ключові слова: репутація, ризик репутації, імідж фінансової установи, маркетинг, ринок, PR, банківський сектор, страховий бізнес

P.G. Bortnikov
The company “financial company, financial solutions center”

MARKETING SUPPORT REPUTATION OF FINANCIAL INSTITUTIONS

The esse is dedicated to the consideration of terms “reputation” and ”image” of financial institution, as well as identification of marketing activities necessary to maintain a positive reputation during the crisis. It is emphasized that the reputation of financial institutions is an important part of the market value of any bank or insurance company. One major objective evidence of high reputation is assigned ratings.
Key words: reputation, reputation risk, financial institution's image, marketing, market, PR, banking, insurance business.

Література 18

УДК336.275.3

О.Й. Вівчар, М.Ю. Солдак
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ТА МЕТОДИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

© Вівчар О.Й., Солдак М.Ю., 2011

Висвітлено сутність державного боргу України, здійснено його аналіз, вказані наслідки, які має його динаміка на економіку країни і подано пропозиції щодо підвищення ефективності політики управління державним боргом.
Ключові слова: державний борг, управління державним боргом, боргова безпека, боргова стратегія.

O. Y. Vivchar, M.U. Soldak
Lviv Polytechnic National University

FEATURES OF MANAGEMENT NATIONAL DEBT AND METHODS OF HIS IMPROVEMENT

Essence of national debt of Ukraine is reflected in the article, his analysis, indicated consequences which his dynamics has on the economy of country and suggestions are given in relation to the increase of efficiency of policy of management a national debt, is carried out.
Key words: national debt, management, promissory safety, promissory strategy, a national debt.

Література 6

УДК 334.012.64

О.Б. Ватченко
Дніпропетровська державна фінансова академія

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

© Ватченко О.Б., 2011

Досліджується світовий досвід розвитку малого бізнесу – складова конкурентоспроможної, динамічної, інтелектоємної економіки, яка впливає на стійке економічне зростання, збільшення кількості робочих місць та добробут населення.
Ключові слова: підприємництво, малий та середній бізнес, критерії, принципи, кластер, кластерна політика, конкурентоспроможність, добробут населення.

O.B. Vatchenko
Dnipropetrovsk State Finance Academy

WORLD EXPERIENCE OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

The authors examine the international experience of small business as component of competitive, dynamic and intellectual economy that affects sustainable economic growth, creating more jobs and human well-being.
Key words: entrepreneurship, small and medium businesses, criteria, principles, cluster, cluster policy, competitiveness, well-being.

Література 17

УДК: 334.7.009.12:658.821(477)

Т.В. Воронкова
Запорізький національний університет

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

© Воронкова Т.В., 2011

Розглянуті складові конкурентоспроможності, чинники її підвищення та заходи щодо отримання довгострокових конкурентних переваг.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, конкурентні переваги, конкурентоспроможність товару, макрооточення, мікрооточення

Т. Voronkova
Zaporizhzhya National University

PROBLEMS OF PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS OF MENAGEMENT

In the article an author is examine the constituents of competitiveness, factors of its increase and measure, on the receipt of long-term competitive edges.
Key words: competition, competitiveness of enterprise, competitiveness of commodity, competitive edges, macro surroundings, mіcro surroundings

Література 4

УДК 336.71

І.О. Голосенін
Державний експортно-імпортний банк України,

ШЛЯХИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВАЛЮТНИХ КРЕДИТІВ У КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

© Голосенін І. О., 2011

Бурхливий розвиток валютного кредитування у країнах з перехідною економікою з настанням фінансової кризи у 2008 р. призвів до раптового погіршення стану банків через знецінення місцевих валют та виникнення протермінованих кредитів. Найрозповсюдженішою формою реструктуризації валютних кредитів є пролонгація та відтермінування сплати боргу. Трансформація валютних кредитів у кредити у національних валютах являє собою процес узгодження інтересів кредиторів, позичальників і органів державного регулювання.
Ключові слова: банк, банківський бізнес, фінансова криза, девальвація, проблемні кредити, регулювання банків, банківський нагляд, реструктуризація кредитів.

I.O. Golosenin
The State Export-Import Bank of Ukraine, CEO of troubled and non-core assets

METHODS OF FOREIGN CURRENCY LOANS RESTRUCTURING IN THE COUNTRIES WITH TRANSITION ECONOMY

The rapid development of foreign currency lending in emerging economies since the explosion financial crisis in 2008 led to deterioration of the banks` position through the devaluation of local currencies and overdue loans. The most common form of loan restructurisation is prolongation of loans and deferred payment of debt. Transformation of foreign currency loans in loans demonitated in local currency represents the process of reconciling the interests of creditors, lenders and regulatory agencies.
Key words: bank, banking, financial crisis, devaluation, problem loans, bank regulation, banking supervision, loan restructurisation.

Література 12

УДК 330:341.1: 336.5.02

О.І. Грицай
Національний університет “Львівська політехніка ”

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Грицай О.І., 2011

Досліджено економічну сутність категорій “метод” та “метод управління витратами”. Розглянуто зміст різних методів управління витратами, розкрито їхню сутність, переваги і недоліки та особливості застосування в інноваційній діяльності. Встановлено, що для ефективного управління витратами на інноваційні процеси необхідно використовувати в комплексі такі методи, як АВС, таргет-костинг та LСС- аналіз.
Ключові слова: метод, витрати, собівартість, методи управління витратами, інноваційна діяльність.

O.I. Grytsay
Lviv Polytechnic National University

APPLICATION OF MANAGEMENT COST IN INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES

The investigation the economic substance categories “method” and “method of cost management” has been conducted work. The contents of different methods of cost management, disclosed their nature, advantages and disadvantages and particularly the use of innovative activity has Ben examined it is. Found that for effective cost management of innovation processes, it is necessary to use complex methods such as ABC, Target Costing and Life Cycle Costing.
Key words: method, expenses, costs, methods of cost management, innovation.

Література 10

УДК 6588.011.1:65.012.32

Н.М. Гуржій
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ: КОНЦЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

© Гуржій Н.М., 2011

Розглянуто етапи становлення маркетингу, передумови його виникнення, проаналізовано різні управлінські концепції маркетингу впродовж всієї історії їх формування в теорії і практиці та виділено основні етапи еволюції маркетингового управління.
Ключові слова: маркетинг, концепція маркетингу, етапи еволюції, період розвитку, особливості розвитку маркетингу.

N.M. Gurzhiy
Donetsk national university of economics and trade named after M.Tugan-Baranovsky

MARKETING MANAGEMENT: CONCEPTIONS AND PROBLEMS

In the article an author is consider the stages of becoming of the marketing, pre-conditions of his origin, different administrative conceptions of marketing are analyses during all of history of their forming in a theory and practice and the basic stages of evolution of marketing management are selected.
Key words: marketing, marketing conception, stages of evolution, period of development, feature of development of marketing

Література 3

УДК 330.341.1

І.Б. Дашковська
Національний університет “Львівська політехніка”

СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ

© Дашковська І.Б., 2011

Розглянуто основні напрями розвитку інноваційної теорії відповідно до хронологічного порядку. Також проаналізовано сучасні підходи у різних літературних і наукових джерелах до визначення таких понять, як: інновація, інноваційна діяльність та інноваційний процес. Запропоновано власне визначення інноваційної діяльності.
Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційна теорія.

I.B. Dashkovs’ka
Lviv Polytechnic National University the faculty Management Organizations

THE ESSENCE OF BASIC CONCEPTS OF INNOVATION THEORY

Considered the main areas of innovation theory according to chronological order. Also analyzes current approaches in various literary and scientific sources of the definition of concepts such as: innovation, innovation activities and innovation process. Offered own definition of innovation.
Key words: innovation, innovation activity, innovation process, innovation theory.

Література 33

УДК 656.025.2:338.47

О.Г. Дейнека, Д.Г. Йолкін
Українська державна академія залізничного транспорту

НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ ЗБИТКОВОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

© Дейнека О.Г., Йолкін Д.Г., 2011

Проаналізовані основні показники роботи транспорту, залізничного зокрема. Сформовані напрями науково-практичних підходів підвищення дохідності комплексу пасажирських перевезень на залізничному транспорті України.
Ключові слова: транспорт, пасажирські перевезення, реформування, інновація, персонал, дохідність.

O.G. Deyneka, D.G. Yolkin
Ukrainian State Academy of Railway Transport

AREAS REDUCING PASSENGER LOSS OF RAILWAY TRANSPORTATION

The article analyzes the main indicators of transport, particularly rail. Formed directions of scientific and practical approaches to increase the yield of the complex passenger on railway transport of Ukraine.
Key words: transport, passenger transport, reform, innovation, staff returns.

Література 4

УДК 339.138.316

В.І. Довбенко, П.В. Сідун
Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ

© Довбенко В.І., Сідун П.В., 2011

Розглянуто завдання формування потенціалу розвитку підприємств на базі кластерної моделі. Охарактеризовано умови, що сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності учасників кластеру. Досліджено можливості підвищення інноваційної активності підприємств за умов їх спільної діяльності у складі кластерів
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємств, потенціал розвитку, кластери, інноваційна активність

V.I. Dovbenko, P.V. Sidun
Lviv Polytechnic National University

FORMATION OF COMPETITIVE POTENTIAL THE ENTERPRISES DEVELOPMENT ON A BASIS OF CLUSTER MODELS

In this paper tasks of formation a potential the enterprises development for a basis of cluster models are considered. A conditions which promote increase of a level of competitiveness of cluster participants are characterized. The opportunities of increase the enterprises innovational activity in conditions their joint activity in clusters are investigated.
Key words: competitiveness of the enterprises, potential of development, clusters, innovational activity

Література 6

УДК 334:752

Г.С. Домарадзька, Т.М. Гладун
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ЧИННИКА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

© Домарадзька Г.С., Гладун Т.М., 2011

Досліджено можливості франчайзингу як чинника інтеграції української економіки у світове господарство. Розроблено алгоритм оцінювання привабливості франшиз та здійснено порівняльну оцінку конкретних франчайзингових пропозицій. Зроблено висновки про можливість практичного застосування отриманих результатів та рекомендацій.
Ключові слова: інтеграція, інтеграційні угруповання, великий бізнес, мале підприємництво, франчайзинг, франшиза, комерційна концесія, торгова марка, бренд, методи аналітичного планування та прогнозування.

G. Domaradzka, T. Hladun
Lviv Polytechnic National University

RESEARCH OF FRANCHISING POSSIBILITIES AS A FACTOR OF UKRAINIAN INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY

Possibilities of franchising are investigated as a factor of integration of the Ukrainian economy in the world economy. The algorithm of evaluation of attractiveness of deductibles is worked out and the comparative estimation of concrete franchising suggestions is carried out. Conclusions about the possibility of practical application of the received results and recommendations are drawn.
Key words: integration, integration groups, large business, small enterprise, franchising, franchise, commercial concession, trade mark, brand, methods of the analytical planning and forecasting.

Література 11

УДК 338.11.7

І. Драбік
Вища школа маркетингового управління та іноземних мов у м. Катовіце (Польща)

ГНУЧКІСТЬ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В ЗМІННОМУ І СКЛАДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 Драбік І., 2011

У всіх сферах економічного та соціального життя сьогодні спостерігаються динамічні зміни, і темп їх розвитку постійно зростає. Можна стверджувати, що в світі навколо нас постійні незмінні речі починають змінюватись. Гнучкість визначається по-різному, зокрема через різноманіття шляхів і можливостей, які зумовлює обслуговування її високого рівня. Швидкість реакції на зміни може залежати від різних чинників. Сучасні організації стикаються з одним з найважливіших завдань розуміння того, що означають для них зміни і як отримувати з цього вигоду.
Ключові слова: гнучкість організації, мінливість і складність навколишнього середовища, зміни в компанії, типи змін, управління змінами.

І. Drabi
School of Marketing Management and Foreign Languages in Katowice

FLEXIBILITY OF ORGANIZATION AS A CONDITION OF DEVELOPMENT IN VARIABLE AND COMPLEX ENVIRONMENT

Dynamic changes take place in all areas of economic and social environment, and the rate of their occurrence is constantly growing. It can be said, that “in the world around us the only constant thing is inconstancy”. Flexibility is defined differently, among others because of the diversity of ways of seeing the opportunities available thanks to its high level. The rate of reaction to changes may depend on various factors. Modern organizations face a major task of understanding what the changes mean to them and how to make them beneficial.
Key words: flexibility in the organization, variability and complexity of the environment, a change in the company, the types of changes, change management.

Література 22

УДК [334.012.34:351.863](075)

А.С. Завербний*, М. І. Копитко**
*Національний університет “Львівська політехніка”,
**Львівський державний університет внутрішніх справ

ДОСВІД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

© Завербний А.С., Копитко М.І., 2011

Досліджено досвід Російської Федерації у сфері гарантування економічної безпеки підприємств, при цьому зроблено акцент на охоронній діяльності, захисті інформації, розвідувальній діяльності та протидії рейдерським захопленням.
Ключові слова. Економічна безпека підприємств, розвідувальна діяльність, рейдерські атаки, інформаційна безпека, охоронно-інформаційні підприємства, процес організації безпеки на підприємстві.

A. Zaverbnyy, M. Kopytko
Lviv Polytechnic National University

EXPERIENCE OF RUSSIAN FEDERATION IN ORGANIZATION OF PROCESS OF GUARANTEING OF ECONOMIC SECURITY ENTERPRISES

In the article investigational experience of Russian Federation in the field of guaranteing of economic security of enterprises, an accent is here done on protective activity, defence of information, secret service activity and counteraction a reyder capture.
Key words. Economic security of enterprises, secret service activity, reyder attacks, defence of information, protectively informative enterprises, process of organization of safety on an enterprise.

Література 11

УДК 658.589

Г.М. Захарчин, О.В. Юринець
Національний університет “Львівська політехніка”

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

© Захарчин Г.М., Юринець О.В., 2011

Обґрунтовано необхідність використання системного підходу до формування концепції конкурентоспроможності та розкрито його зміст. Охарактеризовано фактори впливу на конкурентоспроможність на кожному ієрархічному рівні суб’єктів конкурентних відносин, розглянуто джерела формування конкурентних переваг і виділено фактор організаційної культури як домінуючий в структурі конкурентних переваг, описано трансформацію індивідуальних ознак конкурентоспроможності особистості в колективної.
Ключові слова: конкурентоспроможність, системність, конкурентна політика, конкурентні переваги, організаційна культура.

G.M. Zakharchin, O.V. Yurinec
Lviv Polytechnic National University

APPROACH OF THE SYSTEMS TO COMPETITIVENESS

Grounded necessity of the use of approach of the systems to forming of conception of competitiveness and his maintenance is exposed. The factors of influence are described on a competitiveness at every hierarchical level of subjects of competition relations, the sources of forming of competitive edges are considered and selected factor of organizational culture as dominant in the structure of competitive edges, transformation of individual signs of competitiveness of personality is described at collective.
Key words: competitiveness, system, competition policy, competitive edges, organizational culture.

Література 7

УДК 65.014.1:65.018

А.Б. Зубкова, Т.В. Данько
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ: ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД КУЛЬТУРИ ЯКОСТІ

© Зубкова А.Б., Данько Т.В., 2011

Відомі моделі конкурентоспроможності підприємства, що розглядають фактор якості продукції, є статичними та не враховують динамічний характер змін під час управління якістю та формування культури якості на окремому підприємстві. Запро¬понована модель конкурентоспроможності підприємства з урахуванням динамічного впливу культури якості сприяє управлінню темпом росту експортної діяльності підприємства.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, якість, управління якістю, культура якості, експорт.

А.B. Zubkova, Т.V. Danko
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE: RELATIONSHIP WITH QUALITY CULTURE

Research shows that available enterprise`s competitiveness models, which take in to account quality factor, are static. These models don’t include the impact of the dynamic nature of changes caused by quality management and quality culture development at the particular enterprise. Suggested competitiveness model considers the dynamic impact of quality culture on the export growth rate at the enterprise.
Key words: enterprise competitiveness, quality, quality management, quality culture, export.

Література 28

УДК 65.015.3:330.526.5

Ю.В. Калиніченко
Національний університет “Львівська політехніка”

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ВАРТОСТІ МАЙНА ТА ЇХ МІСЦЕ У СТРАТЕГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Калиніченко Ю.В., 2011

Досліджено у прикладному аспекті теорію вартості, теорію оцінювання вартості, теорію проведення оцінювання. Визначено роль оцінювання у системі стратегічного менеджменту. Систематизовано підходи до визначення видів вартості майна за джерелом походження та сферою застосування. Запропоновано доповнення до переліку видів вартості, наведене у Національному стандарті № 1.
Ключові слова: теорія вартості, теорія оцінювання вартості, теорія проведення оцінювання, стратегічний менеджмент, види вартості майна.

J.V. Kalуnichenko
Lviv Polytechnic National University

THE SYSTEMATIZATION OF APPROACHES TO DETERMINATION OF TYPES OF PROPERTY VALUE AND THEIR PLACE IS IN STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE

The value theory, the valuation theory, the appraisal theory are explored in the applied aspect. The role of valuation is certain in the system of strategic management. The approaches to determination of types of property value after the source of origin and application domain are systematized. The addition to the list of types of value, resulted in the National standard № 1, is offered.
Key words: the value theory, the valuation theory, the appraisal theory, the strategic management, the types of property value.

Література 21

УДК 337.125

Т.М. Качала, В.І. Дармограй
Черкаський державний технологічний університет

ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ І МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА

© Качала Т.М., Дармограй В.І., 2011

Визначено основні економічні форми регулювання соціального розвитку господарських систем. Розкрито сутність поняття “економічний механізм” та досліджено класифікацію економічних механізмів за Анрі Кульманом.
Ключові слова: розвиток, економічний механізм, господарська система.

Т.M. Каchаlа, V.I. Darmogray
Cherkasy State Technological University

ECONOMIC REGULATION OF FORMS AND METHODS OF SOCIAL ECONOMIC SYSTEMS: METHODOLOGY AND PRACTICE

The paper defines the main forms of economic regulation of social development of economic systems. The essence of the concept of “economic mechanism” and studied the classification of economic mechanisms for Henry Kulman.
Key words: development, economic mechanism, the economic system.

Література 7

334.722 : 338.26 : 330.34

Я.М. Кашуба
Національний університет “Львівська політехніка”

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ

© Кашуба Я.М., 2011

Розкрито та обґрунтовано механізм конкурентної політики підприємництва, що базується на сполученні інституційних важелів управління та внутрішніх процесів самоорганізації.
Ключові слова: підприємництво, стратегії розвитку, конкурентна політика, інституційний механізм, процеси самоорганізації

Ya.M. Каshubа
Lviv Polytechnic National University

REALIZATION OF ENTERPRISE`S COMPETITIVE POLICY WHIS INFLUENCE OF INSTITUCION MECHANISMS AND SELF-ORGANIZATION PROCESSES

This paper is devoted to the ground of competition policy mechanism of enterprise which is based on connection of institucional levers of management and internal processes of self-organizacion.
Key words: enterprise, development’s strategys, competitive police, institution mechanism, self-organization processes

Література 12

УДК 322.025.28+338.45.01

І.В. Климовець
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ, СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ

© Климовець І.В., 2011

Розглянуто сучасний стан енергетичного ринку. Проаналізовано роботи таких учених, як Л.С. Біляєва, Пітер Ван Дорен, І.А. Франчук та ін. Виявлено явні проблеми на цьому етапі розвитку паливно-енергетичного комплексу. Запропоновано багато способів покращання енергетики України загалом та способи нейтралізації причин, що негативно впливають на процес приватизації. Обгрунтовано напрям удосконалення енергетичної галузі України. Зокрема розглянуто актуальне на цей момент питання приватизації та корпоратизації енергетичного ринку.
Ключові слова: приватизація, корпоратизація, енергоресурси, паливно-енергетичний комплекс, стратегічний інвестор.

I.V. Klymovets
Lviv Polytechnic National University

PRIVATIZATION OF ENERGY COMPANIES IN UKRAINE: PROSPECTS, PROBLEMS AND METHODS OF

The energy market is in a difficult position, being on the background of this debate. In this paper the current status of the energy market. Analyzed the work of scholars such as LS Bilyaeva, Pieter VanDorena, IA Franchuk, and others. There are obvious problems at this stage of development of fuel-energy complex. A number of ways to improve the Energy of Ukraine as a whole, and how to neutralize the causes that negatively affect the process of privatization. The ways to improve the energy sector of Ukraine. Specifically considered relevant at the moment the issue of privatization and corporatization vyschezhaduvanoyi industry.
Key words: privatization, corporatization, energy, fuel and energy complex, strategic investor.

Література 8

Syndicate content