№ 725 (2012)

УДК 330.332: 336.717

І.М. Аксьонов, О.І. Антонюк
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

© Аксьонов І.М., Антонюк О.І., 2012

Оскільки банківська діяльність вважається однією з найризикованіших, то існує потреба розроблення і запровадження прийнятних і перевірених методів оцінювання ризиків для можливості ефективного управління ними. Для того, щоб банківська установа могла забезпечувати власну прибуткову діяльність і позитивний імідж, вона повинна займатись впровадженням та вдосконаленням ризик-менеджменту.
Ключові слова: банківська система, ризик-менеджмент, управляння кредитним ризиком, комерційний банк.

ESSENCE AND NECESSITY OF BANKING RISK MANAGEMENT

© Aksionov I., Antonuk O., 2012

Since banking is one of the most risky, there is a need to develop and implement reasonable and proven methods of risk assessment to enable effective management. To banking institution could provide their own profitable and positive image, it needs an introduction and improvement of risk management.
Key words: banking system, risk management, credit risk of Management, Commercial Bank.

Література – 6

УДК 336.228.32

І.В. Алєксєєв, Р.Й. Желізняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фінансів

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й., 2012

Розглянуто організацію податкового стимулювання інноваційної діяльності в країнах Європи, детально проаналізовано податкові преференції Франції та Великобританії. Описано механізми надання податкових пільг та сильні й слабкі сторони податкових стимулів НДДКР кожної з країн.
Ключові слова: податкове стимулювання, інноваційна діяльність, європейський досвід, податки, НДДКР.

EUROPEAN EXPERIENCE TAX STIMULATION OF INNOVATION ACTIVITY

© Alekseyev I.V., Zheliznyak R.Y., 2012

The article deals with organization of the tax incentives of innovation in Europe, namely in detail considered tax preferences of France and the UK. Presented by mechanisms that provide tax benefits and strengths and weaknesses of R & D tax incentives of each country.
Key words: tax incentives, innovation, the European experience, taxes, R & D

Література – 8

УДК: 657.1

В.І. Бачинський Н.Є. Білинська*
Львівська комерційна академія,
*Національний університет “Львівська політехніка”

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК У СУЧАСНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

© Бачинський В.І., Білинська Н.Є., 2012

Розглянуто суть інформаційної системи підприємства; охарактеризовано порядок формування, вимоги щодо облікової інформації та її місце в управлінні; досліджено зміст, важливість відомостей, що розкриваються на позабалансових рахунках та їх розширення відповідно до сучасних потреб користувачів.
Ключові слова: інформація, управління підприємством, інформаційна система підприємства, інформація бухгалтерського обліку, інформація позабалансового обліку.

OFF-BALANCE ACCOUNTING IN THE ENTERPRISE MODERN INFORMATION SYSTEM

© Bachynskyj V., Bilynska N.Ye., 2012

The article considers the core issues of the enterprise information system, describes the order of its formation and the requirements necessary for the accounting information as well as its place in the management process. The article also investigates the content and the importance of the information revealed in the off-balance sheet accounts and their supplementing in accordance with the contemporary needs of the users.
Key words: information, enterprise management, enterprise information system, accounting information, off-balance accounting information.

Література – 15

УДК 338.242:658.567

Р.З. Берлінг, В.Я. Гавран *
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
*кафедра менеджменту організацій

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ВИТРАТИ: ЇХ СТРУКТУРА, СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ У ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСАХ ПІДПРИЄМСТВА

© Берлінг Р.З., Гавран В.Я., 2012

Проаналізовано еколого-економічні витрати і детально описано їх структуру. Визначено значення економічних витрат від забруднення навколишнього середовища, а також їх питому вагу в структурі загальновиробничих витрат підприємства, що може слугувати критерієм для оцінювання екологічної стійкості підприємства і використовуватися під час оцінювання економіко-екологічного потенціалу підприємства.
Ключові слова: еколого-економічних витрат, екстернальні та інтернальні витрати, пасивні та активні витрати.

THE ECOLOGICALLY-ECONOMIC COSTS: THEIR STRUCTURE, ESSENCE AND MEANING IN GENERAL PRODUCTION ENTERPRISE PROCESSES

© R. Berling, V. Havran, 2012

The analysis of ecologically-economic costs and their detailed structure are given in the article. The role of economic costs of environmental pollution and their share in the enterprise production costs structure is identified that can be a criterion to assess the ecological sustainability of enterprise and used in assessing the ecologically-economic potential of the enterprise.
Key words: ecologically-economic costs, external and internal costs, passive and active spending.

Література – 3

УДК 3.071

М.Т. Бець, Ю.Р. Сокіл
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра економіки довкілля і природних ресурсів

РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

© Бець М.Т., Сокіл Ю.Р., 2012

Розкрито сутність академічного підприємництва як складової, що формує інноваційний потенціал регіональної економіки, проаналізовано індикатори активності інноваційної діяльності Львівської області, охарактеризовано пріоритетні умови підтримки інноваційної діяльності на рівні регіону, спроектовано механізм державного сприяння комерціалізації науково-технічних розробок, визначено шляхи забезпечення подальшого розвитку і ефективного функціонування академічного підприємництва в Україні.
Ключові слова: академічне підприємництво, трансферт знань, регіональна інноваційна система, наукові установи, вищі навчальні заклади.

DEVELOPMENT OF ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP IN REGION COMPONENT OF INNOVATE POTENTIAL (FOR EXAMPLE OF LVIV REGION)

© Betz M.T., Sokil Y.R., 2012

Essence of academic enterprise is exposed, as a constituent which forms innovative potential of regional economy, the indicators of activity of innovative activity of the Lviv area are analysed, the priority terms of support of innovative activity are described at the level of region, the mechanism of state assistance commercialization of scientific and technical developments is projected, certainly ways of providing of subsequent development and effective functioning of academic enterprise in Ukraine.
Key words: academic enterprise, transfert of knowledges, regional innovative system, scientific establishments, higher educational establishments.

Література – 8

УДК 339.9

М.І. Бирка
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

© Бирка М.І., 2012

Розглянуто проблему класифікації прямих іноземних інвестицій, досліджено та систематизовано прямі іноземні інвестиції за основними ознаками, запропоновано три підходи щодо їх класифікації з метою аналізування стану їх залучення.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, еклектична парадигма, горизонтальні, вертикальні прямі іноземні інвестиції, мотиви іноземних інвесторів.

CLASSIFICATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT

© Byrka M.І., 2012

The article considers the problem of foreign classification direct investment. It systematizes and describes foreign direct investment by major characteristics and proposes three approaches to their classification in order to review the situation of their attraction.
Key words: foreign direct investment, eclectic paradigm, horizontal, vertical FDI, motives of foreign investors.

Література – 17

УДК 330.3: 330.15: 332.12 (1-21) (477): 338.14: 368.01/.04: 368.1/.9: 504.05:657.92:347.214(075.8)

М.І. Бублик, Т.О. Коропецька*
Національний університет “Львівська політехніка”,
*Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

© Бублик М.І., Коропецька Т.О., 2012

Проаналізовано відомі методи, що застосовують для розв’язання задач оцінювання величини техногенних збитків, завданих господарською діяльністю та надзвичайними ситуаціями. Обґрунтовано доцільність застосування принципів вартісного оцінювання для визначення комплексної величини техногенних збитків. Запропоновано систему превентивних заходів щодо техногенних збитків промислових підприємств в умовах формування еволюційної економіки.
Ключові слова: техногенні збитки, промислове підприємство, методи вартісного оцінювання, господарська діяльність, превентивні заходи.

ASSESSMENT OF DAMAGES TECHNOGENIC INDUSTRIAL COMPANIES IN THE FORMATION EVOLUTIONARY ECONOMICS

© Byblyk М.І., Кoropecka Т.О., 2012

This article presents the analysis of the known methods used for problem solving assessment value technological losses caused by economic activity and as a result of emergencies. The expediency of enforcement in the cost evaluation to determine the magnitude of the complex man-made damage. The system of preventive measures to man-made losses of industrial enterprises in the context of evolutionary economics is proposed.
Key words: man-made damage, industrial plant, methods of cost estimation, economic activity, preventive measures.

Література – 19

УДК 33.339.5

Н.О. Вацик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЕКСПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАСАДАХ ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

© Вацик Н.О., 2012

Розглянуто управління витратами на експортну діяльність на засадах процесно-структурованого менеджменту. Охарактеризовано реалізацію загальних функцій управління витратами на експортну діяльність з урахуванням стадій залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку. Наведено матрицю вибору стратегії залежно від стадій залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку.
Ключові слова: витрати на експортну діяльність; процесно-структурований менеджмент; стадії залучення до експортного ринку; стратегія; функції управління витратами на експортну діяльність; система управління витратами на експортну діяльність.

THE COST MANAGEMENT PECULIARITIES OF EXPORT ACTIVITY ON THE BASIS OF PROCESS-STRUCTURED MANAGEMENT

© Vatsyk N.O. 2012

The process of managing the cost of export activity on the basis of process-structured management is investigated. The implementation of common functions of management the cost of export activity including stages of involvement the entity to the export market is characterized. An matrix selection strategy based on stages of export involvement is presented.
Key words: cost of export activity; process-structured management; stages involvement in the export market; strategy, functions of management the cost of export activity; the system of management the cost of export activity.

Література – 5

УДК 332.341.35

Ю.В. Войцеховська, В.В. Войцеховська*, А.Л. Висоцький*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій,
*кафедра економіки підприємства та інвестицій

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

© Войцеховська Ю.В., Войцеховська В.В., Висоцький А.Л., 2012

Розглянуто проблеми розвитку виробничого потенціалу підприємств. Здійснено систематизацію методів прогнозування, акцентовано на використанні кількісних закономірностей відтворення виробничого потенціалу. Розглянуто варіанти розвитку на засадах самофінансування та залучення кредитних коштів. Наведено приклади використання статистичних методів прогнозування та залежностей детермінованого характеру.
Ключові слова: прогнозування, виробничий потенціал, тренд, темпи, розвиток

FORECASTING METHODS OF ENTERPRISE’S PRODUCTION POTENTIAL DEVELOPMENT

© Voytsekhovska Yu., Voytsekhovska V., Vysotskyy A., 2012

The article is considering number of enterprise’ productive capacity development problems. The systematization of forecasting methods is made, focused on the quantitative regularities use of production potential reproduction. The options for development based on self-financing and attraction of credit funds are considered. The examples of statistical forecasting methods and deterministic correlations are given.
Key words: forecasting, production potential, trend, rates of increase, development

Постановка проблеми
Прогнозування відіграє важливу роль в процесах управління. Свого часу відомий фран¬цузький філософ Огюст Конт говорив: “Знати, щоб передбачати, і передбачати, щоб управляти”. Особливості розвитку виробничого потенціалу підприємств вимагають застосування як відомих стандартних концепцій та процедур прогнозування, так і розроблення нових підходів з вико¬ристанням закономірностей економічного розвитку, зокрема на рівні підприємства. В дослідженні розглянуто напрями використання та модернізації деяких методів прогнозування щодо процесів економічного розвитку підприємств.

Література – 4

УДК 65.012.32:364.46

Х.Р. Гальчак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

© Гальчак Х.Р., 2012

Узагальнено основні теоретичні положення і визначено особливості соціально-орієнтованого менеджменту в умовах трансформаційних процесів економіки України. Наведено основні аргументи, що стимулюють розвиток соціального управління підприємством. Розглянуто принцип соціальної відповідальності як важливого елемента соціально-орієнтованого менеджменту та його значення у становленні соціального менеджменту.
Ключові слова: соціально-орієнтований менеджмент, соціальна відповідальність, етика бізнесу, соціальні технології, принципи.

PRINCIPLE OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF SOCIALLY-ORIENTED MANAGEMENT

© Galchak K.R.,2012

The basic theoretical principles and peculiarities of social-oriented management in the transformation processes of economy of Ukraine are generalized. The basic arguments that encourage the development of social enterprise management are shown. The principles of social responsibility as an important element of socio-oriented management and its role in the development of social management are investigated.
Key words: social-oriented management, social responsibility, business ethics, social technologies, principles.

Література – 11

УДК 336.01

В.В. Глущенко, А.В. Кравець*
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
*Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ НА ОСНОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ЇХ РОЗВИТКУ

 Глущенко В.В., Кравець А.В., 2012

Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти механізму оптимізації структури капіталу акціонерних товариств на основі різних критеріїв. Запропоновано формування структури капіталу за критеріями мінімізації середньозваженої вартості, рівня фінансового ризику, максимізації рентабельності загального та власного капіталу, підвищення граничної ефективності формування капіталу акціонерних товариств.
Ключові слова: акціонерне товариство, фінансово-кредитний механізм, власний та позиковий капітал, оптимізація структури капіталу, середньозважена вартість капіталу, ефективність формування капіталу.

OPTIMIZATION OF CAPITAL STRUCTURE STOCK COMPANY ON THE BASIS OF MULTI-CRITERIA APPROACH AS THE DIRECTION OF IMPROVING THE FINANCIAL AND CREDIT MECHANISM OF THEIR DEVELOPMENT

 Glyshchenko V.V., Kravets А.V., 2012

Theoretical, methodical and practical aspects of the mechanism of optimisation of structure of the capital of joint-stock companies on the basis of different criteria are investigated. Formation of structure of the capital by criteria of minimisation of the average cost, level of financial risk, maximisation of profitability of general and own capital, increase of a marginal efficiency of formation of the capital of joint-stock companies is offered.
Key words: joint-stock company, the financially-credit mechanism, own and extra capital, optimisation of structure of the capital, the average cost of the capital, efficiency of formation of the capital.

Література – 6

УДК 330.341.1

Н.С. Гронська, Р.Р. Данків, Л.П. Прийма
Національний університет “Львівська політехніка”,
Львівський державний університет внутрішніх справ

ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАКТАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АКАДЕМІЗМУ

© Гронська Н.С., Данків Р.Р., Прийма Л.П., 2012

Наведено результати дослідження фрактальних властивостей академізму, сформульована дефініція, сутність, об'єкт та предмет академізму, можливості динамічної рівно¬ваги наукових середовищ та середовищ продуктивних сил, їх адаптації до синдромів резонансної вібрацій. Визначений взаємозв'язок організаційних рівнів фрактального розподілу. Досліджено значення аналітичної функції фрактального розподілу та структуризації торсійного поля об'єктів фрактального аналізу.
Ключові слова: академізм, гомеостаз, фрактальність, вимірність, торсійність.

THE BASIS OF FRACTAL PROPERTIES RESEARCH OF ACADEMISM

© Gronska N.S., Dankiw R.R., Pryjma L.P., 2012

The article covers the results of research of fractal properties of academicism, the definition, substance, object and subject of academicism, possibilities of dynamic equilibrium of the scientific environment and environment of the productive forces, their adaptation to the syndromes of resonant vibrations are formulated. The correlation of the organizational levels of fractal distribution is determined. The role of analytic function of fractal distribution and structuring of torsion field of the fractal analysis objects is examined.
Key words: academicism, homeostasis, fractal, dimensionality, torsion.

Література –12

УДК 330.341

І.Б. Дашковська, І.О. Ступак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ УКРАЇНИ

© Дашковська І.Б., Ступак І.О., 2012

Наведено методологію оцінки конкурентоспроможності економіки країни. Проаналізовано роль та стан фінансового забезпечення інноваційної активності промислових підприємств. Наголошено на важливості стратегічного управління конкурентоспроможністю з метою активізації інноваційної діяльності промислових підприємств України.
Ключові слова: інноваційна діяльність, фінансове забезпечення, промислові підприємства, стратегічне управління, конкурентоспроможність.

FINANCIAL PROVIDING ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES INNOVATING ACTIVITY COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF UKRAINE

© Dashkovska I.B., Stupak I.O., 2012

The paper presents the methodology for evaluation of the economy competitiveness. The role and status of financial support for innovative activity of industrial enterprises are analyzed. The importance of strategic management with the aim of activation of innovative activity of industrial enterprises of Ukraine is emphasized.
Key words: innovation activity, financial support, industrial enterprises, strategic management, competitiveness.

Література – 11

УДК 658:001.895

Я.В. Демків
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ У МАШИНОБУДУВАННІ

© Демків Я.В., 2012

Виокремлено основні перешкоди діяльності вітчизняних підприємств на ринку високотехнологічних товарів. Розглянуто чинники, що перешкоджають розвитку високотехнологічних виробництв у вітчизняному машинобудуванні. За результатами опитування виділено особливості діяльності та типи вітчизняних підприємств-виробників високотехнологічних товарів у машинобудувані. Проаналізовано перспективи розвитку високотехнологічних виробництв у вітчизняному машинобудівному секторі.
Ключові слова: високотехнологічне виробництво, машинобудівне підприємство, інноваційна активність, винахідницька активність, технологічний прорив.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF HIGH TECH PRODUCTION IN DOMESTIC MACHINE-BUILDING SECTOR

© Demkiv Y.V., 2012

The main obstacles for national enterprises to market high-tech goods are pointed out. The main factors that hinder the development of high-tech production in the domestic machine-building sector are described. The special features and types of the national manufacturers of high-tech goods in machine-building sector are highlighted according to the results of the survey. The prospects of high-tech industries in the domestic machine-building sector are analyzed.
Key words: high-tech manufacturing, machine-building enterprise, innovation activity, inventive activity, technological breakthrough.

Література – 12

УДК 331.865

О.М. Дзюба, В.П. Зюзіна
Національний транспортний університет,
кафедра економіки

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВНУТРІШНЬОЇ СКЛАДОВОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Дзюба О.М., Зюзіна В.П., 2012

Розглянуто внутрішні складові системи корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), проаналізовано сучасні теоретичні основи визначення ефективності впровадження КСВ, показники оцінювання ефективності, запропоновано та обґрунтовано виокремлення внутрішніх складових КСВ та визначення їх ефективності саме для персоналу підприємства.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, концепція потрійного результату, персонал, захист і безпека працюючих.

INTERNAL COMPONENT OF ENTERPRISE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

© Dziuba O., Ziuzina W. 2012

The article is analyzed the internal components of corporate social responsibility (hereafter – CSR), the theoretical foundations of modern definition of the effectiveness of CSR performance evaluation of efficiency is proposed and justified the selection of internal components of CSR and determine their effectiveness is for company staff.
Key words: corporate social responsibility, the concept of a triple effect, protection and safety of employees.

Література – 7

УДК 658.012.32:330ю341.1

В.І. Довбенко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ СИСТЕМНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ

© Довбенко В.І., 2012

Розглянуто завдання успішного здійснення процесів трансформації інноваційного потенціалу розвитку промислових підприємств України за умов кризових явищ в економіці. Запропоновано механізм, інструменти та форми участі у процесах оновлення потенціалу розвитку науки, бізнесу, держави та громадських організацій, які підвищать конкурентоспроможність економіки й зміцнять позиції вітчизняних промислових підприємств на світових ринках.
Ключові слова: інноваційний потенціал, трансформація потенціалу, розвиток промислових підприємств, механізми оновлення потенціалу розвитку.

TRANSFORMATION OF INNOVATION POTENTIAL OF DEVELOPMENT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONDITIONS OF THE SYSTEM CRISIS PHENOMENA IN ECONOMY

© Dovbenko V.I., 2012

The tasks of successful realization of transformation processes of innovation potential of the industrial enterprises development in Ukraine in conditions the crisis phenomena in economy are considered. The mechanism, tools and forms of participation during updating potential of development the science, business, states and public organizations which allow to increase competitiveness of economy and to strengthen positions of the domestic industrial enterprises on global markets are offered.
Key words: innovation potential, transformation of potential, development of the industrial enterprises, mechanisms of updating the potential of development

Література – 12

УДК 658.589

В.Г. Дюжев
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”,
кафедра організації виробництва та управління персоналом

ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ДО ТЕХНОЛОГІЙ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

© Дюжев В.Г., 2012

Запропоновано підхід щодо підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики на основі формування типових інноваційних грошових потоків від реалізації їхніх можливостей. Наведено модель взаємодії витратних грошових потоків та інноваційних прибуткових грошових потоків у конкретних умовах зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Показано поетапні шляхи зниження терміну окупності технологій НВЕ в результаті комплексних заходів.
Ключові слова: інноваційна сприйнятливість, нетрадиційна відновлювана енерге¬тика, ефектостворюючі фактори, інноваційні грошові потоки, термін окупності.

INCREASE OF INNOVATIVE ALTERNATIVE TECHNOLOGIES SUSCEPTIBILITY TO RENEWABLE ENERGY BASED OF CASH FLOWS

© Dyuzhev V.G., 2012

An approach to increase the susceptibility innovative by enterprises to non-traditional renewable energy technologies based on the formation of innovative model cash flows from the sale of their capabilities. The model of interaction costly and cash flow of innovative revenue cash flow in the concrete conditions of external and internal environment. Showing incremental ways to reduce the payback period as a result of alternative renewable energy technology integrated activities.
Key words: innovation susceptibility, alternative renewable energy, the effect of forming factors, innovative cash flow, payback period.

Література – 7

УДК 658 : 012. 26 (75.8)

Г.І. Кіндрацька, Л.В. Коваль, Ю.І. Кулиняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

© Кіндрацька Г.І., Коваль Л.В., Кулиняк Ю.І., 2012

Досліджено сутність та взаємозв’язок між поняттями “економічний потенціал” та “конкурентний потенціал” підприємства, їх структуру. Запропоновано оцінювати конкурентоспроможність економічного потенціалу підприємства за одно- і багато-критеріальним методами. Проаналізовано еволюцію підходів до визначення місця конкурентного потенціалу в розробленні конкурентної стратегії підприємства.
Ключові слова: економічний потенціал, конкурентний потенціал, конкуренто-спроможний потенціал, оцінка потенціалу, конкурентна стратегія підприємства.

COMPETITIVENESS IDENTIFICATION OF THE ENTERPRISE ECONOMIC POTENTIAL

© Kindratska G.I., Koval L.V., Kulinyak Y.I., 2012

The essence and correlation between “economic potential” and “competitive potential” and their structure were investigated. It is proposed to evaluate enterprise economic potential competitiveness for single and multi-criteria methods. The evolution approaches determination of the competitive potential position in competitive business strategy development were analysed.
Key words: economic potential, competitive potential, competitiveness, evaluation of potential, the competitive strategy of the enterprise.

Література – 21

УДК 004.9, 654.01, 658.512, 69.059.7, 519.6

А.В. Калмиков
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського “ХАІ”

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ В РОЗРОБЦІ IT-СИСТЕМ НА Основі декомпозиції АРХІТЕКТУРИ

© Калмиков А.В., 2012

Розглянуто проблеми забезпечення ефективного управління ресурсами у проектах розроблення складних інформаційних систем. Пропонується розглядати забезпечення ресурсами таких проектів, враховуючи групи характеристик та властивостей (страти) і декомпозицію об’єктів проектування на неподільні компоненти. Це дає змогу точніше оцінювати потреби у спеціалізації та кваліфікації виконавців.
Ключові слова: декомпозиція, ресурси, кваліфікація виконавця, управління проектом.

RESOURCE MANAGEMENT IN IT-SYSTEMS DEVELOPMENT BASED ON ARCHITECTURE DECOMPOSITION

© Кalmykov А.V., 2012

The paper considers problems of effective resources management in the development projects of the complicated information systems. It is proposed to consider the resources provisioning for such projects, taking into account groups of characteristics and properties (stratums) and the decomposition of designed objects onto indivisible components. This allows estimate more accurately needs for specialization and skills of performers.
Key words: decomposition, resources, performer skills, project management.

Література – 12

УДК 330.341.1:655.41

Є.В. Канченко
Національний технічний університет України “КПІ”,
кафедра міжнародної економіки

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

© Канченко Є.В., 2012

Досліджено закономірності та форми вияву дії закону концентрації промислового і банківського капіталів. Зазначено, шо злиття і поглинання відбувається і в невиробничій сфері, а саме в ЗМІ. Здійснено порівняльний аналіз стану видавничого підприємництва України, Росії і Білорусі; проаналізовано основні проблеми кризового стану вітчизняного видавничо-поліграфічного комплексу України і запропоновано шляхи його відродження на основі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: інтернет-технології, видавнича діяльність, медіа-холдинг, концентрація капіталів, інтелектуальний ресурс, поліграфія, інновації.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN PUBLISHING COMPLEX

© Kanchenko E.V., 2012

The article studies the main conformity with a law of concentration of industrial and banking capitals. The integration processes of unproductive spheres are taken places too. The facilities of mass information are united into great holdings. Comparative analysis of publishing enterprises in Ukraine, Russia and Belarussia was made. The main problems of crisis in Ukrainian publishing complex were analyzed, and the directions of their development, on the base of innovation a Internet-technology were offered.
Кеy words: Internet technology, publishing activities, media holding, concentration of capital, intellectual resource, polygraphy, innovation.

Література – 12

УДК 330.341.1

Т.Ю. Кирилич
ТзОВ “Шувар”

РОЗВИТОК КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ОПТОВИХ РИНКАХ

 Кирилич Т.Ю., 2012

Обґрунтовано необхідність інновативного підходу до представлення оптового ринку як проміжної і визначальної ланки у ланцюгу “виробник–посередник–споживач”, описано внутрішню інфраструктуру ринку та інновативне комп’ютеризоване розроблення її елементів. Також окреслено переваги такої розробки та її практичне втілення для подальшої розбудови оптового ринку з урахуванням поточних потреб виробників, посередників та споживачів.
Ключові слова: оптовий ринок, комп’ютеризовані інновації, інфраструктурне забезпечення, виробник, посередник, споживач.

DEVELOPMENT OF COMPUTERIZED INNOVATIVE SYSTEMS IN WHOLESALE MARKETS

 Kyrylych T.Yu., 2012

In the paper the necessity of innovative approach to presentation of a wholesale market as an intermediate and determining part of a “producer–middleman–consumer” chain is substantiated, the internal infrastructure of the wholesale market and innovative computerized development of its elements are described. Advantages of such development and its practical realization in the further expansion of the wholesale market are also outlined taking into account current demands of producers, middlemen, and consumers.
Key words: wholesale market, computerized innovations, infrastructure supplying, producer, middleman, consumer.

Література – 7

УДК 336.71:336.581

Л.Г. Кльоба
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фінансів

ФІНАНСОВИЙ СУПЕРМАРКЕТ – ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

© Кльоба Л.Г., 2012

Досліджено питання, пов’язані з аналізом умов і чинників розвитку фінансових супермаркетів в Україні. Виявлено переваги для банку та його ділових партнерів від створення та ефективної діяльності фінансового супермаркету (ФСМ). Запропоновано впровадити сучасну модель організації діяльності фінансового супермаркету, а також інтернет-магазин послуг та довідково-інформаційний центр фінансового супермаркету.
Ключові слова: банк; банківська діяльність; фінансові послуги; фінансовий супермаркет; інтернет-магазин фінансового супермаркету; кол-центр фінансового супермаркету; напрями діяльності фінансового супермаркету; учасники фінансового супермаркету.

FINANCIAL SUPERMARKET – INNOVATIVE MODEL OF COMMERCIAL BANK

© Kloba L.G., 2012

The problems associated with analysis of conditions and factors of financial supermarkets in Ukraine. There are advantages to the bank and its business partners on the establishment and effective operation of the financial supermarket (FSM). Proposed to introduce a modern model of the organization of the financial supermarket, as well as Internet services and help store the information center of the financial supermarket.
Key words: bank, banking, financial services, financial supermarket, Internet-shop financial supermarket, call center financial supermarket; directions of the financial supermarket, members of the financial supermarket.

Література – 11

УДК 65.014.1+658.3108

С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Я.С. Богів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва

ТРАНСФЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ПОКАЗНИКИ

 Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Богів Я.С., 2012

Розкрито сутнісні характеристики трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємств, висвітлено особливості його формування і оцінювання. Приділено увагу також виявленню та використанню резервів підвищення рівня трансферного потенціалу.
Ключові слова: трансфер, потенціал, інновації, розвиток.

TRANSFER INNOVATIVE: ESSENCE AND INDICATORS

 Knyaz S.V., Georgiadi N.G, Gods Y.S, 2012

The authors elucidate the essential characteristics of the transfer potential of innovative development companies, highlighting the features of its formation and evaluation. The article also paid attention to the identification and use of reserves increased transfer capacity.
Key words: transfer, potential, innovations, developing.

Література – 4

УДК 338.49.001.76

К.В. Ковтуненко, Ю.В. Ковтуненко*
Одеський національний політехнічний університет,
кафедра обліку, аналізу і аудиту,
*кафедра економіки підприємств

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ

 Ковтуненко К.В., Ковтуненко Ю.В., 2012

Визначено проблеми інноваційного розвитку України. Розглянуто зарубіжний досвід формування інноваційної інфраструктури та особливості його застосування в Україні. З’ясовано роль держави у процесі стимулювання інноваційних процесів.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна інфраструктура, комерціалізація інновацій, наукові дослідження, державна підтримка інноваційних процесів.

INNOVATIVE INFRASTRUCTURE: DEVELOPMENT TRENDS AND ROLE OF THE STATE

 Kovtunenko K.V., Kovtunenko Y.V., 2012

In the article the problems of innovative development of Ukraine are determined. The foreign experience of innovation infrastructure and especially its use in Ukraine is analized. The role of state in stimulating innovation processes is clarified.
Key words: innovation development, innovation infrastructure, commercialization of innovation, research, government support of innovation processes.

Література – 7

УДК 330.341.1

А.І. Козлова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
кафедра міжнародної економіки

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНІ ПРІОРИТЕТИ

© Козлова А.І., 2012

Досліджено особливості формулювання інноваційної моделі розвитку України. Проаналізовано японський підхід до інноваційного процесу. Визначено наявний потенціал та ключові проблеми реалізації міжнародної інноваційної стратегії України.
Ключові слова: інноваційна модель розвитку, інноваційний процес, експортний потенціал, науково-технічний прогрес, інтенсифікація інноваційної моделі, інноваційна діяльність.

INNOVATION DEVELOPMENT MODEL OF UKRAINE ECONOMY INTERNATIONAL PRIORITIES

© Kozlova A.I., 2012

The features of the formulation of an innovative model of development of Ukraine are investigated. The Japanese approach to the innovation process is analized. Current potential and key issues of innovation policy in Ukraine are determined.
Key words: аn innovative model of development, innovation process, export potential, scientific and technical progress, intensification of innovation model, innovation.

Література – 5

УДК 339.16.012.23

Р.С. Косцик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Косцик Р.С., 2012

Розглянуто наукову літературу за проблемами форм та методів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, технології, інноваційної продукції. На основі аналізування наукових джерел доповнено та сформовано комплексну класифікацію можливих форм та методів комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств, розглянуто та описано сутність кожної з них.
Ключові слова: комерціалізація, інноваційна продукція, форми комерціалізації, методи комерціалізації

FORMS AND METHODS OF COMMERCIALIZATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES INNOVATIVE PRODUCTS

© Kostsyk R.S., 2012

The article reviews the scientific literature on the problems of form and methods of commercialization of intellectual property, technology, innovative products. The complex classification of possible forms and methods of commercialization of industrial enterprises innovative products completed and formed based on the analysis of scientific sources. Also, the essences of all forms and methods were considered and described.
Key words: commercialization, innovative products, forms of commercialization, methods of commercialization.

Література – 9

УДК 658

М.М. Красуляк
Національний університет “Львівська політехніка”,
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій,
кафедра загально-економічної підготовки та маркетингу

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАМОВЛЕНЬ

© Красуляк М.М., 2012

Розглянуто теоретичні основи масової індивідуалізації попиту, змодельовано позиціонування масової індивідуалізації підприємства у виробничому просторі, проаналізовано процес обслуговування замовника продукції масової індивідуалізації на підприємстві.
Ключові слова: масова індивідуалізація, економне виробництво, системи “Канбат”, “Кайдзен”, “Точно у термін”.

PECULIARITIES OF INDUSTRIAL COMPANIES UNDER INDIVIDUAL ORDERS

© Krasulyak M., 2012

The theoretical foundations of mass individualization of demand are investigated. The positioning of mass individualization enterprises in the manufacturing space are modeled, the process of servicing of mass customer production individualization of the company is analysed.
Key words: mass personalization, economical production and systems “Kanbat”, “Kaizen”, “just in time."

Література – 11

УДК 339.9

І.М. Кривцун, Я.І. Лашкай
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЄВРО-2012: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

© Кривцун І.М., Лашкай Я.І., 2012

Проаналізовано переваги та недоліки проведення чемпіонату Євро-2012 в Україні. Розроблено рекомендації щодо здійснення превентивних та компенсаційних заходів для підвищення соціально-економічних ефектів проведення в Україні чемпіонату Євро-2012 та інших міжнародних спортивних подій.
Ключові слова: чемпіонат Євро-2012, спортивно-подієвий туризм, соціально-економічний ефект, превентивні та компенсаційні заходи.

SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF EURO 2012: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES FOR UKRAINE

© Kryvtsun I.M., Lashkai Ya.I., 2012

In paper advantages and disadvantages of the championship Euro 2012 in Ukraine were analysed. The recommendations that regards to realization of preventive and compensatory actions for increasing social and economic effects and other international sports events were made.
Key words: сhampionship Euro 2012, sport and event tourism, social and economic effect, preventive and compensatory action.

Література – 5

УДК 330.322.5:519.233.5(477.83)

Т.В. Кулініч
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЛЬВІВЩИНІ ЗА ДОПОМОГОЮ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСИВНИХ МОДЕЛЕЙ

 Кулініч Т.В., 2012

Оцінено вплив інвестицій на ключові економічні та соціальні чинники розвитку Львівщини. Для дослідження міри впливу інвестицій на соціально-економічний розвиток області використано статистичний інструментарій кореляційно-регресивного аналізу взаємозв’язків між факторними і результативними ознаками, який доповнено аналізом еластичності.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, результати, оцінка, кореляційно-регресійна модель, Львівська область.

EVALUATION OF INVESTMENT ACTIVITIES' RESULTS AT LVIV REGION ON THE BASE OF CORRELATION-REGRESSIVE MODELS

 Kulinich T.V., 2012

The investments’ influence on key economic and social factors of Lviv region’s development is evaluated in this article. To studying of measures the influence of investments on social-economic development of this region there are used statistical tool of correlation-regressive analysis of links between both parameters factors and results, which supplemented by the analysis of elasticity.
Key words: investment activities, results, evaluation, correlation-regressive model, Lviv region.

Література – 5

Syndicate content