№ 24 (2012)

УДК:231.01

Василь Климончук
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

УКРАЇНСЬКА “МАЛОРОСІЙЩИНА” – ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ СВОБОДІ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЮ

© Климончук В., 2012

Розглядаються складні процеси становлення української державності, осмислюються проблеми модернізації української нації впродовж історичної спадщини, особливостей її самоорганізації, осягнення складних процесів диференціації і самоідентифікації українців. З’ясовано значення та роль свободи у духовній сфері суспільства як чинника становлення демократичної політичної системи в Україні.
Ключові слова: політична культура, політичні міфи, демократія, цінності, політичні свободи, громадянське суспільство.

Vasyl Klymonchyk

UKRAINIAN “MALOROSIYSCHINA” IS THREAT NATIONAL FREEDOM AND CREATION OF THE STATE

We consider the complex processes of the Ukrainian statehood, conceptualized the problem of modernization of the Ukrainian nation during the historical heritage, its features of self-comprehension of the complex processes of differentiation and self Ukrainian. Explained the importance and role of freedom in the spiritual sphere of society, as a factor in the formation of a democratic political system in Ukraine.
Key words: political culture, political myths, democracy, values, political freedoms, civil society.

ЛІТЕРАТУРА 10

УДК: 323.1

Галина Луцишин
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ У ПРОЦЕСІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНИ

© Луцишин Г., 2012

Аналізується вплив зовнішньополітичних чинників на процес національної консолідації в Україні. Основну увагу приділено аналізу таких зовнішньополітичних чинників, як діяльність міжнародних організацій, етнічних батьківщин національних меншин, діяльність української діаспори у напрямі національної консолідації та вплив євроінтеграційних процесів.
Ключові слова: нація, національна консолідація, етнополітика, етнічна інтеграція, національна ідея, національна еліта, міжнародні організації.

Halyna Lutsyshyn

FOREIGNPOLITIC FACTORS IN THE PROCESS OF NATIONAL CONSOLIDATION OF UKRAINE

The article analyzes the foreignpolitic factors is on the process of development of nation and national consolidation in Ukraine. In the article basic attention is spared to the analysis of activity of international organizations, influence of the separate states and their national minorities, activity of the Ukrainian diaspore in the direction of national consolidation and influence of eurointegration processes.
Key words: nation, national consolidation, этнополитика, ethnic integration, national idea, national elite.

ЛІТЕРАТУРА 8

УДК: 32.019.5(477)“712”

Зоряна Свирид
Львівський національний університет імені Івана Франка

ВИТОКИ, CУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

© Свирид З., 2012

Розглянуто витоки політичного консультування. Проаналізовано теоретичні підходи до розуміння сутності політичного консалтингу. Розкрито особливості співвідношення понять політичного консультування, менеджменту, маркетингу, іміджмейкінгу та зв’язків з громадськістю. Визначено перспективи дослідження політичного консультування в Україні порівняно із зарубіжним досвідом.
Ключові слова: політичний консалтинг, радник, менеджмент, маркетинг, іміджмейкінг, зв’язки з громадськістю.

Zoryana Svyryd

ORIGINS, ESSENCE AND MAIN APPROACHES TO DEFINITION OF POLITICAL CONSULTING AT THE MODERN STAGE

The article highlights the origins of the political consulting and analyses theoretical approaches to understanding of the essence of the political consulting. The peculiarities of correlation between such notions as political consulting, management, marketing, image making, and public relations were examined, and the perspectives of research of the political consulting in Ukraine versus foreign experience were determined.
Key words: political consulting, consultant, management, marketing, image making, public relations.

ЛІТЕРАТУРА 21

УДК: 321.01 (477)

Лариса Четверікова
Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОБЛЕМА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

© Четверікова Л., 2012

Досліджено суть та проблеми інституалізації соціального капіталу як необхідної передумови становлення громадянського суспільства. Розглянуто стан та перспективи розвитку соціального капіталу в Україні.
Ключові слова: громадянське суспільство, соціальний капітал, довіра, мережі громадської активності.

Larysa Chetverikova

THE PROBLEM OF INSTITUTIONALIZATION OF SOCIAL CAPITAL AS A CONDITION PRECEDENT TO DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE

The article briefly outlines the essence and problems of institutionalization of social capital as a condition precedent to development of civil society and examines the state and prospects of development of social capital in Ukraine.
Key words: civil society, social capital, trust, public activity networks.

ЛІТЕРАТУРА 14

УДК: 32.019.51

Леся Балуцька
Львівський національний університет імені Івана Франка

ЯВИЩЕ АРТЕФАКТУ У ТРАКТУВАННІ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

© Балуцька Л., 2012

Подано приклади трактування явища громадської думки як штучного продукту. Розглянуто основні підходи до тлумачення громадської думки: як артефакту, як способу маніпулювання свідомістю, як наперед заданого та зумовленого явища. Обґрунтовано та доведено, що громадська думка у процесі еволюції набуває ознак повноцінного суспільно-політичного інституту і втрачає ознаки штучного та відпрацьованого продукту.
Ключові слова: громадська думка, артефакт, маніпулювання, інститут.

Lesja Balucjka

THE PHENOMENON OF ARTIFACT IN PUBLIC OPINION’S INTERPRETATION

The examples of public opinion’s interpretation as artificial product are given. The main approaches to public opinion’s explanation are considered as artifact, as the mean of consciousness’ manipulation as the phenomenon which is set beforehand. It is proved that the public opinion in his development and in the process of evolution gets the features of full value social political institute and loses the characteristics of artificial and worked product.
Key words: public opinion, artifact, manipulation, institute.

ЛІТЕРАТУРА 11

УДК: 32.321.327.8

Леся Дорош
Національний університет “Львівська політехніка”

“СЛАБКІСТЬ” ДЕРЖАВИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ

© Дорош Л., 2012

Розглянуто проблему “слабкості” держави на міжнародній арені. Проаналізовано підходи дослідників щодо визначення ознак таких держав та основні терміни, які використовуються для позначення цього явища. Стверджується, що подолання стану “слабкості” певної держави є складним і довготривалим процесом, учасниками якого повинні бути як суб’єкти внутрішньої політики, здатні інтегрувати різні сегменти суспільства, так і міжнародна спільнота.
Ключові слова: держава, міжнародний актор, міжнародні відносини, сила, слабкість держави, держава, що занепадає, квазідержава.

Lesya Dorosh

WEAKNESS OF THE STATE ON THE INTERNATIONAL SCENE: THE PROBLEM OF DETERMINATION OF THE CONTENT OF CONCEPT

In the article is considered the problem of the weakness of the state on the international scene. It is analyzed the points of view of researchers on the determination of the features of such states and main concepts, which are used to designation of this phenomenon. It is asserts that an overcoming the condition of the weakness of the state is complicated and durable process, the participants of which should be as the subjects of internal policy, which could integrate different segments of society, as well as international community.
Key words: state, international actor, international relation, strength, weakness of the state, failed state, guasi state.

ЛІТЕРАТУРА 15

УДК: 321.64

Марія Мілова, Світлана Дмитрашко
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,
Одеська державна академія холоду

ТОТАЛІТАРНІ РЕЖИМИ: ІДЕОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІЛЕЙ, ФОРМ І МЕТОДІВ ВОЛОДАРЮВАННЯ

© Мілова М., Дмитрашко С., 2012

Розглянуто теоретичні аспекти взаємовпливу ідеології та конкретно-історичних форм володарювання на прикладі фашизму і націонал-соціалізму. Проаналізована сутність праворадикальної ідеології, причини її виникнення, форми впливу та можливі загрози у контексті демократичного розвитку.
Ключові слова: тоталітарний режим, політична ідеологія, фашизм, націонал-соціалізм, радикалізм, праворадикальні рухи.

Marija Milova, Svitlana Dmytrashko

TOTALITARIAN MODES: IDEOLOGICAL GROUND OF AIMS, FORMS AND METHODS OF DOMINION

The article researches the theoretical aspects of the mutual influence of an ideology and particular-historical forms of reigning on the Fascism's and the National-Socialism's example. The author analyzes the essence of right- radical ideology, the reasons of its appearance, forms of its influence as well as probable threats in the context of democratic development.
Key words: the totalitarian regime, political ideology, fascism, national socialism, radicalism, right-radical movements.

ЛІТЕРАТУРА 12

УДК: 324:342.843

Микола Бучин
Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПУ ВІЛЬНИХ ВИБОРІВ У ВИБОРЧОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

© Бучин М., 2012

Проаналізовано правові аспекти регулювання принципу вільних виборів в українському виборчому законодавстві; охарактеризовано правове регулювання таких складових принципу вільних виборів, як альтернативні методи голосування та участь правоохоронних органів у виборчому процесі.
Ключові слова: демократія, вибори, виборче законодавство, демократичні принципи виборів, принцип вільних виборів.

Mykola Buchyn

SOME ASPECTS OF LEGAL ADJUSTING OF PRINCIPLE OF FREE ELECTIONS ARE IN ELECTORAL LEGISLATION OF UKRAINE

In the article the legal aspects of adjusting of principle of free elections are analysed in the Ukrainian electoral legislation. An author spares considerable attention description of the legal adjusting of such constituents of principle of free elections, as alternative methods of voting and participation of law enforcement authorities in to the electoral process.
Key words: democracy, elections, electoral legislation, democratic principles of elections, principle of free elections.

ЛІТЕРАТУРА 16

Микола Гетьманчук, Олег Поцюрко
Львівський державний університет внутрішніх справ

ІЗ ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СВОБОДИ ОСОБИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

© Гетьманчук М., Поцюрко О.., 2012

Mykola Hetmanchuk, Oleg Pocjurko

Рецензія на монографію:
Вдовичин І. Свобода особи в правій українській політичній думці (20 – 30 рр. ХХ ст.): монографія / І. Вдовичин. – Івана-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 512 с.

УДК: 94 (477.8) “1920/1923”

Надія Литвин
Львівський національний університет імені Івана Франка

МІЖ АНТАНТОЮ ТА БІЛЬШОВИЦЬКОЮ РОСІЄЮ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЗУНР У 1920 – 1923 рр.

© Литвин Н., 2012

Показана реорганізація зовнішньополітичної служби Західно-Української Народної Республіки після еміграції її уряду до Відня, проаналізовано взаємини галицької дипломатії з країнами Антанти, Чехословаччиною, радянськими республіками, Україною і Росією на початку 20-х рр. ХХ ст.
Ключові слова: Західно-Українська Народна Республіка, дипломатія, зовнішня політика, Антанта, Чехословаччина.

Nadiya Lytvyn

BETWEEN ENTENTE AND BOLSHEVIK RUSSIA: MAIN TRENDS IN FOREIGN POLICY OF WUNR (WEST UKRAINIAN NATIONAL REPUBLIC) IN 1920–1923 YEARS

The article showed the reorganization of the foreign policy service of the West Ukrainian National Republic after emigration of its government to Vienna, analyzed the relationship between Galician diplomacy with the countries of the Entente, Czechoslovakia, the Soviet republics of Ukraine and Russia in the early 20-ies of XX century.
Key words: West Ukrainian National Republic, diplomacy, foreign policy, Entente, Czechoslovakia.

ЛІТЕРАТУРА 37

УДК: 261.6

Оксана Волинець
Національний університет “Львівська політехніка”

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У ПРАЦЯХ ПАПИ ІВАНА ПАВЛА ІІ

© Волинець О., 2012

Досліджуються праці папи Івана Павла ІІ, у яких основна увага зосереджена на проблемах соціального та культурного розвитку народів світового співтовариства; ролі Церкви у подоланні негативних наслідків глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, Церква, людина, суспільство, культура, благо, мораль, солідарність, істина.

Oksana Volynets

A SOCIOCULTURAL ASPECT OF GLOBALIZATION IN WORKS OF YOAN PAUL II

The works by Joan Paul investigated and their main attention is concentrated on the social and cultural problems of world’s peoples concords development; the role of the Church in overcoming of negative conseguences of globalization.
Key words: globalization, Church, men, society, culture, blessing, moral, solidarity, verity.

Література 15

УДК: 316:061.213 (477)

Оксана Кулеба
Національний університет “Львівська політехніка”

МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ: РІЗНОВИДИ, СУСПІЛЬНІ ФУНКЦІЇ ТА ПРОБЛЕМА АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

© Кулеба О., 2012

Розглянуто один з найважливіших інститутів громадянського суспільства – молодіжні громадські організації. Проаналізовано і синтезовано терміни, що їх використовують українські та зарубіжні дослідники щодо визначення молодіжних громадських організацій. Визначено рівень залученості молодіжних громадських організацій різного рівня до суспільно-політичної діяльності.
Ключові слова: молодь, молодіжні громадські організації, демократія, суспільство, інститут громадянського суспільства, соціальна група, громадська організація, політична партія, студентська організація.

Oksana Kuleba

YOUTH PUBLIC ORGANIZATION: VARIETY, SOCIAL FUNCTIONS AND HOW TO STIMULATE THEIR ACTIVITY

The article deals with one of the most important institutions of civil society - the youth organization. Analyzed and synthesized the terms that are used in Ukrainian and foreign researchers on the definition of youth organizations. Defined level of involvement of youth organizations at various levels to the social and political activities.
Key words: young people, youth social organizations, democracy and society, civil society, social group, social organization, political party, student organizations.

ЛІТЕРАТУРА 10

УДК: 070:94(477)

Оксана Хімяк
Національний університет “Львівська політехніка”

УКРАЇНСЬКА ПРЕСА НА АМЕРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

© Хімяк О., 2012

Розглядається діяльність української преси на Американському континенті як важливої складової частини загальної історії української преси і засобу зв’язку між самими емігрантами та з Україною. Досліджується роль часописів у суспільно-культурному та національно-політичному житті емігрантів.
Ключові слова: єдність і консолідація нації, українська еміграційна преса, політичні часописи.

Oksana Khimyak
THE UKRAINIAN PRESS IS ON AMERICAN CONTINENT (END 19 – BIG. 20 CENTURY)

The work considers the importance of Ukrainian press and its influence on American continent as an essential and entire part of Ukrainian press history, which emphasizes a crucial connection (link) among emigrants and the way of communication with Ukraine. It researches the role of periodicals in socio-cultural, national and political emigrants’ life.
Key words: political periodicals, nations’ unity and consolidation, Ukrainian emigrant press.

ЛІТЕРАТУРА 9

УДК: 32.001(=512.19)

Оксана Щерба
Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

КРИМСЬКОТАТАРСЬКА СПІЛЬНОТА ЯК СУБ’ЄКТ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

© Щерба О., 2012

Розкрито сутність поняття “суб’єкт політики”, висвітлено різні підходи до визначення суб’єктів політики у суспільстві. Проаналізовано трактування правового статусу суб’єктів українського суспільства у чинному законодавстві.
Ключові слова: суб’єкт політики, етнічна спільнота, корінний народ, соціумотворення, національна меншина.

Oksana Shcherba

CRIMEAN TATARS COMMUNITY AS A SUBJECT OF POLICY: THEORETICAL ASPECT

The article deals with the essence of “subject of policy” concept, different approaches to defining subjects of policy in the society are highlight. The interpretation of the legal status of Ukrainian society subjects in the current legislation is analyzed.
Key words: subject of policy, ethnic community, indigenous people, socio creation, national minority.

ЛІТЕРАТУРА 17

УДК: 355/359(477):327

Олег Івахів
Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ
У ВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЄВРАЗІЙСЬКОГО РЕГІОНУ

© Івахів О., 2012

Досліджуються аспекти співпраці незалежної України з країнами євразійського регіону у військовій сфері. Визначено основні чинники, які визначають цю співпрацю. Проаналізо¬вано перспективи розвитку взаємин України у військовій сфері із євразійськими країнами через призму концепції євразійства.
Ключові слова: Україна, Російська Федерація, співпраця, військова сфера, євразійський регіон.

Oleg Ivahiv

UKRAINIAN ARMED FORSES: STATUS AND PARTICIPATION PERSPECTIVES IN MILITARY ASSOCIATION OF EURASIAN REGION

The military policy aspects of cooperation of independent Ukraine with the countries of eurasia region are analyzed. Define basic factors which determine this cooperation. The perspectives of development of Ukraine mutual relationship in the military with the eurasia countries through the prism of conception of eurasianism are analysed.
Key words: Ukraine, Russian Federation, cooperation, the military, Eurasian region.

ЛІТЕРАТУРА 17

УДК: 32:364.652.4:911.375.1

Олег Качан
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНФЛІКТОГЕННІ НАСЛІДКИ СУЧАСНИХ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТІ

© Качан О., 2012

Досліджуються можливі дестабілізаційні наслідки, зумовлені урбанізаційними процесами. Розглядаються ризики виникнення гуманітарних катастроф, соціально-політичних конфліктів, а також необхідні умови для актуалізації цих ризиків.
Ключові слова: політична демографія, урбанізація, конфлікти, гуманітарні катастрофи.

Oleg Kachan

CONFLICT-INDUCING CONCEQUENCES OF MODERN URBANIZATION PROCESSES IN THE WORLD

The article examines possible destabilizing consequences caused by urbanization processes. The risks of onset of humanitarian disasters and socio-political conflicts as well as conditions needed for the actualization of these risks are considered.
Key words: political demography, urbanization, conflicts, humanitarian disasters.

ЛІТЕРАТУРА 17

УДК: 322.2:2-67

Олександр Горбач
Національний університет “Львівська політехніка”

ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМИ “ПОЛІТИКА-РЕЛІГІЯ”

© Горбач О., 2012

Досліджено феномен суспільних явищ політики і релігії у перерізі їх взаємодії, вивчено історичний досвід такого взаємного впливу. Окреме місце відведено аналізу практичного застосування закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.
Ключові слова: політика, релігія, система.

Olexandr Gorbach

INTERACTION OF THE SYSTEM “POLICY – RELIGION”

The article explores the phenomenon of social phenomena politics and religion in the context of their interaction, exploring the historical experience of such mutual influence. A separate analysis is given to the practical application of the Law of Ukraine “On Freedom of Conscience and Religious Organizations”.
Key words: politics, religion, the system.

ЛІТЕРАТУРА 10

УДК 349.6:556

Ольга Івасечко
Національний університет “Львівська політехніка”

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

© Івасечко О., 2012

Розглянуто участь Європейського Союзу у координації європейської екологічної політики. Його роль у міжнародній співпраці в галузі охорони довкілля, зокрема, у вирішенні таких глобальних проблем, як перспектива кліматичних змін, руйнування озонового шару, охорона біорозмаїття тощо. Проаналізовано особливості співробітництва між Україною та ЄС в екологічній сфері. Акцентовано увагу на процесі адаптації екологічного законодавства України до стандартів ЄС у галузі охорони довкілля.
Ключові слова: охорона довкілля, екологічна політика, процес адаптації законодавства, правоохоронні дії.

Olga Ivasechko

THE COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND EUROPEAN UNION IN THE FIELD OF ENVIRONMENT PROTECTION

There was considered the role of the EU in the European ecological policy coordination, it's participation in the international cooperation in the field of environmental control, particularly, in solving the global problems like perspective climate change, destruction of the ozone layer, protection of biodiversity and others. The features of collaboration are analyzed between Ukraine and EU in an ecological sphere. There was emphasized the process of adaptation the Ukrainian ecologic legislations according to the EU norm in the field of environment protection.
Key words: an environment protection, an ecological policy, the process of adaptation the legislation, a law-enforcement actions.

ЛІТЕРАТУРА 10

УДК: 323

Роман Пасічний
Національний університет “Львівська політехніка”

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

© Пасічний Р., 2012

Розглядається сучасний проект Стратегії національної безпеки України “Україна в світі, що змінюється”, розроблений Національним інститутом стратегічних досліджень. Визначаються слабкі місця і невизначеності цієї стратегії. Проаналізовано реальний стан та перспективи впровадження цього проекту.
Ключові слова: національна безпека, Стратегія національної безпеки, національний інтерес, глобалізація, національна держава.

Roman Pasichnyy

NATIONAL SAFETY OF UKRAINE IS IN EPOCH OF GLOBALIZATION

In the article the modern is examined project of Strategy of national safety of Ukraine “Ukraine in the world that changes” worked out by the National institute of strategic. The weak locations and vaguenesses of this strategy are determined. An author analyses the real state and prospects of introduction of this project.
Key words: national safety, Strategy of National safety, national interest, globalization national state.

ЛІТЕРАТУРА 5

УДК:327(477):327(438)]323.1

Руслан Демчишак
Національний університет “Львівська політехніка”

УКРАЇНА У ПОЛЬСЬКИХ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ДОКТРИНАХ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

© Демчишак Р., 2012

З’ясовано місце України у польських зовнішньополітичних доктринах міжвоєнного періоду ХХ ст. на тлі практичної політики ІІ Речі Посполитої щодо національних меншин. Проаналізовано позицію організованої західноукраїнської громадськості щодо шляхів вирішення українського питання у міжнародному вимірі. Досліджено спробу реалізації окремих постулатів доктрини “польського прометеїзму” у процесі політики “нормалізації” українсько-польських відносин 1935–1939 рр.
Ключові слова: національне питання, міжнародна політика, зовнішньополітичні доктрини, Західна Україна, СРСР, Польща.

Ruslan Demchyshak

UKRAINE IN POLISH FOREIGN-POLICY DOCTRINES IN CONTEXT OF NATIONAL POLICY OF ІІ POLISH REPUBLIC

The place of Ukraine in the polish foreign-policy doctrines of intermilitary period of ХХ century on a background the practical policy of ІІ Polish Republic in relation to national minorities is found out. Position of the organized west-ukrainian public in relation to the ways of decision of the Ukrainian question in the international measuring is analysed. The attempt of realization of separate postulates of doctrine of “polish prometeizm” in the process of “normalization” policy of ukrainian-polish relations 1935-1939 is investigated.
Key words: national question, international policy, foreign-policy doctrines, Western Ukraine, USSR, Polish Republic

ЛІТЕРАТУРА 16

УДК: 327(477+438)“1921”(091)

Тетяна Плазова
Національний університет “Львівська політехніка”

“УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ” ПІД ЧАС ПІДПИСАННЯ РИЗЬКОГО МИРНОГО ДОГОВОРУ 1921 РОКУ

© Плазова Т., 2012

Досліджуються та аналізуються українсько-польські відносини після завершення Першої світової війни. Увага акцентується на питанні державності України та перебігу польсько-радянських переговорів під час підписання Ризького мирного договору 1921 р.
Ключові слова: мирний договір, державність, більшовицька влада, українсько-польські відносини, військово-політичне становище.

Tetyаna Plazova

“UKRAINIAN QUESTION” DURING THE SIGNING RIGA TREATY OF PEASE 1921 YEAR

Investigates and analyzes the Ukrainian-Polish relations after the end of the First World War. Also focuses attention on the issue of statehood of Ukraine and the course of the Polish-Soviet negotiations during the signing of the Riga treaty of peace in 1921.
Key words: Peace treaty, statehood, the Bolshevik government, the Ukrainian-Polish relations, military-political situation.

ЛІТЕРАТУРА 19

УДК: 327.7

Уляна Ільницька
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

© Ільницька У., 2012

Комплексно та всебічно висвітлюються специфіка та особливості міжнародно-правової суб’єктності неурядових організацій. Визначено роль та політико-правовий статус неурядових організацій як суб’єктів міжнародних відносин, їх вплив на світовий політичний процес. Розкрито сутність та зміст поняття “неурядові міжнародні організації”, розглянуто їх ознаки, функції та підходи до класифікації; визначено джерела нормативно-правового регулювання; охарактеризовано форми та напрями діяльності. Значну увагу приділено аналізу механізмів взаємодії неурядових організацій з міждержавними (міжурядовими) інституціями.
Ключові слова: неурядова міжнародна організація; міжнародно-правова суб’єктність; політико-правовий статус неурядової міжнародної організації; суб’єкти міжнародних правовідносин; консультативний статус; компетенція міжнародної неурядової організації.

Uljana Ilnytska

FEATURES OF THE INTERNATIONAL AND LEGAL SUBJECTIVITY OF NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

Features and peculiarities of international and legal subjectivity of non-governmental organizations are described in the article. Role, political and legal status of non-governmental organizations as subjects of international relations, their impact on political process are defined. Essence and content of the concept “non-governmental international organization”, their characteristics, functions and approaches to classification are described. The sources of normative and legal regulation are defined. Forms and directions of activity are characterized. Considerable attention is devoted to the analysis of the interaction mechanisms between non-governmental organizations and intergovernmental institutions (intergovernmental).
Key words: non-governmental international organization; international and legal subjectivity; political and legal status of non-governmental international organization; subjects of international and legal relations; consultative status; competence of the international non-governmental organizations.

ЛІТЕРАТУРА 23

УДК: 327(477)+327(4)

Юлія Олійник
Національний університет “Львівська політехніка”

ПOРЯДОК ДЕННИЙ АСОЦІАЦІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Висвітлено основні етапи становлення відносин України з Європейським Союзом. Особлива увага надається Угоді “Про асоціацію” та особливостям її підписання, а також Порядку денному асоціації (ПДА), що передує парафуванню цієї угоди. Проаналізовано кроки вітчизняних правових інституцій України у процесі реформування, які передбачені у ПДА, інструменти, які ЄС використовуватиме для допомоги Україні у процесі імплементації цілей та пріоритетів, визначених у ПДА. Зазначена необхідність інтенсифікації процесу виконання пунктів ПДА, оскільки його моніторинг свідчить про недоопрацювання та недовиконання частини із них.
Ключові слова: Україна, Європейський Союз, Порядок денний асоціації, Угода про асоціацію.

Yuliya Oliynyk

ASSOCIATION AGENDA: STATE AND PROSPECTS OF COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND EUROPEAN UNION

Elucidated main stages of relations between Ukraine and European Union. Particular attention is paid to the Association Agreement, and it features signatures, as well as (AA), which precedes the initialling of this agreement. Analyzed the institutional steps which are in the process of the reform envisaged in the AA, and tools which European Union involved to help Ukraine in implementing the goals and priorities identified in the AA. At the same time, highlighted the necessity to intensify the process of implementation of the above AA, as the monitoring shows that there are not finishing and failure.
Key words: Ukraine, the European Union, Association Agenda, the Association Agreement.

ЛІТЕРАТУРА 11

УДК: 321.01:316.75:049.1(0.045)(477):34.08/34.07

Юрій Тишкун
Національний університет “Львівська політехніка”

В. ЛИПИНСЬКИЙ ПРО БЮРОКРАТІЮ (“ЛИСТИ ДО БРАТІВ-ХЛІБОРОБІВ”): ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ПІДҐРУНТЯ ПОГЛЯДІВ

© Тишкун Ю., 2012

Розглянуто формування поглядів В. Липинського на бюрократію під впливом ідей Ж. Сореля, Р. Міхельса, К. Маркса, А. де Токвіля. Стверджено, що основу його поглядів становлять ідеї про бюрократію, запозичені у Ж. Сореля та Р. Міхельса. Підкреслено, що під час розгляду проблеми бюрократії вітчизняний мислитель не звертався до ідей М. Вебера.
Ключові слова: бюрократія, Жорж Сорель, Роберт Міхельс, Макс Вебер, Алексіс де Токвіль.

Jurij Tyshkun

V. LYPYNSKY ABOUT A BUREAUCRACY (“LETTERS TO FELLOW FARMERS”): TO THE PROBLEM OF DETERMINING THE THEORETICAL BASIS OF HIS VIEWS

Deals with the formation of attitudes of Viacheslav Lypynsky on bureaucracy under the influence of Georges Sorel, Robert Michels, Karl Marx, Alexis de Tocqueville. It is alleged that his views were based on ideas of the bureaucracy borrowed from Georges Sorel and Robert Michels. Emphasizing that, in considering the problem of bureaucracy Ukrainian thinker did not approach the ideas of Max Weber.
Key words: bureaucracy, Georges Sorel, Robert Michels, Max Weber, Alexis de Tocqueville.

ЛІТЕРАТУРА 13

УДК: 327.8.

Ярина Турчин
Національний університет “Львівська політехніка”

“М’ЯКА СИЛА” УКРАЇНИ В ПОЛЬЩІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

© Турчин Я., 2012

Проаналізовано основні складові стратегії “м’якої сили” України в Республіці Польща на двох рівнях її реалізації – офіційному та громадському. Розглянуто такі параметри “м’якої сили” української держави, як внутрішній і зовнішній курс країни, впливовість української громади в РП, популярність української культури, робота ЗМІ у створенні українського “бренду” тощо. Зроблено висновок про потребу посилення демократичних реформ в Україні як головного інструмента реалізації “м’якої сили” держави.
Ключові слова: “м’яка сила”, Україна, Польща, параметри “м’якої сили”.

Yaryna Turchyn

“SOFT POWER” OF UKRAINE IN POLAND: FEATURES AND MECHANISMS OF IMPLEMENTATION

The basic components of Ukrainian “soft power” strategy in Poland were analyzed in this article. The evaluation was realized in two levels of its implementation, one of them was official level and another - public level. Such parameters of Ukrainian state’s “soft power” were observed as an internal and external course of the country, the influence of Ukrainian community in Poland, the popularity of Ukrainian culture, an activity of mass media in creating of Ukrainian “brand” and so on. The conclusion of this article was about need to strengthen the democratic reforms in Ukraine as the main instrument of state’s “soft power”.
Key words: “soft power”, Ukraine, Poland, parameters of “soft power”.

ЛІТЕРАТУРА 18

Syndicate content